Giáo án Tổng hợp các môn học khối lớp 3 - Tuần 26

I.MỤC TIÊU:

- Dựa theo tranh, kể lại được từng đoạn của câu chuyện.

* HS khá, giỏi biết phân vai để dựng lại câu chuyện ( BT2)

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 4 tranh minh họa trong SGK

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc29 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 169 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp các môn học khối lớp 3 - Tuần 26, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh, daùm duõng caûm cöùu baïn. - Lắng nghe ___________________________________________ TOÁN TIẾT 127:TÌM SỐ BỊ CHIA I.MỤC TIÊU: - Biết cách tìm số bị chia khi biết thương và số chia. - Biết tìm x trong các bài tập dạng: x: a = b ( với a, b là các số bé và phép tính để tìm x là phép nhân trong phạm vi bảng tính đã học ). - Biết giải bài toán có một phép nhân. - BT cần làm: Bài 1, Bài 2, Bµi 3 * HSKG làm được hết các bài tập SGK. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Các tấm bìa hình vuông bằng nhau. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoat động của giáo viên. Hoạt động của HS. 1. Ổn định tổ chức: Cho HS hát 2. Kiểm tra bài cũ :Tìm x - x x 3 = 12 5 x x = 30 - GV gọi 1 HS dưới lớp nêu quy tắc tìm thừa số. - Nhận xét. 3. Bài mới : 3.1.Giới thiệu bài Trực tiếp, ghi ñeà baøi 3.2.Giaûng baøi: v OÂn laïi quan heä giöõa pheùp nhaân vaø pheùp chia. a.Thao tác và đồ dùng trực quan: - Gaén 6 hình vuoâng leân baûng thaønh 2 haøng (nhö SGK). - Nêu bài toán:Coù 6 hình vuoâng, xeáp thaønh 2 haøng ñeàu nhau. Hoûi moãi haøng coù maáy hình vuoâng? - Haõy neâu pheùp tính giuùp em tìm soá hình vuoâng trong moãi haøng? - GV viết bảng: 6: 2 = 3 - Haõy neâu teân goïi caùc thaønh phaàn trong pheùp chia 6 : 2 = 3. Soá bò chia Soá chia Thöông b. - Nêu bài toán: Moãi haøng coù 3 hình vuoâng. Hoûi 2 haøng coù taát caû maáy hình vuoâng? - GV gọi HS trả lời - Haõy neâu pheùp tính giuùp em tìm soá vuoâng trong 2 haøng? - 3 x 2 = 6 Ta coù theå vieát : 6=3 x 2 - Goïi HS ñoïc 2 pheùp tính c. Nhaän xeùt: - Trong pheùp chia 6 : 2 = 3 thì 6 laø thaønh phaàn naøo? - Trong pheùp nhaân 3 x 2 = 6 thì 6 laø thaønh phaàn naøo? - 6 laø soá bò chia cuûa pheùp chia 6 : 2 = 3 cuõng chính laø tích cuûa 3 vaø 2 - 3 vaø 2 laø thaønh phaàn naøo trong pheùp chia 6 : 2 = 3? *Vaäy trong moät pheùp chia, soá bò chia baèng thöông nhaân vôùi soá chia (hay baèng tích cuûa thöông vaø soá chia ) - Goïi HS nhaéc laïi vGiôùi thieäu caùch tìm soá bò chia chöa bieát. - Neâu: x : 2 = 5. - X laø thaønh phaàn naøo trong pheùp chia x : 2 = 5 - Döïa vaøo phaàn nhaän xeùt caùc em vöøa tìm hieåu, haõy cho bieát tìm soá bò chia x ta laøm theá naøo? - Trong pheùp chia x : 2 = 5, thöông laø maáy? Soá chia laø maáy? - Vaäy em naøo haõy neâu pheùp tính ñeå tìm soá bò chia x? - x baèng maáy ? - Goïi HS ñoïc toaøn boä baøi toaùn. * Nhö vaäy ta ñaõ tìm ñöôïc x bằng 10 ñeå coù 10 : 2 = 5 - Vaäy muoán tìm soá bò chia chöa bieát ta laøm theá naøo? v Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh. Bài 1 : Tính nhaåm. - GV gọi HS nêu yêu cầu. - Yêu cầu HS tự nhẩm, rồi nối tiếp nêu kết quả. - Khi bieát keát quaû cuûa pheùp chia ta coù theå ghi ngay tích