Giáo án tổng hợp lớp 4, học kì II - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 26

Sử dụng các biện pháp nghệ thuật ấy có tác dụng gì?

-Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 3 và tìm những từ ngữ hình ảnh thể hiện lòng dũng cảm, sức mạnh và chiến thắng của con người trước cơn bão biển.

-GV yêu cầu: Hãy dùng tranh minh hoạ và miêu tả lại cuộc chiến đấu với biển cả của những thanh niên xung kích ở đoạn 3.

-Yêu cầu HS đọc thầm toàn bài, tìm nội dung chính của từng đoạn.

-Gọi HS phát biểu. GV ghi nhanh lên bảng dàn ý của bài.

H: Bài tập đọc Thắng biển nói lên điều gì?

-Nhận xét, kết luận ý nghĩa -Ghi ý chính của bài lên bảng.

* Gọi 3 HS tiếp nối đọc từng đoạn của bài lớp theo dõi, tìm cách đọc hay.

-Tổ chức cho HS đọc diễn cảm đoạn 2 theo nhóm –Theo dõi giúp hs nhóm A đọc đúng.

 

docx25 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 11/11/2017 | Lượt xem: 604 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án tổng hợp lớp 4, học kì II - Trường tiểu học Hoa Thuỷ - Năm 2015 - 2016 - Tuần 26, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
äng khoâng noùi ñöôïc thì seõ gaëp nhöõng khoù khaên gì trong vieäc ñi laïi , dieãn ñaït nhöõng suy nghó , yù muoán cuûa mình ? . *Em ñaõ giuùp ñôõ nhöõng ngöôøi khueát taät hay nhöõng naïn nhaân bom mìn vaø con cuûa hoï chöa ? Haõy keå moät vaøi vieäc cuï theå em ñaõ laøm ? * GV nhaän xeùt , Khen ngôïi HS Heä thoáng baøi , daën doø 2 HS traû lôøi HS khaùc nhaän xeùt * HS laéng nghe HS ñoïc saùch Thaûo luaän cặp ñoâi HS ñöa ra yù kieán * HS ñoïc thaàm HS ñoïc truyeän vaø traû lôøi HS neâu yù kieán . * HS töï lieân heä vaø neâu yù kieán * HS laéng nghe LTVC: LUYỆN TẬP VỀ CÂU KỂ AI LÀ GÌ ? I- Mục tiêu: Giúp hs - Nhận biết được câu kể Ai là gì? trong đoạn văn, nêu được tác dụng của câu kể tìm được (BT1); biết xác định CN, VN trong mỗi câu kể Ai là gì?đã tìm được ( BT2) -Viết được đoạn văn có dùng câu kể Ai là gì?( BT3). HS tiếp thu nhanh viết được đoạn văn ít nhất 5 câu, theo yêu cầu BT3. - Giáo dục HS nói viết phải thành câu. II-Chuẩn bị. BP – b/con –VBT . III- Các hoạt động dạy học. ND- TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Khởi động: 5p 2.Bài mới HĐ2 L/ tập Bài 1: Tìm ccâu kể Ai là gì ? Làm bảng lớp 10 -12p Bài 2 Xác định CN, VN trong câu 6 -8p Bài 3 Viết đoạn văn 7 -8p 3.Củng cố - dặn dò: 3p * Yêu cầu HS đặt 2 câu kể Ai là gì? Trong đó có dùng các cụm từ ở BT2. -Gọi HS đứng tại chỗ đọc BT4. -Nhận xét từng HS. * Giới thiệu bài .Ghi bảng * Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. -Yêu cầu HS tự làm bài. -Gợi ý: Yêu cầu HS đọc kĩ từng đoạn văn, dùng bút chì đóng ngoặc đơn câu kể Ai là gì?-Theo dõi giúp hs nhóm A -Gọi HS nh/ xét bài bạn làm trên bảng -Nhận xét, kết luận lời giải đúng. H: Tại sao câu Tàu nào có hàng cần bốc lên là cần trục vươn tay tới không phải là câu kể Ai là gì? -Giải thích: Câu Tàu nào có hàng cần bốc lên là cần trục vươn tay tời tuy về dấu hiệu hình thức giống nhưng chỉ diễn tả có tính quy luật. * Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. -Yêu cầu HS tự làm bài, sử dụng các kí hiệu đã quy đinh-Theo dõi giúp hs -Gọi HS nhận xét, chữa bài bạn làm trên bảng. -Nhận xét, kết luận lời giải đúng, * Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. -Yêu cầu HS tự làm