Giáo án tổng hợp lớp 3 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 2

Yêu cầu Chủ tịch HĐTQ lên điều hành.

-Nhận xét

Giới thiệu bài – ghi bảng .

- GV giới thiệu 2 phép tính trong SGK và ghi bảng . Yêu cầu HS nhận xét số chữ số trong mỗi số và phép tính.

 - Yêu cầu HS đặt tính và thực hiện tính vào bảng con tương tự phép trừ số có 2 chữ số. Gọi 2 HS lên bảng làm bài.

- GV nhận xét, sửa bài.

- Gọi HS nêu cách tính.

- Yêu cầu HS nhận xét về phép tính.

 

doc24 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 363 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 3 - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vụựi tửứng hoùc sinh Caõu 2 : Haống ngaứy chuựng ta neõn laứm gỡ ủeồ giửừ saùch muừi hoùng ? - Goùi ủaùi dieọn traỷ lụứi - Giaựo duùc lieõn heọ HS * Cho HS quan saựt tranh ( T9 ) SGK - Hỡnh veừ gỡ ? Vieọc laứm cuỷa caực baùn trong hỡnh laứ coự lụùi hay coự haùi ủoỏi vụựi cụ quan hoõ haỏp ? Taùi sao ? - Boồ sung nhaọn xeựt - Lieõn heọ baỷn thaõn haứng ngaứy ủaừ laứm gỡ ủeồ giửừ veọ sinh cụ quan hoõ haỏp? * Keỏt luaọn : SGV - Cho HS laứm baứi traộc nghieọm trong VBT - ẹaựnh giaự keỏt quaỷ. - Lieõn heọ giaựo duùc caực em hoùc sinh - Nhaọn xeựt giụứ hoùc. - Chuỷ tũch HẹTQ leõn ủieàu haứnh: - Caỷ lụựp nhaọn xeựt, boồ sung. - Thaỷo luaọn nhoựm vaứ traỷ lụứi caực caõu hoỷi: - ẹaùi dieọn caực nhoựm traỷ lụứi - Coự lụùi cho sửực khoỷe vỡ buoồi saựng sụựm coự khoõng khớ trong laứnh ớt khoựi buùi Sau moọt ủeõm cụ theồ caàn ủửụùc vaọn ủoọng ủeồ maùch maựu lửu thoõng - caàn lau saùch muừi suực mieọng baống nửụực muoỏi ủeồ traựnh nhieóm truứng caực boọ phaọn cuỷa cụ quan hoõ haỏp. * Thaỷo luaọn nhoựm 2 Chổ ra ủửụùc vieọc neõn hoaởc khoõng neõn laứm. + Moọt HS leõn trỡnh baứy ( Moói HS phaõn tớch moọt bửực tranh ). - HS neõu caự nhaõn. - HS laứm caự nhaõn vaứo vụỷ baứi taọp. - ẹoồi cheựo baứi kieồm tra. - Theo doừi -H nghe vaứ thửùc hieọn ?&@ Tập viết: ôn chữ hoa: ă, â I. Mục tiêu - Viết đúng chữ hoa Ă,Â,L (1 dòng) - Viết đúng tên riêng Âu Lạc và câu ứng dụng Ăn quả nhớ kẻ trồng cây Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng. Bằng chữ cỡ nhỏ II. Đồ dùng dạy học - Mẫu chữ viết hoa Ă, Â. - Từ ứng dụng và câu ứng dụng viết trên dòng kẻ ô li - HS:Vở tập viết, bảng con, phấn. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu Nội dung giáo viên học sinh 1. Khởi động 3-4’ Baứi mụựi HĐ2: Hướng dẫn viết chữ hoa : 10-12’ *Quan sát và nêu quy trình viết. * Hướng dẫn viết từ ứng dụng * Hướng dẫn viết câu ứng dụng Hđ3: Viết vào vở tập viết 17-18’ Củng cố : 3’ - Yêu cầu Chủ tịch HĐTQ lên điều hành. -Nhận xét. Giới thiều bài mới – ghi đề lên bảng *PP: Quan sát vấn đáp HT: Cá nhân, lớp -Hỏi: Trong tên riêng và câu ứng dụng có những chữ hoa nào ? - Cho HS quan sát chữ mẫu - Cho HS quan sát chữ mẫu và gọi HS nhắc lại quy trình viết đã học ở lớp 2 - Viết mẫu và cho HS quan sát , GV vừa viết vừa nêu lại quy trình viết - Hướng dẫn HS viết bảng con ( Lưu ý HS yếu ) - Chỉnh sửa lỗi tập viết cho HS *Gọi HS đọc từ ứng dụng Giới thiệu: Âu Lạc là tên của nước ta dưới thời vua An Dương Vương ,đóng đô ở Cổ Loa ,nay thuộc Huyện Đông Anh –Hà Nội -Hỏi:Từ ứng dụng bao gồm mấy chữ? Đó