Giáo án toán lớp 4

Giới thiệu:

Hoạt động1: Ôn lại cách đọc số, viết số & các hàng

GV viết số: 83 251

Yêu cầu HS đọc số này

Nêu rõ chữ số các hàng (hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm )

Muốn đọc số ta phải đọc từ đâu sang đâu?

Tương tự như trên với số: 83001, 80201, 80001

Nêu quan hệ giữa hai hàng liền kề nhau?

 

 

 

Yêu cầu HS nêu các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn (GV viết bảng các số mà HS nêu)

Tròn chục có mấy chữ số 0 tận cùng?

Tròn trăm có mấy chữ số 0 tận cùng?

Tròn nghìn có mấy chữ số 0 tận cùng?

Hoạt động 2: Thực hành

 

doc256 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 30/05/2013 | Lượt xem: 3572 | Lượt tải: 24download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án toán lớp 4, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
caùch laøm vaø keát quaû, GV chöõa baøi. Vieát soá 3 döôùi daïng phaân soá 3 = HS tính. HS nhaéc laïi. HS giaûi vaø chöõa baøi. Cuûng coá – daën doø Nhaän xeùt tieát hoïc Chuaån bò: TIEÁT 118 : PHEÙP TRÖØ PHAÂN SOÁ I - MUÏC TIEÂU : Giuùp HS : Nhaän bieát pheùp tröø hai phaân soá cuøng maãu soá . Bieát caùch tröø hai phaân soá cuøng maãu soá . II - ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC III - CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Khôûi ñoäng Kieåm tra baøi cuõ: HS söûa baøi taäp ôû nhaø. Nhaän xeùt phaàn söûa baøi. Baøi môùi HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Giôùi thieäu: Pheùp tröø phaân soá. Hoaït ñoäng 1: Thöïc haønh treân giaáy GV cho HS laáy hai baêng giaáy ñaõ chuaån bò saün, duøng thöôùc chia moãi baêng thaønh 6 phaàn baèng nhau. Laáy moät baêng, caét laáy 5 phaàn. Coøn bao nhieâu phaàn cuûa baêng giaáy. Cho HS caét laáy töø baêng giaáy, ñaët phaàn coøn laïi leân baêng giaáy nguyeân. Coøn laïi bao nhieâu phaàn baêng giaáy? Coù baêng giaáy caét laáy coøn laïi baêng giaáy. Hoaït ñoäng 2: Hình thaønh pheùp tröø hai phaân soá cuøng maãu soá. Ghi baûng: - . Haõy thöïc hieän pheùp tröø ñeå ñöôïc keát quaû . - = = Nhaän xeùt: Muoán tröø hai phaân soá cuøng maãu soá, ta tröø töû soá cuûa phaân soá thöù nhaát cho töû soá cuûa phaân soá thöù hai vaø giöõ nguyeân maãu soá. Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh. Baøi 1: HS nhaéc laïi caùch tröø hai phaân soá cuøng maãu soá. HS laøm baøi vaøo vôû, HS leân baûng laøm baøi. Baøi 2: GV ghi baûng - vaø hoûi: Coù theå ñöa hai phaân soá treân veà hai phaân soá coù cuøng maãu soá baèng caùch naøo? Coù theå ruùt goïn tröôùc khi tröø. Baøi 3: Cho HS ñoïc ñeà toaùn, neâu toùm taét ñeà toaùn. HS laøm vaøo vôû. HS neâu caùch laøm vaøkeát quaû. HS khaùc nhaän xeùt keát quaû cuûa baïn. Coøn 1 phaàn cuûa baêng giaáy. Coøn laïi baêng giaáy. HS traû lôøi. HS nhaéc laïi. HS laøm baøi vaø chöõa baøi. HS traû lôøi. HS laøm baøi vaø chöõa baøi Cuûng coá – daën doø Nhaän xeùt tieát hoïc Chuaån bò: TIEÁT 119 : PHEÙP TRÖØ PHAÂN SOÁ (tieáp theo) I – MUÏC TIEÂU : Giuùp HS : Nhaän bieát pheùp tröø hai phaân soá khaùc maãu soá . Bieát caùch tröø hai phaân soá khaùc maãu soá . II - ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC III - CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC III - CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Kieåm