Giáo án Tổng hợp lớp 5 - Năm 2015 - 2016 - Trường Tiểu học Hoa Thủy - Tuần 13

Gọi HS đọc thuộc bài thơ: Hành trình của bầy ongvà trả lời câu hỏi.

- Gọi 1 HS đọc khá đọc toàn bài.

-GV chia 3 ®o¹n.

-Yêu cầu HS đọc nối tiếp từng đoạn.

*Đọc nối tiếp lần 1: GVphát hiện thêm lỗi đọc sai sửa cho HS.

*Đọc nối tiếp lần 2: kết hợp giải nghĩa từ

*Đọc nối tiếp lần 3: HD HS đọc ngắt nghỉ đúng.

+GV đọc mẫu toàn bài.

 

docx15 trang | Chia sẻ: hoanganh.21 | Ngày: 13/11/2017 | Lượt xem: 4106 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tổng hợp lớp 5 - Năm 2015 - 2016 - Trường Tiểu học Hoa Thủy - Tuần 13, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
. HS mỗi em đọc mỗi phần theo trình tự trong bài. HS khác nhận xét cách đọc. -HS thi đọc diễn cảm trước lớp. -HS nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt nhất. -1 em nêu ý nghĩa câu chuyện. ---------------------cd----------------------- to¸n: (tiÕt 61) luyƯn tËp chung i. Mơc tiªu: BiÕt : Thùc hiƯn phÐp céng ,trõ, nh©n c¸c sè thËp ph©n . - Nh©n mét sè thËp ph©n víi mét tỉng hai sè thËp ph©n. - Bµi tËp cÇn lµm : Bµi tËp 1,2,4 (a) -HS vËn dơng nhanh thùc hiƯn tèt c¸c bµi tËp. - HS cĩ ý thức trình bày đẹp, khoa học. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: Bảng phụ, phiếu học tập iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1. Khởi động Bài 1: 15’ Bài 2: 12’ Bài 4(a) 10’ 3. Củng cố2’ - Giới thiệu bài: GV nêu yêu cầu của tiết học. - Gọi HS đọc, xác định yêu cầu của đề bài. - Yêu cầu nhĩm trưởng điều hành hoạt động theo cá nhân. - Sau 2/3 thời gian làm bài, GV gọi 3HS lên bảng thực hiện. -Yêu cầu HS nhận xét về cách đặt tính và kết quả bài làm của bạn. - GV nhận xét và chốt kết quả đúng. - Yêu cầu HS lần lượt nhắc lại cách thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân hai số thập phân. Tính nhẩm: - Yêu cầu học sinh hồn thành BT2 vào phiếu học tập theo nhĩm bàn. - Gọi đại diện 3 nhĩm lên bảng điền kết quả. - Yêu cầu HS quan sát, đối chiếu và nhận xét. ? Muốn nhân một số thập phân với 10; 100; 1000 em làm thế nào? ? Muốn nhân một số thập phân với 0,1; 0,01; 0,001 em làm thế nào? - GV nhận xét chốt kiến thức. -GV đính bảng phụ BT 4a, HS quan sát, nêu yêu cầu bài tập. -GV yêu cầu nhĩm trưởng điều hành hoạt động nhĩm và hồn thành BT vào phiếu học tập nhĩm. - Nhĩm trưởng theo dõi giúp đỡ bạn yếu. - Gọi HS nhận xét ? So sánh giá trị của (a + b) x c và a x c +b x c? - Nhận xét: (a + b) x c = a x c +b x c ? Muốn nhân một tổng với một số ta làm thế nào? -GV nhận xét. ? Hơm nay các em đã được ơn lại những kiến thức gì? -GV nhận xét tiết học. - Lắng nghe. -HS làm bài vào vở nháp, sau đĩ nhĩm trưởng huy động kiểm tra kết quả. - 3 HS lên bảng làm. - Lắng nghe. - HS thực hiện yêu cầu. - HS thực hiện theo yêu cầu a) 78,29 x 10 = 782,9 78,29 x 0,1 = 7,829 b) 265,307 x 100 = 26530,7 265,307 x 0,01 = 2,65307 c) 0,68 x 10 = 6,8 0,68 x 0,1 = 0,068 - HS thực hiện yêu cầu. - HS