Giáo trình thi công nhà cao tầng bê tông cốt thép

Phần mở đầu trang

Chương I

Những điều cần biết chung 3

Chương II

Công tác chuẩn bị 8

Chương III

Thi công phần ngầm 12

Chương IV

Chống thấm cho công trình ngầm 33

Chương V

Thi công phần thân 66

Chương VI

Những lưu ý về an toàn 94

 

doc101 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 19/01/2016 | Lượt xem: 12301 | Lượt tải: 42download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo trình thi công nhà cao tầng bê tông cốt thép, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
* CŸc phừỗng phŸp thi cỏng cỏng viẻc dừối m´t ẵảt. * Phừỗng phŸp ẵĂo hãm tiÅn tiặn. * Giăi phŸp chõng ẵở ẵảt sũt khi bĩc lổ. * Chõng thảm vĂ chõng ¯n mín cho cŸc cỏng trệnh dừối m´t ẵảt. * Vản ẵậ chõng rung vĂ chõng àm cho cỏng trệnh ngãm. * Chiặu sŸng cho cỏng trệnh. * Thỏng giĩ, cung cảp ỏ-xy vĂ ẵiậu hía khỏng khẽ. * Xày dỳng cỏng trệnh ngãm trÅn m´t ẵảt cĩ nhĂ. Sỳ dÙch chuyèn nhĂ bÅn trÅn vĂ xày lưi theo mạu củ. * Quy hoưch kặt hỡp cỏng trệnh ngãm vối cỏng trệnh nọi. Tữ quy hoưch ẵặn cỏng trệnh hiẻn thỳc. 4.2 Tình hình chống thấm cho công trình ngầm ở nước ta thời gian qua: Viẻc xày dỳng cỏng trệnh ngãm ờ nừốc ta trừốc n¯m 1954 lĂ rảt nhị nhoi. Phãn lốn lĂ tunen qua nợi cho ẵừộng xe lứa , yÅu cãu chõng thảm khỏng cao. Phãn lốn giăi phŸp lĂ ẵũc nợi lĂm tunen, m´t ẵừộng ẵ´t rơnh hai bÅn ẵè thoŸt nừốc chung. Nhựng nợi ẵừốc ẵũc qua lĂ nợi ẵŸ. Mổt sõ nhĂ lốn cĩ tãng hãm khỏng sàu. Khỏng cĩ giăi phŸp chõng thảm ẵ´c biẻt gệ. Tữ n¯m 1954 vậ sau, giăi phŸp chõng thảm cho cỏng trệnh ngãm tùy thuổc nừốc cung cảp thiặt kặ vĂ viẻn trỡ cho cŸc cỏng trệnh. (1) CŸc cỏng trệnh do Trung Quõc thiặt kặ (vĂi cỏng trệnh ẵ´c trừng) NhĂ mŸy phàn làn V¯n ‡ièn: Tưi cỏng trệnh nĂy cãn chõng thảm cho cŸc hưng mũc: Bè chửa nguyÅn liẻu vĂ săn phám, rơnh ẵừộng õng kỵ thuºt. ‡ổ sàu tữ -3m ẵặn -4m so vối m´t ẵảt thiÅn nhiÅn tưi chồ. ‡ổ sàu nừốc ngãm lĂ -1m. Nghỉa lĂ cỏng trệnh ngàm trong nừốc ngãm 2 ẵặn 3m. Giăi phŸp chõng thảm cða nhĂ mŸy phàn làn V¯n ẵièn - ThĂnh bè b±ng bÅ tỏng cõt thắp dĂy 300mm - Lốp trŸt vựa xi m¯ng 1:3 cŸt vĂng dĂy 15mm. - Lốp chõng thảm: 5 lốp nhỳa nĩng, 3 lốp giảy dãu. - Lốp vựa trŸt băo vẻ dĂy 20mm. - Từộng băo vẻ lốp chõng thảm b±ng gưch chì dĂy 110mm. - Lốp trŸt băo vẻ lốp gưch xày vựa xi m¯ng cŸt vĂng dĂy 15mm Nhỳa dùng lĂ bi tum sõ 4, giảy dãu lĂ rubÅrỏẽt. Củng tưi nhĂ mŸy phàn làn nĂy cín dùng cảu tưo thay ẵọi chợt ẽt. Giăi phŸp chõng thảm cho nhĂ mŸy phàn làn V¯n ẵièn thay ẵọi * NgoĂi