Giáo án Thể dục 9 - Trường THCS Lý Tự Trọng

I - MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- HS nắm được một số yêu cầu về kĩ thuật, biên độ động tác của bài thể dục.

- Nắm được một số yêu cầu và kĩ thuật một số động tác bổ trợ, kĩ thuật xuất phát cao.

- Hiểu được nguyên nhân của hiện tượng choáng ngất và cách khắc phục.

2. Kĩ năng:

- HS thực hiện được cơ bản đúng về yêu cầu động tác của bài thể dục từ nhịp 1 - 26 (nam) và nhịp 1-25 (nữ).

- HS thực hiện được một số động tác bổ trợ: chạy nâng cao đùi, chạy bước nhỏ,tại chỗ đánh tay, chạy đạp sau.

- Ứng dụng được lý thuyết để khắc phục hiện tượng choáng ngất trong luyện tập chạy bền.

3. Thái độ:

- Có ý thức tự giác tích cực trong giờ học và ý thưc tập luyện tốt.

 

doc134 trang | Chia sẻ: vudan20 | Ngày: 02/03/2019 | Lượt xem: 32 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 9 - Trường THCS Lý Tự Trọng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n kết thúc - hs thả lỏng, hồi tĩnh - gv nhận xét, đánh giá giờ học - giao bài tập về nhà. (8PHÚT) 2’ 6’ (32’ ) 14’ 14’ 4' 5’ - Líp tr­ëng tËp trung líp, b¸o c¸o sÜ sè. - GV nhËn líp. Phæ biÕn néi dung giê häc. - §éi h×nh khëi ®éng: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV h­íng dÉn vÒ c¸c néi dung cÇn «n tËp (kÕt hîp cho HS quan s¸t tranh) - Cho c¶ líp thùc hiÖn 1-2 lÇn. - Yªu cÇu 2-3 HS lªn thùc hiÖn. - Líp quan s¸t, nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt, nh¾c l¹i yªu cÇu cÇn thùc hiÖn vµ chia nhãm luyÖn tËp. - Nhãm I: Nh¶y cao * * * * * * * * * * * - Nhãm II: NÐm bãng * * * * * * * * * * * * * - Nam: 500m; N÷: 400m - §éi h×nh tËp trung líp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * p Rót kinh nghiÖm giê d¹y: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Ngày soạn: 02/12/2016 Ngày dạy:.../01/2017 Tiết 32 : - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao, giai đoạn chạy đà (đo đà, điều chỉnh đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy). -TTTC (Ném bóng): Đà 2 - 4 bước cuối - ra sức cuối cùng ném bóng xa ( không và có bóng); Các động tác bổ trợ kĩ thuật ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng. I - MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - HS nắm được các yêu cầu về thực hiện động tác bổ trợ. Biết cách đo đà và điều chỉnh đà. - Nắm được kĩ thuật 4 bước đà chéo, động tác giữ thăng bằng trong ra sức cuối cùng và vận dụng được trong tập luyện. 2. Kĩ năng: - Thực hiện được một số động tác bổ trợ cho nhảy cao. Thực hiện đo đà và điều chỉnh đà. - Thực hiện được đà 4 bước chéo, ném bóng xa (mô phỏng). Thực hiện được các động tác bổ trợ. 3. Thái độ: - HS có thái độ nghiêm túc trong tập luyện, ý thức tự giác tích cực trong luyện tập nhóm nhỏ, có tinh thần thoải mái trong học tập. II - ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: - Sân tập rộng, cột, xà, đệm nhảy cao, bóng ném. III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. NHẬN LỚP: - kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh. - gv phổ biến nội dung giờ học. 2. nhận lớp: - bài thể dục ptc. - xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân. 3- kiểm tra: - không kiểm tra. b. phần cơ bản 1. nhảy cao: + đá lăng trước - sau. + đá lăng sang ngang. + đà một bước giậm nhảy đá lăng. + đo đà. + điều chỉnh đà. + chạy đà, đặt một chân vào điểm giậm nhảy. 2. ném bóng: - đà 2-4 bước tay không ném bóng nhảy đổi chân - đà 2 - 4 bước cuối - ra sức cuối cùng ném bóng xa (không và có bóng). c. phần kết thúc - hs thả lỏng, hồi tĩnh - gv nhận xét, đánh giá giờ học - giao bài tập về nhà. (8PHÚT) 2’ 6’ (32’ ) 16’ 8-10lần 8-10lần 8-10lần 2-3lần 3-4lần 5-6 lần 16’ 5-6 lần 5’ - Líp tr­ëng tËp trung líp, b¸o c¸o sÜ sè. - GV nhËn líp. Phæ biÕn néi dung giê häc. - §éi h×nh khëi ®éng: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV h­íng dÉn vÒ c¸c néi dung cÇn «n tËp (kÕt hîp cho HS quan s¸t tranh) - Cho c¶ líp thùc hiÖn 1-2 lÇn. - Yªu cÇu 2-3 HS lªn thùc hiÖn. - Líp quan s¸t, nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt, nh¾c l¹i yªu cÇu cÇn thùc hiÖn vµ chia nhãm luyÖn tËp. - Nhãm I: Nh¶y cao * * * * * * * * * * * * * * - Nhãm II: NÐm bãng * * * * * * * * * * * * * - §éi h×nh tËp trung líp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * p Rót kinh nghiÖm giê d¹y: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Ngày soạn: 09/12/2016 Ngày dạy:.../01/2017 Tiết 33 : - Nhảy cao: Ôn giai đoạn chạy đà (đo đà, chỉnh đà, đặt một chân vào điểm giậm nhảy), giai đoạn giậm nhảy và tập phối hợp chạy đà - giậm nhảy. -TTTC (Ném bóng): Đà bước cuối - ra sức cuối cùng ném bóng xa ( không và có bóng). - Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên. I - MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết thực hiện đo đà , chỉnh đà và đặt một chân vào điểm giậm nhảy. Nắm được kĩ thuật giậm nhảy, cách phối hợp giữa chạy đà và giậm nhảy. 2. Kĩ năng: - Thực hiện được đo 5-7 bước đà. Thực hiện cơ bản đúng động tác giậm nhảy. Phối hợp được giữa chạy đà - giậm nhảy. - Thực hiện được đà 4 bước chéo và động tác ra sức cuối cùng ở mức độ cơ bản đúng. Ném được bóng xa ở một khoảng cách nhất định. 3. Thái độ: - HS có thái độ nghiêm túc trong tập luyện, ý thức tự giác tích cực trong luyện tập nhóm nhỏ, có tinh thần thoải mái trong học tập. II - ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: - Sân tập rộng, cột, xà, đệm nhảy cao, bóng ném. III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC a. phần mở đầu: 1. nhận lớp: - kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh. - gv phổ biến nội dung giờ học. 2. nhận lớp: - bài thể dục ptc. - xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân. 3- kiểm tra: - không kiểm tra. b. phần cơ bản 1. nhảy cao: + đà một bước giậm nhảy đá lăng. + đo đà 5 - 7 bước. + điều chỉnh đà. + chạy đà, đặt một chân vào điểm giậm nhảy. + chạy đà 5 - 7 bước - giậm nhảy đá lăng. + chạy đà - giậm nhảy qua xà. 2. ném bóng: - mô phỏng động tác ra sức cuối cùng (không bóng). - đà 2 - 4 bước cuối - ra sức cuối cùng ném bóng xa (không và có bóng). 