Giáo án VNEN Lớp 4 Tuần 17

Toán

BÀI 51: CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (Tiết 1)

I. Mục tiêu

Sau bài học, em:

- Thực hiện phép chia cho số có ba chữ số.

II. Đồ dùng học tập

 - Sách hướng dẫn học.

III. Hoạt động dạy học

 - Tiến hành theo sách hướng dẫn học

A. Hoạt động cơ bản

 - Hoạt động 1; 2; 3.

 

docx11 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 03/12/2018 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án VNEN Lớp 4 Tuần 17, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 17 Thứ hai ngày 26 tháng 12 năm 2016 Hoạt động tập thể Chào cờ Toán BÀI 50: THƯƠNG CÓ CHỮ SỐ 0 (Tiết 1) I. Mục tiêu Sau bài học, em: Biết thực hiện phép chia cho số có hai chữ số trong trường hợp có chữ số 0 ở thương. II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học III. Hoạt động dạy học A. Hoạt động cơ bản - Hoạt động 1; 2; 3. Tiếng Việt BÀI 17A: RẤT NHIỀU MẶT TRĂNG (Tiết 1) I. Mục tiêu. - Đọc và hiểu phần đầu bài Rất nhiều mặt trăng - Đọc lưu loát, diễn cảm được toàn bài. - Hiểu được nội dung truyện: Cách nghĩ của trẻ em về thế giới, về mặt trăng rất ngộ nghĩnh, rất khác người lớn. II. Đồ dùng học tập. - Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học. - Tiến hành theo sách hướng dẫn học A. Hoạt động cơ bản - Hoạt động 1; 2; 3; 4; 5; 6. Tin học (Giáo viên bộ môn soạn-giảng) Thể dục (Giáo viên bộ môn soạn-giảng) Tiếng Việt BÀI 17A: RẤT NHIỀU MẶT TRĂNG (Tiết 2) I. Mục tiêu - Nhận biết được chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học A. Hoạt động cơ bản Hoạt động 7 B. Hoạt động thực hành - Hoạt động 1; 2; 3 Đạo đức YEÂU LAO ÑOÄNG I. Mục tiêu - Nêu được lợi ich của lao động - Tích cực tham gia các hoạt động lao động ở lớp,ở trường, ở nhà phù hợp với khả năng của bảng thân. - Không đồng tình với những biểu hiện lười lao động. - KNS: Qua baøi reøn cho HS caùc kyõ naêng sau: + Reøn kyõ naêng xaùc ñònh giaù trò lao ñoäng + Reøn kyõ naêng quaûn lí thôøi gianñeå tham gia laøm nhöõng vieäc vöøa söùc ôû nhaø vaø ôû tröôøng KTDH: thaûo luaän nhoùm II. Đồ dùng học tập - Các tấm gương lao động của Bác Hồ của các Anh hùng lao động III. Hoạt động dạy học 1.Thảo luận và xử lý tình huống *Hoạt động nhóm - Các nhóm bốc thăm chọn tình huống và điều hành thảo luận nhóm thảo luận BT 2 SGK trang 26 - HS các nhóm thaûo luaän vaø ñoùng vai theo tình huống đã chọn - Goïi ñaïi dieän các nhóm trình bài kết quả thảo luận và đóng vai của nhóm mình - Yeâu caàu caùc nhoùm NX theo caùc gôïi yù: + Caùch öùng xöû trong moãi tình huoáng nhö vaäy ñaõ phuø hôïp chöa ? Vì sao ? - Nhaän xeùt vaø keát luaän veà caùch öùng xöû trong moãi tình huoáng . 