Giáo án Thủ công 2 kì 1 - Giáo viên: Cấn Thị Ngọc Lý

THỦ CÔNG.

TIẾT 11: ÔN TẬP CHƯƠNG I: KỸ THUẬT GẤP HÌNH (TIẾT 1)

A. MỤC TIÊU

Kiến thức: Hoùc sinh biết làm được các sản phẩm thủ công đã học.

- Kỹ năng: HS làm thành thạo và tự trang trí các sản phẩm thủ công theo ý thích của mình.

- Thái độ: Giáo dục HS yêu thích lao động thủ công và có hứng gấp hình.

B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. GV: Các mẫu gấp hình của bài 1, 2, 3, 4, 5

2. HS:

C- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

I. Ổn định tổ chức:

II- Kiểm tra:

- GV kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh.

III- Bài mới:.

 

 

doc41 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 28/11/2018 | Lượt xem: 134 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thủ công 2 kì 1 - Giáo viên: Cấn Thị Ngọc Lý, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
aỏp maựy bay ủuoõi rụứi vaứ gụùi yự nhaọn xeựt. Gv mụỷ daàn phaàn ủaàu, caựnh maựy bay maóu veà daùng ban ủaàu, sau ủoự ủaởt caõu hoỷi ủeồ hs neõu hỡnh daựng tụứ giaỏy duứng ủeồ gaỏp ủaàu vaứ caựnh maựy bay. Hoạt động 2: Gv hd maóu. Bửụực 1: Caột tụứ giaỏy hcn thaứnh hv vaứ hcn Gaỏp cheựo tụứ giaỏy hcn theo ủửụứng daỏu gaỏp ụỷ h1 sao cho caùnh ngaộn truứng vụựi caùnh daứi ủửụùc h1b. Gaỏp tieỏp theo ủửụứng daỏu gaỏp ụỷ h1. Sau ủoự mụỷ tụứ giaỏy ra vaứ caột theo ủửụứng neỏp gaỏp ủeồ ủửụùc hv vaứ hcn Gaỏp ủoõi tụứ giaỏy hv theo ủửụứng cheựo ủửụùc hỡnh tam giaực. Gaỏp ủoõi tieỏp theo ủửụứng daỏu gaỏp ụỷ h3a ủeồ laỏy ủửụứng giaỏu giửừa roài mụỷ ra ủửụùc h3b. Gaỏp theo ủửụứng daỏu gaỏp ụỷ h3b sao cho ủổnh B truứng ủổnh A ( h4) Bửụực 2: Gaỏp ủaàu vaứ caựnh maựy bay. Laọt maởt sau gaỏp nhử maởt trửụực sao cho ủổnh C truứng ủổnh A (h5). Loàng 2 ngoựn tay caựi vaứo loứng tụứ giaỏy hv mụựi gaỏp keựo sang 2 beõn ủửụùc h6, tieỏp theo gaỏp 2 nửỷa caùnh ủaựy h6 vaứo ủửụứng daỏu giửừa ủửụùc h7.Gaỏp theo caực ủửụứng daỏu giửừa nhử h8a vaứ 8b. Tieỏp theo duứng ngoựn troỷ vaứ ngoựn caựi caàm vaứo laàn lửụùt 2 goực hv ụỷ 2 beõn eựp vaứo theo neỏp gaỏp (h9a) ủửụùc muừi maựy bay (h9b). Tieỏp theo ủửụứng daỏu gaỏp ụỷ h.9b veà phớa sau ủửụùc ủaàu vaứ caựnh maựy bay (h10). Bửụực 3: Laứm thaõn vaứ ủuoõi maựy bay. Tụứ giaỏy hcn coứn laùi laứm thaõn, ủuoõi maựy bay (Hd xem sgv/ 201) Bửụực 4: Laộp maựy bay hoaứn chổnh vaứ sửỷ duùng. Xem sgv/ 202 - Gv goùi 1 hoaởc 2 hs thao taực laùi caực bửụực gaỏp ủaàu vaứ caựnh maựy bay ủuoõi rụứi. - Sau ủoự toồ chửực cho hs taọp gaỏp ủaàu vaứ caựnh maựy bay baống giaỏy nhaựp. IV .Củng cố - Dặn dò: - GV hệ thống nội dung bài. - Nhận xét giờ học, cho HS vệ sinh lớp học - Về nhà học bài. - Chuẩn bị bài sau: Mang maóu ủang laứm dụỷ ủeồ laứm tieỏp - Hỏt tập thể . - 2 hs nờu bài. - Lắng nghe. - HS theo doừi - HS thửùc haứnh - 2 HS lên thao tác lại các bước gấp đầu và cánh máy bay. - Cả lớp tập gaỏp ủaàu vaứ caựnh maựy bay baống giaỏy nhaựp. - Hs thực hiện. - Lắng nghe. - Thực hiện. Thủ công. TIếT 6: Gấp máy bay đuôI rời ( Tiết2) A. MụC TIÊU ả Hoùc sinh bieỏt caựch gaỏp maựy bay ủuoõi rụứi - Gaỏp ủửụùc maựy bay ủuoõi rụứi. - Hoùc sinh hửựng thuự gaỏp hỡnh. B. Đồ DùNG DạY HọC 1. GV: Quy trỡnh gaỏp maựy bay ủuoõi rụứi, maóu maựy bay ủuoõi rụứi 2. HS: Giaỏy thuỷ coõng vaứ giaỏy nhaựp, keựo, buựt maứu, thửụực keỷ. C- Các hoạt động dạy và học: Giáo viên Học sinh I. ổn định tổ chức: II- Kiểm tra: - Goùi 2 hs neõu quy trỡnh: Gaỏp maựy bay ủuoõi rụứi - GV Nhận xét, đánh giá . III- Bài mới:. 