Giáo án Tổng hợp các môn lớp 3 - Trường TH Hòa Mỹ 1 - Tuần 13

I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

 1- Nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ. Đọc rõ giọng của nhân vật

 2- Hiểu nội dung bài : Tấm lòng hiếu thảo của Chi đối với cha mẹ. Trả lời các CH;

 3- Giáo dục HS biết phải hiếu thảo với cha mẹ.

 -GDKNS:Thể hiện sự cảm thông. Xác định giá trị.Tự nhận thức về bản thân. Tìm kiếm sự hỗ trợ.

II. CHUẨN BỊ :

 GV: - Tranh phóng to

 HS: SGK

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU:

 Hoạt động 1: Luyện đọc

 Nhằm đạt mục tiêu số 1

 Hoạt động lựa chọn: đọc

 Hình thức tổ chức: Cá nhân, nhóm

 

doc34 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 01/12/2018 | Lượt xem: 115 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp các môn lớp 3 - Trường TH Hòa Mỹ 1 - Tuần 13, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hi baûng. Höôùng daãn phaân tích töø khoù. -Xoaù baûng, ñoïc cho HS vieát baûng. d/ Cheùp baøi. -Theo doõi, nhaéc nhôû caùch vieát vaø trình baøy. -Soaùt loãi . Chaám vôû, nhaän xeùt. 1-2 em nhìn baûng ñoïc laïi. -Cho em, cho meï vì Chi laø coâ beù hieáu thaûo, nhaân haäu. -Theo doõi. -Vieát hoa chöõ ñaàu caâu vaø teân rieâng nhaân vaät, teân rieâng boâng hoa. -Daáu gaïch gang, daáu chaám than, daáu phaåy, daáu chaám. -HS neâu töø khoù : haõy haùi, nöõa, traùi tim, nhaân haäu, daïy doã, -Vieát baûng . - cheùp baøi vaøo vôû. Hoạt động 2: Baøi taäp Nhằm đạt mục tiêu số 2 Hoạt động lựa chọn: Luyện tập Hình thức tổ chức: cá nhân Hoạt động của giáo viên Mong đợi ở học sinh Baøi 2 : Yeâu caàu gì ? -Nhaän xeùt choát laïi lôøi giaûi ñuùng. a/ yếu b/ kiến c/ khuyên Baøi 3 : Yeâu caàu gì ? -Höôùng daãn söûa. -Nhaän xeùt, choát lôøi giaûi ñuùng -3-4 em leân baûng laøm treân baêng giaáy, daùn keát quaû leân baûng. -Lôùp laøm vôû BT. Làm bài theo nhóm a/ Em đi xem múa rối nước Em không nói dối Bé ra sân rút rạ đun bếp Bé Lan dạ một tiếng rất rõ. IV.Củng cố - dặn dò: - Khen hs chép bài, làm bài luyện tập tốt. -Về nhà xem lại bài, soát sửa lại lỗi. V. Rút kinh nghiệm:.. Toán 34-8 I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1 - Bieát thöïc hieän pheùp tröø coù nhớ trong phạm vi 100 dạng 34 – 8 2- Biết tìm số hạng chưa biết của một tổng, tìm số bị trừ 3 - Biết giải bài toán về ít hơn. II. CHUẨN BỊ: Giaùo vieân : 3 boù 1 chuïc que tính vaø 4 que tính rôøi. Hoïc sinh : Saùch, vôû BT, nhaùp. III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU: Hoạt đđộng 1: Pheùp tröø 34 - 8 Nhằm đạt mục tiêu số 1 Hoạt động lựa chọn: Đàm thoại, trực quan Hình thức tổ chức: Cá nhân Hoạt động của giáo viên Mong đợi ở học sinh a/ Neâu vaán ñeà : -Baøi toaùn : Coù 34 que tính, bôùt ñi 8 que tính. Hoûi coøn laïi bao nhieâu que tính? -Coù bao nhieâu que tính ? bôùt ñi bao nhieâu que ? -Ñeå bieát coøn laïi bao nhieâu que tính em phaûi laøm gì ? -Vieát baûng : 34 – 8. b / Tìm keát quaû . -Em thöïc hieän bôùt nhö theá naøo ? -Höôùng daãn caùch bôùt hôïp lyù. -Coù bao nhieâu que tính taát caû ? -Ñaàu tieân bôùt 4 que rôøi tröôùc. -Chuùng ta coøn phaûi bôùt bao nhieâu que nöõa ? Vì sao? -Ñeå bôùt ñöôïc 2 que tính nöõa coâ thaùo 1 boù thaønh 10 que rôøi, bôùt 4 que coøn laïi 6 que. -Vaäy 34 que tính bôùt 8 que tính coøn maáy que