cùng lĂ gưch xày dĂy 220 mm * Lốp trŸt vựa xi m¯ng 1:3 dĂy 15 mm * Ba lốp giảy dãu dŸn b±ng 5 lốp nhỳa nĩng * Lốp trŸt 20 mm vựa xi m¯ng cŸt 1:3 * Lốp từộng bÅ tỏng băo vẻ chung cĩ chiậu dĂy 150 mm. NhĂ mŸy dẻt 8/3 HĂ nổi Tưi nhĂ mŸy nĂy cĩ cŸc hưng mũc sau ẵày cĩ yÅu cãu chõng thảm cao: + Hãm cung bỏng, yÅu cãu tuyẻt ẵõi khỏ + Hãm dạn nhiẻt, ẵ´t cŸc mŸy nhiẻt, khi vºn hĂnh, sứ dũng nhiẻt ẵổ cao. + Mừỗng rơnh thỏng hỗi, thăi bũi. Nhựng hưng mũc nĂy cĩ ẵŸy n±m ờ ẵổ sàu tữ 0,70 mắt ẵặn 3,205 mắt trong khi nừốc ngãm ờ ẵổ sàu 0,50 mắt. so vối m´t ẵảt thiÅn nhiÅn. Giăi phŸp chung cða ngừội thiặt kặ lĂ từộng lĂm hãm b±ng bÅ tỏng ( cho hãm cung bỏng vĂ hãm dạn nhiẻt), từộng gưch xày lạn bÅ tỏng cho hẻ mừỗng thăi bũi, mừỗng thỏng giĩ. Chõng thảm lĂ 5 lốp giảy dãu rubÅrỏẽt dŸn b±ng nhỳa nĩng. Nĩi chung sau khi thi cỏng vạn bÙ sỳ cõ thảm. Mảt rảt nhiậu cỏng sứa chựa. NhĂ mŸy luyẻn cŸn thắp, khu gang thắp ThŸi nguyÅn: Tảt că cŸc cỏng trệnh dừối m´t ẵảt nhừ mĩng lí, mừỗng rơnh, bè ngãm ẵậu dùng từộng bÅ tỏng, trŸt phð ngoĂi b±ng vựa chõng thảm. Vựa chõng thảm dùng chảt phíng nừốc ( CPN) trổn vối xi m¯ng Poĩc l¯ng thỏng thừộng rói phð ngoĂi kặt cảu. Chảt phíng nừốc dùng nhiậu nhảt ẵiậu chặ tưi chồ b±ng cŸc hĩa chảt góm sunphŸt ẵóng, bicrỏmat Kali, sunphat s°t, sunphŸt nhỏm, thðy tinh nừốc. Mổt sõ chồ chảt phíng nừốc dùng sunphat Natri. Trổn Aluminat Natri vối xi m¯ng super lĂm vựa phíng nừốc. Tý lẻ pha trổn phũ thuổc Ÿp lỳc nừốc tưi nỗi sứ dũng. NgoĂi ra mổt sõ chồ sứ dũng bÅ tỏng phíng nừốc cĩ trổn xi m¯ng Puzỏlan vối phũ gia lĂ Colophan Natri. Chợ thẽch chung: Nhựng cŸch chặ tưo cŸc lốp ng¯n nừốc, ừu nhừỡc ẵièm cða nhựng giăi phŸp nĂy sÁ nÅu chung ờ phãn dừối. Nĩi chung cŸc giăi phŸp cða Trung quõc sứ dũng cho cŸc cỏng trệnh ờ nừốc ta củng theo cŸc giăi phŸp thỏng dũng cða thặ giối trong cùng thội kỹ. Mổt sõ cỏng trệnh chõng thảm theo thiặt kặ LiÅn xỏ: NhĂ mŸy supe phõt phŸt Làm Thao: CŸc kặt cảu dừối m´t ẵảt cãn chõng thảm cĩ chảt lừỡng cao : Kho supe, kho Apatit, kho pyrit, xừờng cỗ khẽ, phíng thẽ nghiẻm trung tàm. Thỳc tặ thệ sau khi hoĂn thĂnh cỏng trệnh nhựng hưng mũc nĂy bÙ thảm liÅn tũc. CŸc kho qu´ng, thảm nừốc lĂm ám qu´ng, gày biặn chảt qu´ng, lĂm lơng phẽ cho săn xuảt. Kho thĂnh phám super bÙ ngàm trong nừốc lĂm giăm chảt lừỡng hĂng hĩa. NhĂ cỗ khẽ vĂ thẽ nghiẻm trung tàm, do ám nÅn hẻ thõng ẵiẻn mŸt ra ngoĂi, gày tai nưn. Mửc nừốc ngãm -1,5 mắt dừối m´t ẵảt trong khi nận cỏng trệnh ẵ´t sàu -3,5 mắt. Nận ẵừỡc căi tưo lưi lĂ ẵảt sắt