1. Giới thiệu bài - Ghi bảng. 2 . Nội dung: Hoạt động 1: Nhắc lại quy trình gấp - Giaựo vieõn goùi 1 hoaởc 2 hs thao taực gaỏp maựy bay ủuoõi rụứi cho caỷ lụựp quan saựt. - GV heọ thoỏng laùi caực bửụực gaỏp maựy bay ủuoõi rụứi , goàm 4 bửụực : + Bửụực 1: Caột tụứ giaỏy hcn thaứnh 1 hv vaứ 1 hcn. + Bửụực 2: Gaỏp ủaàu vaứ ủuoõi maựy bay. + Bửụực 3: Laứm thaõn vaứ ủuoõi maựy bay. + Bửụực 4: laộp maựy bay hoaứn chổnh vaứ sửỷ duùng. Hoạt động 2: Hs thửùc haứnh gaỏp maựy bay ủuoõi rụứi. - Toồ chửực cho hs thửùc haứnh theo nhoựm. - GV ủeỏn tửứng nhoựm quan saựt vaứ uoỏn naộn cho hs. - Hs trang trớ, trửng baứy saỷn phaồm. Hoạt động 3: Trưng bày sản phẩm - GV ủaựnh giaự keỏt quaỷ hoùc taọp cuỷa hs - GV toồ chửực cho hs phoựng maựy bay mụựi gaỏp. IV .Củng cố - Dặn dò: - GV hệ thống nội dung bài. - GV nhaọn xeựt sửù chuaồn bũ tinh thaàn, tieỏn ủoọ hoùc taọp vaứ saỷn phaồm cuỷa hs. - cho HS vệ sinh lớp học - Về nhà làm lại sản phẩm. - Chuẩn bị bài sau: Gaỏp thuyeàn phaỳng ủaựy khoõng mui. - Hỏt tập thể. - 2 Hs thực hiện. - Hs vửứa thao taực vửứa neõu caựch gaỏp. - Hs khaực nhaọn xeựt caực thao taực cuỷa baùn - Cả lớp quan sát. - Cả lớp chia thành 4 nhóm thực hành - Từng nhóm HS mang sản phẩm lên trưng bày. - Nhắc lại nội dung bài . - Lắng nghe. Thủ công. TIếT 7: Gấp thuyền phẳng đáy không mui ( Tiết 1) A. MụC TIÊU ả- Hoùc sinh bieỏt caựch gaỏp thuyeàn phaỳng ủaựy khoõng mui. - Gaỏp ủửụùcthuyeàn phaỳng ủaựy khoõng mui. - Hoùc sinh hửựng thuự gaỏp thuyeàn. B. Đồ DùNG DạY HọC 1. GV:Maóu thuyeàn phaỳng ủaựy khoõng mui. Quy trỡnh gaỏp thuyeàn phaỳng ủaựy khoõng mui. 2. HS: Giaỏy thuỷ coõng vaứ giaỏy nhaựp C- Các hoạt động dạy và học: I. ổn định tổ chức: II- Kiểm tra: - Goùi 2 hs neõu quy trỡnh: Gaỏp maựy bay ủuoõi rụứi. - GV nhận xét, đánh giá. III- Bài mới:. Giáo viên Học sinh 1. Giới thiệu bài - Ghi bảng. 2 . Nội dung: Hoạt động 1: Gv hửụựng daón hs quan saựt vaứ nhaọn xeựt. - Giaựo vieõn cho hs quan saựt maóu gaỏp thuyeàn PẹKM (h1). - Gv ủaởt caõu hoỷi veà hỡnh daựng, maứu saộc vaứ caực phaàn cuỷa thuyeàn maóu. - Gv gụùi yự ủeồ hs noựi veà taực duùng cuỷa thuyeàn, hỡnh daựng, maứu saộc, vaọt lieọu laứm thuyeàn trong thửùc teỏ. Hoạt động 2: Gv hửụựng daón maóu. Bửụực 1: Gaỏp caực neỏp gaỏp caựch ủeàu. - ẹaởt ngang tụứ giaỏy thuỷ coõng, maởt keỷ oõ ụỷ treõn (h2). Gaỏp ủoõi tụứ giaỏy theo chieàu daứi ủửùoc (h3), mieỏt theo ủửụứng mụựi gaỏp cho phaỳng. - Gaỏp ủoõi maởt trửụực theo ủửụứng daỏu ụỷ h3 ủửụùc h4. Laọt h4 ra maởt trửụực ủửụùc h5 Bửụực 2: Gaỏp taùo thaõn vaứ muừi thuyeàn. - Gaỏp theo ủửụứng daỏu gaỏp cuỷa h5 sao cho caùnh ngaộn truứng vụựi caùnh daứi ủửụùc h6. Tửụng tửù, gaỏp theo ủửụứng daỏu gaỏp h6 ủửụùc h7. - Laọt h7 ra maởt sau, gaỏp 2 laàn gioỏng h5, h6 ủửụùc h8. - Gaỏp theo ủửụứng daỏu gaỏp cuỷa h8 ủửụùc h9. Laọt maởt sau h9, gaỏp gioỏng maởt trửụực ủửụùc h10. Bửụực 3: Taùo thuyeàn phaỳng ủaựy khoõng mui. - Laựch 2 ngoựn tay caựi vaứo trong 2 meựp giaỏy, caực ngoựn coứn laùi caàm ụỷ 2 beõn phớa ngoaứi, loọn