Giáo án Tổng hợp lớp 5, học kì II - Năm 2015 - 2016 - Trường Tiểu học Hoa Thủy - Tuần 19

- GV nhận kết quả KT học kì I

- GV giới thiệu bài

- Đọc lời giới thiệu, cảnh trí

- GV đọc diễn cảm đoạn kịch

- Chia đoạn: 3 đoạn

- Ghi bảng các từ khó: phắc tuya, Phú Lãng Sa, Sa-xơ-lu, Sô-ba

- Gọi HS đọc tiếp nối

- Yêu cầu HS đọc chú giải.

- GV cùng HS nhận xét

- GV Đọc toàn bộ đoạn kịch

- Yêu cầu thảo luận theo nhóm lớn các câu hỏi ở SGK

- Gọi đại diện các nhóm trình bày, bổ sung.

- Nội dung của đoạn kịch?

- Gọi ba em đọc đoạn kịch

 

doc17 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 13/11/2017 | Lượt xem: 4134 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tổng hợp lớp 5, học kì II - Năm 2015 - 2016 - Trường Tiểu học Hoa Thủy - Tuần 19, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ân vai - Một vài cặp thi đọc - Lớp nhận xét -Theo dõi, thực hiện -Theo dõi, biểu dương ----------------------cd------------------------ TOÁN(Tiết 91): DIỆN TÍCH HÌNH THANG I. MỤC TIÊU: - Biết tính diện tích hình thang, biết vận dụng vào giải các bài tập liên quan. - Cả lớp làm bài 1a, 2a. HS(K,G) Nắm chắc kiến thức và tốt các bài tập liên quan. - HS có ý thức cẩn thận khi giải toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Bộ đồ dùng dạy học Toán - Bảng phụ III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động: 2-3’ 2. Bài mới: a. GT bài: 1’ b. Hình thành công thức: 10-12’ c. Thực hành: 16-18’ 3. Củng cố - Dặn dò : 2-3’ - GV nhận bài KT cuối học kì 1 - GV nêu ND, MT tiêu tiết học. -GV gắn hình thang lên bảng - Sau khi ghép được hình gì? - Yêu cầu HS tính diện tích hình thang ABCD đã cho. - Nhận xét diện tích hình thang ABCD và diện tích hình tam giác ADK. - Nêu cách tính diện tích hình tam giác. - Nhận xét mối quan hệ giữa các yếu tố của hai hình - GV kết luận - Gọi HS nêu quy tắc - Giới thiệu công thức tính Bài 1: 1(a) Gọi HS nêu kết quả Bài 2: 2(a) Yêu cầu HS tính và nêu kết quả - Gọi HS nêu quy tắc tính DT hình thang Chuẩn bị bài tiết sau -Nhận xét tiết học, biểu dương - HS quan sát - Hình tam giác ADK Các nhóm thực hiện: - Diện tích hình thang bằng diện tích hình tam giác DK x AH : 2 - HS nhận xét như ở SGK Diện tích hình thang ABCD là: (DC + AB) x AH : 2 - HS phát biểu qui tắc S = (a + b) x h : 2 HS vận dụng công thức để tính a/ (12 + 8) x 5 = 50 (cm2) b/ (9,4 + 6,6) x 10,5 = 84 (m2) a/ HS làm tương tự bài 1. - 1 vài HS nêu -Theo dõi, thực hiện -Theo dõi, biểu dương ----------------------cd------------------------ CHIỀU: CHÍNH TAÛ:NGHE-VIEÁT: NHAØ YEÂU NÖÔÙC NGUYEÃN TRUNG TRÖÏC. I.Muïc tieâu: - Viết đúng bài chính tả; không mắc quá 5 lỗi trong bài, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi. - Làm được bài tập2, BT(3) a/b. - HS viết đẹp, trình bày khoa học. - GDHS tính cẩn thận. II.Chuẩn bị: Bảng phụ, bảng học nhóm. III.Các hoạt động day học chủ yếu: ND-TG HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS 1. Khởi động : 2-3’ 2.Bài mới: HĐ1: Giới thiệu bài: 1’ HĐ2: H.dẫn HS nghe-viết 18-20’ HĐ3: H.dẫn HS làm BT chính tả. 8-10’ 3.Củng cố, dặn dò: 2-3’ GV đọc cho HS viết chữ ghi từ: chợ Ta-sken, bánh mật,... GV nêu mục tiêu và yc của tiết học. -GV đọc bài chính tả. -Hỏi: Bài chính tả cho em