Giáo án tin học 12 - Bài tập và thực hành 7: Mẫu hỏi trên nhiều bảng

2. Thực hành bài tập 2.

a. Mục tiêu:

- Thành thạo trong việc tạo mẫu hỏi kết xuất thông tin từ nhiều bảng.

b. Nội dung:

- Sử dụng cơ sở dữ liệu Kinh_doanh với hai bảng Hoa_don và Mat_hàng, dùng hàm Avg, max, min để thống kê số lượng trung bình, cao nhất, thấp nhất trong các đơn đặt hàng theo tên mặt hàng

 

doc6 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 29/05/2013 | Lượt xem: 20202 | Lượt tải: 18download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án tin học 12 - Bài tập và thực hành 7: Mẫu hỏi trên nhiều bảng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP VÀ THỰC HÀNH SỐ 7 MẪU HỎI TRÊN NHIỀU BẢNG I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU - Tạo được những mẫu hỏi kết xuất thông tin từ nhiều bảng. - Cũng cố và rèn luyện kĩ năng tạo mẫu hỏi. I. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH - Phòng máy vi tính để học sinh thực hành. - Máy chiếu để giới thiệu và hướng dẫn các thao tác. - Một cơ sở dữ liệu kinh_doanh từ các bài thực hành trước. III. HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC 1. Thực hành bài tập 1. a. Mục tiêu: - Rèn luyện kĩ năng tạo mẫu hỏi từ nhiều bảng. b. Nội dung: - Sử dụng cơ sở dữ liệu Kinh_doanh với hai bảng Hoa_don và Mat_hàng, dùng hàm Count lập mẫu hỏi liệt kê các loại mặt hàng (theo tên mặt hàng) và số lần đặt hàng. c. Các bước tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Phân tích để học sinh hiểu rõ yêu cầu của đề bài: không chỉ sử dụng một bảng mà phải sử dụng hai hoặc ba bảng. - Nêu yêu cầu và nội dung của hoạt động: Sử dụng cơ sở dữ liệu Kinh_doanh với hai bảng Hoa_don và Mat_hàng, dùng hàm Count lập mẫu hỏi liệt kê các loại mặt hàng (theo tên mặt hàng) và số lần đặt hàng. - Dẫn dắt học sinh thực hiện từng bước. + Mở cửa sổ mẫu hỏi. + Chọn bảng làm dữ liệu nguồn. + Thiết lập liên kết giữa hai bảng + Chọn trường cần đưa vào cửa sổ mẫu hỏi. + Chỉ định hàm cần sử dụng: Count Chọn lệnh View ® Totals Trên dòng total, cột ten_mat_hang, chọn hàm Count. + Thực hiện mẫu hỏi. - Chiếu kết quả của nhiệm vụ để học sinh đối chiếu. - Yêu cầu học sinh lưu mẫu hỏi. - Yêu cầu học sinh thực hiện lại các thao tác và đối chiếu kết quả với giáo viên. - Xác nhận kết quả những học sinh thực hiện đúng trong phạm vi thời gian cho phép. - Hướng dẫn một số học sinh còn chậm. - Theo dõi yêu cầu của giáo viên để biết nhiệm vụ. - Chú ý dẫn dắt để hoàn thành thao tác. + Mở cơ sở dữ liệu kinh_doanh. Bấm chuột vào queries. Bấm đúp chuột vào Creat query in Design view. + Bấm chuột vào bảng hoa_don trong cửa sổ Show table và chọn lệnh add. Bấm chuột vào bảng mat_hang trong cửa sổ Show table và chọn lệnh add. Bấm chuột vào nút Close để đóng cửa sổ Show table. + Bấm đúp chuột vào tên trường: ten_mat_hang để hiển thị tên mặt hàng trên mẫu hỏi, Bấm đúp chuột