Giáo án tổng hợp lớp 2, học kì I - Năm 2015 - 2016 - Tuần 3

Kiểm tra sự chuẩn bị của HS

-Giới thiệu yêu cầu kiểm tra.

-Đọc đề và ghi lên bảng

 

-Viết các số: a.Từ 70- 80.

b.Từ 89 đến 95.

a.Số liền trước của số 61 là số

b.Số liền sau của số 99 là số

Tính: 42 + 54 60 + 25 55 - 23

 84 + 31 66- 16

-Mai và Hoa làm được 36 bông hoa. Hỏi Mai làm được bao nhiêu bông hoa?

Vẽ đọan thẳng có độ dài 1dm

-Theo dõi HS làm bài.

Thu bài chấm

-Nhận xét chung

-Dặn dò:

doc25 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 408 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 2, học kì I - Năm 2015 - 2016 - Tuần 3, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
c theo ph©n vai Ngêi dÉn chuyƯn, Nai nhá, Nai bè . Buỉi chiỊu Luyện viết : LUYỆN VIẾT CHỮ ĐẸP BÀI 5 I.Mục tiêu: Giúp HS: Biết viết chữ hoa (theo cỡ chữ vừa và nhỏ). Biết viết câu ứngdụng theo cỡ chữ nhỏ viết đúng mẫu chữ, đều nét và nối đúng quy định. II. Đồ dùng dạy – học. Mẫu chữ hoa có sẵn. III. Các hoạt động dạy – học:. ND – TL Giáo viên Học sinh 1.Kiểm tra 2’ 2.Bài mới HĐ 1: quan sát nhận xét 6 – 8’ HĐ 2: Viết cụm từ ứng dụng 8 – 10’ HĐ 3: Tập viết 12 – 15’ HĐ 4: Nhận xét đánh giá 5’ Dặn dò: -Kiểm tra bút, vở luyện viết của HS -Nhận xét -đánh giá. -Giới thiệu bài. -Đưa mẫu chữ cho HS quan sát. -Chữ có độ cao bao nhiêu gồm mấy nét; -Phân tích và HD cách viết chữ -Nhận xét sửa sai cho Hs. -Giới thiệu từ ngữ ứng dụng. -Giáo viên giải nghĩa câu ứng dụng cho học sinh. -Yêu cầu HS quan sát cụm từ và nhận xét độ cao các con chữ khoảng cách giữa các chữ. -HD HS cách viết chữ -Hướng dẫn nhắc nhở HS theo dõi chung. -Chấm vở của hS. -Nhận xét bài viết của HS. -Đánh giá giờ học. -Nhắc HS về nhà luyện chữ. -Đưa vở lên bàn. -Quan sát. -HS trả lời. -Quan sát. -Viết bảng con 3 – 4 lần -Vài HS đọc. -Lắng nghe. -Quan sát -Nêu. -Viết bảng con 2 – 3 lần. -Viết vào vở luyện chữ. -Về thực hiện theo yêu cầu. Thứ ba ngày 1 tháng 9 năm 2015 Nghỉ cổ vũ bĩng Thứ tư ngày 2 tháng 9 năm 2015 Nghỉ lễ Thứ năm ngày 3 tháng 9 năm 2015 Dạy thời khĩa biểu thứ 3 KĨ chuyƯn : B¹n cđa Nai Nhá I . Mơc tiªu : Dùa vµo tranh minh häa ,gỵi ý mçi tranh vµ c¸c c©u hái gỵi ý cđa gi¸o viªn kĨ l¹i tõng ®o¹n vµ néi dung c©u chuyƯn . BiÕt thĨ hiƯn lêi ng­ê kĨ tù nhiªn vµ phèi hỵp lêi kĨ víi nÐt mỈt , cư chØ ®iƯu bé . BiÕt thay dỉi giäng kĨ phï hỵp víi nh©n vËt ,tõng näi dung cđa chuyƯn BiÕt theo dâi lêi b¹n kĨ . BiÕt nhËn xÐt ®¸nh gi¸ lêi kĨ cđa b¹n . HS K-G thùc hiƯn ®­ỵc y/c cđa bµi tËp 3 . * H CTB : KĨ ®­ỵc néi dung ®o¹n 1&2. Häc sinh yªu thÝch m«n kĨ chuyƯn. II. §å dïng d¹y häc : Tranh minh häa sgk . III. Ho¹t ®éng d¹y häc . Néi dung Ho¹t ®éng cđa T Ho¹t ®éng cđa trß 1.Khỏi động 5' 2.Bµi míi Ho¹t ®éng 1. H­íng dÉn kĨ chuyƯn .