caực neỏp vửứa gaỏp vaứo trong loứng thuyeàn (h11). - Mieỏt doùc theo 2 caùnh thuyeàn vửứa loọn cho phaỳng seừ ủửụùc thuyeàn PẹKM (h12). IV .Củng cố - Dặn dò: - GV hệ thống nội dung bài. - Nhận xét giờ học, cho HS vẹ sinh lớp học - Về nhà học bài. - Nhắc HS giờ học sau mang maóu ủang laứm dụỷ ủeồ hoaứn thaứnh tieỏp - HS quan sát mẫu. - HS quan sát, trả lời các câu hỏi của GV. - Cả lớp quan sát làm theo sự hướng dẫn của GV. Thủ công. TIếT 8 : Gấp thuyền phẳng đáy không mui ( Tiết 2) A. MụC TIÊU ả Hoùc sinh bieỏt caựch gaỏp thuyeàn phaỳng ủaựy khoõng mui. - Gaỏp ủửụùcthuyeàn phaỳng ủaựy khoõng mui. - Hoùc sinh hửựng thuự gaỏp thuyeàn. B. Đồ DùNG DạY HọC - GV:Maóu thuyeàn phaỳng ủaựy khoõng mui. Quy trỡnh gaỏp thuyeàn phaỳng ủaựy khoõng mui. - HS: Giaỏy thuỷ coõng vaứ giaỏy nhaựp C- Các hoạt động dạy và học: I. ổn định tổ chức: II- Kiểm tra bài cũ: - Goùi 2 hs neõu quy trỡnh: Gaỏp thuyeàn phaỳng khoõng mui. - GV nhận xét, đánh giá. III- Bài mới:. Giáo viên Học sinh 1. Giới thiệu bài - Ghi bảng. 2 . Nội dung: Hoạt động 1: Nhắc lại quy trình. - Giaựo vieõn yeõu caàu 1 hoaởc 2 hs leõn baỷng thao taực laùi caực bửụực gaỏp thuyeàn phaỳng ủaựy khoõng mui ủaừ hoùc ụỷ tieỏt 1 vaứ nhaọn xeựt. - Gv treo baỷng qui trỡnh gaỏp thuyeàn phaỳng khoõng ủaựy leõn baỷng vaứ nhaộc laùi caực bửụực cuỷa quy trỡnh gaỏp thuyeàn. + Bửụực 1: Gaỏp caực neỏp gaỏp caựch ủeàu. + Bửụực 2: gaỏp taùo thaõn vaứ muừi thuyeàn. + Bửụực 3: Taùo thuyeàn phaỳng ủaựy khoõng mui. Hoạt động 2: Hs thửùc haứnh gaỏp thuyeàn phaỳng ủaựy khoõng mui. - Gv toồ chửực cho hs thửùc haứnh gaỏp thuyeàn theo caự nhaõn . - Trong quaự trỡnh hs thửùc haứnh, gv ủeỏn tửứng nhoựm quan saựt. Hoạt động 3: Đánh giá sản phẩm - GV toồ chửực cho hs trang trớ, trửng baứy saỷn phaồm theo nhoựm ủeồ khớch leọ khaỷ naờng saựng taùo cuỷa tửứng nhoựm. - GV choùn ra saỷn phaồm ủeùp cuỷa 1 soỏ caự nhaõn nhoựm ủeồ tuyeõn dửụng. IV .Củng cố - Dặn dò: - GV hệ thống nội dung bài. - GVnhaọn xeựt sửù chuaồn bũ, tinh thaàn, tieỏn ủoọ hoùc taọp vaứ keỏt quaỷ cuỷa HS. - Cho HS vệ sinh lớp học. - Về nhà học bài. - Chuẩn bị bài sau: - 2 HS lên bảng gấp. - HS nhắc lại các bước gấp. - HS thửùc haứnh gấp theo nhóm 4. Thủ công. TIếT 9: Gấp thuyền phẳng đáy có mui ( Tiết 1) A. MụC TIÊU ảHoùc sinh bieỏt vaọn duùng caựch gaỏp thuyeàn phaỳng ủaựy khoõng mui ủeồ gaỏp thuyeàn phaỳng ủaựy coự mui. - Hs gaỏp ủửụùcthuyeàn phaỳng ủaựy coự mui. - Hoùc sinh hửựng thuự gaỏp thuyeàn. B. Đồ DùNG DạY HọC - GV:Maóu thuyeàn phaỳng ủaựy coự mui. Quy trỡnh gaỏp thuyeàn phaỳng ủaựy coự mui. - HS: Giaỏy thuỷ coõng vaứ giaỏy nhaựp C- Các hoạt động dạy và học: Giáo viên Học sinh I. ổn định tổ chức: II- Kiểm tra bài cũ: - Goùi 2 hs neõu quy trỡnh: Gaỏp thuyeàn phaỳng ủaựy khoõng mui. - Gv nhận xét, đánh giá. III- Bài mới:. 