thực hiện - 1 nhĩm thực hiện ở bảng phụ. - Ta lấy từng số hạng của tổng nhân với số đĩ rồi cộng các kết quả lại với nhau. - HS nêu: - Lắng nghe. ---------------------cd----------------------- Thø ba ngµy10th¸ng 11 n¨m 2015 Chiều: luyƯn tõ vµ c©u: Më réng vèn tõ: b¶o vƯ m«I tr­êng i. Mơc tiªu: -HiĨu ®­ỵc khu b¶o tån ®a d¹ng sinh häc.qua ®o¹n v¨n gỵi ý ë BT1. XÕp c¸c tõ ng÷ chØ hµnh ®éng ®èi víi m«i tr­êng vµo nhãm thÝch hỵp theo yªu cÇu cđa BT2. ViÕt ®­ỵc ®o¹n v¨n ng¾n vỊ m«i tr­êng theo yªu cÇu cđa BT3. -HS hoµn thµnh tèt c¸c BT , viÕt ®o¹n v¨n cã h×nh ¶nh . ii. ®å dïng: Phiếu bài tập 2 chia thành 2 cột: Hành động bảo vệ rừng, hành động phá hoại rừng. iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: ND-TG ho¹t ®éng cđa thÇy ho¹t ®éng cđa trß Khởi động: 3’ Bµi míi Ho¹t ®éng 1 Làm BT 1 Ho¹t ®éng2 Làm BT 2 (8 -10 p) Ho¹t ®éng3 Làm BT 3 (8 -10 p) Ho¹t ®éng 4 Củng cố- dặn dị 2p ? Tìm một số quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ đã học và nêu biểu thị của quan hệ từ đó? Giới thiệu bài -Gọi một HS đọc bài tập 1 và phần chú giải. ? Vì sao rừng nguyên sinh Nam Cát Tiên được coi là khu bảo tồn đa dạng sinh học? -Yêu cầu HS theo nhóm 2 em nêu cách hiểu: ? Em hiểu "khu bảo tồn đa dạng sinh học lµ nh­ thÕ nµo"? -Gọi HS đọc và xác định yêu cầu bài tập. -GV phát phiếu bài tập -GV theo dõi HS làm và giúp đỡ HS còn yếu. -Yêu cầu HS dán phiếu lên bảng trình bày. -GV nhận xét và chốt lại: -Gọi HS đọc và xác định yêu cầu bài tập 3. -Yêu cầu HS làm vào vở -Gọi HS đọc đoạn văn trước. -Gọi HS nhắc lại một số từ ngữ thuộc chủ đề Bảo vệ môi trường có trong bài học. 2 HS -HS đọc bài tập 1. - Vì có nhiều loại động vật; có thảm cỏ thực vật rất phong phú. -HS theo nhóm 2 em nêu cách hiểu từ. - §¹i diƯn nhãm trình bày, nhãm khác bổ sung. -HS đọc và X§ yêu cầu bài tập. -HS làm cá nhân vào phiếu bài tập. -Một số HS dán phiếu bài tập lên bảng và trình bày. HS khác bổ sung. -HS làm vào vở,1 em lên bảng làm. -Nhận xét bài bạn trên bảng. -Nèi tiÕp ®äc ®o¹n v¨n tr­íc líp. -HS nhắc lại một số từ ngữ thuộc chủ đề Bảo vệ môi trường. ---------------------cd----------------------- to¸n: ( tiÕt 62) luyƯn tËp chung i. Mơc tiªu: -BiÕt : Thùc hiƯn phÐp céng, trø, nh©n c¸c sè thËp ph©n. - VËn dơng tÝnh chÊt nh©n mét sè thËp ph©n víi mét tỉng, mét hiƯu hai sè thËp ph©n trong thùc hµnh tÝnh . Bµi tËp cÇn lµm BT1,BT2,3b, BT4 -HS (K-G) Lµm tèt c¸c BT . - HS có ý thức trình bày bài sạch đẹp khoa học. ii. ®å dïng: Bảng phụ iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: ND-TG ho¹t ®éng cđa thÇy ho¹t ®éng cđa trß 1.Khởi động:2p 2. Bµi míi (29-30p) Bµi 1 Bµi 2 Bài 3b Bµi 4 Củng cố (2-3 phút) Tính bằng cách thuận tiện nhất: 12,3 x 3,12 + 12,3 x 6,88 -Giới thiệu bài: GV nêu yêu cầu tiết học. -GV cho HS đọc và nêu yêu cầu của từng bài tập. -Tổ chức cho HS làm bài vào vở, thứ tự HS lên bảng làm. -GV theo dõi giúp đỡ thêm cho HS. -Yêu cầu HS nhận xét bài bạn. Tính bằng 2 cách: a) (6,75 + 3,25) x 4,2; (6,75 + 3,25) x 4,2 = 10 x 4,2 = 6,75 x 4,2 + 3,25 x 4,2 = 42 = 28,35 + 13,65 = 42 b) Tính nhẩm kết quả tìm x: 5,4 x x = 5,4 9,8 x x = 6,2 x 9,8 x = 1 x = 6,2 T theo dâi HD HS yÕu: - TÝnh gi¸ tiỊn cđa mét m v¶i. - TÝnh sè tiỊn ph¶i tr¶ ®Ĩ mua 6,8 m v¶i: - Tính sè tiỊn mua 6,8 m v¶i ph¶i tr¶ nhiỊu h¬n 4 m v¶i lµ bao nhiªu? -GV nhận xét tiết học. -Dặn HS về nhà làm bài ở vở BT toán. 1 HS -HS đọc và nêu yêu cầu của từng bài tập. -HS làm bài vào vở, thứ tự HS lên bảng làm. -Nhận xét bài bạn. HS làm bài vào vơ 1 HS làm bảng phụ Bài giải: Giá tiền của một mét vải là: 60 000 : 4 = 15 000 (đồng) Số tiền phải trảđể mua 6,8 mvải là: 15 000 x 6,8 =102 000 (đồng) Mua 6,8mvải phải trả số tiền nhiều hơn mua 4m vải là: 102 000 – 60 000 = 42 000 (đồng) Đáp số : 42 000 đồng HS lắng nghe ---------------------cd----------------------- Thø t­ ngµy 11 th¸ng 11 n¨m 2015 TËp ®oc: Trång rõng ngËp mỈn i. Mơc tiªu: -BiÕt ®äc víi giäng th«ng b¸o râ rµng, rµnh m¹ch phï hỵp víi néi dung v¨n b¶n khoa häc. -HiĨu néi dung: Nguyªn nh©n khiÕn rõng ngËp mỈn bÞ tµn ph¸, thµnh tÝch kh«i phơc rêng ngËp mỈn , t¸c dơng cđa rõng ngËp mỈn khi ®­ỵc phơc håi ( Tr¶ lêi ®­ỵc c¸c c©u hái trong SGK) -HS (K-G) ®äc diƠn c¶m toµn bµi , tr¶ lêi tèt c¸c c©u hái trong SGK. -Giáo dục HS ý thức bảo vệ rừng. ii. ®å dïng: Tranh ảnh về rừng ngập mặn. iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: ND-TG ho¹t ®éng cđa thÇy ho¹t ®éng cđa trß Khởi động:2p Bµi míi: Luyện đọc (8-10 phút) Tìm hiểu nội dung bài (8-10 phút) Luyện đọc diễn cảm: (8-10 phút) Củngcố Dặn dò: (2-3 phút) Gọi HS đọc bài: Người gác rừng tí hon. Giới thiệu bài- ghi đề lên bảng. -GV Chia thành 3 đoạn như SGK. -HD HS đọc nối tiếp từng đoạn trước lớp: *Đọc nối tiếp lần 1: *Đọc nối tiếp lần 2: kết hợp giải nghĩa từ: *Đọc nối tiếp lần 3: hướng dẫn HS đọc ngắt nghỉ đúng ở câu văn dài. +GV đọc mẫu toàn bài. ? Nêu nguyên nhân và hậu quả của việc phá rừng ngập mặn ? Nêu ý đoạn 1? a)Hướng dẫn HS đọc từng đoạn: *Gọi một số HS mỗi em đọc mỗi đoạn theo trình tự các đoạn trong bài * HD HS luyện đọc diễn cảm đoạn 3. - GV đọc mẫu đoạn văn cần luyện đọc. -Tổ chức HS thi đọc diễn cảm trước lớp. -Tổ chức cho HS nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt nhất. - Nhận xét tiết học. Dặn dò về nhà đọc bài, 2 HS 1 HS đọc, HS khác đọc thầm. -Đọc nối tiếp nhau trước lớp. -Đọc nối tiếp nhau trước lớp, kết hợp nêu cách hiểu từ. -Đọc nối tiếp nhau trước lớp. -Theo dõi GV đọc. Ý 1: Nguyên nhân khiến rừng ngập mặn bị tàn phá. -HS đọc thầm đoạn 2 vµ nèi tiÕp nhau tr×nh bµy. HS mỗi em đọc mỗi phần theo trình tự trong bài. HS khác nhận xét cách đọc. -HS thi đọc diễn cảm trước lớp. -HS nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt nhất. ---------------------cd----------------------- to¸n:(63) Chia mét sè thËp ph©n cho mét sè tù nhiªn i. Mơc tiªu: -BiÕt thùc hiƯn phÐp chia mét sè thËp ph©n cho mét sè tù nhiªn , biÕt vËn dơng