(35') Ho¹t ®éng 2 KĨ toµn bé c©u chuyƯn(6-7') Ho¹t ®éng 3 Cịng cè, dỈn dß(1') Lớp trưởng lên điều hành lớp. Gäi 3 hs kĨ 3 ®o¹n nèi tiÕp cđa c©u chuyƯn PhÇn th­ëng . T.NhËn xÐt . Giíi thiƯu bµi . KĨ tõng ®o¹n c©u chuyƯn KĨ trong nhãm , mỉi nhãm 4 em ,lÇn l­ỵt tõng em kĨ tõng ®o¹n c©u chuyƯn theo gỵi ý . Mét em kĨ 1 em l¾ng nghe ®Ĩ nhËn xÐt b¹n kĨ KĨ tr­íc líp Yªu cÇu c¸c nhãm cư ®¹i biƯn lª tr×nh b¸y tr­íc líp. GV gỵi ý, HS kĨ. Bøc tranh vÏ c¶nh g×? Mét chĩ Nai vµ mét hßn ®¸ to. Hai b¹n nai nhá ®· gỈp chuyƯn g×? GỈp 1 hßn ®¸ to chỈn lèi... Hai b¹n Nai nhá ®· lµm g×? Bøc tranh 2: Hai b¹n Nai nhá cßn gỈp chuyƯn g×? GỈp l·o Hỉ ®ang r×nh sau bơi c©y... Tranh 3: Hai b¹n gỈp chuyƯn g× khi nghØ bªn b·i cá xanh? GỈp l·o Sãi hung ¸c ®uỉi b¾t cËu Dª non. Theo em b¹n cđa Nai nhá lµ ng­êi thÕ nµo? RÊt tèt bơng vµ kháe m¹nh Khi Nai nhá xin ®i ch¬i Cha b¹n Êy ®· nãi gi? Cha kh«ng ng¨n c¶n con. Nh­ng on h¶y kĨ cho Cha nghe vỊ b¹n cđa con. KĨ theo ph©n vai LÇn 1: GV ng­êi dÉn chuyƯn LÇ 2,3 : HS tham gia kĨ GV nhËn xÐt c¸ch kĨ cđa HS NhËn xÐt tuyªn d­¬ng HS kĨ tèt. NhËn xÐt tiÕt häc VỊ nhµ kĨ cho ng­êi kh¸c nghe. HS nèi tiÕp kĨ . HS nªu yªu cÇu HS kĨ trong nhãm C¸c nhãm kĨ cho nhau nghe §¹i diƯn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy Mçi em kĨ 1 ®o¹n. Sau mçi HS kĨ líp nhËn xÐt HS tr¶ lêi theo suy nghØ NhiỊu HS nh¾c l¹i HS nh×n nghe c¸ch ®ãng vai HS ®ãng vai vµ kĨ Toán : PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 10 I.Mục tiêu. Giúp HS : Biết cộng 2 số có tổng bằng 10 BiÕt dùa vµo b¶ng céng ®Ĩ t×m mét sè ch­a biÕt trong phÐp céng cã tỉng b»ng 10. BiÕt viÕt 10 thµnh tỉng cđa hai sè trong ®ã cã mét sè cho tr­ỵc. Biết cộng nhẫm : 10 cộng với 1số có 1chữ số BiÕt xem ®ång hå khi kim phĩt chØ vµo 12. HS làm BT1(cột 1,2,3), BT2 , BT3 (dòng 1 ) BT4 . HS K + G làm được các BT II.Chuẩn bị: - 10 quetính, Đồng hồ. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc Néi dung Ho¹t ®éng cđa T Ho¹t ®éng cđa trß Khởi động 5' Bµi míi Ho¹t ®éng 1 Giíi thiƯu 6+4 . (10') Ho¹t ®éng 2 Thùc hµnh (20-23') Ho¹t ®éng3 Cđng cè dỈn dị Lớp trưởng lên điều hành lớp. §Ỉt tÝnh råi tÝnh .64 - 12 22 + 24 T: nhËn xÐt . GV giíi thiƯu bµi -ghi b¶ng . T: yªu cÇu Hs lÊy 6 que tÝnh ®ång thêi GV ®Ỉt 6 que tÝnhlªn b¶ng gµi GV cho hs lÊy 4 que n÷a vµ gi¸o viªn g¾n 4 que n÷a lªn b¶ng gµi Yªu cÇu hs ®Õm ®­ỵc bao nhiªu queT; viÕt 6 +4 =10 ViÕt theo cét däc 6 + 4 6 céng 4b»ng 10 viÕt 0 vµo cét ®¬n vÞ, viÕt 1 vµo cét chơc. L­u ý: 6+4 = 10 ta gäi lµ phÐp tÝnh ngang cßn viÕt hµng däc gäi lµ ®Ỉt tÝnh råi tÝnh Y/C HS thảo luận nhĩm và lần lượt các bài tập. Bµi 1: TÝnh 9+ 1= 10 10 = 9 +1 8+ 2 = 10 10 = 1+ 9 1 + 9 = 10 10 = 2+ 8 2+ 8 = 10 10 = 8 +2 BT nµy yªu cÇu chĩng ta lµm gi? T: NhËn xÐt, ch÷a bµi Bµi 2 : TÝnh 7 5 2 1 4 + + + + + 3 5 8 9 1 BT nµy yªu cÇu chĩng ta lµm gi? T: NhËn xÐt, ch÷a bµi Bµi 3: TÝnh 7+ 3 + 6= 9 + 1+ 2 = 6+ 4 + 8 = 4 + 6 + 1= 5 + 5 + 5 = 2 + 8 + 9 = BT nµy yªu cÇu chĩng ta lµm gi? T: NhËn xÐt, ch÷a bµi Bµi tËp 4: §ång