tra baøi cuõ: HS söûa baøi taäp ôû nhaø. Nhaän xeùt phaàn söûa baøi. Baøi môùi HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Giôùi thieäu: Pheùp tröø hai phaân soá. Hoaït ñoäng 1: Hình thaønh pheùp tröø hai phaân soá khaùc maãu soá. HS neâu ví duï trong SGK Ghi baûng: - Muoán thöïc hieän pheùp tính tröø ta phaûi laøm nhö theá naøo? GV cho HS quy ñoàng hai phaân soá. - = - = Muoán tröø hai phaân soá khaùc maãu soá ta laøm theá naøo? Nhaän xeùt: Muoán tröø hai phaân soá khaùc maãu soá, ta quy ñoàng maãu soá hai phaân soá, roài tröø hai phaân soá ñoù. Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh Baøi 1: Tính Goïi 2 HS leân baûng laøm, caû lôùp laøm vaøo vôû. HS leân baûng neâu caùch laøm Baøi 2: Tính Löu yù HS chæ caàn quy ñoàng phaân soá coù maãu soá nhoû baøi a, b, c. Baøi c ruùt goïn moät phaân soá roài tính. Baøi 3: HS neâu baøi toaùn, toùm taét, giaûi baøi toaùn Moät HS leân baûng laøm baøi. HS neâu HS traû lôøi HS nhaéc laïi. HS laøm baøi, HS söûa baøi. HS laøm baøi, HS söûa baøi. HS laøm baøi, HS söûa baøi. Cuûng coá – daën doø TIEÁT 120 : LUYEÄN TAÄP I - MUÏC TIEÂU : Giuùp HS : Cuûng coá, luyeän taäp pheùp tröø hai phaân soá . Bieát caùch tröø hai, ba phaân soá . II - ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC III - CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Khôûi ñoäng Kieåm tra baøi cuõ: HS söûa baøi taäp ôû nhaø. Nhaän xeùt phaàn söûa baøi. Baøi môùi HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Giôùi thieäu: Luyeän taäp. Baøi 1: Tính Cho caû lôùp laøm baøi, sau ñoù cho ñoåi vôû ñeå HS töï kieåm tra. Baøi 2: Tính HS töï laøm baøi roài chöõa baøi. Baøi 3: Tính theo maãu Löu yù HS phaûi vieát moät soá töï nhieân thaønh phaân soá sau ñoù môùi thöïc hieän tính tröø hai phaân soá ñoù. Baøi 4: HS ñoïc kó yeâu caàu cuûa baøi toaùn, nhaán maïnh ruùt goïn tröôùc khi tính. Baøi 5: Giaûi toaùn HS ñoïc ñeà toaùn, neâu toùm taét baøi toaùn roài cho HS töï laøm. HS laøm baøi vaø chöõa baøi HS laøm baøi vaø chöõa baøi HS laøm baøi vaø chöõa baøi HS laøm baøi vaø chöõa baøi Cuûng coá – daën doø Nhaän xeùt tieát hoïc Chuaån bò: TIEÁT 121 : LUYEÄN TAÄP CHUNG I - MUÏC TIEÂU : Giuùp HS : Reøn kó naêng coäng vaø tröø phaân soá . Bieát tìm thaønh phaàn chöa bieát trong pheùp coäng , pheùp tröø phaân soá . II - ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC III - CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Khôûi ñoäng Kieåm tra baøi cuõ: HS söûa baøi taäp ôû nhaø. Nhaän xeùt phaàn söûa baøi. Baøi môùi HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Giôùi thieäu: Luyeän taäp chung. Baøi 1: Tính Goïi HS phaùt bieåu caùch coäng, tröø hai phaân soá khaùc maãu soá. Baøi 2: Tính HS laøm töông töï baøi taäp 1. Baøi 3: Tìm x Löu yù HS ñaây laø daïng tìm thaønh phaàn chöa bieát cuûa pheùp tính. Goïi 3 HS phaùt bieåu caùch tìm: Soá haïng chöa bieát trong moät toång. Soá bò tröø trong pheùp tröø. Soá tröø trong pheùp tröø. HS töï laøm baøi vaøo vôû Baøi 4: Tính baèng caùch thuaän tieän nhaát. Höôùng daãn HS vaän duïng tính chaát giao hoaùn vaø keát hôïp ñeå tìm caùch giaûi nhanh nhaát. Baøi 5: HS ñoïc baøi toaùn, neâu toùm taét, giaûi baøi toaùn. HS laøm baøi vaø chöõa baøi. HS laøm