Giao tiếp máy tính với kit vi xử lý 8085

Đường dẫn TxD dẫn trực tiếp đến chân 11 của vi mạch MAX 232 còn bộ đệm nối ra ở chân 14 được nối trực tiếp tới chân số 2 của cổng nối tiếp.

Việc sắp xếp chân ở ổ cắm nối tiếp được lựa chọn sao cho có thể dùng một cáp nối trực tiếp cổng nối tiếp của hệ phát triển, với cổng nối tiếp của máy tính thường là COM 2.

Với đường dẫn RxD mọi việc cũng diễn ra tương tự chân 13 của vi mạch được nối đến chân 3 của cổng nối tiếp.

 

doc160 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 07/03/2013 | Lượt xem: 952 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giao tiếp máy tính với kit vi xử lý 8085, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
taïi ñòa chæ (SP-1), thanh ghi C ñöôïc caát vaøo ngaên xeáp taïi ñòa chæ (SP-2), noäi dung thanh ghi SP giaûm ñi 2. + Leänh naøy chieám 1 byte, soá chu kì xung clock =12. +Leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. (Töông töï cho caùc leänh khaùc) Leänh caát caëp thanh ghi DE: Cuù phaùp: PUSH D Leänh caát caëp thanh ghi HL: Cuù phaùp: PUSH H Leänh caát caëp thanh ghi AF: Cuù phaùp: PUSH PSW VIII. NHOÙM LEÄNH POP: Leänh chuyeån noäi dung ngaên xeáp vaøo caëp thanh ghi: + Cuù phaùp: POP B 1 1 0 0 0 0 0 1 + Maõ ñoái töôïng: + YÙ nghóa: chuyeån noäi dung töø ngaên xeáp vaøo caëp thanh ghi BC. Noäi dung ngaên xeáp coù ñòa chæ chöùa trong SP ñöôïc chuyeån cho thanh ghi C, noäi dung cuûa ngaên xeáp coù ñòa chæ (SP+1) ñöôïc chuyeån cho thanh ghi B, sau leänh POP noäi dung cuûa SP taêng leân 2. + Leänh naøy chieám moät byte, soá chu kì clock =12. + Leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi teaïng thaùi. (Töông töï cho caùc leänh khaùc cuøng nhoùm). Leänh chuyeån noäi dung ngaên xeáp vaøo caëp thanh ghi DE: + Cuù phaùp: POP D Leänh chuyeån noäi dung ngaên xeáp vaøo caëp thanh ghi HL: + Cuù phaùp: POP H Leänh chuyeån noäi dung ngaên xeáp vaøo caëp thanh ghi AF: + Cuù phaùp: POP PSW IX. NHOÙM LEÄNH COÄNG CAËP THANH GHI VÔÙI CAËP THANH GHI: Leänh coäng caëp thanh ghi BC: + Cuù phaùp: DAD B 0 0 0 0 1 0 0 1 + Maõ ñoái töôïng: + YÙ nghóa: noäi dung caëp thanh ghi BC ñöôïc coäng vôùi caëp thanh ghi HL, keát quaû caát trong caëp thanh ghi HL. Thanh ghi L ñöôïc coäng vôùi C, thanh ghi H ñöôïc coäng vôùi B. + Leänh naøy chieám 1 byte, soá chu kyø clock =10. + Leänh naøy chæ laøm aûnh höôûng ñeán bit traïng thaùi Cy. Töông töï cho caùc leänh cuøng nhoùm naøy nhö sau: Leänh coäng caëp thanh ghi DE: + Cuù phaùp: DAD D Leänh coäng caëp thanh ghi HL: + Cuù phaùp: DAD H Leänh coäng caëp thanh ghi SP: + Cuù phaùp: DAD SP X. NHOÙM LEÄNH TAÊNG CAËP THANH GHI: 1.Leänh taêng caëp thanh ghi BC: + Cuù phaùp: INX B 0 0 0 0 0 0 0 1 + Maõ ñoái töôïng: +YÙ nghóa: noäi dung caëp thah ghi BC taêng theâm moät ñôn vò. + Leänh naøy chieám 1 byte, soá chu kyø clock =6. + Leänh naøy khoâng laøm aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. (Töông töï cho caùc leänh khaùc) Leänh taêng caëp thanh ghi DE: + Cuù phaùp: INX D Leänh taêng caëp thanh ghi HL: + Cuù phaùp: INX H Leänh taêng caëp thanh ghi SP: + Cuù phaùp: INX SP XI. LEÄNH GIAÛM CAËP THANH GHI: Leänh giaûm caëp thanh ghi BC: + Cuù phaùp: DCX D 0 0 0 0 1 0 1 1 + Maõ ñoái töôïng: + YÙ nghóa: noäi dung caëp thanh ghi BC giaûm theâm 1 ñôn vò. + Leänh naøy chieám 1 byte, soá chu kyø clock=6. + Leänh naøy khoâng laøm aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. (Töông töï cho caùc leânh khaùc) Leänh giaûm caëp thanh ghi DE: + Cuù phaùp: DCX D Leänh giaûm caëp thanh ghi HL: + Cuù phaùp: DCX H Leänh giaûm caëp thanh ghi SP: + Cuù phaùp: DCX SP XII. NHOÙM LEÄNH GIAÙN TIEÁP DUØNG CAËP THANH GHI: Leänh löu tröõ giaùn tieáp duøng caëp thanh ghi BC: + Cuù phaùp: STAX B 0 0 0 0 0 0 1 0 + Maõ ñoái töôïng: + YÙ nghóa: noäi dung thanh gi ñöôïc löu tröõ giaùn tieáp vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ chöùa trong caëp thanh ghi BC. + Leänh naøy khoâng aûnh höoûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. (Töông töï cho caùc leânh khaùc cuøng nhoùm) Leänh löu tröõ giaùn tieáp duøng caëp thanh ghi DE: + Cuù phaùp: STAX D Leänh naïp giaùn tieáp duøng caëp thanh ghi BC: + Cuù phaùp: LDAX B 0 0 0 0 1 0 1 0 + Maõ ñoái töôïng: + YÙ nghóa: noäi dung oâ nhôù coù ñòa chæ chöùa trong caëp thanh ghi BC ñöôïc chuyeån vaøo thanh ghi A. (Töông töï cho caùc leänh khaùc) Leänh löu tröõ giaùn tieáp duøng caëp thanh ghi DE: + Cuù phaùp: LDAX D XIII. NHOÙM LEÄNH TRÖÏC TIEÁP: Leänh löu tröõ tröïc tieáp: + Cuù phaùp: STA ADDR 0 0 1 1 0 0 1 0 8 bit thaáp 8 bit cao + Maõ ñoái töôïng: + YÙ nghóa: noäi dung thanh ghi A ñöôïc löu tröõ vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ ADDR. + Leänh naøy chieám 3 byte, soá chu kyø clock=13. + Leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. Leänh naïp tröïc tieáp: + Cuù phaùp: LDA ADDR 0 0 1 1 1 0 1 0 8 bit thaáp 8 bit cao + Maõ ñoái töôïng: + YÙ nghóa: noäi dung oâ nhôù coù ñòa chæ laø ADDR ñöôïc chuyeån vaøo thanh ghi A. + Leänh naøy chieám 3 byte, soá chu kyø xung clock =13. + Leänh naàøy khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. Leänh löu tröõ tröïc ieáp caëp thanh ghi: + Cuù phaùp: SHLD ADDR 0 0 1 0 0 0 1 0 8 bit thaáp 8 bit cao + Maõ ñoái töôïng: + YÙ nghóa: noäi dung caëp thanh ghi HL ñöïoc löu vaøo 2 oâ nhôù lieân tieáp laø ADDR vaø (ADDR+1). Noäi dung thanh ghi L ñöôïc löu tröõ vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ laø ADDR, noäi dung cuûa thanh ghi H ñöôïc löu tröõ vaøo oâ nhôù coù ñòa chæ laø (ADDR+1). + Leänh naày chieám 3 byte, soá chu kyø xung clock = 16. + Leänh naày khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. Leänh naïp tröïc tieáp caëp thanh ghi: + Cuù phaùp: LHLD ADDR 0 0 1 0 1 0 1 0 8 bit thaáp 8 bit cao + Maõ ñoái töôïng: + YÙ nghóa: noäi dung cuûa 2 oâ nhôù coù ñòa chæ lieân tieáp laø ADDR vaø (ADDR+1) ñöôïc löu tröõ vaøo caëp thanh ghi HL. Noäi dung cuûa oâ nhôù coù ñòa chæ ADDR ñöôïc naïp vaøo thanh ghi L, noäi dung cuûa oâ nhôù coù ñòa chæ (ADDR+1) ñöôïc naïp vaøo thanh ghi H. + Leänh naøy chieám 3 byte, soá chu kyø xung clock =13. + Leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. XIV. NHOÙM LEÄNH XOAY THANH GHI A: Leänh dòch thanh ghi A sang traùi: + Cuù phaùp: RLC 0 0 0 0 0 1 1 1 + Maõ ñoái töôïng: + YÙ nghóa: noäi dung thanh ghi A dòch töø phaûi sang traùi, bit MSB ñöôïc chuyeån sang bit Cy vaø bit LSB. + Leänh naøy chieám 1byte, soá chu kyø lock =4. + Leänh