hå chØ mÊy giê. Yªu cÇu HS quan s¸t vµ trao ®ỉi nhãm 2 lµm bµi miƯng cho HS nèi tiÕp nhau nªu kÕt qu¶. GV nhËn xÐt, ch÷a bµi a, 7 giê b, 5 giê c, 10 giê T: NhËn xÐt tiÕt häc DỈn dß HS vỊ nhµ lµm bµi tËp 2 HS lªn b¶ng lµm HS lÊy 6 que tÝnh ®Ĩ tr­íc mỈt. LÊy thªm 4 que HS ®Õm ®­a ra kÕt qu¶ HS viÕt HS tr¶ lêi HS thảo luận và làm bài Đại diện các nhĩm lên làm. HS ®äc yªu cÇu lµm bµi vµo vë 2 HS lªn b¶ng lµm Líp nhËn xÐt HS ®äc yªu cÇu HS lµm vµo b¶ng con HS nhËn xÐt HS ®äc yªu cÇu HS nhÈm miƯng HS quan s¸t råi nªu miƯng Líp nhËn xÐt Ôn Toán : CHỮA BÀI KIỂM TRA I.Mục tiêu: - HS nắm lại được hệ thống kiến thức đầu năm. - HS biết lỗi cụ thể của mình để khắc phục và học lại. - HS biết cách trình bày các bài kiểm tra lần sau tốt hơn. - Goi H S Y lên bảng làm lại các BT ở bài kiểm tra tiết trước - GV nhận xét chung, gọi HS nhận xét và tự nêu lỗi sai sót của mình khi làm bài và khi trình bày bài - G nhận xét cụ thể từng bài KT cụ thể của từng HS, nhắc nhở HS chú ý làm bài,đặc biệt chú ý cách trình bày khoa học,sạch se. Thứ sáu ngày 4 tháng 9 năm 2015 Dạy bài TKB thứ 4 ChÝnh t¶: B¹n cđa Nai Nhá I . Mơc tiªu : ChÐp l¹i chÝnh x¸c kh«ng m¾c lçi ®o¹n : Nai Nhá xin cha .....ch¬i víi b¹n . BiÕt tr×nh bµy mét ®o¹n v¨n theo yªu cÇu . Lµm ®ĩng bµi tËp 2; bµi tËp 3. BiÕt viÕt hoa tªn riªng . * H CTB : ViÕt ®ĩng chÝnh t¶. Cđng cè quy t¾c chÝnh t¶ : ng/ngh, ch/ tr, dÊu hái /dÊu ng· . RÌn thªm c¸ch viÕt bµi cÈn thËn khi viÕt chÝnh t¶. §å dïng d¹y häc: B¶ng phơ , vë bt . III. Ho¹t ®éng d¹y häc : Néi dung Ho¹t ®éng cđa T Ho¹t ®éng cđa trß 1.Khởi động 5' 2.Bµi míi Ho¹t ®éng 1. H­íng dÉn hs tËp chÐp .20-25' Ho¹t ®éng 2 . H­íng dÉn lµm bµi tËp .8' Ho¹t ®éng 3 . Cđng cè dỈn dß 1' Lớp trưởng lên điều hành lớp. 2 HS viÐt b¶ng :quÐt nhµ ,lµm viƯc . T: nhËn xÐt . GV giíi thiƯu bµi ghi b¶ng . GV ®äc ®o¹n chÐp . Gäi HS ®äc bµi . H: ®o¹n chÐp kĨ vỊ ai ? Bµi chÝnh t¶ cã mÊy c©u ? Ch÷ c¸i ®Çu c©u ph¶i viÕt nh­ thÕ nµo ? Cuèi c©u cÇn cã dÊu g×? T: H­íng dÉn Hs viÕt tõ khã :Kháe ,nhanh nhĐn ,ch¬i ... T: NhËn xÐt . H­íng dÉn Hs chÐp bµi. §äc l¹i bµi cho Hs so¸t lçi ChÊm bµi mét sè em T: NhËn xÐt vỊ néi dung ch÷ viÕt , c¸ch tr×nh bµy cđa hs . Y/C HS thảo luận nhĩm và làm bài tập, và gọi đại diện các nhĩm lên trình bày. Bµi 2 . §iỊn vµo chç trèng ng hay ngh . Bµi tËp nµy yªu cÇu chĩng ta lµm g×? Ngµy th¸ng , nghØ ng¬i ,nghỊ nghiƯp ,ng­êi b¹n . Bµi 3 .§iỊn vµo chç trèng ch /tr .C©y tre ,m¸i che ,trung thµnh , chung søc . §ỉ r¸c ,thi ®ç , trêi ®ỉ m­a ,, xe ®ç l¹i . Gv nhËn xÐt tÕt häc .tuyªn d­¬ng nh÷ng em häc tèt . DỈn dß : VỊ nhµ viÕt l¹i lçi sai . Líp viÕt b¶ng con . HS nhËn xÐt . HS ®äc thÇm ®o¹n viÕt . 