ñöôïc khoâng? - Vì sao? * Củng cố cho HS moái quan heä giöõa pheùp nhaân vaø pheùp chia. Bài 2: Tìm x. - GV gọi HS nêu yêu cầu. - Cho HS nhaéc laïi caùch tìm soá bò chia. - Goïi 3 HS leân baûng laøm. - Nhaän xeùt, gọi HS nêu cách làm *Củng cố cho HS biết cách tìm số bị chia khi biết thương và số chia. Bài 3 - Goïi HS ñoïc ñeà toaùn. - Baøi toaùn cho bieát moãi em coù maáy chieác keïo? - Coù maáy em ñöôïc chia keïo? - Baøi toaùn hoûi gì? - Goïi 1 HS leân baûng laøm . Tóm tắt 1 em: 5 chiếc kẹo 3 em: .... chiếc kẹo? - Nhaän xeùt. * Củng cố cho HS biết giải bài toán có một phép nhân. 4. Cuûng coá: - Goïi HS nhaéc laïi caùch tìm soá bò chia. 5. Daën doø : Daën xem tröôùc baøi luyeän taäp .Nhaän xeùt tieát hoïc. - 2 HS lên bảng - 1HS neâu quy taéc tìm thöøa soá - Laéng nghe. - Theo doõi, traû lôøi. - Mỗi hàng coù 3 hình vuoâng. - Pheùp chia 6 : 2 = 3 - HS đọc - HS neâu - Vaøi HS nhaéc laïi. - 6 hình vuoâng: - 3 x 2 = 6. - HS ñoïc - 6 laø soá bò chia - 6 laø tích cuûa 3 vaø 2 - 3 laø thöông - 2 laø soá chia - Soá bò chia baèng thöông nhaân vôùi soá chia. - HS nhaéc laïi - HS ñoïc pheùp tính - x laø soá bò chia . - Laáy thöông nhaân vôùi soá chia - Thöông laø 5, soá chia laø 2 - x = 5 x 2 - x = 10 - HS ñoïc - Muoán tìm soá bò chia ta laáy thöông nhaân vôùi soá chia. - Vaøi HS nhaéc laïi. - HS nêu: Tính nhẩm - Moãi HS laàn löôït neâu keát quaûnhaåm cuûa moãi pheùp tính cho ñeán heát baøi. - Ñöôïc - Vì tích tìm ñöôïc chính laø soá bò chia maø soá bò chia baèng thöông nhaân vôùi soá chia. 6 : 3= 2 2x 3= 6 8 : 2= 4 4x 2= 8 12: 3= 4 4 x 3=12 15: 3= 5 5 x 3=15 - Tìm x - Muoán tìm soá bò chia ta laáy thöông nhaân vôùi soá chia. - HS leân baûng laøm, dưới lớp làm vở x : 2 = 3 x = 3x 2 x = 6 x : 3 = 2 x = 2x 3 x = 6 x : 3 = 4 x = 4 x 3 x = 12 - 1 HS ñoïc ñeà toaùn. - 5 chieác keïo - 3 em - Coù taát caû bao nhieâu chieác keïo. - HS leân baûng laøm bài Bài giải Có tất cả số chiếc kẹo là: 5 x 3 = 15( chiếc) Đáp số: 15 chiếc kẹo - HS neâu ________________________________________ CHÍNH TẢ VÌ SAO CÁ KHÔNG BIẾT NÓI? I.MỤC TIÊU: - Nghe viết chính xác bài CT, trình bày đúng hình thức mẩu chuyện vui. - Làm được BT2a. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định tổ chức: Cho HS hát - Hát tập thể. 2. Kiểm tra bài cũ: - Yêu cầu HS viết từ khó của bài CT: Bé nhìn biển. - GV nhận xét. - HS viết bảng con. 3. Bài mới: 3.1.GTB: GV giới thiệu trực tiếp, ghi tên bài. - HS lắng nghe, nhắc lại tên bài. 3.2. Hướng dẫn viết chính tả: a. Tìm hiểu nội dung bài viết: - GV đọc mẫu bài chính tả. - HS theo dõi, đọc nhẩm. - GV gọi HS đọc. - 1 HS đọc - Câu chuyện kể về ai? - Vieät hoûi anh ñieàu gì? - Lân trả lời em như thế nào? - Caâu traû lôøi cuûa Laân coù gì ñaùng buoàn cöôøi? - Vì sao caù khoâng bieát noùi? - HS nêu: - Laân cheâ em hoûi ngôù ngaån nhöng chính Laân môùi ngôù ngaån khi cho raèng caù khoâng noùi ñöôïc vì mieäng ngaäm ñaày nöôùc. b. Hướng dẫn viết từ khó: - Hỏi: Trong bài có những từ khó nào dễ lẫn khi viết? - Y/C HS viết từ khó. - Gọi HS mang bảng cho lớp nhận xét. - Gọi HS nhận xét bài trên bảng. - HS nêu: say söa, ngôù ngaån, beå, boãng,... - 1 HS lên bảng, dưới lớp viết bảng con. - HS nhận xét. - HS nhận xét. c. Hướng dẫn cách