3. chạy bền: - chạy bền trên địa hình xung quanh trường. c. phần kết thúc - hs thả lỏng, hồi tĩnh - gv nhận xét, đánh giá giờ học - giao bài tập về nhà. (8phút) 2’ 6’ (32’ ) 14’ 8-10lần 1-2 lần 3-4 lần 2-3 lần 5-6 lần 3-4lần 13’ 5-6 lần 5-6 lần 5’ - Líp tr­ëng tËp trung líp, b¸o c¸o sÜ sè. - GV nhËn líp. Phæ biÕn néi dung giê häc. - §éi h×nh khëi ®éng: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV h­íng dÉn vÒ c¸c néi dung cÇn «n tËp (kÕt hîp cho HS quan s¸t tranh) - Cho c¶ líp thùc hiÖn 1-2 lÇn. - Yªu cÇu 2-3 HS lªn thùc hiÖn. - Líp quan s¸t, nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt, nh¾c l¹i yªu cÇu cÇn thùc hiÖn vµ chia nhãm luyÖn tËp. - Nhãm I: Nh¶y cao * * * * * * * * * * * * * * - Nhãm II: NÐm bãng * * * * * * * * * * * * * - Nam: 500m; N÷: 400m - §éi h×nh tËp trung líp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * p Rót kinh nghiÖm giê d¹y: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Ngày soạn: 09/12/2016 Ngày dạy: ...../..../2017 TIẾT 34 KIỂM TRA: TIÊU CHUẨN RLTT (CHẠY 30M) I - MỤC TIÊU: - Đánh giá thành tích đạt được từ đó đối chiếu với tiêu chuẩn rèn luyện thân thể để đánh giá mức độ phát triển thể lực của học sinh. II - ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Đồng hồ bấm giây. - Đường chạy 40m có vạch xuất phát và vạch đích. III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh. - GV phổ biến nội dung giờ học. 2. Nhận lớp: - Chạy nhẹ nhàng 200m. - Xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân. B. PHẦN CƠ BẢN - Kiểm tra thành tích chạy 3m - xuất phát cao. * Mức độ đánh giá: Mức độ Thành tích Nam Nữ Giỏi < 5'' 10 < 6''10 Khá < 6''10 < 7''10 Đạt CĐ C. PHẦN KẾT THÚC - HS th¶ láng, håi tÜnh - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc - C«ng bè ®iÓm kiÓm tra cña tõng HS. (8phót) 2’ 6’ (33’ ) 5’ - Líp tr­ëng tËp trung líp, b¸o c¸o sÜ sè. - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung giê kiÓm tra. - §éi h×nh khëi ®éng: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - KiÓm tra thµnh nhiÒu ®ît, mçi ®ît 2 HS. - Mçi HS tham gia kiÓm tra 1 lÇn xuÊt ph¸t cao. - Tr­êng hîp ®Æc biÖt GV cho kiÓm tra lÇn 2. - C¸c HS ®· kiÓm tra hoÆc ch­a tham gia kiÓm tra xÕp theo hµng ngang ®Ó theo dâi vµ nhËn xÐt. ** ** ** ** ** ** ** ** - §éi h×nh tËp trung líp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * p Rót kinh nghiÖm giê d¹y: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Ngày soạn: 16/12/ 2016 Ngày dạy: ...../..../2017 Tiết 35: - Nhảy xa: Ôn tậphọc kỳ I: Nhảy xa kiểu "ngồi".Chạy Ngắn, Bài thể dục - Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. I - MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - HS nắm được các giai đoạn của kĩ thuật nhảy xa. Biết vận dụng kiến thức để hoàn thiện kĩ thuật. 2. Kĩ năng: - Thực hiện được một số động tác bổ trợ cho nhảy xa để hoàn thiện kĩ thuật và phát triển sức mạnh chân. - Thực hiện được ttương đối hoàn chỉnh các giai đoạn kĩ thuật chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đất. - Thực hiện được hết các bài tập và lượng vận động được giao. 3. Thái độ: - HS có thái độ nghiêm túc trong tập luyện, ý thức tự giác tích cực trong luyện tập nhóm nhỏ. II - ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: - Sân tập rộng, ván giậm, hố nhảy xa. III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh. - GV phổ biến nội dung giờ học. 2. Nhận lớp: - Bài TD phát triển chung 9 động tác. - Xoay các khớp: đầu cổ, vai cánh tay, khuỷu tay, hông, gối, cổ chân, cổ tay. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông. - Ép ngang, ép dọc. B. PHẦN CƠ BẢN 1. Nhảy xa: - Chạy đà 3-5 bước nhảy xa. - Chạy đà tự do - giậm nhảy - bước bộ trên không - tiếp đất. 2 - Bổ trợ: + Đà 3 bước nhảy bước bộ. + Mô phỏng giai đoạn trên không. + Bật cóc. + Bật nhảy đổi chân trên bậc cao. 3. Chạy bền: - Chạy trên địa hình xung quanh trường. C. PHẦN KẾT THÚC - HS th¶ láng, håi tÜnh. - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc. - Giao bµi tËp vÒ nhµ. (7phót) 2’ 5’ (33’ ) 16' 4-5 lÇn 4-5 lÇn 17' 3-4 lÇn 3-4 lÇn 3-4 lÇn 1 lÇn 5' 5' - Líp tr­ëng tËp trung líp, b¸o c¸o sÜ sè. - GV nhËn líp. - §éi h×nh khëi ®éng: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 - GV nªu cÇu vµ mét sè chó ý trong luyÖn tËp ®èi víi c¸c néi dung khã. (Cã thÓ yªu cÇu 1-2 HS lªn thùc hiÖn ®Ó c¶ líp quan s¸t, nhËn xÐt). - GV chia nhãm luyÖn tËp. Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn c¸c nhãm. GV quan s¸t söa sai chung. + Nhãm1: Bæ trî * * * * * * * * * * * * * * + Nhãm 2: Nh¶y xa ******* - Nam: 500m - N÷: 400m - §éi h×nh tËp trung líp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 5 Rót kinh nghiÖm giê d¹y: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Ngày soạn: 16/12/ 2016 Ngày dạy: ...../..../2017 Tiết 36: KIỂM TRA HỌC KỲ I I - MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Đánh giá mức độ tiếp thu kiến thức về các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi và mức độ vận dụng kiến thức vào trong luyện tập, kiểm tra của học sinh. 2. Kĩ năng: - Đánh giá kĩ năng thực hiện các giai đoạn kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi của học sinh. 3. Thái độ: - Rèn ý thức tự giác tích cực cho HS trong tập luyện trên lớp và tự tập ở nhà. II - ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN: - Hố nhảy xa, ván giậm nhảy, thước mét. Bàn ghế cho GV ngồi. III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh. - GV phổ biến nội dung giờ học. 2. Nhận lớp: - Bài thể dục PTC 35 động tác. - Xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân. - Chạy bước nhỏ, nâng cao đùi. - Ép ngang, ép dọc. 3. HS tự ôn lại kĩ thuật nhảy xa kiểu ngồi. B. PHẦN CƠ BẢN 1. Nội dung kiểm tra: - Kĩ thuật và thành tích nhảy xa kiểu ngồi. 2. Biểu điểm: - Đ: Thực hiện đúng 4 giai đoạn kĩ thuật của nhảy xa kiểu ngồi, thành tích đạt > 4m (nam) hoặc >3,5m (nữ). Thực hiện đúng 2 giai đoạn giậm nhảy và bước bộ trên không, thành tích đạt > 3,5m (nam) hoặc >3,0m (nữ). - CĐ: Thực hiện đúng giai đoạn giậm nhảy và giai đoạn bước bộ trên không có sai sót nhỏ, thành tích đạt > 3,0m (nam) hoặc >2,5m (nữ). Hoặc thực hiện đúng 2 giai đoạn giậm nhảy và bước bộ nhưng thành tích không đạt như trên. Không thực hiện đúng giai đoạn giậm nhảy và giai đoạn bước bộ trên không. C. PHẦN KẾT THÚC - HS th¶ láng, håi tÜnh - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc - C«ng bè ®iÓm kiÓm tra cña tõng HS. (12phót) 2’ 6’ 4' (33’ ) 5’ - Líp tr­ëng tËp trung líp, b¸o c¸o sÜ sè. - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung giê kiÓm tra. - §éi h×nh khëi ®éng: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - KiÓm tra thµnh nhiÒu ®ît, mçi ®ît 5 HS. - Mçi HS tham gia kiÓm tra 3 lÇn nh¶y. Thµnh tÝch