là những chữ nào? - Trong từ ứng dụng các chữ cái có chiều cao ntn? - Khoảng cách các chữ bằng chừng nào? - Viết mẫu và hướng dẫn từ ứng dụng ( Tiếp cận HS yếu ) -Cho Hs viết bảng con Nhận xét chữa lỗi tập viết cho HS * Gọi HS đọc câu ứng dụng - Giải thích: Câu tục ngữ khuyên chúng ta phải biết ơn những người đã giúp mình ,những người đã làm ra những thứ cho mình hưởng. - Hỏi: Các chữ trong câu ứng dụng có chiều cao như thế nào? *PP :Hướng dẫn thực hành HT : Cá nhân - Nhắc tư thế ngồi viết - Nêu yêu cầu HS quan sát Các chữ mẫu trong vở tập viết -HS viết bài ( Lưu ý HS yếu ) -Chấm nhận xét lỗi tập viết - Tuyên dương HS viết đúng đẹp -Hệ thống kiến thức bài học .Dặn HS về nhà viết lại - Chủ tịch HĐTQ lên điều hành. - Nghe GTBM- đọc đề Có các chữ hoa Ă,Â,L - Quan sát chữ mẫu 2-3 HS nhắc lại quy trình viết chữ viết hoa - Theo dõi và quan sát viét mẫu - 2HS viết bảng lớp ,Lớp viết bảng con Lớp nhận xét - 3HS đọc Âu Lạc - Lắng nghe - Gồm 2 chữ: Âu Lạc - Các chữ Â,L cao 2 ly rưỡi ,các chữ còn lại 1 ly -Bằng khoảng cách viết một con chữ o - Thực hành vào bảng con Lớp nhận xét - 2-3HS đọc Ăn quả nhớ kẻ trồng cây Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng - Lắng nghe -Các chữ Ă,q,h,k,g,y,dcao 2 ly rưỡi , chữ t cao 1 li rưỡi, các chữ còn lại cao 2 ly. - Lắng nghe - Thực hiện theo yêu cầu -HS viết +1 dòng chữ Ă cỡ nhỏ +1dòng chữ Â và chữ L cỡ nhỏ +1 dòng từ ứng dụng cỡ nhỏ +1 lần câu ứng dụng cỡ nhỏ. - Nghe rút kinh nghiệm -Cùng củng cố ghi nhớ lời dặn ?&@ Ôn luyện Tiếng Việt: ôn tập về từ chỉ sự vật. mẫu câu ai là gì I.Muùc tieõu: - Cuỷng coỏ veà tửứ chổ sửù vaọt,maóu caõu Ai-laứ gỡ? - OÂn kieồu caõu: Ai (caựi gỡ, con gỡ)? – laứ gỡ? - Khaộc saõu caực daùng BT maóu caõu Ai laứ gỡ? II. ẹoà duứng daùy – hoùc. - Baỷng phuù vieỏt baứi taọp 1,2,3. III. Caực hoaùt ủoọng daùy – hoùc chuỷ yeỏu. ND – TL Giaựo vieõn Hoùc sinh 1.Baứi mụựi: Baứi 1.OÂn veà tửứ chổ sửù vaọt. Baứi 2: OÂn maóu caõu Ai laứ gỡ? 2.Cuỷng coỏ-daởn doứ. - Hửụựng daón HS laứm baứi taọp. - Baứn tay beự nhoỷ Vaóy quaùt thaọt ủeàu. Ngaỏn naộng thiu thiu ẹaọu treõn tửụứng traộng... GV cho HS laứm baứi vaứo vụỷ BT - Goùi HS chửừa baứi. GV treo baỷng phuù ghi BT: - Yeõu caàu HS thaỷo luaọn vaứ Tỡm boọ phaọn cuỷa caõu traỷ lụứi caõu hoỷi Ai laứ gỡ? a)Chuựng em laứ maờng non cuỷa ủaỏt nửụực. b)Baùn Mai laứ hoùc sinh lụựp 3A c)Caõy baứng laứ ngửụứi baùn thaõn thieỏt cuỷa em. -Huy ủoọng keỏt quaỷ. - GV nhaọn xeựt-Chửừa baứi. - Choỏt:Muoỏn tỡm boọ phaọn traỷ lụứi caõu hoỷi Ai laứ gỡ? trửụực heỏt caực em phaỷi ủaởt caõu hoỷi-sau ủoự tỡm boọ phaọn traỷ lụứi. -Nhaọn xeựt giụứ hoùc. Tỡm caực tửứ chổ sửù vaọt trong ủoaùn thụ ở a)Baứn tay beự nhoỷ Vaóy quaùt thaọt ủeàu. Ngaỏn naộng thiu thiu ẹaọu treõn tửụứng traộng... HS ủoùc baứi laứm cuỷa mỡnh. -HS thaỷo luaọn vaứ laứm baứi taọp. a)Chuựng em laứ maờng non cuỷa ủaỏt nửụực. b)Baùn Mai laứ hoùc sinh lụựp 3A c)Caõy baứng laứ ngửụứi baùn thaõn thieỏt cuỷa em. - Lụựp nhaọn xeựt. - Laộng nghe. ?&@ Thửự ba ngaứy 25 thaựng 8 naờm 2015 Buổi sáng Tập đọc: cô giáo tí hon I. Mục tiêu: - Biết ngắt nghỉ hơi hợp lí sau daỏu chaỏm, daỏu phaồy vaứ giửừa caực cuùm tửứ. - Hieồu noọi dung baứi: taỷ troứ chụi lụựp hoùc raỏt ngoọ nghúnh cuỷa bạn nhỏb bộc lộ tình cảm yêu quý cô giáo và ước mơ trở thành cô giáo. Trả lời được câu hỏi ở SGK - Giaựo duùc hoùc sinh coự yự thửực hoùc taọp toỏt. Kớnh yeõu thaày coõ giaựo. II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC: - Baỷng phuù vieỏt ủoaùn vaờn caàn hửụựng daón HS luyeọn ủoùc. III. HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC Nội dung GIAÙO VIEÂN HOẽC SINH 1. Khụỷi ủoọng: (5’) 2.Bàimới: (30’) Hoạt động1 Luyeọn ủoùc Hoạt động2 Tìm hiểu bài * Luyeọn ủoùc laùi: 3/Củng cố dặn dò - Yeõu caàu Chuỷ tũch HẹTQ leõn ủieàu haứnh. - Nhaọn xeựt Giới thiệu bài .ghi đề - GV ủoùc maóu toaứn baứi gioùng vui, thong thaỷ, nheù nhaứng. - GV hửụựng daón HS luyeọn ủoùc keỏt hụùp giaỷi nghúa tửứ. * ẹoùc tửứng caõu. - Cho Hs luyeọn ủoùc caõu trong nhoựm - Luyeọn ủoùc tửứ khoự trong nhoựm - Yeõu caàu HS ủoùc noỏi tieỏp caõu trửụực lụựp - Nhaọn xeựt hs ủoùc * L. ẹoùc ủoaùn -GV coự theồ chia thaứnh 3 ủoaùn ẹ1: Tửứ ủaàu ủeỏn chaứo coõ ẹ2: Tửứ Beự treo noựn ủeỏn ủaứn em rớu rớt ủaựnh vaàn theo ẹoaùn 3: Coứn laùi. -Yeõu caàu hs luyeọn ủoaùn trong nhoựm - Giaỷi nghúa tửứ + Thi ủoùc giửừa caực nhoựm + ẹoùc ủoàng thanh - Giaựo vieõn yeõu caàu hoùc sinh thaỷo luaọn nhoựm caực caõu hoỷi ủeồ tỡm hieồu noọi dung baứi. 1. Truyeọn coự nhửừng nhaõn vaọt naứo? 2. Caực baùn nhoỷ trong baứi chụi troứ chụi gỡ? 3. Nhửừng cửỷ chổ naứo cuỷa coõ giaựo beự laứm em thớch thuự? 4. Tỡm nhửừng hỡnh aỷnh ngoọ nghúnh ủaựng yeõu cuỷa ủaựm hoùc troứ? * Giaựo vieõn choỏt yự ghi baỷng: - Baứi vaờn taỷ troứ chụi lụựp hoùc raỏt ngoọ nghúnh cuỷa maỏy chũ em. -Treo đoạn hướng dẫn đọc,hướng dẫn HS đọc - GV yeõu caàu HS ủoùc baứi. - GV nhaọn xeựt ,tuyeõn dửụng nhửừng caự nhaõn ủoùc roừ raứng, raứnh maùch, dieón caỷm. - Dặn HS về nhà đọc lại bài - Nhận xét tiết học. - Chuỷ tũch HẹTQ leõn ủieàu haứnh. - Theo dõi - Theo dõi sách keỏt hụùp ủoùc thaàm -Nhoựm trửụỷng ủieàu haứnh - HS noỏi tieỏp nhau ủoùc tửứng caõu trong nhoựm -ủoùc ủuựng caực tửứ: noựn, khoan thai, khuực khớch, ngoùng lớu, nuựng nớnh. - HS ủoùc trửụực lụựp - HS laộng nghe -Hs theo doừi - Nhoựm trửụỷng ủieàu khieồn caực baùn trong nhoựm ủoùc tửứng ủoaùn - HS ủoùc caực tửứ ủửụùc chuự giaỷi cuoỏi baứi. - Caự nhaõn caực nhoựm thi ủoùc vụựi nhau - Caực nhoựm ủoùc ủoàng thanh tửứng ủoaùn - Caực nhoựm thaỷo luaọn trao ủoồi veà noọi dung baứi - 1 HS ủoùc caõu hoỷi, caực HS khaực traỷ lụứi. * Beự vaứ ba ủửựa em laứ Hieồn, Anh vaứ Thanh. * Caực baùn chụi troứ chụi lụựp hoùc: Beự ủoựng vai coõ giaựo, caực em cuỷa Beự ủoựng vai hoùc sinh. * HS phaựt bieồu theo yự thớch . * Laứm y heọt caực ủaựm hoùc troứ thaọt, moói ngửụứi moọt veỷ troõng raỏt ngoọ nghúnh ủaựng yeõu. - 3 em ủoùc noọi dung chớnh baứi. - Theo dõi - 2 HS khaự gioỷi ủoùc toaứn baứi. Moọt soỏ HS thi ủoùc baứi. Caỷ lụựp theo doừi, nhaọn xeựt. -H nghe và thực hiện ?&@ Toán: luyện tập I. Mục tiêu: - Biết thực hiện phép cộng , trừ các số có 3 chữ số( không nhớ hoặc có nhớ 1 lần). -HS vận dụng để giải toán có lời văn về phép cộng, phép trừ. - HS có ý thức làm bài cẩn thận , chính xác. ( HS làm được các bài tập: 1, 2(a), 3 (cột 1,2,3), 4. II. CHUẩN Bị.: 1.GV: Bảng phụ ghi nội dung bài tập 3. 2. HS: Vở, SGK. III. CáC HOạT ĐộNG DạY Và HọC: Nội dung Hoạt động dạy Hoạt động học 1.Khởi động 2.Bài mới: Hoạt động 1: Ôn tập về cộng, trừ các số có 3 chữ số (có nhớ 1 lần). (15-18 phút) Hoạt động 2: Ôn tập giải toán.(10phút) 3.Củng cố - Dặn dò 3-4’ Yêu cầu Chủ tịch HĐTQ lên điều hành. - Nhận xét. Giới thiệu bài- Ghi bảng. Bài 1: -Gọi HS nêu yêu cầu của đề bài. - Yêu cầu HS làm vào vở. Tiếp sức H yếu. - GV yêu cầu HS trong nhóm kiểm tra bài với nhau. Yêu cầu HS nêu lại cách thực hiện phép tính. Bài 2(a): -Gọi HS đọc yêu cầu của bài tập. Giúp H yếu - Nhận xét Bài 3: -GV treo bảng phụ. -Yêu cầu HS thảo luận và làm vào PHT -Theo dõi giúp H yếu - GV nhận xét trên bảng -sửa bài. -Yêu cầu nêu cách làm. GV chốt :Tìm hiệu lấy số bị trừ trư số trừ Bài 4: -Yêu cầu HS thảo luận nhóm và giải vào vở, 1 HS làm bảng phụ. Giúp H yếu -GV nhận xét- sửa bài . Chốt bài giải đúng - GV cùng H chệ thống lại kiến thức toàn bài - Yêu cầu HS về nhà luyện thêm về phép cộng , phép trừ các số có 3 chữ số (không nhớ hoặc có nhớ 1 lần). - Nhận xét tiết học . Tuyên dương HS học tốt. - Chuẩn bị bài sau. - Chủ tịch HĐTQ lên điều hành. - Theo dõi -1 HS nêu . - HS cả lớp làm vào vở. -HS đổi chéo vở kiểm tra bài . - HS đọc đề bài - HS lên bảng làm bảng con -HS nhận xét - sửa bài. -HS thảo luận và làm bài -1 HS làm bảng - cả lớp làm bài vào PHT -Lớp nhận xét Đ/S. -HS đổi chéo sửa bài. -HS nêu. - H ghi nhớ -Nhòm trưởng điều hành các bạn thảo luận và giải vào vở -1 HS làm bảng phụ. - HS tự sửa bài . Giải Cả hai ngày bán số kg gạo là: 415 + 325 = 740 ( kg ) ĐS: 740 kg gạo - Theo dõi và thực hiện theo y/c ?&@ Thửự tử ngaứy 26 thaựng 8 naờm 2015 Buổi sáng Chính tả: (Nghe viết) ai có lỗi I. Mục tiêu - nghe – vieỏt đúng baứi chớnh taỷ : Ai coự loói . Trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. - Tìm và viết được từ ngữ chứa tiếng coự vaàn ueõch, uyu(BT2). Làm ủúng bài tập 3 a / b - Reứn kú naờng vieỏt ủeùp vaứ tử theỏ ngoài vieỏt. II. CHUAÅN Bề: 1. ẹoàduứng: Baỷng phuù vieỏt 2 laàn BT 3, vụỷ baứi taọp. 2. Phửụng phaựp: Troứ chụi, lửùa choùn. III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC Nội dung GIAÙO VIEÂN HOẽC SINH 1. Khụỷi ủoọng (3-5 ph) 2.Baứi mụựi Hẹ1: HDHS nghe - vieỏt (18-22 ph) Hẹ 2: HDHS laứm BT (8-10 ph) 3.Cuỷng coỏ daởn doứ (2-4 ph) - Yeõu caàu Chuỷ tũch HẹTQ leõn ủieàu haứnh. - Nhaọn xeựt. - Ghi baỷng ủaàu baứi * HDHS chuaồn bũ - GV ủoùc laàn 1 ủoaùn vaờn. Goùi HS ủoùc laùi ẹoaùn vaờn noựi leõn ủieàu gỡ ? + Tỡm teõn rieõng trong baứi chớnh taỷ -Nhaọn xeựt veà caựch vieỏt hoa teõn rieõng ? - ẹoùc tửứ khoự cho HS vieỏt baỷng con: Coõ – reựt – ti , khuyỷu tay , sửựt chổ - GV goùi hoùc sinh kho ựkhaờn phaựt aõm laùi caực chửừ vửứa vieỏt. * ẹoùc cho HS vieỏt vaứo vụỷ. Nhaộc tử theỏ ngoài vieỏt. - ẹoùc soaựt laùi baứi. * Chaỏm chửừa baứi, nhaọn xeựt Baứi 2 : Chia baỷng thaứnh 3 coọt cho HS chụi troứ tieỏp sửực theo nhoựm - Nhaọn xeựt keỏt quaỷ cuỷa caực nhoựm. Baứi 3b : Cho HS laứm vieọc theo nhoựm - Chửừa baứi: kieõu caờng, caờn daởn, nhoùc nhaốn, laống nhaống, vaộng maởt, vaột taột. - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. -Daởn HS veà chia seỷ vụựi gia ủỡnh caựch laứm BT2 - Chuỷ tũch HẹTQ leõn ủieàu haứnh. - HS theo doừi - Theo doừi ụỷ SGK - 2 HS ủoùc laùi - En – ri – coõ aõn haọn - Coõ – reựt – ti - Vieỏt hoa chửừ caựi ủaàu cuỷa tieỏng thửự nhaỏt. - Vieỏt baỷng con : - HS kho ựkhaờn ủoùc theo yeõu caàu - HS vieỏt vaứo vụỷ - ẹoồi cheựo vụỷ chửừa baứi - Sửỷa loói ủaừ vieỏt sai. - Caực nhoựm thi ủua tỡm tửứ - ẹaùi dieọn nhoựm leõn neõu keỏt quaỷ -ngueọch ngoaùc, roóng tueỏch, tueọch toaùc, boọc tueọch, khueỏch khoaực - Khuyỷu tay,khuyỷu chaõn,khuực khuyỷu. -HS lụựp nhaọn xeựt. - HS thaỷo luaọn vaứ laứm vaứo vụỷ baứi taọp, 1HS leõn laứm baỷng phuù -Nhaọn xeựt baứi treõn baỷng, ủoỏi chieỏu sửỷa chửừa. -H nghe vaứ thửùc hieọn ?&@ Toán: ôn tập các bảng nhân i. mục tiêu - Thuộc các bảng nhân 2,3, 4,5. - Biết nhân nhẩm với các số tròn trăm và tính giá trị biểu thức. - Vận dụng được vào tính chu vi hình tam giác và giảI toán có lời văn ( có một phép tính) - HS làm bài cẩn thận, trình bày khoa học. ( HS làm được các bài tập: 1, 2(a,c), 3, 4) Nội dung điều chỉnh: BT4 không yêu cầu viết phép tính,chỉ yêu cầu trả lời. II. CHUẩN Bị: GV: Bảng phụ III. HOạT ĐộNG DạY Và HọC: N dung HOạT ĐộNG DạY HOạT ĐộNG HọC 1. Khởi động 2. Bài mới Hoạt động 1: Ôn tập các bảng nhân. ( 5 – 7phút) . Hoạt động 2: Củng cố cách tính giá trị biểu thức, tính chu vi hình tam giác và giải toán. (18 - 20 phút) 3.Củng cố - Dặn dò: 3’ -Yêu cầu Chủ tịch HĐTQ lên điều hành. - Nhận xét. Giới thiệu bài – Ghi bài. - Yêu cầu HS ôn các bảng nhân đã học theo nhóm. -Tổ chức cho chơi “truyền điện” để kiểm tra việc học thuộc các bảng nhân. - GV nhận xét, tuyên dương. Bài tập1: -Yêu cầu HS nhẩm trong nhóm sau đó nối tiếp nhau nêu trước lớp. - GV nhận xét chung. - GV viết lên bảng biểu thức: 4 x 3 + 10 - Yêu cầu HS tính giá trị của biểu thức. Tiếp sức H yếu - GV nhận xét - chốt ý: Trong biểu thức có phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện nhân chia trước, cộng trừ sau. -Yêu cầu HS làm vào vở. 5 x 5 +18 = 2 x 2 x 9 = - Nhận xét, sửa bài, chốt cách thực hiện. Bài 3: -Yêu cầu HS thảo luận nhóm sau đó giải vào vở - Giúp H chậm tiến, HSKT -Chấm 1 số bài - nhận xét, sửa sai. Bài 4: (Cho HS trả lời miệng) -Gọi HS đọc đề. -Hãy nêu cách tính chu vi của hình tam giác? - Yêu cầu HS nêu miệng cách tính và kết quả. Nhận xét, sửa bài. - Nhận xét tiết học. - Về nhà chia sẻ với cha mẹ bảng nhân và ôn lại bảng chia. Chủ tịch HĐTQ lên điều hành. -Nhóm trưởng choHS ôn theo nhóm -HS chơi . - HS tự nhẩm trong nhóm và đọc nối tiếp theo dãy bàn. -Lớp nhận xét đúng / sai. -1HS nêu. -Cả lớp làm vào vở – 2 em lên bảng làm. - Nhận xét, đổi chéo sửa bài. - HS thảo luận nhóm và giải vào vở - HS trong nhóm kiểm tra bài báo cáo KQ -HS đọc đề - HS nêu cách tính chu vi hình tam giác. - HS nêu - Ghi nhớ lời dặn dò ?&@ Thửự naờm ngaứy 27 thaựng 8 naờm 2015 Buổi sáng Luyện từ & Câu: từ ngữ về thiếu nhi. ôn tập mẫu câu: ai là gì? i. mục tiêu - Tìm được một vài từ ngữ về trẻ em theo yêu cầu BT1 - Tìm được các bộ phận câu trả lời câu hỏi: Ai (cái gì, con gì?) là gì?(BT2) - Đặt được câu hỏi cho bộ phận in đậm (BT3) - Giaựo duùc hoùc sinh luoõn noựi naờng leó pheựp vụựi ngửụứi lụựn ủeồ theồ hieọn tớnh neỏt ngoan. II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC: 1. ẹoà duứng: Baỷng lụựp vieỏt noọi dung BT1 ,baỷngphuù vieỏt BT2 2. Phửụng phaựp: Traộc nghieọm, thửùc haứnh, troứ chụi III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC ND GIAÙO VIEÂN HOẽC SINH 1. Khụỷi ủoọng (3-5ph) 2. Baứi mụựi Hẹ1: Tỡm hieồu tửứ veà chuỷ ủeà thieỏu nhi (10-12 ph) Hẹ2: Ôn kiểu caõu: Ai laứ gỡ? (15-17 ph) 3.Cuỷng coỏ daởn doứ (2-3 ph) - Yeõu caàu Chuỷ tũch HẹTQ leõn ủieàu haứnh. - Nhaọn xeựt. - Giụựi thieọu baứi ghi baỷng Baứi taọp 1 : Cho HS chụi troứ chụi tieỏp sửực theo 3 nhoựm ( a; b ; c) - GVHD cho HS chaọm caực tửứ maóu a/ Chổ treỷ em b/ Chổ tớnh neỏt cuỷa treỷ em c/ Chổ tỡnh caỷm hoaởc sửù chaờm soực cuỷa ngửụứi lụựn ủoỏi vụựi treỷ em -GV cuứng HS nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng Baứi taọp 2: - HD caựch laứm: duứng thửụực gaùch chaõn dửụựi caực boọ phaọn - Goùi 1 HS laứm maóu a/ Thieỏu nhi laứ maờng non cuỷa ủaỏt nửụực. - Yeõu caàu hs laứm baứi -Gụùi yự vaứ giuựp ủụừ hoùc sinh yeỏu, hskt Baứi taọp 3 : HDHS ủaởt caõu hoỷi cho boọ phaọn in ủaọm :khi ủaởt caõu hoỷi thỡ tửứ in ủaọm bũ maỏt ủi, thay vaứo ủoự laứ tửứ ủeồ hoỷi, chuự yự ghi daỏu hoỷi vaứo cuoỏi caõu. - Yeõu caàu hs laứm theo nhoựm -ẹaùi dieọn nhoựm trỡnh baứy - Nhaọn xeựt, chửừa baứi-. - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc - Veà nhaứ chia seỷ vụựi cha meù hoaởc anh chũ caựch ủaởt caõu theo maóu : Ai laứ gỡ? - Chuỷ tũch HẹTQ leõn ủieàu haứnh. - HS theo doừi vaứ nhaộc laùi ủeà. - HS thaỷo luaọn nhoựm thi ủua nhau vieỏt tửứ vaứo baỷng: a/ Thieỏu nhi, nhi ủoàng, treỷ em b/ Leó pheựp , hieàn laứnh , thaọt thaứ c/ Chieàu chuoọng, naõng niu, quyự meỏn, quan taõm, chaờm soực, chaờm baốm - Nhaọn xeựt *1HS ủoùc yeõu caàu baứi taọp 2. - 1 HS giaỷi caõu a - HS Caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ baứi taọp. - Theo doừi sửỷa chửừa. * 1 HS ủoùc yeõu caàu baứi - 1 HS ủaởt caõu hoỷi cho caõu a Caựi gỡ laứ hỡnh aỷnh thaõn thuoọc cuỷa laứng queõ Vieọt Nam? -HS thaỷo luaọn vaứ laứm baỷng nhoựm - ẹaùi dieọn caực nhoựm trỡnh baứy - Caỷ lụựp nhaọn xeựt HS thực hiện ở nhà ?&@ Toán: ôn tập các bảng chia I. MụC TIÊU: - Thuộc các bảng chia ( chia cho 2,3,4,5). - Biết tính nhẩm thương của các số tròn trăm khi chia cho 2,3,4 ( phép chia hết. -Giáo dục HS tính cẩn thận, chính xác. (HS làm được các bài tập: 1, 2, 3) II. CHUẩN Bị: 1. GV: Bảng phụ ghi bài tập 4. 2. HS : Vở, SGK. III. CáC HOạT ĐộNG DạY Và HọC: Ndung - TGian GIAÙO VIEÂN HọC SINH 1. Khởi động 2. Bài mới Hoạt động 1: Ôn tập các bảng chia và giải toán( 15 - 17 phút). 3.Củng cố - dặn dò: 3’ - Yêu cầu Chủ tịch HĐTQ lên điều hành. - Nhận xét. - Giới thiệu bài, Ghi đề - Yêu cầu HS ôn các bảng chia theo nhóm . -Tổ chức cho HS thi đọc thuộc bảng chia 2, 3, 4, 5. -Nhận xét, tuyên dương. -Gọi HS đọc đề và nêu yêu cầu của bài tập 1. -Yêu cầu HS tự nhẩm trong nhóm sau đó nêu miệngGiúp H chậm, HS KT -Yêu cầu HS nhận xét các phép tính ở bài tập 1 và nêu mối quan hệ giữa phép nhân và phép chia. - GV chốt ý:Lấy tích chia cho thừa số này thì được thừa số kia. Bài 2: - Cho HS thi trả lời nhanh theo nhóm.Giúp H chậm, HS KT -GV nhận xét ,sửa sai. Bài 3: - Yêu cầu HS thảo luận nhóm và giải vào vở. Giúp H chậm, HS KT -GV chấm bài, nhận xét và sửa sai. Chốt bài giải đúng - GV cùng H hệ thống lại kiến thức toàn bài. - Nhận xét , tuyên dương. - Về nhà đọc thuộc các bảng nhân cho gia đình nghe - Chủ tịch HĐTQ lên điều hành - Lớp nx - Theo dõi, nhắc lại đề - HS ôn theo nhóm . - HS mời nhau đọc nối tiếp. - HS nêu. -HS thực hiện theo nhóm - Kquả đúng 2 x 4 = 12 2 x5 = 10 12 : 3 = 4 10 : 2 = 5 12 : 4 = 3 10 : 5 = 2 5 x 3 = 15 4 x 2 = 8 15 : 3 = 5 8 : 2 = 4 15 : 5 = 3 8 : 4 = 2 - HS thực hiện theo nhóm -1 em nêu phép tính, 1 em trả lời. - H đọc bài toán - Phân tách đề toán - Tóm tắt và giải vào vở - Nhận xét bài bạn Giải Mỗi hộp có số cái cốc là: 24 : 4 = 6 (cái) ĐS: 6 cái cốc - Thực hiện theo y/c ?&@ Thửự saựu ngaứy 28 thaựng 8 naờm 2015 Chính tả: (Nghe viết) cô giáo tí hon I. MụC tiêu: - Nghe- viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. - Biết phân biệt s/x (hoặc ăn/ ăng) , tìm đúng những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng đã cho có âm đầu là s/x (hoặc có vần ăn /ăng) . - Làm đúng BT 2 b . II. CHUẩN Bị : 1.GV : Bảng phụ chép bài tập 2 b. 2. HS : SGK và vở chính tả . III. CáC HOạT ĐộNG DạY HọC : nd Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Khởi động 2. Bài mới : Hoạt động 1 : Hướng dẫn nghe –viết (18- 20 phút). Hoạt động 2 : Hướng dẫn làm bài tập (5 – 7 phút) 4. Củng cố - Dặn dò: 3-4’ -Yêu cầu Chủ tịch HĐTQ lên điều hành. - Nhận xét. - Giới thiệu bài - ghi đề. - GV đọc đoạn văn . - Gọi 1 HS đọc . H. Đoạn văn có mấy câu ? H. Chữ đầu các câu viết như thế nào ? H.Chữ đầu đoạn văn viết như thế nào? H. Tìm tên riêng trong đoạn văn ? H. Cần viết tên riêng như thế nào ? - Yêu cầu lớp đọc thầm . -Yêu cầu HS tìm từ khó. Giúp H chậm - GV gạch chân các từ khó ở bảng phụ - GV đọc từ khó- yêu cầu HS viết bảng. - Nhận xét – sửa sai . - Hướng dẫn cách trình bày bài, tư thế ngồi. - GV đọc bài cho HS viết vào vở. Theo dõi giúp H yếu. - Theo dõi, nhắc nhở thêm. - Hướng dẫn sửa bài. - Thu bài chấm, sửa bài. Nhận xét chung. Bài 2 : - Treo bảng phụ - Gọi HS đọc yêu cầu của đề. - Hướng dẫn HS làm phần b vào vở, 1 HS lên bảng làm. Giúp H yếu. -Cho Hs thảo luận nhúm và làm bài vào VBT - Nhận xét - Nhận xét tiết học, tuyên dương HS viết đẹp. - Yêu cầu HS về nhà chia sẻ với cha mẹ và anh chị cách tìm từ ghép với từ cho sẵn như BT2 -Chủ tịch HĐTQ lên điều hành. - HS lắng nghe. - HS theo dõi . - 1 HS đọc đoạn văn- Lớp đọc thầm theo. + Có 5 câu. + Viết hoa chữ cái đầu câu . + Viết lùi vào một chữ . + Bé – tên bạn đóng vai cô giáo . + Viết hoa. - Cả lớp đọc thầm. -HS theo dõi và đọc từ khó - HS viết bảng con – 2 HS viết bảng lớp . -Theo dõi. - HS viết bài vào vở . - HS tự soát bài sau đó đổi chéo bài kiểm tra lỗi – sửa sai . - Theo dõi – sửa bài và rút kinh nghiệm. -1 HS nêu yêu cầu bài tập . b. Tìm những tiếng có thể ghép với mỗi tiếng sau: gắn, gắng, nặn, nặng, khăn, khăng - HS theo dõi - Các nhóm thảo luận và làm bài. Nêu kết quả: gắn: gắn bó, hàn gắn,gắn kết... gắng:cố gắng, gắng sức, gắng công, gắng lên,... nặn:nặn tượng,nhào nặn,đất nặn. nặng : nặng nề, nặng nhọc, nặng cân, nặng kí, khăn : khó khăn , khăn tay, khăn lụa, khăn mặt, khăng : khăng khăng , khăng khít, chơi khăng, - HS nhận xét - sửabài. - Theo dõi ghi nhớ lời dặn dò. ?&@ Toán: luyện tập I. Mục tiêu : - Biết tính giá trị của biểu thức có phép nhân, phép chia. - Vận dụng được vào giải toán có lời văn ( có một phép nhân) - Rèn kỹ năng tính, giải toán - Giáo dục HS tính cẩn thận , chính xác khi làm bài . (HS làm được các bài tập: 1, 2, 3) II. CHUẩN Bị: GV:- Bảng phụ HS: Vở bài tập III. CáC HOạT ĐộNG DạY - HọC . NÔI dung HOạT ĐộNG DạY HOạT ĐộNG HọC 1. Khởi động 2. Bài mới : Hoạt động 1: Luyện tập về tính giá trị của biểu thức và nhận biết số phần bằng nhau của đơn vị( 12 phút) Hoạt động 2: Luyện tập về giải toán liên quan đến phép nhân(8phút). 4. Củng cố - dặn dò: 3-4’ -Yêu cầu Chủ tịch HĐTQ lên điều hành. - Nhận xét. Giới thiệu bài - ghi bảng. Bài 1: -Gọi HS đọc đề bài . -Yêu cầu HS làm vào vở, 3 HS lên bảng. Tiếp cận H chậm, HSKT. -GV cùng HS nhận xét, sửa bài. -GV chốt cách thực hiện: tính nhân chia trước cộng trừ sau Bài 2: -Gọi HS đọc đề. - Yêu cầu HS quan sát hình vẽ SGKvà nêu kết quả trước lớp. -GV nhận xét . Chốt bài làm đúng Bài 3: - Yêu cầu HS thảo luận nhóm và giải vào vở,1 HS làm bảng phụ. Giúp H chậm, KHKT. - GV nhận xét, sửa bài. - GV nhắc lại thứ tự thực hiện các phép tính trong một biểu thức. - Nhận xét giờ học. - Dặn HS về ôn các bảng nhân chia; -Chủ tịch HĐTQ lên điều hành. - Theo dõi, đọc đề bài -1HS đọc . - Lớp làm vào vở - 3 HS lên bảng. -HS nhận xét bài trên bảng -đổi chéo vở sửa bài. - K quả đúng 5 x 3 + 132 = 15 + 132 = 147 32 : 4 + 106 = 8 + 106 = 114 20 x 3 : 2 = 60 : 2 = 30 - 2 HS đọc đề. - Thực hiện theo yêu cầu. *Khoanh tròn số con vịt ở hình a - Hs nhận xét - HS thảo luận nhóm và làm bài vào vở Bài giải đúng Giải 4 bàn có số học sinh là: 2 x 4 = 8 ( học sinh) ĐS: 8 học sinh - H cùng GV hệ thống lại kiến thức toàn bài. ?&@ Tập làm văn: viết đơn I. Mục tiêu: - Bước đầu biết viết được đơn xin vào Đội TNTP Hồ Chí Minh dựa theo mẫu đơn của bài Đơn xin vào Đội ( SGKtr-9) II. Chuẩn bị: - HS : Vở BTGK III. Các hoạt động dạy học: nội dung giáo viên học sinh 1: Khởi động 2-3’ 2. Bài mới Giới thiệu : 2’ HĐ1: Hướng dẫn viết đơn . 5-6’ HĐ2.Tập nói theo nội dung đơn 4-5’ HĐ3:Thực hành viết đơn 16-18’ Củng cố :4’ - Yêu cầu Chủ tịch HĐTQ lên điều hành. - Nhận xét Giới thiệu bài mới- ghi đề lên bảng *PP: Vấn đáp trả lời HT: Cá nhân - Gọi HS nêu yêu cầu GVhỏi :Nội dung chính trong lá đơn gồm những nội dung nào? - Trong các nội dung trên nội dung nào cần viết đúng theo mẫu, nội dung nào không cần viết hoàn toàn theo đơn mẫu . *Cho HS tập nói trong nhóm -Gọi HS nói trước lớp về lá đơn của mình theo các nội dung cụ thể (Ưu tiên cho HS chậm tiến) Nhận xét chỉnh sửa bổ sung . *PP: Hướng dẫn thực hành HT: Viết đơn vào VBTGK Lưu ý khi viết đơn :Hướng dẫn HS viết đơn phải đúng mẫu nhưng cần thể hiện được những hiểu biết của em về Đội, tình cảm tha thiết của em muốn được vào Đội. - Yêu cầu cả lớp viết đơn vào vở bài tập ( Tiếp cận HS yếu ) -Gọi HS đọc đơn của mình Nhận xét chỉnh sửa bổ sung - Chấm một số bài và nhận xét - Tuyên dương HS viết đơn hoàn chỉnh đúng theo mẫu đơn . -Củng cố bài học dặn HS về nhà c

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 2- L3.doc
Tài liệu liên quan