2 HS ®äc tr­íc líp . B¹n cđa Nai Nhá . HS 3c©u. HS :viÕt hoa HS dÊu chÊm . HS viÕt tõ khã b¶ng con . HS nh×n b¶ng chÐp bµi . §ỉi vë dïng bĩt ch× so¸t lçi HS làm việc theo nhĩm. HS ®äc yªu cÇu . HS ®iỊn vµo chç trèng . HS lµm bµi c¸ nh©n 1 HS lªn b¶ng s÷a bµi . HS ®äc yªu cÇu . HS lµm vµo vë bµi tËp . HS ®äc bµi tËp . Toán : 26 + 4; 36 + 24. I. Mục tiêu: Giúp HS: Biết thực hiện phép cộng có tổng là số tròn chục dạng 26 + 4; 36 +24 (cộng có nhớ dạng tính viết). Củng cố cách giải bài toán có lời văn (Toán đơnliên quan đến phép cộng, trừ) HS làm được BT1,2 . HD HS K+G BT3 II.Chuẩn bị. -Bảng con, bảng cài. II. Các hoạt động dạy – học: ND – TL Giáo viên Học sinh 26 4 + 1.Khởi động. 3’ 2.bài mới. HĐ 1:Giới thiệu phép cộng 26+4 7’ HĐ 2: Giới thiệu phép tính 36 + 24 7’ HĐ 3: Thực hành. 15 – 18’ Bài 1: Bài 2: 3. Củng cố – dặn dò: 2’ Lớp trưởng lên điều hành lớp. -Yêu cầu: -Nhận xét –đánh giá. -yêu cầu HSthực hiện cùng GV bằng que tính. -Có 20 que thêm 6 que là bao nhiêu que? -Có thêm 4 que nữa ta có bao nhiêu que? -HD HS cách đặt tính và cách cộng 6 + 4 =10 vậy ta viết 0 ở hàng đơn vịvà nhớ 1sang hàng nào? 2 Thêm 1=3 viết 3. -Ghi phép tính: 36 +24 -Yêu cầu. -Giúp HS nêu cách tính. -Đây là phépcộng có nhớ ở hàng chục khi cộng ta thực hiện như thế nào? -Yêu cầu HS làm bảng con. -Nêu cách cộng trên bảng con -HD tìm hiểu đề. -Bài toán cho biết gì? -Bài toán hỏi gì? -Kiểm tra vài em. -Gợi ý và yêu cầu HS nêu kết quả. -Muốn cộng 2 số có 2 chữ số ta cộng như thế nào? -Nhận xét tiết học. -Dặn Hsvề nhà làm bài tập ở VBT. -Đọc bảng cộng có tổng =10 -5 –6 HS, cả lớp đọc. -Lấy 2 bó que 1chục que và 10 que rời. -26 que -30 que. 26 +4 = 30 -Nhớ 1 sang hàng chục vì đó là một chục. -Nêu lại phép tính. -Đặt tính vào bảng con. - 6 +4 =10 viết 0 nhớ 1 sang hàng chục -3+ 2 = 5 thêm 1 =6 viết 6 36+24= 60 -Từ phải sang trái. + Cộng từ hàng đơn vị. -Thực hiện và nêu cách cộng. -2HS đọc đề. -Nhà Mai:22con gà. Nhà Lan: 18 con gà. -Cả hai nhà nuôi: con gà? -Tự giải vào vở. -Đổi vở và chấm. -19 + 1 = 20 18 + 2 =20 17 + 3 =20 16 + 4= 20 15 + 5 =20 - 2 – 3 HS đọc. -Cộng từ phải sang trái. -Về làm bài tậpvào vở BT toán Thứ 7 ngày 5 tháng 9 năm 2015 Dạy TKB thứ 5 Tập đọc : GỌI BẠN I.Mục tiêu -Biết ngắt nhịp rõ ở từng câu ,nghĩ hơi sau mổi khổ thơ . - Hiểu Nd: Tình bạn cảm động giữa Bê Vàng và Dê Trắng ( trả lời được cây hỏi SGK ,thuộc 2khổ thơ cuối bài - Đối với H đọc đúng từ, câu dài,. Biết ngắt nhỉ hơi đúng. Đọc phân biệt, đọc diễn cảm và học thuộc lòng được bài - Đối với HCTB : Đọc đúng tiếng,từ câu: Đọc được một số câu thơ thuộc lòng - Hiểu nội dung bài: Tình bạn thân thiết giữa Bê Vàng và Dê Trắng II. Các hoạt động dạy – học :. ND – TL Giáo viên Học sinh 1. Khởi động: 5' 2.Bài mới: 2.1. Giới thiệu bài 2.2.Luyện đọc. 25' a)Đọc mẫu c) Luyện ngắt giọng d)Luyện đọc từng khổ thơ trong nhĩm. e) Luyện đọc cả bài 2.3. Tìm hiểu bài 2.4. Học thuộc lòng 3.Củng cố,dặn dò Lớp trưởng lên điều hành lớp. - Gọi HS 1 : Đọc bài Bạn của Nai Nhỏ HS 2: Trả lời câu hỏi : Vì sao cha của Nai Nhỏ đồng ý cho bạn ấy đi chơi xa? - GV nhận xét - GV