trong thùc hµnh tÝnh. -Bµi tËp cÇn lµm: BT1,BT2. - HS(K-G) N¾m bµi tèt vËn dơng nhanh. II . ĐỒ DÙNG: Bảng phụ iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: ND-Tg ho¹t ®éng cđa thÇy ho¹t ®éng cđa trß Khởi động(5') Bµi míi Ho¹t ®éng 1 (8-10 ph) Ho¹t ®éng2 Thực hành luyện tập (18-20 ph) Bài 1: Bài 2: 3.Củng cố - Dặn dò: (3') Tính: 0,56 x 7,8 + 2,2 x 0,44 0,6 x 7 + 1,2 x 45 +1,8 Giới thiệu bài: Hướng dẫn thực hiện phép chia một số thập phân cho một số tự nhiên. - ví dụ 1 Tóm tắt: 8,4 m chia: 4 đoạn 1 đoạn : m? -HD HS nêu phép tính:8,4 : 4 = ? (m) -GV theo dõi HS yÕu và nhắc nhở thêm. GV nhận xét và chốt cách làm: -Yêu cầu HS tự rút ra nhận xét cách chia một số thập phân cho một số tự nhiên. -GV nêu ví dụ 2 : 72,58 : 19 = ?. ? Muèn chia số thập phân cho 1 số tự nhiên em lµm nh­ thÕ nµo? -Gọi HS đọc đề bài rồi tự làm bài. -GV nhận xét. -Yêu cầu HS tự đọc bài và làm bài vào vở. -Yêu cầu HS sửa bài làm của bạn và nêu lại cách tìm thừa số chưa biết. -GV nhận xét và chốt lại -Yêu cầu HS nhắc lại cách chia một số thập phân cho một số tự nhiên. - Dặn hồn thành các bài tập. 2 HS -Quan sát theo dõi. -HS nêu phép tính của bài toán. -HS theo nhóm 2 em tìm cách thực hiện phép chia. -HS tự rút ra nhận xét cách chia "một số TP cho một số tự nhiên". -Vận dụng thực hiện phép chia 72,58 : 19 , lớp làm vào nháp, 1 em lên bảng làm. - HS nªu quy t¾c SGK -HS tự làm bài vào nh¸p, 2 HS làm bảng phụ -HS tự đọc bài và làm bài vào vở. 2 em làm bảng phụ. -HS nhắc lại quy tắc ---------------------cd----------------------- ChÝnh t¶:(nhớ– viết) hµnh tr×nh cđa bÇy ong i. Mơc tiªu - Nhí viÕt ®ĩng bµi chÝnh t¶ , tr×nh bµy ®ĩng c¸c c©u th­ lơc b¸t.Viết 2 khổ thơ cuối. - Lµm ®­ỵc bµi tËp 2a/b hoỈc BT 3a/b hoỈc BT CT ph­¬ng ng÷ do GV so¹n. -HS(K-G) ViÕt ®Đp vµ hoµn thµnh tèt c¸c bµi SGK. ii. ®å dïng: GV: chép bài 3 vào bảng phụ. iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: ND-TG ho¹t ®éng cđa thÇy ho¹t ®éng cđa trß Khởi động (4’) Bµi míi Ho¹t ®éng 1 Hướng dẫn nghe - viết chính tả. (5-8’) Ho¹t ®éng 2 Hướng dẫn nghe - viết chính tả. (17’) Ho¹t ®éng 3(7’) Làm bài tập chính tả Bài 2b: Bài 3b: Ho¹t ®éng 4: 2’ Củng cố ? Tìm từ láy theo khuôn vần: ôn-ôt; ông-ôc. -Giới thiệu bài: -Gọi HS đọc thuộc lòng hai khổ thơ bài: Hành trình của bầy ong ? Đoạn thơ được viết bằng thể thơ nào? ? Cách trình bày thể thơ ra sao? - HD HS viÕt tõ khã. - GV nhận xét HS viết kết hợp phân tích từ HS viết sai. -GV yêu cầu HS nhớ lại bài thơ và viết bài vào vở. - GV nhận xét cách trình bày và sửa sai. -Gọi HS đọc bài tập 2, X§ yêu cầu bài tập. -GV tổ chức cho các em làm cá nhân vào vở bài tập. - GV chốt lại từ đúng. -GV treo bảng phụ có ghi bài 3, yêu cầu HS đọc và làm vào vở bài tập, 1 em lên bảng làm vào bảng phụ. -Nhận xét tiết học 2 HS thực hiện. 1 HS đọc thuộc bài ở SGK, lớp đọc thầm. -Viết theo thể thơ lục bát: câu 6 lùi vào 2 ô, câu 8 lùi vào 1 ô. - 1 HS lên bảng viết, lớp viết vào giấy nháp các