2. Kể chuyện về các tấm gương yêu lao động * Hoạt nhóm - HS kể cho nhau nhge những câu chuyện về các tấm gương yêu lao động của Bác Hồ của các Anh hùng lao động,của các bạn trong lớp , trong trường, hoặc ở địa phương mà em biết * Hoạt động lớp - Đại diện các nhóm kể chuyện trước lớp - GV có thể kể thêm những câu chuyện về tấm gương yêu lao động của Bác Hồ của các Anh hùng lao động ( nếu HS không sưu tầm được) - Nhận xét khen những nhóm kể hay, những nhóm sưu tầm được nhiều câu chuyện 3. Sưu tầm ca dao tục ngữ, thành ngữ nói về ý nghĩa, tác dụng của lao động * Hoạt động nhóm - HS trình baøy trong nhóm nghe nhöõng caâu ca dao, tuïc ngöõ, thaønh ngöõ noùi veà yù nghóa, taùc duïng cuûa lao ñoäng - Nhóm trường tổng hợp lại * Hoạt động lớp - Đại diện nhóm trình bày trước lớp - Nhóm khác bổ sung - GV nhận xét – khen nhóm sưu tầm được nhiều 4. Kể chuyện ước mơ * Hoạt động nhóm - Yêu cầu các nhóm trao đổi theo các câu hỏi sau : + Khi lôùn leân em mô öôùc seõ laøm ngheà gì ? + Taïi sao em laïi yeâu thích ngheà ñoù? + Ñeå thöïc hieän öôùc mô cuûa mình em caàn phaûi laøm gì? * Hoạt động lớp - Một số HS trình bày trước lớp ( bạn trình bày xong mời bạn khác trình bày) C. Hoạt động ứng dụng - Yêu cầu HS ghi lại hoặc nói một điều mới mà em vừa học thêm được khi tham gia hoạt động giáo dục Thứ ba ngày 27 tháng 12 năm 2016 Toán BÀI 50: THƯƠNG CÓ CHỮ SỐ 0 (Tiết 2) I. Mục tiêu Sau bài học, em: Biết thực hiện phép chia cho số có hai chữ số trong trường hợp có chữ số 0 ở thương; Vận dụng để làm đúng bài tập liên quan. II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học B. Hoạt động thực hành - Hoạt động 1; 2; 3. C. Hoạt động ứng dụng - Học sinh về nhà hoàn thành Mĩ thuật (Giáo viên bộ môn soạn- giảng) Tiếng Việt BÀI 17A: RẤT NHIỀU MẶT TRĂNG (Tiết 3) I. Mục tiêu - Nghe – viết đúng đoạn văn Mùa đông trên rẻo cao; viết đúng từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng n/l. II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học B. Hoạt động thực hành - Hoạt động 4; 5; 6. C. Hoạt động ứng dụng - HS về nhà hoàn thành. Tiếng Anh (Giáo viên bộ môn soạn- giảng) Tiếng Việt BÀI 17B: MỘT PHÁT MINH NHO NHỎ (Tiết 1) I. Mục tiêu - Đọc – hiểu phần cuối bài Rất nhiều mặt trăng. - Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Trẻ em rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. Các em nghĩ về đồ chơi như về các vật có thật trong đời sống. Các em nhìn thế giới xung quanh, giải thích về thế giới xung quanh rất khác người lớn. II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học A. Hoạt động cơ bản - Hoạt động 1; 2; 3; 4. Khoa học BÀI 18: KHÔNG KHÍ GỒM NHỮNG THÀNH PHẦN NÀO? CHÚNG CÓ VAI TRÒ GÌ ĐỐI VỚI SỰ SỐNG? (Tiết 3) I. Mục tiêu Sau bài học , em: - Nêu được ứng dụng thực tế liên quan đến vai trò của không khí đối với sự cháy và sự sống. II. Đồ dùng dạy học - Sách hướng dẫn học III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học B. Hoạt động thực hành - Hoạt động 1; 2. Kĩ thuật CẮT, KHÂU, THÊU SẢN PHẨM TỰ CHỌN ( Tiết 3 ) I. Mục tiêu - Sử dụng được một số dụng cụ, vật liệu cắt, khâu, thêu để tạo thành sản phẩm đơn giản. Có thể chỉ vận dụng hai trong ba kĩ thuật cắt, khâu thêu đã học. II. Tài liệu và phương tiện Giáo viên: - SGK, SGV - Mẫu các sản phẩm đã học. - Bộ đồ dùng cắt, khâu, thêu Học sinh: - Bộ đồ dùng, SGK... III. Tiến trình - Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi. 1. Hoạt động thực hành: 1. HS thực hành làm các sản phẩm tự chọn - GV cho HS tiến hành làm các sản phẩm tự chọn theo ý thích - Trong khi thực hành GV quan sát, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng để các em hoàn thiện sản phẩm của mình. 2. Nhận xét, đánh giá - Tiến hành nhận xét đánh giá các sản phẩm đã hoàn thiện - Đánh giá các sản phẩm khác chưa hoàn thiện về ưu điểm và những phần còn chưa được để HS rút kinh nghiệm trong giờ thực hành sau. Thứ tư ngày 28 tháng 12 năm 2016 Tiếng Anh (Giáo viên bộ môn soạn- giảng) Toán BÀI 51: CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (Tiết 1) I. Mục tiêu Sau bài học, em: - Thực hiện phép chia cho số có ba chữ số. II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học A. Hoạt động cơ bản - Hoạt động 1; 2; 3. Tin học (Giáo viên bộ môn soạn- giảng) Tiếng Việt BÀI 17B: MỘT PHÁT MINH NHO NHỎ (Tiết 2) I. Mục tiêu - Em nhận biết được đoạn văn miêu tả và biết viết miêu tả đồ vật. II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học A. Hoạt động cơ bản Hoạt động 5; 6. B. Hoạt động thực hành Hoạt động 1. Hoạt động tập thể ĐỌC SÁCH TRÊN THƯ VIỆN I. Mục tiêu - Hiểu được nội dung truyện. - Kể lại được truyện đã đọc cho người khác nghe. II. Đồ dùng học tập - Truyện cổ tích trong thư viện nhà trường III. Hoạt động dạy học - GV đưa ra yêu cầu trước khi các em lên thư viện đọc truyện. + HS đọc sách theo nhóm trong thư viện nhà trường. + Chọn những câu chuyện cổ tích và thống nhất cả nhóm cùng đọc một câu chuyện. + Sau giờ đọc truyện các nhóm phải nhớ được nhân vật trong truyện, nội dung của truyện, chuyện được kể theo trình từ thời gian như thế nào,? Lịch sử Bài 4:NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (Từ năm 1009 đến năm 1226) I. Mục tiêu Sau bài học, em ôn tập lại kiến thức lịch sử về nước Đại Việt thời Trần thông qua các bài tập thực hành. II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học B. Hoạt động thực hành - Hoạt động 1;2;3. Thể dục (Giáo viên bộ môn soạn- giảng) Thứ năm ngày 29 tháng 12 năm 2016 Tiếng Anh (Giáo viên bộ môn soạn- giảng) Tiếng Việt BÀI 17B: MỘT PHÁT MINH NHO NHỎ (Tiết 3) I. Mục tiêu - Kể lại được câu chuyện Một phát minh nho nhỏ. II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học B. Hoạt động thực hành - Hoạt động 2; 3; 4; 5. C. Hoạt động ứng dụng - HS về nhà hoàn thành Âm nhạc (Giáo viên bộ môn soạn- giảng) BÀI 51: CHIA CHO SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (Tiết 1) I. Mục tiêu Sau bài học, em: - Thực hiện phép chia cho số có ba chữ số. - Vận dụng chia cho số có ba chữ số vào giải toán. II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học B. Hoạt động thực hành - Hoạt động 1; 2; 3. C. Hoạt động ứng dụng - HS về nhà hoàn thành Khoa học Bài 19: ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 I. Mục tiêu Sau