cho HS quan sát tranh và cho biết bức tranh vẽ gì? - GV nêu mục tiêu tiết học,ghi đề - GV đọc mẫu toàn bài 1 lần GV lưu ý giọng đọc cho HS : đọc chậm rãi, tình cảm, nhấn giọng ở lời gọi bạn tha thiết của Dê Trắng - Luyện đọc nối tiếp câu trong nhĩm. - GV cho HS đọc phần chú giải ù - GV giải thích nghĩa của các từ - GV hướng dãn HS ngắt giọng từng câu với nhip thơ 2/ 3 hoặc 3/ 2 ở từng câu cho phù hợp - GV gọi 3-5 HS đọc cá nhân .Cả lớp đọc đồng thanh -GV hướng dẫn HS đọc theo nhóm - Tổ chức thi đua đọc nhóm - GV nhận xét và tuyên dương GV tổ chức cho HS thi đọc - GV nhận xét và tuyên dương - Tổ chức cho các nhóm đọc đồng thanh - Tổ chức cho cả lớp đọc đồng thanh - Yêu cầu HS đọc khổ thơ 1 Y/C HS thảo luận nhĩm và trả lời các câu hỏi. - Hỏi : Đôi bạn Bê Vàng và Dê Trắng sống ở đâu? - Câu thơ nào cho biết đôi bạn sống bên nhau từ rất lâu ? - Đôi bạn rất thân nhau ,chuyện gì đã xảy ra mà đôi bạn phải xa nhau ?Chúng ta cùng học tiếp bài để biết điều đó. - Gọi 1 HS đọc khổ thơ thứ 2 và trả lời câu hỏi :Hạn hán có nghĩa là gì? - Trời hạn hán thì cây cỏ ra sao? - Vì sao Bê Vàng phải đi tìm cỏ? Bê Vàng đi tìm cỏ và tìm được không?Chúng ta sẽ được biết ở khổ thơ cuối Gọi 1 HS đọc khổ thơ cuối và trả lời Lang thang nghĩa là gì? Vì đi lang thang nên chuyện gì đã xảy ra với Bê Vàng? Khi Bê Vàng quên đường về Dê Trắng làm gì? Đến giờ thì Dê Trắng vẫn gọi bạn như thế nào?Vì sao? GV : Dê Trắng cho đến bây giờ vẫn nhớ Bê Vàng nên lúc nào cũng luôn gọi bạn.Tình bạn đó thật cảm động. Qua bài thơ này em thích Bê Vàng hay Dê Trắng? Vì sao? - Trò chơi Thả thơ - GV nêu luật chơi - Nhận xét , tuyên dương - Nhận xét tiết học - Dặn HS về nhà học thuộc lòng bài thơ - HS đọc bài -HS trả lời - Lắng nghe - HS trả lời bức tranh vẽ Bê Vàng và Dê Trắng - HS theo dõi - HS lắng nghe Nhĩm trưởng điều hành nhĩm. - 2-4 HS đọc lại các từ khó.Cả lớp đọc đồng thanh -1 HS đọc to cả lớp đọc thầm HS thực hiện theo: Tự xa xưa / thuở nào Trong rừng xanh / sâu thẳm Đôi bạn / sống bên nhau Bê Vàng / và Dê Trắng ...Vẫn gọi hoài:/"Bê! / /Bê!// - HS thực hiện - HS làm việc theo nhóm thuộc lòng theo nhóm - Các nhóm thi đọc theo hình thức nối tiếp - HS lắng nghe - Mỗi nhóm 1 HS tham gia thi đọc - Các nhóm đọc đồng thanh - Cả lớp đọc đồng thanh - Các nhĩm thảo luận và đại diện các nhĩm trả lời. - 1HS đọc thành tiếng, cả lớp đọc thầm - HS : Trong rừng xanh sâu thẳm - Câu thơ : Tự xa xưa thuở nào HS đọc và trả lời : Hạn hán nghĩa là khô cạn vì thiếu nước lâu ngày Suối cạn cỏ héo khô Vì trời hạn hán thiếu nước lâu ngày,cỏ cây khô héo,đôi bạn không có gì ăn. HS đọc và trả lời ; Lang thang nghĩa là đi hết chỗ này đến chỗ khác,không dừng ở điểm nào. Bê Vàng bị lạc không tìm thấy đường về Dê Trắng thương bạn chạy đi khắp nơi tìm Bê!Bê!Vì Dê Trắng rất thương bạn , nhớ bạn 3-5 HS nói ý kiến của mình Bê Vàng : tốt bụng đi tìm thức ăn cho