1. Giới thiệu bài - Ghi bảng. 2 . Nội dung: Hoạt động 1: Gv hửụựng daón hs quan saựt vaứ nhaọn xeựt. - Giaựo vieõn cho hs quan saựt maóu gaỏp thuyeàn PẹCM vaứ neõu caõu hoỷi veà hỡnh daựng, maứu saộc cuỷa mui thuyeàn, 2 beõn maùn thuyeàn, ủaựy thuyeàn. - Gv cho hs quan saựt, so saựnh thuyeàn PẹCM vụựi thuyeàn PẹKM ủeồ ruựt ra nhaọn xeựt veà sửù gioỏng vaứ khaực nhau giửừa 2 loaùi thuyeàn. Hoạt động 2: Gv hửụựng daón maóu. Bửụực 1: Gaỏp taùo mui thuyeàn. - ẹaởt ngang tụứ giaỏy hcn leõn baứn, maởt keỷ oõ ụỷ treõn. Gaỏp 2 ủaàu tụứ giaỏy khoaỷng 2-3 oõ nhử h1 seừ ủửụùc h2, mieỏt doùctheo 2 ủửụứng mụựi gaỏp cho phaỳng. -Caực bửụực gaỏp tieỏp theo tửụng tửù nhử caực bửụực gaỏp thuyeàn PẹKM. Bửụực 2: Gaỏp caực neỏo gaỏp caựch ủeàu nhau - Gaỏp ủoõi tụứ giaỏy theo ủửụứng daỏu ụỷ h2 ủửụùc h3. - Gaỏp ủoõi maởt trửụực cuỷa h3 ủửụùc h4. . - Laọt h4 ra maởt sau, gaỏp ủoõi nhử maởt trửụực ủửụùc h5. Bửụực 3: Gaỏp taùo thaõn vaứ muừi thuyeàn. - Gaỏp theo ủửụứng daỏu gaỏp cuỷa hs sao cho caùnh ngaộn truứng vụựi caùnh daứi ủửụùc h6. Tửụng tửù gaỏp theo ủửụứng daỏu gaỏp h6 ủửụùc h7. - Tieỏp theo laọt h7 ra maởt sau, gaỏp 2 laàn gioỏng nhử h5, h6 ủửụùc h8. gaỏp theo caực daỏu gaỏp cuỷa h8 ủửụùc h9. - Tieỏp theo laọt h9 ra maởt sau, gaỏp gioỏng maởt trửụực ủửụùc h10. Bửụực 4: Taùo thuyeàn phaỳng ủaựy coự mui - Laựch 2 ngoựn tay caựi vaứo trong 2 meựp giaỏy, caực ngoựn coứn laùi caàm ụỷ 2 beõn phớa ngoaứi, loọn caực neỏp gaỏp vaứo trong loứng thuyeàn ủửụùc thuyeàn gioỏng nhử h11. Tieỏp ủoự, duứng ngoựn troỷ naõng phaàn giaỏy gaỏp ụỷ 2 ủaàu thuyeàn leõn nhử h12 ủửụùc thuyeàn PẹCM (h13). - Gv goùi 1 hoaởc 2 hs leõn thao taực laùi caực bửụực gaỏp thuyeàn PẹCM. IV .Củng cố - Dặn dò: - GV hệ thống nội dung bài. - Nhận xét giờ học, cho HS vệ sinh lớp học, - Về nhà học bài. - Chuẩn bị bài sau: gaỏp thuyeàn Phaỳng ủaựy coự mui. - Hỏt tập thể . - 2 hs lờn bảng - HS quan sát, ruựt ra keỏt luaọn. - HS thực hành gấp theo hướng dẫn của GV. - 2 HS nhắc lại các bước gấp. - Lắng nghe . Thủ công. TIếT 10: Gấp thuyền phẳng đáy có mui ( Tiết 2) A. MụC TIÊU ả Hoùc sinh bieỏt vaọn duùng caựch gaỏp thuyeàn phaỳng ủaựy khoõng mui ủeồ gaỏp thuyeàn Phaỳng ủaựy coự mui. - Hs gaỏp ủửụùcthuyeàn phaỳng ủaựy coự mui. - Hoùc sinh hửựng thuự gaỏp thuyeàn. B. Đồ DùNG DạY HọC - GV:Maóu thuyeàn phaỳng ủaựy coự mui. Quy trỡnh gaỏp thuyeàn phaỳng ủaựy coự mui. - HS: Giaỏy thuỷ coõng vaứ giaỏy nhaựp C- Các hoạt động dạy và học: I. ổn định tổ chức: II- Kiểm tra bài cũ: - Goùi 2 hs neõu quy trỡnh: Gaỏp thuyeàn phaỳng ủaựy khoõng mui. - GV nhận xét, đánh giá. III- Bài mới:. Giáo viên Học sinh 1. Giới thiệu bài - Ghi bảng. 2 . Nội dung: Hoạt động 1: Nhắc lại quy trình gấp. - Giaựo vieõn goùi 1 hoaởc 2 hs nhaộc laùi caực bửụực gaỏp thuyeàn phaỳng ủaựy coự mui vaứ thửùc hieọn caực thao taực gaỏp thuyeàn. + Bửụực 1: gaỏp taùo mui thuyeàn. + Bửụực 2: Gaỏp caực neỏp gaỏp caựch ủeàu. + Bửụực 3: gaỏp taùo thaõn vaứ muừi thuyeàn. + Bửụực 4: taùo thuyeàn phaỳng ủaựy coự mui Hoạt động 2: Hs thửùc haứnh gaỏp thuyeàn phaỳng ủaựy coự mui. - Gv toồ chửực cho hs thửùc haứnh theo nhoựm. - GV quan sát hướng dẫn các nhóm - Trong quaự trỡnh hs thửùc haứnh, gv quan saựt, uoỏn naộn cho hs. Hoạt động 3: Đánh giá sản phẩm - Gv toồ chửực cho hs trửng baứy saỷn phaồm - GV ủaựnh gớa keỏt quaỷ hoùc taọp cuỷa hs. - Cho HS vệ sinh lớp học. IV .Củng cố - Dặn dò: - GV hệ thống nội dung bài. - Gv nhaọn xeựt sửù chuaồn bũ, yự thửực hoùc taọp, KN thửùc haứnh cuỷa hs. - Daởn hs oõn laùi caực baứi ủaừ hoùc ủeồ laứm baứi kieồm tra chửụng I - HS vừa nhắc lại vừa làm thao tác gấp. - HS thực hành gấp thuyền phẳng đáy có mui theo nhóm. - Các nhóm mang