tính ? -Vaäy 34 - 8 = ? -Vieát baûng : 34 – 8 = 26. c/ Ñaët tính vaø thöïc hieän . -Nhaän xeùt. -Nghe vaø phaân tích. -34 que tính, bôùt 8 que. -Thöïc hieän 34 – 8. -Thao taùc treân que tính. Laáy 34 que tính, bôùt 8 que, suy nghó vaø traû lôøi, coøn 26 que tính. -Coù 34 que tính (3 boù vaø 4 que rôøi) -Ñaàu tieân bôùt 4 que tính rôøi. -Sau ñoù thaùo 1 boù thaønh 10 que tính rôøi vaø bôùt tieáp 4 que. Coøn laïi 2 boù vaø 6 que rôøi laø 26 que. -HS coù theå neâu caùch bôùt khaùc. -Coøn 26 que tính. -34 - 8 = 26 -Vaøi em ñoïc : 34 – 8 = 26. -1 em leân baûng ñaët tính vaø neâu caùch laøm : 34 Vieát 34 roài vieát 8 xuoáng döôùi -8 thaúng coät vôùi 4 (ñôn vò). Vieát 26 daáu tröø vaø keû gaïch ngang. -Tröø töø phaûi sang traùi, 4 khoâng tröø ñöôïc 8, laáy 14 tröø 8 baèng 6, vieát 6 nhôù 1, 3 tröø 1 baèng 2, vieát 2. -Nhieàu em nhaéc laïi. Hoạt động 2: luyeän taäp Nhằm đạt mục tiêu số 2,3 Hoạt động lựa chọn: thực hành Hình thức tổ chức: cá nhân Hoạt động của giáo viên Mong đợi ở học sinh Baøi 1 : Cột 1,2,3 -Neâu caùch thöïc hieän pheùp tính -Nhaän xeùt. Baøi 3 : -Baøi toaùn thuoäc daïng gì ? -Haõy toùm taét vaø giaûi. -Nhaän xeùt, TT 22. Baøi 4 : a Yeâu caàu gì ? -Neâu caùch tìm soá haïng ? -Nhaän xeùt, TT 22. -3 em leân baûng laøm. Lôùp laøm nhaùp. -Baøi toaùn veà ít hôn. -1 em Toùm taét. Nhaø Haø : 34 con gaø Nhaø Ly : 9 con gaø ? con gaø. Giaûi. Soá con gaø nhaø baïn Ly nuoâi : 34 – 9 = 25 (con gaø) Ñaùp soá 25 con gaø. -Tìm soá haïng chöa bieát. -2 em neâu. -HS laøm vôû BT. x + 7 = 34 x = 34 – 7 x = 27 IV. Củng cố - dặn dò: - Nhaéc laïi caùch ñaët tính vaø tính 34 – 8. -Nhaän xeùt tieát hoïc. V. Rút kinh nghiệm:.. KẾ HOẠCH BÀI DẠY Tự nhiên và xã hội Giöõ saïch moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû ( Lồng ghép: KNS- GDMT - BĐKH ) I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1- Nêu được một số việc cần làm để giữ vs môi trường xung quanh nơi ở. 2- Biết tham gia làm vệ sinh môi trường xung quanh nơi ở 3- Biết được ích lôïi cuûa vieäc giöõ veä sinh moâi tröôøng xung quanh nhà -GDMT: Bieát lôïi ích cuûa vieäc giöõ gìn moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû, bieát caùc coâng vieäc caàn phaûi laøm ñeå giöõ cho ñoà duøng trong nhaø, moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû saïch ñeïp.Coù yù thöùc giöõ gìn, baûo veä moâi tröôøng xung quanh saïch ñeïp. Bieát laøm moät soá coâng vieäc vöøa söùc ñeå giöõ gìn moâi tröôøng xung quanh. - BĐKH- Bộ phận: - Thu gom rác, phân loại rác ( tranh 1) - Bảo vệ chăm sóc cây xanh,nhắc người lớn chỉ chặt bỏ cây khi thực sự cần thiết. ( tranh 2 ) 6. GDKNS: - Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì để giữ sạch môi trường xq nhà ở. - Kĩ năng tư duy phê phán: Phê phán những hành vi làm ảnh hưởng đến môi trường. - Kĩ năng hợp tác: Hợp tác với mọi người tham gia làm vệ sinh môi trường xq nhà ở - Có trách nhiệm thực hiện giữ vệ sinh môi trường xq nhà ở. II. CHUẨN BỊ: Giaùo vieân : Tranh veõ trang 28, 29. Phieáu BT. Hoïc sinh : Saùch TN&XH, Vôû BT. III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU: Hoạt đđộng 1: Laøm vieäc theo nhoùm. Nhằm đạt mục tiêu số 1,5 Hoạt động lựa chọn: Quan sát, nhận xét Hình thức tổ chức: nhóm Hoạt động của giáo viên Mong đợi ở học sinh A/ Hoaït