Giáo án tổng hợp lớp 3 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 1

Giới thiệu bài bằng tranh vẽ

- Ghi đề bài lên bảng

- Đọc mẫu toàn bài,nêu cách đọc

* Cho HS đọc câu lần 1 trong nhóm

- Luyện đọc từ khó trong nhóm

- GV theo dõi, chỉnh sửa

- Cho HS đọc câu lần 2 trước lớp

+ Nhận xét quá trình đọc câu của HS

* Chia đoạn và nêu yêu cầu

- Cho HS đọc đoạn lần 1 trong nhóm

 - Giải nghĩa từ khó. ( Lưu ý HS yếu )

- Gọi HS đọc đoạn lần 2 trước lớp

+ Nhận xét quá trình đọc đoạn của HS

 

doc21 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 626 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 3 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 1, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
o bảng phụ của nhóm - Cho HS nhận xét Bài 3 -Y/c HS làm bài vào vở ô ly. - Huy động chữa chung - Chốt lại các cách so sánh. Bài 4. Cho HS tự thực hiện trong nhóm - Dặn HS về nhà chia sẻ với anh chị cách đọc số, viết số, so sánh số. - Thực hiện theo y/c - Nghe giới thiệu - Nhóm trưởng điều hành các bạn làm các bài tập - HS đại diện các nhóm trình bày -HS đọc số ,viết số - HS thực hiện trong nhóm - Hs đại diện nhóm lên trình bày -Nhận xét - H chữa lại bài đúng - HS lắng nghe - Các nhóm thực hiện - HS về nhà thực hiện ?&@ Buổi chiều tn&xh: hoạt động thở và cơ quan hô hấp I. Mục tiêu - Giuựp HS nhaọn bieỏt ủửụùc sửù thay ủoồi cuỷa loàng ngửùc khi ta thụỷ ra vaứ hớt vaứo. Hieồu ủửụùc vai troứ cuỷa cụ quan hoõ haỏp ủoỏi vụựi con ngửụứi. - Chổ vaứ noựi ủửụùc teõn caực boọ phaọn cuỷa caực cụ quan hoõ haỏp treõn sụ ủoà. Chổ treõn sụ ủoà noựi ủửụùc ủửụứng ủi cuỷa khoõng khớ treõn sụ ủoà khi ta hớt vaứo vaứ thụỷ ra. - Bửụực ủaàu HS coự yự thửực giửừ gỡn veọ sinh cụ quan hoõ haỏp. II. Đồ dùng dạy học - GV: Tranh cuỷa caực hỡnh trong saựch giaựo khoa. - HS: Saựch, vụỷ. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Nội dung giáo viên học sinh Hoaùt ủoọng 1: Cửỷ ủoọng hoõ haỏp. (15 phuựt) Hoaùt ủoọng 2: Cụ quan hoõ haỏp vaứ vai troứ cuỷa cụ quan hoõ haỏp. (15 phuựt) - HD HS thửùc haứnh. * Bửụực 1: - Cho caỷ lụựp thửùc hieọn ủoọng taực “bũt muừi nớn thụỷ” vaứ tỡm hieồu: ? Caỷm giaực cuỷa caực em sau khi nớn thụỷ laõu nhử theỏ naứo? * Bửụực 2: Yeõu caàu HS caỷ lụựp ủửựng taùi choó ủaởt tay leõn loàng ngửùc baùn beõn caùnh, nhaọn bieỏt sửù thay ủoồi loàng ngửùc cuỷa baùn khi thửùc hieọn caực ủoọng taực hớt vaứo, thụỷ bỡnh thửụứng vaứ khi thụỷ saõu. - Yeõu caàu HS so saựnh loàng ngửùc khi hớt vaứo thụỷ bỡnh thửụứng vaứ khi thụỷ saõu. - Yeõu caàu HS neõu ớch lụùi cuỷa vieọc thụỷ saõu. * Keỏt luaọn: Khi ta thụỷ loàng ngửùc phoàng leõn, xeùp xuoỏng ủeàu ủaởn ủoự laứ cửỷ ủoọng hoõ haỏp. Cửỷ ủoọng hoõ haỏp goàm 2 ủoọng taực: hớt vaứo vaứ thụỷ ra. Khi hớt vaứo thaọt saõu thỡ phoồi phoàng leõn ủeồ nhaọn nhieàu khoõng khớ, loàng ngửùc seừ nụỷ to ra. Khi thụỷ ra heỏt sửực thỡ loàng ngửùc seừ xeùp xuoỏng, ủaồy khoõng khớ ra ngoaứi. - Treo sụ ủoà vaứ yeõu caàu HSthảo luận nhóm: + Chổ treõn sụ ủoà vaứ noựi ủửụùc ủửụứng ủi cuỷa khoõng khớ khi ta hớt vaứo vaứ thụỷ ra. + Hieồu ủửụùc vai troứ cuỷa hoaùt ủoọng thụỷ ủoỏi vụựi sửù soỏng cuỷa con ngửụứi. - HD thửùc haứnh: * Bửụực 1: Laứm theo nhoựm