Giáo án tổng hợp lớp 3 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 12

Thực hiện BT4 tiết trước.

-Nhận xét – đánh giá.

- GTB và ghi tên bài.

GV HD. Nêu cách thực hiện.

- Y/C làm vở. 1 H làm bảng phụ

-Chấm chữa.

- Nắm y/c bài tập.

- X gọi là gì?

Tìm số bị chia làm thế nào?

- Yêu cầu hs làm bài

x: 3 = 212 x: 5 = 141

-Chấm - chữa.

-Nhận xét –sửa.

- Cho hs đọc bài toán

-Bài toán cho biết gì? hỏi gì?

- Gợi ý phân tích bài toán.

- Xác định các bước giải.

- Cho hs làm bài vào vở

 

doc23 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 522 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 3 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 12, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Caùc hình veõ trong saùch giaùo khoa - PP: Thaûo luaän vaø ñoùng vai, quan saùt,troø chôi III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY VAØ HOÏC: NOÄI DUNG GIAÙO VIEÂN HOÏC SINH A. KTBC (3-5ph) B. BAØI MÔÙI * HÑ1: Laøm vieäc vôùi SGK (10-12ph) * HÑ 2: Thaûo luaän nhoùm (10-12ph) * HÑ 3: Troø chôi goïi cöùu hoaû (7-10ph) C. Cuûng coá (3-5ph) Yeâu caàu HS keå veà caùc theá heä trong gia ñình. - Nhaän xeùt. - Giôùi thieäu baøi...ghi ®Ò - Noùi ñöôïc nhöõng taùc haïi do löûa gaây ra. * HD HS laøm vieäc theo caëp - Gôïi yù: - Em beù trong H1 coù theå gaëp tai naïn gì? - §iÒu gì seõ xaûy ra neáu can daàu hoaëc ñoáng cuûi khoâ bò baét löûa? - GV KL: Phaûi caån thaän vôùi... * Neâu caùc tình huoáng cho HS thaûo luaän vaø ñoùng vai.. VD: Baïn seõ laøm gì khi thaáy baät löûa, dieâm vöùt lung tung trong nhaø? + Theo baïn nhöõng thöù deã chaùy nhö xaêng, daàu neân caát giöõ ôû ñaâu?Baïn seõ noùi gì vôùi nhöõng ngöôøi trong gia ñình? + Beáp nhaø baïn chöa goïn gaøng , baïn seõ noùi gì vôùi moïi ngöôiø ñeåû xeáp ñaët goïn gaøng, khoâng bò chaùy? * GV nhaän xeùt : caùch toát nhaát ñeå phoøng chaùy khi ñun naáu laø khoâng.... * GV neâu tình huoáng nhö: “Nhaø baùc An chaùy beáp roài!” - Nhaän xeùt nhöõng nhoùm coù phaûn öùng nhanh. HD caùch goïi ñieän thoaïi baùo chaùy neáu ôû thaønh phoá: 114 - Nhaän xeùt tieát hoïc. - Daën hs bieát caùch thöïc hieän ôû nhaø - 2 HS leân baûng keå. - Quan saùt tranh vaø traû lôøi caâu hoûi gôïi yù theo caëp. - Trình baøy keát quaû tröôùc lôùp - Nhaän xeùt boå sung. - Caùc nhoùm thaûo luaän ñoùng vai - Boå sung cho nhau. - Theå hieän baèng phaûn öùng. - HS ghi nhôù ?&@ TËp viÕt: «n ch÷ hoa h I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: - Giuùp HS cuûng coá caùch vieát ®óng chöõ hoa H (1dßng), N, V(1dßng). Vieát teân rieâng “Haøm nghi ” baèng chöõ nhoû(1 dßng). Vieát caâu öùng duïng baèng chöõ nhoû(1 lÇn). - Reøn HS vieát ñeïp, ñuùng toác ñoä, khoaûng caùch giöõa caùc con chöõ, töø vaø caâu ñuùng. - Coù yù thöùc cÈn thËn, reøn luyeän chöõ ®Ñp. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC * GV: - Maãu vieát hoa H. - Caùc chöõ Hµm Nghi vaø c©u øng dông vieát treân doøng keû oâ li. * HS: - Baûng con, phaán, vôû taäp vieát. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu Néi dung gi¸o viªn häc sinh 1. Kieåm tra baøi cuõ. 3’ 2. Baøi môùi Luyeän vieát chöõ hoa. 10’ Luyeän vieát töø öùng duïng 7’ Caâu öùng duïng 7’ HD vieát vôû. 12’ -Chaám chöõa. 