ñoäng nhoùm : -Tröïc quan : Hình 1.2.3, 4,5/ tr 28,29 a/ Thaûo luaän : -Moïi ngöôøi trong töøng hình ñang laøm gì ñeå moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû luoân saïch seõ? -Nhöõng hình naøo cho thaáy moïi ngöôøi trong nhaø ñeàu tham gia laøm veä sinh xung quanh nhaø ôû ? -Giöõ veä sinh moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû coù lôïi gì ? -Nhaän xeùt. b/ Laøm vieäc nhoùm: -Truyeàn ñaït : Ñeå thaáy ñöôïc ích lôïi cuûa vieäc giöõ veä sinh moâi tröôøng thì vieäc phaùt quang buïi raäm xung quanh nhaø, coï röûa , giöõ veä sinh nhaø xí, gieáng khôi, coáng raõnh seõ ñaûm baûo söùc khoeû vaø phoøng ñöôïc caùc beänh . -GV keát luaän (SGV/ tr 49) - Thu gom rác, phân loại rác tranh nào ? - Bảo vệ chăm sóc cây xanh,nhắc người lớn chỉ chặt bỏ cây khi thực sự cần thiết tranh nào ? -Quan saùt. -Laøm vieäc theo töøng caëp -Ñaïi dieän caùc caëp neâu. -Baïn khaùc goùp yù boå sung. -2-3 em nhaéc laïi. -Moät soá nhoùm trình baøy, nhoùm khaùc boå sung caùc yù : + Phaùt quang buïi raäm + Coï röûa nhaø veä sinh. + Khôi coáng raõnh -Vaøi em nhaéc laïi. tranh 1 tranh 2 Hoạt động 2:Liên hệ Nhằm đạt mục tiêu số 2,3 Hoạt động lựa chọn: cá nhân Hình thức tổ chức: nhóm Hoạt động của giáo viên Mong đợi ở học sinh Lieân heä thöïc teá : -ÔÛ nhaø caùc em ñaõ laøm gì ñeå giöõ moâi tröôøng xung quanh nhaø ôû saïch seõ ? -ÔÛ gaàn nôi em coù toå chöùc laøm veä sinh ngoõ xoùm khoâng ? -Tình traïng veä sinh trong xoùm em nhö theá naøo ? -GV keát luaän veà thöïc traïng veä sinh moâi tröôøng (SGV/ tr 49) -Laøm vieäc theo nhoùm. -GV ñöa ra 1-2 tình huoáng, yeâu caàu nhoùm thaûo luaän. “ Baïn Haø vöøa queùt raùc xong, baùc haøng xoùm laïi vöùt raùc ngay tröôùc cöûa nhaø. Baïn goùp yù kieán thì baùc aáy noùi : “Baùc vöùt raùc ra cöûa nhaø Baùc chôù coù vöùt ra cöûa nhaø chaùu ñaâu”. Neáu em laø baïn Haø thì em seõ noùi hoaëc laøm gì khi ñoù? Moät soá nhoùm leân trình baøy, nhoùm khaùc boå sung -HS traû lôøi caâu hoûi. -Phaùt quang saân saïch seõ. -xoùm coù toå chöùc khai thoâng buïi raäm, doïn veä sinh trong xoùm Hoïc sinh traû lôøi -Hoaït ñoäng nhoùm. -Caùc nhoùm nghe tình huoáng. -Thaûo luaän ñöa ra caùch giaûi quyeát. -Cöû caùc baïn ñoùng vai. -Laøm vôû BT. Taäp ñoïc – Quaø cuûa boá (Lồng ghép : GDBVMT) I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1- Bieát nghæ hôi ñuùng ôû caùc caâu coù nhiều dấu câu. 2- Bieát ñoïc baøi vôùi gioïng ñoïc nheï nhaøng, vui, hoàn nhieân. - Hieåu ñöôïc noäi dung baøi : Tình caûm yeâu thöông cuûa ngöôøi boá qua nhöõng moùn qùa ñôn sô daønh cho caùc con.- Trả lời được các câu hỏi trong SGK - GDMT: Bieát yù nghóa veà moùn quaø cuûa boá ( Coù ñaày ñuû caùc söï vaät cuûa moâi tröôøng thieân nhieân ) Bieát tình yeâu thöông cuûa boá daønh cho caùc con. II. CHUẨN BỊ: GV: Tranh HS: SGK III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU: Hoạt đđộng 1: Luyện đọc Nhằm đạt mục tiêu số 1,2 Hoạt động lựa chọn: Hỏi đáp, luyện đọc Hình thức tổ chức: nhóm, cá nhân Hoạt động của giáo viên Mong đợi ở học sinh Ñoïc töøng caâu -Luyeän ñoïc töø khoù : -Höôùng daãn ñoïc chuù giaûi Ñoïc töøng ñoaïn . Đoạn 1: Từ đầu.thao láo Đoạn 2: còn lại -Baûng phuï : Höôùng daãn luyeän ñoïc caâu : Ñoïc caû baøi. Ñoïc trong nhoùm . -HS noái tieáp nhau ñoïc töøng caâu -HS luyeän ñoïc caùc töø ngöõ: thuùng caâu, caø cuoáng, nieàng nieãng, caù soäp, xaäp xaønh, muoãm, moác theách. -5-6 em ñoïc chuù giaûi. -HS noái tieáp nhau ñoïc töøng ñoaïn trong baøi. -Môû thuùng caâu ra laø caû moät theá giôùi döôùi nöôùc :// caø cuoáng,/ nieàng nieãng ñöïc,/ nieàng nieãng caùi/ boø nhoän nhaïo.