baøi vaø chöõa baøi. HS laøm baøi vaø chöõa baøi. HS laøm baøi vaø chöõa baøi. HS laøm baøi vaø chöõa baøi. Cuûng coá – daën doø Nhaän xeùt tieát hoïc Chuaån bò: TIEÁT 122 : PHEÙP NHAÂN PHAÂN SOÁ I - MUÏC TIEÂU : Giuùp HS : Nhaän bieát yù nghóa cuûa pheùp nhaân phaân soá (qua tính dieän tích hình chöõ nhaät). Bieát thöïc hieän pheùp nhaân hai phaân soá . II.CHUAÅN BÒ: Hì Veõ treân baûng phuï hoaëc giaáy khoå to. 1m m m V III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Khôûi ñoäng: Baøi cuõ: Luyeän taäp chung GV yeâu caàu HS söûa baøi laøm nhaø GV nhaän xeùt Baøi môùi: Giôùi thieäu: Hoaït ñoäng1: Tìm hieåu yù nghóa cuûa pheùp nhaân thoâng qua tính dieän tích hình chöõ nhaät. GV yeâu caàu HS tính dieän tích hình chöõ nhaät maø caùc caïnh coù ñoä daøi laø soá töï nhieân, ví duï: chieàu roäng laø 3m, chieàu daøi laø 5m. Tieáp theo GV ñöa hình veõ ñaõ chuaån bò. Chieàu roäng cuûa hình chöõ nhaät laø bao nhieâu? Chieàu daøi cuûa hình chöõ nhaät laø bao nhieâu? Ñeå tính dieän tích hình chöõ nhaät, chuùng ta laøm nhö theá naøo? Hoaït ñoäng 2: Tìm quy taéc thöïc hieän pheùp nhaân phaân soá. Baèng caùch tính soá oâ trong hình chöõ nhaät & soá oâ trong hình vuoâng, HS ruùt ra keát luaän dieän tích hình chöõ nhaät baèng dieän tích hình vuoâng. Vì dieän tích hình vuoâng laø 1m2, neân dieän tích hình chöõ nhaät laø m2 GV neâu vaán ñeà: laøm theá naøo ñeå tìm ra keát quaû cuûa pheùp tính nhaân tìm dieän tích hình chöõ nhaät: S = x (m2)? GV döïa vaøo lôøi phaùt bieåu cuûa HS töø ñoù daãn daét ñeán caùch nhaân: x = = GV yeâu caàu HS döïa vaøo pheùp tính treân ñeå ruùt ra quy taéc: Muoán nhaân hai phaân soá, ta laáy töû soá nhaân vôùi töû soá, maãu soá nhaân vôùi maãu soá. Yeâu caàu vaøi HS nhaéc laïi ñeå ghi nhôù quy taéc. Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh Baøi taäp 1: Tính Yeâu caàu HS aùp duïng quy taéc ñeå tính, khoâng caàn giaûi thích. Baøi taäp 2: Ruùt goïn roài tính Yeâu caàu HS ruùt goïn roài môùi tính Baøi taäp 3: - Yeâu caàu caû lôùp töï laøm vaøo vôû, khoâng caàn hình veõ. Cuûng coá - Daën doø: Chuaån bò baøi: Luyeän taäp Laøm baøi trong SGK HS söûa baøi HS nhaän xeùt HS tính vaøo vôû nhaùp, 1 HS laøm baûng lôùp HS quan saùt hình veõ HS neâu S = x (m2) Ñeám hoaëc döïa vaøo pheùp nhaân 4 x 2 vaø 5 x 3 HS phaùt bieåu thaønh quy taéc Vaøi HS nhaéc laïi ñeå ghi nhôù quy taéc. HS laøm baøi Töøng caëp HS söûa & thoáng nhaát keát quaû HS laøm baøi HS söûa HS laøm baøi HS söûa baøi TIEÁT 123 : LUYEÄN TAÄP I - MUÏC TIEÂU : Giuùp HS : Bieát caùch nhaân phaân soá vôùi soá töï nhieân vaø caùch nhaân soá töï nhieân vôùi phaân soá . Bieát theâm moät yù nghóa cuûa pheùp nhaân phaân soá vôùi soá töï nhieân ( x 3 laø toång cuûa ba phaân soá baèng nhau + + ). Cuûng coá quy taéc nhaân phaân soá vaø bieát nhaän xeùt ñeå ruùt goïn phaân soá . II.CHUAÅN BÒ: III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Khôûi ñoäng Kieåm tra baøi cuõ: Baøi môùi: Thöïc haønh. Baøi taäp 1: Tính theo maãu. Thöïc hieän pheùp nhaân vôùi soá töï nhieân HS chuyeån veà pheùp nhaân cuûa hai phaân soá vaø thöïc hieän theo caùch vieát goïn. Baøi 2: Tính theo maãu HS laøm töông töï nhö baøi taäp 1 Baøi taäp 3: Tính vaø so saùnh keát quaû. Sau khi HS laøm vaø