naøy chæ aûnh höôûng ñeán bit traïng thaùi Cy. Leänh dòch thanh ghi A sang phaûi: + Cuù phaùp: RRC 0 0 0 0 1 1 1 1 + Maõ ñoái töôïng: + YÙ nghóa: noäi dung thanh ghi A dòch töø traùi sang phaûi, bit LSB ñöôïc chuyeån sang bit Cy vaø bit MSB. + Leänh naøy chieám 1byte, soá chu kyø lock =4. + Leänh naøy chæ aûnh höôûng ñeán bit traïng thaùi Cy. ( Töông töï cho caùc leänh khaùc). Leänh dòch thanh ghi A sang traùi thoâng qua bit Cy: + Cuù phaùp: RAL Leänh dòch thanh ghi A sang phaûi thoâng qua bit Cy: + Cuù phaùp: RAR XV. NHOÙM LEÄNH NHAÛY: Leänh nhaûy khoâng ñieàu kieän: + Cuù phaùp: JMP ADDR 1 1 0 0 0 0 1 1 8 bit thaáp 8 bit cao + Maõ ñoái töôïng: + yù nghóa: vi xöû lí seõ nhaûy ñeán ñòa chæ ADDR ñeå tieáp tuïc thöïc hieän chöông trình. + Leänh naøy chieám 3 byte, soá chu kyø clock =10. + Leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. Leänh nhaûy khi bit Z=0: +Cuù phaùp: JNZ ADDR 1 1 0 0 0 0 1 0 8 bit thaáp 8 bit cao + Maõ ñoái töôïng: + YÙ nghóa: vi xöû lí seõ nhaûy ñeán ñòa chæ ADDR ñeå tieáp tuïc chöông trình khi bit Z=0, ngay sau khi thöïc hieän leänh aûnh höôûng ñeán bit z cuûa thanh ghi traïng thaùi. + Leänh naøy chieám 3 byte, soá chu kyø clock laø 7/10. + Leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. ( Töông töï cho caùc leänh khaùc). Leänh nhaûy khi bit Z=1: + Cuù phaùp: JZ ADDR Leänh nhaûy khi bit C=0: + Cuù phaùp: JNC ADDR Leänh nhaûy khi bit C=1: + Cuù phaùp: JC ADDR Leänh nhaûy khi bit P=0: + Cuù phaùp: JPO ADDR Leänh nhaûy khi bit P=1: + Cuù phaùp: JPE ADDR Leänh nhaûy khi bit S=0: + Cuù phaùp: JP ADDR Leänh nhaûy khi bit S=1: + Cuù phaùp: JM ADDR XVI. NHOÙM LEÄNH GOÏI: Leänh goïi khoâng ñieàu kieän: + Cuù phaùp: CAAL ADDR 1 1 0 0 1 1 0 1 8 bit thaáp 8 bit cao + Maõ ñoái töôïng: + YÙ nghóa: vi xöû lyù seõ thöïc hieän chöông trình taïi ñòa chæ ADDR sau ñoù seõ trôû veà chöông trình chính khi gaëp leänh trôû veà. + Leänh naøy chieám 3 byte, soá chu kyø clock =18. + Leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. Leänh goïi khi Z=0: + Cuù phaùp: CNZ ADDR 1 1 0 0 1 1 0 1 8 bit thaáp 8 bit cao + Maõ ñoái töôïng: + YÙ nghóa: vi xöû lyù seõ thöïc hieän chöông trình taïi ADDR khi bit Z=0, ngay sau khi thöïc hieän leänh aûnh höôûng ñeán bit Z cuûa thanh ghi traïng thaùi. Sau ñoù seõ trôû veà chöông trình chính khi gaëp leänh trôû veà. + Leänh naøy chieám 3 byte, soá chu kyø clock =9/18. + Leänh naøy khoâng aûnh höôûng ñeán thanh ghi traïng thaùi. ( Töông töï cho caùc leänh khaùc). Leänh goïi khi bit Z=1: + Cuù phaùp: CZ ADDR Leänh goïi khi bit C=0: + Cuù phaùp: CNC ADDR Leänh goïi khi bit C=1: + Cuù phaùp: CC ADDR Leänh goïi khi bit P=0: + Cuù phaùp: CPO ADDR Leänh goïi khi bit P=1: + Cuù phaùp: CPE ADDR Leänh goïi khi bit S=0: + Cuù phaùp: CP ADDR Leänh goïi khi bit S=1: + Cuù phaùp: CM ADDR NHOÙM LEÄNH TRÔÛ VEÀ TÖØ CHÖÔNG TRÌNH CON: Leänh RET khoâng ñieàu kieän: + Cuù phaùp: RET 1 1 0 0 1 0 0 1 1 + Maõ ñoái töôïng: + YÙ nghóa: leänh naøy seû keát thuùc chöông trình con, vi xöû lyù seõ trôû laïi chöông trình chính tieáp tuïc phaàn chöông trình coøn laïi. + Leänh naøy chieám 1 byte, soá chu kyø xung clock=10. + Thanh ghi traïng thaùi khoâng ñoåi. Leänh trôû veà khi Z=0: + Cuù phaùp: RNZ 1 1 0 0 0 0 0 0 0 + Maõ ñoái töôïng: + YÙ nghóa: leänh naøy seõ keát thuùc chöông trình con khi bit Z=0, vi xöû lyù seõ trôû laïi chöông trình chính tieáp tuïc phaàn chöông trình coøn laïi, neáu khoâng thoûa ñieàu kieân chöông trình con seõ thöïc hieän caùc leänh tieáp theo. + Leänh naøy chieám 1 byte, soá chu kyø clock=6/12. + Thanh ghi traïng thaùi khoâng thay ñoåi. ( Töông töï cho caùc leänh khaùc). Leänh trôû veà khi Z=1: + Cuù phaùp: RZ Leänh trôû veà khi C=0: + Cuù phaùp: RNC Leänh trôû veà khi C=1: + Cuù phaùp: RC Leänh trôû veà khi P=0: + Cuù phaùp: RPO Leänh trôû veà khi P=1: + Cuù phaùp: RPE Leänh trôû veà khi S=0: + Cuù phaùp: RP Leänh trôû veà khi S=1: + Cuù phaùp: RM NHOÙM LEÄNH DI CHUYEÅN CAËP THANH GHI Leänh trao ñoåi noäi dung 2 caëp thanh ghi: + Cuù phaùp : XCHG 1 1 1 0 1 0 1 1 + Maõ ñoái töôïng: + YÙ nghóa: noäi dung caëp thanh ghi HL vaø DE ñöôïc trao ñoåi cho nhau. Thanh ghi H trao ñoåi vôùi D thanh ghi L trao ñoåi vôùi E. + Leänh naøy chieám 1 byte, soá chu kyø xung clock = 4. + Thanh ghi traïng thaùi khoâng thay ñoåi. ( Töông töï cho caùc leänh khaùc ). Leänh trao ñoåi noäi dung caëp thanh ghi vôùi oâ nhôù: + Cuù phaùp : XTHG Leänh di chuyeån noäi dung caëp thanh ghi: + Cuù phaùp : SPHL Leänh naïp caëp thanh ghi PC : + Cuù phaùp : PCHL NHOÙM LEÄNH XUAÁT NHAÄP Leänh nhaäp döõ lieäu töø port: + Cuù phaùp: IN port-addr 1 1 0 1 1 0 1 1 port-addr + Maõ ñoái töôïng: + YÙ nghóa: nhaäp noäi dung cuûa coù ñòa chæ port-addr vaøo thanh ghi A. Ñòa chæ port-addr coù ñoä daøi 1 byte. + Leänh naøy chieám 2 byte, soá chu kyø xung clock = 10. + Thanh ghi trang thaùi khoâng thay ñoåi. (Töông töï cho caùc leänh khaùc). Leänh xuaát döõ lieäu ra port: + Cuù phaùp: OUT port-addr Leänh cho pheùp ngaét: + Cuù phaùp: EI Leänh khoâng cho pheùp ngaét: + Cuù phaùp: DI Leänh read interrupt mask: + Cuù phaùp: RIM Leänh set interrupt mask: Baûng tra caùc thanh ghi: Register ddd or sss B 000 C 001 D 010 E 011 H 100 L 101 M 110 A 111 Baûng 2.1 + Cuù phaùp: SIM NHOÙM LEÄNH ÑAËC BIEÄT: Leänh nghòch ñaûo noäi dung thanh ghi A: + Cuù phaùp: CMA Leänh ñaët bit carry: + Cuù phaùp: STC Leänh nghòch ñaûo bit carry: + Cuù phaùp: CMC Leänh ñieàu chænh thaäp phaân: + Cuù phaùp: DAA Leänh nop: + Cuù phaùp: NOP Leänh döøng: + Cuù phaùp: HLT VÍ DUÏ MINH HOÏA TAÄP LEÄNH: Chöông trình nhaáp nhaùy chuoãi "-HAØ-NOÄI-" treân 8 led: Org 7108h ;ñòa chæ baét ñaàu nhaäp maõ chuoåi Db, 40h, 76h, 77h, 40h, 37h, 3fh, 30h, 40, ;khai baùo maõ cuûa chuoãi Org 6200h Vd1: lxi h, 7108h ;naïp ñòa chæ quaûn lyù döõ lieäu vaøo thanh ghiHL Mvi c, 08h ;laøm bieán ñeám cho chöông trình hieån thò Vd2: mov a, m ;laáy döõ lieäu Sta 0a000h ;gôûi ra led hieån thò Inr l ;taêng leân 1 ñeå laáy byte tieáp theo Dcr c ;giaûm bieán ñeám Jnz vd2 ;nhaûy veà vd2 khi chöa gôûi ñuû 8 byte Mvi a, 01h ;naïp thôøi haèng delay1 giaây Call 0310h ;goïi chöông trình con delay Mvi c, 08h ;laøm bieán ñieám cho chöông trình xoùa Mvi a, 00h ;naïp 00 vaøo A Vd3 sta 0a000h ;gôûi ra led ñeå xoùa Dcr c ;giaûm bieán ñeám Jnz vd3 ;quay laïi vd3 neáu chöa xoùa ñuû 8 led Mvi 0, 01h ;naïp thôøi haèng delay Call 0310h ;goïi chöông trình delay Jmp vd1 ;quay laïi laøm laïi chu kyø keá. CHÖÔNG III: GIAO