Giáo án VNEN Lớp 2 - Tuần 3

Tiết 2: Đạo đức

 Biết nhận lỗi và sửa lỗi ( T1)

I. Mục tiêu:

- Nờu được biểu hiện khi có lỗi thì nên nhận và sửa lỗi để mau tiến bộ và được mọi ngươời yêu quý. Nhơư thế mới là ngươời dũng cảm, trung thực.

- Tự nhận lỗi và sửa lỗi khi có lỗi, biết nhắc bạn nhận và sửa lỗi.

- Học sinh biết ủng hộ, cảm phục các bạn biết nhận lỗi và sửa lỗi.

II Tài liệu phương tiện :

- GV : Tranh ,phiếu bài tập

- HS : Vở bài tập đạo đức ,đồ dùng học tập

III . Các hoạt động dạy học

 Khởi động

- Ban văn nghệ cho cả lớp hát

 A. Hoạt động cơ bản

 

doc11 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 28/11/2018 | Lượt xem: 112 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án VNEN Lớp 2 - Tuần 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 3: Thứ hai ngày 19 tháng 9 năm 2016 Buổi sáng Tiết 1: Hoạt động tập thể Tập trung toàn phân hiệu Tiết: 2 + 3: Tiếng Việt Bài 3A: Có bạn thật là vui ! ( T1 + 2) Tiết: 4 Toán Em đã học được những gì Buổi chiều Tiết 1: Luyện tập thực hành toán Luyện tập bài Em đã học được những gì Tiết 2: Luyện tập thực hành toán Luyện tập bài Em đã học được những gì Tiết 3: Thủ công Gấp máy bay phản lực ( Tiết 1) I. Mục tiêu: - Biết cách gấp máy bay phản lực. - Gấp được máy bay phản lực. Các nếp gấp tương đối phẳng, thẳng. - Giữ gìn ,yêu quý sản phẩm của mình ,của bạn II. Tài liệu phương tiện : - GV : Mẫu ,giấy thủ công ,kéo ,keo - HS : Giấy thủ công ,keo ,kéo III. Các hoạt động dạy học: Khëi ®éng - Ban văn nghệ cho các bạn chơi trò chơi A. Hoạt động cơ bản 1. Quan sát, nhận xét. - Việc 1. Em quan sát tên lửa trả lời câu hỏi . + Máy bay phản lực có hình gì ? Màu sắc gì ? + Máy bay phản lực gồm những bộ phận nào? - Việc 2. Nêu các bộ phận của Máy bay phản lực. +Phần mũi tên lửa như thể nào? + Thân như thể nào? - Việc 1 . Em nêu kết quả với bạn bên cạnh . - Việc 2.Trao đổi , chia sẻ , nhận xét , bổ sung cho bạn . - Việc 1 . Em lần lượt nêu kết quả trước nhóm . - Việc 2 . Nhóm trưởng tổng hợp ý kiến rồi báo cáo cô giáo . 2. Hướng dẫn cách gấp Máy bay phản lực: Bước 1: Gấp tạo mũi, thân cánh máy bay phản lực. Bước 2: Tạo máy bay phản lực và sử dụng . 3. Thực hành . - Việc 1: Em nêu lại cách gấp . - Việc 2 . Em thao tác lại các bước gấp . - Việc 1: Em cùng bạn thao tác lại các bước gấp . - Việc 2 . Trao đổi , chia sẻ , nhận xét các bước gấp cho bạn . - Việc 1: Các bạn trao đổi chia sẻ sản phẩm . - Việc 2: Nhóm trưởng nhận xét đánh giá - Việc 3: Báo cáo việc thực hiện với cô giáo . - GV chia sẻ các bước gấp máy bay phản lực. - Nêu sự hoạt động của máy bay phản lực. - GV y/c HS đọc lại để ghi nhớ . B. Hoạt động ứng dụng . - Chia sẻ với người thân về các bước gấp Máy bay phản lực. Thứ ba ngày 20 tháng 9năm 2016 Buổi sáng Tiết: 1 Toán Em thực hiện phép tính dạng 36 + 24; 26 + 4 như thế nào? ( Tiết 1 ) A. Hoạt động cơ bản 2. a, Tính 36 + 24 = ? - Nghe cô nêu bài toán : Có 36 que tính, thêm 24 que tính. Hỏi có tất cả bao nhiêu que tính ? Em thực hiện : + Lấy 3 bó và 6 que tính, tức là 36 que tính. + Thêm 2 bó và 4 que