sản phẩm lên trưng bày. Thủ công. TIếT 11: ôn tập chương I: kỹ thuật gấp hình (Tiết 1) A. MụC TIÊU ảKiến thức: Hoùc sinh biết làm được các sản phẩm thủ công đã học. - Kỹ năng: HS làm thành thạo và tự trang trí các sản phẩm thủ công theo ý thích của mình. - Thái độ: Giáo dục HS yêu thích lao động thủ công và có hửựng gấp hình. B. Đồ DùNG DạY HọC 1. GV: Caực maóu gaỏp hỡnh cuỷa baứi 1, 2, 3, 4, 5 2. HS: C- Các hoạt động dạy và học: I. ổn định tổ chức: II- Kiểm tra: - GV kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh. III- Bài mới:. Giáo viên Học sinh 1. Giới thiệu bài - Ghi bảng. 2 . Nội dung: Hoạt động 1: Nhắc lại các sản phẩm thủ công đã học: - Từ đầu năm học, em đã được học những bài thủ công gì? - GV treo mẫu gấp hình, yêu cầu HS nêu lại quy trình, các bước gấp các sản phẩm: + Gấp tên lửa + Gấp máy bay phản lục + Gấp máy bay đuôi rời. + Gấp thuyền phẳng đáy có mui. + Gấp thuyền phẳng đáy không mui. - GV nhận xét, bổ sung. Hoạt động 2: Thực hành - GV yêu cầu HS lựa chọn một sản phẩm thủ công mình thích để thực hành gấp. - GV quan sát cả lớp. Hoạt động 3: Đánh giá sản phẩm - Cho HS trưng bày sản phẩm. - GV cùng cả lớp quan sát, đánh giá bài làm của từng HS. IV .Củng cố - Dặn dò: - GV hệ thống nội dung bài. - Nhận xét giờ học, cho HS vệ sinh lớp học - Về nhà học bài. - Dặn HS về nhà thực hành gấp lại các sản phẩm thủ công đã học. - HS suy nghĩ trả lời: Bài 1: Gấp tên lửa Bài 2: Gấp máy bay phản lục Bài 3: Gấp máy bay đuôi rời. Bài4: Gấp thuyền phẳng đáy có mui. Bài 5: Gấp thuyền phẳng đáy không mui. - HS nối tiếp nhau nhắc lại quy trình đã học. - HS thực hành gấp. - HS trưng bày sản phẩm đã làm. - HS nhận xét bài bạn và tự đánh giá bài của mình. Thủ công. TIếT 12: ôn tập chương I: kỹ thuật gấp hình (Tiết 2) A. MụC TIÊU ả ẹaựnh giaự kieỏn thửực, kyừ naờng cuỷa hs qua saỷn phaồm laứ moọt trong nhửừng hỡnh gaỏp ủaừ hoùc. B. Đồ DùNG DạY HọC 1. GV: Caực maóu gaỏp hỡnh cuỷa baứi 1, 2, 3, 4, 5 2. HS: C- Các hoạt động dạy và học: I. ổn định tổ chức: II- Kiểm tra: - GV kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh III- Bài mới:. Giáo viên Học sinh 1. Giới thiệu bài - Ghi bảng. 2 . Nội dung: Hoạt động 1: Noọi dung k.tra. ẹeà: Em haừy gaỏp moọt trong nhửừng hỡnh gaỏp ủaừ hoùc. - Giaựo vieõn neõu muùc ủớch yeõu caàu cuỷa baứi kieồm tra: + Gaỏp ủửụùc moọt trong nhửừng saỷn phaồm ủaừ hoùc. + Hỡnh gaỏp phaỷi ủửụùc thửùc hieọn ủuựng quy trỡnh, caõn ủoỏi, caực neỏp gaỏp thaỳng,phaỳng. - Gv goùi hs nhaộc laùi teõn caực hỡnh gaỏp vaứ cho hs qsaựt laùi caực maóu hỡnh ủaừ ủửụùc hoùc. - GV đưa ra một số hình mẫu cho HS quan sát. - Toồ chửực cho hs laứm baứi kieồm tra. - Trong quaự trỡnh hs gaỏp hỡnh, gv ủeỏn tửứng baứn quan saựt. Hoạt động 2: ẹaựnh giaự - Cho HS trưng bày sản phẩm. - ẹaựnh giaự keỏt quaỷ kieồm tra qua saỷn phaồm thửùc haứnh theo 2 bửụực: + Hoaứn thaứnh + Chửa hoaứn thaứnh ị Xem sgv IV .Củng cố - Dặn dò: - GV hệ thống nội dung bài. - Nhận xét giờ học, cho HS vẹ sinh lớp học - Về nhà học bài. - Daởn hs giụứ hoùc sau mang giaỏy nhaựp, giaỏy thuỷ coõng, buựt chỡ, thửụực, keựo, hoỏ daựn ủeồ hoùc baứi: “ Gaỏp, caột, daựn hỡnh troứn” - HS đọc đề lựa chọn hình theo ý thích để gấp. - HS nhắc lại quy trình đã học. - HS thực hành gấp. - HS trưng bày sản phẩm đã làm. Thủ công. TIếT 13: Gấp , cắt, dán hình tròn ( Tiết 1) A. MụC TIÊU ảKiến thức: Hoùc sinh bieỏt gaỏp, caột, daựn hỡnh troứn - Kỹ năng: Gaỏp, caột, daựn ủửụùc hỡnh troứn. - Thái độ: Giáo dục HS yêu thích lao động thủ công và có hửựng thuự gấp, cắt, dán hình. B. Đồ DùNG DạY HọC 1. GV:Maóu hỡnh troứn ủửụùc daựn treõn neàn hv. Quy trỡnh gaỏp, caột, daựn hỡnh troứn. 