ủoõi. - Treo caõu hoỷi, gụùi yự HS thaỷo luaọn. - Yeõu caàu HS mụỷ sgk, quan saựt hỡnh 2 sgk trang 5 thaỷo luaọn caực caõu hoỷi sau: ? Baùn haừy chổ vaứo hỡnh veừ vaứ noựi teõn caực boọ phaọn cuỷa cụ quan hoõ haỏp? ? Baùn haừy chổ ủửụứng ủi cuỷa khoõng khớ treõn H2 sgk? ? ẹoỏ baùn bieỏt muừi duứng ủeồ laứm gỡ? ? ẹoỏ baùn bieỏt pheỏ quaỷn, khớ quản quaỷncoự taực duùng gỡ? ? Phoồi coự chửực naờng gỡ? H.3 ủửụứng * Bửụực 2: Laứm vieọc caỷ lụựp. - Yeõu caàu tửứng caởp leõn trỡnh baứy trửụực lụựp. - Goùi HS nhaọn xeựt, boồ sung. - Nhaọn xeựt, sửỷa sai. * Keỏt luaọn:SGK nhie - Thửùc haứnh vaứ traỷ lụứi. - Thụỷ gaỏp hụn, saõu hụn luực bỡnh thửụứng. - Thửùc hieọn. - Traỷ lụứi. - 2 HS neõu mieọng. - Theo doừi. - Tieỏn haứnh thaỷo luaọn. - Tửứng caởp thửùc hieọn trửụực lụựp (moói caởp trỡnh baứy moọt caõu). - Nhaọn xeựt, boồ sung. - Theo doừi. ?&@ Tiết 2: Chính tả: (Tập chép) cậu bé thông minh I. Mục tiêu - Chép lại chính xác và trình bày đúng một đoạn trong bài viết - Chép lại chính xác và trình bày đúng quy định bài chính tả, không mắc quá 5 lỗi trong bài. Làm đúng bài tập 2 a/b, điền đúng 10 chữ và tên chữ đó vào ô trống trong bảng( BT3). - GD Học sinh có ý thức rèn chữ viết, giữ vở sạch . II. Đồ dùng dạy học - GV bảng phụ đoạn văn , bài tập 2, bài tập 3 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Nội dung giáo viên học sinh 1. Khởi động : 2. Bài mới : H động1: Hướng dẫn viết chính tả. Hoạt động 2 : HD làm bài tập chính tả 3. Củng cố – dặn dò - Kiểm tra sách vở HS . - Giới thiệu bài - Ghi đề bài. a) Tìm hiểu nội dung đoạn chép:- GV đọc đoạn chép trên bảng . - Gọi 1 HS đọc . b) Hướng dẫn trình bày: - Yêu cầu tìm từ khó. Giúp H yếu, HSKT tìm từ khó viết. - GV gạch chân các từ khó lên bảng phụ. - GV đọc từ khó cho HS viết bảng.- Nhận xét – sửa sai . c) Chép bài - Hướng dẫn HS nhìn bảng chép vào vở . GV theo dõi tiếp sức giúp H yếu, - Hướng dẫn HS sửa bài.Thu bài chấm, sửa bài . Nhận xét. Bài 2 : Yêu cầu nhóm trưởng điều hành các bạn làm bài tập. - Giúp H yếu. Nhận xét, sửa bài. *Tổ chức cho HS chơi. Yêu cầu HS nhận xét bài của 2 đội.GV nhận xét, tuyên dương nhóm thắng cuộc. - Gọi HS đọc lại bảng chữ. -Nhận xét tiết học, dặn dò HS về nhà chia sẻ với bố mẹ cách đọc và viết bảng chữ. - Thực hiện theo y/c - Theo dõi - HS theo dõi trên bảng. - Một HS đọc đoạn chép . - Cả lớp đọc thầm. -HS thảo luận trong nhóm và tìm từ khó. - HS viết từ khó - HS lắng nghe. - HS nhìn bảng, chép bài vào vở. - HS tự soát bài sau đó đổi chéo bài, sửa sai . - Theo dõi, sửa bài, rút kinh nghiệm -Làm bài tập theo nhóm * Cả lớp chia làm hai đội , mỗi đội cử 6 em tham gia trò chơi. Cả lớp theo dõi.HS nhận xét. - Hs đọc - Hs theo dõi và thực hiện ở nhà. ?&@ Tiết 3: Ôn luyện Tiếng Việt(LĐ) cậu bé thông minh I. mục tiêu: - Rèn kĩ năng đọc đúng các từ khó ở trong bài HS TB - Y, đọc trôi chảy, diễn cảm toàn bài. - HS K - G biết phân biệt được lời của nhân vật. Nắm được nội dung bài. II. các hoạt động dạy học: Nội dung Giáo viên Học sinh Giới thiệu bài luyện đọc Luyện đọc Ôn nội dung bài Củng cố dặn dò Nêu yêu cầu mục đích của giờ ôn luyện. Gọi 1 học sinh khá đọc toàn bài. Hướng dẫn học sinh đọc từ khó trong bài. Cho học sinh luyện đọc. GV