trình bày: - Câu chuyện có mấy câu? - Hãy đọc câu nói của Lân và Việt? - Lời nói của hai anh em được viết sau nững dấu câu nào? - Trong bài những chữ nào được viết hoa?Vì sao? - Có 5 câu. - 2 HS đọc - Dấu hai chấm và dấu gạch gang. - Chữ đầu câu: Anh, Em, Nếu và tên riêng: Việt, Lân 3.3 Viết chính tả: - Yêu cầu HS nhắc lại tư thế ngồi viết. - Nêu lại cách trình bày. - GV đọc từng từ, cụm từ. - Chú ý quan sát, uốn nắn HS yếu. - GV đọc lại bài cho HS soát lỗi. - GV thu, chấm và nhận xét một số bài. - HS nêu. - HS nêu. - HS nghe viết. - HS soát bài, tự chữa lỗi bằng bút chì và sửa lỗi sai vào cuối bài. 3.4 Hướng dẫn HS làm BT: Bài 2a: - Gọi HS đọc đề, xác định yêu cầu. - Hướng dẫn HS làm bài. - Gọi 3 HS lên bảng làm thi đua. - Điền vào chỗ trống r/ d. - Lớp làm vào vở . - 1 HS lên bảng. Lời ve kim da di ết Xe sợi chỉ âm thanh Khâu những đư ờng rạo rực Vào nền mây trong xanh. 4. Củng cố: - GV nhấn mạnh những lỗi HS sai. - GV chốt nội dung. - HS lắng nghe. 5. Dặn dò: Về nhà xem lại bài, viết lại các từ sai,chuẩn bị bài sau. __________________________________________ THỂ DỤC (GV chuyên soạn giảng) ___________________________________________________________________________Thứ tư ngày 08 tháng 03 năm 2017 TẬP ĐỌC S«ng h­¬ng I. MỤC TIÊU: - Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu và cụm từ; bước đầu biết đọc trôi chảy toàn bài. - Hiểu ND: Vẽ đẹp thơ mộng, luôn biến đổi sắc màu của dòng sông Hương ( trả lời được các CH trong SGK ) II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: GV: Tranh minh họa bài giảng. Bảng phụ ghi sẵn câu văn luyện đọc. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của HS. 1. Ổn định tổ chức: Cho HS hát 2. Kiểm tra bài cũ : - Kiểm tra Bài “ Tôm Càng và Cá Con” - Nhận xét. 3. Bài mới: 3.1. Giới thiệu bài: - Trực tiếp và ghi đề bài lên bảng. 3.2. Giảng bài: v Hoạt động 1: Luyện đọc. - Giáo viên đọc mẫu toàn bài. - Hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ : a. Đọc từng câu: - Từ : phượng vĩ, xanh non, dát vàng, êm đềm, b. Đọc từng đoạn trước lớp : - Chia bài làm 3 đoạn: + Đoạn 1: Từ đầu in trên mặt nước. + Đoạn 2: Tiếp theo dát vàng. + Đoạn 3: Còn lại. - Hướng dẫn HS đọc đúng các câu: + Bao trùm tranh/ xanh/ đậm nhạt khác nhau:/ màu xanh thẳm của da trời,/ màu xanh biếc của cây lá, / màu xanh non ngô,/ mặt nước.// + Hương Giang hằng ngày/ ửng hồng cả phố phường.// - Gọi HS ñoïc phaàn chuù giaûi . c. Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm. d. Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm. e. Moät HS ñoïc toaøn baøi. vHoaït ñoäng 2: Höôùng daãn tìm hieåu baøi. - Tìm nhöõng töø chæ caùc maøu xanh khaùc nhau cuûa soâng Höông? + Ghi: xanh thaúm, xanh non, xanh bieát. - Nhöõng maøu xanh aáy do caùi gì taïo neân? -Vaøo muøa heø, soâng Höông ñoåi maøu nhö theá naøo? + Ghi: hoàng Do ñaâu coù söï thay ñoåi aáy? + Ghi: ñoû ( Gaén tranh leân baûng) - Vaøo nhöõng ñeâm traêng saùng, soâng Höông ñoåi maøu nhö theá naøo? - Em hieåu “Lung linh daùt vaøng” nhö theá naøo? + Ghi: vaøng - Do ñaâu coù söï thay ñoåi aáy? - xanh thaúm, xanh non, xanh bieát, hoàng, ñoû thuoäc nhoùm töø naøo ta ñaõ hoïc? -Vì sao noùi soâng Höông laø moät ñaëc aân cuûa thieân nhieân daønh cho thaønh phoá Hueá? v Hoaït ñoäng 3: Luyeän ñoïc laïi. - Toå chöùc cho HS thi ñoïc laïi baøi vaên. - Caû lôùp vaø GV bình choïn nhoùm vaø caù nhaân ñoïc hay nhaát. 