// -Môû hoøm duïng cuï ra laø caû moät theá giôùi maët ñaát :// con xaäp xaønh,/ con muoãm to xuø,/ moác theách,/ ngoù ngoaùy.// -3 em ñoïc baøi, lôùp theo doõi nhaän xeùt. -Chia nhoùm:ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm -Thi ñoïc giöõa caùc nhoùm -Ñoàng thanh Hoạt đđộng 2: Tìm hiểu bài Nhằm đạt mục tiêu số 3,4,5 Hoạt động lựa chọn: Hỏi đáp Hình thức tổ chức: nhóm, cá nhân Hoạt động của giáo viên Mong đợi ở học sinh -Boá ñi ñaâu veà caùc con coù quaø ? -Quaø cuûa boá ñi caâu veà goàm nhöõng gì ? -Vì sao goïi ñoù laø “Moät theá giôùi döôùi nöôùc”? -Caùc moùn quaø ôû döôùi nöôùc cuûa boá coù ñaëc ñieåm gì ? -Boá ñi caét toùc veà coù quaø gì ? -Theá naøo laø “Moät theá giôùi maët ñaát” ? -Töø ngöõ naøo cho thaáy caùc con raát thích quaø cuûa boá ? -Theo em vì sao caùc con laïi caûm thaáy giaøu quaù tröôùc moùn quaø ñôn sô? -Keát luaän : Boá ñem veà cho caùc con caû moät theá giôùi maët ñaát, caû moät theá giôùi döôùi nöôùc. Nhöõng moùn quaø ñoù theå hieän tình yeâu thöông cuûa boá daønh cho con. Ñi caâu, ñi caét toùc daïo. -Caø cuoáng, nieàng nieãng, hoa sen ñoû, caù soäp, caù chuoái. -Vì ñoù laø nhöõng con vaät soáng döôùi nöôùc. -Taát caû ñeàu soáng ñoäng, boø nhoän nhaïo, toûa höông thôm löøng, quaãy toeù nöôùc, maét thao laùo. -Con xaäp xaønh, con muoãm, con deá. -Nhieàu con vaät soáng ôû maët ñaát. -HS neâu. -Haáp daãn, giaøu quaù. -Vì noù theå hieän tình yeâu cuûa boá daønh cho caùc con. IV. Củng cố - dặn dò: - Baøi vaên noùi leân ñieàu gì ? (Tình caûm thöông yeâu cuûa boá daønh cho con qua nhöõng moùn quaø ñôn sô) -Nhaän xeùt tieát hoïc. - Hoïc baøi. V. Rút kinh nghiệm:.. Toán 54-18 I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1- Bieát thöïc hieän pheùp trừ có nhớ trong phạm vi 100, dạng 54 - 18 2- Biết giải bài toán về ít hơn với các số có kèm đơn vị đo dm. 3- Biết vẽ hình tam giác cho sẵn 3 đỉnh. II. CHUẨN BỊ: Giaùo vieân : 5 boù 1 chuïc que tính vaø 4que tính rôøi. Hoïc sinh : Saùch, vôû BT, nhaùp. III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU: Hoạt động 1: Pheùp tröø 54 - 18 Nhằm đạt mục tiêu số 1 Hoạt động lựa chọn: Hỏi đáp,trực quan Hình thức tổ chức: cá nhân Hoạt động của giáo viên Mong đợi ở học sinh a/ Neâu vaán ñeà : -Baøi toaùn : Coù 54 que tính, bôùt ñi 18 que tính. Hoûi coøn laïi bao nhieâu que tính? -Coù bao nhieâu que tính ? bôùt ñi bao nhieâu que ? -Ñeå bieát coøn laïi bao nhieâu que tính em phaûi laøm gì ? -Vieát baûng : 54 - 18 b / Tìm keát quaû . -Em thöïc hieän bôùt nhö theá naøo ? -Coù bao nhieâu que tính taát caû ? -Ñaàu tieân bôùt 4 que rôøi tröôùc. -Chuùng ta coøn phaûi bôùt bao nhieâu que nöõa ? Vì sao? -Ñeå bôùt ñöôïc 4 que tính nöõa coâ thaùo 1 boù thaønh 10 que rôøi, bôùt 4 que coøn laïi 6 que. - 4 boù bôùt tieáp 1 boù coøn laïi maáy boù ? -Vaäy 54 que tính bôùt 18 que tính coøn maáy que tính ? -Vaäy 54 - 18 = ? -Vieát baûng : 54 – 18 = 36 c/ Ñaët tính vaø thöïc hieän . -Nhaän xeùt. Nghe vaø phaân