bài. -Gợi ý: Các em tưởng tượng ra mình và các bạn đến nhà bạn Hà lần đầu -Yêu cầu HS làm bài. - Theo dõi , giúp đỡ -Gọi HS dán phiếu lên bảng. GV chú ý sửa chữa thật kĩ lỗi dùng từ, đặt câu cho HS -Nhận xét những HS viết tốt. -Gọi một số HS dưới lớp đọc đoạn văn của mình. -Nhận xét HS viết tốt. -Tổ chức cho 1 nhóm HS đóng vai tình huống ở BT3 -Nhận xét khen ngợi các em. * Nêu lại tên ND bài học ? - Gọi HS đọc lại phần ghi nhớ SGK -Nhận xét tiết học. *2 HS lên bảng làm bài – Lớp theo dõi nhận xét đối chiếu . *HS nhắc lại -H đọc lớp theo dõi -Hs làm bp. HS dưới lớp làm bằng bút chì vào SGK. -Gắn bp -Nhận xét bài làm của bạn - Đối chiếu -Vì câu này không có ý nghĩa là nêu nhận xét, hay giới thiệu về cần trục. -Lớp lắng nghe, hiểu . *HS đọc- lớp đọc thầm. -1 HS làm bp- lớp làm vở. -Nhận xét bài bạn và chữa bài nếu bạn sai. *HS đọc –Lớp đọc thầm –2HS viết vào giấy khổ to, HS cả lớp viết vào vở. -Theo dõi bài chữa của bạn và rút kinh nghiệm cho bài của mình. -Nối tiếp đọc đoạn văn theo yêu cầu. -Nhận xét -hs thực hiện đóng vai . -Nhận xét các nhóm thực hiện tốt *HS nêu lại . -HS đọc. - Lớp lắng nghe . ÔL Tiếng Việt: LUYỆN TẬP VỀ CÂU KỂ AI LÀ GÌ ? I- Mục tiêu: Giúp hs - Nhận biết được câu kể Ai là gì? trong đoạn văn, nêu được tác dụng của câu kể Ai là gì? biết xác định CN, VN trong mỗi câu kể Ai là gì? - Giáo dục HS nói viết phải thành câu. II-Chuẩn bị. BP – b/con –VBT . III- Các hoạt động dạy học. ND- TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Khởi động: 5p 2.Bài mới HĐ2 L/ tập Bài 1: Tìm câu kể Ai là gì ? 10 -12p Bài 2 Xác định CN, VN trong câu 6 -8p 3.Củng cố - dặn dò: 3p * Yêu cầu HS đặt 2 câu kể Ai là gì? - Xác định chủ ngữ, vị ngữ -Nhận xét từng HS. * Giới thiệu bài .Ghi bảng * Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. -Yêu cầu HS tự làm bài. -Gợi ý: Yêu cầu HS đọc kĩ từng đoạn văn, dùng bút chì đóng ngoặc đơn câu kể Ai là gì?-Theo dõi giúp hs nhóm -Gọi HS nh/ xét bài bạn làm trên bảng -Nhận xét, kết luận lời giải đúng. * Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. -Yêu cầu HS tự làm bài, sử dụng các kí hiệu đã quy đinh-Theo dõi giúp hs -Gọi HS nhận xét, chữa bài bạn làm trên bảng. -Nhận xét, kết luận lời giải đúng, * Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. -Yêu cầu HS tự làm bài. - Theo dõi , giúp đỡ -Gọi HS dán phiếu lên bảng. GV chú ý sửa chữa thật kĩ lỗi dùng từ, đặt câu cho HS -Nhận xét khen ngợi các em. * Nêu lại tên ND bài học ? -Nhận xét tiết học. *2 HS lên bảng làm bài – Lớp theo dõi nhận xét đối chiếu . *HS nhắc lại -H đọc lớp theo dõi -Hs làm bp. HS dưới lớp làm bằng bút chì vào SGK. -Gắn bp -Nhận xét bài làm của bạn - Đối chiếu -Lớp lắng nghe, hiểu . *HS đọc- lớp đọc thầm. -1 HS làm bp- lớp làm vở. -Nhận xét bài bạn và chữa bài nếu bạn sai. -Nhận xét *HS đọc yêu cầu . -HS thực hiện. - Lớp lắng nghe . - Hs nêu Thứ ba ngày 8 tháng 3 năm 2016 TLV: LUYỆN TẬP XÂY DỰNG KẾT BÀI TRONG BÀI VĂN MIÊU TẢ CÂY CỐI I- Mục tiêu: - HS nắm được hai kiểu kết bài (Không mở rộng, mở rộng) trong bài văn miêu tả cây cối. - Vận dụng kiến thức đã biết để bước đầu viết được đoạn kết bài mở rộng cho bài văn tả một cây mà em yêu thích. - HS yêu văn học. II- Chuẩn bị :-Tranh, ảnh một số loài cây: na, ổi, mít, si, tre, tràm, đa. -Bảng phụ viết dàn ý quan sát (BT2) III- Các hoạt động dạy học. ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Khởi động 5p 2.Bài mới *HĐ1 H/ dẫn làm bài tập. Bài 1: Có thể dùng các câu ở 5 -6p Bài 2: Quan sát, miêu tả cây Nêu miệng 6-7 p Bài 3: Viết kết bài Làm vở : 9p Bài 4: Làm vở 7 – 8p 3.Củng cố - dặn dò: 3p * Gọi HS đọc đoạn mở bài giới thiệu chung về một cái cây mà em định tả. -Nhận xét từng HS. * Giới thiệu bài-Ghi bảng * Gọi HS đọc nội dung bài tập. -Tổ chức cho HS hoạt động theo cặp –Theo dõi giúp hs nhóm A -Gọi HS phát biểu. - Nhận xét , bổ sung . *KL: Có thể dùng các câu ở đoạn a, b để kết bài. Kết bài ở đoạn a, nói được tình cảm của người tả đối với cây. H: Thế nào là kết bài mở rộng trong bài văn miêu tả cây cối? * Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. -Treo bảng phụ có viết sẵn các câu hỏi của bài. -Gọi HS trả lời từng câu hỏi. GV chú ý sửa chữa lỗi cho từng HS nếu có. * Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. - Yêu cầu HS tự làm bài.-Theo di - Gọi HS đọc bài làm của mình trước lớp. GV sửa chữa lỗi dùng từ, ngữ pháp cho từng HS. -Nhận xét HS viết tốt. * Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. -Yêu cầu HS tự làm bài –Theo dõi giúp hs nhóm A -Gọi HS đọc bài làm của mình. GV chú ý sửa lỗi dùng từ, đặt câu cho từng HS. -Tuyên dương HS viết tốt. * Nêu lại tên ND bài học ? -Nhận xét tiết học. - Hs đọc đoạn mở bài - lớp theo dõi và nhận xét. * HS nhắc lại - HS đọc yêu cầu bài tập - 2 HS thảo luận. - Đoạn a, nói lên tình cảm của người ta đối với cây - Nghe, nắm cách kết bài . - Trong bài văn miêu tả cây cối, kết bài mở rộng là nói lên được tình cảm của người tả đối với cây hoặc ích lợi của cây. - HS đọc lớp đọc thầm . - HS đọc, suy nghĩ tìm câu trả lời. - HS tiếp nối nhau trả lời. - Lớp theo dõi, nh/xét - HS đọc yêu cầu bài tập - Cá nhân viết vở. -HS đọc bài làm của mình. Cả lớp theo dõi và nhận xét bài làm của bạn. - HS đọc yêu cầu bài . - Cá nhân viết kết bài mở rộng theo một trong các đề đưa ra. -Nối tiếp nhau đọc bài của mình-Nhận xét bình chọn -HS nêu lại . -Lắng nghe và thực hiện. Toán: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu : Giúp HS: - Rèn kĩ năng thực hiện phép chia hai phân số, chia số tự nhiên cho phân số. - HS cả lớp hoàn thành bài 1, bài 2. - Giáo dục HS tính toán cẩn thận, chính xác . II. Chuẩn bị: - BP - Bảng con; Vở bài tập . III. Các hoạt động dạy - học: ND- TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Khởi động 3 -5p 2. L/ tập. Bài Tính rồi rút gọn . 15p Bài 2 Tính theo mẫu Làm bảng con 12p 3. Củng cố - dặn dò: 3p * Gọi HS lên bảng làm bài tập ; -Nhận xét chung. * Giới thiệu bài - Ghi bảng - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập -Bài tập yêu cầu gì? -Yêu cầu HS làm bài – Theo dõi giúp HS nhóm A. -Gợi ý HS có thể rút gọn ngay trong khi tính. -Nhận xét sửa bài làm của HS. * Gọi HS nêu yêu cầu bài tập Viết bài mẫu lên bảng yêu cầu HS làm bài vào bảng con-3 dãy ba bài . -Nêu yêu cầu thực hiện. - Giới thiệu cách viết tắt như SGK. -Nhận xét chữa bài -Nhận xét chốt kiến thức . -Tổ chức chữa bài -Nhận xét chấm một số bài- Chốt cách làm * Nêu lại tên ND bài học ? -Nhận xét tiết học. -Dặn dò Hs -HS lên bảng làm bài tập-Lớp làm nháp –Nhận xét, đối chiếu . -HS nêu-Lớp làm bài vào vở -HS làm bp –Chữa bài - Nhận xét - đối chiếu sửa sai. ; *HS đọc đề bài và đọc mẫu. -Lớp làm bài vào bảng con c/ -Nhận xét bổ sung. *HS nêu lại . -Lớp theo dõi thực hiện . ÔL TOÁN: LUYỆN TẬP PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA VỀ PHÂN SỐ I.Mục tiêu : Giúp hs : - Củng cố, hệ thống hoá các phép tính nhân, chia PS - Rèn kĩ năng vận dụng vào làm các bài tập thành thạo hơn đối với các phép tính cộng, trừ PS . - Giáo dục hs cẩn thận khi trình bày . II.Chuẩn bị: BP - VBT. III.Các hoạt động dạy và học : ND- TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Khởi động 4p 2.Bài mới *HĐ1 Củng cố kiến thức 8p *HĐ2: Luyện tập Thực hành : 25p 3.Củng cố-Dặn dò : 2p -Yêu cầu hs làm bài tập : - Tính : , -Nhận xét. * Giới thiệu bài -Yêu cầu hs cách nhân, chia PS với số tự nhiên và ngược lại . -Muốn cộng, trừ 2PS có cùng MS ta làm thế nào? - Nêu cách cộng, trừ 2 PS khác MS ? - Phân biệt cộng trừ PS với nhân, chia PS . -Yêu cầu hs làm bài tập Tiết 129(Trang 50) Cá nhân tự làm bài vào vở – GVtheo dõi giúp đỡ em HS tiếp thu chậm cùng làm bài -Huy động kết quả Gọi hs đọc kết quả -Đổi chéo vở kiểm tra Nhận xét chốt kiến thức . -Yêu cầu hs làm bài tập Tiết 130(Trang 51) -Gọi hs đọc đề của các bài 1, 2, 3, 4 Nhắc hs xác định câu lệnh . -Cá nhân tự làm bài – 3hs làm 3bài 2, 3, 4 vào bp -Theo dõi giúp đỡ hs nhóm A . -HS nhóm B Làm thêm *Tính giá trị biểu thức bằng 2cách : a) ; b) ; c) -Yêu cầu hs làm vào vở – 2hs làm bp . -Huy động kết quả - Gắn bp –Nhận xét chữa bài –chốt kiến thức . - Chữa bài hs hs nhóm B – Gắn 2BP chữa bài nêu cách làm -đối chiếu đáp án : ;Tương tự bài b,c *Nhận xét tiết học . Dặn dò Hs -HS làm bài –lớp làm nháp -Nhận xét -Đối chiếu . -5Hs nối tiếp nhau trả lời bài –Lớp theo dõi nhận xét bổ sung . -Cá nhân tự làm bài tập theo yêu cầu . - 3HS nêu kết quả lớp dò bài nhận xét . - Cá nhân tự làm bài hoàn thành bài tập theo yêu cầu -HS nhóm B làm thêm . Dựa vào kiến thức đã học để vận dụng làm bài bằng cách nhanh nhất . - 2hS làm bài vào bp . -Gắn bp chữa bài nhận xét đối chiếu nêu cách làm . - Tuyên dương những bạn làm bài tốt . -Lớp theo dõi thực hiện tốt . Thứ tư ngày 9 tháng 3 năm 2016 Toán: LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu : - Biết thực hiện được phép tính chia hai phân số. - Biết cách tính và viết gọn phép chia một phân số cho một số tự nhiên. Biết tìm phân số của một số. HS cả lớp hoàn thành bài 1(a,b), bài 2(a,b), bài 4. - GDHS cẩn thận trong tính toán, trình bày. II. Chuẩn bị : BP- B/con III. Các hoạt động dạy - học. ND- TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Khởi động 3 -5’ 2.Bài mới L/ tập. Bài 1a,b Tính Làm vở : 10’ Bài 2 a,b Tính theo mẫu : Làm bảng con : 7’ Bài 4 Giải toán :10 3.Củng cố dặn dò:2’ * Gọi HS lên bảng làm bài tập tiết trước. -Nhận xét chung. * Giới thiệu bài - Ghi bảng -Nêu yêu cầu làm bài. - Yêu cầu HS làm vở-Theo dõi giúp hs nhóm A . - Cho HS đổi vở kiểm tra kết quả . -Nhận xét –Tuyên dương * Gọi HS nêu yêu cầu bài tập -GV cùng hs dựng mẫu và hướng dẫn mẫu SGK -Yêu cầu HS làm bài vào bảng con -Nhận xét –Chốt kiến thức . ; b) ; c/ *Gọi HS đọc phân tích đề -Bài toán cho biết gì?(Chiều dài, ch/rộng bằng chiều dài ) -Bài toán hỏi gì?(Tính chu vi, diện tích) -HS làm bài vào vở -1hs làm bp -Theo dõi giúp đỡ hs nhóm A -Gắn bp nhận xét chữa bài –Chốt kiến thức Chiều rộng mảnh vườn là: 60 = 36 (m) Chu vi của mảnh vườn là (60 + 36) x 2 = 192 (m) Diện tích của mảnh vườn là 60 x 36 = 1260 (m2) Đáp số: 192 m 1260 (m2) * Nêu lại tên ND bài học ? -Nhận xét tiết học. -2Hs lên bảng làm bài tập-Lớp làm nháp. Nhận xét, đối chiếu kết quả. -1Hs nhắc lại -HS tự làm bài vào vở. a/b/; c/ -Đổi vở soát lỗi- 1 HS đọc kết quả -Nhận xét sửa. -Lớp theo dõi nắm cách thực hiện -Cá nhân làm b/con- -Nhận xét đôi chiếu chữa bài trên bảng con. *HS đọc, lớp đọc thầm. -HS nối tiếp nhau trả lời câu hỏi ,tìm hiểu đề bài. -Lớp làm bài vào vở. -HS làm bp –Theo dõi hs làm bài . -Nhận xét bài làm trên bảng đối chiếu , lớp sửa bài của mình. *H nhắc lại . - Lớp lắng nghe thực hiện Tập đọc: GA – V RỐT NGOÀI CHIẾN LUỸ I- Mục tiêu: - Đọc đúng các tên riêng nước ngoài; biết đọc đúng lời đối đáp giữa các nhân vật và phân biệt với lời người dẫn chuyện. - Hiểu nội dung: Ca ngợi lòng dũng cảm của cậu bé Ga – v rốt (TL được các CH trong SGK) - GDHS yêu hoà bình, ghét chiến tranh. II- Chuẩn bị: -Tranh SGK -Truyện Những người khốn khổ nếu có. II- Các hoạt động dạy học. ND- TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Khởi động 4p 2.Bài mới *HĐ1 Luyện đọc. 12p *HĐ2 Tìm hiểu bài 8 -9p *HĐ 3 Đọc diễn cảm. 10p 3.Củng cố - dặn dò: 3p * Yêu cầu HS đọc bài Thắng biển và trả lời câu hỏi và nội dung bài. -Nhận xét từng HS. * Giới thiệu bài -Ghi bảng * Gọi 3 HS tiếp nối nhau đọc toàn bài (3 lượt), GV chú ý sửa lỗi phát âm, ngắt giọng cho từng HS, lưu ý các câu. -Yêu cầu HS đọc đồng thanh các tên riếng: Ga-Vrốt, Ăng-giôn-ra, cuốc-phây-rắc. -Yêu cầu HS đọc phần chú giải để tìm hiểu nghĩa của các từ khó trong bài. -Yêu cầu HS luyện đọc theo cặp. -Gọi HS đọc toàn bài. -GV đọc mẫu. Chú ý giọng đọc. * Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 1, trao đổi và trả lời câu hỏi. +Ga-Vrốt ra ngoài chiến luỹ để làm gì? +Đoạn 1 cho biết điều gì? -Ghi ý chính đoạn 1 -Giảng:Chú bé Ga-vrốt nghe Ang-giôn ra thông báo nghĩa quân sắp hết đạn -Yêu cầu HS đọc thầm đoạn 2 trao đổi và tìm những chi tiết thể hiện lòng dũng cảm của Ga- vrốt. -ý chính: Lòng dũng cảm của Ga-Vrốt Giúp HS thấy được sự dũng cảm của Ga-V-rốt +Vì sao tác giả nói Ga-V-rốt là một thiên thần -GV giảng : Hình ảnh chú lúc ẩn, lúc hiện, lúc nằm xuống rồi lại đứng thẳng lên phốc ra, tời, lui trong lửa khói mịt mù -Ghi ý chính đoạn 3 lên bảng. -Yêu cầu HS đọc bài và tìm ý chính . -Gọi HS phát biểu. GV ghi lên bảng ý chính của bài. * Yêu cầu 4 HS đọc bài theo hình thức phân vai( 2 lượt). Yêu cầu HS cả lớp theo dõi tìm giọng đọc cho từng nhân vật. -Hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn cuối bài. +Treo bảng phụ có đoạn văn hướng dẫn luyện đọc. +Đọc mẫu. +Yêu cầu HS luyện đọc diễn cảm theo cặp-Theo dõi giúp hs nhóm A đọc đúng -Tổ chức cho HS thi đọc. -Nhận xét HS. * Nêu lại tên ND bài học ? -Gọi 1 Hs đọc toàn bài. -Nhận xét tiết học. *2 HS đọc bài và TLCH –Lớp theo dõi - Nhận xét . -3HS đọc tiếp nối-Lớp theo dõi đọc thầm -Đọc đồng thanh. -1 HS đọc thành tiếng phần chú giải. - Đọc theo cặp . -2 HS đọc toàn bài. - Theo dõi . * 2 HS ngồi cùng bàn đọc thầm trao đổi TLCH -Để nhặt đạn giúp nghĩa quân đánh giặc -Cho biết lí do Ga-Vrốt ra ngoài chiến luỹ. -Lớp lắng nghe. -2 HS ngồi cùng bàn, đọc thầm, trao đổi TLCH -Theo dõi. - Nhắc lại . -Vì Ga-V-rốt không bao giờ chết. -Nghe. - Nhắc lại. -1HS đọc bài và nêu: Bài văn ca ngợi lòng dũng cảm của chú bé Ga- vrốt. * HS đọc theo vai. Cả lớp đọc thầm tìm giọng đọc (Như đã hướng dẫn ở phần luyện đọc). -Lớp theo dõi nắm đoạn thực hiện . - Nghe, nắm cách đọc . -2 HS ngồi cùng bàn đọc diễn cảm. -3-5 HS thi đọc diễn cảm. -Theo dõi nhận xét đánh giá *1HS nêu lại . -1HS đọc toàn bài. -Lớp lắng nghe thực hiện Thứ năm ngày 10 tháng 3 năm 2016 LTVC: MỞ RỘNG VỐN TỪ: DŨNG CẢM I- Mục tiêu: - Mở rộng và hệ thống hoá vốn từ thuộc chủ điểm Dũng cảm qua việc tìm từ cùng nghĩâ ,từ trái nghĩa (BT1); biết dùng từ theo chủ điểm để đặt câu hay kết hợp với từ ngữ thích hợp (BT2, BT3); biết được một số thành ngữ nói về lòng dũng cảm và đặt được một câu với thành ngữ theo chủ điểm (BT4, BT5). - GDHS yêu thích Tiếng Việt. II- Chuẩn bị. -Bảng phụ viết BT1,4 -Từ điển –VBT. III - Các hoạt động dạy học. ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Khởi động: 4p 2.Bài mới *HĐ1 hướng dẫn làm bài. Bài 1 Tìm từ cùng nghĩa Làm phiếu 5p Bài 2 Đặt câu Nêu miệng 4 -5p Bài 3 Chọn từ thích hợp Làm BP:7P Bài 4 Tìm những thành ngữ Làm vở : 6p Bài 5:Đặt câu Làm vở : 6p 3.Củng cố - dặn dò: 3p *Yêu cầu mỗi HS đặt 2 câu kể Ai là gì? Xác định CN, VN của câu đó. -Gọi HS dưới lớp đọc đoạn văn trong bài tập 3 tiết luyện từ và câu trước. -Nhận xét HS. * Giới thiệu bài - Ghi bảng -Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. -Yêu cầu HS tự làm bài vào phiếu-Theo di giúp hs nhóm A . -Gọi HS dán phiếu bài tập lên bảng, yêu cầu các nhóm bổ sung. GV ghi nhanh lên bảng các từ HS bổ sung để có bảng từ đầy đủ. -Gọi HS đọc các từ vừa tìm được. - Nhận xét chốt kết quả đúng * Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. -Gọi HS đặt câu hỏi với các từ ở bài 1. -Gợi ý: Để đặt câu đúng, các em phải hiểu được nghĩa của từ, xem từ ấy đặt trong tình huống nào là đúng * Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. -H: Để ghép đúng cụm từ chúng ta làm thế nào? -Yêu cầu HS tự làm bài-GV theo dõi giúp đỡ HS nhóm A. -Gọi HS nh/xét bài bạn làm trên bảng. -Nhận xét, kết luận lời giải đúng. * Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. -Yêu cầu HS làm bài vào vở -Gợi ý:Các em đọc kĩ từng câu thành ngữ, hiểu được nghĩa của từng câu sau đó đánh dâú X vào bên cạnh thành ngữ nói về lòng dũng cảm. -Gọi 1 HS lên bảng làm bài. -Gọi HS nhận xét bài bạn làm trên bảng. -Nhận xét, kết luận lời giải đúng. -Gọi HS giải thích từng câu thành ngữ. -GV giải thích cho HS hiểu. -Khuyến khích HS nhẩm thuộc lòng các câu thành ngữ. * Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. -Gợi ý: Các em hãy đặt câu với thành ngữ Vào sinh ra từ, gan vàng dạ sắt, .. -Yêu cầu HS đặt câu vào vở - GV theo dõi giúp hs nhóm A -chú ý sửa chữ cho từng HS về lối ngữ nghĩa của mình. - Gọi một số em đọc bài trước lớp - Nhận xét , ghi điểm . * Nêu lại tên ND bài học ? -Nhận xét tiết học *HS lên bảng làm bài –Lớp làm nháp -Lớp theo dõi và nhận xét. *HS nhắc lại -HS đọc, lớp đọc thầm -Các nhóm thảo luận, viết các từ cùng nghĩa, trái nghĩa với từ Dũng cảm vào phiếu. -Bổ sung ý kiến cho nhóm bạn. -HS đọc,lớp theo dõi *HS đọc,lớp theo dõi . -Tiếp nối đặt trước lớp. VD: Lê văn Tám là một thiếu niên dũng cảm. -Bác sĩ Ly là người quả cảm. -HS đọc yêu cầu của bài. -Ghép lần lượt từ vào chỗ trống cho phù hợp nghĩa. -Lớp làm bằng bút chì - HS làm bp-Nhận xét chữa bài đối chiếu . *HS đọc thành tiếng. - HS ngồi cùng bàn trao đổi cùng làm bài vào vở. -Theo dõi HD của GV. -HS làm bp, lớp theo dõi -Nhận xét bài của bạn, chữa bài nếu bạn làm sai. -Đáp án: Vào sinh ra từ .Gan vàng dạ sắt. -Giải thích theo ý hiểu. -Lớp lắng nghe. *HS đọc yêu cầu của bài. -Nghe hướng dẫn và thực hiện . - Làm bài vào vở . -Tiếp nối nhau đọc câu của mình trước lớp. VD: Anh ấy đã từng vào sinh ra tử nhiều lần. - Cả lớp nhận xét bổ sung . * HS nêu lại . -Lớp lắng nghe thực hiện Toán: LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu: Giúp HS: - Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính với phân số. - HS cả lớp hoàn thành bài 1(a,b), bài 2(a,b), bài 3(a,b), bài 4(a,b). - GDHS tính toán cẩn thận, chính xác . II- Chuẩn bị: BP - bảng con III. Các hoạt động dạy - học : ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Khởi động 4’ 2.Bài mới HD L/ tập. Bài 1, 2(a,b) Tính-12’’ Bài 3,4(a,b) Tính Làm vở: 10’ 3.Củng cố - Dặn dò 2p *Yêu cầu hs làm bài :Lớp làm nháp . ; -Nhận xét. *Giới thiệu bài – ghi bảng -Yêu cầu HS tự làm bài,-2hs làm bp . nhắc HS khi tìm MSC nên chọn MSCNN có thể-Theo dõi giúp hs nhóm A cùng làm bài . -Gắn bp chữa bài -Gv chốt kiến thức Đáp án bài 2 : a/ - - Gọi HS nêu yêu cầu bài tập - Yêu cầu HS tự làm bài-Theo dõi giúp hs nhóm A làm bài –Nhắc hs rút gọn kết quả cho đến tối giản . -Huy động kết quả -GV gắn bp chốt: ; - Nhận xét một số bài. -Hệ thống kiến thức – 4 phép tính PS cộng trừ ta quy đồng MS (Tìm MSNN) nhân chia ta rút gọn ngay khi tính hoặc đến kết quả cuối cùng rút gọn . *Nêu lại nội dung vừa ôn tập - Nhận xét tiết học. *2 HS lên bảng làm –Lớp làm nháp –Nhận xét đối chiếu –sửa chữa . *Hs nhắc tên bài học *2 HS làm bp, lớp làm vào vở. - Nh/xét -Đối chiếu sửa chữa - Hs nêu,lớp theo dõi . -HS tự làm bài vào vở. -Hs làm bp . - Một số HS nêu kết quả - Lớp nhận xét, sửa bài ; b/; c/ ; - Lớp lắng nghe thực hiện - HS thực hiện Chính tả: (Nghe – viết): THẮNG BIỂN I- Mục tiêu: Giúp hs : - Nghe và viết đúng chính tả, trình bày đúng đoạn trích. - Làm đúng BT chính tả phân biệt đúng các tiếng có âm đầu và vần dễ sai chính tả in/inh. - GDHS có ý thức nghe viết đúng chính tả *GDBVMT: - Giáo dục lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết chống lại sự nguy hiểm do thiên nhiên gây ra để bảo vệ cuộc sống con người. II- Chuẩn bị : BP – B/con - VBT III - Các hoạt động dạy học. ND- TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Khởi động 5p 2.Bài mới *HĐ1 hướng dẫn viết chính tả. 3p - Viết từ khó 3 -4p - Viết vở 15p - Soát lỗi *HĐ2:Hướng dẫn làm bài tập chính tả. Bài 2b 5 -7p 3.Củng cố - dặn dò:3’ *Gọi HS lên bảng viết : đứng phắt, rút soạt, quả quyết, nghiêm nghị -Nhận xét chữ viết của học sinh. *Giới thiệu bài - Ghi bảng * Gọi HS đọc đoạn 1 và đoạn 2 trong bài Thắng biển. H: Qua đoạn văn em thấy hình ảnh cơn bão biển hiện ra như thế nào? H: Chúng ta cần làm gì để chống lại sự tàn phá của thiên tai - Nhận xét. Chốt * Yêu cầu HS nêu các từ khó, dễ lẫn khi viết chính tả-Hướng dẫn cách viết -Yêu cầu HS đọc viết các từ tìm được. - Nhận xét - Chữa bài . - Nhắc tư thế ngồi viết * GV đọc cho HS viết theo đúng yêu cầu quy trình bài viết . - Yêu cầu HS đổi chéo vở kiểm tra . * Gọi HS đọc yêu cầu bài tập -Dán phiếu bài tập lên bảng. -Tổ chức cho từng nhóm HS làm bài theo hình thức thi tiếp sức. - Giúp HS nắm vững yêu cầu - Theo dõi HS thi làm bài. -Yêu cầu đại diện một nhóm đọc đoạn văn hoàn chỉnh của nhóm mình . -Nhận xét, kết luận lời giải đúng. Đáp án : linh, kín, gìn, thinh, tinh, sinh, nhìn, xinh, rinh, mình. -Nhận xét tiết học-Nhắc nội dung . -HS lên bảng viết –lớp viết b/con-Nhận xét, đối chiếu . -Hs nhắc lại -HS đọc lớp đọc thầm -Qua đoạn văn ta thấy hình ảnh cơn bão biển rất hung dữ, nó tấn công dữ dội - Cần có lòng dũng cảm, tinh thần đoàn kết - Lắng nghe * HS đọc và viết các từ ngữ: mênh mông, lan rộng, vật lộn .-HS đọc các từ tìm được. -Nghe và viết vở - Kiểm tra lỗi bài của bạn * 1 HS đọc thành tiếng yêu cầu bài tập trước lớp. -Nghe hướng dẫn và thảo luận nhóm . -Các tổ thi làm bài nhanh. - Đại diện một số nhóm trình bày kết quả . - Cả lớp theo dõi , nhận xét - HS nêu lại kết quả * HS nhắc lại . Thứ sáu ngày 11 tháng 3 năm 2016 TLV LUYỆN TẬP MIÊU TẢ CÂY CỐI I- Mục tiêu: - Lập được dàn ý sơ lược bài văn tả cây cối trong đề bài. - Dựa vào dàn ý đã lập, bước đầu viết được các đoạn thân bài, mở bài, kết bài cho bài văn tả cây cối đã xác định. - GDHS yêu thiên nhiên. *GDBVMT: HS thể hiện hiểu biết về môi trường thiên nhiên, yêu thích các loài cây có ích trong cuộc sống qua thực hiện đề bài : Tả một cây có bóng mát (hoặc cây ăn quả, cây hoa) mà em yêu thích. II- Chuẩn bị :-Tranh, ảnh một số loài cây: na, ổi, mít, si, tre, tràm, đa. -Bảng phụ viết dàn ý quan sát (BT2) III- Các hoạt động dạy học. ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động 5p 2.Bài mới *HĐ1 H/ dẫn làm bài tập. Bài 1: Có thể dùng các câu ở 5 -6p Bài 2: Quan sát mt cây Nêu miệng 6-7 p Bài 3: Viết kết bài Làm vở : 9p Bài 4: Làm vở 7 – 8p 3.Củng cố - dặn dò: 3p * Gọi HS đọc đoạn mở bài giới thiệu chung về một cái cây mà em định tả. -Nhận xét từng HS. * Giới thiệu bài-Ghi bảng * Gọi HS đọc nội dung bài tập. -Tổ chức cho HS hoạt động theo cặp -Gọi HS phát biểu. - Nhận xét , bổ sung . *KL: Có thể dùng các câu ở đoạn a, b để kết bài. Kết bài ở đoạn a, nói được tình cảm của người tả đối với cây. H: Thế nào là kết bài mở rộng trong bài văn miêu tả cây cối? * Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. -Treo bảng phụ có viết sẵn các câu hỏi của bài. -Gọi HS trả lời từng câu hỏi. GV chú ý sửa chữa lỗi cho từng HS nếu có. * Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. - Yêu cầu HS tự làm bài.-Theo di - Gọi HS đọc bài làm của mình trước lớp. GV sửa chữa lỗi dùng từ, ngữ pháp cho từng HS. -Nhận xét những HS viết tốt. * Gọi HS đọc yêu cầu bài tập. -Yêu cầu HS tự làm bài –Theo dõi giúp hs nhóm A -Gọi HS đọc bài làm của mình. GV chú ý sửa lỗi dùng từ, đặt câu cho từng HS. -Chấm HS viết tốt. * Nêu lại tên ND bài học ? -Nhận xét tiết học. -3HS đọc đoạn mở bài - lớp theo dõi và nhận xét. * HS nhắc lại -Hs đọc yêu cầu bài tập -2 HS thảo luận. -Đoạn a, nói lên tình cảm của người ta đối với cây -Nghe, nắm cách kết bài . -Trong bài văn miêu tả cây cối, kết bài mở rộng là nói lên được tình cảm của người tả đối với cây hoặc ích lợi của cây. -HS đọc lớp đọc thầm . -HS đọc, suy nghĩ tìm câu trả lời. -HS tiếp nối nhau trả lời. -Lớp theo dõi, nh/xét

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTUẦN 26.docx
Tài liệu liên quan