4. Cuûng coá : - Sau khi hoïc baøi naøy, em nghó theá naøo veà soâng Höông? (CL) - Muoán coù ñöôïc quan caûnh ñeïp trong laønh ta phaûi laøm gì? 5.Daën dò: “OÂn taäp giöõa hoïc kì II”.Nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc - 2 HS ñoïc vaø traû lôøi caâu hoûi theo noäi dung baøi. - Laéng nghe. - Theo doõi baøi ñoïc ôû SGK. - Tieáp noái nhau ñoïc töøng caâu - Luyện đọc từ khó -Tieáp noái nhau ñoïc töøng ñoaïn trong baøi. - Luyeän ñoïc ngaét caâu. - HS ñoïc phaàn chuù giaûi - Ñoïc theo nhoùm ba. - Thi ñoïc. - HS ñoïc ñoaïn 1 + Maøu xanh vôùi nhieàu saéc ñoä khaùc nhau: xanh thaúm, xanh non, xanh bieát. + Maøu xanh thaúm do da trôøi taïo neân, maøu xanh bieác do laù caây taïo neân, maøu xanh non do nhöõng baõi ngoâ, thaûm coû in treân maët nöôùc taïo neân. - Ñoïc thaàm ñoaïn 2 +“Thay chieác aùo xanh haøng ngaøy thaønh daûi luïa ñaøo öûng hoàng caû phoá phöôøng.” + Do hoa phöôïng vó nôû ñoû röïc hai beân bôø in boùng xuoáng nöôùc. + Vaøo nhöõng ñeâm traêng saùng, doøng soâng laø moät ñöôøng traêng lung linh daùt vaøng + Lung linh daùt vaøng: aùnh traêng vaøng chieáu xuoáng soâng Höông laøm doøng soâng aùnh leân maøu vaøng, nhö ñöôïc daùt moät lôùp vaøng loùng laùnh. + Do doøng soâng ñöôïc aùnh traêng vaøng chieáu roïi, saùng lung linh. - Thuoäc nhoùm töø chæ ñaëc ñieåm ta ñaõ hoïc. - Ñoïc löôùt ñoaïn 3 + Vì soâng Höông laøm cho thaønh phoá Hueá theâm ñeïp, laøm cho khoâng khí thaønh phoá trôû neân trong laønh, laøm tan bieán nhöõng tieáng oàn aøo cuûa chôï buùa, taïo cho thaønh phoá moät veû eâm ñeàm. - Ñaïi dieän caùc nhoùm thi ñoïc . + Yeâu soâng Höông./ Soâng Höông laø doøng soâng ñeïp, thô moäng - Giữõ gìn veä sinh chung . - Laéng nghe. ___________________________________________________ TOÁN TIẾT 128: luyÖn tËp I. MỤC TIÊU: - Biết cách tìm số bị chia. - Nhận biết số bị chia, số chia, thương. - Biết giải bài toán có một phép nhân. - BT cÇn lµm: Bài 1, Bài 2 (a,b), Bài 3 (cột 1,2,3,4), Bài 4 * HSKG lµm ®­îc hÕt c¸c bµi tËp SGK II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ ghi sẵn bài tập 3 ở SGK. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của HS. 1. Ổn định tổ chức: Cho HS hát 2. Kiểm tra bài cũ : - Kiểm tra số bị chia - Nhận xét. 3. Bài mới : 3.1. Giới thiệu bài Trực tiếp và ghi đề bài . 3.2.Giảng bài: Bài 1 : Tìm y. - Cho HS nhắc lại cách tìm số bị chia chưa biết - Gọi 3 HS lên bảng làm bài. - Nhận xét.. * Củng cố cách tìm số bị chia. Bài 2: Tìm x. - Gọi HS nhắc lại cách tìm số bị từ, số trừ. - Gọi 2 HS lên bảng làm thi đua. - Nhận xét. * Củng cố cách tìm số bị chia, số bị trừ Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống. - Gọi HS nhắc lại cách tìm số bị chia, thương. - Gọi HS lên bảng làm. - Nhận xét. Bài 4 : - Gọi HS đọc đề toán. - Gọi 1 HS lên bảng làm . - Nhận xét. * Rèn kỹ năng giải toán có lời văn 4. Cuûng coá: - Choát laïi caùch giaûi qua caùc baøi taäp treân. 