bài học, em: - Củng có kiến thức về sự cần thiết phải ăn phối hợp nhiều loại thức ăn. - Hệ thống kiến thức về tính chất của nước và của không khí. - Củng cố kiến thức về thành phần của không khí; vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên và việc sử dụng nước, không khí. II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học - Hoạt động 1; 2; 3; 4. Toán ÔN TẬP VỀ PHÉP CHIA I. Mục tiêu - Củng cố cách chia cho số có hai, ba chữ số. - Vận dụng để giải các bài tập liên quan II. Đồ dùng học tập - Vở bài tập toán 4 III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theo vở bài tập toán 4 A. Hoạt động thực hành. - HS làm bài 1; 2; 3; 4 trong vở BTT. An toàn giao thông CÓ GIÁO ÁN SOẠN RIÊNG Thứ sáu ngày 30 tháng 12 năm 2016 Tiếng Việt BÀI 17C: AI LÀM GÌ? (Tiết 1) I. Mục tiêu - Hiểu vị ngữ trong câu kể Ai làm gì? II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học A. Hoạt động cơ bản - Hoạt động 1; 2; 3. B. Hoạt động thực hành Hoạt động 1; 2 Tiếng Việt BÀI 17C: AI LÀM GÌ? (Tiết 2) I. Mục tiêu - Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả đồ vật II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học B. Hoạt động thực hành - Hoạt động 3; 4; 5 C. Hoạt động ứng dụng - HS về nhà hoàn thành. Toán BÀI 52: LUYỆN TẬP I. Mục tiêu Em luyện tập thực hành kĩ năng chia cho số có ba chữ số. II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học. III. Hoạt động dạy học - Tiến hành theo sách hướng dẫn học B. Hoạt động thực hành - Hoạt động 1; 2; 3; 4. C. Hoạt động ứng dụng - HS về nhà hoàn thành. Tiếng Anh (Giáo viên bộ môn soạn- giảng) Địa lí BÀI 6: PHIẾU KIỂM TRA I. Mục tiêu Sau bài học, em: - Vận dụng kiến thức địa lí đã học về thiên nhiên và hoạt động của con người ở miền núi và trung du. II. Đồ dùng học tập - Sách hướng dẫn học, phiếu kiểm tra. III. Hoạt động dạy học - GV phát phiếu kiểm tra – HS làm bài vào phiếu - Hoạt động 1; 2; 3; 4. Tiếng Việt ÔN TẬP VỀ VĂN MIÊU TẢ I. Mục tiêu - HS luyện viết một bài văn miêu tả đồ vật II. Đồ dùng học tập - Bài tập Tiếng Việt III. Hoạt động dạy học A. Hoạt động thực hành. - GV hướng dẫn HS lập dàn ý. - HS lập dàn ý, viết bài, đổi vở, chữa cho nhau. Hoạt động tập thể SƠ KẾT TUẦN I. Mục tiêu - Kiểm điểm các hoạt động trong tuần. - Phương hướng tuần tới. II. Các hoạt động Tên hoạt động Hoạt động của giáo viên Hoạt động học sinh 1. Ổn định tổ chức 2. Đánh giá các hoạt động trong tuần - Hát - Kiểm điểm các hoạt động trong tuần. - Nhóm trưởng các nhóm báo cáo về những việc đã làm được và những việc chưa làm được của các thành viên trong nhóm mình. - CTHĐTQ nhận xét chung Khen ngợi - Nhóm: .. - Cá nhân: .. - Nhắc nhở những nhóm, cá nhân chưa tích cực: - Nhóm: .. - Cá nhân: - Các nhóm kiểm điểm. - Từng nhóm báo cáo về các hoạt động của nhóm mình. + Trực nhật + Thể dục giữa giờ + Giữ gìn vệ sinh chung và vệ sinh cá nhân + Chuyên cần

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTUẦN 17.docx
Tài liệu liên quan