nẻn. Từộng bÅ tỏng thừộng mŸc 200. Sờ dỉ thiặt kặ khỏng cĩ giăi phŸp chõng thảm ẵ´c biẻt vệ khi cung cảp sõ liẻu thðy v¯n chì rò mửc nừốc ngãm ọn ẵÙnh tữ -3,4 mắt ẵặn -3,85 mắt so vối m´t ẵảt thiÅn nhiÅn. Thỳc tặ thệ mửc nừốc ngãm dao ẵổng, mùa khỏ ẵợng lĂ -3,4 mắt. Mùa mừa mửc nừốc ngãm giủ 5 thŸng ờ mửc -1,5 mắt. Khu hàc tºp trừộng ‡ưi hàc BŸch khoa HĂnổi: Trưm bỗm nừốc thăi, từộng rơnh cŸp trưm biặn Ÿp sõ 1, bè dãu cŸc trưm biặn Ÿp sõ 2 cản chõng thảm. Mửc nừốc ngãm -0,5 mắt so vối m´t ẵảt thiÅn nhiÅn.Kặt cảu chõng thảm: từộng bÅtỏng mŸc 200. trŸt vựa xi m¯ng dĂy 20 mm. Chõng thảm b±ng cŸch dŸn 3 lốp giảy dãu trÅn nhỳa nĩng. NhĂ mŸy ẵiẻn Uỏng bẽ : Trưm bỗm nừốc m´n, trưm bỗm nừốc ngàt, mừỗng cŸp, mừỗng thăi nừốc lĂ nhựng hưng mũc yÅu cãu chõng thảm. Kặt cảu chõng thảm lĂ từộng bÅ tỏng ho´c từộng gưch. TrŸt vựa xi m¯ng cŸt dĂy 20 mm. TrŸt phð lốp vựa mŸt tẽt Ÿt phan nguổi. Lốp vựa mŸt tẽt Ÿt phan nguổi dĂy tữ 15~20 mm. Hiẻu quă chõng thảm tõt. Kặt quă cða Uỏng bẽ: ‡ổ chăy ọn ẵÙnh: 120oC khỏng bÙ rốt vựa. ‡ổ chăy mŸi dõc: 70-80 oC trong 7 giộ khỏng bÙ chăy khi ẵổ dõc i=45o. ‡ổ thảm qua mạu 70,7 mm lºp phừỗng, thứ 70 giộ dừối Ÿp lỳc thảm 1 atmostphe thảm qua 10 cm3. Nhựng cỏng trệnh lĂm trong thội kỹ chiặn tranh phŸ hoưi miận B¯c: VĂo thội kỹ nĂy cĩ hai loưi dưng: kho dùng hang ẵổng thiÅn nhiÅn vĂ hãm phíng khỏng cho cŸc cỗ quan quan tràng. Hang ẵổng tỳ nhiÅn khỏng cĩ giăi phŸp chõng thảm ẵ´c biẻt mĂ chì dùng bưt, tảm mĂng mịng PVC ẵè che nừốc. Viẻc thỏng giĩ, thoŸt ám khỏng cĩ ẵiậu kiẻn cỗ khẽ vệ nhựng lỷ do n¯ng lừỡng phŸt ẵổng củng nhừ tẽnh băo mºt vĂ tẽnh tưm thội cða kho chửa. Hãm phíng khỏng cho cŸc cỗ quan quan tràng phãn lốn dùng kặt cảu bÅ tỏng cõt thắp, chiậu dĂy từộng 300-400 mm, bÅ tỏng mŸc 300, dùng xi m¯ng Poocl¯ng mŸc 400 liậu lừỡng 350 kg/m3 bÅ tỏng trờ lÅn. ‡Ÿy hãm ẵ´t sàu -8 ~ -10 mắt. Nừốc ngãm ờ HĂ nổi lĂ -0,5 mắt vĂ Hăi phíng củng từỗng tỳ. Lốp ng¯n nừốc chẽnh lĂ lốp bÅ tỏng nĂy. Mổt sõ hãm thÅm mổt lốp nhỳa nĩng quắt ngoĂi từộng bÅ tỏng. ‡è thÅm ch°c ch°n, thiặt kặ cín yÅu cãu dùng ẵảt sắt nẻn ch´t quanh từộng hãm bÅn ngoĂi cĩ chiậu dĂy 300 mm. Lõi xuõng hãm lĂ mổt õng bÅ tỏng cõt thắp tiặt diẻn vuỏng ho´c chự nhºt nõi vối hãm. Băn thàn hãm chõng thảm tõt theo phừỗng phŸp nĩi trÅn nhừng nừốc vạn vĂo cỏng trệnh theo cŸc khe nửt giựa thang xuõng vĂ hãm. Tữ nhựng n¯m 1967, chợng tỏi ẵơ ẵi nhiậu cỏng trệnh, tham gia giăi phŸp vĂ quan sŸt kặt quă chõng thảm cho cŸc cỏng trệnh ngãm cða nừốc ta. ‡´c biẻt tữ 1968 ẵặn 1970 chợng