TIEÁP VÔÙI MAÙY TÍNH GIAO TIEÁP SONG SONG: GIAO TIEÁP QUA COÅNG MAÙY IN 1.1 Vaøi neùt cô baûn veà coång maùy in: Vieäc noái maùy in vôùi maùy tính ñöôïc thöïc hieân qua oå caém 15 chaân ôû phía sau maùy tính. Nhöng ñaây khoâng phaûi chæ laø choã noái vôùi maùy in maø khi söû duïng maùy tính vaøo vieäc khaùc, nhö truyeàn döõ lieäu töø maùy tính tôùi moät thieát bò khaùc, hay ñieàu khieån thieát bò baèng maùy tính thì vieäc gheùp noái cuõng ñöôïc gheùp noái qua coång maùy in. Qua coång naøy döõ lieäu ñöôïc truyeàn ñi song song, neân ñoâi khi coøn ñöôïc goïi laø coång gheùp noái song song vaø toác ñoä truyeàn cuõng ñaït ñeán möùc ñaùng keå. Taát caû caùc ñöôøng daãn cuûa coång maùy in ñeàu töông thích vôùi TTL. Nghóa laø chuùng ñeàu cung caáp möùc ñieän aùp naèm giöõa 0V ñeán 5V. do ñoù ta caàn löu yù laø caùc ñöôøng daãn vaøo coång naøy khoâng ñöôïc ñaët möùc ñieän aùp quaù lôùn. Söï saép xeáp caùc chaân cuûa coång maùy in vôùi taát caû caùc ñöôøng daãn ñöôïc moâ taû nhö sau: 1 25 14 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O HÌNH 3.1 Chöùc naêng caùc chaân Chaân Kyù hieäu Out/in Chöùc naêng 1 2 .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ..25 Strobe D0 .. D7 ACK Busy PE SLCT AF ERROR INIT SLCTN GND Out Out In In In In Out In Out Out Byte ñöôïc in Caùc ñöôøng döõ lieäu D0 .. D7. Phaàn thu baùo cho phaàn phaùt bieát ñaõ thu xong moät kí töï Phaàn tín hieäu do phaàn thu baùo cho phaàn phaùt bieát laø phaàn thu ñang baän Baùo heát giaáy Baùo choïn maùy in Maùy tính baùo ra maùy in töï naïp giaáy Baùo caùc loãi cuûa maùy in Reset maùy in Choïn maùy in Noái ñaát 1.3 Trao ñoåi vôùi caùc ñöôøng daãn tín hieäu: LPT1: Goàm coù 3 thanh ghi: thanh ghi döõ lieäu, thanh ghi traïng thaùi vaø thanh ghi ñieàu khieån. Thanh ghi döõ lieäu: goàm coù 8 bit döõ lieäu, coù ñòa chæ laø 378h. HÌNH 3.2 CHAÂN SOÁ : 9 8 7 6 5 4 3 2 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Thanh ghi trang thaùi: coù ñòa chæ laø 379h. ERROR SLCT PE ACK BUSY D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Thanh ghi ñieàu khieån coù ñòa chæ: 37AH Strobe AF INIT SLCTIN ( Ngaét 8259 ) D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 1.4. Hoaït ñoäng cuûa vieäc trao ñoåi döõ lieäu: Hoaït ñoäng cuûa phaàn phaùt: + ñoïc Busy cho ñeán khi Busy\ = 1. + göûi döõ lieäu ra bus döõ lieäu + cho Strobe = 0. + chuaån bò döõ lieäu tieáp theo + quay veà böôùc 1 Hoaït ñoäng cuûa phaàn thu: + ñoïc Strobe cho ñeán khi Strobe = 1. + Busy = 0, ACK = 0. + ñoïc döõ lieäu vaøo. + ñöa ACK = 1. + xöû lyù döõ lieäu. + cho Busy = 1 ñeå phaùt kyù töï tieáp theo + quay veà böôùc 1 BUSY = 1 BEGIN GÔÛI DÖÕ LIEÄU STROBE = 1 ACK = 1 STROBE = 0 HEÁT FILE THOAÙT RA CHUAÅN BÒ DÖÕ LIEÄU TIEÁP THEO HÌNH 3.3 LÖU ÑOÀ PHAÙT BEGIN STROBE =1 BUSY =1 , ACK =0 ÑOÏC DÖÕ LIEÄU XÖÛ LYÙ DÖÕ LIEÄU ACK = 1 BUSY = 1 LÖU ÑOÀ THU HÌNH 3.4 GIAO TIEÁP QUA SLOT CARD. (coù ñòa chæ töø 300..31FH). Trong maùy tính ngöôøi ta cheá taïo saün caùc slot cho pheùp ngöôøi söû duïng tính naêng cuûa maùy vi tính baèng caùch gaén theâm caùc thieát bò vaøo noù. Moãi slot ñeàu coù caùc ñöôøng döõ lieäu (data), ñòa chæ (address), caùc ñöôøng +5V, – 5V, + 12V, -12V vaø caùc ñöôøng ñieàu khieån