5. Daën doø : Xem tröôùc baøi “ Chu vi hình tam giaùc. Chu vi hình töù giaùc”. Nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc. -3 HS ñoïc quy taéc - 1 HS laøm x: 4 =3 - Laéng nghe. - Traû lôøi. - Lôùp laøm vaøo baûng con y : 2 = 3 y = 3x 2 y = 6 y : 3 = 5 y = 5x 3 y = 15 y : 3 = 1 y = 1x 3 y = 3 - Traû lôøi. - 2 HS leân baûng laøm - 1 HS ñoïc yeâu caàu baøi. - Traû lôøi. - 1 HS ñoïc ñeà toaùn. - Theo doõi. Bài giải Có tất cả số lít dầu là: 3 x 6= 18( l) Đáp số: 18 lít dầu - Traû lôøi. - Laéng nghe. __________________________________________ CHÍNH TẢ SÔNG HƯƠNG I.MỤC TIÊU: - Nghe viết chính xác bài CT, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi. - Làm được BT2a, BT (3)a. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. Ổn định tổ chức: Cho HS hát - Hát tập thể. 2. Kiểm tra bài cũ: - Yêu cầu HS viết từ khó của bài CT: Bé nhìn biển. - GV nhận xét. - HS viết bảng con. 3. Bài mới: 3.1.GTB: GV giới thiệu trực tiếp, ghi tên bài. - HS lắng nghe, nhắc lại tên bài. 3.2. Hướng dẫn viết chính tả: a. Tìm hiểu nội dung bài viết: - GV đọc mẫu bài chính tả. - HS theo dõi, đọc nhẩm. - GV gọi HS đọc. - 1 HS đọc - Đoạn văn miêu tả cảnh đẹp nào? - Cảnh đẹp của Sông Hương được miêu tả vào những thời điểm nào? - Sông Hương - Cảnh đẹp của Sông Hương vaøo muøa heø vaø vaøo nhöõng ñeâm traêng. b. Hướng dẫn viết từ khó: - Hỏi: Trong bài có những từ khó nào dễ lẫn khi viết? - Y/C HS viết từ khó. - Gọi HS mang bảng cho lớp nhận xét. - Gọi HS nhận xét bài trên bảng. - HS nêu: Hương Giang, dải lụa, trăng sáng, lung linh - 1 HS lên bảng, dưới lớp viết bảng con. - HS nhận xét. - HS nhận xét. c. Hướng dẫn cách trình bày: - Đoạn văn có mấy câu? - Những chữ nào trong bài phải viết hoa? Vì sao? - Có 3 câu - HS nêu 3.3 Viết chính tả: - Yêu cầu HS nhắc lại tư thế ngồi viết. - Nêu lại cách trình bày. - GV đọc từng từ, cụm từ. - Chú ý quan sát, uốn nắn HS yếu. - GV đọc lại bài cho HS soát lỗi. - GV thu, chấm và nhận xét một số bài. - HS nêu. - HS nêu. - HS nghe viết. - HS soát bài, tự chữa lỗi bằng bút chì và sửa lỗi sai vào cuối bài. 3.4 Hướng dẫn HS làm BT: Bài 2a: - Gọi HS đọc đề, xác định yêu cầu. - Hướng dẫn HS làm bài. - Gọi 3 HS lên bảng làm thi đua. - 1 HS đọc đề, xác định yêu cầu. - Lớp làm vào vở BT. - 2 HS lên bảng. + ( giải, dải, rải): giải thưởng, rải rác; dải núi. + ( giành, dành, rành): rành mạch, để dành, tranh giành Bài 3a: - Gọi 1 HS nêu yêu cầu bài tập - Hướng dẫn HS làm bài. - Cho HS thảo luận nhóm rồi gọi đại diện các nhóm lên trả lời. - GV nhận xét,chốt kết quả đúng. -1 HS nêu yêu cầu bài tập - Làm việc theo nhóm đôi. - 2 em đại diện lên bảng làm. Lời giải: dở, giấy 4. Củng cố: - GV nhấn mạnh những lỗi HS sai. - GV chốt nội dung. - HS lắng nghe. 5. Dặn dò: Về nhà xem lại bài, viết lại các từ sai,chuẩn bị bài sau. _________________________________________ TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI BÀI 26: MỘT SỐ LOÀI CÂY SÔNG DƯỚI NƯỚC I.MỤC TIÊU: - Nêu được tên, lợi ích của một số cây sống dưới nước. * HSKG: kể được tên một số cây sống trôi nổi hoặc cây có rễ cắm sâu trong bùn II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:- GV: Tranh minh họa bài dạy. Một số loài cây thật sống ở dưới nước. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của HS. 1. Ổn định tổ chức: Cho HS hát 2. Kiểm tra bài cũ : - Đối với loài cây sống trên cạn, rễ cây có vai trò gì đặc biệt? - Hãy kể tên một số loại cây sống trên cạn và ích lợi của chúng? 