tích. -còn 36 que tính -54 que tính, bôùt 18 que. -Thöïc hieän 54 – 18 - Laáy 54 que tính, bôùt 18 que, suy nghó vaø traû lôøi, coøn 36 que tính. -Coù 54 que tính (5 boù vaø 4 que rôøi) -Ñaàu tieân bôùt 4 que tính rôøi. -Sau ñoù thaùo 1 boù thaønh 10 que tính rôøi vaø bôùt tieáp 4 que. -4 boù bôùt tieáp 1 boù coøn laïi 3 boù vaø 6 que rôøi laø 36 que. -54 – 18 = 36 que tính. -Coøn 36 que tính. -Vaøi em ñoïc :54 – 18 = 36 -1 em leân baûng ñaët tính vaø neâu caùch laøm Hoạt động 2 : Thực hành Nhằm đạt mục tiêu số 2,3 Hoạt động lựa chọn: Hỏi đáp, luyện tập Hình thức tổ chức: cá nhân, nhóm Hoạt động của giáo viên Mong đợi ở học sinh Baøi 1 :a -Neâu caùch thöïc hieän pheùp tính -Nhaän xeùt. Baøi 2:a,b Muoán tìm hieäu em laøm nhö theá naøo ? -Nhaän xeùt. Baøi 3 : -Baøi toaùn thuoäc daïng gì ? -Vì sao em bieát ? -Nhaän xeùt, TT 22. Baøi 4 : Veõ hình. -Maãu veõ hình gì ? -Muoán veõ hình tam giaùc ta noái maáy ñieåm vôùi nhau ? -Nhaän xeùt, TT 22. -3 em leân baûng laøm.Lôùp laøm baûng con. -1 em ñoïc ñeà. -soá bò tröø tröø ñi soá tröø. -3 em leân baûng laøm. Lôùp laøm nhaùp. 74 64 44 -47 -28 -19 27 36 25 -Baøi toaùn veà ít hôn. -Ngaén hôn laø ít hôn. -HS toùm taét vaø giaûi. Bài giải Maûnh vaûi màu tím daøi là : 34 – 15 = 19 (dm) Ñaùp soá : 19 dm. -Hình tam giaùc. -Noái 3 ñieåm vôùi nhau. -Thöïc haønh veõ. IV. Củng cố - dặn dò: - Nhaéc laïi caùch ñaët tính vaø tính 54 - 18 ? -Nhaän xeùt tieát hoïc. - Hoïc caùch ñaët tính vaø tính 54 – 18 V. Rút kinh nghiệm:.. Luyện từ và câu Töø ngöõ veà coâng vieäc gia ñình. Caâu kieåu “Ai laøm gì ?” I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1- Nêu được một số từ ngữ chỉ công việc gia đình. 2- Tìm được các bộ phận câu trả lời cho từng câu hỏi Ai ? Làm gì ? 3- Biết chọn các từ cho sẵn để sắp xếp thành câu Ai là gì ? - HS khá , giỏi sắp xếp được trên 3 câu theo yêu cầu của BT 3 II. CHUẨN BỊ: Giaùo vieân : Tranh minh hoïa. vieát saün 4 caâu baøi 2. Hoïc sinh : Saùch, vôû BT, nhaùp. III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU: Hoạt đđộng 1: Bài tập Nhằm đạt mục tiêu số 1,2,3,4 Hoạt động lựa chọn: Quan sát, nhận xét Hình thức tổ chức: nhóm, cá nhân Hoạt động của thầy Hoạt động của trò * Bài 1 : + Yêu cầu gì ? -GV cho học sinh làm miệng. -GV hướng dẫn sửa bài. -Nhận xét. * Bài 2 : + Yêu cầu gì ? -Nhận xét, hướng dẫn sửa bài , chốt lời giải đúng. b/ Cây xoà cành ôm cậu bé. c/ Em học thuộc đoạn thơ. d/ Em làm ba bài tập toán. * Bài 3 : Bài viết. Các từ ở ba nhóm trên có thể tạo nên nhiều câu không phải chỉ 4 câu. + Khi đặt câu cần lưu ý điều gì ? -Phát giấy to. -Nhận xét. Tuyên dương nhóm thắng cuộc. -Kể tên những việc em đã làm ở nhà giúp cha mẹ. -HS làm miệng từng cặp nói chuyện với nhau. -Vài em lên bảng viết. -1 em đọc lại các từ vừa làm. -Tìm các bộ phận câu trả lời cho từng câu hỏi : Ai? Làm gì? -1-2 em lên bảng sau gạch 1 gạch dưới các bộ phận trả lời câu hỏi Ai? Gạch 2 gạch dưới bộ phận trả lời câu hỏi Làm gì ? -Cả lớp gạch ở trong vở . -Nhận xét. -Đầu câu viết hoa cuối câu có dấu chấm. -Chia 3 nhóm : 3 em lên viết (mỗi em viết 2 câu) IV. Củng cố - dặn dò: + Tìm những từ chỉ công việc trong gia đình ? + Đặt câu theo mẫu Ai làm gì ? -Nhận xét tiết học. V. Rút kinh nghiệm:.. Kể chuyện BÔNG HOA NIỀM VUI I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1- Biết kể đoạn mở đầu câu chuyện Bông hoa Niềm Vui theo 2 cách : theo trình tự trong câu chuyện và thay đổi một phần trình tự. ( BT 1 ) 2- Dựa vào tranh và trí nhớ, biết kể lại nội dung chính của câu chuyện (đoạn 2-3) bằng lời của mình.