tỏi ẵừỡc tham gia cŸc cỏng trệnh hãm tưi HĂ nổi nhừ NhĂ khŸch Chẽnh phð, hãm bẻnh viẻn Viẻt xỏ, hãm cỗ quan BŸo Nhàn dàn, tưi Hăi phíng , cŸc hãm K1, K2, K3, K5. Phãn nÅu tệnh hệnh chõng thảm cho cŸc cỏng trệnh ngãm ờ nừốc ta chợng tỏi chì chàn lỳa nhựng giăi phŸp ẵ´c trừng tiÅu bièu. TrÅn thặ giối viẻc chõng thảm ẵơ quan sŸt thảy ẵừỡc thỳc hiẻn ờ nhựng cỏng trệnh xày dỳng tữ nhựng n¯m 5000 trừốc Cỏng nguyÅn. ờ n ẵổ, nhựng cỏng trệnh cọ tệm thảy nhựng mĂng ng¯n nừốc cĩ sứ dũng mĂng ng¯n nừốc vối vºt liẻu lĂ Ÿt phan thiÅn nhiÅn hay nĩi cŸch khŸc ẵi, cĩ sứ dũng chảt kÿ nừốc cĩ dãu thiÅn nhiÅn pha trổn lĂm vựa trong xày dỳng cỏng trệnh . CŸc ẵận ẵĂi ờ Mắsopotamie, Babylon, Assyrie củng thừộng dùng chõng thảm b±ng vựa trổn dãu thăo mổc. Cỏng trệnh cọ Trung quõc nhừ Cõ cung, Tử hỡp viẻn dùng vựa lĂm mĂng ng¯n chõng thảm. Gưch xày, gưch lŸt củng nhừ vựa ẵậu trổn dãu tráu lĂm chảt kÿ nừốc, ng¯n khỏng cho nừốc chui qua lồ thảm vía cỏng trệnh. Tráu lĂ loưi cày cỏng nghiẻp mĂ dãu ắp tữ quă tráu cĩ giŸ trÙ kinh tặ cao, hiẻn nay ẵừỡc khuyặn khẽch tróng ờ nừốc ta ẵè lảy dãu xuảt kháu. NgĂy nay, sau khi cỏng nghiẻp khai thŸc dãu mị phŸt trièn, cỏng nghiẻp hĩa dãu thịa mơn viẻc chặ tưo ra chảt kÿ nừốc dưng bitum, viẻc chõng thảm phọ biặn lĂ giảy dãu dŸn b±ng nhỳa bitum nĩng. Tưi cŸc nừốc phŸt trièn, cĩ nhiậu nhĂ mŸy chặ tưo giảy dãu. Viẻc chừng cảt dãu mị săn xuảt hĂng nghện tản bitum mổt n¯m. Viẻc sứ dũng giảy dãu dŸn b±ng nhỳa nĩng thi cỏng khŸ phửc tưp tưi hiẻn trừộng, ngoĂi ra cín ẵè lưi khŸ nhiậu nhừỡc ẵièm. Giảy dãu bÙ mðn theo thội gian. Giảy dãu bÙ cửng gạy khi nhiẻt ẵổ xuõng dừối 00C. Giảy dãu bÙ chăy khi nhiẻt ẵổ lÅn trÅn 500C. QuŸ trệnh sứ dũng giảy dãu củng lĂ quŸ trệnh tệm tíi kh°c phũc nhựng nhừỡc ẵièm nÅu trÅn. Nhừng viẻc sứ dũng giảy dãu vạn phọ biặn vệ mĂng ng¯n loưi nĂy khŸ ẵa dưng. Do cĩ ẵổ ẵĂn hói cao nÅn kh°c phũc ẵừỡc nhiậu khe nửt do khuyặt tºt cða thiặt kặ cảu tưo củng nhừ thi cỏng phãn xừỗng cõt gày nÅn. Tưi Mỵ, LiÅn xỏ, Tiẻp, ‡ửc, ngừội ta ẵơ kh°c phũc sỳ phửc tưp cða thi cỏng giảy dãu b±ng sứ dũng mŸttẽt atphan nguổi. Viẻc chặ tưo mŸttẽt atphan nguổi ẵỗn giăn hỗn so vối nhỳa nĩng, sứ dũng an toĂn, cảt giự ẵừỡc trong mổt thội gian vĂ nhảt lĂ chảt lừỡng chõng thảm khỏng thua kắm giảy dãu dŸn nhỳa nĩng. MŸttẽt atphan nguổi sứ dũng nhiậu ờ cŸc tunen qua nợi, cŸc giặng mị, cŸc cỏng trệnh cỏng nghiẻp. Tuy thặ, giảy dãu vĂ nhỳa nĩng vạn ẵừỡc sứ dũng rảt rổng rơi vệ ngoĂi khă n¯ng chỏng thảm, giảy dãu vĂ nhỳa nĩng khŸ bận vựng