lại lên ten_mat_hang. + Bấm chuột vào nút - Xem kết quả của giáo viên. + Bấm chuột vào File ® Save As, xuất hiện giao thoại, gõ tên mẫu hỏi. Bấm chuột vào nút OK để xác nhận. - Độc lập thực hành trên máy ví tính để rèn luyện kĩ năng. - Thông báo kết quả. 2. Thực hành bài tập 2. a. Mục tiêu: - Thành thạo trong việc tạo mẫu hỏi kết xuất thông tin từ nhiều bảng. b. Nội dung: - Sử dụng cơ sở dữ liệu Kinh_doanh với hai bảng Hoa_don và Mat_hàng, dùng hàm Avg, max, min để thống kê số lượng trung bình, cao nhất, thấp nhất trong các đơn đặt hàng theo tên mặt hàng. c. Các bước tiến hành: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH - Yêu cầu học sinh bổ sung thêm dữ liệu cho bảng hoa_don để được bảng như sau: - Giới thiệu yêu cầu nội dung thực hành. - Dẫn dắt học sinh thực hiện từng bước. + Mở cửa sổ mẫu hỏi. + Chọn bảng làm dữ liệu nguồn. + Chọn trường cần đưa vào cửa sổ mẫu hỏi. + Giới thiệu bảng có đặt các hàm để học sinh đối chiếu. + Thực hiện mẫu hỏi. - Chiếu kết quả lên màn hình để học sinh đối chiếu - Yêu caauf học sinh lưu mẫu hỏi. - Yêu cầu học sinh tự thực hiện lại để hoàn thiện kĩ năng. - Quan sát bảng dữ liệu của giáo viên. - Thực hiện nhập dữ liệu đúng như trên bảng. - Theo dõi yêu cầu của giáo viên để biết nhiệm vụ phải thực hiện. + Mở cơ sở dữ liệu kinh_doanh. Bấm chuột vào queries. Bấm chuột vào Creat query in Design view. + Bấm chuột vào bảng hoa_don trong cửa sổ Show table và chọn lệnh add. Bấm chuột vào bảng mat_hang trong cửa sổ Show table và chọn lệnh add. Bấm chuột vào nút Close để đóng cửa sổ Show table. + Bấm đúp chuột vào tên trường: ten_mat_hang, so_luong (lặp lại 4 lần). Sửa lại tên 4 cột so_luong thành tổng, Max, Min, Trung bình. Chọn lệnh View ® Totals Trên dòng total, cột Tổng, chọn hàm Sum; cột Max chọn hàm Max; cột Min, chọn hàm Min, cột Trung bình, chọn hàm Avg. + Bấm chuột vào nút - Đối chiếu với kết quả trên bảng của giáo viên. + Bấm chuột vào File ® Save As, xuất hiện giao thoại, gõ tên mẫu hỏi. Bấm chuột vào nút OK để xác nhận. - Độc lập thực hành trên máy vi tính để hoàn thiện kĩ năng. - Thông báo kết quả. 3. Bài tập ở nhà. Bài 1: Sử dụng hai bảng Hoa_don và Khach_hang, đặt điều kiện cho các trường tương ứng để thiết kế mẫu hỏi thu thập thông tin về các khách hàng có ngày giao hàng sau 25/09/2004 và có số lượng lớn hơn 1000. Hiển thị thông tin về khách hàng gồm tên khách hàng, địa chỉ, ngày giao hàng. Bài 2: Tạo thêm một trường mới: Tong_tien: [don_gia]*[so_luong], rồi dùng hàm Sum trên trường này để thiết kế mẫu hỏi nhằm thống kê các khách hàng có tổng tiền trên các đơn đặt hàng lớn hơn 5.000.000. Hiển thị thông tin bao gồm: tên khách hàng, địa chỉ, tổng số tiền.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiáo án tin học 12, bài tập và thực hành 7, soạn theo quan điểm phát huy tính tích cực chủ động và sáng tạo của học sinh.doc
Tài liệu liên quan