2. HS: Giaỏy thuỷ coõng, keựo, hoà daựn, buựt chỡ, thửụực keỷ. C- Các hoạt động dạy và học: I. ổn định tổ chức: II- Kiểm tra: - GV kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh. III- Bài mới:. Giáo viên Học sinh 1. Giới thiệu bài: Ghi bảng. 2 . Nội dung: Hoạt động 1: Hửụựng daón hs quan saựt vaứ nhaọn xeựt. - Giaựo vieõn giụựi thieọu hỡnh troứn maóu ủửụùc daựn treõn neàn hv. ẹaõy laứ hỡnh troứn ủửụùc caột baống gaỏp giaỏy. GV ủũnh hửụựng chuự yự cuỷa HS vaứo hỡnh troứn. - Gv nối điểm 0 với các điểm M, N, P nằm trên đường tròn. - Yêu cầu HS so sánh về các đoạn OM, ON, OP. - Cho HS so sánh về độ dài của các cạnh hình vuông. Hoạt động 2: GV hửụựng daón maóu . Bửụực 1: Gaỏp hỡnh. - Caột 1 hv coự caùnh laứ 6 oõ (h1) - Gaỏp tử hv theo ủửụứng cheựo ủửụùc h.2a vaứ ủieồm 0 laứ ủieồm giửừa cuỷa ủửụứng cheựo.Gaỏp ủoõi h.2a ủeồ laỏy ủửụứng daỏõu giửừa vaứ mụỷ ra ủửụùc h.2b. - Gaỏp h.2b theo ủửụứng daỏu gaỏp sao cho 2 caùnh beõn saựt vaứo ủửụứng daỏu giửừa ủửụùc h.3 Bửụực 2: Caột hỡnh troứn - Laọt maởt sau h.3 ủửụùc h.4. Caột theo ủửụứng daỏu CD vaứ mụỷ ra ủửụùc h.5a. - Tửứ h.5a caột, sửỷa theo ủửụứng cong mụỷ ra ủửụùc hỡnh troứn (h.6). Bửụực 3: Daựn hỡnh troứn - Daựn hỡnh troứn vaứo vụỷ. Hoạt động 3: Hướng dẫn HS thực hành - Gv hửụựng daón hs taọp gaỏp, caột hỡnh troứn baống giaựõy nhaựp. IV .Củng cố - Dặn dò: - GV hệ thống nội dung bài. - Nhận xét giờ học, cho HS vệ sinh lớp học - Nhắc HS về nhà thực hành ở nhà. - Các đoạn OM, ON, OP bằng nhau. - Cạnh của hv bằng độ dài MN của hình tròn. - HS quan sát. - HS thực hành cắt, dán hình tròn theo nhóm. Thủ công. TIếT 14: Gấp , cắt, dán hình tròn ( Tiết 2) A. MụC TIÊU: ảKiến thức: Hoùc sinh gaỏp, caột, daựn được hỡnh troứn - Kỹ năng: Gaỏp, caột, daựn ủửụùc hỡnh troứn. - Thái độ: Giáo dục HS yêu thích lao động thủ công và có hửựng thuự gấp, cắt, dán hình. B. Đồ DùNG DạY HọC 1. GV:Maóu hỡnh troứn ủửụùc daựn treõn neàn hv. Quy trỡnh gaỏp, caột, daựn hỡnh troứn. 2. HS: Giaỏy thuỷ coõng, keựo, hoà daựn, buựt chỡ, thửụực keỷ. C- Các hoạt động dạy và học: I. ổn định tổ chức: II- Kiểm tra: - GV kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh III- Bài mới:. Giáo viên Học sinh 1. Giới thiệu bài - Ghi bảng. 2 . Nội dung: Hoạt động 1: Nhaộc laùi quy trỡnh gaỏp, caột, daựn hỡnh troứn. - GV gọi 2 HS nhắc lại quy trình gấp, cắt, dán hình tròn. B1: Gaỏp hỡnh B2: Caột hỡnh B3: Daựn hỡnh - GV cùng cả lớp nhận xét, bổ sung. Hoạt động 2: Hs thửùc haứnh gaỏp, caột, daựn hỡnh troứn. - GV chia nhoựm. - GV toồ chửực cho HS thửùc haứnh theo nhóm. - GV đến từng nhóm quan sát, hướng dẫn và động viên các em còn lúng túng. - Hướng dẫn HS trang trí sản phẩm theo ý thích của từng em. Hoạt động 3: Đánh giá sản phẩm - GV yêu cầu từng nhóm mang sản phẩm lên trưng bày. - GV cùng cả lớp nhận xét, đánh giá. - Cho HS vệ sinh lớp học. IV .Củng cố - Dặn dò: - GV hệ thống nội dung bài. - Nhận xét giờ học. - Về nhà học bài. - Chuẩn bị bài sau:gaỏp, caột, daựn bieồn baựo giao thoõng ủi thuaọn chieàu vaứ caỏm xe ủi ngửụùc chieàu. - HS vừa nhắc lại vừa làm thao tác gấp. - HS thực hành gấp, cắt dán hình tròn theo nhóm. - Các nhóm mang sản phẩm lên trưng bày. - HS nhận xét bài bạn và tự xếp loại đựoc bài của mình. Thủ công. TIếT 15: Gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đI thuận chiều và biển báo cấm xe đI ngược chiều (tieỏt 1) A. MụC TIÊU ảKiến thức: Hoùc sinh bieỏt gaỏp, caột, daựn bieồn baựo giao thoõng chổ loỏi ủi thuaọn chieàu vaứ bieồn baựo caỏm xe ủi ngửụùc chieàu . - Kỹ năng: Gaỏp, caột, daựn ủửụùc bieồn baựo giao thoõng chổ loỏi ủi thuaọn chieàu vaứ bieồn baựo caỏm xe ủi ngửụùc chieàu . - Thái độ: Hoùc sinh coự yự thửực chaỏp haứnh luaọt leọ giao thoõng B. Đồ DùNG DạY HọC - GV:Maóu hỡnh. Quy trỡnh gaỏp, caột, daựn bieồn baựo giao thoõng chổ loỏi ủi thuaọn chieàu vaứ bieồn baựo caỏm xe ủi ngửụùc chieàu . - HS: Giaỏy thuỷ coõng, keựo, hoà daựn, buựt chỡ, thửụực keỷ. C- Các hoạt động dạy và học: I. ổn định tổ chức: II- Kiểm tra: - GV kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh III- Bài mới:. Giáo viên Học sinh 1. Giới thiệu bài - Ghi bảng. 2 . Nội dung: Hoạt động 1: Hướng dẫn HS quan saựt vaứ nhaọn xeựt - GV yêu cầu HS quan sát mẫu, trả lời câu hỏi: + Mỗi biển báo có mấy phần? + Mặt biển báo hình gì? + Màu sắc trên mặt biển báo đó màu gì? + ở giữa mặt hình tròn là hình gì? + Chân biển báo hình gì? - GV nhaộc nhụỷ HS khi ủi ủửụứng caàn tuaõn theo luaọt leọ giao thoõng nhử: khoõng ủi xe vaứo ủoaùn ủửụứng coự bieồn baựo caỏm xe ủi ngửụùc chieàu. Hoạt động 2: Hướng dẫn mẫu B1: Gaỏp, caột bieồn baựo chổ loỏi ủi thuaọn chieàu. - Gaỏp, caột daựn hỡnh troứn maứu xanh tửứ hỡnh vuoõng coự caùnh laứ 6 oõ. - Caột hcn maứu traộng coự chieàu daứi 4 oõ, chieàu roọng 1 oõ. - Caột hcn maứu khaực coự chieàu daứi 10 oõ, roọng 1 oõ laứm chaõn. B2: Daựn bieồn baựo chổ loỏi ủi thuaọn chieàu. - Daựn chaõn bieồn baựo vaứo tụứ maứu traộng. - Daựn hỡnh troứn maứu xanh leõn chaõn bieồn baựo khoaỷng nửỷa oõ. - Daựn hcn maứu traộng vaứo giửừa hỡnh troứn. - GV toồ chửực cho HS thửùc haứnh gaỏp, caột, daựn bieồn baựo chổ loỏi ủi thuaọn chieàu. - HS quan sát, trả lời. + Có hai phần: Mặt biển báo và chân biển báo. + Hình tròn. + Một là màu xanh, một là màu đỏ. + Giữa mặt hình tròn là hình chữ nhật. + Chân biển báo hình chữ nhật. - HS lắng nghe. - HS quan sát. - HS thực hành gaỏp, caột, daựn bieồn baựo chổ loỏi ủi thuaọn chieàu theo từng nhóm. IV .Củng cố - Dặn dò: - GV hệ thống nội dung bài. - Nhận xét giờ học, cho HS vẹ sinh lớp học. - Về nhà học bài. - Chuẩn bị bài sau: Hs mang giaỏy thuỷ coõng, buựt chỡ, thửụực keỷ ủeồ gaỏp, caột, daựn bieồn baựo giao thoõng ủi thuaọn chieàu vaứ caỏm xe ủi ngửụùc chieàu Thủ công. TIếT 16: Gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ lối đI thuận chiều và biển báo cấm xe đI ngược chiều (tieỏt 2) A. MụC TIÊU ảKiến thức: Hoùc sinh bieỏt gaỏp, caột, daựn bieồn baựo giao thoõng chổ loỏi ủi thuaọn chieàu vaứ bieồn baựo caỏm xe ủi ngửụùc chieàu . - Kỹ năng: Gaỏp, caột, daựn ủửụùc bieồn baựo giao thoõng chổ loỏi ủi thuaọn chieàu vaứ bieồn baựo caỏm xe ủi ngửụùc chieàu . - Thái độ: Hoùc sinh coự yự thửực chaỏp haứnh luaọt leọ giao thoõng B. Đồ DùNG DạY HọC 1. GV:Maóu hỡnh. Quy trỡnh gaỏp, caột, daựn bieồn baựo giao thoõng chổ loỏi ủi thuaọn chieàu vaứ bieồn baựo caỏm xe ủi ngửụùc chieàu . 