Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 23

Cho học sinh đánh vần và đọc trơn từ

- Giáo viên sửa phát âm cho HS

* Tiến hành tương tự như vần oach

- So sánh oach với oach?

* Ghép âm với vần để có tiếng mới?

* Giáo viên hướng dẫn học sinh viết bảng con oanh, oach,doanh tr¹i, thu ho¹ch

- Giáo viên treo khung kẻ ô li, viết mẫu – hướng dẫn học sinh cách viết

 GV sửa nét chữ cho HS

* Giáo viên giới thiệu các từ :

- Cho HS đọc từ , GV sửa sai

- GV và HS giải thích từ

- GV đọc mẫu, vài HS đọc lại bài

- Tìm tiếng mới có chứa vần oanh, oach

doc27 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 531 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 1 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 23, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
oạn thẳng có độ dài cho trước” - Hướng dẫn HS thực hiện các thao tác vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước Chẳng hạn: vẽ đoạn thẳng AB có độ dài 4 cm thì làm như sau: Đặt thước (có vạch chiathành từng xăngtimet) lên tờ giấy trắng, tay trái giữ thước, tay phải cầm bút. Chấm 1 điểm trùng với vạch 0, chấm 1 điểm trùng với vạch 4. Dùng bút nối điểm ở vạch 0 với điểm ở vạch 4 thẳng theo mép thước. Nhấc thước ra, viết chữ A lên điểm đầu, viết chữ B lên điểm cuối của đoạn thẳng. Ta đã vẽ được đoạn thẳng AB có độ dài là 4 cm - GV vừa HD vẽ vừa thao tác bằng tay trên bảng - HS nhắc lại cách vẽ * GV hướng dẫn HS làm bài trong sgk - Gọi HS nêu yêu cầu -HD yêu cầu học sinh vẽ. - GV đi quan sát giúp đỡ HS Lưu ý HS tay trái phải giữ chặt thước để khi kẻ không bị xô lệch, đoạn thẳng sẽ xấu hoặc sai * HS nêu yêu cầu : - Yêu cầu HS đọc tóm tắt, sau đó thực hiện bài giải theo các bước đã học - Lưu ý HS: không cần viết kèm cm vào số 5 và số 3 trong phép cộng 5 + 3 mà chỉ viết cm trong ngoặc đơn ở bên phải kết quả của phép cộng - Yêu cầu làm theo nhóm. - Chữa bài trên bảng. *Gọi HS nêu yêu cầu -GV HD : Đoạn thẳng AB và đoạn thẳng BC có chung điểm nào? - GV nên khuyến khích vẽ theo nhiều cách khác nhau -Chữa bài trên bảng *Hôm nay học bài gì? -Cho HS thi đua vẽ đoạn thẳng EF có độ dài 10 cm và đoạn thẳng IK có độ dài 13 cm -GV kiểm tra, nhận xét bài vẽ của HS GV nhận xét chung tiết học. * HS quan sát nắm bắt cách vẽ đoạn thẳng -Quan sát. -3-5 em * Lắng nghe. - Thực hành vẽ đoạn thẳng -HS vẽ theo các thao tác như trên và sử dụng chữ cái in hoa để đặt tên cho các đoạn thẳng - Thực hành vẽ trên vở * Giải bài toán theo tóm tắt sau -1HS đọc ,lớp theo dõi đọc thầm. - Lắng nghe. -Các nhóm thảo luận làm bài .Các tổ trưởng trình bày bài trên bảng phụ gắn lên bảng Cả hai đoạn thẳng: 5+3=8 (cm ) Đáp số: 8cm - Các nhóm nhận xét chéo. * 1-2 em nêu - Có chung 1 điểm đó là điểm B -HS thảo luận theo nhóm vẽ đoạn thẳng theo yêu cầu bài 3,1HS lên bảng vẽ. -Các nhóm đổi chéo bài dùng thước kẻ kiểm tra. * Vẽ đoạn thẳng có độ dài cho trước - Mỗi nhóm cử 1 bạn thi vẽ trên bảng. - Theo dõi nhận xét. -Lắng nghe. L§ Bµi ®· häc trong tuÇn 22 I/ Mơc tiªu: - §äc ®ĩng, nhanh c¸c vÇn ,tiÕng, tõ, c©u trong bµi trong tuÇn 22 - §èi víi Hs chËm tiÕn ®äc ®ĩng c¸c vÇn tiÕng, tõ ,c©u ®· häc - HSKG luyƯn nãi c©u cã tiÕng chøa vÇn võa «n ng¾n gän. II/ ChuÈn bÞ: -B¶ng phơ. -Bé thùc hµnh TiÕng ViƯt. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: N«i dung- TL Ho¹t ®éng cđa ThÇy Ho¹t ®éng cđa Trß 1KTKT: (5 p) 2. Bµi míi: a/ Giíi thiƯu bµi (2p) b/LuyƯn ®äc bµi (15p) c.LuyƯn tËp (10p) 3.Cđng cè dỈn dß (4p) * GV ®äc cho HS viÕt b¶ng con: thu ho¹ch - GV nhËn xÐt. + C¸c em ®· ®­ỵc häc nh÷ng vÇn nµo trong bµi häc tr­íc ? -Giíi thiƯu bµi, ghi ®Ị. -GV treo b¶ng phơ ghi bµi «n -GV chØ b¶ng cho HS ®äc l¹i bµi «n(H×nh thøc nhãm,c¸ nh©n,líp) kÕt hỵp ph©n tÝch tiÕng cã vÇn võa häc. -GV nhËn xÐt sưa sai. -§äc c©u øng dơng -Tỉ chøc cho HS t×m tiÕng cã chøa vÇn võa «n(T×m tiÕng cã chøa vÇn ¨p ?)HSKG nãi c©u ng¾n cã chøa vÇn võa «n(GV kÕt hỵp ®Ỉt c©u hái ®Ĩ HS ghi nhí tiÕng:Trong tõ em võa t×m tiÕng nµo cã vÇn võa «n?Trong c©u em t×m tiÕng nµo cã vÇn võa «n?) -GV viÕt c¸c tiÕng,tõ,c©u HS võa t×m ®­ỵc lªn b¶ng vµ cho HS ®äc c¸c tiÕng võa t×m ®­ỵc kÕt hỵp ph©n tÝch tiÕng. * G nhËn xÐt tiÕt häc. - G dỈn dß H. -HS viÕt b¶ng con -§äc l¹i c¸c tõ -HS tr¶ lêi - H theo dâi , ®äc c¸ nh©n. - H l¾ng nghe, ghi nhí. - H ®äc theo nhãm. - H ®äc tr­íc líp. - H nhËn xÐt, s÷a sai lÉn nhau. -§äc c©u øng dơng nhãm,c¸ nh©n,líp -HS thi t×m tiÕng ,tõ cã chøa ©m võa häc. -HS tr¶ lêi -Líp ®äc ®ång thanh,c¸ nh©n LuyƯn viÕt: LuyƯn viÕt c¸c bµi ®· häc ë tuÇn 22 I.Mơc tiªu: -Giĩp HS cđng cè n¾m l¹i quy tr×nh viÕt c¸c tõ kho¸ ®· häc ë c¸c bµi häc vÇn trong tuÇn 21: oa, oe,oai , oay, oan, o¨n, oang, o¨ng c¸c tõ khãa mang vÇn ®· häc. -HS viÕt ®ĩng chÝnh t¶,®é cao,kho¶ng c¸ch con ch÷,tr×nh bµy ®Đp ,nÐt ch÷ ®Ịu. -Cã ý thøc gi÷ g×n vë s¹ch. II.ChuÈn bÞ: -B¶ng phơ viÕt s½n c¸c tõ øng dơng -HS chuÈn bÞ b¶ng con,vë luyƯn viÕt. III.Ho¹t ®éng d¹y häc: Néi dung -TL Ho¹t ®éng cđa ThÇy Ho¹t ®éng cđa Trß 1.KTKT(5p) 2.Bµi míi Giíi thiƯu bµi a)HD viÕt b¶ng con (7p) b)HD viÕt vµo vë (20p) 3.Cđng cè dỈn dß (3p) -KiĨm tra vë luyƯn viÕt ë nhµ cđa HS c¸c tõ viÕt sai tuÇn tr­íc. -NhËn xÐt tuyªn d­¬ng. -C¸c em ®· ®­ỵc luyƯn viÕt ë b¶ng con vµ ë vë tËp viÕt .H«m nay c¸c em nghe c« ®äc vµ c¸c em viÕt l¹i c¸c tõ kho¸ ®· häc ë trong tuÇn 22 -GV treo b¶ng phơ chØ cho häc sinh ®äc l¹i c¸c tõ ®· häc kÕt hỵp ph©n tÝch tiÕng -Trong c¸c tõ trªn nh÷ng con ch÷ nµo cao ®é cao 5 « ly? +Nh÷ng con ch÷ nµo cã ®é cao 2 « ly? -GV nªu l¹i quy tr×nh viÕt c¸c tõ øng dơng ®ã. -§äc cho HS viÕt b¶ng con c¸c tõ trªn. -GV sưa sai trªn b¶ng con.H -GV chØ ë b¶ng phơ cho HS ®äc l¹i c¸c tõ kho¸. -Nh¾c nhë HS t­ thÕ chuÈn bÞ ngåi viÕt. -GV ®äc chËm tõng tõ ®Ĩ HS nghe viÕt vµo vë. -ChÊm vµ nhËn xÐt mét sè bµi cđa HS -Nªu nh÷ng lçi sai c¬ b¶n ®Ĩ HS vỊ nhµ luyƯn viÕt sưa sai. -HS chuÈn bÞ vë ,b¶ng con -L¾ng nghe. -Líp ,c¸ nh©n ®äc -HS nªu -HS nghe viÕt b¶ng con -HS ®äc l¹i c¸c tõ. -HS ngåi ®ĩng t­ thÕ -Nghe vµ viÕt vµo vë ¤LT: LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU -Giúp HS củng cố về đọc, viết, đếm các số đến 20 -Thực hiện phép cộng các số trong phạm vi 20 -BiÕt gi¶i bµi to¸n vµ tr×nh bµy cã lêi gi¶i. -GDHS ch¨m häc häc to¸n. II. ĐỒ DÙNG -GV: bảng phụ, các số đến 20 -HS:sách giáo khoa , vở III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 1/KTKT 3-5’ -Cho HS làm bài vào phiếu bài tập - Vẽ đoạn thẳng có độ dài 5 cm, 8 cm, - GV kiểm tra nhận xét bài của HS - HS làm vào phiếu bài tập 5cm 8cm... 2/Bài mới * Giới thiệu bài Hoạt động 1 Bài 1 Trò chơi tiếp sức Hoạt động2 Bài 2 Trò chơi gắn số. Hoạt động 3 Bài 3 Làm vở Hoạt động 4 Bài tập 4 Làm phếu bài tập. * GV giới thiệu bài “ Luyện tập chung” - Tổ chức cho HS tự làm bài tập trong sgk - HS nêu yêu cầu bài 1 - GV chia lớp làm 2 đội hướng dẫn: bài 1 cho ta 20 ô vuông. Nhiệm vụ của chúng ta là điền các số từ 1 đến 20 theo thứ tự vào ô trống. Các em hãy điền theo cách mà mình cho là hợp lí nhất -Ra lệnh cho HS làm bài. - HD sửa bài * HS nêu yêu cầu bài 2 - GV hướng dẫn: ta cộng nhẩm kết quả phép cộng thứ nhất rồi viết vào ô trống thứ nhất, sau đó lấy kết quả đó cộng với số tiếp theo sẽ được kết quả cuối cùng -Gắn bảng phụ có đề bài.Đưa ra những số khác nhau. - Chữa bài trên bảng * HS đọc bài toán - GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài và ghi tóm tắt -Chữa bài ,đưa ra đáp án đúng -Phát phiếu ,yêu cầu đọc đề. -Yêu cầu làm bài. -Chữa bài.Gọi 1 HS làm trên bảng * Lắng nghe. Điền số từ 1 đến 20 vào ô trống -Lắng nghe. - Các đội viết tiếp sức trên bảng - Nhận xét chéo bài trên bảng. * Điền số thích hợp vào ô trống -Các nhóm thảo luận tìm số cần gắn ,cử người lên hái số gắn theo yêu cầu trên bảng. -Các đội kiểm tra chéo nhóm . * 2-3 em đọc. - HS tự giải bài toán và trình bày bài toán - 1 HS lên làm bài,cả lớp làm vở - Đổi chéo vở KT. - Điền số thích hợp vào ô trống. -Làm cá nhân -Theo dõi sửa bài.Nêu cách làm 3/Củng cố dặn dò - Cho HS thi trả lời các câu hỏi sau - Trên tia số từ 0 đến 20, số nào lớn nhất? Số nào bé nhất? - Trên tia số, một số bé hơn số khác nằm ở bên phải hay bên trái số đó? ( hỏi tương tự như vậy với số lớn hơn) - Có bao nhiêu số lớn hơn 11 và bé hơn 19? Đó là những số nào? - Nhận xét tiết học - Thi đua trả lời câu hỏi. - Trên tia số từ 0 đến 20, số 20 lớn nhất .Số 0 bé nhất. - Trên tia số, một số bé hơn số khác nằm ở bên trái số đó. - Có 7 số lớn hơn 11 và bé hơn 19. Đó là những số :12,13,14,15,16,17,18 -Lắng nghe. Thứ t­ ngµy 17/2/2016 Học vần Bài 97 : ÔN TẬP I Mục tiêu: sau bài học học sinh : --Đọc ®­ỵc các vÇn, từ ng÷, c©u ứng dụng tõ bµi 91 ®Õn bµi 97. - viết ®­ỵc các vÇn, từ ng÷, ứng dụng tõ bµi 