bạn Dê Trắng: thương bạn vẫn đi tìm bạn đến bây giờ HS thi đọc thuộc lòng - HS thực hiện Toán : LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: Giúp HS củng cố về: Rèn kĩ năng tính cộng (nhẩm viết) trong trường hợp tổng là các số tròn chục. Củng cố về giải toán và tìm tổng độ dài 2 đoạn thẳng. Biết cộng nhẫm dạng 9+1+5 -Biết thực hiện phép cộng có nhớ trong phạm vi 100dạng 26+4 ,36+24 HS làm được các BT1 (dòng 1);BT2,BT3 BT4 .HSK+G làm được các BT II. Các hoạt động dạy - học : ND – TL Giáo viên Học sinh 1.Khởi động. 3 – 5’ 2.Bài mới. a-Gtb: b-Giảng bài. Bài 1: Làm miệng 5’ Bài 2: Tính 5 –6’ Bài 3: 5 – 6’ Bài 4: 7 - 8’ 3.Củng cố - dặn dò. 2’ - Lớp trưởng lên điều hành nhĩm. -Nhận xét đánh giá. -Dẫn dắt – ghi tên bài. -Yêu cầu HS thảo luận và làm lần lượt các bài tập -Nhận xét –chữa bài. -Lưu ý cách đặt tính. -Nêu yêu cầu bài. -HD cách tìm hiểu đề bài. -Nhận xét tiết học. -Dặn HS. -2HS lên viết nhanh các phép tính có tổng bằng 20. -Làm bảng con. -Nhắc lại tên bài học. - HS thảo luận và đại diện các nhĩm lên làm. -Đọc yêu cầu bài tập –Nêu cách làm. 9+1+5= 15 8+2+6 =16 9+1+8 = 18 8+2+1 = 11 -Đọc đề bài. -Làm bảng con. -Tự làm vào vở. -Đọc yêu cầu. -Giải vào vở. Giải. Lớp học có số học sinh là. 16 + 14 = 30 (học sinh) Đáp số: 30 học sinh Luyện từ và câu : TỪCHỈ SỰ VẬT . KIỂU CÂU AI LÀ GÌ ? I. Mục tiêu : 1.T×m ®ĩng c¸c tõ chØ sù vËt theo tranh vÏ vµ b¶ng tõ gỵi ý(BT1 ,BT2 ). 2.Biết đặt câu theo mẫu:Ai làgì ?(BT3) II. Các hoạt động dạy – học : ND – TL Giáo viên Học sinh 1.Khởi động 5’ 2.Bài mới. HD làm bài tập. 25 – 28’ Bài 1: KL: Bài 2: Bài 3: 3.Củng cố –dặn dò: 2’ -Yêu cầu nhĩm trưởng lên điều hành lớp. -Nhận xét. -Giới thiệu -Yêu cầu HS đọc và thảo luận nhĩm và làm các bài tập. -Tranh vẽ những gì? -Yêu cầu thảo luận cặp đôi -Trong các từ đó từ nào chỉ người, đồ vật, con vật, cây cối.Yêu cầu HS lấy thêm ví dụ. -Từ chỉ sự vật là gồm các từ chỉ người, đồ vật, loàivật, cây cối -Nêu yêu cầu – treo bảng phụ -Trong bảng từ có từ không chỉ sựvật -HD HS làm bài vào bảng con. -Nêu yêu cầu của bài –viết mẫu lên bảng. -bài tập yêucầu gì? -“Ai” ở đây là chỉ gì? “Cái gì, con gì” chỉ gì? HD từng mẫucâu. -Theo dõi. -Chấm bài –nhận xét. -NhăcHS. -Làm bảng con: xếp lại các từ trong câu để tạo thành câu mới: em mới trồng cây hoa này -> Cây hoa này em mới trồng. -Mở vở bài tập – đọc bài – quan sát sgk - HS thảo luận và đại diện các nhĩm lên làm. -Người ,vật, đồ vật, con vật -Các cặp tự nêu tên theo tranh -Lần lượt nêu miệng:Bộ đội công nhân, ô tô, máy bay,bàn ghế, xe đạp. -Nhiều HS nêu. +Từ chỉ người: bộ đội công nhân, giáo viên, bác sĩ +Từ chỉ đồ vật: ô tô, máy bay, bàn, ghế, xe đạp +Cây cối:mía, dừa, mít +Con vật: voi, trâu, mèo, chó -Nhắc lại. -Đọc yêu cầu, đọc từ. -Bạn, thước kẻ, cô giáo, thầy giáo, bảng, học trò, cá heo, nai, phượng vĩ, sách. -Đọc, theo dõi -Đặt câu theo mẫu:Ai(con