vµ kÜ thuËt lÇn thùc hiÖn tèt nhÊt sÏ ®­îc tÝnh. - Tr­êng hîp ®Æc biÖt GV cho kiÓm tra lÇn 2. Khi kiÓm tra lÇn 2, ®iÓm sè kh«ng ®­îc qu¸ 8 ®iÓm. - C¸c HS ®· kiÓm tra hoÆc ch­a tham gia kiÓm tra xÕp theo hµng ngang ®Ó theo dâi vµ nhËn xÐt. * * * * * * * * * * * * * * * * * - §éi h×nh tËp trung líp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * p Rót kinh nghiÖm giê d¹y: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Ngày soạn: 23/12/2016 Ngày dạy:.../01/2017 Tiết 37 : - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao, giai đoạn chạy đà (đo đà, điều chỉnh đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy). -TTTC (Ném bóng): Đà 2 - 4 bước cuối - ra sức cuối cùng ném bóng xa ( không và có bóng); Các động tác bổ trợ kĩ thuật ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng. I - MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - HS nắm được các yêu cầu về thực hiện động tác bổ trợ. Biết cách đo đà và điều chỉnh đà. - Nắm được kĩ thuật 4 bước đà chéo, động tác giữ thăng bằng trong ra sức cuối cùng và vận dụng được trong tập luyện. 2. Kĩ năng: - Thực hiện được một số động tác bổ trợ cho nhảy cao. Thực hiện đo đà và điều chỉnh đà. - Thực hiện được đà 4 bước chéo, ném bóng xa (mô phỏng). Thực hiện được các động tác bổ trợ. 3. Thái độ: - HS có thái độ nghiêm túc trong tập luyện, ý thức tự giác tích cực trong luyện tập nhóm nhỏ, có tinh thần thoải mái trong học tập. II - ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: - Sân tập rộng, cột, xà, đệm nhảy cao, bóng ném. III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC a. phần mở đầu: 1. nhận lớp: - kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh. - gv phổ biến nội dung giờ học. 2. nhận lớp: - bài thể dục ptc. - xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân. 3- kiểm tra: - không kiểm tra. b. phần cơ bản 1. nhảy cao: + đá lăng trước - sau. + đá lăng sang ngang. + đà một bước giậm nhảy đá lăng. + đo đà. + điều chỉnh đà. + chạy đà, đặt một chân vào điểm giậm nhảy. 2. ném bóng: - đà 2-4 bước tay không ném bóng nhảy đổi chân - đà 2 - 4 bước cuối - ra sức cuối cùng ném bóng xa (không và có bóng). c. phần kết thúc - hs thả lỏng, hồi tĩnh - gv nhận xét, đánh giá giờ học - giao bài tập về nhà. (8phút) 2’ 6’ (32’ ) 16’ 8-10lần 8-10lần 8-10lần 2-3lần 3-4lần 5-6 lần 16’ 5-6 lần 5’ - Líp tr­ëng tËp trung líp, b¸o c¸o sÜ sè. - GV nhËn líp. Phæ biÕn néi dung giê häc. - §éi h×nh khëi ®éng: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV h­íng dÉn vÒ c¸c néi dung cÇn «n tËp (kÕt hîp cho HS quan s¸t tranh) - Cho c¶ líp thùc hiÖn 1-2 lÇn. - Yªu cÇu 2-3 HS lªn thùc hiÖn. - Líp quan s¸t, nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt, nh¾c l¹i yªu cÇu cÇn thùc hiÖn vµ chia nhãm luyÖn tËp. - Nhãm I: Nh¶y cao * * * * * * * * * * * * * * - Nhãm II: NÐm bãng * * * * * * * * * * * * * - §éi h×nh tËp trung líp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * p Rót kinh nghiÖm giê d¹y: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Ngày soạn: 23/12/2016 Ngày dạy:.../01/2017 Tiết 38 : - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật nhảy cao kiểu "bước qua", chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. -TTTC (Ném bóng): Đà bước cuối - ra sức cuối cùng ném bóng xa ( không và có bóng). I - MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết thực hiện đo đà , chỉnh đà và đặt một chân vào điểm giậm nhảy. Nắm được kĩ thuật giậm nhảy, cách phối hợp giữa chạy đà và giậm nhảy. 2. Kĩ năng: - Thực hiện các động tác bổ trợ. Thực hiện cơ bản đúng động tác giậm nhảy. Phối hợp được giữa chạy đà - giậm nhảy. - Thực hiện được đà 4 bước chéo và động tác ra sức cuối cùng ở mức độ cơ bản đúng. Ném được bóng xa ở một khoảng cách nhất định. 3. Thái độ: - HS có thái độ nghiêm túc trong tập luyện, ý thức tự giác tích cực trong luyện tập nhóm nhỏ, có tinh thần thoải mái trong học tập. II - ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: - Sân tập rộng, cột, xà, đệm nhảy cao, bóng ném. III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh. - GV phổ biến nội dung giờ học. 2. Nhận lớp: - Bài thể dục PTC. - Xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân. 3- Kiểm tra: - Không kiểm tra. B. PHẦN CƠ BẢN 1. Nhảy cao: + Đà một bước giậm nhảy đá lăng. + Chạy đà, đặt một chân vào điểm giậm nhảy. + Mô phỏng động tác qua xà. + Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua xà. 2. Ném bóng: - Mô phỏng động tác ra sức cuối cùng (không bóng). - Đà 2 - 4 bước cuối - ra sức cuối cùng ném bóng xa (không và có bóng). C. PHẦN KẾT THÚC - HS th¶ láng, håi tÜnh - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc - Giao bµi tËp vÒ nhµ. (8phót) 2’ 6’ (32’ ) 16’ 8-10lÇn 4-5 lÇn 5-6 lÇn 5-6 lÇn 16’ 5-6 lÇn 5-6 lÇn 5’ - Líp tr­ëng tËp trung líp, b¸o c¸o sÜ sè. - GV nhËn líp. Phæ biÕn néi dung giê häc. - §éi h×nh khëi ®éng: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV h­íng dÉn vÒ c¸c néi dung cÇn «n tËp (kÕt hîp cho HS quan s¸t tranh) - Cho c¶ líp thùc hiÖn 1-2 lÇn. - Yªu cÇu 2-3 HS lªn thùc hiÖn. - Líp quan s¸t, nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt, nh¾c l¹i yªu cÇu cÇn thùc hiÖn vµ chia nhãm luyÖn tËp. - Nhãm I: Nh¶y cao * * * * * * * * * * * * * * - Nhãm II: NÐm bãng * * * * * * * * * * * * * - §éi h×nh tËp trung líp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * p Rót kinh nghiÖm giê d¹y: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. Ngày soạn: 30/12/2016 Ngày dạy:.../01/2017 Tiết 39 : - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ chạy đà - giậm nhảy, giai đoạn trên không và tiếp đất (nhảy cao kiểu "bước qua"). -TTTC (Ném bóng): Chạy đà 4 bước cuối - ra sức cuối cùng ném bóng xa ( không và có bóng). - Chạy bền: Trò chơi: "Cóc đuổi gà" I - MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Biết thực hiện một số động tác bổ trợ cho giai đoạn chạy đà - giậm nhảy. Nắm được kĩ thuật trên không và tiếp đất. - Nắm và vận dụng được kĩ thuật 4 bước đà chéo - ra sức cuối cùng - ném bóng xa. 2. Kĩ năng: - Thực hiện các động tác bổ trợ. Thực hiện cơ bản đúng động tác giậm nhảy. Phối hợp được giữa chạy đà - giậm nhảy. - Thực hiện được đà 4 bước chéo và động tác ra sức cuối cùng ở mức độ cơ bản đúng. Ném được bóng xa ở một khoảng cách nhất định. - Chơi được trò chơi và biết tổ chức trò chơi. 3. Thái độ: - HS có thái độ nghiêm túc trong tập luyện, ý