theo dõi, sửa sai cho học sinh. Cho học sinh luyện đọc phân vai theo nhóm. - Tổ chức cho các nhóm thi đọc phân vai. - Cả lớp cùng theo dõi và nhận xét. - Tuyên dương các nhóm đọc tốt. - Cho học sinh đọc thầm và nhắc lại nội dung bài học. - GV chốt lại nội dung bài học. - Về nhà chia sẻ với anh chị cách đọc theo vai theo nội dung bài đọc - Lắng nghe. - 1 HS đọc toàn bài Học sinh luyện đọc từ khó Học sinh tiếp nối đọc. - Nhóm trưởng điều hành bạn đọc theo vai trong nhóm - Các nhóm thi đọc -Học sinh lần lượt phát biểu. Cả lớp cùng theo dõi và thực hiện. ?&@ Thửự ba ngaứy 18 thaựng 8 naờm 2015 Buổi sáng TN&XH: nên thở như thế nào? I. Mục tiêu : - Hieồu ủửụùc cần thở bằng mũi vaứ khoõng neõn thụỷ baống mieọng, hít thở không khí trong lành sẽ giúp cơ thể khoẻ mạnh. - Nếu hít thở không khí có nhiều khói bụi sẽ hại cho sức khoẻ. - HS K-G biết được khi hít vào, khí ô-xi có trong không khí sẽ thấm vào máu ở phổi để đi nuôi cơ thể... - Giaựo duùc HS bieỏt giửừ veọ sinh saùch seừ . II. CHUAÅN Bề - Caực hỡnh veừ SGK, gửụng soi III. Các hoạt động dạy học: nội dung giáo viên học sinh a.Khụỷi ủoọng (2-3’) b.Baứi mụựi Hẹ1: Neõn thụỷ baống muừi (15-20’) Hẹ2 : Ich lụùi cuỷa vieọc hớt thụỷ khoõng khớ trong laứnh. (15-20’) c.Cuỷng coỏ ,daởn doứ (2-5’) - Y/c Chuỷ tũch HẹTQ ủieàu haứnh - Nhaọn xeựt -GT baứi ghi baỷng tửùa baứi. - H caực nhoựm soi gửụng quan saựt loó muừi cuỷa mỡnh( quan saựt loó muừi cuỷa baùn ) vaứ TLCH Caõu 1: Caực em nhỡn thaỏy gỡ trong loó muừi? Caõu 2: Khi bũ soồ muừi , em thaỏy coự gỡ chaỷy ra tửứ hai loó muừi ? Caõu 3 : Haống ngaứy khi duứng khaờn saùch lau trong muừi , em thaỏy treõn khaờn coự gỡ Caõu 4:Taùi sao thụỷ baống muừi toỏt hụn thụỷ baống mieọng ? - GV keỏt luaọn - Yeõu caàu HS caực nhoựm quan saựt hỡnh 3,4,5 ( 7 ), traỷ lụứi caực caõu hoỷi sau: Caõu 1: Bửực tranh naứo theồ hieọn khoõng khớ trong laứnh , bửực tranh naứo theồ hieọn khoõng khớ coự nhieàu khoựi buùi ? Caõu 2: Khi ủửụùc thụỷ ụỷ nụi khoõng khớ trong laứnh baùn caỷm thaỏy theỏ naứo ? Caõu 3: Neõu caỷm giaực cuỷa baùn khi phaỷi thụỷ khoõng khớ coự nhieàu khoựi buùi ? Caõu 4: Thụỷ khoõng khớ trong laứnh coự lụùi gỡ ? Caõu 5: Thụỷ khoõng khớ coự nhieàu khoựi buùi coự haùi gỡ ? Keỏt luaọn (SGV) - Y/c caực nhoựm tửù laứm BT - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc - Y/c H veà nhaứ chia seỷ veọ sinh muừi vaứ chia seỷ baứi hoùc vụựi gia ủỡnh. - Chuỷ tũch HẹTQ ủieàu haứnh. - H caực nhoựm quan saựt vaứ ủaùi dieọn thửùc hieọn traỷ lụứi. - Caực nhoựm TLCH lụứi . - Caực nhoựm laứm BT - Thửùc hieọn theo noọi dung baứi hoùc. ?&@ Tập đọc: hai bàn tay em I. Mục tiêu: - Đọc đúng ,rành mạch nghỉ hơi đúng sau mỗi khổ thơ , giữa các dòng thơ. - Hiểu nội dung bài thơ : Hai bàn tay rất đẹp, có ích và đáng yêu.Trả lời được các câu hỏi ở SGK.Học thuộc lòng 2-3 khổ thơ trong bài. - GD HS thường xuyên giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ. I. đồ dùng dạy học: - Tranh minh hoạ - Bảng phụ ghi nội dung cần luyện III. Các hoạt động dạy học: nd giáo viên học sinh 1. Khởi động. 2.Bài mới HĐ1: Luyện đọc * Đọc dòng thơ * Đọc từng khổ thơ HĐ2: Tìm hiểu bài HĐ3: Học thuộc lòng Củng cố : - Y/c Chủ tịch HĐTQlên điều hành. -Nhận xét đánh giá - Treo tranh minh hoạ và nêu câu hỏi GTB - Đọc mẫu toàn bài nêu cách đọc * Y/c HS đọc dòng thơ lần 1 trong nhóm - Luyện đọc từ khó trong nhóm - Y/c H đọc dòng thơ lần 2 trước lớp + Nhận xét HS đọc bài. - Giải nghĩa từ mới *Yêu cầu: - HS đọc từng khổ thơ lần 1 trong nhóm - Gọi HS đọc khổ thơ lần 2 trước lớp. * Thi đọc trước lớp. - Nhận xét tuyên dương. - Gọi 1HS đọc toàn bài - Y/c H thảo luận nhóm và TLCH 1. Hai bàn tay của bé được so sánh với gì ? 