gì, cái gì) là gì. -Chỉ người +Cái gì chỉ vật, con gì – con vật -Nối tiếp nhau đặt câu theo từng mẫu. -Làm bài vào vở bài tập. -Tìm thêm các từ chỉ sự vật. Buỉi chiỊu Chính tả ( NV): GỌI BẠN I. Mục tiêu: 1.Rèn kĩ năng chính tả: -Nghe viết được khổ thơ cuối của bài thơ “ Gọi bạn?”15' 35chữ (từØ 1năm đến bạn quá) 2.Tiếp tục củng cố về quy tắc chính tả ng/ ngh, làm đúng các bài tập phân biệt các phụ âm đầu dễ lẫn ch/tr. - Lµm ®­ỵc bµi tËp 2; bt 3a/ b. - Luyện tính cẩn thận chữ viết đẹp II. Các hoạt động dạy – học : ND – TL Giáo viên Học sinh 1.Khởi động. 3’ 2.Bài mới. Gtb HĐ 1:D nghe viết. 20 – 25’ HĐ 2: HD làm bài tập. 10’ Bài 3: 3.Củng cố – dặn dò. 2’ Lớp trưởng lên điều hành lớp. Đọc:nghe ngóng, nghỉ ngơi, cây tre, mái che. -Nhận xét –đánh giá. -Dẫn dắt –ghi tên bài. -Đọc 2 khổ thơ cuối. -Bê Vàng và Dê Trắng gặp hoàn cảnh gì? -Bài những chữ nào đượcviết hoa? -Tiếng gọi của Dê trắng đựơc đặt trong dấu gì? -HD viết từ khó. -Đọc chính tả. -Chấm 8 – 10 bài. Bài 2. Nêu yêu cầu. -Em hãy nhắc lại quy tắc viết ngh? -Yêu cầu. -Nhận xét – tiết học. -Nhắc nhở HS. -Viết bảng con. -Nhắc lại tên bài học. 2 HS đọc lại. -Trời hạn hán, suối cạn, cỏ héo khô. -Chữ đầu dòng thơ, tên riêng. (Bê Vàng, Dê Trắng). -Đặt trong dấu ngoặc kép. -Phân tích và viết bảng con -Nghe –Viết vào vở. -Đổi chéovở soát lỗi. -Đọc yêu cầu bài. Làm bảng con. -Ngh: đi với e, ê, i. -Nêu: Trò chuyện, che chở, trắng tinh, chăm chỉ. -Luyện viết chữ còn sai. Làm bài tập 2,3 vào vở bài tập. Ôn Toán : ÔN PHÉP CỘNG CÓ TỔNG BẰNG 10 ( VBT) I.Mục tiêu. Giúp HS : Củng cố về phép cộng có tổng bằng 10 và đặt tính cộng theo cột dọc. Củng cố về xem giờ trên đồng hồ.HS xem đúng đồng hồ Luyện tính cẩn thẩn chữ số đẹp .Thích học toán II.Chuẩn bị: - 10 quetính, Đồng hồ. III.Các hoạt động dạy – học : ND – TL Giáo viên Học sinh + + 1.Khởi động. 1’ 2.Bài mới. HĐ 1: nhắc lại các phép cộng có tổng bằng 10. Và đặt tính. 8' HD Luyện tập: 25' 3.Củng cố dặn dò: 3’ -VBT của HS -Nhận xét -Giới thiệu bài. -Yêu cầu các phép cộng có tổng bằng 10 đã học ở lớp 1. -HD lấy 10 que tính và thực hiện phép cộng. -HD cắt đặt cột dọc. -Phép tính: 6 +4= 10 gọi là phép tính hàng ngang, còn ghi 6 + 4 Y/C hs làm việc theo nhĩm Bài 1: Số -Gọi HS đọc yêu cầu BT Bài 2:Đặt tính rồi tính : -HD cách đặt tính và ghi kết quả. Bài 3 Tính nhẫm : Bài 4:Số Yêu cầu lấy đồng hồ và quan sát. Chấm bài -nhận xét --nhận xét tiết học. -Dặn HS. -Lắng nghe -thực hiện theo GV trên que tính. Ghi vào bảng con: 6 + 4 10 -Các dãy tự nhẩm kết quả. -HS lần lượt nêu kết quả theo chỉ định của GV. -Nhận xét – đánh giá. -Đọc các phép tính theo nhóm, -HS làm bảng con 6+4 = 2+8= 4+6= 8+2= -HS làm vào VBT -HS làm VBT nêu kết quả -Quan sát SGk thảo luận cặp đôi xem đồng hồ chỉ mấy giờ -Một số HS nêu kết quả. A9 giờ B:6 giờ C: 12 giờ -HS lắng nghe Chủ nhật ngày 6 tháng 9 năm 2015 Dạy TKB thứ 6 Tập làm văn ; SẮP XẾP CÁC CÂU TRONG BÀI .LẬP DANH SÁCH HỌC SINH I.Mục tiêu: 1.Rèn kĩ năng nghe và nói: Biết sắp xếp lại nội dung các bức tranh theo đúng trình tự câu chuyện gọi bạn. Dựa vào tranh để kể lại được câu chuyện. Biết xắp xếp câu trong bài theo đúng trình tự diễn biến. 2.Rèn kĩ năng nói – viết: - Biết vận dụng kiến thức đã học để lập bảng danh sách một nhóm 3 – 5 HS trong tổ theo mẫu. II.