so saùnh GV gôïi yù ñoù chính laø toång cuûa 3 phaân soá baèng nhau Baøi 4: Tính roài ruùt goïn. HS tính vaø ruùt goïn treân cuøng moät haøng. Baøi 5: Tính chu vi vaø dieän tích hình vuoâng coù caïnh m HS laøm vaø chöõa baøi. HS laøm vaø chöõa baøi. HS laøm vaø chöõa baøi. HS laøm vaø chöõa baøi. HS laøm vaø chöõa baøi. TIEÁT 124 : LUYEÄN TAÄP I - MUÏC TIEÂU : Giuùp HS : Böôùc ñaàu nhaän bieát moät soá tính chaát cuûa pheùp nhaân phaân soá : tính chaát giao hoaùn, tính chaát keát hôïp , tính chaát nhaân moät toång hai phaân soá vôùi moät phaân soá . Böôùc ñaàu bieát vaän duïng caùc tính chaát treân trong tröôøng hôïp ñôn giaûn. II - ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC III - CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Khôûi ñoäng Kieåm tra baøi cuõ: HS söûa baøi taäp ôû nhaø. Nhaän xeùt phaàn söûa baøi. Baøi môùi HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Giôùi thieäu: Luyeän taäp. Baøi 1: a) Vieát tieáp vaøo choã chaám. Sau khi HS laøm baøi GV giôùi thieäu moät soá tính chaát giao hoaùn, tính keát hôïp, nhaân moät toång hai phaân soá vôùi soá thöù ba. (phaùt bieåu nhö SGK) b) Tính baèng hai caùch Höôùng daãn HS vaän duïng caùc tính chaát ñeå giaûi toaùn Baøi 2: Tính chu vi hình chöõ nhaät. HS ñoïc ñeà toaùn, toùm taét, giaûi toaùn. Baøi 3: HS ñoïc ñeà, toùm taét vaø töï giaûi. HS laøm vaø chöõa baøi. HS laøm vaø chöõa baøi. HS laøm vaø chöõa baøi. Cuûng coá – daën doø Nhaän xeùt tieát hoïc Chuaån bò: TIEÁT 125 : TÌM PHAÂN SOÁ CUÛA MOÄT SOÁ I - MUÏC TIEÂU : Giuùp HS bieát caùch giaûi baøi toaùn daïng : Tìm phaân soá cuûa moät soá . II.CHUAÅN BÒ: Veõ trong giaáy khoå to ? quaû 12 quaû III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Khôûi ñoäng: Baøi cuõ: Luyeän taäp GV yeâu caàu HS söûa baøi laøm nhaø GV nhaän xeùt Baøi môùi: Giôùi thieäu: Hoaït ñoäng1: Nhaéc laïi baøi toaùn tìm moät phaàn maáy cuûa moät soá GV ñoïc ñeà baøi: cuûa 12 quaû cam laø maáy quaû cam? Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu ñeà baøi & tìm caùch giaûi baøi toaùn tìm phaân soá cuûa moät soá GV yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi. GV ñöa giaáy khoå to veõ saün hình, yeâu caàu HS quan saùt & hoaït ñoäng nhoùm tö ñeå tìm caùch giaûi baøi toaùn. Ñeå tìm cuûa soá 12 ta laøm nhö sau: 12 x = 8 Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh HS laøm baøi taäp 1, 2, 3. Moãi baøi HS ñoïc ñeà, neâu yeâu caàu cuûa baøi toaùn , toùm taét vaø trình baøy ( coù theå coù caùc caùch giaûi khaùc nhau. ) Cuûng coá - Daën doø: Chuaån bò baøi: Pheùp chia phaân soá Laøm baøi trong SGK HS söûa baøi HS nhaän xeùt Caû lôùp tính nhaåm. Moät HS neâu caùch tính HS ñoïc ñeà baøi. HS quan saùt & hoaït ñoäng nhoùm ñeå tìm caùch giaûi. Moät caùch töï nhieân, HS seõ thaáy soá quaû cam nhaân vôùi 2 thì ñöôïc soá cam. Töø ñoù suy ra lôøi giaûi baøi toaùn. HS nhaéc laïi caùch giaûi baøi toaùn: Ñeå tìm cuûa soá 12 ta laøm nhö sau: 12 x = 8 HS laøm baøi vaø chöõa baøi. TIEÁT 126 : PHEÙP CHIA PHAÂN SOÁ I - MUÏC TIEÂU : Giuùp HS bieát thöïc hieän pheùp chia phaân soá(laáy phaân soá thöù nhaát nhaân vôùi phaân soá thöù hai ñaûo ngöôïc II.CHUAÅN BÒ: III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Khôûi ñoäng: Baøi