thức tự giác tích cực trong luyện tập nhóm nhỏ, có tinh thần thoải mái trong học tập. II - ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: - Sân tập rộng, cột, xà, đệm nhảy cao, bóng ném. III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, trang phục luyện tập, sức khoẻ học sinh. - GV phổ biến nội dung giờ học. 2. Nhận lớp: - Bài thể dục PTC. - Xoay các khớp: đầu cổ, cổ tay, vai cánh tay, hông, gối, cổ chân. 3- Kiểm tra: - Không kiểm tra. B. PHẦN CƠ BẢN 1. Nhảy cao: + Đà một bước giậm nhảy đá lăng. + Chạy đà, đặt một chân vào điểm giậm nhảy. + Mô phỏng động tác qua xà. + Đà 3 bước - giậm nhảy- qua xà. + Chạy đà - giậm nhảy - trên không - tiếp đất. 2. Ném bóng: - Mô phỏng động tác ra sức cuối cùng (không bóng). - Đi 4 bước bước chéo - ra sức cuối cùng - ném bóng xa (không bóng). - Chạy đà 4 bước cuối - ra sức cuối cùng ném bóng xa (không và có bóng). 3. Chạy bền: - Trò chơi: Cóc đuổi gà C. PHẦN KẾT THÚC - HS th¶ láng, håi tÜnh - GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ giê häc - Giao bµi tËp vÒ nhµ. (8phót) 2’ 6’ (32’ ) 14’ 8-10lÇn 2-3 lÇn 4-5 lÇn 2-3 lÇn 2-3 lÇn 13’ 5-6 lÇn 3-4 lÇn 5-6 lÇn 5’ 5’ - Líp tr­ëng tËp trung líp, b¸o c¸o sÜ sè. - GV nhËn líp. Phæ biÕn néi dung giê häc. - §éi h×nh khëi ®éng: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * - GV h­íng dÉn vÒ c¸c néi dung cÇn «n tËp (kÕt hîp cho HS quan s¸t tranh) - Cho c¶ líp thùc hiÖn 1-2 lÇn. - Yªu cÇu 2-3 HS lªn thùc hiÖn. - Líp quan s¸t, nhËn xÐt. - GV nhËn xÐt, nh¾c l¹i yªu cÇu cÇn thùc hiÖn vµ chia nhãm luyÖn tËp. - Nhãm I: Nh¶y cao * * * * * * * * * * * * * * - Nhãm II: NÐm bãng * * * * * * * * * * * * * - GV tæ chøc cho HS ch¬i. - §éi h×nh tËp trung líp: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * p Rót kinh nghiÖm giê d¹y: ................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................ Ngày soạn: 30/12/2016 Ngày dạy:.../01/2017 Tiết 40 : - Nhảy cao: Ôn một số động tác bổ trợ kĩ thuật, tập phối hợp 4 giai đoạn (chạy đà - giậm nhảy - trên không và tiếp đất) kĩ thuật nhảy cao kiểu "Bước qua". -TTTC (Ném bóng): Đà 4 bước cuối - ra sức cuối cùng ném bóng xa ( không và có bóng). I - MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Nắm và vận dụng được các động tác bổ trợ vào tập luyện. Biết phổi hợp giữa chạy đà - giậm nhảy. Biết thực hiệnễt trên không và tiếp đất đúng cách. - Nắm và vận dụng được kĩ thuật 4 bước đà cuối với ra sức cuối cùng, ném bóng xa. 2. Kĩ năng: - Thực hiện các động tác bổ trợ. Thực hiện tương đối đúng động tác giậm nhảy. Phối hợp được giữa chạy đà - giậm nhảy- trên không và tiếp đất. - Thực hiện được đà 4 bước chéo và động tác ra sức cuối cùng ở mức độ cơ bản đúng. Ném được bóng xa ở một khoảng cách nhất định. 3. Thái độ: - HS có thái độ nghiêm túc trong tập luyện, ý thức tự giác tích cực trong luyện tập nhóm nhỏ, có tinh thần thoải mái trong học tập. II - ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN: - Sân tập rộng, cột, xà, đệm nhảy cao, bóng ném. III - TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU: 1. N

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTiet 4 On TDN Tap doc nhac so 1 HBH Nu cuoi_12339699.doc
Tài liệu liên quan