3.Cuûng coá daën doø: 1’ -Vieát baûng: Gheành Raùng, Loa Thaønh, Thuïc Vöông -Nhaän xeùt - GTB- GT vaø ghi ñeà baøi. - Tìm nhöõng chöõ vieát hoa trong baøi? -Ñöa maãu chöõ. -Vieát maãu + moâ taû. Haøm Nghi: laøm vua naêm 12 tuoåi coù tinh thaàn yeâu nöôùc bò Thöïc daân Phaùp baét ñi ñaøy vaø maát ôû An – gieâ – ri. -Khoaûng caùch caùc chöõ. - Caùc neùt trong moät chöõ. -Vieát maãu +moâ taû -Caâu ca dao taû veû ñeïp ôû mieàn trung nöôùc ta. -Vieát maãu. -Neâu yeâu caàu vieát. -Quan saùt HD HSY vieát baøi. -Nhaän xeùt – chöõa. - Chaám vaø nhaän xeùt. -Daën doø: veà nhaø luyeän vieát theâm - 2 HSY leân baûng vieát. -Nhaéc laïi teân baøi hoïc. -HS ñoïc toaøn baøi. H, V, N. -Quan saùt nhaän xeùt. Ñoä cao caùc neùt -HS quan saùt + nghe. -Vieát baûng ñoïc laïi. -Ñoïc quan saùt maãu phaân tích. -Haøm: H 2,5 li+am cao 1li + (` treân a) ; Nghi: ngh + i K/caùch baèng moät thaân chöõ. -vieát baûng con, H leân baûng vieát . -ñoïc caâu öùng duïng. -Vieát baûng: Haûi Vaân, Hoøn Hoàng, Haøn, -Ngoài ñuùng tö theá. + H 1 doøng +N, V 1 doøng +Haøm Nghi 1 doøng +Caâu ca dao 11aàn. -Vieát töøng doøng. -Luyeän vieát theâm. ?&@ Thöù ba ngaøy 3 thaùng 11 naêm 2015 Buæi s¸ng TËp ®äc: c¶nh ®Ñp non s«ng I. MUÏC ÑÍCH YEÂUCAÀU: - Bieát ñoïc ngaét nhòp ñuùng caùc doøng thô luïc baùt, thô 7 chöõ trong baøi. - Böôùc ñaàu bieát caûm nhaän ñöôïc veû ñeïp vaø söï giaøu coù cuûa caùc vuøng mieàn treân ñaát nöôùc ta, töø ñoù theâm töï haøo veà queâ höông ñaát nöôùc .( traû lôøi ñöôïc caùc CH trong SGK; thuoäc 2-3 caâu ca dao trong baøi) *HSK-G: Ñoïc troâi chaûy theå hieän gioïng ñoïc phuø hôïp , hieåu chaéc noäi dung cuûa baøi II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC - Tranh minh hoïa baøi taäp ñoïc. - Baûng phuï ghi saün noäi dung baøi thô ñeå höôùng daãn hoïc thuoäc loøng. III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Néi dung GIAÙO VIEÂN HOÏC SINH 1. KTBC. 3’ 2. Baøi môùi. a-GTB. b-Giaûng baøi. Luyeän ñoïc vaø giaûi nghóa töø. 12’ Tìm hieåu baøi.10’ Hoïc thuoäc loøng 8' 3.Cuûng coá daën doø: 2’ - Y/C keå chuyeän: “Naéng phöông Nam” -Nhaän xeùt - GT vaø ghi teân baøi hoïc. -Ñoïc maãu toaøn baøi. - Y/c ñoïc doøng thô noái tieáp. -Ghi nhöõng töø hs ñoïc sai leân baûng. - Ñoïc töøng khoå thô tröôùc lôùp. - HD ngaét nghæ hôi. - Ñoïc trong nhoùm. -Giaûi nghóa töø SGk. - Gv höôùng daãn HSY ñoïc baøi . -Moãi caâu ca dao noùi ñeán moät vuøng ñoù laø vuøng naøo? -Caùc caâu ca dao noùi veà veû ñeïp cuûa 3 mieàn Baéc, Trung , Nam. -Moãi vuøng coù caûnh ñeïp gì? -Theo em ai ñaõ giöõ gìn toâ ñieåm cho non soâng ta ngaøy caøng ñeïp hôn? Nhieäm vuï cuûa chuùng ta laøm gì? * Neâu ND baøi taäp ñoïc. Baøi hoïc cho chuùng ta thaáy ñieàu gì? - Toå chöùc cho HS HTL. -Thi ñoïc tröôùc lôùp - Tuyeân döông HS ñoïc toát. - Nhaän xeùt tieát hoïc -Daën HS veà tìm hieåu theâm caùc caûnh ñeïp cuûa ñaát nöôùc ta -2HS:Keå chuyeän:Naéng phöông Nam -Nhaän xeùt. -Nhaéc laïi teân baøi hoïc. -Theo doõi. -HS noái tieáp ñoïc töøng doøng thô. -Ñoïc laïi. -Ñoïc töøng khoå thô. -Ñoïc töøng caâu ca dao trong nhoùm. -Thi ñoïc. -Ñoïc ñoàng thanh. -Ñoïc thaàm caû baøi. 1. Laïng Sôn, 2.Haø Noäi, 3 .5.TPHCM, 6 Ñoàng thaùp -HS traû lôøi. -Ñoïc thaàm –trao ñoåi caëp CH 3. -Cha oâng ta bao ñôøi nay ñaõ xaây döïng toâ ñieåm -Hoïc gioûi, chaêm ngoan - HS nhaéc laïi. -HS nhaåm thaàm.Gaáp saùch ñoïc. -Thi ñoïc.Nhaän xeùt bình choïn. - HS laéng nghe. - HS thöïc hieän ôû nhaø ?&@ To¸n: so s¸nh sè lín gÊp mÊy lÇn sè bÐ I. MUÏC TIEÂU - Bieát caùnh so saùnh soá lôùp gaáp maáy laàn soá beù. *HSK-G: Vaän duïng toát , thöïc haønh laøm thaønh thaïo caùc baøi taäp lieân quan. +TÑ: GD HS tính toaùn caån thaän , chính xaùc . II. CHUAÅN BÒ: - B¶ng phô III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y Vµ HäC: Néi dung Ho¹t ®éng d¹y Ho¹t ®éng häc 1. KTBC: 3’ 2.Baøi môùi. .*GT baøi toaùn. 15’ *Thöïchaønh. Baøi 1: Traû lôøi caâu hoûi 5’ Baøi 2: 5 Baøi 3: 5’ 3. Cuûng coá daën doø: 2’ - Thöïc hieän BT 5 tieát tröôùc. -Nhaän xeùt - GT vaø ghi ñeà baøi. -Baøi toaùn cho bieát gì? -Baøi toaùn hoûi gì? -Muoán bieát ñoä daøi AB gaáp maáy laàn CD ta thöïc hieän 6:2 = 3 (laàn). -Ñoä daøi ñoaïn AB gaáp ñoä daøi CD soá laàn laø: 6 : 2 = 3 (laàn). -Muoán tìm soá lôùn gaápmaáy laàn soá beù ta laøm theá naøo? -Muoán bieát soá hình troøn xanh gaáp maáy soá hình troøn traéng ta phaûi bieát gì? -Laøm theá naøo? - Yeâu caàu HS neâu mieäng -Nhaän xeùt – chöõa. - Ñoïc baøi toaùn -Baøi toaùn cho bieát gì? -Baøi toaùn hoûi gì?Tieáp söùc cho HSY. -Yeâu caàu hs tính kq -Nhaän xeùt chöõa. -Ñoïc ñeà baøi. – Toùm taét -Neâu caùch tính. -Chaám chöõa. -Muoán so saùnh soá lôùn gaáp maáy laàn soá beù ta laøm theá naøo? -Daën HS: veà nhaø xem laïi baøi taäp. -2 HSTB:Chöõa baøi taäp 5. -Ñoïc baøi toaùn. -Suy nghó neâu caùch laøm. -Ñoaïn AB gaáp 3 laàn ñoaïn CD. 6cm A B 2cm C D -Neâu töøng böôùc. -HSK-G: Soá lôùn : soá beù =soá laàn. -Ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. -Soá xanh: . Hình. Soá traéng: hình. -Ñeám. So saùnh (t./h chia nhaåm). -HSY:Traû lôøi.a/ 6: 2 = 3 (laàn) b- 6:3 = 2 (laàn)/c- 16 : 4 = 4 (laàn). -Ñoïc ñeà. Cam: 20 caây, cau : 5caây Cam gaáp cau maáy laàn? -Giaûi baûng con. -nhaän xeùt – chöõa. -HS Ñoïc ñeà baøi. – Toùm taét. Lôïn: 42kg Ngoãng: 6 kg Lôïn gaáp maáy laàn ngoãng? -Giaûi vaøo vôû. -veà nhaø xem laïi baøi taäp. ?&@ Thöù tö ngaøy 4 thaùng 11 naêm 2015 Buæi s¸ng ChÝnh t¶ (NV) chiÒu trªn s«ng h­¬ng I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: - Nghe - vieát ñuùng baøi C T. Trình baøy ñuùng hình thöùc baøi vaên xuoâi. - Laøm ñuùng baøi taäp ñieàn tieáng coù vaàn: oc/oâc. BT2. - Thöïc hieän ñoïc vaø giaûi ñuùng caùc caâu ñoá. BT3 (a/b) +TÑ: GD HS vieát chöõ caån thaän ,coù yù thöùc giöõ vôû saïch vieát chöõ ñeïp. *HSK-G: Vieát chính xaùc , ñeïp baøi vieát , thöïc haønh laøm baøi taäp thaønh thaïo. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC - B¶ng, trÇu, thãc II. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC Néi dung GIAÙO VIEÂN HOÏC SINH 1. KTBC. 3’ 2. Baøi môùi. a-GTB . b-Giaûng baøi. HD chuaån bò 8’ Vieát vôû: 12’ Chaám chöõa5’ Baøi 2: Ñieàn oc/ooc 5’ Baøi 3: Vieát lôøi giaûi ñoá. 3’ 3. Cuûng coá daën doø: 2’ -Ñoïc:khu vöôøn, maùi tröôøng, doøng suoái, aùnh saùng. -Nhaän xeùt – söûa. - GT vaø ghi teân baøi hoïc. - GV ñoïc ñoaïn vieát. -T/ giaû taû nhöõng h/ aûnh, aâm thanh naøo treân doøng soâng? +Nhöõng chöõ naøo trong baøi ñöôïc vieát hoa? Vì sao? -Nhöõng chöõ naøo vieát deã sai? Ñoïc:laï luøng,nghi nguùt, -Ñoïc töøng caâu.GV höôùng daãn HSY vieát baøi . -Ñoïc laïi – ñöa maãu. - Chaám chöõa. HD laøm BT - Neâu y/c baøi taäp. - Cho hs laøm baøi Con s..., quaàn s...., m.... haøng, rô m... -Nhaän xeùt chöõa baøi. - Neâu y/c BT. - Laøm BT vaø chöõa. -Nhaän xeùt tieát hoïc. -Daën HS. - 2HSY leân baûng lôùp, lôùp vieát baûng con. -Nhaän xeùt. Nhaéc laïi teân baøi hoïc. -Theo doõi. +Tieáng lanh canh cuûa thuyeàn chaøi,.. - Chieàu, Cuoái, Phía, . Ñaàu caâu. Höông Queá, Coàn Heán,Teân rieâng -Neâu vaø phaân tích. -Vieát baûng. Ñoïc laïi. Ngoài ñuùng tö theá vieát baøi. -Vieát baøi. -Ñoåi cheùo vôû soaùt loãi. -Ñoïc yeâu caàu. Laøm vôû – chöõa baûng. Con soùc, quaàn sooùc, moùc haøng, rô mooùc. HS ñoïc. -Trao ñoåi caëp vaø traû lôøi. “Traâu, traàu, traáu”. -Ghi nhôù baøi taäp 2: ?&@ To¸n: luyÖn tËp I. MUÏC TIEÂU Giuùp hoïc sinh: - BiÕt thùc hiÖn gÊp mét sè lªn nhiÒu lÇn vµ vËn dông gi¶i bµi to¸n cã lêi v¨n. - Phaân bieät giöõa so saùnh soá lôùn gaáp maáy laàn soá beù vaø so saùnh soá lôùn hôn soá beù bao nhieâu ñôn vò . - Trôï giuùp cho HS yÕu biÕt c¸ch thùc hiÖn vµ gi¶i to¸n cã liªn quan. II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : - Baûng phuï ghi noäi dung baøi taäp caàn söûa . - PP: Thöïc haønh , thaûoluaän, troø chôi. III. HO¹T §éNG D¹Y Vµ HäC: N dung HO¹T §éNG D¹Y HO¹T §éNG HäC A. KTBC (3-5ph) B. Baøi môùi * HÑ1 Höôùng daãn luyeän taäp (25-30ph) C.Cuûng coá, daën doø (1-2ph) Cho HS laøm baøi taäp 3/54 - Nhaän xeùt, söûa baøi - Giôùi thieäu baøi ,Ghi teân baøi leân baûng. Baøi 1:Yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi caùch so saùnh soá lôùn gaáp maáy laàn soá beù . - Ñoïc töøng caâu hoûi cho hoïc sinh traû lôøi +Sôïi daây 18 m daøi gaáp maáy laàn sôïi daây 6 ? b)Bao gaïo 35 kg caân naëng gaáp maáy laàn bao gaïo 5 kg ? Baøi 2: Goïi 1 hoïc sinh ñoïc ñeà baøi. - GV nªu c©u hái cho HS tr¶ l¬× miÖng Baøi 3: Goïi 1 hoïc sinh ñoïc ñeà baøi . HDHS yÕu lµm bµi tËp 3 - Muoán bieát caû hai thöûa ruoäng thu hoaïch ñöôïc bao nhieâu ki-loâ-gam caø chua, ta phaûi bieát ñöôïc ñieàu gì ? - Vaäy ta phaûi tìm soá ki-loâ-gam caø chua cuûa thöûa ruoäng thöù hai tröôùc . - Yeâu caàu hoïc sinh laøm baøi . - Quan saùt hoïc sinh khi laøm baøi GV gióp HS YÕu gi¶i to¸n GV ñoïc baøi vaø HD cuï theå lôøi giaûi vaø pheùp tính. Baøi 4: Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc noäi dung ñaàu tieân cuûa baûng . - Muoán tính soá lôùn hôn soá beù bao nhieâu ñôn vò ta laøm nhö theá naøo ? - Muoán so saùnh soá lôùn gaáp maáy laàn soá beù ta laøm nhö theá naøo ? - Yeâu caàu hoïc sinh töï laøm baøi . - Chöõa baøi vaø cho ñieåm hoïc sinh - Yeâu caàu hoïc sinh veà nhaø luyeän taäp theâm veà gaáp moät soá leân nhieàu... - Nhaän xeùt tieát hoïc . - 1hoïc sinh laøm baøi treân baûng - Nhaän xeùt,söûa chöõa. - H traû lôøi - HS neâu kq: a)Sôïi daây 18 m daøi gaáp sôïi daây 6 m soá laàn laø : 18 : 6 = 3 (laàn) b)Bao gaïo 35 kg caân naëng gaáp bao gaïo 5 kg soá laàn laø : 35 : 5 = 7 (laàn). - Ñoïc ñeà BT 2 - HS tr¶ lêi - Ñoïc ñeà baøi - Ta phaûi bieát ñöôïc soá kg caø chua thu ñöôïc ôû moãi thöûa ruoäng laø bao nhieâu . - 1 hoïc sinh leân baûng laøm baøi hoïc sinh caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp - Ñoïc : Soá lôùn, soá beù, soá lôùn hôn soá beù bao nhieâu ñôn vò , soá lôùn gaáp soá beù maáy laàn . - Ta laáy soá lôùn tröø ñi soá beù . - Ta laáy soá lôùn chia cho soá beù - Laøm baøi, sau ñoù 2 hoïc sinh ngoài caïnh nhau ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra baøi cuûa nhau L¾ng nghe thùc hiÖn ?&@ LuyÖn tõ & C©u: «n tËp vÒ tõ chØ ho¹t ®éng, tr¹ng th¸i I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU: - NhËn biÕt ®­îc c¸c tõ chØ ho¹t ®éng tr¹ng th¸i trong khæ th¬ (BT1) - BiÕt thªm ®­îc mét kiÓu so s¸nh míi: So s¸nh ho¹t ®éng víi ho¹t ®éng(BT2) - Chän ®­îc nh÷ng tõ ng÷ thÝch hîp ®Ó ghÐp thµnh c©u(BT3) Gióp HS yÕu b­íc ®Çu n¾m ®­îc mét kiÓu so s¸nh míi, HS K- G nhËn biÕt, ph¸t hiÖn nhanh. II. CHUAÅN BÒ: - Baûng phuï vieát BT1. - Baûng lôùp vieát BT3. III/CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC ND GIAÙO VIEÂN HOÏC SINH A. KTBC (3-5ph) B. Baøi môùi Höôùng daãn HS laøm baøi taäp. (25 – 30 ph) C. Cuûng coá, daën doø (2-3ph) Cho HS ®Æt c©u theo mÉu caâu Ai lµm gì? víi nh÷ng tõ ng÷ cho tr­íc D·y1: §Æt c©u víi tõ: B¸c n«ng d©n D·y2: §Æt c©u víi tõ: Nh÷ng chó gµ con Gäi HS c¶ líp lÇn l­ît ®äc c©u võa ®Æt - Nhaän xeùt. Ghi ñieåm. * Giôùi thieäu baøi + ghi ®Ò bµi. Baøi taäp 1: - Môøi HS ñoïc yeâu caàu cuûabaøi. H­íng dÉn HS lµm bµi. Yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm 2 sau ®ã lµm vµo VBT - Huy ®éng kÕt qu¶ T×m nh÷ng tõ chØ ho¹t ®éng trong khæ th¬? (GV g¹ch ch©n nh÷ng tõ chØ ho¹t ®éng) Con meï ñeïp laøm sao Nhöõng hoøn tô nhoû Chaïy nhö laên troøn Treân saân, treân coû. Ho¹t ®éng cña nh÷ng chó gµ con ®­îc miªu t¶ b»ng c¸ch nµo? V× sao cã thÓ so s¸nh nh­ thÕ? - GV nhaän xeùt, choát l¹i: §©y lµ mét c¸ch so s¸nh míi: So s¸nh ho¹t ®éng víi ho¹t ®éng Qua c¸ch so s¸nh nµy em cã c¶m nhËn g× vÒ ho¹t ®éng cña nh÷ng chó gµ con? Ta võa häc thªm mét kiÓu so s¸nh míi ®ã lµ g×? * VËn dông kiÓu so s¸nh võa häc ®Ó t×m c¸c h¹t ®éng trong BT2 Baøi taäp 2: - Môøi 1 HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. - Cho HS trao ñoåi theo nhoùm. Moãi nhoùm laøm moät ñoaïn trích. Giuùp ñôõ HS yÕu caùch t×m ®­îc nh÷ng tõ chØ ho¹t ®éng - GV môøi ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy. - GV nhaän xeùt, choát laïi: Töø so saùnh hoaït ñoäng. a) Con traâu ñen ñi nhö ñaäp ñaát. b)Taøu cau vöôn nhö(tay) vaãy Qua mçi c©u cã thÓ hái: Theo em, v× sao cã thÓ so s¸nh tr©u ®en ®i nh­ ®Ëp ®Êt? Gi¶i thÝch thªm cho HS hiÓu: V× tr©u ®en to khoÎ, ®i rÊt m¹nh, ®i ®Õn ®©u ®Êt lón ®Õn ®ã nªn cã thÓ nãi ®i nh­ ®Ëp ®Êt. Baøi taäp 3: - GV môøi HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. - GV yeâu caàu HS th¶o luËn theo nhãm Tæ chøc trß ch¬i - Nªu yªu cÇu cña trß ch¬i - GV daùn lªn baûng lôùp 2 tôø phieáu ñaõ vieát noäi dung baøi tËp 3 Môøi ®¹i diÖn 2 nhãm, mçi nhãm 2 em lªn thi nèi ®óng, nhanh. - Yªu cÇu c¶ líp theo dâi cæ vò - GV nhaän xeùt choát lêi giaûi ñuùng. * Nh÷ng ruéng lóa cÊy sím - ®· træ b«ng. * Nh÷ng chó voi th¾ng cuéc - h­¬ vßi chµo kh¸n gi¶. * C©y cÇu lµm b»ng th©n dõa - b¾c ngang dßng kªnh. * Con thuyÒn c¾m cê ®á - lao b¨ng b¨ng trªn s«ng. Cñng cè l¹i néi dung bµi häc - Veà nhµ hoµn thiÖn c¸c BT trong VBT - Chuaån bò bµi sau : Töø ñòa phöông. Daáu chaám hoûi, daáu chaám than. - Nhaän xeùt tieát hoïc. - HS l¾ng nghe vµ ®Æt c©u theo yªu cÇu HS lÇn l­ît ®äc c©u m×nh ®Æt C¶ líp theo dâi nhËn xÐt -1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa ñeà baøi. Th¶o luËn nhãm2, lµm vµo VBT - 1 HS leân baûng laøm baøi. - HS tr¶ lêi Ch¹y - l¨n trßn - Gièng nh­ ho¹t ®éng l¨n trßn cña nh÷ng hßn t¬ nhá - HS tr¶ lêi - L¾ng nghe - HS tr¶ lêi: Nh÷ng chó gµ con thËt nghé nghÜnh, ®¸ng yªu - So s¸nh ho¹t ®éng víi ho¹t ®éng - 1HS ®äc yªu cÇu - HS lµm viÖc theo nhãm - §¹i diÖn c¸c nhãm ®äc kÕt qu¶ - L¾ng nghe - HS suy nghÜ tr¶ lêi - L¾ng nghe - HS chöõa baøi ñuùng vaøo VBT. - 2-3 HS ñoïc laïi caâu thô coù hình aûnh so saùnh. - 1HS ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. - HS trao ñoåi theo nhoùm. - Ñaïi dieän caùc nhoùm leân b¶ng thi - C¶ líp theo dâi cæ vò - HS nhaän xeùt. - HS chöõa baøi vaøo VBT. L¾ng nghe thùc hiÖn ?&@ Thöù naêm ngaøy 5 thaùng 11 naêm 2015 Buæi s¸ng ChÝnh t¶: (Nghe viÕt) c¶nh ®Ñp non s«ng I. MôC tiªu: - Nghe- vieát ñuùng baøi CT. - Trình baøy ñuùng hình thöùc caùc caâu thô theå luïc baùt, theå song thaát. - Laøm ñuùng BT2(a,b). - GD HS caån thaän , naén noùt trong vieát chöõ. II. CHUÈN BÞ : - Baûng phô. III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y HäC : nd gi¸o viªn häc sinh 1. Kieåm tra baøi cuõ. 3’ 2. Baøi môùi. HD chuaån bò 10’ Vieát vôû: 12’. -Chaám chöõa: 5’ HD laøm baøi taäp. Baøi 2: 7 – 8’ 3.Cuûng coá – daën doø: 1 -Vieát 2 chöõ coù vaàn ooc/oc, -2 töø chöùa tieáng baét ñaàu baèng ch/tr.-Nhaän xeùt – söûa. - GT vaø ghi ñeà baøi. -Ñoïc baøi vieát. -Baøi CT coù nhöõng teân rieâng naøo? -Nhöõng caâu naøo thuoäc theå thô luïc baùt? Vieát theá naøo? -2 Caâu cuoái moãi haøng goàm maáy chöõ? Vieát theá naøo? -Ghi baûng. -Ñoïc:quanh quanh, non xanh söøng söõng, Ñoïc maãu laàn 2. -Ñoïc töøng caâu.(GV giuùp ñôõ HSY vieát baøi). - Chaám moät soá baøi vaø NX. -Ñoïc laïi. Tìm töø chöùa tieáng coù vaàn at/ac. +Mang vaät naêng treân vai....... +Coù caûm giaùc caàn uoáng nöôùc: ..... +Doøng nöôùc töï nhieân töø treân cao ñoå xuoáng...... - Huy ñoäng keát quaû. -Nhaän xeùt –tieát hoïc. -Daën doø: - 2HSY leân baûng vieát. Lôùp vieát b/c. -Nhaéc laïi teân baøi hoïc. -Theo doõi . – 2 HSK ñoïc , lôùp ñoïc thaàm. +Ngheä, Haûi Vaân, Hoøn Hoàng, Nhaø Beø, -Caâu 1,2,3 Doøng treân luøi vaøo 2 oâ doøng döôùi luøi vaøo 1 oâ. -7 Chöõ .Vieát thaúng haøng. -Neâu töø vieát sai. -Phaân tích vaø vieát baûng con, 3HSY leân baûng vieát töø. -Ngoài ñuùng tö theá. -Vieát baøi vaøovôû. -Ñoåi vôû soaùt. -Thaûo luaän trình baøy: 1HS neâu gôïi yù – 1 HS tra lôøi. +Mang vaät naêng treân vai: vaùc +Coù caûm giaùc caàn uoáng nöôùc: Khaùt. +Doøng nöôùc töï nhieân töø treân cao ñoå xuoáng: Thaùc. -Söûa loãi neáu vieát sai. - HS nghe ?&@ To¸n: b¶ng chia 8 I. MUÏC TIEÂU - Böôùc ñaàu thuoäc baûng chia 8 vaø vaän duïng ñöôïc trong giaûi toaùn (coù moät pheùp chia 8) - GD HS tính toaùn caån thaän , chính xaùc. *HSK-G: Thuoäc baûng chia 8 , vaän duïng laøm thaønh thaïo caùc baøi taäp. II. CHUAÅN BÒ: - C¸c tÊm b×a cã 8 chÊm trßn - Baûng phuï III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y Vµ HäC: Néi dung gi¸o viªn häc sinh 1. Kieåm tra baøi cuõ. 3’ 2. Baøi môùi. a.HD laäp baûng chia 8. 15’ Thöïc haønh 20p 3. cuûng coá daën doø.2'. - KT ñoïc baûng nhaân8. -Nhaän xeùt –chöõa. - GTB vaø ghi ñeà baøi. 8 laáy 1 laàn baèng maáy ? Ghi: 8 x1 = 8 -8 Chaám troøn chia laøm caùc nhoùm, moãi nhoùm coù 8 chaám vaäy ñöôïc maáy nhoùm? -Neâu vaø ghi: 8 : 8 = 1 8 laáy 2 laàn = ? - Chia thaønh caùc nhoùm, moãi nhoùm coù 8 ch/ troøn ñöôïc maáy nhoùm?. Ghi: 16 : 8 = 2 -Nhaän xeùt: 8 x 1 = 8 ; 8 : 8 =1 8 x 2 = 16 16 : 2 = 8 8 x 3 = ? Vaäy 24 : 8= ? Cho HS thaønh laäp caùc coâng thöùc coøn laïi. - NX soá chia. - Xoaù daàn cho HS ñoïc thuoäc. Baøi 1:coät1.2.3 - Thöïc hieän vôû nhaùp. -Nhaän xeùt – söûa .Ghi baûng. Baøi 2:coät1.2.3 - Naém y,c BT . Laøm VBT. -Neâu kq noái tieáp. -Nhaän xeùt moái quan heä giöõa p/ nhaân vaø p/ chia. Baøi 3: - Ñoïc baøi toaùn - Baøi toaùn cho bieát gì? - B/toaùn hoûi?Tieáp söùc HSY laøm baøi . - Chaám chöõa. Baøi 4: - Ñoïc baøi toaùn -Baøi toaùn cho bieát gì? -Baøi toaùn hoûi gì?-Chaám chöõa. Nhaän xeùt veà caùc daïng toaùn chia: chia theo nhoùm; chia thaønh caùc phaàn baèng nhau. - Nhaän xeùt tieát hoïc .Daën doø: -3-4 HSY:Ñoïc baûng nhaân 8. - Nhaéc laïi teân baøi hoïc. -Laáy moät taám bìa coù 8 chaám troøn. 8 laáy 1 laàn = 8 -8 chaám chia thaønh caùc nhoùm 1 nhoùm coù 8 chaám ñöôïc 1 Nhoùm. -HS Ñoïc. -8 laáy 2 laàn = 16. -2 nhoùm. -Ñoïc caùc pt vöøa laäp. -Quan saùt nhaän xeùt. (thöïc haønh tröïc quan) -Soá chia laø 8. -Nhaéc laïi.Ñoïc caù nhaân. -Thöïc hieän tính nhaåm. -HSY ñoïc noái tieáp nhau kq. - HS laøm vaøo VBT. - Neâu kq noái tieáp. -Tích cuûa p/ nhaân chia TS naøy ñöôïc TS kia. - Ñoïc ñeà . - HS traû lôøi Giaûi vôû. - Chöõa BT. -Ñoïc ñeà. - HS traû lôøi - Cho HS ñoåi cheùo vôû kieåm tra -HS thaûo luaän N 2 ñeå laøm baøi . -Ñoïc baûng chia 8.vaø hoïc thuoäc baûng chia 8 ?&@ Thöù saùu ngaøy 9 thaùng 10 naêm 2015 TËp lµm v¨n: nãi vÒ c¶nh ®Ñp ®Êt n­íc I. Môc tiªu: - Noùi ñöôïc nhöõng ñieàu em bieát veà moät caûnh ñeïp ôû nöôùc ta döïa vaøo moät böùc tranh (hoaëc moät taám aûnh), theo gôïi yù(BT1). - Vieát ñöôïc nhöõng ñieàu noùi ñöôïc ôû BT1 thaønh moät ñoaïn vaên ngaén(khoaûng 5 caâu). - GD HS yeâu queâ höông ñaát nöôùc. *HSK-G: Keå töï nhieân , theå hieän roõ caûm xuùc khi keå veà caûnh ñeïp ñaát nöôùc , vieát ñoaïn vaên raønh maïch, boäc loä ñöôïc tình caûm vôùi caûnh vaät trong tranh. II.Ñoà duøng daïy – hoïc. - Tranh veà caûnh ñeïp ñaát nöôùc. Baûng phuï. III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: néi dung gi¸o viªn häc sinh 1. Kieåm tra baøi cuõ. 3’ 2. Baøi môùi. Baøi 1: Noùi nhöõng ñieàu em bieát veà caûnh ñeïp theo gôïi yù .15’ Baøi 2: Vieát ñieàu vöøa noùi thaønh moät ñoaïn vaên. 5 – 7 caâu 15’ 3. Cuûng coá – daën doø. 1’ - Keå chuyeän: Toâi coù ñoïc ñaâu. - Noùi veà queâ höông em ôû. -Nhaän xeùt - GT vaø ghi ñeà baøi. Treo tranh caûnh ñeïp ôû Phan Thieát. Treo gôïi yù. 1.Tranh veõ caûnh gì? Noù ôû nôi naøo? 2.Maøu saéc trong tranh theá naøo? 3.Caûnh trong tranh coù gì ñeïp? 4.Caûnh trong tranh gôïi cho em suy nghó gì? -Khuyeáân khích cho SHY taäp noùi. -Nhaän xeùt – söûa. -Nhaéc caùch duøng töø ñaët caâu. – theo doõi söûa. - Neâu y/c BT. - Y/c HS vieát nhöõng ñieàu vöøa keå vaøo vôû. - Huy ñoäng kq: goïi Hs ñoïc baøi vieát. Theo doõi. Söûa chöõa. -Nhaän xeùt tuyeân döông. -Nhaän xeùt chung giôø hoïc.. -Daën HS. -2HS TB:Keå chuyeän: Toâi coù ñoïc ñaâu. -1HSY:Noùi veà queâ höông em ôû. -Nhaéc laïi teân baøi hoïc. -Ñoïc yeâu caàu baøi taäp. -HS quan saùt tranh 1HS ñoïc caâu gôïi yù – 1 HS döïa vaøo tranh ñeå traû lôøi. -1HSK-G: noùi maãu thaønh moät ñoaïn vaên. -Taäp noùi theo caëp. -Thi noùi. -Nhaän xeùt. -Ñöa tranh ñaõ söu taàm ñöôïc -Treo vaø döïavaøo gôïi yù taäp noùi. -HS ñoïc yeâu caàu. -Hs vieát baøi. -Ñoïc baøi vieát. -Nhaän xeùt. -Hoaøn thaønh baøi ôû nhaø. ?