Giáo án Tổng hợp các môn lớp 5 - Tuần 3 năm 2016

TOÁN (Tăng)

Tiết 12: LUYỆN TẬP

I.Mục tiêu :

- Củng cố cộng trừ, nhân chia PS.

- Giải toán ; viết số đo dưới dạng hỗn số

- Áp dụng để thực hiện các phép tính và giải toán .

II.Chuẩn bị :

- Hệ thống bài tập

III.Các hoạt động dạy học

 

doc39 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 05/12/2018 | Lượt xem: 113 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tổng hợp các môn lớp 5 - Tuần 3 năm 2016, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ên giới thiệu trước lớp theo yêu cầu: Em bé trong ảnh mấy tuổi và đã biết làm gì? - Hs giới thiệu ảnh. c. Hoạt động 2: Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng? * Mục tiêu: Hs nêu được một số đặc điểm chung của trẻ em ở từng giai đoạn: dưới 3 tuổi, từ 3 đến 6 tuổi, từ 6 đến 10 tuổi. * Cách tiến hành: - Gv hướng dẫn cách chơi và luật chơi. - Tổ chức cho Hs chơi theo nhóm. - Nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc. - Hs chú ý cách chơi và luật chơi. - Hs chơi theo nhóm. - Hs các nhóm báo cáo kết quả: 1 - b; 2 - a; 3 - c. d. Hoạt động 3: Thực hành. * Mục tiêu: Hs nêu được đặc điểm và tầm quan trọng của tuổi dậy thì đối với cuộc đời mỗi con người. * Cách tiến hành: - Yêu cầu Hs đọc thông tin sgk và trả lời câu hỏi: + Tại sao nói tuổi dậy thì có tầm quan trọng đặc biệt đối với cuộc đời của mỗi con người? 4. Củng cố  dặn dò: - Nhận xét tiết học. - chuẩn bị bài tiết học sau. - Vì đây là thời kì cơ thể có nhiều thay đổi nhất. Cụ thể: + Cơ thể phát triển nhanh cả về chiều cao và cân nặng. ... - 1 Hs nêu lại nội dung bài. -------------------------------------------------------- TOÁN 2 (Tăng) Tiết 9: LUYỆN TẬP CHUNG I.Mục tiêu : - Củng cố cách tìm thành phần chưa biết trong phép tính. - Giải toán ; viết số đo dưới dạng hỗn số - Áp dụng để thực hiện các phép tính và giải toán . II.Chuẩn bị : - Hệ thống bài tập III.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Ổn định: 2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài. Hoạt động1 : Ôn tập về hỗn số - Cho HS nêu đặc điểm của hỗn số, lấy ví dụ. Hoạt động 2: Thực hành - HS làm các bài tập - Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài - GV thu một số bài - Chữa chung một số lỗi mà HS thường mắc phải. Bài 1 : Chuyển hỗn số thành phân số rồi tính: a) b) c) d) Bài 2: a) 5m 4cm = ........cm 270 cm = ..........dm 720 cm = .......m ....cm b) 5tấn 4yến = .....kg 2tạ 7kg = ........kg 5m2 54cm2 = ......cm2 7m2 4cm2 = .....cm2 Bài 3 : (Chuẩn trên chuẩn) Một xe chở ba loại bao tải: xanh, vàng, trắng gồm 1200 cái. Số bao xanh chiếm tổng số bao, số bao trắng chiếm tổng số bao; Hỏi có bao nhiêu cái bao màu vàng? Bài 4: Tìm x a) + x = ; b) : x = c) x = ; d) x - = 4.Củng cố dặn dò. - Nhận xét giờ học. - ôn lại qui tắc công, trừ, nhân, chia phân số - HS nêu Đáp án : a) c) 7 b) d) Lời giải : a) 504cm b) 5040kg 27dm 207kg 7m 20cm 554cm2 704cm2 Lời giải : Phân số chỉ số bao xanh và trắng có là: (số bao) Phân số chỉ số bao vàng có là: (số bao) Số bao vàng có là: (bao) Đáp số : 360bao. Đáp án : a) b) c) d) - HS lắng nghe và thực hiện. ----------------------------------------------------------------------- Tiết 3:TIẾNG VIỆT (Tăng ) LuyÖn ®äc diÔn c¶m : S¾c mµu em yªu, Lßng d©n I. Môc tiªu RÌn kü n¨ng ®äc thµnh tiÕng: - §äc tr«i ch¶y toµn bµi. Ng¾t nghØ h¬i ®óng chç. (HSKT đọc được bài ). - BiÕt thay ®æi giäng ®äc phï hîp víi néi dung bµi. II. §å dïng : B¶ng nhãm ®o¹n diÔn c¶m III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. æn ®Þnh 2. KiÓm tra bµi cò - Nªu yªu cÇu: ®äc bµi -Quang c¶nh lµng m¹c ngaú mïa. - NhËn xÐt bµi ®äc cña HS. 3. Bµi míi a. Giíi thiÖu bµi (nªu môc tiªu tiÕt häc) b. LuyÖn ®äc Bµi 1 : S¾c mµu em yªu. - Gäi 1 HS ®äc diÔn c¶m c¶ bµi. - HD HS luyÖn ®äc kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ. *C¶m thô v¨n - Nªu yªu cÇu: h·y nªu c¶m nghÜ cña em sau khi häc xong bµi “S¾c mµu em yªu”. - NhËn xÐt vµ bæ sung. Bµi 2 : Lßng d©n : Thùc hiÖn t­¬ng tù. 4. Cñng cè NhËn xÐt giê häc. 5. DÆn dß: Häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau LuyÖn ch÷ bµi Lßng d©n 1 ®o¹n ghi theo vë kÞch - HS ®äc bµi. - Líp nhËn xÐt. - 1 HS ®äc - §äc tõng c©u trong mçi ®o¹n. Chó ý mét sè tõ. - §äc nèi tiÕp ®o¹n. - §äc c¶ bµi. - Nhãm luyÖn ®äc ®o¹n. - HS suy nghÜ vµ cã thÓ viÕt ng¾n nh÷ng suy nghÜ cña m×nh vµo giÊy nh¸p råi tr×nh bµy tr­íc líp. - Líp nhËn xÐt. - 1 HS ®äc - §äc nèi tiÕp ®o¹n. - §äc c¶ bµi. - Nhãm luyÖn ®äc ®o¹n. HS nªu ND ý chÝnh cña 2 bµi -Tình yêu quê hương đất nước với những sắc màu, những con người và sự vật đáng yêu của bạn nhỏ. -Ca ngợi mẹ con dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán bộ. ------------------------------------------- Ngày soạn : 21/ 9 /2016 Ngày giảng: Thứ năm ngày 22 / 9 / 2016 ) Tiết 1: TOÁN Tiết 14: LuyÖn tËp chung I. Môc tiªu: Biết: - Nh©n, chia hai ph©n sè. ChuyÓn c¸c sè ®o cã hai tªn ®¬n vÞ ®o thµnh sè ®o hçn sè víi mét tªn ®¬n vÞ ®o. II. ChuÈn bÞ : b¶ng nhãm III. C¸c ho¹t ®éng d¹y vµ häc : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. æn ®Þnh tæ chøc. 2. KiÓm tra bµi cò: TÝnh: ; 3. D¹y bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi. b. H­íng dÉn Hs lµm bµi: Bµi 1: TÝnh. - Cho Hs lµm bµi råi ch÷a bµi. Bµi 2 : T×m x. - Cho Hs lµm bµi vµo vë, 4 Hs lªn b¶ng. - Ch÷a bµi. Bµi 3: ViÕt c¸c sè ®o ®é dµi (theo mÉu) - - Gv h­íng dÉn mÉu. - - Tæ chøc cho Hs lµm bµi. - - Ch÷a bµi. 4. Cñng cè: - NhËn xÐt tiÕt häc. 5. DÆn dß: , chuÈn bÞ bµi tiÕt sau. - H¸t. - 2 Hs lªn b¶ng lµm bµi, d­íi líp Hs lµm vµo nh¸p. - Hs nªu yªu cÇu cña bµi. - Hs lµm bµi: = ; 23=, - 2 Hs nªu yªu cÇu cña bµi. - Hs lµm bµi: x + = x = - x = x - = x = + x = - 2 Hs nªu yªu cÇu. - Hs chó ý mÉu. - Hs lµm bµi vµo vë. 3 Hs lªn b¶ng lµm bµi. - 1 Hs nªu l¹i néi dung bµi. TiÕt 2:TẬP LÀM VĂN TiÕt 5: LuyÖn tËp t¶ c¶nh I. Môc tiªu: - Tìm được những dấu hiệu báo cơn mưa sắp đến, những từ ngữ tả tiếng mưa và hạt mưa, tả cây cối, con vật, bầu trời trong bài Mưa rào -; từ đó nắm được cách quan sát và chọn lộc chi tiết trong bài vă miêu tả. - Lập được dàn ý bài văn miêu tả cơn mưa. II. §å dïng d¹y - häc: Nh÷ng ghi chÐp cña Hs sau khi quan s¸t mét c¬n m­a. Bót d¹, 3 tê giÊy khæ to. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. æn ®Þnh: 2. KiÓm tra bµi cò: - KiÓm tra vë Hs lµm bµi 2 tiÕt TËp lµm v¨n tr­íc. 3. D¹y bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi. b. H­íng dÉn Hs luyÖn tËp: Bµi 1: - Yªu cÇu ®äc bµi v¨n M­a rµo. - Tæ chøc cho Hs trao ®æi bµi theo nhãm ®«i, tr¶ lêi c¸c c©u hái. - NhËn xÐt, chèt l¹i c©u tr¶ lêi ®óng. Gióp Hs c¶m nhËn ®­îc vÎ ®Ñp cña m«i tr­êng thiªn nhiªn. Gi¸o dôc Hs ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng. Bµi 2: - KiÓm tra nh÷ng ghi chÐp cña Hs sau khi quan s¸t mét c¬n m­a. - Tæ chøc cho Hs lµm bµi. - NhËn xÐt, nh÷ng dµn ý tèt. 4. Cñng cè: - NhËn xÐt tiÕt häc. 5. DÆn dß: , chuÈn bÞ bµi tiÕt häc sau: -LuyÖn tËp t¶ c¶nh. - 2 Hs nªu yªu cÇu cña bµi. - Hs ®äc bµi v¨n M­a rµo. - Th¶o luËn nhãm, tr¶ lêi c©u hái: + Nh÷ng dÊu hiÖu b¸o c¬n m­a s¾p ®Õn: - M©y: NÆng, ®Æc xÞt, læm ngæm ®Çy trêi... - Giã: Thæi giËt, ®æi m¸t l¹nh, nhuèm h¬i n­íc; khi m­a xuèng, giã cµng m¹nh, mÆc søc ®iªn ®¶o trªn cµnh c©y; ... - 2 Hs nªu yªu cÇu. - Hs dùa vµo kÕt qu¶ quan s¸t, lËp dµn ý viÕt vµo vë, 3 Hs viÕt vµo giÊy khæ to. - Hs tr×nh bµy dµn ý cña m×nh. - Hs tù söa trong dµn ý cña m×nh. - 1 Hs nªu l¹i néi dung bµi. Tiết 3:LỊCH SỬ Tiết 3 :Cuéc ph¶n c«ng ë kinh thµnh HuÕ I. Môc tiªu: - Tường thuật được sơ lược cuộc phản công ở kinh thành Huế do Tôn Thất Thuyết và một số quan lại yêu nước tổ chức: + Trong nội bộ triều đình Huế có hai phái: chủ hòa và chủ chiến (đại diện là Tôn Thất Thuyết). + Đêm mông 4 rạng sáng mồng 5 -7 – 1885, phái chủ chiến dưới sự chỉ huy của Tôn Thất Thuyết chủ động tấn công quân Pháp ở kinh thành Huế. + Trước thế mạnh của giặc, nghĩa quân phải rút lui lên vùng rừng núi Quản Trị. + Tại vùng căn cứ vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần Vương kêu gọi nhân dân đứng lên đánh Pháp. - Biết tên một số người lãnh đạo các cuộc khởi nghĩa lớn của phong trào Cần vương: Phạn Bành – Đinh Công Tráng (khởi nghĩa Ba Đình), Nguyễn Thiện Thuật (Bãi Sậy), Phan Đình Phùng (Hương Khê). - Nêu tên một số đường phố, trường học, liên đội thiếu niên tiền phong , ở địa phương mang tên những nhân vật nói trên. II. §å dïng : - PhiÕu häc tËp III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.æn ®Þnh: 2. KiÓm tra bµi cò:  - Nh÷ng ®Ò nghÞ canh t©n ®Êt n­íc cña NguyÔn Tr­êng Té lµ g×? - Gv nhËn xÐt 3. D¹y bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi. b. Hoµn c¶nh lÞch sö. * Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc theo nhãm. - Chia nhãm, giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm: + N¨m 1884, triÒu ®×nh nhµ NguyÔn ®· lµm g×? (Nhãm 1) + Tr×nh bµy t×nh h×nh n­íc ta sau khi nhµ NguyÔn kÝ víi Ph¸p hiÖp ­íc Pa - t¬ - nèt? (Nhãm 2) + T«n ThÊt ThuyÕt ®· lµm g× ®Ó chuÈn bÞ chèng Ph¸p? ( Nhãm 3 ) c. Cuéc ph¶n c«ng ë kinh thµnh HuÕ. * Ho¹t ®éng 2: Lµm viÖc theo nhãm 6 (Thi ®ua gi÷a c¸c nhãm) - KÓ l¹i mét sè sù kiÖn cuéc ph¶n c«ng ë kinh thµnh HuÕ ? - Ph©n biÖt ®iÓm kh¸c nhau vÒ chñ tr­¬ng cña ph¸i chñ chiÕn vµ ph¸i chñ hoµ trong triÒu ®×nh nhµ NguyÔn? d. KÕt qu¶ vµ ý nghÜa. * Ho¹t ®éng 3: Lµm viÖc c¶ líp. - KÕt qu¶ cuéc ph¶n c«ng ë kinh thµnh HuÕ nh­ thÕ nµo? - Cuéc ph¶n c«ng ë kinh thµnh HuÕ tuy thÊt b¹i nh­ng cã ý nghÜa nh­ thÕ nµo? - NhËn xÐt, kÕt luËn. 4. Cñng cè: NhËn xÐt tiÕt häc. 5. DÆn dß: chuÈn bÞ bµi sau. - 2 Hs tr¶ lêi. - 1 Hs ®äc bµi. - Lµm viÖc nhãm, ph¸t biÓu ý kiÕn: + KÝ hoµ ­íc c«ng nhËn quyÒn ®« hé cña Ph¸p trªn toµn bé n­íc ta. + Cho lËp c¸c c¨n cø ®¸nh Ph¸p. - - Hs kÓ l¹i mét sè sù kiÖn