91 ®Õn bµi 97 -Nghe hiểu và kể ®­ỵc mét ®o¹n truyƯn theo tranh truyện kể:Chĩ gµ trèng kh«n ngoan. - GD HS ch¨m häc T.V II Đồ dùng dạy – học -GV: Tranh minh hoạ, tư,ø câu ứng dụng, phần kể chuyện. Bảng ôn các vần ở bài 90 -HS: Sách tiếng việt 1 tập 1. Bộ ghép chữ tiếng việt III Các hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động học sinh 1/KTKT ( 4-5ph ) -KiĨm tra bµi 96 : oat – oăt . §äc, ViÕt . - GV nhận xét bài cũ 3-5 HS -Lớp theo dõi nhận xét bạn C¶ líp -lắng nghe. 2/Bài mới *Giới thiệu bài.(3-5ph ) Hoạt động 1 Ôn tập (10-12ph ) Hoạt động 3 Đọc từ ứng dụng ( 4-6 ph ) Hoạt động 4 Viết từ ứng dụng (5ph ) Hoạt động1 Luyện đọc ( 10-15 ph ) * Câu ứng dụng Hoạt động 2 Luyện viết ( 4-6 ph ) Hoạt động 3 Kể chuyện ( 10-13 ) Tiết 1 * Hãy quan sát khung vần đầu bài và cho biết đó là vần gì? -HS nêu các vần, GV viết bảng -Hôm nay chúng ta cùng ôn lại các vần này * Ôân các vần có ©m o ë ®Çu đã học -GV giới thiệu bảng ôn - Cho HS ghép các âm ở cột dọc với các âm ở dòng ngang và đọc to cho cả lớp nghe - Nhận xét các vần trên có gì giống nhau ? - Cho học sinh luyện đọc vần * Giáo viên giới thiệu từ ứng dụng : - Giáo viên giải thích từ - Đọc mẫu, vài học sinh đọc lại -Tìm gạch chân tiếng có vần ôn,và đọc lại. * HD HS viết bảng các từ ứng dụng, - Đọc cho HS viết bảng GV sửa lỗi viết cho học sinh Tiết 2 * Chúng ta vừa ôn các vần có đặc điểm gì? - Cho học sinh đọc vần từ ứng dụng ở tiết 1 *Giới thiệu tranh minh hoạ câu. -Hỏi tranh vẽ gì? - Cho học sinh đọc câu dưới tranh. Giáo viên sửa phát âm - Giáo viên đọc mẫu vài học sinh đọc lại -Tìm tiếng chứa vần ôn trong câu ứng dụng? * HD HS viết từ vào vở - Giáo viên uốn nắn sửa nét chữ * Một học sinh đọc tên câu chuyện - GV giới thiệu tranh minh hoạ truyện - GV kể lại câu chuyện theo nội dung từng tranh -*Đó là vần ap -oa, oe,oai, oay, oat, o¨t, oach, oan -Lắng nghe - HS nêu vần -Quan sát. -Ghép trên bảng gài. -Các vần trên đều cã âm o ë ®©u - HS nêu vần có âm đôi qqqq- Học sinh đọc cá nhân nối tiếp. * Đọc thầm-Lắng nghe. -5-7 em -Tìm gạch trên bảng: luyện đọc cá nhân *Lâý bảng con. -Học sinh viết bảng con - Sửa trên bảng con. -ôn các vần có o ë ®Çu -HS đọc cá nhân trên bảng lơp`,trong SGK * Quan sát tranh. -Đọc cá nhân. -4-6 em -Tiếng chứa vần ôn trong câu ứng dụng: * HS viết bài vào vở -Viết đúng độ cao khoảng cách nét nối của chữ. * Chĩ gµ trèng kh«n ngoan -Quan sát. - Lắng nghe nắm bắt nội dung câu chuyện 3/Củng cố ( 3-5 ph ) - Giáo viên hướng dẫn HS kể chuyện theo tranh - ý nghĩa : Câu chuyện * Học sinh đọc lại bài vừa học - Học chơi trò chơi:Tìm tiếng có chứa vần vừa ôn - Giáo viên nhận xét trò chơi - Từng nhóm lên kể lại câu chuyện -Thi đua kể giữa các nhóm trước lớp. -Lắng nghe. * 3-4 em đọc trong SGK -HS chơi trò chơi thi đua giữa các tổ viết tiếp sức trên bảng: To¸n: T 91 LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU Giúp