trong mỏi trừộng chÙu axẽt nÅn, trong nhựng cỏng trệnh cỏng nghiẻp cĩ sứ dũng axẽt, nừốc thăi nhiÍm axẽt cĂng hay dùng giăi phŸp chõng thảm b±ng giảy dãu dŸn nhỳa nĩng. CŸc tĂi liẻu dạn trong thừ mũc cín cho thảy ờ nừốc ngoĂi cín sứ dũng chõng thảm cho bè nừốc b±ng bÅ tỏng thừộng vĂ vựa thừộng củng nhừ bÅ tỏng vĂ vựa cĩ phũ gia hĩa chảt. LiÅn xỏ cĩ giối thiẻu mổt sõ phũ gia nhừ Clorua s°t, Nitrat canxi vĂ cŸc hĩa chảt khŸc trong viẻc pha thÅm vĂo vựa ho´c bÅ tỏng. Viẻc sứ dũng phũ gia hĩa cho vĂo vựa khỏng cĩ vản ẵậ quăn ngưi lốn trong sứ dũng cỏng trệnh làu dĂi. Nhừng viẻc cho phũ gia hĩa cĩ hoưt tẽnh cao thừộng dạn ẵặn quy trệnh thao tŸc cỏng nghẻ phăi thay ẵọi. Thội gian thi cỏng bÅ tỏng phăi nhanh lÅn mĂ thi cỏng bÅ tỏng cĩ biặt bao cỏng ẵoưn phăi thỳc hiẻn. NgoĂi ra cín tŸc hưi vĂ ¯n mín cða hĩa chảt cða phũ gia vối cõt thắp trong bÅ tỏng thệ chừa nghiÅn cửu ẵừỡc thảu ẵŸo. Thội gian tŸc hưi cĩ khi nhanh, cĩ khi chºm rơi. TŸc hưi thè hiẻn ra khi cỏng trệnh ẵơ xºp ẵọ. Theo bŸo BÅ tỏng vĂ bÅ tỏng cõt thắp LiÅn xỏ, ẵơ cĩ nhựng k¿o bÅ tỏng cõt thắp lốn ẵửt gơy vĂ thắp ẵửt do bÙ phũ gia ¯n mín. Nhiậu cỏng trệnh ngãm ờ Philadenphia (Mỵ) ẵơ dùng mĂng chõng thảm lĂ ẵảt sắt. Tĩm lưi, trong nừốc củng nhừ ngoĂi nừốc, lốp chõng thảm thºt ẵa dưng. Chàn loưi nĂo cho phù hỡp cãn cĩ cỗ sờ. Chàn rói thiặt kặ ra sao, cỏng nghẻ nhừ thặ nĂo ẵè ẵưt yÅu cãu. 4.3 Giải pháp chống thấm: 4.3.1 Giải pháp chung: QuŸ trệnh nghiÅn cửu tọng kặt, tuyèn chàn, ẵõi chiặu vối lỷ luºn, chợng tỏi thu ẵừỡc băng phàn loưi logic nhừ sau: Tệm nguyÅn nhàn gày thảm cho cŸc dưng cỏng trệnh Biẻn phŸp sứ lỷ kh°c phũc ng¯n ch´n nừốc vĂo cỏng trệnh Mao dạn Tuàn theo quy luºt thảm cða Darcy Khe kÁ Do khăo sŸt sai nÅn cĩ giăi phŸp sai. Do cảu tưo kiặn trợc khỏng chẽnh xŸc. Do dùng vºt liẻu ng¯n nừốc cĩ tẽnh co ngĩt. Do nổi lỳc. Do thi cỏng cĩ sỳ cõ tiÅu cỳc. Do sứ dũng khỏng theo quy trệnh gện giự ẵợng. Do cŸc nguyÅn nhàn khŸc. Kh°c phũc nguyÅn nhàn gày ra khe kÁ. LĂm cŸc dưng mĂng ng¯n: *MĂng ng¯n cửng * MĂng ng¯n mậm (Mồi giăi phŸp ẵậu xem xắt cŸc m´t: Vºt liẻu sứ dũng Liậu lừỡng Thao tŸc cỏng nghẻ) 4.3.2 Nguyên nhân thấm : Nừốc vĂo cỏng trệnh theo hai cŸch: mao dạn vĂ qua khe kÁ. 1.Mao dạn: Gưch, vựa, bÅ tỏng ẵậu cĩ lồ mao dạn. Sõ lừỡng lồ mao dạn cĂng nhiậu nặu ẵổ ch°c ẵ´c cĂng bắ. Lồ mao ẵạn cĩ ẵừộng kẽnh bièu kiặn cĂng nhị thệ chiậu cao mao dạn cĂng lốn. ‡ừộng kẽnh cða lồ mao dạn từỗng quan tuyặn tẽnh vối hẻ sõ thảm. ‡ừộng kẽnh nĂy trong thỳc tặ rảt nhị. Chuyèn ẵổng thảm lĂ chuyèn