nhö CLK, IRQ, RESET, /IOW, IOR … vì vaäy neáu thieát keá maïch giao tieáp qua slot seõ giaûm ñöôïc raát nhieàu linh kieän, giaûm ñöôïc boä nguoàn beân ngoaøi, deã ñieàu khieån, giaù thaønh thaáp neân ñoàng thôøi toác ñoä truyeàn döõ lieäu cuõng nhanh. Tuy nhieân beân caïnh nhöõng öu ñieåm noù cuõng coù nhöõng nhöôïc ñieåm nhö: do slot card giao tieáp ñöôïc gaén beân trong maùy neân caùch giao tieáp naøy khoù nhaän ñöôïc döõ lieäu töø beân ngoaøi. Noù bò haïn cheá veà khoaûng caùch laøm vieäc ñoàng thôøi moãi laàn söû duïng phaûi môû raùp maùy gaây baát tieän cho ngöôøi söû duïng. Caùc raõnh caém trong maùy tính PC ÔÛ maùy tính PC/XT raõnh caém trong maùy tính chæ coù 1 loaïi vôùi ñoä roäng laø 8 bit vaø tuaân theo tieâu chuaån ISA (Industry Standard Architecture). Töø maùy tính AT trôû ñi vieäc boá trí chaân treân raõnh caém trôû leân phöùc taïp hôn, tuøy theo tieâu chuaån khi löïa choïn maùy tính, caùc loaïi raõnh caém theo tieâu chuaån khaùc nhau coù theå kieåm tra nhö sau: + Raõnh caém 16 bit theo tieâu chuaån ISA (Industry standard Architecture) + Raõnh caém PS/2 vôùi 16 bit theo tieâu chuaån MCA (Micro Channel Architecture) + Raõnh caém PC/2 vôùi 32 bit theo tieâu chuaån MCA . + Raõnh caém 32 bit theo tieâu chuaån EISA (Extended Micro Channel Architecture) + Raõnh caém 32 bit theo tieâu chuaån VESA + Raõnh caém 32 bit theo tieâu chuaån PCI. Cho ñeán nay phaàn lôùn caùc card gheùp noái duøng trong kyõ thuaät ño löôøng vaø ñieàu khieån ñeàu ñöôïc cheá taïo ñeå ñaët vaøo raõnh caém theo tieâu chuaån ISA. GIAO TIEÁP NOÁI TIEÁP QUA COÅNG COM RS232 VAØI NEÙT CÔ BAÛN VEÀ COÅNG NOÁI TIEÁP: Coång noái tieáp RS232 laø moät loaïi giao dieän phoå bieán roäng raõi nhaát, ta coøn goïi laø coång COM1, COM2 ñeå töï do cho caùc öùng duïng khaùc nhau. Gioáng nhö coång maùy in, coång noái tieáp RS232 cuõng ñöôïc söû duïng raát thuaän tieän trong vieäc gheùp noái maùy tính vôùi caùc thieát bò ngoaïi vi. Vieäc truyeàn döõ lieäu qua coång RS232 ñöôïc tieán haønh theo caùch noái tieáp, nghóa laø caùc bit döõ lieäu ñöôïc gôûi ñi noái tieáp vôùi nhau treân moät ñöôøng daãn. Tröôùc heát loaïi truyeàn naøy coù khaû naêng duøng cho nhöõng khoaûng caùch lôùn hôn, bôûi vì khaû naêng gaây nhieãu laø nhoû ñaùng keå hôn laø khi duøng moät coång song song. Vieäc duøng coång song song coù moät nhöôïc ñieåm ñaùng keå laø caùp truyeàn nhieàu sôïi vaø vì vaäy raát ñaét tieàn, hôn nöõa möùc tín hieäu naèm trong khoaûng 0..5V ñaõ toû ra khoâng thích öùng vôùi khoaûng caùch lôùn . Treân hình 3.5 laø söï boá trí chaân cuûa phích caém RS232 cuûa maùy tính PC: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O O O O O O O O O HÌNH 3.5 13 14 25 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O CHAÂN (loaïi 9 chaân ) CHAÂN ( loaïi 25 chaân ) KYÙ HIEÄU YÙ NGHÓA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 3 2 20 7 6 4 5 22 DCD RxD TxR DTR GND DSR RTS CTS RI Data carrier detect Nhaän döõ lieäu Phaùt döõ lieäu Döõ lieäu ñaàu cuoái saün saøng Noái ñaát Thieát bò thoâng tin saün saøng Yeâu caàu göûi Thieát bò thoâng tin saün saøng truyeàn Ring in dicator Vieäc truyeàn döõ lieäu xaåy ra treân 2 ñöôøng daãn qua chaân caém ra TxD, göûi döõ lieäu cuûa