cuõ: Tìm phaân soá cuûa moät soá. GV yeâu caàu HS söûa baøi laøm nhaø GV nhaän xeùt Baøi môùi: Giôùi thieäu: Hoaït ñoäng1: Giôùi thieäu pheùp chia phaân soá GV neâu ví duï: Hình chöõ nhaät ABCD coù dieän tích m2, chieàu roäng m. Tính chieàu daøi hình ñoù. Yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch tính chieàu daøi cuûa hình chöõ nhaät khi bieát dieän tích & chieàu roäng cuûa hình ñoù. GV ghi baûng: : GV neâu caùch chia: Laáy phaân soá thöù nhaát nhaân vôùi phaân soá thöù hai ñaûo ngöôïc laïi. Phaân soá ñaûo ngöôïc cuûa phaân soá laø phaân soá naøo? GV höôùng daãn HS chia: : = x = Chieàu daøi cuûa hình chöõ nhaät laø: m Yeâu caàu HS thöû laïi baèng pheùp nhaân (laáy chieàu daøi x chieàu roäng = dieän tích) Yeâu caàu HS tính nhaùp: : Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh Baøi taäp 1: Yeâu caàu HS vieát phaân soá ñaûo ngöôïc vaøo oâ troáng. Baøi taäp 2: Yeâu caàu HS thöïc hieän pheùp chia Baøi taäp 3: Tính - Baøi taäp naøy nhaèm neâu leân moái quan heä giöõa pheùp nhaân & pheùp chia phaân soá (töông töï nhö ñoái vôùi soá töï nhieân) Baøi taäp 4: Yeâu caàu HS thöïc hieän giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên. Cuûng coá - Daën doø: Chuaån bò baøi: Luyeän taäp Laøm baøi trong SGK HS söûa baøi HS nhaän xeùt HS nhaéc laïi coâng thöùc tính chieàu daøi hình chöõ nhaät khi bieát dieän tích & chieàu roäng hình ñoù: laáy dieän tích chia cho chieàu roäng. Laø HS thöû laïi baèng pheùp nhaân HS laøm baøi HS laøm baøi Töøng caëp HS söûa & thoáng nhaát keát quaû HS laøm baøi HS söûa HS thöïc hieän TIEÁT 127 : LUYEÄN TAÄP I - MUÏC TIEÂU : Giuùp HS reøn kó naêng thöïc hieän pheùp chia phaân soá . II.CHUAÅN BÒ: III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Khôûi ñoäng: Baøi cuõ: Pheùp chia phaân soá GV yeâu caàu HS söûa baøi laøm nhaø GV nhaän xeùt Baøi môùi: Hoaït ñoäng1: Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh Baøi taäp 1: Yeâu caàu HS thöïc hieän pheùp chia roài ruùt goïn keát quaû (ñeán toái giaûn) Caùc keát quaû ñaõ ruùt goïn: Baøi taäp 2: GV löu yù: Tìm moät thöøa soá hoaëc tìm soá chia chöa bieát ñöôïc tieán haønh nhö ñoái vôùi soá töï nhieân. Baøi taäp 3: Tính HS laøm baûng con. Baøi 4: HS ñoïc ñeà toaùn, neâ toùm taét roài giaûi Cuûng coá - Daën doø: Chuaån bò baøi: Luyeän taäp Laøm baøi trong SGK HS söûa baøi HS nhaän xeùt HS laøm baøi Töøng caëp HS söûa & thoáng nhaát keát quaû HS laøm baøi HS söûa HS laøm baøi HS söûa baøi HS laøm baøi HS söûa baøi TIEÁT 128 : LUYEÄN TAÄP I - MUÏC TIEÂU : Giuùp HS: Rreøn kó naêng thöïc hieän pheùp chia phaân soá . Bieát caùch tính vaø vieát goïn pheùp tính moät soá töï nhieân chia cho moät phaân soá . II.CHUAÅN BÒ: III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Khôûi ñoäng: Baøi cuõ: Luyeän taäp GV yeâu caàu HS söûa baøi laøm nhaø GV nhaän xeùt Baøi môùi: Hoaït ñoäng1: Giôùi thieäu baøi Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh Baøi taäp 1: Tính roài ruùt goïn Yeâu caàu HS thöïc hieän vaøo vôû Baøi taäp 2: + Tröôøng hôïp soá töï nhieân chia phaân soá: Caàn giaûi thích tröôùc khi thöïc hieän theo maãu: Ñaây laø tröôøng hôïp soá töï nhieân chia cho phaân soá Vieát soá töï nhieân döôùi daïng phaân soá coù maãu soá laø 1 (2 = ) Thöïc hieän pheùp chia hai phaân soá Baøi taäp 3: Tính baèng hai caùch Baøi 4: HS laøm theo maãu - Yeâu caàu HS ñoïc kó ñeà baøi tröôùc khi laøm Cuûng coá - Daën doø: Chuaån bò baøi: Luyeän taäp chung Laøm baøi trong SGK HS söûa baøi HS nhaän xeùt HS laøm baøi Töøng caëp HS söûa & thoáng nhaát HS laøm baøi HS söûa HS laøm baøi HS söûa HS laøm baøi HS söûa TIEÁT 129 : LUYEÄN TAÄP CHUNG I - MUÏC TIEÂU : Giuùp HS: Reøn kó naêng thöïc hieän pheùp chia phaân soá . Bieát caùch tính vaø vieát goïn pheùp chia moät phaân soá cho moät soá töï nhieân . II.CHUAÅN BÒ: III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Khôûi ñoäng: Baøi cuõ: Luyeän taäp GV yeâu caàu HS söûa baøi laøm nhaø GV nhaän xeùt Baøi môùi: Hoaït ñoäng1: Giôùi thieäu baøi. Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh Baøi taäp 1: Tính Baøi taäp 2: Tröôøng hôïp soá töï nhieân chia phaân soá: Ví duï: + Caàn giaûi thích tröôùc khi thöïc hieän theo maãu: Ñaây laø tröôøng hôïp phaân soá chia cho soá töï nhieân Vieát soá töï nhieân döôùi daïng phaân soá coù maãu soá laø 1 (5 = ) Thöïc hieän pheùp chia hai phaân soá () Baøi taäp 3: - GV hoûi laïi caùch thöïc hieän caùc pheùp tính trong bieåu thöùc Baøi taäp 4: Caùc hoaït ñoäng giaûi toaùn: Tính chieàu roäng (Tìm phaân soá cuûa moät soá.) Tính chu vi Tính dieän tích. Cuûng coá - Daën doø: Chuaån bò baøi: Luyeän taäp chung Laøm baøi trong SGK HS söûa baøi HS nhaän xeùt HS thöïc hieän pheùp chia HS laøm baøi Töøng caëp HS söûa & thoáng nhaát keát quaû HS laøm baøi HS söûa HS neâu HS laøm baøi HS söûa baøi HS trình baøy baøi giaûi TIEÁT 130 : LUYEÄN TAÄP CHUNG I - MUÏC TIEÂU : Giuùp HS: Thöïc hieän pheùp tính vôùi phaân soá . Giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên . II.CHUAÅN BÒ: III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Khôûi ñoäng: Baøi cuõ: Luyeän taäp chung GV yeâu caàu HS söûa baøi laøm nhaø GV nhaän xeùt Baøi môùi: Giôùi thieäu: Hoaït ñoäng1: OÂn taäp veà thöïc hieän 4 pheùp tính treân caùc phaân soá Baøi taäp 1: Muïc ñích laø oân veà caùc tröôøng hôïp coäng hai phaân soá khaùc maãu soá, moät maãu soá chia heát cho maãu soá kia, caàn laáy tích caùc maãu soá laøm maãu soá chung. Baøi taäp 2: Muïc ñích laø oân veà caùc tröôøng hôïp tröø hai phaân soá khaùc maãu soá, moät maãu soá chia heát cho maãu soá kia, caàn laáy tích caùc maãu soá laøm maãu soá chung. Baøi taäp 3: Tính Muïc ñích laø oân veà caùc tröôøng hôïp nhaân hai phaân soá Baøi taäp 4: Muïc ñích laø oân veà caùc tröôøng hôïp chia hai phaân soá Baøi 5: Giaûi toaùn Toùm taét Cöaû haøng coù 50 kg ñöôøng Buoåi saùng baùn 10 kg ñöôøng Buoåi chieàu baùn soá ñöôøng coøn laïi Cöûa haøng ñaõ baùn ? kg ñöôøng Cuûng coá - Daën doø: Chuaån bò baøi: Luyeän taäp chung Laøm baøi trong SGK HS söûa baøi HS nhaän xeùt HS laøm baøi Töøng caëp HS söûa & thoáng nhaát keát quaû HS laøm baøi HS söûa HS laøm baøi HS söûa baøi HS laøm baøi HS söûa baøi HS giaûi baøi toaùn HS söûa baøi TIEÁT 131 : LUYEÄN TAÄP CHUNG I - MUÏC TIEÂU : Giuùp HS reøn kó naêng: Thöïc hieän caùc pheùp tính vôùi phaân soá . Giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên . II.CHUAÅN BÒ: III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Khôûi ñoäng: Baøi cuõ: Luyeän