ẵổng thảm cða chảt lịng trong lồ mao dạn vĂ khe kÁ ờ mỏi trừộng xõp. ‡Ùnh luºt thỳc nghiẻm ‡acxy ẵ´t cỗ sờ cho lỷ luºn thảm: V = kJ (1) trong ẵĩ: V lừu tõc thảm k hẻ sõ thảm J ẵổ dõc thðy lỳc dH J = ắắắắ (2) dl dQ dQ V = ắắắắ = ắắắắắắắắ (3) dw d (wrồng + wẵ´c) Theo kặt quă thỳc nghiẻm ẵĩ, chảt lịng thảm coi nhừ mổt chảt lịng ẵ´c biẻt cða mỏi trừộng liÅn tũc cĩ nhựng ẵ´c tẽnh: chảt lịng ẵ´c biẻt lĂ dưng riÅng cða mỏi trừộng liÅn tũc chảt lịng lỷ từờng, chuyèn ẵổng xuyÅn qua khe rồng vĂ că cõt r°n cða mỏi trừộng xõp coi nhừ khỏng cĩ cõt r°n. chảt lịng ẵĩ chÙu sửc căn khi chuyèn ẵổng, sửc căn nĂy tẽnh nhừ mổt lỳc khõi, do ẵĩ khỏng cĩ ửng suảt tiặp. chảt lịng ẵĩ khi chuyèn ẵổng tuàn theo ‡Ùnh luºt ‡acxy, coi chuyèn ẵổng thảm lĂ chuyèn ẵổng thặ vối V = gradj , j = -kH. chảt lịng ẵ´c biẻt nĂy cĩ r nhừ chảt lịng thỳc. r lĂ mºt ẵổ cða chảt lịng. 10-7 10-6 10-5 10-4 10-3 10-2 0 5 10 15 20 25 30 35 40 hk mắt K7 cm/phợt Bièu ẵó 1 lĂ từỗng quan giựa hẻ sõ thảm vĂ chiậu cao mao dạn. Bièu ẵó 1 Hẻ sõ thảm cða bÅ tỏng ẵưt tữ 0,00002 ẵặn 0,002 cm/h. Nặu tý lẻ N/X (nừốc : xi m¯ng) xảp xì 0,5 thi cỏng ẵãm ch´t, cảp phõi tõt, hẻ sõ thảm ẵưt bắ hỗn 0,0005 cm/h. Theo thỳc nghiẻm, lừỡng nừốc thảm qua bÅ tỏng: hn Q = Kb F t ắắ (4) L trong ẵĩ: Q - lừỡng nừốc (cm3) Kb - hẻ sõ thảm cða bÅ tỏng (cm/h) F - diẻn tẽch tiặp xợc vối nừốc (cm2) t - thội gian tiặp xợc vối nừốc (giộ) L - chiậu dĂy lốp bÅ tỏng (cm) hn - Ÿp lỳc nừốc tŸc dũng (cm) Vối tiặt diẻn 1m2, trong 24 giộ ẵổ ám vĂ nhiẻt ẵổ bệnh thừộng, thoŸt giĩ tỳ nhiÅn, bổc hỗi ẵừỡc 500 cm3 nừốc. Muõn băo ẵăm cho cỏng trệnh sứ dũng tiẻn nghi theo ẵiậu kiẻn ẵổ ám 60 c/c, nhiẻt ẵổ 250C, thỏng giĩ tỳ nhiÅn tõt, cỏng trệnh cĩ từộng bÅ tỏng dĂy 40cm, Ÿp lỳc nừốc 8m thệ bÅ tỏng phăi ẵăm băo cĩ hẻ sõ thảm lĂ 0,00001 cm/h. Cĩ thè chàn từỗng quan giựa chiậu dĂy cỏng trệnh vĂ Ÿp lũc nừốc thẽch hỡp theo ẵiậu kiẻn hẻ sõ thảm tõi ẵa cða bÅ tỏng: L Kb max = 0,002 ắắ (5) hn L thừộng chàn ắắ = 0,01 ẵặn 0,1 thệ Kbmax = 0,00002 ẵặn 0,0002. hn Ta cín chợ ỷ cĩ mõi quan hẻ ănh hừờng ẵặn ẵổ thảm lĂ ẵổ nhốt cða nừốc. ThĂnh phãn hĩa cða nừốc quyặt ẵÙnh ẵổ nhốt cða nừốc. ‡ổ nhốt cĂng lốn thệ chảt lịng cĂng khĩ chăy. d Vj t = Pjk = m ắắắ (6) d xk m lĂ hẻ sõ nhốt phũ thuổc nhiẻt ẵổ, khỏng phũ thuổc tõc ẵổ biặn hệnh. Tưi nỗi tiặp xợc giựa chảt lịng nhốt vĂ thĂnh r°n, thẽ nghiẻm chửng minh chảt lịng bŸm ch´t vĂo thĂnh r°n, tửc V = 0. ‡iậu nĂy khŸc vối chảt lịng lỷ từờng. Sỳ chuyèn dÙch chảt lịng v trong mỏi trừộng mao dạn khỏng bơo hía ẵừỡc nÅu