HS thùc hiƯn ®­ỵc cộng, trừ nhẩm, so s¸nh c¸c sè trong ph¹m vi 20. Vẽ đoạn thẳng có số đo cho trước Giải bài toán có nội dung hình học Gd hs ch¨m häc bµi. II. ĐỒ DÙNG GV: bảng phụ, các số đến 20, đồ dùng chơi trò chơi HS:sách giáo khoa , vở III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 1/KTKTõ - Gọi 2 HS lên bảng làm bài tập 13 + 4 + 2 18 - 7 +3 1 + 3 4 + 4 -Hướng dẫn nhận xét bài trên bảng. - HS cả lớp làm vào phiếu bài tập 13 + 4 17 + 2 19 18 - 7 11 +3 14 1 + 3 4 + 4 8 -Theo dõi sửa bài. 2 /Bài mới Hoạt động 1 Bài 1 Làm việc nhóm 2 Hoạt động 2 Bài 2 Làm bảng con. Hoạt động 3 Bài 3 Làm vở Hoạt động 4 Bài 4 Làm phiếu bài tập. * GV giới thiệu bài “ Luyện tập chung” Tổ chức cho HS tự làm bài tập trong sgk * HS nêu yêu cầu bài 1 - Cho HS nêu cách làm - Chữa bài gọi từng nhóm nêu kết quả trước lớp. * Yêu cầu làm bài - HS nêu yêu cầu bài 2 - Đọc các số: 14,18,11,15 17,13,19,10 -Chữa bài :Gọi HS có kết quả đúng lên trước lớp. *HS nêu nhiệm vụ bài 3 -Hướng dẫn học sinh cách kẻ. - Yêu cầu làm bài * HD HS đọc bài toán, quan sát, tóm tắt bằng hình vẽ - GV hướng dẫn cách tóm tắt * Lắng nghe. * Tính - 12+3 tách 12=10 và 2 Lấy 2+3=5,10+5=15 -Nhóm 2 thảo luận hỏi đáp ,1 HS nêu phép tính ,1 HS nêu kết quả - Nhóm khác theo dõi bổ xung. * Khoanh vào số lớn nhất (hoặc bé nhất ) -Tìm số bé nhất và số bé nhất để khoanh. -Dãy 1: * Khoanh vào số lớn nhất:14,18,11,15 * Khoanh vào số bé nhất 17,13,19,10 -Theo dõi sửa sai * Vẽ đoạn thẳng có độ dài 4 cm -Nêu lại cách thực hiện. -HS vẽ đoạn thẳng và đổi vở dùng thước kẻ để kiểm tra lẫn nhau * 1-2 HS đọc đề,kết hợp quan sát. - HS Quan sát thảo lụân làm bài và trình bày bài giải trên phiếu lớn ,gắn kết quả lên bảng. Giải Đoạn thẳng AC dài: 3+6=9 (cm ) Đáp số : 9 cm 3 /Củng cố dặn dò * Cho HS chơi trò chơi “Chia bánh” Cách chơi: GV phổ biến yêu cầu chia bánh; chia mỗi chiếc bánh thành 4 phần, mỗi phần có chứa 2 số sao cho tổng 2 số trong các phần đều bằng nhau Chia lớp thành 4 đội, đội nào nhanh nhất và đúng nhất là thắng cuộc * HS chơi trò chơi thi đua giữa các tổ với nhau TOÁN: T 90 LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU -Giúp HS củng cố về đọc, viết, đếm các số đến 20 -Thực hiện phép cộng các số trong phạm vi 20 -BiÕt gi¶i bµi to¸n vµ tr×nh bµy cã lêi gi¶i. -GDHS ch¨m häc häc to¸n. II. ĐỒ DÙNG -GV: bảng phụ, các số đến 20 -HS:sách giáo khoa , vở III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung Hoạt động của giáo viên Hoạt động của HS 1/KTKTõ 3-5’ -Cho HS làm bài vào phiếu bài tập - Vẽ đoạn thẳng có độ dài 4 cm, 7 cm, - GV kiểm tra nhận xét bài của HS - HS làm vào phiếu bài tập 4cm 7cm... 2/Bài mới * Giới thiệu bài Hoạt động 1 Bài 1 Trò chơi tiếp sức Hoạt động2 Bài 2 Trò chơi gắn số. Hoạt động 3 Bài 3 Làm vở Hoạt động 4 Bài tập 4 Làm phếu bài tập. * GV giới thiệu bài “ Luyện tập chung” - Tổ chức cho HS tự làm bài tập trong