Giáo án Tổng hợp môn học lớp 5 - Tuần 18

I. Mục tiêu:

- HS đọc trôi chảy, lưu loát các bài tập đọc đã học ; tốc độ đọc tối thiểu 110 tiếng/phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ đoận văn ; thuộc 2 -3 bài thơ, đoạn văn dể nhớ ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn .

- Nghe – viết đúng bài chính tả, viết đúng tên riêng phiên âm tiếng nước ngoài và các từ ngữ dễ viết sai, trình bày đúng bài chợ Ta-sken, tốc đọ viết khoảng 95 chữ/15 phút

-HS có ý thức viết rèn chữ, viết rõ ràng và giữ vở sạch đẹp.

II.Chuẩn bị: VBT, Bảng phụ

 

doc13 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 05/12/2018 | Lượt xem: 137 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tổng hợp môn học lớp 5 - Tuần 18, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
iÖn tÝch, a lµ ®é dµi ®¸y, h lµ chiÒu cao ) *Bµi 1: Yªu cÇu HS ®äc ®Ò bµi,th¶o luËn nhãm- ¸p dông c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c c¸ nh©n hoµn thµnh bµi. - Theo dâi gióp hs c¸c nhãm . -Yªu cÇu HS nhËn xÐt bµi b¹n trªn b¶ng, GV nhËn xÐt vµ chèt l¹i c¸ch lµm. a)DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c lµ: 8 6 : 2 = 24 cm b)DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c lµ: 2,31,2 : 2 = 1,38 (cm) §¸p sè : a)24 (cm) b)1,38 (cm) *GV nhËn xÐt tiÕt häc. - Muèn tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c lµm thÕ nµo - DÆn HS hoµn thµnh bµi ë vë BT to¸n, chuÈn bÞ bµi tiÕp theo. -2 em lªn b¶ng lµm.C¶ líp lµm vë nh¸p . NhËn xÐt. -L¾ng nghe -HS theo dâi, quan s¸t. - HS nªu -HS theo nhãm 2 em thùc hiÖn thao t¸c cïng GV. -HS nªu, HS kh¸c bæ sung - Líp nghe n¾m kiÕn thøc - §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy, nhãm kh¸c bæ sung. - Nèi tiÕp nhau nªu quy t¾c vµ c«ng thøc - Nhãm tr­ëng ®iÒu hµnh th¶o luËn nhãm HS ®äc ®Ò bµi vµ lµm bµi vµo vë, 2 em thø tù lªn b¶ng lµm. - NhËn xÐt bµi b¹n trªn b¶ng söa sai. - 1 HS nh¾c l¹i . - Líp l¾ng nghe thùc hiÖn tèt . TẬP ĐỌC: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 (tiết 1) I.Mục tiêu: - HS đọc trôi chảy, lưu loát các bài tập đọc đã học ; tốc độ đọc tối thiểu 110 tiếng/phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ đoận văn ; thuộc 2 -3 bài thơ, đoạn văn dể nhớ ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn . - Lập được bản thống kê các bài tập đọc trong chủ điểm Giữ lấy màu xanh theo yêu cầu của bài tập 2 . - Biết nhận xét về nhân vật trong bài tập đọc theo yêu cầu BT3. (HSKG đọc diễn cảm bài thơ, bài văn, nhận biết được một số biện pháp nghệ thuật sủ dụng trong bài) - Qua việc ôn tập, các em càng thấy được ý thức bảo vệ môi trường, trân trọng tình cảm yêu thương giúp đỡ nhau, tình cảm của con người với thiên nhiên. II. Chuẩn bị : HS: Tự ôn luyện theo hướng dẫn của GV. III. Các hoạt động dạy và học ND -TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Bài cũ: 4' 2.Bài mới: HĐ 1:(15') Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng HĐ2:(8') Làm các bài tập 2 HĐ3:(8') Làm bài tập 3 3.Củng cố Dặn dò: 2' * Kiểm tra HS đọc bài Bài ca về lao động sản xuất và trả lời câu hỏi sgk. Nêu đại ý của bài? - Nhận xét * Giới thiệu bài . *Yêu cầu HS lên bốc thăm chọn bài (chuẩn bị bài 2 phút), đọc bài kết hợp trả lời câu hỏi trong bài hoặc trong đoạn vừa đọc. - GV n/x ghi điểm (kiểm tra khoảng 1/3 HS.) *Gọi HS đọc bài tập 2 SGK/ 173. Cần thống kê các bài tập đọc theo nội dung nào?Bảng thống kê gồm mấy cột, mấy dòng? -Tổ chức cho HS làm vở bài tập. - Theo dõi giúp hs làm bài -Yêu cầu HS nhận xét bài bạn trên bảng. - GV nhận xét chốt lại kết quả đúng. *Gọi HS đọc bài tập 3.