taäp chung GV yeâu caàu HS söûa baøi laøm nhaø GV nhaän xeùt Baøi môùi: Giôùi thieäu: Hoaït ñoäng1: OÂn taäp veà quy taéc coäng hai phaân soá Baøi taäp 1: GV yeâu caàu HS töï laøm baøi taäp ñeå tìm pheùp tính ñuùng . HS caàn giaûi thích . VD: Vì sao moãi phaàn a, b, d laø sai , c laø ñuùng . Chuù yù: Tuy baøi taäp chæ noùi veà pheùp coäng, nhöng coù theå lieân heä theâm vôùi pheùp tröø, pheùp nhaân & pheùp chia. Hoaït ñoäng 2: Thöïc hieän daõy hai pheùp tính khoâng coù daáu ngoaëc Baøi taäp 2, 3: GV vieát leân baûng caùc phaân soá. Caùc nhoùm thi ñua thöïc hieän pheùp tính. Khuyeán khích HS giaûi caùch thuaän tieän nhaát. Hoaït ñoäng 3: Giaûi baøi toaùn hôïp vôùi hai pheùp tính coäng & tröø phaân soá Baøi taäp 4: Yeâu caàu HS laøm baøi caù nhaân theo hai böôùc. Tìm phaân soá chæ phaàn beå ñaõ coù nöôùc sau hai laàn chaûy vaøo beå. Tìm phaân soá chæ phaàn beå coøn laïi chöa coù nöôùc. Baøi 5: HS ñoïc ñeà, toùm taét baøi toaùn, trình baøy lôøi giaûi. Tìm soá caø pheâ laáy ra laàn sau Tìm soá caø pheâ laáy ra hai laàn Tìm soá caø pheâ coøn laïi trong kho. Cuûng coá - Daën doø: Chuaån bò baøi: Luyeän taäp chung Laøm baøi trong SGK HS söûa baøi HS nhaän xeùt HS laøm baøi HS trao ñoåi nhoùm & neâu keát quaû thaûo luaän Caùc nhoùm thi ñua laøm baøi. HS neâu laïi maãu HS laøm baøi HS söûa HS laøm baøi HS söûa baøi TIEÁT 132 : LUYEÄN TAÄP CHUNG I - MUÏC TIEÂU : Giuùp HS : OÂn taäp moät soá noäi dung cô baûn veà phaân soá : Hình thaønh phaân soá, phaân soá baèng nhau, ruùt goïn phaân soá . Reøn kó naêng giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên. II.CHUAÅN BÒ: Moãi HS 4 mieáng giaáy nhoû hình vuoâng, moät chieác keùo caét giaáy. III.CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS Khôûi ñoäng: Baøi cuõ: Luyeän taäp chung GV yeâu caàu HS söûa baøi laøm nhaø GV nhaän xeùt Baøi môùi: Giôùi thieäu: Baøi taäp 1: Yeâu caàu HS ruùt goïn caùc phaân soá roài so saùnh caùc phaân soá baèng nhau. Baøi taäp 2: HD hoïc sinh laäp phaân soá roài tìm phaân soá cuûa moät soá. Phaân soá chæ ba toå HS laø Soá HS cuûa ba toå laø 32 x = 24 (baïn) Baøi taäp 3: Yeâu caàu HS töï laøm baøi taäp 3 Caùc böôùc giaûi ñuùng Tìm ñoädaøi ñoaïn ñöôøng ñaõ ñi Tìm ñoä daøi ñoaïn ñöôøng coøn laïi. Baøi taäp 4: Yeâu caàu HS töï giaûi baøi taäp 4 Caùc böôùc giaûi Tìm soá xaêng laáy ra laàn sau Tìm soá xaêng laáy ra hai laàn Tìm soá xaêng luùc ñaàu coù trong kho Daën doø: Chuaån bò baøi: Kieåm tra Laøm baøi trong SGK. HS söûa baøi HS nhaän xeùt HS laøm baøi HS söûa baøi. HS laøm baøi HS söûa baøi. HS laøm baøi HS söûa baøi. HS laøm baøi HS söûa baøi. TIEÁT 133 : HÌNH THOI I - MUÏC TIEÂU : Giuùp HS :-Hình thaønh bieåu töôïng veà hình thoi. Nhaän bieát moät soá ñaëc ñieåm cuûa hình thoi, töø ñoù phaân bieät ñöôïc hình thoi vôùi moät soá hình ñaõ hoïc. Thoâng qua hoaït ñoäng veõ vaø gaáp hình ñeå cuûng coá kó naêng nhaän daïng hình thoi vaø theå hieän moät soá ñaëc ñieåm cuûa hình thoi. II - ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC III - CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Kieåm tra baøi cuõ: HS söûa baøi taäp ôû nhaø. Nhaän xeùt phaàn söûa baøi. Baøi môùi HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Giôùi thieäu: Hình thoi Hoaït ñoäng 1: Hình thaønh bieåu töôïng veà hình thoi GV cuøng HS laép gheùp moâ hình hình vuoâng. Xoâ leäch hình vuoâng ñeå ñöôïc moät hình môùi. Ñoù laø hình thoi. Hoaït ñoäng 2: Nhaän bieát moät soá ñaëc ñieåm cuûa hình thoi. Nhaän xeùt caùc caïnh ñoái dieän cuûa hình thoi. Caùc caïnh ñoái dieän song song vaø baèng nhau. Keát luaän: Hình thoi coù hai caëp caïnh ñoái dieän song song vaø boán caïnh baèng nhau. Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh. Baøi 1: HS nhaän daïng caùc hình trong SGK . Baøi 2: HS nhaän bieát theâm moät soá ñaëc ñieåm cuûa hình thoi. Duøng eâ- ke kieåm tra hai ñöôøng cheùo coù vuoâng goùc vôùi nhau hay khoâng? Duøng thöôùc ño ñeå kieåm tra xem hai ñöôøng cheùo hình thoi coù caét nhau taïi trung ñieåm moãi ñöôøng hay khoâng? Nhaän xeùt: Hình thoi coù hai ñöôøng cheùo vuoâng goùc vôùi nhau vaø caét nhau taïi trung ñieåm cuûa moãi ñöôøng. Baøi 3:Giuùp HS nhaän daïng hình thoi qua hoaït ñoäng gaáp, caét hình. HS thöïc hieän caùc thao taùc nhö SGK. HS gheùp caùc thanh ñaõ chuaån bò. HS nhaän xeùt. HS nhaéc laïi. HS traû lôøi HS nhaän xeùt. HS traû lôøi HS nhaän xeùt. HS thao taùc theo höôùng daãn SGK. Cuûng coá – daën doøNhaän xeùt tieát hoïc TIEÁT 134 : DIEÄN TÍCH HÌNH THOI I - MUÏC TIEÂU : Giuùp HS : Hình thaønh coâng thöùc tính dieän tích cuûa hình thoi. Böôùc ñaàu bieát vaän duïng coâng thöùc tính dieän tích hình thoi ñeå giaûi caùc baøi taäp coù lieân quan . II - ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC III - CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Khôûi ñoäng Kieåm tra baøi cuõ: HS söûa baøi taäp ôû nhaø. Nhaän xeùt phaàn söûa baøi. Baøi môùi HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH Giôùi thieäu: Dieän tích hình thoi Hoaït ñoäng 1: Hình thaønh coâng thöùc tính dieän tích hình thoi. Cho HS tính dieän tích hình thoi ñaõ chuaån bò. HD HS gaáp vaø caét hình nhö SGK ñeå ñöôïc HCN So saùnh dieän tích HCN vaø dieän tích hình thoi. HS tính dieän tích HCN GV höôùng daãn HS so saùnh caùc caïnh ñeå suy ra caùch tính dieän tích hình thoi Keát luaän: Dieän tích hìnhi thoi baèng tích cuûa ñoä daøi hai ñöôøng cheùo chia cho 2 (cuøng ñôn vò ño.) Coâng thöùc S = (S laø dieän tích cuûa hình thoi; m,n laø ñoä daøi cuûa hai ñöôøng cheùo). Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh Baøi 1: HS aùp duïng coâng thöùc ñeå tính dieän tích hình thoi. HS töï laøm baøi. Baøi 2: HS laøm töông töï baøi taäp 1. Baøi 3: HS tính dieän tích hình thoi vaø hình chöõ nhaät. Ñoái chieáu vôùi caùc caâu traû lôøi neâu trong SGK roài cho bieát caâu traû lôøi naøo ñuùng, caâu naøo laø sai. HS thöïc hieän caét vaø gheùp hình Baèng nhau. HS nhaéc laïi. HS laøm baøi HS söûa baøi. HS laøm baøi HS söûa baøi HS laøm baøi HS söûa baøi Cuûng coá – daën doø Nhaän xeùt tieát hoïc Chuaån bò: TIEÁT 135 : LUYEÄN TAÄP I - MUÏC TIEÂU : Giuùp HS reøn kó naêng vaän duïng coâng thöùc tính dieän tích hình thoi. II - ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC III - CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Khôûi ñoäng Kieåm tra baøi cuõ: HS söûa baøi taäp ôû nhaø. Nhaän xeùt phaàn söûa baøi. Baøi môùi HOAÏT ÑOÄN

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTOAN 4.doc
Tài liệu liên quan