sgk - HS nêu yêu cầu bài 1 - GV chia lớp làm 2 đội hướng dẫn: bài 1 cho ta 20 ô vuông. Nhiệm vụ của chúng ta là điền các số từ 1 đến 20 theo thứ tự vào ô trống. Các em hãy điền theo cách mà mình cho là hợp lí nhất -Ra lệnh cho HS làm bài. - HD sửa bài * HS nêu yêu cầu bài 2 - GV hướng dẫn: ta cộng nhẩm kết quả phép cộng thứ nhất rồi viết vào ô trống thứ nhất, sau đó lấy kết quả đó cộng với số tiếp theo sẽ được kết quả cuối cùng -Gắn bảng phụ có đề bài.Đưa ra những số khác nhau. - Chữa bài trên bảng * HS đọc bài toán - GV hướng dẫn HS tìm hiểu bài và ghi tóm tắt -Chữa bài ,đưa ra đáp án đúng -Phát phiếu ,yêu cầu đọc đề. -Yêu cầu làm bài. -Chữa bài.Gọi 1 HS làm trên bảng * Lắng nghe. Điền số từ 1 đến 20 vào ô trống -Lắng nghe. - Các đội viết tiếp sức trên bảng - Nhận xét chéo bài trên bảng. * Điền số thích hợp vào ô trống -Các nhóm thảo luận tìm số cần gắn ,cử người lên hái số gắn theo yêu cầu trên bảng. -Các đội kiểm tra chéo nhóm . * 2-3 em đọc. - HS tự giải bài toán và trình bày bài toán - 1 HS lên làm bài,cả lớp làm vở - Điền số thích hợp vào ô trống. -Làm cá nhân -Theo dõi sửa bài.Nêu cách làm 3/Củng cố dặn dò - Cho HS thi trả lời các câu hỏi sau - Trên tia số từ 0 đến 20, số nào lớn nhất? Số nào bé nhất? - Có bao nhiêu số lớn hơn 11 và bé hơn 19? Đó là những số nào? - Nhận xét tiết học - Thi đua trả lời câu hỏi. - Trên tia số từ 0 đến 20, số 20 lớn nhất .Số 0 bé nhất. - Có 7 số lớn hơn 11 và bé hơn 19. Đó là những số :12,13,14,15,16,17,18 -Lắng nghe. LuyƯn §äc : Bµi oanh-oach, oat- o¨t I/ Mơc tiªu: - §äc ®ĩng, nhanh c¸c vÇn ,tiÕng, tõ trong bµi : oanh-oach,oat- o¨t - §èi víi HschËm tiÕn, ®äc ®ĩng c¸c vÇn tiÕng tõ c©u ®· häc - HSKG luyƯn nãi c©u cã tiÕng chøa vÇn võa «n ng¾n gän. II/ ChuÈn bÞ: -B¶ng phơ. -Bé thùc hµnh TiÕng ViƯt. III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: N«i dung- TL Ho¹t ®éng cđa ThÇy Ho¹t ®éng cđa Trß 1KTKT : (5 p) 2. Bµi míi: a/ Giíi thiƯu bµi (2p) b/LuyƯn ®äc (15p) c.LuyƯn tËp (10p) 3.Cđng cè dỈn dß (4p) * GV ®äc cho HS viÕt b¶ng con: khen ngỵi - GV nhËn xÐt. + C¸c em ®· ®­ỵc häc nh÷ng vÇn nµo trong bµi häc tr­íc ? -Giíi thiƯu bµi, ghi ®Ị. -GV treo b¶ng phơ ghi bµi «n tËp, -GV chØ b¶ng cho HS ®äc l¹i bµi «n(H×nh thøc nhãm,c¸ nh©n,líp) kÕt hỵp ph©n tÝch tiÕng cã vÇn võa häc. -GV nhËn xÐt sưa sai. -§äc c©u øng dơng -Tỉ chøc cho HS t×m tiÕng cã chøa vÇn võa «n(T×m tiÕng cã chøa vÇn oat?)HSKG nãi c©u ng¾n cã chøa vÇn võa «n(GV kÕt hỵp ®Ỉt c©u hái ®Ĩ HS ghi nhí tiÕng:Trong tõ em võa t×m tiÕng nµo cã vÇn võa «n?Trong c©u em t×m tiÕng nµo cã vÇn võa «n?) -GV viÕt c¸c tiÕng,tõ,c©u HS võa t×m ®­ỵc lªn b¶ng vµ cho HS ®äc c¸c tiÕng võa t×m ®­ỵc kÕt hỵp ph©n tÝch tiÕng. * G nhËn xÐt tiÕt häc. - G dỈn dß H. -HS viÕt b¶ng con -§äc l¹i tõ -HS tr¶ lêi - H theo dâi , ®äc c¸ nh©n. - H l¾ng nghe, ghi nhí. - H ®äc theo nhãm. - H ®äc tr­íc líp. - H nhËn xÐt, s÷a