Đề bài yêu cầu gì? -Yêu cầu HS thuyết trình trước lớp. - GV nhận xét , chèt kiÕn thøc. *GV nhận xét tiết học. - Nhắc những em chưa kiểm tra đọc, luyện đọc tiết sau tiếp tục kiểm tra. - 2 em đọc bài và - TLCH.Nhận xét. - Lắng nghe -HS lần lượt từng HS lên bốc thăm rồi về chỗ chuẩn bị. -HS thứ tự lên đọc bài - Đọc yêu cầu đề bài. -HS trả lời.Nhận xét. -Trao đổi theo cặp một nhóm lên bảng làm vào bảng phụ.Đổi chéo VBT nhận xét bài bạn. -1 em đọc, lớp đọc thầm -HS trả lời.Nhận xét. -HS trình bày, HS khác bổ sung. - Lớp lắng nghe, thực hiện tốt . Luyện từ và câu: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (tiết 2) I.Mục tiêu: - HS đọc trôi chảy, lưu loát các bài tập đọc đã học ; tốc độ đọc tối thiểu 110 tiếng/phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ đoận văn ; thuộc 2 -3 bài thơ, đoạn văn dể nhớ ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn . - Lập được bản thống kê các bài tập đọc trong chủ điểm Vì hạnh phúc con người theo yêu cầu của bài tập 2 . - Biết trình bày cảm nhận về cái hay của một số câu thơ theo yêu cầu BT3 - HS yêu thích môn Tiếng Việt. II. Chuẩn bị : HS: Tự ôn luyện theo hướng dẫn của GV. GV: Phiếu ghi sẵn những bài tập đọc; nội dung trả lời bài tập 2 ở giấy khổ to. III. Các hoạt động dạy và học: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HĐ 1:14' Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng HĐ2: 12' Làm các bài tập 2 HĐ3. 10' Làm bài tập 3. 3.Củng cố Dặn dò: 2' *Yêu cầu HS lên bốc thăm chọn bài (chuẩn bị bài 2 phút), đọc bài kết hợp trả lời câu hỏi trong bài hoặc trong đoạn vừa đọc. - GV nhận xét (kiểm tra khoảng 1/3 số HS.) *Gọi HS đọc bài tập 2 SGK/ 173. - Th¶o luËn nhãm - Cần thống kê các bài tập đọc theo nội dung nào? Bảng thống kê gồm mấy cột, mấy dòng? - HS làm vào VBT. -Yêu cầu HS nhận xét bài bạn trên bảng. - GV nhận xét chốt lại kết quả đúng *Gọi HS đọc bài tập 3.- Th¶o luËn nhãm – c¸ nh©n hoµn thµnh bµi -Y/c HS thuyết trình trước lớp cái hay của những câu thơ mà mình thích trong hai bài thơ thuộc chủ đề: Vì hạnh phúc con người. -GV nhận xét chèt kiÕn thøc . *GV nhận xét tiết học. -Nhắc những em chưa kiểm tra đọc luyện đọc tiết sau tiếp tục kiểm tra. -HS lần lượt từng HS lên bốc thăm rồi về chỗ chuẩn bị. -HS thứ tự lên đọc bài. -Nhận xét bạn đọc bài. - Đọc yêu cầu đề bài. -Trao đổi theo cặp hoàn thành các nội dung, một nhóm lên bảng làm vào bảng phụ.Đổi chéo nhận xét bài bạn. - Nhãm tr­ëng ®iÒu hµnh nhãm th¶o luËn - Lµm c¸ nh©n -HS trình bày trước lớp, HS khác nhận xét và tán thưởng. - Lớp lắng nghe . - Thực hiện tốt CHÍNH TẢ: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 ( Tiết 3 ) I.Mục tiêu: - HS đọc trôi chảy, lưu loát các bài tập đọc đã học ; tốc độ đọc tối thiểu 110 tiếng/phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ đoận văn ; thuộc 2 -3 bài thơ, đoạn văn dể nhớ ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn . - Lập được bảng tổng kết vốn từ về môi trường. (HSKG nhận biết được một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong các bài văn, bài thơ) -Qua việc ôn tập, các em càng thấy được ý thức bảo vệ môi trường, trân trọng tình cảm yêu thương giúp đỡ nhau, tình cảm của con người với thiên nhiên. II. Chuẩn bị :Xăm phiếu. III. Các hoạt động dạy và học: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HĐ 1: (15') Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng HĐ2:(10') Làm các bài tập 2 HS tìm được các từ ngữ về môi trường. 