cuéc ph¶n c«ng ë kinh thµnh HuÕ trong nhãm råi tr­íc líp. - Ph¸i chñ hoµ chñ tr­¬ng hoµ víi Ph¸p. Ph¸i chñ chiÕn chñ tr­¬ng chèng Ph¸p. - Cuéc ph¶n c«ng thÊt b¹i. - Kh¬i dËy, cæ vò cho tinh thÇn kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p cña nh©n d©n. - §äc bµi häc. Tiết 4: ĐỊA LÍ Tiết 3: KhÝ hËu I. Môc tiªu: - Nêy được một số đặc điểm chính của khí hậu Việt Nam: + Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. + Có sự khác nhau giữa hai miền: miền bắc có mùa động lạnh, mưa phùn; miền Nam nóng quanh năm với 2 mùa mưa, khô rõ rệt. - Nhận biệt ảnh hưởng của khí hậu tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta, ảnh hưởng tích cực: cây cối xanh tốt quanh năm, sản phẩm nông nghiệp đa dạng; ảnh hưởng tiêu cực: thiên tai, lũ lục, hạn hán, ... - Chỉ ranh giới khí hậu Bắc – Nam ( dãy núi Bạch Mã) trên bản đồ (lược đồ). - Nhận xét được bảng số liệu khí hậu ở mức độ đơn giản. II. §å dïng d¹y - häc: Gv: B¶n ®å ®Þa lÝ tù nhiªn ViÖt Nam. Qu¶ ®Þa cÇu. Hs: Tranh ¶nh vÒ mét sè hËu qu¶ do lò lôt hoÆc h¹n h¸n g©y ra ë ®Þa ph­¬ng. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. æn ®Þnh: 2. KiÓm tra bµi cò:  - Nªu mét sè ®Æc ®iÓm chÝnh cña ®Þa h×nh n­íc ta? - Gv nhËn xÐt 2. D¹y bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi. b. N­íc ta cã khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa. * Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc theo nhãm. - Yªu cÇu Hs th¶o luËn nhãm theo c¸c gîi ý: + ChØ vÞ trÝ cña ViÖt Nam trªn qu¶ ®Þa cÇu vµ cho biÕt n­íc ta n»m ë ®íi khÝ hËu nµo? ë ®íi khÝ hËu ®ã, n­íc ta cã khÝ hËu nãng hay l¹nh? + Nªu ®Æc ®iÓm cña khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa ë n­íc ta? - Söa ch÷a, gióp Hs hoµn thiÖn c©u tr¶ lêi. c. KhÝ hËu gi÷a c¸c miÒn cã sù kh¸c nhau. * Ho¹t ®éng 2: - lµm viÖc c¶ líp. - Gäi 2 Hs lªn chØ b¶n ®å d·y nói B¹ch M·. - Giíi thiÖu: D·y nói B¹ch M· lµ ranh giíi khÝ hËu gi÷a miÒn B¾c vµ miÒn Nam. - Yªu cÇu Hs dùa vµo b¶ng sè liÖu, t×m sù kh¸c nhau gi÷a khÝ hËu miÒn B¾c vµ miÒn Nam ? d. ¶nh h­ëng cña khÝ hËu. * Ho¹t ®éng 3: Lµm viÖc c¶ líp. - Nªu ¶nh h­ëng cña khÝ hËu ®èi víi ®êi sèng vµ s¶n xuÊt cña nh©n d©n ta? - Tæ chøc cho Hs tr­ng bµy tranh, ¶nh vÒ mét sè hËu qu¶ do b·o hoÆc h¹n h¸n g©y ra. 4. Cñng cè: - Gäi 3 Hs ®äc bµi häc. - NhËn xÐt tiÕt häc. 5. DÆn dß: chuÈn bÞ bµi sau: S«ng ngßi. - 2 Hs nªu. - 1 Hs ®äc môc 1. - Hs quan s¸t qu¶ ®Þa cÇu vµ h×nh 1 sgk. - Hs th¶o luËn , tr×nh bµy - chØ trªn qu¶ ®Þa cÇu : + N­íc ta cã khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa: NhiÖt ®é cao, giã vµ m­a thay ®æi theo mïa ... - 1 Hs ®äc môc 2. - 2 Hs chØ b¶n ®å. - Hs nhËn ra sù kh¸c biÖt vÒ khÝ hËu gi÷a hai miÒn B¾c vµ Nam: MiÒn B¾c cã mïa ®«ng l¹nh, m­a phïn; miÒn Nam nãng quanh n¨m - 1 Hs ®äc bµi. - Cã n¨m m­a to g©y lò lôt, cã n¨m m­a Ýt g©y h¹n h¸n, b·o cã søc tµn ph¸ lín ... - Hs tr­ng bµy tranh ¶nh. - 3 Hs ®äc bµi häc. Chiều: Thứ năm ngày 22 tháng 9 năm 2016 TOÁN (Tăng) Tiết 12: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu : - Củng cố cộng trừ, nhân chia PS. - Giải toán ; viết số đo dưới dạng hỗn số - Áp dụng để thực hiện các phép tính và giải toán . II.Chuẩn bị : - Hệ thống bài tập III.Các hoạt động dạy học Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Ổn định: 2. Bài mới: Giới thiệu – Ghi đầu bài. Hoạt động1 : Ôn tập về PS thập phân. - Cho HS nêu đặc điểm PS thập phân, lấy ví dụ. Hoạt động 2: Thực hành - HS làm các bài tập - Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài - GV chữa một số bài - Chữa chung một số lỗi mà HS thường mắc phải. Bài 1 : Chuyển phân số thành phân số thập phân: a) b) c) d) Bài 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: a)chuyển thành PS ta được: A., B., C. , D. b) của 18 là: A.6m; B. 12m; C. 18m; D. 27m Bài 3 : Một tấm lưới hình chữ nhật có chiều dài m, chiều rộng m. Tấm lưới được chia ra thành 5 phần bằng nhau. Tính diện tích mỗi phần? Bài 4 : (chuẩn trên chuẩn) Tìm số tự nhiên x khác 0 để: 4.Củng cố dặn dò. - Nhận xét giờ học. - ôn lại qui tắc công, trừ, nhân, chia phân số - HS nêu Đáp án : a) ; b) c) ; d) Lời giải : Khoanh vào C Khoanh vào B Lời giải : Diện tích của tấm lưới là : (m2) Diện tích mỗi phần của tấm lưới là : (m2) Đ/S : m2 Lời giải : Ta có : . . Vậy : Để : thì x = 6; 7 - HS lắng nghe và thực hiện. ------------------------------------------------------------- TiẾT 3TIẾNG VIỆT (Tăng) Tiết 11: LUYỆN TẬP VỀ TỪ ĐỒNG NGHĨA. I. Mục tiêu: - HS tìm được những từ đồng nghĩa với những từ đã cho. - Cảm nhận được sự khác nhau giữa các từ đồng nghĩa không hoàn toàn. - Từ đó biết cân nhắc, lựa chọn từ thích hợp với ngữ cảnh cụ thể. II. Chuẩn bị: -Nội dung bài. III. Hoạt động dạy học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Ổn định: 2. Kiểm tra: HS nhắc lại thế nào là từ đồng nghĩa? - Giáo viên nhận xét chung. 3. Bài mới: - Hướng dẫn HS làm bài tập. - Gọi HS lên lần lượt chữa từng bài - GV chấm một số bài - Chữa chung một số lỗi mà HS thường mắc phải. Bài 1: H: Tìm các từ đồng nghĩa. Chỉ màu vàng. Chỉ màu hồng. Chỉ màu tím. Bài 2: H: Đặt câu với một số từ ở bài tập 1. Bài 3: H: Đặt câu với từ: xe lửa, tàu hoả, máy bay, tàu bay. 4. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét giờ học - chuÈn bÞ bµi sau. - HS nêu. Bài giải: Vàng chanh, vàng choé, vàng kệch, vàng xuộm, vàng hoe, vàng ối, vàng tươi, Hồng nhạt, hồng thẫm, hồng phấn, hồng hồng, Tím ngắt, tím sẫm, tím đen, tím nhạt, tím than, Bài giải: Màu lúa chín vàng xuộm. Tóc nó đã ngả màu vàng hoe. Mẹ mới may cho em chiếc áo màu hồng nhạt. Trường em may quần đồng phục màu tím than. Bài giải: - Tàu bay đang lao qua bầu trời. - Giờ ra chơi, các bạn thường chơi gấp máy bay bằng giấy. - Bố mẹ em về quê bằng tàu hoả. - Anh ấy từ Hà Nội đi chuyến xe lửa 8 giờ sáng vào Vinh rồi. - HS lắng nghe và thực hiện. Ngày soạn : 21 / 9 / 2016 Ngày giảng: Thứ sáu ngày 23 / 9/ 2016 Tiết 1: TOÁN Tiết 15: ¤n tËp vÒ gi¶i to¸n I. Môc tiªu: - Lµm ®­îc bµi tËp d¹ng: “T×m hai sè khi biÕt tæng (hiÖu) vµ tØ sè cña hai sè ®ã ”. II. §å dïng d¹y - hoc: Gv: B¶ng phô. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu: Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. æn ®Þnh tæ chøc: 2. KiÓm tra bµi cò. 3. D¹y bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi. b. Bµi to¸n 1: - H­íng dÉn Hs x¸c ®Þnh yªu cÇu cña bµi. - H­íng dÉn Hs gi¶i bµi to¸n. - Gäi Hs nªu c¸ch gi¶i bµi to¸n "T×m 2 sè khi biÕt tæng vµ tØ cña 2 sè ®ã". * Bµi to¸n 2: - H­íng dÉn gi¶i t­¬ng tù bµi to¸n 1. c. Thùc hµnh: Bµi 1: - Cho Hs lµm bµi vµo vë, 2 Hs lªn b¶ng lµm bµi. - Ch÷a bµi, nhËn xÐt. 4. Cñng cè: - NhËn xÐt tiÕt häc. 5. DÆn dß: «n l¹i bµi, chuÈn bÞ bµi sau. - H¸t. - 2 Hs ®äc ®Ò bµi. X¸c ®Þnh yªu cÇu. - Hs gi¶i bµi to¸n: Theo s¬ ®å, tæng sè phÇn b»ng nhau lµ: 5 + 6 = 11 (phÇn) Sè bÐ lµ: 121: 11 5 = 55 Sè lín lµ: 121 - 55 = 66 §¸p sè: 55 vµ 66 - Hs nªu c¸ch gi¶i. - 2 Hs ®äc ®Ò bµi. - Lµm bµi: Sè thø nhÊt lµ: 80 : (7 + 9) 9 = 45 Sè thø hai lµ: 80 : ( 7 + 9 ) 7 = 35 Tiết 2 : LUYỆN TỪ VÀ CÂU Tiết 6: LuyÖn tËp vÒ tõ ®ång nghÜa I. Môc tiªu: - Biết sử dụng từ đồng nghĩa một cách thích hợp (BT1); hiểu ý nghĩa chung của một số tục ngữ (BT2) - Dựa theo ý một khổ thơtrong bài Sắc màu em yêu, viết được đoạn văn miêu ttả sự vật có sử dụng 1,2 từ đồng nghĩa (BT3) II. §å dïng d¹y - häc: Bót d¹, 2 tê phiÕu khæ to ph« t« néi dung bµi 1. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. æn ®Þnh: 2. KiÓm tra bµi cò: - KiÓm tra 2 Hs lµm l¹i bµi 3 (tiÕt LuyÖn tõ vµ c©u tr­íc). - NhËn xÐt, . 3. D¹y bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi. b. H­íng dÉn Hs lµm bµi tËp: Bµi 1: (HSKT trả lời CH này ). - Cho Hs lµm bµi vµo vë, 2 Hs lµm bµi vµo phiÕu. - Ch÷a bµi. Bµi 2: - Gi¶i nghÜa tõ céi. - Tæ chøc cho Hs trao ®æi bµi theo nhãm ®«i, ph¸t biÓu ý kiÕn. - Ch÷a bµi, chèt l¹i lêi gi¶i ®óng. Bµi 3: - Gäi Hs ph¸t biÓu chän khæ th¬ nµo. - Mêi Hs nãi vµi c©u lµm mÉu. - Cho Hs lµm bµi vµo vë. - Gäi Hs ®äc bµi lµm. + NhËn xÐt. 4. Cñng cè: - Gäi 1 Hs nh¾c l¹i néi dung bµi. - NhËn xÐt tiÕt häc. 5. DÆn dß: chuÈn bÞ bµi tiÕt häc sau. - 2 Hs lµm bµi. - 2 Hs nªu yªu cÇu cña bµi. - Hs lµm bµi: Thø tù c¸c tõ cÇn ®iÒn: ®eo - x¸ch - v¸c - khiªng - kÑp . - 1 Hs ®äc l¹i ®o¹n v¨n ®· ®iÒn hoµn chØnh. - 2 Hs ®äc néi dung bµi. - Hs trao ®æi theo nhãm, ph¸t biÓu: ý chung cho c¶ ba c©u tôc ng÷ lµ: G¾n bã víi quª h­¬ng lµ t×nh c¶m tù nhiªn. - 2 Hs nªu yªu cÇu. - 4 ®Õn 5 Hs ph¸t biÓu. - 1 ®Õn 2 Hs nãi 1 vµi c©u lµm mÉu. - Hs viÕt ®o¹n v¨n. - Hs nèi tiÕp ®äc bµi viÕt. - Nh¾c l¹i néi dung bµi. Tiết 4 : TẬP LÀM VĂN Tiết 6 : LuyÖn tËp t¶ c¶nh I. Môc tiªu: - Nắm được ý chính của 4 đoạn văn và chọn 1 đoạn để hoàn chỉnh theo yêu cầu của BT1. (HSKT trả lời BT này ). - Dựa và dàn ý bài văn miêu tả cơn mưa đã lập trong tiết trước, viết được một đoạn văn có chi tiết và hình ảnh hợp lí (BT2). II. §å dïng : B¶ng nhãm, mét sè ®o¹n v¨n hay t¶ c¬n m­a III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. æn ®Þnh: 2. KiÓm tra bµi cò: - KiÓm tra, chÊm ®iÓm dµn ý bµi v¨n miªu t¶ mét c¬n m­a cña 2 Hs. 3. D¹y bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi. b. H­íng dÉn Hs luyÖn tËp: Bµi 1: - Nh¾c Hs chó ý yªu cÇu cña bµi. - Tæ chøc cho Hs x¸c ®Þnh néi dung chÝnh cña mçi ®o¹n. - NhËn xÐt, chèt l¹i ý ®óng. - Yªu cÇu Hs chän hoµn chØnh 1 hoÆc 2 ®o¹n b»ng c¸ch viÕt thªm vµo nh÷ng chç chÊm - Gäi Hs nèi tiÕp nhau ®äc bµi lµm. - NhËn xÐt. Bµi 2: - Nh¾c Hs c¸ch lµm bµi. - Tæ chøc cho Hs viÕt bµi. - Gäi Hs nèi tiÕp nhau ®äc ®o¹n v¨n ®· viÕt - NhËn xÐt, chÊm ®iÓm mét sè ®o¹n viÕt hay. 4. Cñng cè: - NhËn xÐt tiÕt häc. 5.DÆn dß: chuÈn bÞ bµi tiÕt häc sau - Hs chó ý. - 2 Hs nªu yªu cÇu cña bµi. - Hs x¸c ®Þnh néi dung tõng ®o¹n: + §o¹n 1: Giíi thiÖu c¬n m­a rµo µo ¹t tíi