Giáo án Tin học 11 tiết 23, 24: Bài tập và thực hành 3

Bài tập 1: Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N<=100) và dãy A gồm N số nguyên A1, A2, AN. Tìm và in ra màn hình các phần tử chia hết cho 3?

* Chương trình

Var A: array[1.100] of integer;

 n, i: integer;

Begin

 Writeln('nhap vao n');

 Readln(n);

 For i:=1 to n do

 Begin

 Writeln('nhap vao phan tu thu ', i);

 Readln(A[i]);

 End;

 Writeln(‘Cac so chia het cho 3 la:’)

 For i:=1 to n do

 If A[i] mod 3=0 then

 Write(a[i]);

 Readln;

End.

 

doc3 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 20/03/2019 | Lượt xem: 106 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tin học 11 tiết 23, 24: Bài tập và thực hành 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần: 3, 4 Ngày soạn: 17/12/2018 Tiết: 23, 24 Ngày dạy: 7/1/2019 - 20/01/2019 BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH 3 I. MỤC TIÊU 1. Về kiến thức Biết các thao tác nhập xuất mảng một chiều, chạy thử một số chương trình có sẵn. Giải được một số bài toán tính toán đơn giản. 2. Về kĩ năng Thực hiện đúng các thao tác từ khai báo đến nhập xuất mảng một chiều. 3. Về thái độ Thái độ nghiêm túc trong học tập. 4. Năng lực hướng tới: Giải quyết vấn đề, sử dụng công nghệ thông tin giải các bài toán đơn giản. II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ: Không 3. Tiến trình bài học 3.1. Hoạt động khởi động. (1) Mục tiêu: Giúp học sinh hệ thống lại kiến thức của bài 11 và có nhu cầu tìm hiểu các nội dung bài tập và thực hành 3. (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Nêu và giải quyết vấn đề. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc cá nhân, thảo luận nhóm. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh trả lời được các câu hỏi của trò chơi ô chữ và mong muốn tìm hiểu các nội dung bài tập và thực hành 3. Nội dung hoạt động - GV: Nhận xét, cho điểm các nhóm trả lời đúng. - GV: Dẫn dắt vào bài tập và thực hành 3. - HS: Lắng nghe, ghi nhớ. 3.2.Hình thành kiến thức 3.3. Hoạt động luyện tập, vận dụng: (1) Mục tiêu: Giúp học sinh giải được các bài toán về kiểu mảng (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: Nêu và giải quyết vấn đề. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Làm việc nhóm trên máy tính. (4) Phương tiện dạy học: SGK, Projector, máy tính. (5) Kết quả: Học sinh chạy và sửa lỗi được các chương trình về kiểu mảng Nội dung hoạt động Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung - Chiếu lại bài tập 1 và yêu cầu học sinh gõ vào máy tính. (?) Nhắc lại các bước giải bài toán trên máy tính. - Nhắc học sinh thực hiện đúng các bước (gõ, lưu, sửa, lưu, chạy). - Quan sát HS viết chương trình và giải đáp một số thắc mắc của HS. - Cộng điểm cho các nhóm làm nhanh và có các câu hỏi hay. - Chiếu lại bài tập 2 và yêu cầu học sinh gõ vào máy tính. - Quan sát HS viết chương trình và giải đáp một số thắc mắc của HS. - Cộng điểm cho các nhóm làm nhanh và có các câu hỏi hay. - Tóm tắt nội dung tiết học. - Quan sát, gõ chương trình vào máy tính. - Gợi nhớ và trả lời. - Lắng nghe và thực hiện thao tác. - Viết chương trình và gửi những thắc mắc đến GV. - Lắng nghe, ghi chú. - Quan sát, gõ chương trình vào máy tính. - Viết chương trình và gửi những thắc mắc đến GV. - Lắng nghe, ghi chú. - Lắng nghe, ghi nhớ. Bài tập 1: Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N<=100) và dãy A gồm N số nguyên A1, A2, AN. Tìm và in ra màn hình các phần tử chia hết cho 3? * Chương trình Var A: array[1..100] of integer; n, i: integer; Begin Writeln('nhap vao n'); Readln(n); For i:=1 to n do Begin Writeln('nhap vao phan tu thu ', i); Readln(A[i]); End; Writeln(‘Cac so chia het cho 3 la:’) For i:=1 to n do If A[i] mod 3=0 then Write(a[i]); Readln; End. Bài tập 2: Viết chương trình nhập từ bàn phím số nguyên dương N (N<=100) và dãy A gồm N số nguyên A1, A2, AN. Tìm và in ra màn hình các phần tử dương chẵn. * Chương trình Var A: array[1..100] of integer; n, i: integer; Begin Writeln('nhap vao n'); Readln(n); For i:=1 to n do Begin Writeln('nhap vao phan tu thu ', i); Readln(A[i]); End; Writeln(‘Cac pt duong chan:’) For i:=1 to n do If (A[i] >0) and (A[i] mod 2 = 0) then Write(a[i], ‘ ’); Readln; End. 3.4 Hoạt động tìm tòi mở rộng: (1) Mục tiêu: Giúp học sinh có nhu cầu mở rộng thêm kiến thức của mình. (2) Phương pháp/kĩ thuật dạy học: làm việc cá nhân, nhóm. (3) Hình thức tổ chức hoạt động: Ngoài lớp học (4) Phương tiện dạy học:SGK, Projector, máy tính. (5) Học sinh biết cách mở rộng các kiến thức của mình thông qua bài tập cụ thể. Nội dung hoạt động Viết chương trình nhập dãy N số nguyên (N<=200). Tính và in ra tổng các số dương. DUYỆT CỦA BGH GIÁO VIÊN SOẠN Lê Thị Lịnh

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBai tap va thuc hanh 3_12531888.doc
Tài liệu liên quan