3..Củng cố - Dặn dò: 2’ *Yêu cầu HS lên bốc thăm chọn bài (chuẩn bị bài 2 phút), đọc bài kết hợp trả lời câu hỏi trong bài hoặc trong đoạn vừa đọc. - GV nhận xét (kiểm tra khoảng 1/3 số học sinh.) - Theo dõi nhận xét đánh giá kết quả của HS *Gọi HS đọc bài tập 2 SGK/ 174. Em hiểu thế nào là Sinh quyển, Thuỷ quyển; Khí quyển? - YC HS th¶o luËn nhãm c¸ nh©n làm vào VBT. - Theo dõi giúp hs làm bài - Yêu cầu HS nhận xét bài bạn trên bảng. - GV nhận xét chốt lại kết quả đúng: Gọi HS đọc lại nội dung trên. *GV nhận xét tiết học. - Nhắc những em chưa kiểm tra đọc luyện đọc tiết sau tiếp tục kiểm tra. -HS lần lượt từng HS lên bốc thăm rồi về chỗ chuẩn bị. -HS thứ tự lên đọc bài đã bốc thăm được.-Nhận xét bạn đọc bài. - Theo dõi . - Đọc yêu cầu đề bài. -HS trả lời, HS khác bổ sung. -Trao đổi theo cặp hoàn thành các nội dung trong phiếu học tập, một nhóm lên bảng làm vào bp -Đổi chéo phiếu nh/x' - 1 HS ®äc - Lớp lắng nghe thực hiện tốt . ¤Lto¸n: LUYÖN TËP TæNG HîP CHUÈN BÞ KIÓM TRA CuèI K× I I.Môc tiªu: Gióp HS: - Cñng cè, hÖ thèng c¸c kiÕn thøc ®· häc trong giai ®o¹n: c¸c phÐp tÝnh céng , trõ, nh©n, chia víi sè thËp ph©n. - Cñng cè c¸c d¹ng to¸n nhÊt lµ : ba d¹ng to¸n c¬ b¶n cña bµi to¸n tØ sè phÇn tr¨m ®· häc -RÌn kÜ n¨ng tr×nh bµy vµ nhËn ra d¹ng to¸n, kÜ n¨ng tÝnh to¸n nhanh vµ chÝnh x¸c. II.ChuÈn bÞ: B¶ng phô, b¶ng c¸ nh©n III.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: ND - tg HO¹T §éNG CñA GV H§ CñA HS H§1: Cñng cè kiÕn thøc 6' H§2:LTTH: Bµi 1: §Æt tÝnh råi tÝnh: 7' Bµi 2:(5') Bµi 3:(5') TÝnh: Bµi 4:(12') Gi¶i to¸n: tr¾c nghiÖm 3.Cñng cè-DÆn dß: 2' - Yªu cÇu Hs nªu c¸ch thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n, chia víi sè thËp ph©n vµ nh÷ng l­u ý khi thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh ®ã. - Yªu cÇu HS nªu 3 d¹ng to¸n cña gi¶i to¸n vÒ tØ sè phÇn tr¨m vµ c¸ch gi¶i mçi d¹ng to¸n trªn. - GV chèt l¹i. * Gäi HS ®äc YC 56,1 + 49,99 4,5 - 0,15 11,1 x 2,55 27 : 2,25 - Huy ®éng kÕt qu¶ - chèt kÕt qu¶ ®óng T×m tØ sè phÇn tr¨m cña: 6 vµ 40 ; 156 vµ 300 - Lµm b¶ng con : - Huy ®éng kÕt qu¶ - YC HS nhËn xÐt nªu c¸ch lµm 6 : 40 = 0, 15 = 15% ; 156 : 300 = 0,52 = 52% - YC HS lµm tÝnh - Nªu kÕt qu¶ 60% + 110% ; 6,45% - 2,16% 14% x 6 ; 216% : 8 * L­u ý khi thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh víi ph©n sè ta cÇn viÕt kÝ hiÖu % vµo bªn ph¶i sè ®ã . 1. T×m mét sè biÕt r»ng 80% cña sè ®ã th× b»ng sè nhá nhÊt cã 3 ch÷ sè kh¸c nhau: - Th¶o luËn nhãm YC HS ®äc ®Ì ph©n tÝch vµ gi¶i bµi vµo vë Bµi gi¶i: sè nhá nhÊt cã 3 ch÷ sè lµ : 100 Sè ®ã lµ : 100 : 80 100 = 125 2. Líp em cã 16 b¹n n÷, chiÕm 40% sã häc sinh cña c¶ líp. Hái sè häc sinh cña c¶ líp lµ bao nhiªu? A. 120 b¹n B. 30 b¹n C. 40 b¹n D. 36 b¹n - GV theo dâi gióp ®ì HS lµm bµi. -Tæ chøc ch÷a bµi, nhËn xÐt.GV chèt kÕt qu¶. * HÖ thèng kiÕn thøc «n luyÖn. - DÆn HS hoµn thµnh bµi. 3 HS nèi tiÕp