trong ẵÙnh luºt Washburn : r. g v = ắắắ . cos J 4.d.h Trong ẵĩ : r - bŸn kẽnh lồ mao dạn g- sửc c¯ng m´t ngoĂi J- gĩc tiặp xợc d- chiậu sàu xàm nhºp h- ẵổ nhốt cða dÙch thè Hẻ sõ thảm k, qua tiặt diẻn A, cho qua lừỡng chảt lịng Q , chảt lịng ảy cĩ ẵổ nhốt h vĂ dừối gradient Ÿp lỳc dP/dZ rĂng buổc vối nhau qua ẵÙnh luºt Darcy, ẵÙnh luºt nĂy cĩ thè ẵừỡc trệnh bĂy lưi theo dưng sau ẵày : A dP Q = -k . ắắ . ắắ h dZ Tẽnh phửc tưp cða sỳ dÙch chuyèn chảt lịng qua vºt liẻu rồng lĂm cho nĩ khỏng tuàn thð mổt cŸch ẵỗn giăn ẵÙnh luºt Darcy. Thỳc ra sỳ dÙch chuyèn chảt lịng qua vºt thè rồng ẵừỡc coi lĂ mổt hiẻn từỡng khuyặch tŸn theo ẵÙnh luºt Fick: dC j = - D . ắắắ dL Trong ẵĩ j - díng dÙch chuyèn dC/ dL -gradient nóng ẵổ D - hẻ sõ khuyặch tŸn Tữ nhựng ỷ từờng vữa nÅu trÅn, lòi cõt cða chảt lừỡng bÅ tỏng theo quan ẵièm cừộng ẵổ , tẽnh chõng thảm, vĂ nhựng tẽnh chảt ừu viẻt khŸc rảt phũ thuổc vĂo tý lẻ nừốc/xim¯ng. CĂng giăm ẵừỡc nừốc cĩ thè giăm ẵừỡc trong bÅ tỏng chảt lừỡng cĂng t¯ng.Giăm ẵừỡc lừỡng nừốc trong bÅ tỏng, mài chì tiÅu chảt lừỡng ẵậu t¯ng, trong ẵĩ cĩ tẽnh chảt chõng thảm. Chợ ỷ: giăm nừốc nhừng vạn phăi ẵăm băo tẽnh cỏng tŸc cða bÅ tỏng. 2. Khe kÁ, nửt nÀ: Cỏng trệnh ng¯n cŸch vậ kặt cảu cĩ thè b±ng bÅ tỏng, cĩ thè b±ng gưch củng ẵậu cĩ khă n¯ng xuảt hiẻn vặt nửt, cĩ thè do mổt nguyÅn nhàn, cĩ thè do nhiậu nguyÅn nhàn tŸc ẵổng ẵóng thội. Vặt nửt xăy ra do bÅ tỏng bÙ co ngĩt khi khỏng tuàn thð chặ ẵổ ẵãm vĂ lốp ẵọ bÅ tỏng trong cỏng nghẻ thi cỏng bÅ tỏng. Loưi vặt nửt nĂy cín do trệnh tỳ thi cỏng bÅ tỏng khe thi cỏng bõ trẽ khỏng hỡp lỷ. ‡ơ dùng nừốc ẵè trổn bÅ tỏng mĂ ta biặt lừỡng nừốc nĂy nhiậu hỗn lừỡng nừốc cãn cho thðy hĩa xi m¯ng rảt nhiậu nÅn chuyẻn co ngĩt lĂ ẵiậu ch°c ch°n xăy ra. Cĩ giăi phŸp cỏng nghẻ tõt ẵè hưn chặ sỳ sinh ra vặt nửt co ngĩt lĂ nhiẻm vũ cða ngừội kỵ sừ. Vặt nửt do sỳ tịa nhiẻt ẵổ cða khõi bÅ tỏng khi ẵọ bÅ tỏng khõi lốn. Thừộng vặt nửt loưi nĂy cĩ dưng chàn chim. Cãn thiặt chia khõi bÅ tỏng thĂnh nhựng khõi cĩ thè tẽch phăi ch¯ng ẵè nhiẻt sinh ra ẵð tịa vĂo khỏng khẽ củng nhừ dùng cŸc biẻn phŸp hư nhiẻt nhừ dùng nừốc lưnh trổn bÅ tỏng, quưt giĩ thọi vĂo bÅ tỏng, hư nhiẻt mỏi trừộng chửa bÅ tỏng ... Vặt nửt do quŸ trệnh chÙu tăi cða bÅ tỏng sinh ra. Chợng ta ẵậu biặt bÅ tỏng cõt thắp lĂ kặt cảu ẵĂn hói. Nhừ vºy cĩ tăi tràng tŸc ẵổng thệ cĩ biặn dưng. Khi biặn dưng quŸ giối hưn nĂo ẵĩ thệ ta quan sŸt thảy ẵừỡc vặt nửt. Nhựng bè chửa vĂ cỏng trệnh ngãm cãn chõng thảm khi tẽnh theo trưng thŸi giối hưn cãn