(BT 2 ) - Biết tưởng tượng thêm chi tiết trong đoạn cuối câu chuyện. ( BT 3 ) Giáo dục học sinh biết bổn phận làm con phải hiếu thảo với cha mẹ. - GDMT: Giaùo duïc tình caûm yeâu thöông nhöõng ngöôøi thaân trong gia ñình. II. CHUẨN BỊ : - Tranh : Bông hoa Niềm Vui. 3 bông hoa cúc bằng giấy màu xanh. -Hoïc sinh : Naém ñöôïc noäi dung caâu chuyeän, thuoäc . III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU: Hoạt động 1: Keå töøng ñoaïn. Nhằm đạt mục tiêu số 1,4 Hoạt động lựa chọn: Quan sát, hỏi đáp, thực hành Hình thức tổ chức: cá nhân, nhóm Hoạt động của giáo viên Mong đợi ở học sinh + Em còn cách kể nào khác ? + Vì sao Chi lại vào vườn hái hoa ? - Đó là lí do vì sao Chi vào vườn từ sáng sớm. - Các em hãy nêu hoàn cảnh của Chi trước khi Chi vào vườn. -Nhận xét. Trong gia ñình coù ngöôøi thaân bò beänh thì caùc con phaûi heát loøng quan taâm, lo laéng. Keå ñoaïn 1 (ñuùng trình töï caâu chuyeän) -Nhaän xeùt. -1 em theo caùch khaùc (ñaûo vò trí caùc yù cuûa ñoaïn 1) -Vì boá cuûa Chi oám naëng. Boá cuûa Chi ñang naèm beänh vieän. Em muoán ñem taëng boá moät boâng hoa Nieàm Vui ñeå boá dòu côn ñau. Vì vaäy, môùi saùng tinh mô, Chi ñaõ vaøo vöôøn hoa cuûa tröôøng. Hoạt động 2: Keå noäi dung chính Nhằm đạt mục tiêu số 2 Hoạt động lựa chọn: Quan sát, hỏi đáp, thực hành Hình thức tổ chức: cá nhân, nhóm Hoạt động của giáo viên Mong đợi ở học sinh Hoûi ñaùp : Böùc tranh veõ caûnh gì ? -Thaùi ñoä cuûa Chi ra sao ? -Vì sao Chi khoâng daùm haùi ? -Böùc tranh keá tieáp coù nhöõng ai ? -Coâ giaùo trao cho Chi caùi gì ? -Chi noùi gì vôùi coâ maø coâ laïi cho Chi ngaét hoa ? -Coâ giaùo noùi gì vôùi Chi ? -Cho töøng caëp HS keå laïi. -Nhaän xeùt . Quan saùt. -Chi ñang ôû trong vöôøn hoa. -Chaàn chöø khoâng daùm haùi. -Hoa cuûa tröôøng, moïi ngöôøi cuøng vun troàng. -Coâ giaùo vaø Chi. -Boâng hoa cuùc. -Xin coâ cho em . oám naëng. -Em haõy haùi . -Thöïc hieän töøng caëp HS keå. -Nhaän xeùt baïn keå. Hoạt động 3: Keå ñoaïn cuoái truyeän. Nhằm đạt mục tiêu số 3 Hoạt động lựa chọn: hỏi đáp, thực hành Hình thức tổ chức: cá nhân, nhóm Hoạt động của giáo viên Mong đợi ở học sinh Goïi hoïc sinh keå ñoaïn cuoái. -Neáu em laø boá Chi em seõ noùi gì ñeå caùm ôn coâ giaùo ? -Nhaän xeùt. -Chia nhoùm keå theo nhoùm -Nhieàu em noái tieáp nhau keå ñoaïn cuoái theo nhoùm (töôûng töôïng theâm lôøi cuûa boá Chi). -Ñaïi dieän nhoùm leân keå. -Nhaän xeùt, choïn baïn keå theo töôûng töôïng hay -Caùm ôn coâ ñaõ cho pheùp chaùu Chi haùi nhöõng boâng hoa raát quyù trong vöôøn tröôøng. . -1 em keå ñoaïn cuoái , noùi lôøi caùm ôn. IV. Củng cố - dặn dò: -Khi keå chuyeän phaûi chuù yù ñieàu gì? -Qua caâu chuyeän naøy caùc em hoïc taäp ñöôïc ñöùc tính gì cuûa baïn Chi ? -Nhaän xeùt tieát hoïc. -Keå laïi caâu chuyeän . V. Rút kinh nghiệm:.. Chính tả QUÀ CỦA BỐ I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1-Nghe vieát chính xaùc, trình baøy ñuùng moät ñoaïn trong baøi “Quaø cuûa boá”. 