nhau nªu. NhËn xÐt bæ sung - Líp l¾ng nghe - 1HS ®äc - HS lµm b¶ng con - NhËn xÐt ®èi chiÕu kÕt qu¶. - HS lµm b¶ng c¸ nh©n. - NhËn xÐt bµi b¹n - Nªu c¸ch t×m tØ sè % cña 2 sè -HS lµm vµo vë, 1 HS lµm vµo b¶ng phô. - Líp l¾ng nghe, nhí l¹i kiÕn thøc . - Th¶o luËn nhãm HS ®äc ®Ò bµi ph©n tÝch, lËp kÕ ho¹ch gi¶i.C¸ nh©n lµm vµo vë, 1HS lµm b¶ng phô. - Ch÷a bµi, nhËn xÐt, ®èi chiÕu. - Líp theo dâi thùc hiÖn tèt . ¤LTV: (LTVC) LUYÖN TËP VÒ C¢U I. Môc tiªu: Gióp HS -HÖ thèng l¹i c¸c kiÓu c©u ®· häc: DÊu hiÖu nhËn biÕt c¸c kiÓu c©u, x¸c ®Þnh c¸c bé phËn cña c©u . - RÌn kÜ n¨ng vËn dông c¸c kiÓu c©u khi nãi vµ viÕt. - Gióp HS nãi viÕt trän c©u ®ñ ý , dïng dÊu c©u phï hîp . II.ChuÈn bÞ: B¶ng phô III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: ND -tg HO¹T §éNG CñA GV Ho¹t §éng CñA HS 1.Bµi cò : 4' 2.Bµi míi H§1: Cñng cè kiÕn thøc: 6' H§2. LuyÖn tËp: 28' 3.Cñng cè DÆn dß:2’ * C©u hái cã nh÷ng chøc n¨ng nµo ? VD . - §Æt c©u hái ®Ó hái m×nh, Dïng ®Ó hái ng­êi kh¸c - NhËn xÐt ghi ®iÓm . * Giíi thiÖu bµi . - KÓ tªn c¸c kiÓu c©u ®· häc? KiÓu c©u nµo ®­îc dïng nhiÒu nhÊt? KiÓu c©u cÇu khiÕn th­êng ®i kÌm víi tõ nµo? - Khi mét bµi v¨n c¸c em th­êng dïng kiÓu c©u nµo nhiÒu nhÊt . - GV chèt kiÕn thøc. *Bµi 1:ChuyÓn c¸c c©u kÓ sau thµnh c©u hái, c©u c¶m. §iÖn s¸ng. §iÖn s¸ng råi ­ ? MÆt trêi mäc. ¤i, mÆt trêi ®· mäc ! N¾ng ®· lªn cao. N¾ng ®· lªn cao qu¸ ! -T/c ch÷a bµi, nhËn xÐt, chèt kiÕn thøc. Bµi 2: X¸c ®Þnh kiÓu c©u : "T«i nhÑ nhµng vuèt l¹i m¶nh giÊy cho ph¼ng råi ®­a cho mÑ cña T«m - mi. Bµ ®äc vµ ®­a nã cho chång mµ kh«ng hÒ nãi lêi nµo . Bè T«m - mi cau mµy. Nh­ng råi, khu«n mÆt «ng gi·n ra ." - GV theo dâi, gióp em HS lµm ®­îc bµi. - Gäi HS ch÷a bµi- NhËn xÐt. - GV nhËn xÐt chèt kiÕn thøc . Bµi 3:T¹o tõ ghÐp, tõ l¸y b»ng tiÕng “m­a , nhá " -Huy ®éng kÕt qu¶ 2 nhãm Nam, N÷. * ViÕt ®o¹n v¨n t¶ h×nh d¸ng em bÐ cã sö dông tõ l¸y vµ h×nh ¶nh so s¸nh - Yªu cÇu hs x¸c ®Þnh ®Ò . c¸ nh©n tù lµm bµi - Theo dâi gióp hs HSTB lµm ®­îc bµi theo yªu cÇu . - Tæ chøc ch÷a bµi - nh/x' tuyªn d­¬ng . *HÖ thèng kiÕn thøc «n luyÖn. -NhËn xÐt tiÕt häc. -3 HS nèi tiÕp tr¶ lêi - Líp theo dâi nh/x' - L¾ng nghe - HS nèi tiÕp nhau tr¶ lêi. - Líp l¾ng nghe bæ sung gãp ý kiÕn . - Líp nghe - 1HS ®äc yªu cÇu - C¸ nh©n lµm bµi vµo vë - 1HS lµm BP -HS nhËn xÐt. -2 HS ®äc yªu cÇu,líp ®äc thÇm. -C¸ nh©n lµm bµi vµo vë-2 HS lµm bµi b¶ng phô. -HS nhËn xÐt, ®èi chiÕu. - Trao ®æi theo nhãm. - §¹i diÖn hai nhãm lªn b¶ng ghi. Nhãm nµo nhiÒu tõ nhãm ®ã th¾ng cuéc. - 1HS ®äc yªu cÇu , x¸c ®Þnh yªu cÇu c¸ nh©n lµm 2 HS lµm bp. - G¾n bp ch÷a bµi - nhËn xÐt ®èi chiÕu . - Theo dâi thùc hiÖn tèt . Thứ ba ngày 15 tháng 12 năm 2015 TẬP ĐỌC : ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 (tiết 4) I. Mục tiêu: - HS đọc trôi chảy, lưu loát các bài tập đọc đã học ; tốc độ đọc tối thiểu 110 tiếng/phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ đoận văn ; thuộc 2 -3 bài thơ, đoạn văn dể nhớ ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn . - Nghe – viết đúng bài chính tả, viết đúng tên riêng phiên âm tiếng nước ngoài và các từ ngữ dễ viết sai, trình bày đúng bài chợ Ta-sken, tốc đọ viết khoảng 95 chữ/15 phút -HS có ý thức viết rèn chữ, viết rõ ràng và giữ vở sạch đẹp. II.Chuẩn bị: VBT, Bảng phụ III. Các hoạt động dạy và