2. Hai bàn tay thân thiết với bé nhơ thế nào ? 3.Em thích khổ thơ nào?Vì sao? - Y/c các nhóm trình bày KQ thảo luận. - Y/c các nhóm rút ra nội dung bài học. GVKL: Bài thơ cho ta thấy hai bàn tay của bé đẹp có ích và đáng yêu - Yêu cầu HS học thuộc lòng từng đoạn rồi thuộc cả bài theo nhóm - Nhận xét. Y/c H về nhà chia sẻ với gia đình về nội dung bài thơ. - Chủ tịch HĐTQlên điều hành. - Quan sát tranh nghe GTB -2-3 HS đọc đề bài - Nhóm trưởng điều hành nhóm đọc dòng thơ. - H đọc từ khó trong nhóm. - HS đọc nối tiếp 2 dòng thơ trước lớp. - hiểu nghĩa từ -HS đọc khổ thơ lần 1 trong nhóm. -HS đọc khổ thơ lần 2 trước lớp. * Các nhóm luyện đọc từng khổ thơ - Đại diện các nhóm thi đọc. Nhóm khác nhận xét - 1HS đọc toàn bài - Nhóm trưởng điều hành. - Đại diện các nhóm trình bày. - H rút ra nội dung. - Các nhóm thực hiện - H nghe và thực hiện yêu cầu. ?&@ Toán: cộng trừ các số có ba chữ số (không nhớ) I. Mục tiêu: - Biết cách tính cộng, trừ các só có ba chữ số ( không nhớ) và giải toán có lời văn về nhiều hơn, ít hơn. ( HS làm được các bài tập: 1( cột a,c),2,3. Nếu còn thời gian, hướng dẫn HS K+G làm các phần còn lại). - Nội dung điều chỉnh: Không làm bài tập 4 - GDHS cẩn thận, chính xác trong tính toán. I. đồ dùng dạy học: - HS: bảng con. GV: bảng phụ III. Các hoạt động dạy học: nd giáo viên học sinh 1. Khởi động 2. Bài mới 3.Củng cố, dặn dò: - Y/c Chủ tịch HĐTQ điều hành các nhóm - Nhận xét đánh giá khởi động GTB, ghi đề - Yêu cầu H trong nhóm tự thảo luận và làm các bài tập + 1 (a,c) + 2, 3 *Y/c H các nhóm lên trình bày. - Bài 1: Tính nhẩm(cột a, c) +Y/c H nêu KQ + Nhận xét chốt kq đúng - Bài 2: Đặt tính rồi tính +Y/c H nêu KQ + Nhận xét chốt kq đúng - Bài 3: +Y/c H các nhóm thực hiện trước lớp. + Nhận xét chốt kq đúng - GV cùng H hệ thống kiến thức toàn bài. - Nhận xét giờ học. Y/c H về nhà chia sẻ với anh chị về bài toán cộng, trừ các số có ba chữ số. - Chủ tịch HĐTQ điều hành - Nhận xét -Theo dõi - H nhóm tự thảo luận và làm bài tập. - Đại diện các nhóm trình bày HS nêu. - H lắng nghe và thực hiện ?&@ Thửự tư ngaứy 19 thaựng 8 naờm 2015 Buổi sáng Luyện từ & Câu: ôn tập về từ chỉ sự vật, so sánh i. mục tiêu - Xác định được các từ ngữ chỉ sự vật ( BT1) - Tìm được những sự vật đợc so sánh với nhau trong câu văn, câu thơ(BT2) - Giáo dục HS biết dùng hình ảnh so sánh . - Nội dung điều chỉnh : không yêu cầu nêu lí do vì sao thích hình ảnh so sánh II. chuẩn bị - Bảng phụ viết nội dung bài tập 2 III. các hoat động dạy học nội dung giáo viên học sinh HĐ1: Giới thiệu bài. HĐ2: Luyện tập Củng cố - Nêu câu hỏi GTB- ghi đề bài - Y/c Các H thảo luận theo nhóm và các bài tập Bài 1: Tìm từ ngữ chỉ sự vật - Y/c Các nhóm trình bày - GV chốt bài Bài 2:Tìm sự vật so sánh - Y/c Các nhóm trình bày - GV chốt bà Bài 3:Chọn hình ảnh mình thích - Y/c Các nhóm trình bày - GV chốt bài - Nhận xét tiết học. - Y/c H về nhà chia sẻ với cha mẹ, anh chị cách tìm sự vật so sánh HS thực hiện theo yêu cầu - Thảo luận theo nhóm: - Đại diện nhóm trình bày - Nghe và thực hiện. ?