tính, tức là 24 que tính. + Gộp 10 que tính thành 1 bó. Em được 6 bó. Tất cả có 60 que tính Vậy 36 + 24 = 60 b, Việc 1: - Nghe cô giáo hướng dẫn cách đặt tính và tính 36 + 24. Việc 2: - Em đặt tính và tính 43 + 27 vào bảng con - Báo cáo kết quả 4. Tính và viết kết quả vào phiếu điều chỉnh: Việc 1: Em đọc yêu cầu 2 – 3 lần Việc 2: Em thực hiện yêu cầu 16 36 58 + + + 14 4 22 .. .. .. - Việc 1: Em với bạn bên cạnh đổi phiếu kểm tra nhau. - Việc 2: Em nhận xét, chia sẻ, bổ sung cho bạn. - Việc 1: Nhóm trưởng kiểm tra bài các bạn. - Việc 2: Nhận xét, chia sẻ, bổ sung cho bạn. - Việc 3: Nhóm trưởng tổng hợp báo cáo kết quả với cô giáo. Tiết 2: §¹o ®øc BiÕt nhËn lçi vµ söa lçi ( T1) I. Môc tiªu: - Nêu được biểu hiện khi cã lçi th× nªn nhËn vµ söa lçi ®Ó mau tiÕn bé vµ ®ược mäi ngưêi yªu quý. Như thÕ míi lµ ngưêi dòng c¶m, trung thùc. - Tù nhËn lçi vµ söa lçi khi cã lçi, biÕt nh¾c b¹n nhËn vµ söa lçi. - Häc sinh biÕt ñng hé, c¶m phôc c¸c b¹n biÕt nhËn lçi vµ söa lçi. II Tài liệu phương tiện : - GV : Tranh ,phiếu bài tập - HS : Vở bài tập đạo đức ,đồ dùng học tập III . Các hoạt động dạy học Khëi ®éng - Ban văn nghệ cho cả lớp hát A. Hoạt động cơ bản 1. Ph©n tÝch truyÖn: C¸i b×nh hoa ( bài tập 1) - Nghe đọc truyện: Cái bình hoa - Việc 1. Em đọc thầm lại câu chuyện - Việc 2. Em trả lời các câu hỏi: + Vì sao Vô – va lại trằn trọc không ngủ ? + NÕu V« - Va kh«ng nhËn lçi th× ®iÒu g× sÏ x¶y ra? + Qua c©u chuyÖn em thÊy cÇn lµm g× sau khi m¾c lçi. + NhËn lçi vµ söa lçi cã t¸c dông g×? - Việc 1 . Em nêu kết quả cho bạn bên cạnh nghe. - Việc 2. Em trao đổi , chia sẻ , nhận xét , bổ sung cho bạn . - Việc 1 . Lần lượt từng bạn nêu kết quả . - Việc 2 . Nhóm trưởng chốt kết quả báo cáo cô giáo . Chia sẻ trước lớp Nghe cô đánh giá 2. Bµy tá ý kiÕn, th¸i ®é cña m×nh ( Bài tập 2) - Việc 1. Em đọc yêu cầu 2 – 3 lần. - Việc 2. Em thực hiện yêu cầu vào vở bài tập của mình - Việc 1: Em với bạn bên cạnh trao đổi kết quả với nhau. - Việc 2: Em nhận xét, chia sẻ, bổ sung cho bạn. - Việc 1: Nhóm trưởng cho các bạn chia sẻ bài làm. - Việc 2: Em nhận xét, bổ sung cho bạn. - Việc 3: Nhóm trưởng báo cáo kết quả với cô giáo - Nghe cô chia sẻ: BiÕt nhËn lçi vµ söa lçi sÏ gióp em mau tiÕn bé vµ ®ưîc mäi ngưêi quý mÕn. B. Hoạt động ứng dụng - ChuÈn bÞ kÓ l¹i mét trưêng hîp em ®· nhËn lçi vµ söa lçi hoÆc ngưêi kh¸c ®· nhËn lçi víi em. Tiết 3: Tiếng Việt Bài 3A: Có bạn thật là vui ( T3) Tiết 4: Tiếng việt Bài 3B: Hãy đối xử tốt với bạn ( T1) Mục tiêu - Kể câu chuyện Bạn của Nai Nhỏ - Viết được chữ B. Viết được từ ngữ : Bạn; Bạn bè sum họp. A. Hoạt động cơ bản 2. Dựa vào từng tranh ( Sách HDH – 35 ) để nhớ lại câu chuyện Bạn của Nai Nhỏ: Việc 1: Em quan sát tranh trong sách HDH – trang 35. Việc 2: - Em nhắc lại lời kể của Nai Nhỏ về bạn mình. - Em nhắc lại lời của cha Nai Nhỏ sau mỗi lần nghe con kể về hành động của bạn. - Việc 1: Em với bạn bên cạnh nhắc lại lời của các nhân vật trong chuyện cho nhau nghe. - Việc 2: Em nhận xét, chia sẻ, bổ sung cho bạn. - Việc 1: Lần lượt từng bạn kể từng đoạn chuyện. - Việc 2: Em nhận xét, bổ sung cho bạn. - Việc 3: Nhóm trưởng báo cáo Kết Quả với cô giáo Thi kể chuyện - GV tổ chức cho HS thi đọc kể chuyện - Nhận xét 6. b. Viết vở tập viết Việc 1: Em đọc yêu cầu bài 2 – 3 lần. Việc 2: Em viết vào vở + 1 dòng chữ hoa B cỡ vừa. + 1 dòng chữ hoa B cỡ nhỏ. + 2 dòng chữ Bạn cỡ nhỏ + 1 lần từ ngữ cỡ nhỏ: Bạn bè sum họp. Việc 3: Báo cáo việc thực hiện Buổi chiều Tiết 1: Luyện tập thực hành Tiếng Việt Luyện tập Bài 3A: Có bạn thật là vui ( T3) Tiết 2: Luyện tập thực hành Tiếng Việt Luyện tập Bài 3B: Hãy đối xử tốt với bạn ( T1) Tiết 3: Luyện tập thực hành Toán Luyện tập bài Em thực hiện phép tính dạng 36 + 24; 26 + 4 như thế nào? ( Tiết 1 ) Thứ tư ngày 21 tháng 9 năm 2016 Buổi sáng Tiết 1: Mĩ thuật ( GV chuyên biệt dạy ) Tiết: 2 Toán Thực hiện phép tính dạng 36 + 24, 24+4 như thế nào? ( T2) Tiết 3: Tiếng Việt Hãy đối xử tốt với bạn ( T2) Tiết 4 : Tiếng Việt Hãy đối xử tốt với bạn ( T3) Buổi chiều Tiết 1: Hát nhạc ( GV chuyên biệt dạy ) Tiết 2: Thể dục ( GV chuyên biệt dạy ) Tiết 3: Hoạt động ngoại khóa Múa hát tập thể Thứ năm ngày 22 tháng 9 năm 2016 Buổi sáng Tiết 1: Thể dục ( GV chuyên biệt dạy ) Tiết 2: Toán Thực hiện phép tính dạng 36 + 24, 24+4 như thế nào ( T3) Tiết 3: Tiếng Việt Bài 3C: Bạn bè thân thiết (T1) Tiết 4: Tiếng Việt Bài 3C: Bạn bè thân thiết (T2) Buổi chiều Tiết 1: Luyện tập thực hành Tiếng Việt Luyện tập Bài 3C: Bạn bè thân thiết Tiết 2: Luyện tập thực hành Tiếng Việt Luyện tập Bài 3C: Bạn bè thân thiết Tiết 3: Luyện tập thực hành Toán Luyện tập bài Thực hiện phép tính dạng 36 + 24, 24+4 như thế nào ( T3) Thứ sáu ngày 23 tháng 9 năm 2016 Tiết 1: Toán Bài toán về nhiều hơn ( T1) Tiết: 2 Tự nhiên và xã hội Bài2: Làm gì để xương và cơ phát triển ( T1) Tiết 3: Tiếng Việt Bài 3C: Bạn bè thân thiết ( Tiết 3) Tiết 4: Sinh ho¹t líp NhËn xÐt chung tuÇn 3 NhËn xÐt chung: 1. Chuyên cần 2- Học tập 3- Đạo đức 4. Vệ sinh 5. Hoạt động khác .. III- Phư¬ng hưíng tuÇn 4 - Duy trì tỉ lệ chuyên cần , Đi học đều và đúng giờ - Ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô và người lớn tuổi. - Nhắc nhở HS đi học sớm hơn để vệ sinh sạch sẽ hơn . - Hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài - Vệ sinh cá nhân sạch sẽ , vệ sinh trường lớp. Tiết 5: Hoạt Sinh lớp Nhận xét trong tuần I. Đánh giá hoạt động trong tuần. - Lớp trưởng nhận xét các mặt trong tuần. - GV nhận xét: + Nề nếp: - Duy trì tốt nền nếp đi học chuyên cần, đi học đúng giờ. - Duy trì tốt nền nếp truy bài trước giờ vào lớp, vệ sinh sạch sẽ. + Học tập: - Có ý thức học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp. trong lớp chú ý nghe gảng hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài song vẫn còn một số em trong lớp vẫn làm việc riêng, mất trật tự...... + Các hoạt động khác: - Tập thể dục đều vệ sinh cá nhân sạch sẽ. - Hoàn thành tốt buổi lao động trong tuần. II. Phương hướng tuần tới: - Phát huy những ưu điểm đã đạt được, khắc phục mọi nhược điểm. - Thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTuan 3 lop 2 đã sửa.doc
  • docTUẦN 3 (1).doc