2-Tieáp tuïc luyeän taäp vieát ñuùng chính taû caùc chöõ coù ieâ/ yeâ, phaân bieät caùch vieát phuï aâm ñaàu hoaëc thanh deã laãn d/ gi, thanh hoûi/ thanh ngaõ. II. CHUẨN BỊ: Giaùo vieân : Vieát saün ñoaïn taäp cheùp “Quaø cuûa boá” Hoïc sinh : Vôû chính taû, baûng con, vôû BT. III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU: Hoạt động 1: Höôùng daãn nghe vieát. Nhằm đạt mục tiêu số 1 Hoạt động lựa chọn: hỏi đáp, viết Hình thức tổ chức: cá nhân Hoạt động của giáo viên Mong đợi ở học sinh a/ Noäi dung ñoaïn vieát -Tröïc quan : Baûng phuï. -Giaùo vieân ñoïc maãu baøi taäp cheùp . -Ñoaïn trích noùi veà nhöõng gì ? b/ Höôùng daãn trình baøy . -Ñoaïn trích coù maáy caâu ? -Chöõ ñaàu caâu vieát theá naøo ? -Trong ñoaïn trích coù nhöõng loaïi daáu caâu naøo ? c/ Höôùng daãn vieát töø khoù. Gôïi yù cho HS neâu töø khoù. -Ghi baûng. Höôùng daãn phaân tích töø khoù. -Xoaù baûng, ñoïc cho HS vieát baûng. d/ Vieát chính taû. -Ñoïc töøng caâu, töøng töø, ñoïc laïi caû caâu. -Ñoïc laïi caû baøi. Chaám vôû, nhaän xeùt. Nhöõng moùn quaø cuûa boá khi ñi caâu veà. -4 caâu. -Vieát hoa. -Daáu phaåy, daáu chaám, daáu hai chaám, daáu ba chaám. -Ñoïc caâu vaên thöù hai -HS neâu töø khoù : nieàng nieãng, quaåy, thao laùo, nhoän nhaïo, toeù nöôùc. -Vieát baûng . -Nghe vaø vieát vôû. -Soaùt loãi, söûa loãi. Hoạt động 2: Bài tập. Nhằm đạt mục tiêu số 2 Hoạt động lựa chọn: hỏi đáp Hình thức tổ chức: cá nhân Hoạt động của giáo viên Mong đợi ở học sinh Baøi 2 : Yeâu caàu gì ? -Baûng phuï : -Nhaän xeùt choát laïi lôøi giaûi ñuùng: Câu chuyện; yên lặng; viên gạch; luyện tập Baøi 3 : Yeâu caàu gì ? -Nhaän xeùt, choát lôøi giaûi ñuùng: dăng, dung, dẻ,dắt, giời, dê. Ñieàn ieâ/ yeâ vaøo choã troáng. -Cho 3-4 em leân baûng. Lôùp laøm vôû. -Caû lôùp ñoïc laïi. -Ñieàn d/ gi. Lôùp laøm vôû BT theo nhóm IV. Củng cố - dặn dò: - Nhaän xeùt tieát hoïc, tuyeân döông HS vieát chính taû ñuùng chöõ ñeïp, saïch. -Söûa loãi. V. Rút kinh nghiệm:.. Toán LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1- Thuộc bảng 14 trừ đi một số. 2 - Thực hiện được phép trừ dạng 54 – 18. 3 - Tìm số bị trừ chưa biết. 4- Biết giải bài toán có một phép trừ dạng 54 – 18 II. CHUẨN BỊ: Giaùo vieân : Ghi baûng baøi 4. Hoïc sinh : Saùch toaùn, vôû BT, baûng con, nhaùp. III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU: Hoạt động 1: Luyện tập Nhằm đạt mục tiêu số 1,2,3,4 Hoạt động lựa chọn: Hỏi đáp, thực hành. Hình thức tổ chức: cá nhân, trò chơi Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Baøi 1: Yeâu caàu HS tính nhaåm vaø ghi keát quaû. - Nhận xét – tuyên dương. Baøi 2 : Cột 1,3 Yeâu caàu gì ? -Khi ñaët tính phaûi chuù yù gì ? -Thöïc hieän pheùp tính nhö theá naøo ? -Nhaän xeùt. Baøi 3: a -Muoán tìm soá bò tröø em laøm theá naøo ? - Nhaän xeùt. -HS töï laøm baøi. - Trình bày kết quả -Ñaët tính roài tính. -Vieát soá sao cho ñôn vò thaúng coät vôùi ñôn vò, chuïc thaúng coät vôùi chuïc. -Tính töø phaûi sang traùi. -3 em leân baûng laøm. Lôùp laøm bảng con. -Laáy hieäu coäng vôùi soá tröø. -1 em leân baûng laøm. Lôùp laøm vôû. Hoạt động 2: Giải toán Nhằm đạt mục tiêu số 4 Hoạt động lựa chọn: thực hành. Hình thức tổ chức: cá nhân Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Baøi 4: Goïi 1 em ñoïc ñeà. -Baøi toaùn cho bieát gì ? -Baøi toaùn hoûi gì ? Nhaän xeùt TT 22. -1 em ñoïc ñeà . -Coù 84 oâ toâ & maùy bay, trong ñoù coù 45 oâ toâ. -Hoûi coù bao nhieâu maùy bay. Toùm taét. Ô toâ và maùy bay : 84 chieác Ô toâ : 45 chieác Maùy bay : ? chieác. Giaûi. Soá maùy bay coù là : 84 – 45 = 39 (chieác) Ñaùp soá : 39 chieác. IV. Củng cố - dặn dò: -Nhaän xeùt tieát hoïc.