2. HS: Giaỏy thuỷ coõng, keựo, hoà daựn, buựt chỡ, thửụực keỷ. C- Các hoạt động dạy và học: I. ổn định tổ chức: II- Kiểm tra: - GV kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh III- Bài mới:. Giáo viên Học sinh 1. Giới thiệu bài - Ghi bảng. 2 . Nội dung: Hoạt động 1: Nhắc lại quy trình gấp, cắt, dán BBGT chỉ lối đi thuận chiều và cấm xe đi ngược chiều. - Quy trình gấp cắt dán BBGT chỉ lối đi thuận chiều và cấm xe đi ngược chiều gồm có mấy bước? - Nêu tên các bước đó. - GV neõu caực bửụực: + Bửụực 1: gaỏp, caột bieồn baựo caỏm xe ủi ngửụùc chieàu: ã Gaỏp, caột hỡnh troứn maứu ủoỷ tửứ hv coự caùnh 6 oõ. ã Caột hcn maứu traộng coự chieàu daứi 4oõ, roọng 1 oõ. ã Caột HCN maứu khaực coự chieàu daứi 10 oõ, roọng 1 oõ laứm chaõn bieồn baựo. + Bửụực 2: Daựn bieồn baựo caỏm xe ủi ngửụùc chieàu: ã Daựn chaõn bieồn baựo leõn tụứ giaỏy traộng. ã Daựn hỡnh troứn maứu ủoỷ chụứm leõn chaõn bieồn baựo khoaỷng nửỷa oõ. ã Daựn HCN maứu traộng ụỷ giửừa hỡnh troứn. Hoạt động 2: Hoùc sinh thửùc haứnh gaỏp, caột, daựn bieồn baựo caỏm xe ủi ngửụùc chieàu - GV chia lớp thành 4 nhóm, toồ chửực cho HS thửùc haứnh . - GV đi xung quanhứ quan saựt, uoỏn naộn, gụùi yự. Hoạt động 3: Đánh giá sản phẩm. - Toà chửực trửng baứy, ủaựnh giaự saỷn phaồm. - GV đánh giá chung. - HS nối tiếp nhau nhắc lại. - Gồm hai bước. - B1: Gaỏp, caột bieồn baựo chổ loỏi ủi thuaọn chieàu. B2: Daựn bieồn baựo chổ loỏi ủi thuaọn chieàu. - HS lắng nghe và quan sát GV làm mẫu. - Cả lớp thực hành gấp, cắt, dán BBGT theo nhóm (4 nhóm). - Các nhóm mang sản phẩm lên trưng bày. - Cả lớp cùng nhận xét, đánh giá. IV .Củng cố - Dặn dò: - GV hệ thống nội dung bài. - Nhận xét giờ học, cho HS vệ sinh lớp học. - Về nhà học bài. - Chuẩn bị bài sau: Gaỏp, caột, daựn ủửụùc bieồn baựo giao thoõng chỉ chiều xe đi. Thủ công. TIếT 17: Gấp, cắt, dán biển báo giao thông CấM Đỗ XE (tieỏt 1) A. MụC TIÊU ảKiến thức: Hoùc sinh bieỏt gaỏp, caột, daựn bieồn baựo giao thoõng caỏm ủoó xe. - Kỹ năng: Gaỏp, caột, daựn ủửụùc bieồn baựo giao thoõng caỏm ủoó xe. - Thái độ: Hoùc sinh coự yự thửực chaỏp haứnh luaọt leọ giao thoõng. B. Đồ DùNG DạY HọC - GV:Maóu hỡnh. Quy trỡnh gaỏp, caột, daựn bieồn baựo giao thoõng caỏm ủoó xe. - HS: Giaỏy thuỷ coõng, keựo, hoà daựn, buựt chỡ, thửụực keỷ. C- Các hoạt động dạy và học: I. ổn định tổ chức: II- Kiểm tra: - GV kiểm tra đồ dùng học tập của học sinh. III- Bài mới:. Giáo viên Học sinh 1. Giới thiệu bài - Ghi bảng. 2 . Nội dung: Hoạt động 1: GV hướng dẫn HS quan saựt vaứ nhaọn xeựt: - GV giụựi thieọu maóu hỡnh BBGT caỏm ủoó xe, hướng dẫn HS quan saựt: + Neõu nhaọn xeựt veà sửù gioỏng nhau veà kớch thửụực, maứu saộc, caực boọ phaọn cuỷa BBGT caỏm ủoó xe vụựi nhửừng BBGT ủaừ hoùc. + Neõu nhaọn xeựt veà sửù khác nhau veà kớch thửụực, maứu saộc, caực boọ phaọn cuỷa BBGT caỏm ủoó xe vụựi nhửừng BBGT ủaừ hoùc. Hoạt động 2: GV hướng dẫn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThu Cong KY 1.doc