biết điều gì? -GV h.dẫn HS ngồi viết và đặt vở đúng tư thế. -Đọc cho HS viết bài. -Đọc lại cho HS soát lỗi. -Nhận xét 7 đến 10 bài. -Chữa một số lỗi phổ biến cho HS. Bài 2: -GV nêu yc của BT. -GV treo bảng phụ có nd BT2 lên bảng. -GV nhận xét, chốt ý đúng. Bài (3): -GVcho HS làm phần b. -GV nhận xét sửa bài. -Dặn HS về nhà ôn bài, sửa lỗi trong bài chính tả 1 HS lên bảng viết, cả lớp viết vào bảng con. -Cả lớp theo dõi bài ở SGK. -HS đọc thầm lại bài chính tả, trả lời câu hỏi do GV nêu. -HS đọc thầm đoạn văn, tìm nêu các danh từ riêng và những từ ngữ dễ viết sai -HS luyện viết đúng: chài lưới, nổi dậy, khẳng khái,... -HS chuẩn bị viết chính tả. -Nghe đọc –viết bài vào vở. -Cả lớp tự sửa lỗi viết sai trong bài. -Cả lớp đọc thầm BT, tự làm bài rồi lên bảng sửa bài. -Cả lớp nx, sửa chữa. -HS trao đổi làm bài theo cặp. Vài HS trình bày trước lớp. Cả lớp nx, sửa chữa. -HS nhận xét tiết học. ----------------------cd------------------------ LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU: CAÂU GHEÙP. I. Muïc tieâu: - Nắm sơ lược khái niệm câu ghép là do nhiều vế câu ghép lại ; mỗi vế câu ghép thường có cấu tạo giống câu đơn và thể hiện một ý có quan hệ chặt chẽ với ý của những vế câu khác. (ND Ghi nhớ) - Nhận biết được câu ghép, xác định được vế câu trong câu ghép ( BT1, mục III); thêm được một vế câu vào chỗ trống để tạo thành câu ghép ( BT3) - HS: Nắm được kiến thức và làm tốt các bài tập liên quan - GDHS yêu thích môn học. II. Chuẩn bị: -Bảng phụ viết sẵn đoạn văn ô mục 1 để nhận xét. -Giấy khổ to kẻ sẵn bảng ô bài tập 1 ; 4, 5 tờ giấy khổ to chép sẵn nội dung BT 3. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1. Khởi động: 1’ b. Các hoạt động: 29-30’ Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu baøi. Hoaït ñoäng 2 Luyeän taäp. 3. Cuûng coá- Daën doø: 3-4’ GV giôùi thieäu baøi: Caâu gheùp. Baøi 1: Yeâu caàu hoïc sinh ñaùnh soá thöù töï vaøo vò trí ñaàu moãi caâu. Yeâu caàu HS thöïc hieän tieáp tìm boä phaän chuû – vò trong töøng caâu. GV ñaët caâu hoûi höôùng daãn HS Ai? Con gì? Caùi gì? (ñeå tìm CN). Laøm gì? Nhö theá naøo/ (ñeå VN). Baøi 2: Yeâu caàu hoïc sinh xeáp 4 caâu treân vaøo 2 nhoùm: caâu ñôn, caâu gheùp. Caâu ñôn laø caâu nhö theá naøo? Em hieåu nhö theá naøo veà caâu gheùp. Baøi 3: Yeâu caàu hoïc sinh thảo luận theo nhóm đôi traû lôøi caâu hoûi. Coù theå taùch moãi veá caâu trong caâu gheùp treân thaønh caâu ñôn ñöôïc khoâng? Vì sao? Giaùo vieân choát laïi, nhaän xeùt cho hoïc sinh phaàn ghi nhôù. Baøi 1: Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà baøi. Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh : Tìm caâu gheùp trong ñoaïn vaên vaø xaùc ñònh veá caâu cuûa töøng caâu gheùp. Giaùo vieân phaùt giaáy buùt cho hoïc sinh leân baûng laøm baøi. GV nhaän xeùt, söûa chöõa. Baøi 3: - Giaùo vieân neâu yeâu caàu ñeà baøi. Giaùo vieân daùn giaáy ñaõ vieát noäi dung baøi taäp leân baûng môøi 4, 5 hoïc sinh leân baûng laøm baøi. GV nhaän xeùt, choát lôøi giaûi ñuùng. - Nhaän xeùt tieát hoïc 2 hoïc sinh tieáp noái nhau ñoïc yeâu caàu ñeà baøi. Caû lôùp ñoïc thaàm laïi, suy nghó vaø thöïc hieän theo yeâu caàu. Hoïc sinh phaùt bieåu yù kieán. 4 hoïc sinh tieáp noái nhau leân baûng taùch boä phaän chuû ngöõ, vò ngöõ baèng caùch gaïch doïc, gaïch 1 gaïch döôùi chuû ngöõ, 2 gaïch döôùi vò ngöõ. Caâu ñôn do 1 cuïm chuû vò taïo thaønh. Caâu do nhieàu cuïm chuû vò taïo thaønh laø caâu gheùp. Hoïc sinh xeáp thaønh 2 nhoùm. Caâu ñôn: 1. Caâu gheùp: 2, 3, 4. Hoïc sinh trao ñoåi nhoùm traû lôøi caâu hoûi. - 3 HS ñoïc laïi phaàn ghi nhôù. Hoïc sinh ñoïc ñeà baøi. Caûø lôùp ñoïc thaàm ñoaïn vaên laøm vieäc caù nhaân tìm caâu gheùp. 3, 4 HS ñöôïc phaùt giaáy leân thöïc hieän vaø trình baøy tröôùc lôùp. Caû lôùp nhaän xeùt. HS laøm vieäc caù nhaân: vieát vaøo choã troáng veá caâu theâm vaøo 4, 5 hoïc sinh ñöôïc môøi leân baûng laøm baøi vaø trình baøy keát quaû. Hoïc sinh nhaän xeùt -HS ñoïc laïi Ghi nhôù ----------------------cd------------------------ Thứ ba ngày 12 tháng1 năm 2015 CHIỀU: TẬP ĐỌC: NGƯỜI CÔNG DÂN SỐ MỘT(tt). I. Mục tiêu: - Biết đọc đúng một đoạn văn bản kịch, phân biệt được lời các nhân vật, lời tác giả. - Hiểu nội dung ý nghĩa: Qua việc Nguyễn Tất Thành quyết tâm đi tìm đường cứu nước, cứu dân, tác giả ca ngợi lòng yêu nước, tầm nhìn xa và quyết tâm cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành. Trả lời được câu hỏi 1, 2 và 3( không yêu cầu giải thích lí do) - HS phân vai đọc diễn cảm đoạn kịch, giọng đọc thể hiện được tính cách của từng nhân vật. - Yêu mến, kính trọng Bác Hồ. II. Chuẩn bị: Bảng phụ viết sẵn đoạn kịch luyện đọc cho học sinh. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động :3-4’ 3. Bài mới: GTB: 1’ Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh luyện đọc. 9-10’ Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. 9-10’ Hoạt động 3: Rèn đọc diễn cảm. 9-10’ 3.Củng cố. 2-3’ Người công dân số Một. Gọi 3 HS đọc trích đoạn kịch theo phân vai Nội dung chính của phần 1 vở kịch là gì? Người công dân số Một (tt). Yêu cầu học sinh đọc trích đoạn. Giáo viên đọc diễn cảm trích đoạn vở kịch thành đoạn để học sinh luyện đọc cho học sinh. Đoạn 1: “Từ đầu say sóng nữa”. Đoạn 2: “Có tiếng hết”. Giáo viên kết hợp sửa sai những từ ngữ HS phát âm chưa chính xác Giáo viên đọc diễn cảm toàn bộ đoạn kịch. - Yêu cầu thảo luận theo nhóm lớn các câu hỏi ở SGK - Gọi đại diện các nhóm trình bày, bổ sung. Cho học sinh các nhóm đọc diễn cảm theo các phân vai. Giáo viên nhận xét. Cho học sinh các nhóm, cá nhân thi đua phân vai đọc diễn cảm. Nhận xét tiết học Học sinh trả lời. 1 học sinh khá giỏi đọc. Cả lớp đọc thầm. Học sinh tiếp nối nhau đọc từng đoạn của vở kịch. Nhiều học sinh luyện đọc. 1 học - Nhóm trưởng điều hành nhóm hoạt động theo cá nhân. - Các nhóm thực hiện. - Đại diện các nhóm trình bày. Học sinh các nhóm thi đua đọc diễn cảm phân vai theo nhân vật. - Học sinh thi đua đọc diễn cảm. ----------------------cd------------------------ TOÁN(Tiết 92) LUYỆN TẬP I. MỤC TIÊU: - Biết tính diện tích hình thang - Cả lớp làm bài 1, 3a. HS( K,G) Làm nhanh các bài tập liên quan. - GDHS yêu thích môn học. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động: 2-3’ 2. Bài mới: a. GT bài : 1’ b. Luyện tập: 30’ 3. Củng cố - Dặn dò: 2-3’ Diện tích hình thang. Giáo viên nhận xét. GV giới thiệu bài mới Bài 1: Tính diện tích hình thang - Nhắc lại cách tính diện tích hình thang Bài 3 : (bảng phụ) Hình thang AMCD, MNCD, NBCB bằng nhau đúng hay sai? Đánh giá bài làm của HS - Chuẩn bị bài tiết sau - Nhận xét tiết học Nêu công thức tính diện tích hình thang. Lớp nhận xét. - HS nêu yêu cầu bài tập - 3 HS làm bảng, lớp làm vở. a/ 70 cm2 b/ 21/16 m2 c/ 1,15 m2 - HS đọc đề, quan sát hình vẽ - HS tự làm bài - HS đổi vở kiểm tra bài của bạn -Theo dõi, thực hiện -Theo dõi, biểu dương ----------------------cd------------------------ Thứ tư ngày 3 tháng 01 năm 2015 TOÁN (Tiết 93): LUYỆN TẬP CHUNG I. MỤC TIÊU: Biết ; - Tính diện tích hình tam giác vuông, hình thang. - Giải toán có liên quan đến diện tích và tỉ số phần trăm. - Cả lớp làm bài 1, 2. HS: nắm chắc kiến thức và làm nhanh, chính xác các bài tập liên quan. - Yêu thích môn học. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động : 3-4’ 2. Bài mới: a. GT bài : 1’ b. HS làm bài tập 30’ 3. Củng cố - Dặn dò : 2-3’ - GV gọi HS lên bảng làm Tính diện tích hình thang biết đáy lớn 14 cm, đáy bé 6 cm, chiều cao 7 cm. - Nêu quy tắc và công thức tính diện tích hình thang. - GV nhận xét, đánh giá. - GV nêu ND, MT tiết học Bài 1: - Hỏi để củng cố cách tính diện tích hình tam giác. - Gọi HS đọc kết quả Bài 2: - Muốn so sánh diện tích hình thang ABED và diện tích hình tam giác BEC ta làm như thé nào? - Muốn biết diện tích ABED lớn hơn diện tích BEC bao nhiêu đề xi mét vuông ... ? - GV chữa bài - Chuẩn bị bài tiết sau - Nhận xét tiết học - 1 HS làm bảng lớp, lớp làm bảng con. - HS nêu cách tính - HS làm bài và đổi vở kiểm tra chéo nhau. a/ 6cm2 b/ 2m2 c/ 1/30dm2 - HS đọc đề, quan sát hình vẽ - Tính được diện tích của mỗi hình. - S ABED – S BEC - 1 HS làm bảng, lớp làm vở. SABED: (1,6 + 2,5)x 1,2 : 2 = 2,46 (dm2) S BEC: 1,3 x 1,2 : 2 = 0,78 (dm2) SABED lớn hơn S BEC là: 2,46 - 0,78 = 1,68 (dm2) -Theo dõi, thực hiện -Theo dõi, biểu dương ----------------------cd------------------------ TAÄP LAØM VAÊN: LUYEÄN TAÄP TAÛ NGÖÔØI. (DÖÏNG ÑOAÏN MÔÛ BAØI) I. Muïc tieâu: - Nhận biết được hai kiểu mở bài (trực tiếp và gián tiếp) trong bài văn tả người BT1. - Viết được đoạn mở bài theo kiểu trực tiếp cho 2 trong 4 đề ở BT2. - HS (K,G) viết được một mở bài theo kiểu gián tiếp. - GDHS yêu thích môn học. II. Chuẩn bị: Bảng phụ viết sẵn 2 đoạn mở bài của bài tập 1. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1. Khởi động: 2-3’ 2.Baøi môùi: Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn oân taäp veà ñoaïn MB. 7-8’ Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn hoïc sinh luyeän taäp. 20-22’ 3. Cuûng coá- Daën doø:2-3’ GV nhaän xeùt baøi KT ñònh kì. Luyeän taäp taû ngöôøi. Giaùo vieân gôïi yù cho hoïc sinh nhaéc laïi 2 kieåu môû baøi ñaõ hoïc. Baøi 1: - Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc ñeà baøi. Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh nhaän xeùt, chæ ra söï khaùc nhau cuûa 2 caùch môû baøi trong SGK. Baøi 2: Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh hieåu yeâu caàu ñeà baøi, laøm theo caùc böôùc sau. Böôùc 1: Choïn 2 ñeà vaên vieát ñoaïn môû baøi, chuù yù choïn ñeà baøi coù ñoái töôïng maø em yeâu thích, coù tình caûm, hieåu bieát veà ngöôøi ñoù. Böôùc 2: Suy nghó vaø nhôù laïi hình aûnh ngöôøi ñònh taû ñeå hình thaønh cho caùc yù, cho ñoaïn môû baøi theo caùc caâu hoûi cuï theå. Ngöôøi em ñònh taû laø ai? Teân gì? Em coù quan heä vôùi ngöôøi aáy nhö theá naøo? Em gaëp gôõ quen bieát hoaëc nhaän thaáy ngöôøi aáy trong dòp naøo? ÔÛ ñaâu? Em kính troïng, ngöôõng moä ngöôøi aáy nhö theá naøo? Böôùc 3: Hoïc sinh vieát 2 ñoaïn môû baøi cho 2 ñeà ñaõ choïn theo 1 trong 2 caùch, giôùi thieäu hoaøn caûnh xuaát hieän cuûa ngöôøi aáy. Giaùo vieân nhaän xeùt, ñaùnh giaù nhöõng ñoaïn vaên môû baøi hay nhaát. Giaùo vieân nhaän xeùt. Yeâu caàu 2 hoïc sinh nhaéc laïi caùch môû baøi tröïc tieáp, môû baøi giaùn tieáp trong baøi vaên taû ngöôøi. - Veà nhaø hoaøn chænh ñoaïn vaên môû baøi vaøo vôû. Nhaän xeùt tieát hoïc - HS laéng nghe. 2 hoïc sinh ñoïc toaøn vaên yeâu caàu cuûa baøi taäp, caû lôùp ñoïc thaàm. Hoïc sinh suy nghó roài phaùt bieåu yù kieán. 1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu caâu 2. Hoïc sinh vieát ñoaïn môû baøi. Hoïc sinh tieáp noái nhau ñoïc ñoaïn môû baøi, caû lôùp nhaän xeùt. Bình choïn ñoaïn MB hay. Phaân tích caùi hay. Lôùp nhaän xeùt. ----------------------cd------------------------ ÔN TV: TỔNG KẾT VỐN TỪ I.Môc tiªu : - Cñng cè cho häc sinh nh÷ng kiÕn thøc vÒ c¸c vèn tõ mµ c¸c em ®· ®­îc häc. - RÌn cho häc sinh cã kÜ n¨ng lµm bµi tËp thµnh th¹o. - Gi¸o dôc häc sinh ý thøc ham häc bé m«n. II.ChuÈn bÞ : Néi dung «n tËp. III.Ho¹t ®éng d¹y häc : ND-TG HOAÏT ÑOÄNG THAÀY HOAÏT ÑOÄNG TROØ 1.Khởi động: 2. Bµi míi : H­íng dÉn hS luyÖn tËp: 30’ Bµi tËp 1 Bµi tËp 2 Bµi tËp 3 3.Cñng cè, dÆn dß : Gi¸o viªn kiÓn tra sù chuÈn bÞ cña häc sinh. - Giíi thiÖu bµi Bµi tËp 1 : §Æt c©u víi mçi tõ sau ®©y : nh©n hËu, trung thùc, dòng c¶m, cÇn cï. T×m nh÷ng tõ tr¸i nghÜa víi tõ nh©n hËu, trung thùc, dòng c¶m, cÇn cï. Víi mçi tõ sau ®©y em h·y ®Æt 1 c©u : ®en, th©m, mun, huyÒn, mùc. NhËn xÐt giê häc, tuyªn d­¬ng nh÷ng häc sinh ®Æt c©u hay. - HS ®Æt c©u vµ nªu kÕt qu¶ - MÑ em lµ ng­êi phô n÷ nh©n hËu. - Trung thùc lµ mét ®øc tÝnh ®¸ng quý. - Bé ®éi ta chiÕn ®Êu rÊt dòng c¶m. - Nh©n d©n ta cã truyÒn thèng lao ®éng cÇn cï. - HS t×m vµ nªu kÕt qu¶ a)Nh÷ng tõ tr¸i nghÜa víi tõ nh©n hËu: bÊt nh©n, bÊt nghÜa, ®éc ¸c, tµn ¸c, tµn nhÉn, tµn b¹o, b¹o tµn, hung b¹o... b)Nh÷ng tõ tr¸i nghÜa víi tõ trung thùc : dèi tr¸, gian dèi, gian gi¶o, lõa dèi, lõa g¹t... c)Nh÷ng tõ tr¸i nghÜa víi tõ dòng c¶m : hÌn nh¸t, nhót nh¸t, hÌn yÕu, b¹c nh­îc, nhu nh­îc d)Nh÷ng tõ tr¸i nghÜa víi tõ cÇn cï : l­êi biÕng, biÕng nh¸c, l­êi nh¸c, HS ®Æt c©u vµ nªu kÕt qu¶ - C¸i b¶ng líp em mµu ®en. - MÑ míi may tÆng bµ mét c¸i quÇn th©m rÊt ®Ñp. - Con mÌo nhµ em l«ng ®en nh­ gç mun. - §«i m¾t huyÒn lµm t¨ng thªm vÎ dÞu dµng cña c« g¸i. - Con chã mùc nhµ em cã bé l«ng ãng m­ît. ----------------------cd------------------------ Thứ năm ngày 14 tháng 1 năm 2015 CHIỀU: TOÁN (Tiết 94) HÌNH TRÒN ĐƯỜNG TRÒN I. MỤC TIÊU: - Nhận biết được về hình tròn, đường tròn và các yếu tố của hình tròn: tâm, bán kính, đường kính. - Biết sử dụng com pa để vẽ đường tròn. - Cả lớp làm bài 1, 2. - H Nắm chắc kiến thức và tốt các bài tập liên quan. - HS yêu thích môn học. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:- Bảng phụ, bộ đồ dùng dạy Toán 5 - Thước kẻ, com pa. III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động: 3-4’ 2. Bài mới a. GT bài b. Giới thiệu về hình tròn, đường tròn : 10-12’ c. Thực hành 16-18’ 3. Củng cố - Dặn dò: 2-3’ Một hình thang có diện tích 20m2, đáy lớn 55 dm và đáy bé 45 dm. Tính chiều cao của hình thang. - GV nhận xét, đánh giá. - GV nêu ND, MT tiết học - Dùng tấm bìa hình tròn và giới thiệu hình tròn. - Dùng compa vẽ đường tròn, giới thiệu đường tròn. - Nhận xét về đặc điểm của bán kính. - Giới thiệu cách tạo dựng một đường kính. - Nhận xét độ dài của bán kính và đường kính. Bài 1: - Gọi 2 HS lên bảng vẽ hình - GV chữa bài Bài 2: - Yêu cầu HS xác định những yếu tố của các hình trong cần vẽ. - Vẽ hình trong khi biết tâm cần lưu ý điều gì? - Nhận xét - Nhận xét tiết học - 1 HS làm bảng lớp, lớp làm bảng con. - HS quan sát - 1 HS lên bảng vẽ hình tròn - HS sử dụng com pa vẽ ở vở nháp - HS theo dõi - HS vẽ bán kính - Tất cả các bán kính của một hình tròn đều bằng nhau. - HS quan sát - HS tạo dựng đường kính. - Trong một đường tròn, đường kính gấp 2 lần bán kính. - HS nêu yêu cầu bài tập - Lớp vẽ vào vở -Theo dõi, thực hiện -Theo dõi, biểu dương ----------------------cd------------------------ LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU: CAÙCH NOÁI CAÙC VEÁ CAÂU GHEÙP. I. Muïc tieâu: - Nắm được cách nối các vế câu ghép bằng các quan hệ từ và nối các vế câu ghép không dùng từ nối. (ND Ghi nhớ) - Nhận biết câu ghép trong đoạn văn (BT1, mục III) ; viết được đoạn văn theo yêu cầu BT2. - HS (K,G) viết được đoạn văn có sử dụng câu ghép. - Có ý thức sử dùng đúng câu ghép. II. Chuẩn bị: 4 tờ giấy khổ to, mỗi tờ viết 1 câu ghép trong bài tập 1, 4 tờ giấy trắng để học sinh làm bài tập 2. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1. Khởi động: 3-4’ 2.Baøi môùi: Giới thiệu bài:1’ Hoaït ñoäng 1: Phaàn nhaän xeùt 8-10’ Hoaït ñoäng 2: 2-3’ Hoaït ñoäng 3: Phaàn luyeän taäp. 16-18’ 3. Cuûng coá: - Daën doø: 2-3’ - Yeâu caàu hoïc sinh nhaéc laïi noäi dung ghi trong SGK. Giaùo vieân kieåm tra 3 hoïc sinh laøm mieäng baøi taäp 3 vaø nhaän xeùt veá caâu em vöøa theâm vaøo ñaõ thích hôïp chöa. GV giới thiệu bài: “Caùch noái caùc veá caâu gheùp”. Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc yeâu caàu cuûa baøi taäp 1 vaø 2. Yeâu caàu hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân. Giaùo vieân nhaän xeùt choát laïi yù ñuùng. Giaùo vieân neâu caâu hoûi cho hoïc sinh trao ñoåi sau khi ñaõ thöïc hieän xong caùc baøi taäp 1 vaø 2 cuûa phaàn nhaän xeùt em thaáy caùc veá caâu gheùp ñöôïc noái vôùi nhau theo maáy caùch? Giaùo vieân choát laïi lôøi giaûi ñuùng. Phaàn ghi nhôù. -Yeâu caàu hoïc sinh ñoïc noäi dung ghi nhôù trong SGK. Baøi 1: Giaùo vieân neâu yeâu caàu baøi taäp 1. Nhaéc nhôû hoïc sinh chuù yù ñeán 2 yeâu caàu cuûa baøi taäp tìm caâu gheùp trong ñoaïn vaên noùi caùch lieân keát giöõa caùc veá caâu trong töøng caâu gheùp. Giaùo vieân nhaän xeùt choát laïi lôøi giaûi ñuùng. Baøi 2: H.daãn HS töï laøm baøi vaøo vôû. GV nhaän xeùt vaø goùp yù söûa chöõa. Nhaän xeùt tieát hoïc - 2 HS ñoïc ghi nhôù. - 3 HS neâu keát quaû laøm BT3. 2 HS tieáp noái nhau ñoïc thaønh tieáng yeâu caàu baøi taäp 1 vaø 2. Caû lôùp ñoïc thaàm. Hoïc sinh duøng buùt chì gaïch cheùo ñeå phaân taùch 2 veá caâu gheùp, khoanh troøn nhöõng töø vaø daáu caâu ôû ranh giôùi giöõa caùc veá caâu (gaïch môø vaøo SGK). 4 hoïc sinh leân baûng thöïc hieän roài trình baøy keát quaû. Hoïc sinh trao ñoåi trong nhoùm vaø trình baøy keát quaû cuûa nhoùm. Nhieàu HS ñoïc noäi dung ghi nhôù. Hoïc sinh xung phong ñoïc ghi nhôù khoâng nhìn saùch. Hoïc sinh ñoïc thaàm laïi yeâu caàu baøi taäp. Hoïc sinh suy nghó laøm vieäc caù nhaân caùc em gaïch döôùi caùc caâu gheùp tìm ñöôïc khoanh troøn töø vaø daáu caâu theå hieän söï lieân keát giöõa caùc veá caâu. Nhieàu hoïc sinh phaùt bieåu yù kieán. Caû lôùp nhaän xeùt boå sung. -Caû lôùp laøm baøi vaøo vôû; 2 HS laøm vaøo baûng phuï. -Nhieàu HS ñoïc ñoaïn vaên vieát ñöôïc. -2 HS laøm baøi treân baûng phuï leân trình baøy tröôùc lôùp. Caû lôùp nx boå sung. HS ñoïc laïi Ghi nhôù trong SGK. ----------------------cd------------------------ Thứ sáu ngày 5 tháng 1năm 2015 TAÄP LAØM VAÊN: LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI.(DỰNG ĐOẠN KẾT BÀI) I. Mục tiêu: - Nhận biết được hai kiểu theo hai kiểu kết bài (mở rộng và không mở rộng) qua hai đoạn kết bài trong SGK(BT1). - Viết được đoạn kết bài theo yêu cầu của BT2. - HS (K,G): viết được một kết bài theo kiểu mở rộng. - GDHS yêu thích môn học. II. Chuẩn bị:Bảng phụ viết sẵn 2 cách kết bài: kết bài tự nhiên và kết bài mở rộng. III. Các hoạt động dạy học chủ yếu: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động : 3-4’ 2. Bài mới: a. GV giới thiệu bài”: 1’ b. Hướng dẫn HS luyện tập: 30’ 3. Củng cố: - Dặn dò: 2-3’ Giáo viên nhận xét bài làm của 3 học sinh làm bài ở vở 2 đoạn mở bài tả người mà em yêu thích, có tình cảm. GV giới thiệu ND, MT tiết học Bài 1: - Yêu cầu học sinh đọc đề bài. - Yêu cầu thảo luận nhóm lớn BT1 - Đại diện các nhóm trình bày. Giáo viên nhận xét, chốt lại ý đúng. Bài 2: Yêu cầu học sinh đọc lại 4 đề bài tập làm văn ở bài tập 2 tiết “luyện tập dựng đoạn mở bài trong bài văn tả người”. Giáo viên giúp học sinh hiều đúng yêu cầu đề bài. Giáo viên nhận xét, sửa chữa. Chuẩn bị: “Tả người (kiểm tra viết)”. 2 học sinh đọc đề bài, cả lớp đọc thầm, suy nghĩ trả lời câu hỏi. - Nhóm trưởng điều hành nhóm hoạt động. Học sinh phát biểu ý kiến. 1 học sinh đọc yêu cầu bài tập. 4 học sinh lần lượt tiếp nối nhau đọc 4 đề bài. Học sinh tiếp nối nhau đọc đề bài mình chọn tả. Cả lớp đọc thầm lại suy nghĩ làm việc cá nhân. Nhiều học sinh nối tiếp nhau đọc kết quả làm bài. Cả lớp nhận xét, bổ sung. HS nhắc lại đặc điểm của 2 kiểu Kết bài đã học. ----------------------cd------------------------ TOÁN(Tiết 100): CHU VI HÌNH TRÒN I. MỤC TIÊU: - Biết qui tắc tính chu vi hình tròn,vận dụng để giải bài toán có yếu tố thực tế về chu vi hình tròn. - Cả lớp làm bài 1a,b; 2c; 3. HS Nắm chắc kiến thức và tốt các bài tập liên quan. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tấm bìa hình tròn - Bảng phụ III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS A. Khởi động: 3-4’ B. Bài mới: 1. GT bài: 1’ 2. Giới thiệu công thức tính chu vi hình tròn: 8-10’ C. Thực hành 18-20’ 3. Củng cố - Dặn dò: 2-3’ - Yêu cầu HS vẽ hình tròn, bán kính, đường kính. - Nhận xét - Kiểm tra đồ dùng của HS - GV nêu MT, ND tiết học. - GV vừa làm vừa hướng dẫn HS như SGK. - Giới thiệu: Độ dài đường tròn gọi là chu vi của hình tròn đó. - Chu vi của hình tròn có bán kính 2cm bằng ? - Giới thiệu: 4 x 3,14 = 12,56 Đường kính x 3,14 = chu vi - Chính xác hóa công thức 2. Ví dụ 1, 2: Yêu cầu HS vận dụng công thức để tính. Bài 1: - Lưu ý HS có thể chuyển số đo từ PS – STP để tính Gọi HS nêu kết quả Bài 2: Kiểm tra kết quả HS làm Bài 3: - Gọi HS đọc đề bài - GV chữa bài - HS nêu quy tắc tính chu vi hình tròn - Chuẩn bị bài tiết sau - Nhận xét tiết xét - 1 HS vẽ hình tròn, vẽ một bán kính và 1 đường kính- so sánh bán kính và đường kính. - HS thảo luận nhóm đôi. - HS lấy hình tròn và thước đặt lên bàn + Đánh dấu 1 điểm A trên đường tròn có bán kính 2cm. + Đặt điểm A trùng với vạch số 0 trên thước có vạch chia. + Cho hình tròn lăn một vòng trên thước thì A lăn đến vị trí điểm B. - Độ dài đường tròn bán kính 2cm bằng độ dài đoạn thẳng AB - 12,5 – 12,6cm - HS theo dõi - 2 HS nêu quy tắc C = d x 3,14 ( c: chu vi, d: đường kính, r : bán kính) - HS nhắc lại C = d x 3,14 hoặc: C = r x 2 x 3,14 - 2 HS đọc ví dụ 1 và 2 - 2 HS làm bảng, lớp làm vở nháp a/ C = 6 x 3,14 = 18,84 (cm) b/ C = 5 x 2 x 3,14 = 31,4 (cm) - HS tự làm bài - Một số em đọc kết quả: a/C = 0,6 x 3,14 = 1,884 (cm) b/ C = 2,5 x 3,14 = 7,85 (dm) - HS vận dụng công thức để tính. - 3 HS làm bảng, lớp làm vở - HS đổi vở kiểm tra chéo nhau Kết quả: a/ C = 2,75 x 2x 3,14 = 17,27 cm HS đọc đề và giải: 0,75 x 3,14 = 2,355 (m) -Theo dõi, thực hiện -Theo dõi, biểu dương ----------------------cd------------------------ ÔN TOÁN: LUYỆN TẬP HÌNH THANG- DIỆN TÍCH HÌNH THANG I. MUÏC TIEÂU: Giuùp hoïc sinh cuûng coá veà: - Oân luyeän vaø cuûng coá veà caùch tính dieän tích hình thang, vaän duïng ñeå tính caùc baøi toaùn thöïc teá HS laøm ñöôïc baøi taäp: BT1, 2, 3 HS(KG): Naém vöõng kieán thöùc, vaän duïng laøm thaønh thaïo caùc BT lieân quan.. HS (KT): Laøm ñöôïc BT1,2 - GDHS yeâu thích hoïc toaùn. II. ÑOÀ DUØNG: Baûng phuï veû hình ôû BT5, vôû TH Toaùn. III. CAÙC HOAÏT ÑOÄNG DAÏY-HOÏC ND-TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GV HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HS 1: Baøi cuõ: 2-3’ 2: Baøi môùi Baøi 1: 5-6’ Baøi 2: 6’ Baøi 3: 6’ HÑ3: Cuûng coá- daën doø: 1-2’ - Goïi HS leân baûng neâu caùch tính diện tích hình thang. Nhaän xeùt chung - Giôùi thieäu baøi: - GV yeâu caàu laøm BT ôû vôû -GV tieáp söùc. - GV chöõa baøi cho HS, choát caùch tính chu vi vaø dieän tích hình troøn -Goïi HS ñoïc laïi. -Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. Toå chöùc thöïc hieän laøm BT trong vôû: - Goïi HS trình baøy. -Nhaän xeùt - Goïi HS neâu yeâu caàu baøi taäp HD HS thöïc hieän vaøo vôû -Choát laïi kieán thöùc cuûa tieát hoïc. -Nhaéc HS veà nhaø laøm baøi taäp. -Noái tieáp neâu: - HS laøm vaø neâu keát quaû - HS neâu caùch laøm -1HS ñocï yeâu caàu baøi taäp. - Laøm baøi taäp theo caù nhaân. - 2HS trình baøy. -Nhaän xeùt söûa baøi. - HS Neâu caùch ñöôøng cao hình thang -1HS ñoïc ñeà baøi. -1HS leân baûng laøm, lôùp laøm baøi vaøo vôû vaø neâu keát quaû HS nghe, naém noäi dung oân taäp. ----------------------cd------------------------ GIAÙO DUÏC TAÄP THEÅ : SINH HOAÏT LÔÙP 1.Muïc tieâu: - Ñaùnh giaù hoaït ñoä

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTUAN 19.doc