noù ñeán thieát bò khaùc. trong khi ñoù döõ lieäu maø maùy tính nhaän ñöôïc daãn ñeán chaân RxD. caùc tín hieäu khaùc ñoùng vai troø nhö tín hieäu hoã trôï khi trao ñoåi thoâng tin vaø vì theá khoâng phaûi trong moïi öùng duïng ñeàu duøng ñeán. Möùc tín hieäu treân chaân ra RxD tuøy thuoäc vaøo ñöôøng daãn TxD vaø thoâng tin thöôøng naèm trong khoaûng – 12V.. + 12V caùc bit döõ lieäu ñöôïc ñaûo ngöôïc laïi. Möùc ñieän aùp ôû möùc cao naèm trong khoaûng – 3V vaø – 12V vaø möùc thaáp naèm trong khoaûng töø + 3Vvaø +12V . Traïng thaùi tónh treân ñöôøng daãn coù möùc ñieän aùp – 12V. Baèng toác ñoä baud ta thieát laäp toác ñoä truyeàn döõ lieäu caùc giaù trò thoâng thöôøng laø 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, vaø 19200 baud, Kyù hieäu baud laø soá löôïng bit truyeàn trong 1s. Coøn moät vaán ñeà nöõa laø khuoân maãu (Format) truyeàn döõ lieäu caàn phaûi ñöôïc thieát laäp nhö nhau caû beân göûi cuõng nhö beân nhaän caùc thoâng soá truyeàn coù theå ñöôïc thieát laäp treân maùy tính PC baèng caùc caâu leänh treân DOS. Ngaøy nay Windows cuõng coù caùc chöông trình rieâng ñeå söû duïng, khi ñoù caùc thoâng soá truyeàn döõ lieäu nhö: toác ñoä baud, soá bit döõ lieäu, soá bit döøng, bit chaün leû (parity) coù theå ñöôïc thieát laäp moät caùch raát ñôn giaûn. SÖÏ TRAO ÑOÅI CUÛA CAÙC ÑÖÔØNG TÍN HIEÄU: Cuõng nhö ôû coång maùy in, caùc ñöôøng daãn tín hieäu rieâng bieät cuõng cho pheùp trao ñoåi qua laïi caùc ñòa chæ trong maùy tính PC. trong tröôøng hôïp naøy ngöôøi ta thöôøng söû duïng nhöõng vi maïch coù ñoä tích hôïp cao ñeå coù theå hôïp nhaát nhieàu chöùc naêng treân 1 chip. ÔÛ maùy tính PC thöôøng coù moät boä phaùt/nhaän khoâng ñoàng boä vaïn naêng goïi taét laø UART: Universal Asynchronous Receiver/Transmister. Ñeå ñieàu khieån söï trao ñoåi thoâng tin giöõa maùy tính vaø caùc thieát bò ngoaïi vi. phoå bieán nhaát laø vi maïch 8250 cuûa haõng NSC hoaëc caùc thieát bò tieáp theo, chaúng haïn nhö 16C550. Boä AURT naøy coù 10 thanh ghi ñeå ñieàu khieån taát caû chöùc naêng cuûa vieäc nhaäp vaøo, xuaát ra döõ lieäu theo caùch noái tieáp lieân quan ñeán noäi dung cuûa phaàn naøy chæ ñeà caäp ñeán hai ñieàu ñaùng quan taâm ñoù laø: thanh ghi ñieàu khieån modem vaø thanh ghi traïng thaùi modem. a. Thanh ghi ñieàu khieån modem: D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 0 0 0 LOOP OUT2 UOT1 RTS DTR D0 =1 ñöa /DTR =0 D0 =0 ñöa /DTR =1 D1 =1 ñöa /RTS =0 D1 =0 ñöa /RTS =1 OUT1 vaø OUT2 ñieàu khieån ñaàu ra phuï b)Thanh ghi traïng thaùi modem: (ñòa chæ cô baûn +6) 1 neáu RI coù bieán ñoåi 1: neáu coù söï thay ñoå caùc tín hieäu töông öùng Coù caùc giaù trò cuûa caùc bít out 2 out 1 , DTR, RTS, trong MCR khi bit LOOP = 1 RLSD RI DSR CTS DRLSD DRI DDSR DCTR Laïi cuõng gioáng nhö ôû coång gheùp noái vôùi maùy in, caùc Thanh ghi ñöôïc trao ñoåi qua oâ nhôù trong vuøng vaøo/ra (input/output). Ñòa chæ ñaàu tieân coù theå tôùi ñöôïc cuûa coång noái tieáp goïi laø ñòa chæ cô baûn (basic Address) caùc ñòa chæ cuûa caùc thanh ghi tieáp theo ñöôïc ñaït tôùi baèng vieäc coäng theâm soá thanh ghi ñaõ gaëp cuûa boä UART vaøo ñòa chæ cô baûn. Ñòa chæ cô baûn cuûa coång noái tieáp cuûa maùy tính PC ñöôïc toùm taét trong