từ: rong ruỗi, rù rì, nối liền. -1 em lên bảng viết, lớp viết vào giấy nháp. -HS viết bài vào vở. -HS soát lại bài tự phát hiện lỗi sai và sửa. -HS đọc bài tập 2, xác định yêu cầu của bài tập. - HS đọc và làm vào vở bài tập - HS thực hiện ---------------------cd----------------------- TËp lµm v¨n: LuyƯn tËp t¶ ng­êi(Tả ngoại hình) I MỤC TIÊU: - Nªu ®­ỵc nh÷ng chi tiÕt t¶ ngo¹i h×nh nh©n vËt vµ quan hƯ cđa chĩng víi tÝnh c¸ch nh©n vËt trong bµi v¨n, ®o¹n v¨n (BT1) - BiÕt lËp dµn ý mét bµi v¨n t¶ ng­êi th­êng gỈp (BT2). -HS (K-G) LËp ®­ỵc dµn ý chi tiÕt b­íc ®Çu ph¸t triĨn thµnh ®o¹n v¨n. HS (KT) Nêu được những đặc điểm tả ngoại hình ii. ®å dïng:Bảng phụ -Bảng phụ ghi tóm tắt các chi tiết miêu tả ngoại hình của người bà (bài Bà tôi); của nhân vật Thắng (bài Chú bé vùng biển); dàn ý khái quát của một bài văn tả người. iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: ND-TG ho¹t ®éng cđa thÇy ho¹t ®éng cđa trß Khởi động:2p Bµi míi: Ho¹t ®éng 1 HĐ1: Hướng dẫn làm bài tập 1 (13-15phút) Ho¹t ®éng2 Hướng dẫn làm bài tập 2. (13-15phút) Ho¹t ®éng3 Củng cố (2-3 phút) -Gọi HS nhắc lại cấu tạo của bài văn tả người? Giới thiệu bài -Gọi HS đọc bài tập 1. -GV giao nhiệm vụ cho lớp: -GV theo dõi giúp đỡ nhóm còn lúng túng. -Tổ chức cho HS trình ý kiến của mình trước lớp -GV nhận xét chốt lại ý đúng. -GV hướng dẫn HS xác định yêu cầu bài tập: Lập dàn ý tả một người mà em thường gặp. -Yêu cầu HS xem lại những điểm đã quan sát được về một người mà em thường gặp. -GV dặn HS trước khi làm bài: Khi tả nhân vật, cần chọn tả những chi tiết, đặc điểm tiêu biểu, ấn tượng về hình dáng và tính tình của người định tả để đưa vào dàn ý. -GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng. -GV tổ chức cho HS trình bày dàn ý và nhận xét đánh giá. -GV nhận xét tiết học. -Dặn những HS làm bài chưa đạt về nhà hoàn chỉnh dàn ý. 2HS -2 em lần lượt đọc, lớp đọc thầm. -HS theo nhóm 2 -Thứ tự HS trình bày trước lớp, HS khác nhận xét. -HS đọc bài tập 2, lớp đọc thầm. -HS xem lại các ý đã chuẩn bị ở nhà. -Nghe, tiép thu. -HS làm bài vào vở, 1 em lên làm bảng phụ. -Thứ tự HS đọc dàn ý, lớp nhận xét. -Sửa bài bạn trên bảng. -Nghe, thực hiện. ---------------------cd----------------------- ƠNTV ( TLV) LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI I. MỤC TIÊU: - H viết được đoạn văn tả ngoại hình một người thân trong gia đình. - H: viết được đoạn văn có hình ảnh so sánh, có cảm xúc. - Giáo dục học sinh yêu thích học văn. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Dàn ý bài văn tả người. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA H 1. Khởi động:(3’) 2. Bài mới : a. Hướng dẫn H nắm yêu cầu đề ra: (4’) b. H viết bài: (25-27’) 3. Củng cố: (2’) - Gọi HS trình bày dàn ý tả người thân. - G chốt. - Giới thiệu bài. - Cho H đọc yêu cầu của bài . - Cho H đọc lại dàn bài. - H/d H xây dựng kết cấu dàn ý bài văn. - GV gọi 1 HS đọc lại gợi ý (SGK- TR. 132) - GV nhắc HS Có thể viết một đoạn văn tả một số nét tiêu biểu về ngoại hình củangười thân. Cũng có thể viết một đoạn văn tả riêng một nét ngoại hình tiêu biểu. - HS viết bài - Huy động bài viết. - G thu bài. Nhận xét. Dặn dò. - 2 H đọc . - Lắng nghe. - 1 H đọc, lớp theo dõi . - H đọc lại dàn ý đoạn văn tả ngoại hình. - H xây dựng dàn ý; 1,2 H khá giỏi đọc lại dàn bài của mình cho cả lớp nghe. -2HS đọc Lớp lắng nghe H viết bài. - H trình bày, lớp lắng nghe. - Lắng nghe. Thø n¨m ngµy 12 th¸ng 11 n¨m 2015 Chiều: luyƯn tõ vµ c©u: luyƯn tËp vỊ quan hƯ tõ i. Mơc tiªu: -NhËn biÕt ®­ỵc c¸c cỈp quan hƯ tõ theo yªu cÇu cđa BT1. - BiÕt sư dơng cỈp quan hƯ tõ phï hỵp (BT2). B­íc ®Çu nh©n biÕt ®­ỵc t¸c dơng cđa quan hƯ tõ qua viƯc so s¸nh hai ®o¹n v¨n (BT3) - HS K-G nªu ®­ỵc t¸c dơng cđa quan hƯ tõ. -HS có ý thức dùng quan hệ từ dùng quan hệ từ đúng với văn cảnh. ii. ®å dïng: Viết sẵn nội dung bài tập 3b vào bảng phụ. iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: ND-Tg ho¹t ®éng cđa thÇy ho¹t ®éng cđa trß Bµi míi Ho¹t ®éng 1 BT1 (8-10 ph) Ho¹t ®éng2 BT2 (8-10 ph) Ho¹t ®éng3 BT3 (8-10 ph) Ho¹t ®éng4 Củng cố (2-3 ph) -Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học. -Gọi HS đọc BT1, xác định yêu cầu đề bài. - T theo dõigiĩp ®ì HS yÕu. -GV nhận xét bài HS và chốt lại: . -Gọi HS đọc bài tập 2, XĐ yêu cầu đề bài. -HD HS: Mỗi đoạn văn a và b đều có 2 câu. Nhiệm vụ các em chuyển hai câu đó thành một câu bằng cách chọn cặp từ quan hệ thích hợp để nối chúng. -GV nhận xét bài HS làm và chốt lại. -Gọi HS đọc BT 3, xác định yêu cầu đề bài. ?Nhận xét đoạn văn nào hay hơn? Vì sao? - GV nhận xét chốt lại: GV kết luận: Cần sử dụng các quan hệ từ đúng lúc, đúng chỗ. Việc sử dụng không đúng lúc, đúng chỗ các quan hệ từ và cặp từ sẽ gây tác dụng ngược lại. -GV nhận xét tiết học. -Dặn HS về nhà xem lại các kiến thức đã học -HS đọc bài tập 1, xác định yêu cầu đề bài. -HS làm vào vở, 1 em lên bảng làm. -Nhận xét bài bạn trên bảng. -HS đọc BT2, xác định yêu cầu. -HS bài vào vở, 2 em lên bảng. a) Mấy năm qua, vì chúng ta đã làm tốt nên ở ven biển ngập mặn. b) Chẳng những ở ven biển mà rừng ngập mặn còn được trồng . Cồn Mờ (Nam Định. -HS đọc bài tập 3, xác định yêu cầu đề bài. -HS trao đổi với bạn ngồi bên để phát hiện đoạn văn hay. -HS phát biểu nối tiếp trước lớp, HS khác bổ sung. HS lắng nghe to¸n: (tiÕt 64) luyƯn tËp i. Mơc tiªu: -BiÕt chia sè thËp ph©n cho sè tù nhiªn. - Bµi tËp cÇn lµm BT1, BT3. - HS (K-G) vËn dơng tèt, lµm nhanh c¸c bµi . ii. ®å dïng:B¶ng phơ. iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: ND-TG ho¹t ®éng cđa thÇy ho¹t ®éng cđa trß Khởi động(5’) Bµi míi Ho¹t ®éng 1 Làm BT 1. (15phút) Ho¹t ®éng2 Làm BT 3. (15phút) Củng cố Dặn dò: (2-3 phút) Đặt tính rồi tính: 45,5 : 12 394,2 :73 -Giới thiệu bài: -Gọi HS đọc đề bài rồi tự làm bài. -GV nhận xét -Yêu cầu HS quan sát bài 2a và nêu: Số bị chia, số chia, thương, số dư trong phép chia ở bài a. ? Nêu cách thử lại của phép tính chia. -GV nhận xét chốt lại:. -Yêu cầu HS thực hiện tương tự với bài 2b và nêu số dư. (0,14) -Gọi HS đọc đề bài cả phần chú giải. -Tổ chức cho HS làm bài - GV theo dõi giúp HS Y -GV chốt lại kết quả phép chia: a) 26,5 : 25 = 1,06 b) 12,24 : 20 = 0,612 -GV nhận xét chốt lại cách làm. NhËn xÐt giê häc 2 HS làm bài. -HS đọc đề bài rồi tự làm bài. -Nhận xét bài bạn và nhắc lại cách chia. 67,2 : 7 = 9,6 3,44 : 4 = 0,86 42,7 : 7 = 6,146,827 : 9 = 5,203 Quan sát và nêu. -HS đọc đề và làm bài vào vở, 2 em lên bảng làm. -Nhận xét bài bạn. ---------------------cd----------------------- Thø sáu ngµy 13 th¸ng 11 n¨m 2015 TËp lµm v¨n: luyƯn tËp t¶ ng­êi ( T¶ ngo¹i h×nh) Đề bài:Dựa theo dàn ý mà em đã lập trong bài trước, hãy viết một đoạn văn tả ngoại hình của một người mà em thường gặp. i. Mơc tiªu: -ViÕt ®­ỵc mét ®o¹n v¨n t¶ ngo¹i h×nh cđa mét ng­êi em th­êng gỈp dùa vµo dµn ý vµ kÕt qu¶ quan s¸t ®· cã . - HS (K-G) ViÕt ®­ỵc ®o¹n v¨n cã h×nh ¶nh . - Trình bày lưu loát, rõ ràng, tự nhiên. ii. ®å dïng: - Một số bài văn, đoạn văn hay tả người. Bảng phụ ghi phần gợi ý. - Dàn ý bài văn tả người mà em thường gặp. iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: ND-TG ho¹t ®éng cđa thÇy ho¹t ®éng cđa trß Khởi động (4’) Bµi míi Ho¹t ®éng 1 Hướng dẫn HS tìm hiểu đề: (10 phút) Ho¹t ®éng2 Hướng dẫn HS viết đoạn văn: (20 phút) Ho¹t ®éng3 (5ph) Củng cố- Dặn dò: -Gọi HS nhắc lại cấu tạo bài văn tả người? Giới thiệu bài -Yêu cầu 1 em đọc đề bài. -Yêu cầu HS thể hiện phần tìm hiểu đề – GV gạch dưới từ quan trọng ở đề bài. - Gọi HS đọc phần gợi ý ở SGKù. -Yêu cầu HS nói phần chọn để chuyển thành đoạn văn hoàn chỉnh. -GV giúp HS định hướng và chọn ý viết đúng -Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào vở, 2 em lên bảng làm. -Tổ chức cho HS nhận xét bài bạn trên bảng – GV nhận xét chung. -Gọi HS đọc nối tiếp đoạn văn trước lớp – GV nhận xét một số đoạn văn. -Tổ chức cho cả lớp bình chọn đoạn văn viết hay nhất. - Nhận xét tiết học. 2 HS -1 em đọc yêu cầu đề bài, cả lớp đọc thầm. -HS thể hiện phần tìm hiểu đề. -1HS đọc phần gợi ý ở SGKù, lớp đọc thầm. -HS nêu phần mình chọn để viết đoạn văn. -HS theo dõi nắm bắt cách làm bài. -HS làm bài cá nhân vào vở, 2 em lên bảng làm. -HS nhận xét bài bạn trên bảng. -HS đọc nối tiếp đoạn văn trước lớp, HS khác nhận xét. -Lớp bình chọn đoạn văn viết hay nhất, có ý phát hiện riêng và diễn đạt có hình ảnh. ---------------------cd----------------------- to¸n: (tiÕt 65) Chia mét sè thËp ph©n cho 10; 100; 1000... i. Mơc tiªu: -BiÕt chia mét sè tù nhiªn cho cho mét sè tù nhiªn mµ th­¬ng t×m ®­ỵc lµ mét sè thËp ph©n vµ vËn dơng trong gi¶i to¸n cã lêi v¨n . -Bµi tËp cÇn lµm : BT1 ,BT2a,b, BT 3 - HSKG vận dụng tốt các BT. HSKT làm được BT 1 ii. ®å dïng:Viết bài tập 1 vào bảng phụ, và phiếu bài tập. iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: ND-TG ho¹t ®éng cđa thÇy ho¹t ®éng cđa trß Khởi độngBµi míi Ho¹t ®éng 