kièm tra thÅm ẵiậu kiẻn khỏng cho hệnh thĂnh khe nửt. Cĩ thè do chừa cĩ kinh nghiẻm mĂ cảu tưo kặt cảu khỏng băo ẵăm sỳ ng¯n ngữa nhựng khe nửt ngoĂi ỷ muõn ngừội thiặt kặ. ‡iậu mĂ nhựng ngừội thiặt kặ kặt cảu bÅ tỏng cõt thắp chừa cĩ kinh nghiẻm cĩ thè ẵè xăy ra lĂ sỳ phàn bõ cŸc thanh cõt thắp ẵừộng kẽnh quŸ lốn vĂ bõ trẽ khoăng cŸch giựa cŸc thanh quŸ xa củng cĩ thè gày vặt nửt loưi nĂy. Vặt nửt do hiẻn từỡng lợn khỏng ẵậu. Nhiậu khi do muõn tºn dũng mổt m´t từộng cĩ s³n lĂm kặt cảu ẵở lốp chõng thảm, quŸ trệnh sứ dũng cŸc bổ phºn tiặp xợc vối ẵảt lợn khŸc nhau phŸt sinh vặt nửt. Nhừ thặ, cĩ thè lợn sinh nửt do nận ẵảt cĩ tẽnh chảt chÙu tăi khỏng ẵóng ẵậu, nhừng cĩ thè do tăi tràng tŸc ẵổng khỏng ẵóng ẵậu xuõng nận. Củng cĩ thè do kặt cảu khŸ dĂi ẵ´t trÅn nhựng phay ẵảt khŸc nhau sinh hiẻn từỡng lợn khỏng ẵậu xắ kặt cảu b±ng nhựng vặt nửt. CŸc hãm phíng khỏng cĩ kặt cảu hãm chẽnh rảt n´ng, trÅn hãm chẽnh lưi cĩ cŸc lốp ẵảt, ẵŸ hổc cao, dĂy ẵ¿ lÅn trong khi cŸnh cãu thang cða hãm ẵơ nhÂ, mịng, lưi khỏng cĩ cŸc lốp ẵ¿ n´ng. Nhừ vºy khõi hãm chẽnh bÙ lợn nhiậu hỗn cŸc cŸnh cãu thang lĂm xắ chồ nõi giựa hãm chẽnh vĂ cãu thang. Nặu trong cỏng trệnh ngàm phăi m°c nhựng õng xuyÅn qua mĂ khỏng xứ lỷ tõt nhựng khe kÁ quanh õng, nừốc sÁ vĂo trong cỏng trệnh theo khe kÁ quanh cŸc õng nĂy. Trong quŸ trệnh phãn xày ẵơ lĂm xong, bĂn giao m´t b±ng cho phãn l°p ẵ´t thiặt bÙ, ngừội l°p ẵ´t thiặt bÙ khỏng chợ ỷ băo quăn cỏng trệnh chõng thảm, lĂm sinh nhựng khe kÁ cho nừốc thảm vĂo cỏng trệnh. Trong ẵiậu kiẻn nừốc ta hiẻn nay ,nhiậu cỏng trệnh làn cºn nhau lĂm sau khi cỏng trệnh trừốc ẵơ chõng thảm mĂ ẵĩng càc kièu gày xung lỳc lốn, rung ẵổng ănh hừờng chung quanh khŸ xa lĂm nửt nÀ cỏng trệnh ngãm ẵơ cĩ ( NhĂ chiặu bĩng Kh¯n quĂng ẵị vĂ viẻc thi cỏng trũ sờ Hổi ẵóng Nhàn dàn thĂnh phõ HĂ nổi). 4.3.3 CŸch sứ lỷ - phàn loưi giăi phŸp cỏng nghẻ chặ tưo Chõng thảm cho cỏng trệnh ngãm nÅn ẵừỡc xem xắt dừối con m°t tọng thè cŸc vản ẵậ tữ khàu khăo sŸt, thiặt kặ, chặ tưo, thi cỏng vĂ că viẻc sứ dũng cỏng trệnh nựa. (1). Khăo sŸt : Sỳ cung cảp sõ liẻu thðy v¯n phăi ẵăm băo sỳ chẽnh xŸc. Mửc nừốc ngãm mùa khỏ. Mửc nừốc ngãm mùa mừa. ThĂnh phãn hĩa hàc cða nừốc ngãm. Cảu tưo ẵÙa chảt cỏng trệnh. Hặt sửc chợ ỷ ẵặn sỳ khỏng ẵóng ẵậu cða nận ẵảt. CŸc phay, cŸc vặt ẵửt gơy, lÙch sứ tưo thĂnh nận ờ khu vỳc ẵ´t mĩng. Cỏng trệnh Supe-phõt phŸt Làm thao lĂ ẵièn hệnh cða sỳ cung cảp sõ liẻu thðy v¯n cỏng trệnh khỏng chẽnh xŸc dạn ẵặn giăi phŸp chõng thảm khỏng ẵợng. (2). