Giáo án tổng hợp lớp 3 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 18

Hình CN l hình như thế no?

-Trong cc hình sau hình no l HCN?

 

- Nhận xt bi cũ.

- Giới thiệu: chu vi hình chữ nhật

a. ơn tập chu vi cc hình ở lớp hai:

- Vẽ ln bảng hình tứ gic MNPQ cĩ độ di cc cạnh lần lượt: 6cm, 7 cm , 8 cm , 9 cm.

-Yu cầu HS tính chu vi hình tứ gic?

- Muốn tính chu vi của một hình ta lm thế no?

b. Tính chu vi hình chữ nhật:

Vẽ hình chữ nhật ABCD ln bảng với số đo chiều di 4cm, chiều rộng l 3 cm.

 

doc23 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 443 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 3 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 18, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h: «n tËp häc k× 1 I. MỤC TIÊU - KĨ ®­ỵc tªn mét sè ho¹t ®éng n«ng nghiƯp, c«ng nhgiƯp, th­¬ng m¹i, th«ng tin liªn l¹c vµ giíi thiƯu vỊ gia ®×nh cđa em. - Củng cố ý thức HS khi tham gia các hoạt động II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Các băng giấy, thẻ ghi tên sản phẩm hàn hoá. - Các băng giấy màu xanh, đỏghi các cơ quan, việc làm. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC: NỘI DUNG GIÁO VIÊN HỌC SINH Bµi míi: Củng cố – dặn dò: Giới thiệu:.Tiếp tục ôn tập và kiểm tra.. Gia đình yêu quí của em: Phát cho mỗi HS một phiếu học tập -Làm bài trong 5 phút. Thu chấm một số bài Trò chơi: Ai lựa chọn nhanh nhất. Dán hai băng giấy ghi tên hàng hoá lên bảng. Các sản phẩm trên được mua bán trao đổi gọi là hoạt động gì? - Khi sử dụng các sản phẩm hàng hoá em cần có thái độ gì? Trò chơi: ghép đôi Gọi 8 hs lên chơi. Giao cho 4 hs đeo biển xanh ghi tªn các cơ quan hành chính. 4 em đeo biển đỏ ghi tªn hoạt động, công việc tương ứng Khi đến các cơ quan làm việc ta cần chú ý điều gì? Tổng kết: hàng ngày xung quanh ta qui nơi đó. - Nêu tên một số cơ quan hành chính ở địa phương em đang sống? Về nhà sưu tầm một số hình ảnh vế môi trường. HS nhận phiếu làm bài. Gia đình en yêu quí Họ và tên: Gia đình em sống ở: Các thành viên trong gia đình: Công việc của gia đình: Các thành viên Làmviệc gì? Làm ở đâu? Chia lớp thành hai nhóm mỗi nhóm cử hai bạn lên chơi trò chơi. Trong thời gian 5 phút, hai bạn lên tham gia chơi gắn các sản phẩm vào đúng chỗ bảng của - Hoạt động thương mại - Phải có ý thức giữ gìn, tiết kiệm - 4 em đeo biển đỏ, 4 em đeo biển xanh. Nghe hiệu lệnh các em nhanh chóng tìm bạn của mình sao cho bạn đeo biển đỏ có nội dung phù hợp với bạn đeo biển xanh UBND huyện, trung tâm y tế huyện, nhà văn hoá vv. - HS thực hiện ?&@ TËp viÕt: «n tËp tiÕt 3- §T: lu«n nghÜ ®Õn miỊn nam I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - §äc ®ĩng, rµnh m¹ch ®o¹n v¨n, bµi v¨n ®· häc. Tr¶ lêi ®­ỵc 1 CH vỊ ND ®o¹n,bµi ®· häc ë HKI. §iỊn ®ĩng néi dung vµo GiÊy mêi theo mÉu (BT2) - GD HS cã ý thøc «n luyƯn ®Ĩ chuÈn bÞ kiĨm tra. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC -GV:PhiÕu ghi tªn bµi tËp ®äc. Bèn tê A4. MÉu giÊy mêi . II. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Néi dung GIÁO VIÊN HỌC SINH 1.Bµi míi : Ho¹t ®éng 1 (15') KiĨm tra TËp ®äc. Ho¹t ®éng 2 : (15') H­íng dÉn lµm bµi tËp 2. * LuyƯn ®äc thªm(8p) 3. Cđng cè -DỈn dß: (2'). - Giíi thiƯu bµi . -Yªu cÇu tõng HS lªn bèc th¨m chän bµi TËp ®äc(sau khi bèc th¨m,HS ®­ỵc xem l¹i bµi kho¶ng 1 ®Õn 2 phĩt.HS cßn h¹n chÕ ®­ỵc chuÈn bÞ l©u h¬n) -KiĨm tra HS ®äc.(5em). -GV ®¸nh gi¸ -Yªu cÇu HS ®äc bµi tËp 2. -Yªu cÇu HS lµm miƯng . -Yªu cÇu c¸c em lµm vµo vë GiÊy Mêi KÝnh gưi: Líp . tr©n träng kÝnh mêi Tíi dù Vµo håi: giê , ngµy..... T¹i: Chĩng em rÊt mong ®­ỵc ®ãn tiÕp... Ngµy th¸ng.. n¨m.... Líp tr­ëng. -Y/c HS ®äc bµi cđa m×nh lµm. N/xÐt. * GVcho HS luyƯn ®äc thªm bµi: Lu«n nghÜ ®Õn miỊn Nam. - GV nªu giäng ®äc vµ cho HS luyƯn ®äc nèi tiÕp theo ®o¹n . - GV hái 1 sè c©u hái ë SGK ®Ĩ hS tr¶ lêi. GV nªu néi dung chÝnh cđa bµi - NhËn xÐt , dỈn dß. - HS thùc hiƯn. -Tõng HS lªn ®äc. -2 HS kh¸, TB ®äc bµi . -Mét sè HS kh¸ lµm miƯng . -HS lµm bµi vµo vë. - HS ®äc bµi lµm cđa m×nh , líp nhËn xÐt. - HS ®äc bµi - HS thùc hiƯn. - HS l¾ng nghe. ?&@ H§NGLL: An toµn giao th«ng (Bµi 6) I.Mơc tiªu -HS biết nơi chờ xe buýt ( xe khách, xe đò ), ghi nhớ những quy định khi lên, xuống xe. -Biết mô tả, nhận xét những hành vi an toàn, không an toàn khi ngồi trên xe ô tô buýt ( xe khách, xe đò ). II.ChuÈn bÞ - Các tranh ( theo SGK ), ảnh cho hoạt động nhóm. iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu: Néi dung gi¸o viªn häc sinh Hoạt động 1 : An toàn lên, xuống xe buýt . Hoạt động 2: Củng cố H: Em nào đã được đi xe buýt ? ( Hoặc xe khách, xe đò ). H: Xe buýt đỗ ở đâu để đón khách ? -Cho HS xem 2 tranh SGK. Hỏi: Ở đó có đặc điểm gì để ta dễ nhận ra ? - Giới thiệu biển số 434 ( bến xe buýt ) H. Xe buýt có chạy qua tất cả các phố không ? Hỏi: Khi lên, xuống xe phải như thế nào ? -Cần đón xe buýt ở đúng nơi quy định. -Khi đi xe em cần thực hiện các hành vi an toàn cho mình và cho người khác. - H giơ tay - Nơi có mái che, chỗ ngồi chờ hoặc có biển đề “ Điểm đỗ ... - H trả lời - Xe buýt thường chạy theo tuyến đường nhất định, chỉ đỗ ở các điểm quy định để khách lên, xuống xe * Cách lên xuống xe an toàn : + Chỉ lên, xuống xe khi xe đã dừng hẳn. + Khi lên, xuống phải đi thứ tự ( như xếp hàng vào lớp ). Không được chen lấn xô đẩy. + Trước khi đặt chân lên bậc lên, xuống phải bám .... + Khi xuống xe không được chạy ngay qua đường. - HS nªu - Lắng nghe và thực hiện ?&@ Thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2015 Buỉi s¸ng TËp ®äc: «n tËp tiÕt 4- §T: vµm cá ®«ng I. MỤC TIÊU: *Kiểm tra đọc : -Nội dung : Các bài tập đọc đã học từ tuần1 đến tuần 17. -Đọc đúng, rành mạch đoạn văn, bài văn đã học ( tốc độ khoảng 60 tiếng/ 1 phút ); trả lời được 1 câu hỏi về nội dung đoạn, bài; thuộc được 2 đoạn thơ đã học ở học kìI. - HS K+G đọc tương đối lưu loát đoạn văn đoạn thơ ( tốc độ trên 60 tiếng/ phút ) -HS luyện đọc thêm bài: Vàm Cỏ Đông - HS điền đúng dấu chấm, dấu phẩy vào ô trống trong đoạn văn ( B T2 ) II. CHUẨN BỊ : GV : Phiếu ghi tên từng bài tập đọc. Ba tờ phiếu viết đoạn văn trong bài tập 2. -HS : Sách giáo khoa . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC : Néi dung GIÁO VIÊN HỌC SINH Hoạt động 1: Kiểm tra Tập đọc(số HS còn lại) H động 2 : Hướng dẫn làm bài tập 2. -Yêu cầu từng HS lên bốc thăm chọn bài Tập đọc(sau khi bốc thăm, HS được xem lại bài khoảng 1 đến 2 phút.HS còn hạn chế được chuẩn bị lâu hơn) -Kiểm tra HS đọc. -GV đánh giá, cho điểm. -Yêu cầu HS đọc bài tập 2. -Yêu cầu HS đọc thầm bài văn, làm bài cá nhân. GV nhắc HS chú ý viết hoa lại những chữ đầu câu sau khi đã điền dấu chấm. -GV dán bảng 3 tờ phiếu, mời 3 HS lên bảng thi làm bài. -GV nhận xét, chốt lời giải đúng. * GV cho HS luyện đọc thêm bài tập đọc :Vàm Cỏ Đông.. - HS thực hiện. -Từng HS lên đọc. -HS đọc.(đọc chú giải :cây bình bát, cây bần) -HS đọc bài và làm bài vào vở bài tập. -3 HS thi làm bài. Cà Mau đất xốp. Mùa nắng, đất nẻ chân chim, nền nhà cũng rạn nứt. Trên cái đất phập phều và lắm gió dông như thế, cây đứng lẻ khó mà chống chọi nổi. Cây bình bát, cây bần cũng phải quây quần thành chòm, thành rặng. Rễ phải dài, phải cắm sâu vào lòng đất. -HS sửa bài. ?&@ TOÁN CHU VI HÌNH VUÔNG I. MỤC TIÊU: - Nhớ quy tắc tính chu vi hình vuông( lấy độ dài một cạnh nhân với 4) . - Vận dụng quy tắc để tính được chu vi hình vuông và å giải bài toán có nội dung liên quan đến chu vi hình vuông. - Làm được các bài tập 1,2,3,4. - HS có ý thức làm bài cẩn thận, trình bày bài khoa học. II. CHUẨN BỊ: -GV :Thước thẳng, phấn màu, vẽ sẵn một hình vuông có cạnh 3 dm lên bảng . -HS: thước kẻ có vạch cm ,vở bài tập . III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC: N/D - T/L HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC 1.Bài cũ: 2. Bài mới: Hoạt động 1: Giới thiệu cách tính chu vi hình vuông. Hoạt đông 2: Luyện tập thực hành. Gäi HS lªn b¶ng gi¶i bµi to¸n sau: Một sân chơi hình chữ nhật có chiều dài là52m và hơn chiều rộng 18m.Tính chu vi của sân chơi đó? Giới thiệu bài.( ghi bảng)-Giáo viên vẽ lên bảng hình vuông ABCD có cạnh 3dm. Yêu cầu HS tính chu vi hình vuông đó. -Yêu cầu HS chuyển phép cộng 3 + 3 + 3 + 3 thành phép nhân tương ứng để tính. H: Hình vuông có mấy cạnh , các cạnh như thế nào với nhau? Số đo cạnh của hình vuông ABCD là bao nhiêu? H:Vậy muốn tính chu vi hình vuông ABCD ta làm thế nào? H:Muốn tính chu vi hình vuông ta làm thế nào? GV chốt:- Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4 . -Yêu cầu HS nhắc lại nhiều lần. Bài 1:Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài tập 1: -GV cho HS tự tính chu vi hình vuông rồi điền kết quả vào ô trống trong bảng. -Yêu cầu HS sửa bài. -GV nhận xét, sửa bài. Bài 2 : Yêu cầu HS đọc đề. -Yêu cầu HS tìm hiểu đề và giải vào vở. H:Muốn tính độ dài đoạn dây ta làm thế nào? -Yêu cầu HS lên sửa bài. -GV nhận xét, sửa bài.Huy động kết quả. Bài 3: Yêu cầu HS đọc đề bài. -Y cầu HS quan sát hình vẽ sách giáo khoa. H:Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta phải biết được điều gì? H:Hình chữ nhật được tạo bởi 3 viên gạch hoa có chiều rộng là bao nhiêu? H:Chiều dài hình chữ nhật mới như thế nào so với cạnh của viên gạch hình vuông? -Yêu cầu HS làm bài vào vở.GV theo dõi tiếp sức cho HS yếu. -GV nhận xét, sửa bài. Bài 4: Yêu cầu HS nêu yêu cầu bài. -Yêu cầu HS đo độ dài cạnh của hình vuông và nêu trước lớp. -HS làm bài vào vở. * GV quan sát, giúp đỡ HS yếu. -GV nhận xét, sửa bài.Huy động kết quả. -HS theo dõi và tính : Chu vi hình vuông ABCD là: 3 + 3 + 3 + 3 = 12 (dm ) - 3 x 4 = 12 (dm) -Hình vuông có 4 cạnh bằng nhau. Số đo mỗi cạnh là 3dm. - Ta lấy độ dài cạnh của hình vuông là 3dm nhân với 4. - Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4 . - HS nhắc lại quy tắc nhiều lần. -HS kha ùnêu yêu cầu. -HS tự tính. -HS khá lên bảng sửa bài . -HS đổi bài chéo để sửa bài. -2 HS đọc đề. -HS đặt câu hỏi mời bạn trả lời. H: Bài toán cho biết gì? H: Bài toán hỏi gì? -Ta tính chu vi hình vuông có cạnh là 10 cm Bàigiải Độ dài đoạn dây là: 10 x 4 = 40 (cm ) Đáp số: 40 cm -1 HS lên bảng sửa bài. -HS đổi vở chéo sửa bài. -2 HS đọc đề bài. -HS quan sát và tìm hiểu bài. -Ta phải biết được chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật. - Chiều rộng hình chữ nhật chính là độ dài cạnh viên gạch hình vuông. -Chiều dài của hình chữ nhật gấp 3 lần cạnh của viên gạch hình vuông. -HS làm bài vào vở.1 HS khá lên bảng. Bài giải. Chiều dài hình chữ nhật là: 20 x 3 = 60 (cm ) Chu vi hình chữ nhật là : (60 + 20 ) x 2 = 160 (cm ) Đáp số: 160 cm. -HS đổi vở sửa bài. -HS thực hiện theo yêu cầu. -HS đo và nêu : Cạnh của hình vuông là: 3cm . -HS làm bài vào vở. Bài giải Cạnh của hình vuông MNPQ là 3cm. Chu vi hình vuông MNPQ là: x 4 = 12 ( cm ) Đáp số: 12 cm. -HS đổi vở sửa bài. ?&@ Thứ tư ngày 16 tháng 12 năm 2015 Buỉi s¸ng ChÝnh t¶: «n tËp tiÕt 5- ®t: nhµ bè ë I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: - §äc ®ĩng, thuéc ®­ỵc 2 ®o¹n th¬ ®· häc ë HKI; tr¶ lêi ®­ỵc 1 CH vỊ néi dung bµi ®äc - B­íc ®Çu viÕt ®­ỵc §¬n xin cÊp l¹i thỴ ®äc s¸ch (BT2) +T§: GD HS cã ý thøc tù gi¸c ®Ĩ «n bµi chuÈn bÞ kiĨm tra. II. CHUẨN BỊ: -GV : PhiÕu ghi tªn tõng bµi tËp ®äc cã yªu cÇu HTL, -B¶ng phơ ghi mÉu ®¬n xin cÊp l¹i thỴ ®äc s¸ch, b¶n ph« t« mÉu ®¬n . III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC ND GIÁO VIÊN HỌC SINH 2. Bµi míi : Ho¹t ®éng 1 : (10') KT häc thuéc lßng. Ho¹t ®éng 2 : (18') : * LuyƯn ®äc thªm: 8’ 3. Cđng cè - DỈn dß:(3'). Giíi thiƯu bµi.( ghi b¶ng) KiĨm tra TËp ®äc. -Yªu cÇu tõng HS lªn bèc th¨m chän bµi TËp ®äc cã yªu cÇu HTL(sau khi bèc th¨m, HS ®­ỵc xem l¹i bµi kho¶ng 1 ®Õn 2 phĩt.KiĨm tra HS ®äc.GV ®¸nh gi¸ H­íng dÉn lµm bµi tËp. Bµi 2 Gäi häc sinh nªu yªu cÇu ®Ị - GV nh¾c HS: So víi mÉu ®¬n, l¸ ®¬n nµy cÇn thĨ hiƯn néi dung xin cÊp l¹i thỴ ®äc s¸ch ®· mÊt. -Yªu cÇu HS lµm miƯng.Yªu cÇu HS tù lµm bµi . -GV theo dâi HS lµm bµi .TiÕp søc HSY - ChÊm mét sè bµi - nhËn xÐt - sưa bµi. * GV h­íng dÉn HS luyƯn ®äc thªm bµi Nhµ bè ë. - NhËn xÐt tiÕt häc -Tuyªn d­¬ng HS häc tèt. - HS l¾ng nghe. - HS thùc hiƯn. -Tõng HS lªn ®äc. - 1 HS kh¸ nªu yªu cÇu bµi tËp . -HS theo dâi.HS lµm miƯng. -HS nhËn phiÕu vµ tù lµm.1 HS kh¸ lªn b¶ng lµm. §¥N XIN CÊP L¹I THỴ §äC S¸CH KÝnh gưi:...................................... Em tªnlµ:...................N÷,nam:..... Sinh ngµy:............................... N¬i ë....................................... Häc sinh líp:............................... ..................................................... Ng­êi lµm ®¬n -HS sưa bµi. - HS luyƯn ®äc vµ tr¶ lêi c¸c c©u hái ë SGK - HS l¾ng nghe ?