sai lÉn nhau. -§äc c©u øng dơng nhãm,c¸ nh©n,líp -HS thi t×m tiÕng ,tõ cã chøa ©m võa häc. -HS tr¶ lêi -Líp ®äc ®ång thanh,c¸ nh©n Thứ n¨m ngµy 18/122016 Học vần Bài 98 : uª - uy I Mục tiêu: Sau bài học học sinh -Đọc ®­ỵc: uª, uy, b«ng huƯ, huy hiƯu, tõ vµ ®o¹n th¬ øng dơng. - viết ®­ỵc : uª, uy, b«ng huƯ, huy hiƯu - LuyƯn nói tõ 2-4 c©u theo chủ đề: Tµu háa, tµu thđy, « t«, m¸y bay. -GD HS ch¨m häc T.V II Đồ dùng dạy – học GV: Tranh minh hoạ từ khoá, từ câu ứng dụng, phần luyện nói,khung kẻ ô li ,bảng phụ. HS: Sách tiếng việt 1 tập 2, bộ ghép chữ tiếng Việt III Các hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động HS 1/KTKTõ ( 3-5 ph ) 2/Bài mới *Giới thiệu bài Hoạt động 1 a/Nhận diện vần (3-4 ph Hoạt động 2 b/Đánh vần (3-4 ph ) Hoạt động3 c/Tiếng khoá, từ khoá (3-4 ph ) Dạy vần uy *Trò chơi giữa tiết Hoạt động 4 d/Viết vần (4-5 ph ) Hoạt động 5 e/Đọc tiếng ứng dụng (4-6 ph )\ Luyện tập Hoạt động 1 a.Luyện đọc ( 8-10 ph ) *Câu ứng dụng(4-6 ph ) Hoạt động 2 b.Luyện viết (3-5 ph ) Hoạt động 3 c.Luyện nói ( 8-10 ph ) 3/Củng cố dặn dò ( 4-5 ph ) * Y/C HS viết bảng:khoa häc, khai hoang - HD HS nhận xét - HS đọc phần ứng dụng trong sgk - Giáo viên nhận xét bài cũ Tiết 1 - GV: Hôm nay cô giới thiệu vần có âm u đứng đầu đó là uª và uy * Vần uª có mấy âm ghép lại ? đó là âm nào? -So sánh vần uª với vần ªu - Hãy ghép cho cô vần uª? * Vần uª đánh vần như thế nào ? - Cho HS đánh vần uª GV sửa phát âm cho HS -*Cho HS ghép tiếng huƯ - Hãy phân tích tiếng huƯ? - Cho học sinh đánh vần và đọc trơn tiếng huƯ - Giới thiệu tranh minh hoạ từ:b«ng huƯ .Treo tranh ,Y/C học sinh nêu tên b«ng hoa trong tranh. - Cho học sinh đánh vần và đọc trơn từ : b«ng huƯ - Giáo viên sửa phát âm cho HS * Tiến hành tương tự như vần uª - So sánh uª với ªu? * Treo bảng phụ đoạn văn ,Y/c tìm tiếng chứa vần mới học. * Giáo viên hướng dẫn học sinh viết bảng con : uª, uy, b«ng huƯ, huy hiƯu - Giáo viên treo khung kẻ ô li , viết mẫu – hướng dẫn học sinh cách viết - GV sửa nét chữ cho HS * Giáo viên giới thiệu các từ :c©y v¹n tuÕ, tµu thđy - Cho HS đọc từ , GV sửa sai - GV và HS giải thích từ - GV đọc mẫu, vài HS đọc lại bài - Tìm tiếng mới có chứa vần uª, uy Tiết 2 - Cho hs đọc đọc lại các vần và từ ở tiết 1 - Giáo viên uốn nắn sửa sai cho học sinh đọc theo nhóm. * Giáo viên giới thiệu tranh minh hoạ câu . -Tranh vẽ gì? - Cho học sinh đọc đoạn thơ ứng dụng dưới tranh - Giáo viên sửa phát âm cho HS - Tìm tiếng có vần uª, uy mới học trong đoạn thơ - GV đọc mẫu, cho vài em đọc lại * Giáo viên hướng dẫn học sinh viết các vần và từ vào vở - GV uốn nắn chữ viết cho HS *1 HS đọc tên bài luyện nói - Giáo viên giới thiệu tranh luyện nói - Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện nói theo tranh. -Các tranh vẽ gì? -Cho học sinh luyện nói theo nhóm. -GV gọi đại diện các bạn trong nhóm trình bày trước lớp - Giáo viên