học: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Bài cũ: 3' 2.Bài mới : HĐ 1: 12' Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng. HĐ2:22' Hướng dẫn nghe - viết chính tả.. Hs nghe-viết đúng chính tả, viết đạt tốc độ bài"Chợ Ta-sken" chú ý viết đúng: Ta ' sken; nẹp thêu, xúng xính, ve vẩy, 3. Củng cố Dặn dò: 2’ * Kiểm tra sư chuẩn bị của hs - Nhận xét . * Giới thiệu bài . - Yêu cầu HS lên bốc thăm chọn bài (chuẩn bị bài 2 phút), đọc bài kết hợp trả lời câu hỏi trong bài hoặc trong đoạn vừa đọc. - GV n/x ghi điểm (kiểm tra khoảng 1/3 số HS) *Gọi 1 HS đọc bài chính tả (ở SGK/95. -GV hỏi để tìm hiểu nội dung và cách viết đoạn văn:Chợ Ta - sken Em có ấn tượng với chi tiết nào trong bài: Trang phục hay khuôn mặt? Tại sao? -Yêu cầu 1 HS lên bảng viết, lớp viết vào giấy nháp các từ: Ta - sken; nẹp thêu, xúng xính, ve vẩy. - GV nhận xét các từ HS viết. -GV HD tư thế ngồi viết, cách trình bày bài. - GV đọc từng câu hoặc chia nhỏ câu thành các cụm từ cho HS viết, mỗi câu (hoặc cụm từ) GV chỉ đọc 2 lượt. - GV đọc lại toàn bộ bài chính tả 1 lượt để HS soát lại bài tự phát hiện lỗi sai và sửa. - GV đọc lại toàn bộ bài chính tả, yêu cầu HS đổi vở theo từng cặp để sửa lỗi bằng bút chì. - GV chấm bài , N/X cách trình bày và sửa sai. *Nhận xét tiết học, tuyên dương những HS học tốt. Viết lại các chữ sai, chuẩn bị bài tiếp theo. - Lớp kiểm tra, báo cáo - HS lên bốc thăm chọn bài và đọc. - 1 HS đọc bài ở SGK, lớp đọc thầm. - HS thứ tự trình bày trước lớp. -1 em lên bảng viết, lớp viết vào giấy nháp. - Nhận xét sửa bài. - HS đọc thầm bài chính tả.. - HS viết bài vào vở. - HS soát lại bài tự phát hiện lỗi sai và sửa. - HS đổi vở theo từng cặp để sửa lỗi sai bằng bút chì. - Lắng nghe -Thực hiện tốt TOÁN: LUYỆN TẬP I.Mục tiêu: Giúp HS biết: - Tính diện tích hình tam giác. - Tính diện tích hình tam giác vuông khi biết độ dài độ dài hai cạnh vuông của nó. HS biết vận dụng bài tập 1, 2, 3. - HS có ý thức trình bày bài sạch đẹp khoa học. II. Chuẩn bị: Các hình tam giác như SGK. III. Hoạt động dạy và học: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Bài cũ: 5' 2.Bài mới: Bài 1: 7' Tính diện tích hình tam giác Bài 2,3:18' HS nắm được các yếu tố trong tam giác vuông và tính được diện tích tam giác vuông 3.Củng cố Dặn dò: 2' *Gọi hai HS lên bảng làm bài 2/88sgk.Lớp làm vào vở nháp. - GV nhận xét . * Giới thiệu bài . Bài 1: Yêu cầu HS đọc đề bài và làm bài. -Yêu cầu HS nhận xét bài bạn, GV nhËn xÐt và chốt lại. - Gọi HS nhắc lại cách tính S hình tam giác. Bài 2: Yêu cầu HS đọc đề bài 2. - GV vẽ hình lên bảng, yêu cầu HS chỉ ra đáy và chiều cao tương ứng của mỗi hình tam giác. -Yêu cầu HS nhận xét bài bạn, GV chốt kt. Bài 3: GV vẽ lên bảng hình tam giác vuông ABC và DEG. -Y/c HS quan sát và nhận ra cạnh đáy và chiều cao tương ứng của 2 tam giác ABC và DEG. -Tổ chức HS làm bài. - Theo dõi giúp hs làm bài -Yêu cầu HS nhận xét bài bạn trên bảng, GV nhận xét chốt kiÕn thøc. * GV nhận xét tiết học. -Dặn HS hoµn thµnh bài ở vở BT toán. - 2HS lên bảng làm. - Lắng nghe - Lắng nghe - C¸ nh©n đọc đề bài và làm bài vào vở, 1HSàm bp.