1 Hướng dẫn thực hiện chia một số thập phân cho 10; 100; 1000; (8-10 ph) Ho¹t ®éng2 Thực hành luyện tập (20 phút) Bài 1: Bài 2a,b: Bài3: 3.Củng cố - Dặn dò: (3phút) Đặt tính rồi tính: 653,8 : 25 29,4 : 12 -Giới thiệu bài: GV nêu yêu cầu tiết học. -GV ghi ví dụ 213,8 : 10 = ? -GV quan sát giúp cho HS còn lúng túng. GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng. 213,8 : 10 = 21,38 ? Em có nhận xét gì cách viết 213,8 và 21,38 ? -Yêu cầu HS nêu cách chia nhẩm một số thập phân cho 10. -GV ghi ví dụ lên bảng: 89,13 : 100 (tương tự ví dụ 1) ? Muèn chia mét sè thËp ph©n cho 10; 100; 1000 em lµm nh­ thÕ nµo? -GV phát phiếu bài tập. GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng. -GV chốt lại . -Gọi HS đọc đề bài rồi tự làm bài. -GV theo dõi giúp đỡ HS yếu -Yêu cầu HS nhận xét bài bạn, GV chốt lại -Gọi HS đọc bài xác định cái đã cho, cái phải tìm. -GV nhận xét chốt lại cách. -Yêu cầu HS nhắc lại cách chia một số thập phân cho 10; 100; 1000; -Dặn HS về nhà làm bài ở vở BT 2 HS -1 HS lên bảng làm, lớp làm vào nháp. -HS nhận xét bài bạn trên bảng. - chuyển dấu phẩy của số 213,8 sang bên trái một chữ số thì ta được số 21,38 -HS trả lời, HS khác bổ sung. - HS nªu quy t¾c (SGK) -HS trả lời, HS khác bổ sung. HS làm bài cá nhân vào phiếu, 1 em lên bảng làm. HS đổi chéo bài, nhận xét bài bạn - HS lµm bµi vµo nh¸p. 2 HS ch÷a bµi -Nhận xét bài bạn sửa sai. -Đọc yc BT3và làm vào vở. - l¾ng nghe ---------------------cd----------------------- ƠN TỐN : LUYỆN TẬP CHUNG. CHIA MỘT STP CHO MỘT STN. CHIA MỘT STP CHO 10; 100; 1000 i. Mơc tiªu: -BiÕt chia mét sè tù nhiªn cho cho mét sè tù nhiªn mµ th­¬ng t×m ®­ỵc lµ mét sè thËp ph©n vµ vËn dơng trong gi¶i to¸n cã lêi v¨n . II . ĐỒ DÙNG: Bảng phụ iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y häc: ND-TG ho¹t ®éng cđa thÇy ho¹t ®éng cđa HS Bµi míi Ho¹t ®éng 1 (8-10 ph) Ho¹t ®éng2 Thực hành luyện tập (18-20 ph) Bài 1: Bài 2: 3.Củng cố - Dặn dò: (3') - ví dụ 1 Tóm tắt: 8,4 m chia: 4 đoạn 1 đoạn : m? -HD HS nêu phép tính:8,4 : 4 = ? (m) -GV theo dõi HS yÕu và nhắc nhở thêm. GV nhận xét và chốt cách làm: -Yêu cầu HS tự rút ra nhận xét cách chia một số thập phân cho một số tự nhiên. ? Muèn chia số thập phân cho 1 số tự nhiên em lµm nh­ thÕ nµo? -Gọi HS đọc đề bài rồi tự làm bài. -GV nhận xét. -Yêu cầu HS tự đọc bài và làm bài vào vở. -Yêu cầu HS sửa bài làm của bạn và nêu lại cách tìm thừa số chưa biết. -GV nhận xét và chốt lại -Yêu cầu HS nhắc lại cách chia một số thập phân cho một số tự nhiên. - Dặn hồn thành các bài tập. 2 HS -Quan sát theo dõi. -HS nêu phép tính của bài toán. -HS theo nhóm 2 em tìm cách thực hiện phép chia. -HS tự rút ra nhận xét cách chia "một số TP cho một số tự nhiên". -Vận dụng thực hiện phép chia 72,58 : 19 , lớp làm vào nháp, 1 em lên bảng làm. - HS nªu quy t¾c SGK -HS tự làm bài vào nh¸p, 2 HS làm bảng phụ -HS tự đọc

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTUẦN 13.docx