baûng sau: COÅNG ÑÒA CHÆ CÔ BAÛN COM 1 COM 2 COM 3 COM 4 3F8H 2F8H 3E8H 2E8H CHÖÔNG IV: GIÔÙI THIEÄU HEÄ THOÁNG KIT VI XÖÛ LYÙ 8085 GIÔÙI THIEÄU CAÁU TRUÙC PHAÀN CÖÙNG KIT VI XÖÛ LYÙ 8085: Taàn soá laøm vieäc: + Vi xöû lyù 8085 cuûa Intel vôùi taàn soá hoaït ñoäng 6MHz. + Caùc chöông trình veà thôøi gian ñöôïc vieát töông öùng taïi ñòa chæ naøy. Toå chöùc boä nhôù: Boä nhôù EPROM: Coù dung löôïng 16kbyte söû duïng 2 EPROM 2764, chöông trình heä thoáng chöùa ôû EPROM thöù nhaát, EPROM thöù 2 chöa söû duïng ñöôïc thieát keá ôû daïng socket. Socket cuûa EPROM thöù 2 coù theå söû duïng ñöôïc cho EPROM coù dung löôïng 2 kbyte, 4kbyte, 8kbyte vaø coù theå söû duïng cho boä nhôù RAM coù dung löôïng 8kbyte baèng caùch chuyeån ñoåi caùc Jump treân mainboard. + EPROM 1 coù ñòa chæ töø 0000h – 1FFFh. + EPROM 2 coù ñòa chæ töø 2000h – 3FFFh. Caùch söû duïng caùc Jump treân main: + Khi söû duïng EPROM coù dung löôïng 2kbyte (IC 2716): haõy keát noái chaân soá 2 vaø chaân soá 3 cuûa Jump 1. Vuøng ñòa chæ cuûa EPROM laø 2000h – 27FFh. + Khi söû duïng EPROM coù dung löôïng 4kbyte (IC 2732): haõy keát noái chaân soá 2 vaø chaân soá 1 cuûa Jump 1. Vuøng ñòa chæ cuûa EPROM laø 2000h – 2FFFh. + Khi söû duïng EPROM coù dung 8kbyte ( IC 2764): haõy keát noái chaân soá 2 vaø chaân soá 1 cuûa Jump 1, keát noái chaân soá 2 vaø chaân soá 3 cuûa Jump 2. Vuøng ñòa chæ cuûa EPROM laø 2000h – 3FFFh. + Khi söû duïng RAM coù dung löôïng 8kbyte (IC 6264): haõy keát noái chaân soá 2 vaø chaân soá 1 cuûa Jump 1, keát noái chaân soá 2 vaø chaân soá 1 cuûa Jump 2. Vuøng ñòa chæ cuûa RAM laø 2000h –3FFFh. Boä nhôù RAM: Boä nhôù RAM coù dung löôïng 16kbyte söû duïng 2 IC 6264. + RAM 1 coù ñòa chæ töø 6000h – 7FFFh. +ø RAM 2 coù ñòa chæ töø 8000h – 9FFFh. + Caùc vuøng nhôù RAM ñaõ söû duïng coù ñòa chæ laø 87F8h ñeán 87FFh. Chöông trình coù theå söõ duïng toaøn boä caùc vuøng nhôù RAM coøn laïi. Caùc IC ngoaïi vi: Trong heä thoáng coù söû duïng 3 IC 8255A duøng ñeå giao tieáp vôùi thieát bò ngoaïi vi Ñòa chæ cuûa caùc port 8255-1 8255-2 8255-3 Port A 00H 10H 20H Port B 01H 11H 21H Port C 02H 12H 22H Thanh ghi ñieàu khieån 03H 13H 23H Baûng ñoà oâ nhôù cuûa 3 IC 8255: + IC 8255 –3 duøng ñeå queùt baøn phím cho heä thoáng maùy. + Caùc ngoõ ra cuûa IC 8255 –1, 8255-2 ñöôïc ñöa ra beân ngoaøi baèng connect 64 chaân coù sô ñoà chaân tra ôû baûng tra. Moãi IC 8255 coù 3 port, moãi port coù 8 chaân ñieàu khieån neân soá chaân ñöa ra beân ngoaøi ñeå ñieàu khieån laø 48. Khoái giaûi maõ hieån thò söû duïng IC 8279: Goàm coù 8 led vôùi thöù töï led 1 tôùi led 8 theo höôùng töø phaûi sang traùi nhö hình 4.2. LED8 LED7 LED6 LED5 LED4 LED3 LED2 LED1 Hình 4.2 a p g f e d b c Vuøng ñòa chæ söû duïng cuûa IC 8279 laø A000H-A001H, trong ñoù: + Ñòa chæ A000H laø ñaïi chæ duøng ñeå göûi döõ lieäu caàn hieån thò. + Ñòa chæ A001H laø ñòa chæ duøng ñeå gôûi töø ñieàu khieån ra IC 8279. Caáu truùc byte döõ lieäu cuûa led: dp g f e d c b a Heä thoáng söû duïng led loaïi Anode chung neân muoán ñoaïn naøo saùng thì bit döõ lieäu töông öùng vôùi ñoaïn ñoù baèng 1. Ñoaïn naøo taét thì bit

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiao tiếp máy tính với kit vi xử ly 8085.DOC