3. Bài mới : 3.1.Giới thiệu bài : Trực tiếp và ghi ñeà leân 3.2.Giaûng baøi: v Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc vôùi SGK. - Ñính tranh leân baûng - Yeâu caàu quan saùt caùc hình trong SGK vaø cho bieát teân caây, ích lôïi cuûa töøng loaïi caây trong töøng hình.Thảo luận nhóm đôi trong 2 phút. - Goïi ñaïi dieän moät soá nhoùm leân trình baøy tröôùc lôùp. - Trong caùc caây ñöôïc giôùi thieäu ôû SGK, caây naøo laø caây soáng troâi noåi treân maët nöôùc, caây naøo coù reã caém saâu xuoáng buøn döôùi ñaùy ao hoà? * Keát luaän: Trong soá nhöõng caây ñöôïc giôùi thieäu trong SGK thì caùc caây: Luïc bình, rong soáng troâi noåi treân maët nöôùc; caây sen coù thaân vaø reã caém saâu xuoáng buøn döôùi ñaùy ao, hoà. Caây naøy coù cuoáng laù vaø cuoáng hoa daøi ñua laù vaø hoa vöôn leân maët nöôùc. v Hoaït ñoäng 2: Laøm vieäc vôùi vaät thaät vaø tranh aûnh söu taàm ñöôïc. - Yeâu caàu caùc nhoùm ñem nhöõng caây thaät vaø caùc tranh aûnh söu taàm ñöôïc ra ñeå cuøng quan saùt vaø phaân loaïi caùc loaïi caây döïa vaøo phieáu höôùng daãn quan saùt: 1 . Teân caây? 2 . Ñoù laø loaïi caây soáng troâi noåi treân maët nöôùc hay caây coù reã baùm saâu vaøo buøn döôùi ñaùy ao hoà? 3 . Haõy chæ reã, thaân, laù, hoa? 4 .Tìm ra ñaëc ñieåm giuùp caây naøy soáng troâi noåi, giuùp caây moïc döôùi ñaùy ao, hoà? - Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt. 4. Cuûng coá: - Hoûi laïi noäi dung baøi hoïc. 5.Daën doø :Xem tröôùc baøi : “ Loaøi vaät soáng ôû ñaâu?”. Nhaän xeùt, ñaùnh giaù tieát hoïc. - Traû lôøi. - Traû lôøi. -Laéng nghe. - Laøm vieäc theo caëp ñoâi. - Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy tröôùc lôùp, moãi nhoùm trình baøy 1 tranh. - Traû lôøi. - HS lắngnghe - HS hoaït ñoäng theo nhoùm 6 ñöa ra tranh aûnh, caây thaät cho caû nhoùm cuøng quan saùt, thaûo luaän traû lôøi. - Ñaïi dieän caùc nhoùm leân giôùi thieäu caùc caây soáng döôùi nöôùc. - Traû lôøi. - Laéng nghe. _________________________________________________________________________ Thứ năm ngày 09 tháng 03 năm 2017 LUYỆN TỪ VÀ CÂU TỪ NGỮ VỀ SÔNG BIỂN. DẤU PHẨY I.MỤC TIÊU: - Nhận biết được một số loài cá nước mặn, nước ngọt (BT1); Kể tên được một số con vật sống dưới nước (BT2) - Biết đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu còn thiếu dấu phẩy ( BT3) II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 2 bộ 5thẻ từ, mỗi bộ ghi tên 8 loài cá ở BT1 SGK. Bảng phụ ghi sẵn BT3 SGK; hình vẽ BT1, 2 SGK. III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của HS. 1. Ổn định tổ chức: Cho HS hát 2. Kiểm tra bài cũ : Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm dưới đây: Cỏ cây héo khô vì hạn hán. - HS gọi dưới lớp:Tìm các từ ngữ có tiếng “biển”. - Nhận xét. 3. Bài mới : 3.1. Giới thiệu bài Trực tiếp và ghi đề bài 3.2. Giảng bài: Bài 1: - GV gọi 1 HS nêu yêu cầu. - Treo tranh, giới thiệu từng loài cá. - Tổ chức hoạt động nhóm 4, làm vào bảng nhóm. - GV gọi 1 nhóm lên báo cáo kết quả thảo luận.Các nhóm khác nhận xét,bổ sung. - GV nhận xét. - Kể tên các loài cá sống ở nước mặn , nước ngọt mà em biết. Baøi 2: - Goïi 1 HS neâu yeâu caàu baøi taäp . - Cho HS quan saùt tranh. - Tổ chức cho kể cho nhau nghe trong nhóm đôi. - GV gọi HS kể nối tiếp qua trò chơi Truyền điện. - GV ghi bảng các tên con vật mà HS nêu đúng. - GV yêu cầu HS phân biệt đâu là những con vật sống ở nước mặn, đâu là những con sống ở nước ngọt. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt. Baøi 3: - GV gọi HS nêu yêu cầu. - Gọi HS đọc câu 1 và câu 4. - Höôùng daãn HS vieát theâm daáu phaåy vaøo choã caàn thieát ôû caâu 1, 4 ñeå phaân taùch caùc yù cuûa caâu vaên. - Yeâu caàu HS laøm baøi caù nhaân - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt, choát laïi lôøi giaûi ñuùng. - Khi naøo ta duøng daáu phaåy 4. Cuûng coá: - Hoûi laïi noäi dung baøi hoïc. - GV chốt nội dung. 5. Daën doø: Daën xem tröôùc baøi: “OÂn taäp giöõa HKII”. Nhaän xeùt tieát hoïc. - 1 HS laøm baøi. - Nhiều HS trả lời - Laéng nghe. - 1 HS neâu yeâu caàu baøi taäp. - Quan saùt, nhaän bieát töøng loaøi caù. - HS thảo luận trong nhóm 4. - Đại diện 1 nhóm lên báo cáo. Caù nöôùc maën. Caù nöôùc ngoït Caù thu Caù chim Caù chuoàn Caù nuïc Caù meø Caù cheùp Caù treâ Caù quaû( cá chuối, cá lóc) - HS nối tiếp kể - 1 HS neâu yeâu caàu baøi taäp. - HS quan sát tranh và nêu tên các con vật trong tranh. - HS kể trong nhóm. - HS chơi trò chơi. - 1 HS gọi HS đọc lại các tên con vật. - HS phân biệt - 1 HS ñoïc yeâu caàu vaø ñoaïn vaên. - Theo doõi. - HS làm bài vào vở, 1 HS lên bảng điền - Traêng treân soâng, treân ñoàng, treân làng quê....Caøng lên cao, trăng càng nhoû daàn, caøng vaøng daàn, caøng nheï daàn. - Khi caâu coøn caùc yù lieân keát. - Traû lôøi. - Laéng nghe. - Laéng nghe. _______________________________________________ TOÁN TIẾT 129: CHU VI HÌNH TAM GIÁC. CHU VI HÌNH TỨ GIÁC I.MỤC TIÊU: - Nhận biết được chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác. - Biết tính chu vi hình tam giác, hình tứ giác khi biết độ dài mỗi cạnh của nó. - BT cÇn lµm: Bài 1, 2 * HSKG lµm ®­îc hÕt c¸c bµi tËp SGK II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Thước đo dộ dài III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của HS. 1. Ổn định tổ chức: Cho HS hát 2. Kiểm tra bài cũ : - Tìm x: x: 4 = 5; x :5 = 6 - Gọi 2 HS nêu quy tắc tìm số bị chia. - Nhận xét. 3. Bài mới : 3.1. Giới thiệu bài Trực tiếp và ghi ñeà baøi . 3.2.Giaûng baøi: a. Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu veà caïnh vaø chu vi hình tam giaùc. - Veõ hình tam giaùc ABC leân baûng + Yeâu caàu HS neâu teân hình vaø neâu caùc ñoaïn thaúng coù trong hình? + Hình tam giác ABC gồm những đoạn thẳng nào? + Các ñoaïn thaúng maø em vöøa ñoïc teân chính laø caùc caïnh cuûa hình tam giaùc ABC. Vaäy hình tam giaùc ABC coù maáy caïnh, ñoù laø nhöõng caïnh naøo? °Hình tam giác ABC có 3 cạnh là: AB,BC và CA(GV ghi bảng) + Em haõy cho bieát ñoä daøi cuûa töøng caïnh? + Haõy tính toång ñoä daøi caùc caïnh AB,BC,CA - Toång ñoä daøi caùc caïnh hình tam giaùc ABC laø bao nhieâu? °Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác ABC là: 3cm+ 5cm+ 4cm= 12cm - Toång ñoä daøi caùc caïnh hình tam giaùc ABC ñöôïc goïi laø chu vi cuûa hình tam giaùc ABC. Vaäy chu vi cuûa hình tam giaùc ABC laø bao nhieâu? °Ta nói rằng: Chu vi hình tam giác ABC là 12cm b. Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu veà caïnh vaø chu vi hình töù giaùc. Tieán haønh töông töï nhö treân. °Hình tứ giác DEGH có bốn cạnh là: DE,EG, GH và HD. Tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác DEGH là: 3cm+ 2cm+4cm+ 6cm= 15cm Ta nói rằng: Chu vi hình tứ giác DEGH là 15cm. * Muoán tính chu vi hình tam giaùc, hình töù giaùc ta laøm theá naøo? Tổng độ dài các cạnh của hình tam giác(hình tứ giác) là chu vi của hình đó. c. Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh. Bài 1 : - GV gọi HS nêu yêu cầu. - Höôùng daãn HS laøm maãu 1 baøi (nhö SGK) Bài giải Chu vi hình tam giác là: 7+ 10+ 13= 30(cm) Đáp số: 30cm + Gọi HS nêu độ dài các cạnh + Khi biết độ dài các cạnh, muốn tính chu vi hình tam giác ta làm thê nào? - Goïi 2 HS leân baûng laøm 2 caâu b, c. - Nhaän xeùt,gọi HS nêu cách làm. * Củng cố cho HS caùch tính chu vi hình tam giaùc Bài 2: - GV gọi HS nêu yêu cầu. - Goïi HS nhaéc laïi caùch tính chu vi hình töù giaùc. - Goïi 2 HS leân baûng laøm. - Nhaän xeùt, gọi HS nêu cách làm. * Củng cô ù HS caùch tính chu vi hình töù giaùc Bài 3: HSKG a. Cho HS duøng thöôùc ño roài neâu keát quaû ño. b. Goïi 1 HS leân tính chu vi hình tam giaùc ABC. - Nhaän xeùt. * Reøn kyõ naêng ño vaø tính chu vi hình tam giaùc 4. Cuûng coá: - Goïi HS nhaéc laïi caùch tính chu vi hình tam giaùc, chu vi hình töù giaùc. 5.Daën doø : Daën xem tröôùc baøi “ Luyeän taäp”. Nhaän xeùt , ñaùnh giaù tieát hoïc. - 2 HS leân baûng .Lôùp laøm baûng con. - 2 HS nêu quy tắc tìm số bị chia. - Laéng nghe. - Hình tam giaùc ABC - Ñoaïn thaúng AB, AC, BC - Tam giaùc ABC coù 3 caïnh ñoù laø caïnh AB, BC, CA - HS nhắc lại. AB = 3 cm, BC = 5 cm, CA = 4 cm - 3cm + 5cm + 4cm = 12cm. - Laø 12 cm - Vaøi HS nhaéc laïi. - Chu vi cuûa hình tam giaùc ABC laø 12 cm - HS nhắc lại. - HS nêu: Muoán tính chu vi hình tam giaùc, hình töù giaùc ta tính toång ñoä daøi caùc caïnh cuûa hình tam giaùc, hình töù giaùc ñoù. - Nhieàu HS nhaéc laïi - Tính chu vi hình tam giác - Theo doõi. - HS nêu - Tính tổng độ dài các cạnh - Lôùp laøm vaøo vôû. - HS nêu cách tính chu vi hình tam giác b) Chu vi hình tam giác là: 20+ 30+ 40= 90(dm) Đáp số: 90 dm c) Chu vi hình tam giác là: 8+ 12+ 7= 27(cm) Đáp số: 27cm - 1 HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. - Tổng độ dài các cạnh của hình tứ giác là chu vi của hình đó. - 2 HS leân baûng laøm, lớp làm vào vở. a) Chu vi hình tứ giác là: 3+ 4+ 5+ 6= 18(dm) Đáp số: 18 dm b) Chu vi hình tứ giác là: 10+ 20+ 10+ 20= 60(cm) Đáp số: 60cm - Vaøi em neâu keát quaû ño. - 1 HS leân bảng làm - Traû lôøi - Lắng nghe THỂ DỤC (GV chuyên soạn giảng) __________________________________________ THỦ CÔNG Bµi 13: LÀM DÂY XÚC XÍCH TRANG TRÍ (TIẾT 2) I.MỤC TIÊU: -Biết cách làm dây xúc xích trang trí. - Cắt dán được dây xúc xích trang trí.Đường cắt tương đối thẳng. Có thể chỉ cắt,dán được ít nhất ba vòng tròn.Kích thước các vòng tròn của dây xúc xích tương đối đều nhau. -Với HS khéo tay:Cắt,dán được dây xúc xích trang trí.kích thước các vòng dây xúc xích đều nhau. Màu sắc đẹp. II. ĐỒ DÙNG DẠY

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUẦN 26.doc