&@ Tiết 4: Toán: luyện tập i. mục tiêu - Biết cách tính cộng ,trừ các số có ba chữ số ( không nhớ ). - Biết giải bài toán về “ Tìm x”, giải toán có lời văn ( có một phép trừ). HS làm các bài tập 1,2,3. - Giáo dục HS tính cẩn thận ,chính xác. II. chuẩn bị - GV: Bảng phụ - HS: Bảng con,vở ô ly III. các hoat động dạy học nội dung giáo viên học sinh 1. Khởi động (5’) 2. Bài mới: HĐ1: HD làm BT *Bài 1: Đặt tính rồi tính. *Bài 2: Tìm x *Bài 3: Giải toán 3.Củng cố, dặn dò - Yêu cầu Chủ tịch HĐTQ điều hành các nhóm - Nhận xét đánh giá - GTB , ghi đề bài - Y/c các nhóm tự nghiên cứu làm bài tập: + 1, 2, 3 - Y/c Các nhóm trình bày bài: + Bài tập 1: Đặt tính rồi tính. Chữa bài . Y/c HS nêu cách làm - Gọi HS các nhóm nhắc lại cách tìm số bị trừ và số hạng chưa biết + Hướng dẫn HS làm vào vở - Tiếp sức cho H yếu, HSKT làm bài. - Bài tập 2: Tìm X - Gọi HS nhóm nhận xét bài làm. Chữa bài, chốt cách làm đúng. -Bài tập 3: Giải toán: - Y/c H theo nhóm nghiên cứu đề bài và giải bài - Gọi H đọc bài toán, tự tóm tắt KL: Giải toán về ít hơn làm phép tính trừ. - Y/c H về nhà chia sẻ bài tập về cộng trừ không nhớ có ba chữ số với anh chị trong gia đình - Chủ tịch HĐTQ điều hành - Đánh giá - H tự làm bài. - Đại diện nhóm trình bày - Nhóm nhận xét - Theo dõi. - H tự nghiên cứu theo nhóm, làm bài và đại diện nhóm trình bày KQ - Lắng nghe và thực hiện yêu cầu. ?&@ Thửự năm ngaứy 20 thaựng 8 naờm 2015 Buổi chiều Tập viết: ôn chữ hoa: A I. Mục tiêu - Viết đúng đẹp chữ viết hoa A, V. - Vận dụng viết đúng đẹp tên riêng Vừ A Dính và câu ứng dụng. Chữ viết rõ ràng , tương đối đều nét và thẳng hàng,bước đầu biết nối nétgiữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng . *HSK-G:Viết đúng đủ các dòng ( Tập viết trên lớp )trong trang vở tập viết; HSKT: Tập viết chữ hoa. - Học sinh có ý thức rèn chữ viết, giữ vở sạch . II. Đồ dùng dạy học GV: Chữ mẫu A, V, D ; HS: Bảng con III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Nội dung giáo viên học sinh Bài mới : HĐ1: Hướng dẫn viết chữ hoa : *Quan sát và nêu quy trình viết * Hướng dẫn viết từ ứng dụng * Hướng dẫn viết câu ứng dụng HĐ2: Viết vào vở tập viết Củng cố : Giới thiệu bài mới – ghi đề lên bảng - Y/c H các nhóm quan sát mẫu chữ. - Cho HS quan sát chữ mẫu và gọi HS nhắc lại quy trình viết đã học ở lớp 2 - Viết mẫu và cho HS quan sát , GV vừa viết vừa nêu lại quy trình viết - Hướng dẫn HS viết bảng con ( Lưu ý HS yếu, HSKT ) - Chỉnh sửa lỗi tập viết cho HS *Gọi HS đọc từ ứng dụng Gt : Vừ A Dính đã anh dũng hi sinh trong kháng chiến chống Pháp - Viết mẫu và hướng dẫn từ ứng dụng ( Tiếp cận HS yếu, HSKT ) Nhận xét chữa lỗi tập viết cho HS * Gọi HS đọc câu ứng dụng - Yêu cầu HS viết bảng con Nhận xét sửa lỗi tập viết cho HS - Nhắc tư thế ngồi viết - Nêu yêu cầu HS quan sát chữ mẫu trong vở tập viết - Yêu cầu HS viết bài vào vở ( Tiếp cận HS yếu ) -Thu và chấm bài nhận xét chung - Củng cố bài học . Nhận xét tuyên dương HS viết tiến bộ . - Nghe - đọc đề - Chữ A, V, D - Quan sát chữ mẫu 2-3 HS nhắc lại quy trình viết chữ viết hoa A, V, D - Theo dõi và quan sát viết mẫu -Lớp viết bảng con - Hs đọc từ ứng dụng -2HS viết bảng lớp ,Lớp viết bảng con Lớp nhận xét - 2-3 HS đọc Anh em như thể chân tay Rách lành đùm bọc,dở hay đỡ đần -HS viết - Nghe rút kinh nghiệm - HS lắng nghe Toán: Cộng các số có ba chữ số (Có nhớ một lần) I. mục tiêu - Biết cách thực hiện phép cộng các số có ba chữ số ( có nhớ một lần sang hàng chục hoặc sang hàng trăm ). Tính được độ dài đường gấp khúc. -( HS làm được các bài tập: 1( cột 1,2,3),2( cột 1,2,3),3(a),4. - Giáo dục HS tính cẩn thận ,chính xác. ii. chuẩn bị - Bảng con, bảng phụ III. các hoạt động dạy học Nội dung giáo viên học sinh 1. Khởi động 2. Bài mới HĐ1: Hình thành kiến thức HĐ2: Luyện tập 3. Củng cố - Y/c Chủ tịch HĐTQ lên điều hành. - Giới thiệu bài, ghi đề * Nêu phép cộng 435+127=? - Y/c HS thực hiện đặt tính và tính vào bảng con.Chữa bài, nhận xét, gọi H nhắc lại nhiều lần. * Thực hiện tiếp phép cộng: 256+162 - Cho HS làm trên bảng con, - Chữa bài, chốt phép tính có nhớ 1 lần ở hàng trăm - Y/c HS thảo luận và làm bài theo nhóm các bài1(cột 1,2,3), bài2(cột 1,2,3), bài 3a, bài 4 - Cho HS các nhóm trình bày kết quả trước lớp Bài 1,2: Yêu cầu hs nêu cách tính - Tiếp sức cho HS yếu - Chữa bài, chốt cách làm Bài 3 Cho HS đặt tính và tính vào bảng con - Theo dõi, giúp H yếu, Bài 4. Cho HS cách tính độ dài đường gấp khúc, - Giúp H yếu làm đúng bài tập. - Chữa chung , chốt kq đúng - GV cùng H hệ thống kiến thức. Dặn HS về nhà chia sẻ với bố mẹ cách cộng các số có ba chữ số có nhớ một lần Chủ tịch HĐTQ lên điều hành. - Nhận xét - H theo dõi - Làm vào bảng con - H nêu cách làm - Thực hiện trên bảng con - H nêu cách đặt tính rồi tính. - H nêu lại cách đặt tính rồi tính. - H làm bảng con - Các nhóm trưởng điều hành làm các bài tập - Đại diện các nhóm trình bày - H nêu lại cách tính - Tính - HS thực hiện ở bảng con - HS nêu - Nhận xét. HS lắng nghe. - Hs ghi nhớ và thực hiện HĐNGLL: an toàn giao thông (Bài 1) I Muùc tieõu -HS nhaọn bieỏt heọ thoỏng giao toõng ủửụứng boọ, teõn goùi cac loaùi ủửụứng boọ. -HS nhaọn bieỏt ủieàu kieọn, ủaởc ủieồm caực loaùi ủửụứng boọ veà maởt an toaứn vaứ chửa an toaứn - HS phaõn bieọt ủửụùc caực loaùi ủửụứng boọ vaứ bieỏt caựch ủi treõn caực con ủửụứng ủoự an toaứn. - HS coự thaựi ủoọ thửùc hieọn ủuựng quy ủũnh veà an toaứn giao thoõng ủửụứng boọ II. Chuaồn bũ 1. Giaựo vieõn - Baỷn ủoà giao thoõng ủửụứng boọ Vieọt Nam - Tranh aỷnh ủửụứng phoỏ, ủửụứng cao toỏc, ủửụứng quoỏc loọ. ủửụứng laứng xaừ....... 2. Hoùc sinh. - Sửu taàm tranh aỷnh caực loaùi ủửụứng giao thoõng. III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu Nội dung giáo viên học sinh Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu caực loaùi ủửụứng boọ Hoaùt ủoọng 2 : ẹieàu kieọn an toaứn vaứ chửa an toaứn cuỷa ủửụứng boọ *Muùc tieõu:Hs bieỏt ủửụùc heọ thoỏng ủửụứng boọ, phaõn bieọt caực loaùi ủửụứng boọ * Caựch tieỏn haứnh: -GV cho hs quan saựt caực bửực tranh: + Tranh1: GT treõn ủửụứng quoỏc loọ +Tranh 2: GT treõn ủửụứng phoỏ +Tranh 3:GT treõn ủửụứng tổnh/huyeọn + Tranh 4:GT treõn ủửụứng laứng xaừ -Y/c HS thảo luận nhóm và nhaọn xeựt: +ẹaởc ủieồm, lửụùng xe coọ, ngửụứi ủi treõn tranh 1,2 +ẹaởc ủieồm, lửụùng xe coọ, ngửụứi ủi treõn tranh 3,4. * GV giaỷng veà caực tranh => Keỏt luaọn: Heọ thoỏng GTẹB nửụực ta goàm coự: - ẹửụứng quoỏc loọ - ẹửụứng tổnh -ẹửụứng huyeọn - ẹửụứng laứng xaừ - ẹửụứng ủoõ thũ * Muùc tieõu: HS phaõn bieọt ủửụùc ẹK an toaứn vaứ chửa an toaứn cuỷa caực loaùi ủửụứng. HS bieỏt caựch ủi an toaứn treõn caực ủửụứng. * Caựch tieỏn haứnh: - GV gụùi yự: Caực em ủaừ di treõn ủửụứng tổnh, ủửụứng huyeọn, ủửụứng xaừ.Theo em ẹK naứo ủaỷm baỷo an toaứn giao thoõng cho ủửụứng ủoự? - Yeõu caàu hoùc sinh thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi: - GV choỏt: Nhửừng con ủửụứng coự ủuỷ caực ủieàu kieọn nhử: maởt ủửụứng phaỳng,, traỷi nhửùa, coự bieồn baựo hieọu giao thoõng. coự coùc tieõu, coự vaùch keỷ phaõn laứn xe, co phaàn ủửụứng daứnh cho xe thoõ soõhaởc leà ủửụứng roọng laứ ủieàu kieọn ủi laùi an toaứn. - Taùi sao ủửụứng quoỏc loọ coự ủuỷ caực ủieàu kieọn noựi treõn laùi hay xaỷy ra tai naùn giao thoõng? * Keỏt luaọn: Nhửừng ẹKAT cho caực con ủửụứng -ẹửụứng phaỳng, ủuỷ roọng ủeồ caực xe traựnh nhau -Coự giaỷi phaõn caựch, vaùch keỷ, coùc tieõu, bieồn baựo hieọu giao thoõng. - Coự ủeứn tớn hieọu giao thoõng -HS nghe -HS quan saựt - HS thaỷo luaọn vaứ nhaọn xeựt - HS nghe vaứ theo doừi -HS naộm heọ thoỏng giao thoõng ủửụứng boọ ụỷ nửụực ta. -Hs naộm - HS theo doừi - HS thaỷo luaọn theo nhoựm - Traỷ lụứi -HS nghe vaứ ghi nhụự. - HS thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi: Vỡ coự nhieàu xe ủi laùi vaứ chaùy nhanh, yự thửực ngửụứi tham gia GT khoõng chaỏp haứnh ủuựng luaọt GT neõn xaỷy ra tai naùn. - HS theo doừi vaứ naộm ?&@ Thửự sáu ngaứy 21 thaựng 8 naờm 2015 Buổi sáng Tiết 1: Tập làm văn: Nói về đội tNtp. điền vào giấy tờ in sẵn I. Mục tiêu: - Củng cố để HS nói được một số thông tin về tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh. Điền đúng nội dung vào mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách. - GDHS có ý thức đúng về tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh và tự giác viết đơn xin cấp thẻ đọc sách II. Chuẩn bị: - Mẫu đơn cấp thẻ đọc sách. III. Các hoạt động dạy học: nội dung giáo viên học sinh HĐ1: Giới thiệu bài HĐ2:Luyện tập : Nói những điều em biết về Đội TNTPHCM Bài 2:Chép lại mẫu đơn và điền vào tờ giấy in sẵn Củng cố : - Giới thiệu bài mới- Ghi đề bài - Gọi HS nêu yêu cầu * Tổ chức cho Hs cùng nói trong nhóm những điều em biết về Đội thiếu niên tiền phong. - GV giúp đỡ, tiếp sức HSY, HSKT. -Tổ chức cho HS chơi trò chơi : Phỏng vấn: -GV phổ biến cách chơi: các thành viên trong nhóm luân phiên phỏng vấn nhau về nội dung là: Đội thiếu niên tiền phong, Nếu nhóm nào có nhiều câu hỏi hay và trả lời được nhiều thì nhóm đó chiến thắng -Nhận xét, tuyên dương HS. - GV gọi HS nói lại những hiểu biết của mình về Đội theo trình tự 3 câu hỏi ở SGK. - Hướng dẫn HS làm bài ( Giúp sức HS yếu,HSKT) - Gọi HS đọc đơn của mình Nhận xét bổ sung yêu cầu HS sửa lại nội dung điền sai theo mẫuđơn - Dặn về nhà chia sẻ với anh chị và người thân về những hiểu biết của em về ĐTNTPHCM - Lắng nghe GTBM - 2 HS đọc đề bài -Các nhóm thảo luận về những điều em biết về Đội TNTPHCM -HS chơi trò chơi phỏng vấn để trả lời câu hỏi Lớp nhận, tuyên dương các nhóm bạn Đội thành lập ngày 15-5-1941 tại pác Bó , Cao Bằng .Tên gọi lúc đầu là Đội nhi đồng Cứu quốc.... - Chép lại mẫu đơn và điền vào tờ giấy in sẵn - Lớp làm bài - Nối tiếp đọc đơn của mình - Nghe và chỉnh sửa nội dung viết đơn của mình ( nếu sai) - Nghe ghi nhớ lời dặn . ?