cho HS đọc lại bài vừa học trong sgk - Cho học sinh chơi trò chơi: Thi đua tìm các tiếng, từ có vần mới học. - GV tổng kết giờ học * HS dưới lớp viết bảng con -HS nhận xét bạn viết bảng -Đọc nối tiếp. -lắng nghe. * Lắng nghe. - có u và ª ghép lại -Hs nªu - HS ghép vần uª trên bảng cài * u – ª –- uª - HS đánh vần CN nối tiếp * Ghép cá nhân trên bảng cài. -Gồm có âm h đứng trước vần uª đứng sau, ®Êu nỈng d­íi ª - Học sinh đọc CN ,đồng thanh. -Đọc cá nhân nối tiếp cá nhân hàng dọc. -Đọc theo nhóm. -Đọc thầm tìm nhanh đọc to trước lớp. * Quan sát lắng nghe. -HS viết bảng con -Sửa lại trên bảng con. * HS đọc thầm từ ứng dụng - Đọc cá nhân. -Lắng nghe. -3-4 em - Thi ®ua t×m - HS đọc cá nhân trên bảng - Luyện đọc nhóm 2 chú ý sửa sai cho bạn. *HS quan sát tranh trả lời câu hỏi. - Cá, cam,. -Đọc cá nhân -Lắng nghe. -Tiếng có vần uª, uy mới học trong đoạn th¬: xuª, -4-5 em * Học sinh viết bài vào vở tập viết -Lưu ý viết đúng độ cao khoảng cách nét nối. *Tµu háa, tµu thđy, « t«, m¸y bay - HS quan sát tranh - HS luyện nói trước lớp *HS giới thiệu trong nhóm mỗi em luyện nói lần -Đại diện từng nhóm lên nói trước lớp ,HS khác theo dõi nhận xét bổ sung. -Đọc đồng thanh. -Thi tìm viết tiếp sức trên bảng: - Lắng nghe. Thø s¸u ngµy 19/2/2016 Häc vÇn Bài 99 : UƠ - UYA I Mục tiêu: Sau bài học học sinh - §äc ®­ỵc u¬, uya, hu¬ vßi, ®ªm khuya; tõ vµ ®o¹n th¬ øng dơng - Viết đ­ỵc: u¬, uya, huơ vòi, đêm khuya - LuyƯn nãi tõ 2- 4 c©u theo chđ ®Ị: S¸ng sím, chiỊu tèi, ®ªm khuya. - Gd hs ch¨m häc bµi h¬n. II Đồ dùng dạy – học GV: Tranh minh hoạ từ khoá, từ và câu ứng dụng, phần luyện nói HS: Sách tiếng việt 1 tập 2, bộ ghép chữ tiếng Việt III Các hoạt động dạy học Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động HS 1/KTKT ( 3-5 ph ) * Cho HS chơi trò chơi: “tìm chữ bị mất” để ôn cấu tạo vần uê, uy Tàu th...ỷ trí tu.. kh... áo ng... hiểm hoa h... lính th.. -HS đọc đoạn thơ ứng dụng -HS viết các từ: bông huệ, huy hiệu - GV nhận xét bài cũ * Thi đua 2 dãy điền trên bảng HS dưới lớp theo dõi nhận xét bạn Tàu th..u.ỷ trí tuệ... khuy... áo nguy... hiểm hoa huệ... lính thuỷ.. -Đọc trong sách giáo khoa -2 em lên bảng viết. -Lắng nghe. 2/Bài mới *Giới thiệu bài Hoạt động 1 a/Nhận diện vần (3-4 ph ) Hoạt động 2 b/Đánh vần (3-4 ph ) Hoạt động3 c/Tiếng khoá, từ khoá (3-4 ph ) Dạy vần uya *Trò chơi giữa tiết Hoạt động 4 d/Viết vần (4-5 ph ) Hoạt động 5 e/Đọc tiếng ứng dụng (4-6 ph )\ Tiết 1 * GV: Hôm nay ta học tiếp hai vần mới có âm u đứng ở đầu đó là vần uơ và uya * Vần uơ gồm mấy âm ghép lại với nhau? Đó là những âm nào? - Hãy ghép cho cô vần uơ ? - So sánh uơ với uê ? - Vần uơ đánh vần như thế nào ? - Cho HS đánh vần vần uơ GV sửa phát âm cho HS - Cho HS ghép tiếng huơ - Tiếng huơ đánh vần như thế nào? - Yêu cầu HS đánh vần tiếng huơ ( cá nhân , đo

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 23.doc