- Nhận xét, đối chiếu - HS nhắc lại -Yêu cầu HS th¶o luËn nhãm ®«i c¸ nh©n bài vào vở, 1 em lµm bảng -Nh/x' , đối chiếu . -HS đọc đề toán. -HS theo nhóm 2 em làm bài vào VBT, 2 nhóm thứ tự lên bảng làm. - Nhận xét bài bạn. - Lắng nghe -Thực hiện tốt LỊCH SỬ: KIỂM TRA CUỐI KÌ ------------------------------------------------------------------ LUYỆN TỪ VÀ CÂU : ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1 (tiết 5) Đề bài: Hãy viết thư gửi một người thân đang ở xa kể lại kết quả học tập, rèn luyện của em trong học kì 1. I.Mục tiêu: - HS biết viết một lá thư gửi người thân đang ở xa kể lại kết quả học tập, rèn luyện của bản thân trong HKI, có đủ 3 phần (phần đầu thư, phần chính và phần cuối thư), đủ nội dung cần thiết. - HS viết được lá thư theo yêu cầu -Giáo dục tình cảm với người thân. II. Chuẩn bị: Giấy viết thư. III. Các hoạt động dạy và học: ND-TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Bài cũ : 4' 2.Bài mới : HĐ 1: 5' Tìm hiểu đề HS nắm được yêu cầu đề bài. HĐ2:28' Tiến hành làm bài. 3. Củng cố Dặn dò: 2’ - Nêu dàn bài của bài văn viết thư có mấy phần. - Phần đầu thư nêu những gì ? - Nhận xét . * Giới thiệu bài . - Gọi HS đọc đề bài. ? Đề bài thuộc thể loại gì? (văn viết thư) Viết thư cho ai? Với nội dung gì? (Viết thư cho người thân ở xa kể lại kết quả học tập, rèn luyện của em.) -Yêu cầu HS đọc phần gợi ý ở SGK/175. -GV nhắc nhở HS: Cần viết chân thật, kể đúng những thành tích và cố gắng của em, thể hiện được tình cảm với người thân. *Tổ chức cho HS làm bài vào giấy. - GV theo dõi giúp đỡ HS còn lúng túng. -Yêu cầu HS nối tiếp nhau đọc lá thư đã viết. - GV nhận xét tuyên dương. *GV nhận xét tiết học. - Dặn HS xem lại kiến thức về từ nhiều nghĩa. - 2HS câu hỏi - Nhận xét bổ sung . - Lắng nghe - HS đọc đề bài, lớp đọc thầm. - HS trả lời, HS khác bổ sung. -1 em đọc phần gợi ý, lớp đọc thầm. -Lắng nghe, theo dõi. - HS làm bài vào giấy. - HS nối tiếp nhau đọc lá thư đã viết, lớp nhận xét, bình chọn bài viết hay. - Lớp theo dõi, thực hiện Thø t­ ngµy 16 th¸ng 12 n¨m 2015 To¸n : LUYÖN TËP CHUNG I.Môc tiªu: Gióp HS biÕt: - Gi¸ trÞ theo vÞ trÝ cña mçi ch÷ sè trong sè thËp ph©n. - T×m tØ sè ph©n tr¨m cña hai sè - Lµm c¸c phÐp tÝnh víi sè thËp ph©n. - ViÕt sè ®o ®Þa l­îng d­íi d¹ng sè thËp ph©n. - HS c¸c bµi tËp SGK phÇn 1, phÇn 2 (bµi 1, 2) -HS cã ý thøc tr×nh bµy bµi s¹ch ®Ñp khoa häc. II. ChuÈn bÞ: PhiÕu häc tËp cã néi dung nh­ SGK. III. Ho¹t ®éng d¹y vµ häc: ND - tg HO¹T §éNG CñA GV Ho¹t §éng CñA HS 1.Bµi cò: 4' 2.Bµi míi: H§1: 25' Tæ chøc cho HS tù lµm bµi H§2: 10' ChÊm söa bµi. HS biÕt vËn dông c¸c kiÕn thøc ®· häc ®Ó nhËn xÐt bµi. 3. Cñng cè DÆn dß: 2’ - Yªu cÇu hs lµm lµi 3 SGK - NhËn xÐt ch÷a bµi . * Giíi thiÖu bµi . - GV cho HS n¾m b¾t néi dung tiÕt häc - Yªu cÇu HS tù lµm bµi vµo VBT. - GV theo dâi nh¾c nhë. *Yªu cÇu HS ®äc ®¸p ¸n m×nh chän cña tõng c©u. - GV g¾n b¶ng phô cã phÇn ®¸p ¸n lªn b¶ng, yªu cÇu HS ®æi chÐo bµi kiÓm tra cho b¹n. * ChÊm bµi 9 em ( §ñ c¶ 3 ®èi t­îng ) §¸p ¸n: PHÇN 1: (mçi bµi ®óng 1 ®iÓm) Bµi 1B. (khoanh ph­¬ng ¸n B) Bµi 2: (khoanh ph­¬ng ¸n c) Bµi 3 :2800g = 2,8kg (khoanh ph­¬ng ¸n C) PHÇN 2: Bµi 1(4 ®iÓm): §Æt tÝnh råi tÝnh (kÕt qu¶): a) 39,72 + 46,18 = 85,9 ; b) 95,64 -27,35 = 68,29 ; c) 31,05 x 2,6 = 80,73 ; d) 77,5 : 2,5 = 31 Bµi 2 (1 ®iÓm): viÕt sè thËp ph©n thÝch hîp vµo chæ chÊm: a) 8m 5dm = 8,5m b) 8m2 5dm2 = 8,05 m2 Bµi 3 (1,5®iÓm) : Bµi gi¶i: ChiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt lµ:15 + 25 = 40 (cm) ChiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt lµ: 2400 : 40 = 60 (cm) DiÖn tÝch cña tam gi¸c MCD lµ: 60 x 25: 2 =750 cm2 §¸p sè: 750 cm2 Bµi 4 (0,5 ®iÓm):Ta cã 3,9 < 4 < 4,01 < 4,1 VËy x = 4 ; x = 4,01 (cã thÓ t×m gi¸ trÞ kh¸c cña x) *GV nhËn xÐt tiÕt häc. DÆn HS lµm bµi ë vë BT to¸n, chuÈn bÞ tiÕt sau kiÓm tra HKI. - D.Nhung lªn b¶ng lµm - Líp nhËn xÐt -L¾ng nghe - Líp theo dâi n¾m néi dung cÇn thùc hiÖn . -HS tù lµm bµi vµo VBT. - C¸ nh©n tù nhí l¹i kiÕn thøc lµm bµi tèt -HS ®æi chÐo bµi kiÓm tra. - Líp theo dâi thùc hiÖn. TẬP LÀM VĂN: ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ 1(tiết 6) I.Mục tiêu: - HS đọc trôi chảy, lưu loát các bài tập đọc đã học ; tốc độ đọc tối thiểu 110 tiếng/phút; biết đọc diễn cảm đoạn thơ đoận văn ; thuộc 2 -3 bài thơ, đoạn văn dể nhớ ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn . - Đọc bài thơ và trả lời được các câu hỏi bài tập 2. - Hs yêu thích môn học. II. Chuẩn bị: phiếu bài tập 2. III. Các hoạt động dạy và học: ND -TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HĐ1:15' Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng. HĐ2: 15' Làm các bài tập.HS nhận biết và phân biệt được từ đồng nghĩa, từ nhiều nghĩa, đại từ. 3: Củng cố dặn dò 2' *Yêu cầu HS lên bốc thăm chọn bài (chuẩn bị bài 2 phút), đọc bài kết hợp trả lời câu hỏi trong bài hoặc trong đoạn vừa đọc. -GV nhận xét ghi điểm (kiểm tra khoảng 1/3 số học sinh.) *Gọi HS đọc bài Chiều biên giới SGK/ 176. -Yc HS đọc phần câu hỏi ở SGK / 176. -GV phát phiếu học tập cho HS, tổ chức cho HS làm vào phiếu học tập. -Yêu cầu HS nhận xét bài bạn trên bảng. -GV nhận xét chốt lại kết quả đúng: 1. Từ trong bài đồng nghĩa với từ biên cương là biên giới. 2.Trong khổ thơ 1, từ đầu và từ ngọn được dùng với nghĩa chuyển. 3. Các đại từ xưng hô được dùng trong bài thơ là: em và ta. 4. Viết 1 câu miêu tả hình ảnh mà câu thơ Lúa lượn bậc thang mây gợi ra, VD: Lúa lẫn trong mây, nhấp nhô uốn lượn như làn sóng trên những thửa ruộng bậc thang. -Yêu cầu HS nhắc lại: Thế nào là từ đồng nghĩa? Từ nhiều nghĩa? Đại từ? *GV nhận xét tiết học. -Dặn HS về nhà xem trước tiết luyện tập Tiếng Việt tiếp theo. -HS lần lượt từng HS lên bốc thăm rồi về chỗ chuẩn bị. -HS thứ tự lên đọc bài đã bốc thăm được. -Nhận xét bạn đọc bài. - 4-5 em đọc, lớp đọc thầm. -một em đọc, lớp đọc thầm. -Trao đổi theo cặp hoàn thành các nội dung trong phiếu học tập, một nhóm lên bảng làm vào bảng phụ -Đổi chéo VBT nhận xét bài bạn. -HS trả lời, HS khác bổ sung. - Lớp lắng nghe thực hiện . KÓ chuyÖn: KIỂM TRA ĐỌC -------------------------------------------------------------------------------------------- Thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2015 TOÁN : KIỂM TRA ĐỊNH KÌ (Cuối HKI) ---------------------------------------------------------- TẬP LÀM VĂN: KIỂM TRA VIẾT ----------------------------------------------------------------- Thứ sáu ngày 18 tháng 12 năm 2015 TOÁN: HÌNH THANG I.Mục tiêu: -HS có biểu tượng về hình thang -HS nhận biết được một số đặc điểm của hình thang phân biệt được hình thang với các hình đã học. Nhận biết hình thang vuông. - HS làm được bài 1, 2, 4. - HS có ý thức trình bày bài sạch đẹp khoa học. II. Chuẩn bị: Một số thanh nhựa của bộ lắp ráp lớp 5. III. Hoạt động dạy và học: ND -TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS 1.Bài cũ: 4' 2.Bài mới HĐ1. Hình thành biểu tượng hình thang và nhận biết đặc điểm của hình thang.12-14' HĐ2. TH 18 -20’ Bài 1: Tìm hình thang Bài 2: Nêu các yếu tố trong hình thang Bài 4: Trả lời câu hỏi 3.Củng cố Dặn dò:2’ *GV nhận xét bài kiểm tra học kì. * Giới thiệu bài . *Yêu cầu HS quan sát hình vẽ “cái thang” ở SGK để nhận ra hình ảnh của hình thang. -Yêu cầu HS quan sát tiếp hình thang ABCD trong SGK và hình thang GV vẽ lên bảng để nhận biết biểu tượng về hình thang. -Yêu cầu HS quan sát hình thang ABCD trong SGK và hình thang GV vẽ lên bảng để trả lời các câu hỏi sau:Hình thang có mấy cạnh? Có hai cạnh nào song song với nhau? -Yêu cầu HS trả lời, GV chốt lại như sgk. -GV vẽ đường cao AH của hình thang ABCD và giới thiệu: AH là chiều cao của hình thang. -Yêu cầu HS nhận xét về quan hệ của đường cao AH và 2 cạnh đáy. -GV kết luận: Đường cao của hình thang là đoạn thẳng vuông góc với hai cạnh đáy hình thang. -GV gọi HS chỉ vào hình thang ABCD nhắc lại đặc điểm của hình thang. *Bài 1:Y/c HS đọc bài tập 1, q/s các hình thang ở SGK/bài 1 và nêu ra hình nào là hình thang. -GV y/c HS nhận xét, GV chốt lại. (yêu cầu HS giải thích vì sao em biết đó là hình thang). -Hình 1, 2, 4, 5,6 là hình thang Bài 2: Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2. -GV yêu cầu HS làm vào VBT. -Yêu cầu HS nhận xét bài bạn trên bảng, GV chốt lại. + Hình 1 có 4 cạnh và 4 góc vuông. + Hình 2 có 2 cặp cạnh đối diện song song. + Hình 3 có 1 cặp cạnh đối diện song song. + Hình 1 có 4 góc vuông. Bài 4: GV đưa mô hình lắp ghép hình thang (gồm 4 thanh nhựa đã lắp ghép thành hình thang và GV thao tác trên mô hình: -Yêu cầu HS nhận xét hình thang vuông là hình thang như thế nào? -GV kết luận: Hình thang vuông là hình thang có 1 cạnh bên vuông góc với 2 cạnh đáy. -Gọi HS đọc bài 4 và làm bài. -Yêu cầu HS trình bày, GV nhận xét và chốt lại: Hình thang ABCD có góc ở đỉnh A và góc ở đỉnh D là góc vuông. Cạnh bên AD vuông góc với 2 cạnh đáy. *Yêu cầu HS nêu. -GV nhận xét tiết học-Dặn HS làm bài ở vở BT toán, chuẩn bị bài tiếp theo. -Lắng nghe - Lưu ý -Lắng nghe -HS quan sát hình vẽ “cái thang” ở SGK để nhận ra hình ảnh của hình thang. -HS theo nhóm 2 em quan sát hình thang và trả lời câu hỏi của GV. -Quan sát GV vẽ và nghe giới thiệu về đường cao. -HS nêu nhận xét, HS khác bổ sung. - HS nhắc lại đặc điểm của hình thang. - HS làm bài 1 theo yêu cầu của GV. -HS đọc YC bài tập 2. -HS làm cá nhân vào VBT, 1 em lên bảng làm vào bảng phụ. -Nhận xét bài. -HS làm vào SGK, 1 em làm bảng phụ -Quan sát thao tác GV làm và trả lời câu hỏi, HS khác bổ sung. -HS nhắc lại. -Làm cá nhân bài 4. -HS trình bày, HS khác nhận xét. -Hai em nhắc lại. -Lắng nghe -Thực hiện tốt HĐTT: SINH HOẠT ĐỘI I. Mục tiêu: - Đánh giá các hoạt động Đội trong tuần 18, đề ra kế hoạch tuần 19. - Nhận thấy ưu, khuyết điểm của bản thân của chi đội từ đó có hướng khắc phục, phát huy mặt tốt. - GDHS ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần làm chủ tập thể, ý thức tự phê. II. Chuẩn bị: GV : Nội dung sinh hoạt, kế hoạch tuần 19 III. Nội dung sinh hoạt: 1.NhËn xÐt t×nh h×nh ®éi líp tuÇn 18: + Chủ tịch hội đồng điều khiển sinh hoạt . - Các ban, nhóm trưởng báo cáo tổng kết

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuần_18.doc
Tài liệu liên quan