&@ Toán: luyện tập I. Mục tiêu : - Biết thực hiện phép cộng các số có ba chữ số ( có nhớ một lần sang hàng chục hoặc sang hàng trăm). - Rèn kỹ năng tính, giải toán qua các bài tập (1,2,3,4). *HSK-G: Vận dụng làm nhanh thành thạo các bài tập . - Giáo dục HS tính cẩn thận , chính xác khi làm bài II. CHUAÅN Bề GV : Bảng phụ HS : VBT, SGK, bảng con III. Các hoạt động dạy học: nội dung giáo viên học sinh 1. Khởi động 2. Bài mới : 3.Củng cố - dặn dò: - Yêu cầu Chủ tịch HĐTQ lên điều hành - Nhận xét - GTB- ghi đề bài - Yêu cầu HS thảo luận nhóm và làm các bài tập 1,2,3,4 - Yêu cầu các nhóm trình bày -GV cùng HS nhận xét, sửa bài. Bài 1,2: Cho HS nhắc lại cách thực hiện Bài 3- HS trính bày - GV nhận xét, sửa bài.Chốt dạng toán Bài 4. Yêu cầu H nhẩm trong nhóm - Theo dõi giúp nhóm có H yếu, HSKT. - Gọi các nhóm nêu kquả( ưu tiên nhóm có H yêú. HSKT ) - Nhận xét, chốt kquả đúng - GV cùng H hệ thống lại thức toàn bài. Dặn HS về làm bài tập. -Chủ tịch HĐTQ lên điều hành - Nhận xét Theo dõi, nhắc lại đề -Các nhóm trưởng điều hành nhóm mình làm các bài 1,2,3,4, - Đại diện các nhóm trình bày kết quả - HS nêu - Lớp làm vào vở nháp - 3 HS lên bảng. -HS nhận xét bài trên bảng -đổi chéo vở sửa bài. - Thực hiện theo nhóm a) 310 + 40 = 350 150 + 250 = 400 b) 400 + 50 = 450 305 + 45 = 350 c) 100 – 50 = 50 950 – 50 = 900 515 – 415 = 100 HS ghi nhớ lời dặn dò. ?&@ Buổi chiều Chính tả: (Nghe viết) chơi chuyền I. Mục tiêu - Nghe viết chính xác và trình bày đúng một đoạn trong bài “Chơi chuyền” - Nghe – viết đúng chính tả, trình bày đúng hình thức bài thơ. điền đúng các vần ao/oao vào chỗ trống, làm đúng bài tập 3 a/b. - Giáo dục học sinh ý thức rèn chữ viết ,giữ vở sạch. II. Đồ dùng dạy học - GV : Bảng phụ chép sẵn bài tập 2 III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Nội dung giáo viên học sinh 1. Khởi động 2. Bài mới : Hoạt động 1 : Hdẫn H viết chính tả Hoạt động 2 : Học sinh làm bài tập 3. Củng cố -Dặn dò - Yêu cầu Chủ tịch HĐTQ lên điều hành Giới thiệu bài . - GV đọc bài thơ . - Gọi 1 HS khá đọc Khổ thơ 1,2 nói đến điều gì ? Chữ đầu mỗi dòng thơ như thế nào ? Những câu thơ nào trong bài đặt trong ngoặc kép ? Vì sao ? - Yêu cầu tìm từ khó và viết vào bảng con - Nhận xét – sửa sai triệt để và giúp H yếu, HSKT viết đúng chính tả. - GV đọc bài cho HS viết vào vở. Theo dõi, giúp H yếu, HSKT. GV đọc H dò lại bài -Thu bài chấm,sửa lỗi. Nhận xét Bài 2 : Yêu cầu HS thảo luận và làm bài theo nhóm. ( Giúp H yếu, HSKT) - Nhận xét – sửa bài . Bài 3 : Cho HS chơi trò chơi - Hướng dẫn chơi trò chơi tiếp sức . Giúp H yếu - GV nhận xét, chốt đáp án đúng - Nhận xét tiết học. -Dặn về viết lại những từ sai. -Chủ tịch H

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 1- L3.doc