Đồ dùng dạy – học. - 4 băng giấy ghi 4 câu văn. -Vở bài tập tiếng việt III.Các hoạt động dạy – học : ND – TL Giáo viên Học sinh 1Khởi động . 3’ 2.Bài mới. a-Gtb b-Giảng bài. Bài 1: Xếp lại thứ tự các tranh minh hoạ bài thơ. “Gọi bạn” 10’ Bài 2: Sắp xếp lại câu theo đúng thứ tự nội dung của truyện: Kiến và chim gáy 12’ Bài 3: lập danh sách. 8’ 3.Củng cố dặn dò: 2’ Lớp trưởng lên điều hành lớp. -Kiểm tra bản tự thuật cá nhân -Nhận xét đánh giá. -Dẫn dắt – ghi tên bài. - Y/C hs làm việc theo nhĩm. -HD làmbài tập. -Đọc yêu cầu dán tranh. -Đây là 4 tranh miêutả lại nội dung câu chuyện trong bài thơ : “Gọi bạn”. -Tranh 1 vẽ hình ảnh gì? -Hình ảnh tranh 2, 3, 4 vẽ điều gì? -Dựa vào bài Gọi bạn em hãy ghi lại thứ tự các tranh. -yêu cầu kể chuyện theo tranh. -Chia thành các nhóm theo bàn. -Cùng HS bình chọn. -Đọc bài. -Đây là chuyện kể về con chim gáy và kiến. -Gợi ý: +Kiến khát nước bèn làmgì? +Chuyện gì đã sảy ra đối với kiến? +Làm sao kiến thoát chết? +Nhờ đâu mà có cành cây? +Chia nhóm và phát bộ câu. -Nêu yêu cầu – treo bảng phụ -Dựa vào đâu để xếp được tên? -nhận xét –bổ xung. -Chốt nội dung bài học. -Dặn HS. -2 HS đọc bài tự thuật. -Nhắc lại tên bài học. - HS thảo luận theo nhĩm , đại diện các nhĩm lên trình bày. -1 – 2 HS đọc bài thơ :Gọi bạn -Quan sát nói lại đựơc nội dung từng bức tranh. -Bê Vàng và Dê Trắng ăn cỏ uống nước bên suối. T2: Dê Trắng gọi Bê Vàng T3: Dê Trắng tìm Bê Vàng. T4:Trời hạn hán cây cỏ héo khô. -Ghi vào bảng con thứ tự. 1 – 4 – 3 – 2 - 1 – 2 HS kể. -Kể nối tiếp trong nhóm. -Cử đại diện nhóm thi kể 4 tranh. -2 – 3 HS đọc, lớp đọc 4 câu. Xuống suối uống nước. -Bị trượt chân dòng nước cuốn đi. -Bám vào cành cây. Chim gáy thấy kiến bị nạn gắp cành cây thả xuống. -4nhóm nhận 4 bộ câu. -Dựa vào gợi ý, thảo luận rồi sắp xếp. -Báo cáo kết quả, b- d – a – c -Đọc lại bài. -Đọc yêu cầu và lấy bảng tự thuật đã chuẩn bị. -Làm bài vào vở bài tập. -bảng chữ cái. -Vài tổ đọc kết quả. -Làm lại bài tập trên lớp. Tập viết : CHỮ HOA B I.Mục tiêu: Biết viết chữ hoa B (theo cỡ chữ vừa1dòng và nhỏ1dòng ). Biết viết câu ứng dụng “Bạn bè sum họp ”3lần theo cỡ chữ nhỏ viết đúng mẫu chữ, đều nét và nối đúng quy định. II. Đồ dùng dạy – học. Mẫu chữ B, bảng phụ. Vở tập viết, bút. III. Các hoạt động dạy – học : ND – TL Giáo viên Học sinh 1.Khởi động : 3’ 2.Bài mới. a-Gtb. b-Giảng bài. HĐ 1: HD viết chữ hoa B 7’ Hđ 2: HD viết câu ứng dụng 8

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 3.doc