-Tuyeân döông, nhaéc nhôû. -HTL baûng tröø 14 trừ đi một số. V. Rút kinh nghiệm:.. Tập viết CHỮ HOA: L. I.MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1 – Biết quan sát, nhận xét chữ hoa L 2- Vieát ñuùng, chöõ hoa L ( 1 doøng côõ vöøa, 1 doøng côõ nhoû ), chöõ vaø caâu öùng duïng: Lá( 1 doøng côõ vöøa, 1 doøng côõ nhoû ), Lá lành đùm lá rách( 3 laàn ) II. CHUẨN BỊ: GV: Mẫu chữ hoa L HS: VTV III. CÁC HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU: Hoạt đđộng 1: Chöõ L hoa. Nhằm đạt mục tiêu số 1 Hoạt động lựa chọn: Quan sát, hỏi đáp Hình thức tổ chức: cá nhân Hoạt động của giáo viên Mong đợi ở học sinh A. Quan saùt soá neùt, quy trình vieát : -Chöõ L hoa cao maáy li ? -Chöõ L hoa goàm coù nhöõng neùt cô baûn naøo ? -Vöøa noùi vöøa toâ trong khung chöõ : Chöõ K goàm3 neùt cô baûn : neùt cong döôùi, löôïn doïc vaø löôïn ngang, ñaët buùt treân ñöôøng keû 6, vieát neùt cong löôïn döôùi nhö vieát phaàn ñaàu caùc chöõ C vaø G; sau ñoù ñoåi chieàu buùt, vieát neùt löôïn doïc (löôïn 2 ñaàu) ñeán ñöôøng keû 1 thì ñoåi chieàu buùt, vieát neùt löôïn ngang, taïo moät voøng xoaén nhoû ôû chaân chöõ. -Quan saùt maãu vaø cho bieát ñieåm ñaët buùt ? -Giaùo vieân vieát maãu (vöøa vieát vöøa noùi). B/ Vieát baûng : -Yeâu caàu HS vieát 2 chöõ L vaøo baûng. C/ Vieát cuïm töø öùng duïng : -Yeâu caàu hoïc sinh môû vôû taäp vieát ñoïc cuïm töø öùng duïng. D/ Quan saùt vaø nhaän xeùt : -Laù laønh ñuøm laù raùch theo em hieåu nhö theá naøo ? Neâu : Cuïm töø naøy coù yù chæ söï ñuøm boïc, cöu mang, giuùp ñôõ laãn nhau trong luùc khoù khaên hoaïn naïn. -Cuïm töø naøy goàm coù maáy tieáng ? Goàm nhöõng tieáng naøo ? -Ñoä cao cuûa caùc chöõ trong cuïm töø “Laù laønh ñuøm laù raùch”ø nhö theá naøo ? -Caùch ñaët daáu thanh nhö theá naøo ? -Khi vieát chöõ Laù ta noái chöõ L vôùi chöõ a nhö theá naøo? -Khoaûng caùch giöõa caùc chöõ (tieáng ) nhö theá naøo ? Vieát baûng. Cao 5 li. -Chöõ K goàm3 neùt cô baûn : neùt cong döôùi, löôïn doïc vaø löôïn ngang. -3- 5 em nhaéc laïi. -2ø-3 em nhaéc laïi. -Ñaët buùt treân ñöôøng keû 6, vieát neùt cong löôïn döôùi nhö vieát phaàn ñaàu caùc chöõ C vaø G; sau ñoù ñoåi chieàu buùt, vieát neùt löôïn doïc (löôïn 2 ñaàu) ñeán ÑK 1 thì ñoåi chieàu buùt, vieát neùt löôïn ngang, taïo moät voøng xoaén nhoû ôû chaân chöõ. -Caû lôùp vieát treân khoâng. -Vieát vaøo baûng con L - L - 2-3 em ñoïc : Laù laønh ñuøm laù raùch. -Quan saùt. -1 em neâu : Chæ söï ñuøm boïc, giuùp ñôõ laãn nhau. -1 em nhaéc laïi. -5 tieáng : Laù, laønh, ñuøm, laù, raùch. -Chöõ L, l, h cao 2,5 li. cao 1,25 li laø r cao 2 li laø d, caùc chöõ coøn laïi cao 1 li. -Daáu saéc ñaët treân a trong chöõ Laù, raùch, daáu huyeàn ñaët treân a ôû chöõ laønh, treân u ôû chöõ ñuøm. -Löng neùt cong traùi cuûa chöõ a chaïm ñieåm cuoái chöõ L. -Baèng khoaûng caùch vieát 1ù chöõ caùi o. -Baûng con : L – Laù Hoạt đđộng 2: Viết vở Nhằm đạ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 13.doc
Tài liệu liên quan