råi t¹nh ngay. + §o¹n 2: ¸nh n¾ng vµ c¸c con vËt sau c¬n m­a. + §o¹n 3: C©y cèi sau c¬n m­a. + §o¹n 4: §­êng phè vµ con ng­êi sau c¬n m­a. - Hs lµm bµi. - Hs nèi tiÕp ®äc ®o¹n v¨n cña m×nh. - 2 Hs nªu yªu cÇu cña bµi. - Hs chó ý. - Hs viÕt bµi. - Hs nèi tiÕp ®äc ®o¹n viÕt. + Hs nhËn xÐt. - 1 Hs nªu l¹i néi dung bµi. ------------------------------------------------------------- Chiều:Thứ sáu ngày 23 / 9/ 2016 Tiết 3: ÂM NHẠC Tiết 3: ÔN TẬP BÀI HÁT : REO VANG BÌNH MINH . TẬP ĐỌC NHẠC :TẬP ĐỌC NHẠC SỐ 1 I. Mục tiêu. - Biết hát theo giai điệu và đúng lời ca. (HSKT hát đươc lời bài hát này ). - Biết kết hợp vận động phụ hoạ. II. Chuẩn bị. - Nhạc cụ quen dùng. - Bài tập đọc nhạc số 1 đã chép sẵn bảng phụ. Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ. 3. Bài mới. a, Phần mở đầu. - Giới thiệu nội dung tiết học. b, Phần hoạt động. + Nội dung 1. Ôn bài hát : Reo vang bình minh. - GV hát mẫu lại nội dung bài. - Tổ chức cho h/s hát ôn lại bài. - HD tập hát lĩnh xướng. Đoạn 1 : 1 em hát. Đoạn 2 : Lớp hoà giọng. - HD hát kết hợp vỗ tay. - Hát kết hợp gõ đệm. - Cho h/s lớp ôn lại nội dung bài. +Nội dung 2 : Học bài tập đọc nhạc số 1. - Cho h/s ôn lại cao độ. - HD làm quen với hình tiết tấu. - Tổ chức cho h/s tập đọc nhạc. - GV nhận xét sửa sai cho h/s. c, Phần kết thúc. - Cho h/s ôn lại nội dung bài. 4. Củng cố dặn dò. - Chuẩn bị cho bài học sau. - HS nhge. - HS hát ôn lại nội dung bài. - HS tập hát lĩnh xướng. - HS thực hiện. - HS đọc cao độ. - HS thực hành đọc nhạc. - HS hát ôn lại nội dung bài. ________________________________________________ Tiết 3 :GIÁO DỤC TẬP THỂ Tiết 2: SINH HOẠT LỚP TUẦN 3 I. Mục tiêu: -Tổ chức cho hs sinh hoạt kiểm điểm hoạt động của lớp trong tuần 3. - Giáo dục cho hs tinh thần,ý thức tổ chức kỷ luật. II. Đồ dùng dạy học GV: Bảng theo dõi thi đua của HS HS: Bảng theo dõi thi đua của tổ III. Các hoạt động dạy học. Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1.Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ Kiểm tra sự chuẩn bị của hs. 3. Bài mới a) GT bài b) Nhận xét hoạt động tuần 3 - GV hướng dẫn các tổ sinh hoạt, GV bao quát chung - GV theo dõi nhận xét chung *Ưu điểm : + Các em ngoan, đi học đều, không có học sinh nghỉ học + Có ý thức học bài ở nhà đầy đủ + Vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường lớp tương đối sạch sẽ * Hạn chế : + Một số em còn thiếu sách vở  + Một số em còn thiếu đồ dùng học tập. + Còn nói chuyện riêng trong giờ học + Vệ sinh lớp và vệ sinh cá nhân sạch sẽ. + Các hoạt động khác: Thực hiện tương đối tốt. b) Phương hướng tuần 4 - Phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại - Nâng cao ý thức học tập. 4. Củng cố- Dặn dò ( 2’): - GV củng cố nội dung bài. - Nhận xét tiết học. - HS hát - Các tổ chuẩn bị giờ sinh hoạt - HS sinh hoạt theo tổ, tổ trưởng điều khiển kiểm điểm những hoạt động trong tổ. - Bình xét xếp loại thi đua trong tuần - Lần lượt tổ trưởng các tổ báo cáo trước lớp. - Cả lớp theo dõi - Các tổ thảo luận đề ra phương hướng cho tuần của tổ mình - HS nghe - HS nghe, thực hiện. *********************************** Tiết 4 :KHOA HỌC Tiết 6 : Tõ lóc míi sinh ®Õn tuæi dËy th× I. Môc tiªu: - Nêu được các giai đoạn phát triển của con người từ lúc mới sinh đến tuổi dậy thì. (HSKT trả lời CH này ). - Nêu được một số thay đổi về sinh học và mối quan hệ xã hội ở tuổi dậy thì. II. §å dïng d¹y - häc: ¶nh chôp b¶n th©n lóc cßn nhá hoÆc ¶nh cña trÎ em ë c¸c løa tuæi kh¸c nhau. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu: 1. æn ®Þnh tæ chøc: - Hs h¸t. 2. KiÓm tra bµi cò: V× sao cÇn ph¶i ch¨m sãc, gióp ®ì phô n÷ cã thai? 3. D¹y bµi míi: a. Giíi thiÖu bµi. b. Ho¹t ®éng 1: Lµm viÖc c¶ líp. * Môc tiªu: Hs nªu ®­îc tuæi vµ ®Æc ®iÓm cña em bÐ trong ¶nh ®· s­u tÇm. * C¸ch tiÕn hµnh: - Yªu cÇu Hs ®em ¶nh ®· s­u tÇm ®­îc lªn giíi thiÖu tr­íc líp theo yªu cÇu: Em bÐ trong ¶nh mÊy tuæi vµ ®· biÕt lµm g×? - Hs giíi thiÖu ¶nh. c. Ho¹t ®éng 2: Trß ch¬i: Ai nhanh, ai ®óng? * Môc tiªu: Hs nªu ®­îc mét sè ®Æc ®iÓm chung cña trÎ em ë tõng giai ®o¹n: d­íi 3 tuæi, tõ 3 ®Õn 6 tuæi, tõ 6 ®Õn 10 tuæi. * C¸ch tiÕn hµnh: - Gv h­íng dÉn c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i. - Tæ chøc cho Hs ch¬i theo nhãm. - NhËn xÐt, tuyªn d­¬ng nhãm th¾ng cuéc. - Hs chó ý c¸ch ch¬i vµ luËt ch¬i. - Hs ch¬i theo nhãm. - Hs c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶: 1 - b; 2 - a; 3 - c. d. Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh. * Môc tiªu: Hs nªu ®­îc ®Æc ®iÓm vµ tÇm quan träng cña tuæi dËy th× ®èi víi cuéc ®êi mçi con ng­êi. * C¸ch tiÕn hµnh: - Yªu cÇu Hs ®äc th«ng tin sgk vµ tr¶ lêi c©u hái: + T¹i sao nãi tuæi dËy th× cã tÇm quan träng ®Æc biÖt ®èi víi cuéc ®êi cña mçi con ng­êi? 4. Cñng cè : - NhËn xÐt tiÕt häc. 5. DÆn dß: häc bµi, chuÈn bÞ bµi tiÕt häc sau. - V× ®©y lµ thêi k× c¬ thÓ cã nhiÒu thay ®æi nhÊt. Cô thÓ: + C¬ thÓ ph¸t triÓn nhanh c¶ vÒ chiÒu cao vµ c©n nÆng. ... - 1 Hs nªu l¹i néi dung bµi. Ngày soạn: 31 / 8/ 2015 Ngày giảng: Thứ ba ngày 01 tháng 9 năm 2015 Tiết 1 :TOÁN Tiết 12: LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu: Biết chuyển: - Chuyển một phân số thành phân số thập phân. - Chuyển hỗn số thành phân số. - Chuyển số đo từ đơn vị bé ra đơn vị lớn, số đo có hai tên đơn vị đo thành số đo có một tên đơn vị đo. (HSKT làm BT1,2) II. Chuẩn bị : Bảng nhóm III. Các hoạt động dạy - học : Hoạt động của GV Hoạt động của HS 1. ổn định tổ chức. 2. Kiểm tra bài cũ: 1 ; 2 3. Bài mới: a. Giới thiệu bài. b. Hướng dẫn Hs làm bài: Bài 1: - Phân số thập phân có đặc điểm ntnào? - Yêu cầu Hs làm bài. - Chữa bài. Bài 2 ( hai hỗn số đầu): - Hs làm bài vào vở, 4 Hs lên bảng. - Chữa bài. Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm. - Cho Hs làm bài rồi chữa bài. Bài 4: - Gv hướng dẫn mẫu. - Yêu cầu Hs làm bài. - Chữa bài, nhận xét. 4. Củng cố dặn dò: - Nhận xét tiết học. học bài, chuẩn bị bài sau. - Hát. - 2 Hs lên bảng làm bài. Dưới lớp Hs làm vào nháp. - 2 Hs nêu yêu cầu của bài. - Hs nêu. - Làm bài vào vở. 2 Hs bảng lớn - Hs nêu yêu cầu của bài. - Hs làm bài: 8=; 5= . - Hs nêu yêu cầu. - Hs làm bài vào vở. 4 Hs lên bảng làm bài. Nhận xét và bổ sung - 2 Hs nêu yêu cầu. - Hs chú ý mẫu. - Hs làm bài bảng con: 2m 3dm = 2m; 4m 37cm = 4m. Nhận xét và bổ sung. Tiết 2: CHÍNH TẢ ( Nhớ - viết) Tiết 3: Th­ göi c¸c häc sinh I. Môc Tiªu : - Viết đúng CT, không mắc quá 5 lỗi trong bài, t

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 3.doc
Tài liệu liên quan