&@ To¸n: luyÖn tËp I. Môc tiªu : - Thuoäc baûng chia 8 vaø vaän duïng ñöôïc trong giaûi toaùn (coù moät pheùp chia) - GD HS tính toaùn caån thaän,chính xaùc. *HSK-G: Vaän duïng toát , thaønh thaïo. II. CHUÈN BÞ: - Baûng con, baûng phuï. III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC . N¤I dung HO¹T §éNG D¹Y HO¹T §éNG HäC 1. Kieåm tra baøi cuõ. 3’ 2.Baøi môùi. 3.Cuûng coá – daën doø.2’ - KT ñoïc baûng nhaân chia8. -Nhaän xeùt –chöõa. - GT vaø ghi ñeà baøi. Baøi1:coät1.2.3 - Cho HS nhaåm – sau ñoù neâu mieäng noái tieáp. -NX– moái quan heä giöõa p/nhaân, p/ chia. -Nhaän xeùt , tuyeân döông. Baøi 2: coät 1.2.3 -Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo vôû.Tieáp söùc HSY. -Chaám chöõa. Baøi 3: Baøi toaùn cho bieát gì? -Baøi toaùn hoûi gì? -Muoán bieát 1 chuoàng coù bao nhieâu con thoû ta phaûi laøm gì? -Tính soá thoû coøn laïi ta laøm caùch naøo? -GV giuùp ñôõ HSY laøm baøi. -Chaám chöõa. Baøi 4: Tìm 1/8 soá oâ cuûa 1 hình .5’ -Toå chöùc cho HS thaûo luaän nhoùm baøn ñeå laøm BT. -Nhaän xeùt –chöõa. -Nhaän xeùt chung giôø hoïc. -Daën HS. 2-4 HSY:Ñoïc baûng nhaân, chia 8. -Nhaéc laïi teân baøi hoïc. -HSY:Noái tieáp nhau ñoïc 2 pheùp tính 1 laàn. a. 8 x 6 8 x 7 8 x 8 48 : 8 56 : 8 64 : 8 b. 16 : 8 24 : 8 32: 8 16 : 2 24 : 3 32 : 4 -Hs laøm vôû. 32 : 8 24 : 8 40 : 5 42 : 7 36 : 6 48 : 8 -Ñoïc ñeà. Coù : 42 con. Baùn : 10 con. Coøn laïi nhoát vaøo 8 chuoàng. 1chuoàng: con? Soá thoû coøn laïi. -HSK:So thoû coù – soá baùn ñi =soá coøn laïi. Giaûi vôû. Gi¶i Soá thoû coøn laïi sau khi baùn 10 con Con thoû laø: 42-10= 32 (con thoû) Soá thoû coù trong moãi chuoàng laø: 32:8= 4(con thoû) Ñaùp soá: 4 con thoû -Ñoïc ñeà - laøm mieäng. -HS thaûo luaän vaø neâu a-16: 8 = 2 b-24: 8 = 3 -Chuaån bò baøi sau. ?&@ TN&XH: mét sè ho¹t ®éng ë tr­êng I. MUÏC TIEÂU Sau baøi hoïc ,HS coù khaû naêng: - Keå teân caùc moân hoïc vaø neâu ñöôïc moät soá hoaït ñoäng hoïc taäp dieãn ra trong caùc giôø hoïc cuûa caùc moân hoïc ñoù . - Nªu ®­îc tr¸ch nhiÖm cña HS khi tham gia c¸c ho¹t ®éng ®ã. - Tham gia c¸c ho¹t ®éng do nhµ tr­êng tæ choc II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC : - Caùc hình veõ trong SGK trang 46 ,47. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC néi dung gi¸o viªn häc sinh A. KTBC (3-5ph) B. BAØI MÔÙI * HÑ1: Quan saùt theo caëp. (15-20ph) *HÑ2: Laøm vieäc theo toå hoïc taäp. (15-20ph) C.Cuûngcoá daën doø. (3-5ph) - Haõy keå teân nhöõng vaät deã gaây chaùy? - Caàn laøm gì ñeå phoøng chaùy khi ñun naáu ôû nhaø? - Nhaän xeùt. - Giôùi thieäu, ghi baøi. + Cho HS quan saùt hình SGK, traû lôøi caâu hoûi theo caëp: - Keå teân moät soá hoaït ñoäng dieãn ra trong giôø hoïc? - Trong töøng hoaït ñoäng ñoù HS laøm gì, GV laøm gì? -Lieân heä: Em thöôøng laøm gì trong giôø hoïc? -Em coù thích hoïc nhoùm khoâng? -Em thöôøng hoïc nhoùm trong nhöõng giôø hoïc naøo? + Em thöôøng laøm gì khi hoïc nhoùm? + Em coù thích ñöôïc ñaùnh giaù baøi cuûa baïn khoâng ? Vì sao? * TH: Cho HS thaû

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 12 - L3 - moi.doc