&@ To¸n: luyƯn tËp I. MỤC TIÊU - BiÕt tÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt, chu vi h×nh vu«ng qua viƯc gi¶i to¸n cã néi dung h×nh häc. - GD HS tÝnh cÈn thËn khi lµm tÝnh, gi¶i to¸n. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - B¶ng phơ. III. HO¹T §éNG D¹Y Vµ HäC: N dung HO¹T §éNG D¹Y HO¹T §éNG HäC 1. Bµi cị:(5') 2.Bµi míi: H§ 1:(30') H/d HS luyƯn tËp 3.Cđng cè - dỈn dß:(2') KiĨm tra 2 HS.H1:TÝnh chu vi h×nh vu«ng cã c¹nh lµ 34 cm.Nªu c¸ch tÝnh chu vi HCN? Giíi thiƯu bµi.(ghi b¶ng) Bµi 1 Gäi HS ®äc ®Ị bµi. -GV yªu cÇu HS tù lµm bµi.NhËn xÐt, sưa bµi. -Yªu cÇu HS nªu c¸ch tÝnh chu vi h×nh ch÷ nhËt Bµi 2:Gäi HS ®äc ®Ị bµi. -Y/c HS t×m hiĨu ®Ị.§äc thÇm g¹ch ch©n nh÷ng ®iỊu bµi to¸n cho biÕt vµ nh÷ng ®iỊu cÇn t×m. -Yªu cÇu HS gi¶i vµo vë .TiÕp søc HSY.GV nhËn xÐt, sưa sai. Bµi 3- G äi HS ®äc ®Ị bµi. Yªu cÇu HS t×m hiĨu ®Ị. -§äc thÇm lÊy viÕt ch× g¹ch ch©n nh÷ng ®iỊu bµi to¸n cho biÕt vµ nh÷ng ®iỊu cÇn t×m. -Yªu cÇu HS gi¶i vµo vë .GV nhËn xÐt . Bµi 4. Gäi HS ®äc ®Ị bµi. -Yªu cÇu t×m hiĨu ®Ị. GV treo s¬ ®å bµi to¸n. H: Lµm thÕ nµo ®Ĩ tÝnh chiỊu dµi cđa h×nh ch÷ nhËt? Yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë. - GV nhËn xÐt - sưa bµi . -NhËn xÐt giê häc. -2 HSY lµm bµi tËp . NhËn xÐt , ghi ®iĨm. -2 HS ®äc ®Ị bµi. -HS lµm bµi vµo vë, 1HS lªn b¶ng. -HS sưa bµi. - HS nªu - 1 HS ®äc bµi. -HS thùc hiƯn theo y/c vµ 2 cỈp HS t×m hiĨu ®Ị tr­íc líp. -HS gi¶i vµo vë.1HSGkh¸ lªn b¶ng sưa bµi. - H nh¾c l¹i c¸ch tÝnh Cv HCN. -HS t×m hiĨu ®Ị . HS gi¶i vµo vë. -HS ®ỉi chÐo bµi sưa bµi. - Cđng cè c¸ch tÝnh c¹nh HV -1 HS ®äc ®Ị . -2 HS t×m hiĨu ®Ị. -HS quan s¸t. §äc ®Ị to¸n. -LÊy nưa chu vi trõ ®i chiỊu réng ®· biÕt.HS lµm vµo vë -2 HS lªn b¶ng - HS l¾ng nghe. ?&@ LT&C: «n tËp tiÕt 6- ®t: ©m thanh thµnh phè I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: -§äc ®ĩng, thuéc ®­ỵc 2®o¹n th¬ ®· häc ë HKI;tr¶ lêi ®­ỵc 1CH vỊ néi dung ®o¹n th¬ ®ã - B­íc ®Çu viÕt ®­ỵc mét bøc th­ th¨m hái ng­êi th©n hoỈc ng­êi mµ em quý mÕn (BT2) +T§: GD Häc sinh cã ý thøc «n luyƯn tèt . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC -GV : PhiÕu ghi s½n c¸c bµi th¬ , ®o¹n v¨n cã yªu cÇu häc thuéc lßng trong SGK . III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu Néi dung gi¸o viªn häc sinh 1.Bµi míi : Ho¹t ®éng 1 : (10') KiĨm tra häc thuéc lßng Ho¹t ®éng 2 : (20') H­íng dÉn lµm bµi tËp 2 * LuyƯn ®äc thªm 8’ 3. Cđng cè - DỈn dß : (2') Giíi thiƯu bµi .(Ghi ®Ị) -Yªu cÇu tõng HS lªn bèc th¨m chän bµi TËp ®äc cã yªu cÇu HTL.HS cßn h¹n chÕ ®­ỵc chuÈn bÞ l©u h¬n) -KiĨm tra HS ®äc. - GV ®¸nh gi¸, - Gäi HS ®äc ®Ị . H.Em viÕt th­ cho ai ? H.C¸c em chän viÕt th­ cho ai ? C¸c em muèn th¨m hái ng­êi ®ã vỊ nh÷ng ®iỊu g× ? - GV lÊy mét sè VD: ( Em viÕt th­ cho bµ ®Ĩ hái th¨m søc khoỴ cđa bµ v× nghe tin bµ bÞ èm , võa ë bƯnh viƯn ra . Em muèn biÕt søc khoỴ cđa bµ thÕ nµo -Yªu cÇu HS ®äc l¹i bµi Th­ gưi bµ . -Yªu cÇu HS tù viÕt bµi . -GV theo dâi giĩp ®ì nh÷ng HSY. -Yªu cÇu HS ®äc bµi viÕt cđa m×nh . -GV thu mét sè vë chÊm - nhËn xÐt . * GV h­íng dÉn HS luyƯn ®äc thªm bµi ¢ m thanh thµnh phè. - NhËn xÐt tiÕt häc . - HS l¾ng nghe. - HSthùc hiƯn. -Tõng HS lªn ®äc. - 2 HS kh¸ ®äc yªu - Em viÕt th­ cho mét ng­êi th©n ( hoỈc mét ng­êi mµ m×nh quý mÕn ) nh­ : «ng , bµ, c«, b¸c, c« gi¸o cị, ... -HS tr¶ lêi . -3HS ®äc l¹i bµi Th­ gưi bµ .C¶ líp theo dâi . -HS viÕt bµi vµo vë . -5 em ®äc bµi viÕt . C¶ líp theo dâi nhËn xÐt . - HS ®äc vµ t×m hiĨu bµi ®äc - HS l¾ng nghe. ?&@ Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2015 Buỉi s¸ng ChÝnh t¶: «n tËp tiÕt 7 I. Mơc tiªu: - ¤n tËp vỊ c¸c dÊu c©u ®· häc ( DÊu phÈy vµ dÊu chÊm ). - Thùc hµnh lµm bµi tËp ®iỊn dÊu ®ĩng . Thùc hµnh ®äc bµi : §­êng vµo b¶n ®Ĩ lµm bµi tËp ®äc hiĨu vµ luyƯn tõ vµ c©u ( Cđng cè c¸ch lµm tr¾c nghiƯm). - GD HS cã ý thøc tù gÝac «n bµi ®Ĩ chuÈn bÞ kiĨm tra. II.Đồ dùng dạy – học. B¶ng phơ III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: néi dung gi¸o viªn häc sinh A, Bµi cị : (4') B,¤n tËp vỊ dÊu c©u: (10') B, Thùc hµnh lµm bµi tËp ®äc hiĨu:(20') C, Cđng cè - dỈn dß: ( 3') - GV cho HS ®äc th­ gưi cho ng­êi th©n hoỈc 1 ng­êi mµ em quý mÕn d· viÕt ë tiÕt 6 . - GV nhËn xÐt , - GV cho HS ®äc bµi tËp 2 ë tiÕt 7 ChÐp mÉu chuyƯn vµo vë vµ ®iỊn dÊu chÊm hoỈc dÊu phÈy cßn thiÕu vµo chç thÝch hỵp . - GV tỉ chøc cho HS lµm bµi c¸ nh©n . - Gv qu¸n xuyÕn , giĩp HSY lµm bµi . - Cho 2 HS K lªn lµm bµi ë b¶ng phơ. - Cho líp nhËn xÐt , ch÷a bµi . - GV chèt lêi gi¶i ®ĩng , chèt vỊ t¸c dơng vµ c¸ch ®äc cđa dÊu chÊm vµ dÊu phÈy . - GV cho HS ®äc bµi ®äc : §­êng vµo b¶n . - Cho HS lµm bµi tËp vµo vë bµi tËp in .Gv qu¸n xuyÕn chung , giĩp ®ì HSY lµm bµi . - GV thu bµi chÊm vµ ch÷a bµi . - Cho HS nªu l¹i ND cđa ®o¹n v¨n . - Chèt l¹i c¸ch lµm bµi cho HS : Ph¶i ®äc kÜ lƯnh ®Ị vµ v¨n b¶n. - GV cïng hS hƯ thèng c¸c néi dung «n tËp . - NhËn xÐt tiÕt häc . - dỈn chuÈn bÞ cho kiĨm HKI. - 2HS ®äc th­ . - NhËn xÐt , bỉ sung. - 1 HSK ®äc bµi tËp 2 . - HS lµm bµi c¸ nh©n. - 2 HSK lªn b¶ng ch÷a bµi . - Ch÷a bµi , nhËn xÐt , bỉ sung. - HS ®äc thÇm bµi : §­êng vµo b¶n. - HS thùc hµnh lµm bµi vµo vë. - HS l¾ng nghe , rĩt kinh nghiƯm. - 1 HSG nªu néi dung cđa ®o¹n v¨n. - HƯ thèng néi dung «n tËp. ?&@ To¸n: luyƯn tËp chung I. MỤC TIÊU - Luyện tập bảng nhân, chia,. Nhân chia số có hai, ba chữ số với số có một chữ số. Tính giá trị biểu thức. - Giúp hs củng cố cách tính chu vi hình vuông, tính chu vi hình chữ nhật, gi¶i to¸n t×m mét phÇn mÊy cđa mét sè II. CHUẨN BỊ: - GV :B¶ng phơ. III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y Vµ HäC: Néi dung gi¸o viªn häc sinh A. Bài cũ: B.Bài mới: Hướng dẫn luyện tập: 3. Củng cố – dặn dò: Nêu cách tính chu vi hình vuông? Tính chu vi hình chữ nhật? Giới thiệu: luyện tập chung Bài 1: Bài yêu cầu gì?. Cho hs làm miệng Theo dõi nhận xét hs học thuộc bảng nhân hay chưa. Bài 2: Goị HS đọc đề bài. Yêu cầu HS tự làm bài. Chữa bài, gọi một số HS nêu cách tính một vài phép tính trong bài. Nhận xét Bài 3: Gọi 1 HS đọc đề bài. Bài yêu cầu ta làm gì? - Cho HS nhắc lại qui tắc tính chu vi hình vuông - Muốn tính cạnh của hình vuông ta làm như thế nào ? vì sao - Yêu cầu HS àm bài Sửa bài trên bảng. Bài 4: - Nêu yêu cầu đề bài. - Vẽ sơ đồ bài toán - Bài toán cho biết điều gì ? - Hỏi : nửa chu vi của hình chữ nhật là gì ? - Bài toán hỏi gì? - Làm thế nào để tính được chiều dài hình chữ nhật ? - Yêu cầu HS lên làm bài Chữa bàivà cho điểm hs - yêu cầu HS về nhà ôn lại các bảng nhân chiađã học , nhân chia số có ba chữ số với một số có 1 chữ số - 3 – 4 HS tr¶ lêi Nghe giới thiệu. Tính nhẩm Lần lượt từng hs nêu miệng. - 2 HS Lần lượt từng em lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào bảng con. Đọc đề bài: Tính cạnh hình vuông, biết chu vi hình vuông là 24 cm Nêu qui tắc. - Ta lấy chu vi chia cho 4 . Vì chu vi bằng cạnh nhân với 4 nên cạnh bằng chu vi chia cho 4 - 1 học sinh lên bảng làm bài , HS cả lớp làm bài vào vở bài tập - Tính chiều dài của hình chữ nhật , biết nửa chu vi của hình chữ nhật là 60cm và chiều rộng là 20cm - Bài toán cho ta biết nửa chu vi của hình chữ nhật là 60cm và chiều rộng là 20cm - Nửa chu vi của hình chữ nhật chính là tổng của chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó - Bài toán hỏi chiều dài của hình chữ nhật - Lấy nửa chu vi trừ đi chiều rộng đã biết - hs làm - HS nghe và thực hiện ?&@ Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2015 TËp lµm v¨n: «n tËp tiÕt 8 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: -§äc ®ĩng, thuéc ®­ỵc 2®o¹n th¬ ®· häc ë HKI;tr¶ lêi ®­ỵc 1CH vỊ néi dung ®o¹n th¬ ®ã - B­íc ®Çu viÕt ®­ỵc mét bøc th­ th¨m hái ng­êi th©n hoỈc ng­êi mµ em quý mÕn (BT2) +T§: GD Häc sinh cã ý thøc «n luyƯn tèt . II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC -GV : PhiÕu ghi s½n c¸c bµi th¬ , ®o¹n v¨n cã yªu cÇu häc thuéc lßng trong SGK . III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chđ yÕu Néi dung gi¸o viªn häc sinh 1.Bµi míi : Ho¹t ®éng 1 : (10') KiĨm tra häc thuéc lßng Ho¹t ®éng 2 : (20') H­íng dÉn lµm bµi tËp 2 3. Cđng cè - DỈn dß : (2') Giíi thiƯu bµi .(Ghi ®Ị) -Yªu cÇu tõng HS lªn bèc th¨m chän bµi TËp ®äc cã yªu cÇu HTL.HS cßn h¹n chÕ ®­ỵc chuÈn bÞ l©u h¬n) -KiĨm tra HS ®äc. - GV ®¸nh gi¸, - Gäi HS ®äc ®Ị . H.Em viÕt th­ cho ai ? H.C¸c em chän viÕt th­ cho ai ? C¸c em muèn th¨m hái ng­êi ®ã vỊ nh÷ng ®iỊu g× ? - GV lÊy mét sè VD: ( Em viÕt th­ cho bµ ®Ĩ hái th¨m søc khoỴ cđa bµ v× nghe tin bµ bÞ èm , võa ë bƯnh viƯn ra . Em muèn biÕt søc khoỴ cđa bµ thÕ nµo -Yªu cÇu HS ®äc l¹i bµi Th­ gưi bµ . -Yªu cÇu HS tù viÕt bµi . -GV theo dâi giĩp ®ì nh÷ng HSY. -Yªu cÇu HS ®äc bµi viÕt cđa m×nh . -GV thu mét sè vë chÊm - nhËn xÐt . - NhËn xÐt tiÕt häc . - HS l¾ng nghe. - HSthùc hiƯn. -Tõng HS lªn ®äc. - 2 HS kh¸ ®äc yªu - Em viÕt th­ cho mét ng­êi th©n ( hoỈc mét ng­êi mµ m×nh quý mÕn ) nh­ : «ng , bµ, c«, b¸c, c« gi¸o cị, ... -HS tr¶ lêi . -3HS ®äc l¹i bµi Th­ gưi bµ .C¶ líp theo dâi . -HS viÕt bµi vµo vë . -5 em ®äc bµi viÕt . C¶ líp theo dâi nhËn xÐt . - HS l¾ng nghe. ?&@ To¸n: «n tËp I. Mơc tiªu : - Giĩp häc sinh cđng cè l¹i kiÕn thøc ®· häc - Häc sinh thùc hµnh thµnh th¹o c¸c bµi tËp II. CHUÈN BÞ: -B¶ng phơ III. C¸C HO¹T §éNG D¹Y - HäC . Néi dung gi¸o viªn häc sinh A. Bài cũ: B.Bài mới: Hướng dẫn luyện tập: 3. Củng cố – dặn dò: Nêu cách tính chu vi hình vuông? Tính chu vi hình chữ nhật? Giới thiệu: «n tËp Bài 1: Bài yêu cầu gì?. Cho hs làm miệng 5 x 6 = 6 x 8 = 5 x 9 = 7 x 4 = 8 x 5 = 9 x 7 = 45:5 = 91:9 = 64:8 = 24:6 = 28:7 = 63:9 = Theo dõi nhận xét hs học thuộc bảng nhân chia hay chưa. Bài 2: Goị HS đọc đề bài. Yêu cầu HS tự làm bài. Chữa bài, gọi một số HS nêu cách tính một vài phép tính trong bài. Nhận xét Bài 3: Gọi 1 HS đọc đề bài. Bài yêu cầu ta làm gì? - Cho HS nhắc lại qui tắc tính chu vi hình vuông - Muốn tính cạnh của hình vuông ta làm như thế nào ? vì sao - Yêu cầu HS àm bài Sửa bài trên bảng. Bài 4: - Nêu yêu cầu đề bài. - Vẽ sơ đồ bài toán - Bài toán cho biết điều gì ? - Hỏi : nửa chu vi của hình chữ nhật là gì ? - Bài toán hỏi gì? - Làm thế nào để tính được chiều dài hình chữ nhật ? - Yêu cầu HS lên làm bài Chữa bàivà cho điểm hs - yêu cầu HS về nhà ôn lại các bảng nhân chiađã học , nhân chia số có ba chữ số với một số có 1 chữ số - 3 – 4 HS tr¶ lêi Nghe giới thiệu. Tính nhẩm Lần lượt từng hs nêu miệng. - 2 HS Lần lượt từng em lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào bảng con. Đọc đề bài: Tính cạnh hình vuông, biết chu vi hình vuông là 24 cm Nêu qui tắc. - Ta lấy chu vi chia cho 4 . Vì chu vi bằng cạnh nhân với 4 nên cạnh bằng chu vi chia cho 4 - 1 học sinh lên bảng làm bài , HS cả lớp làm bài vào vở bài tập - Tính chiều dài của hình chữ nhật , biết nửa chu vi của hình chữ nhật là 60cm và chiều rộng là 20cm - Bài toán cho ta biết nửa chu vi của hình chữ nhật là 60cm và chiều rộng là 20cm - Nửa chu vi của hình chữ nhật chính là tổng của chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật đó - Bài toán hỏi chiều dài của hình chữ nhật - Lấy nửa chu vi trừ đi chiều rộng đã biết - hs làm - HS nghe và thực hiện ?&@ TN&XH: vƯ sinh m«i tr­êng I. MỤC TIÊU Sau bài học, HS biết: - Nêu được tác hại của rác thải đối với søc khoẻ con người. - Thùc hiƯn ®ỉ r¸c ®ĩng n¬i quy ®Þnh. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh ảnh sưu tầm về rác thải, cảnh thu gom và xử lý rác thải - Các hình trong sgk III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC néi dung gi¸o viªn häc sinh A. Bài cũ: B. Bài mới: Tác hại của rác thải: Vệ sinh môi trường: Củng cố – dặn dò: - Nêu tên một số sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp ? - Kể tên một số hoạt động ngoài giờ lên lớp? Giới thiệu: Vệ sinh môi trường Thảo luận nhóm. MT: HS biết được sự ô nhiễm và tác haị của rác thải đối với sức khoẻ con ngươ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 18 - L3 - moiOK.doc
Tài liệu liên quan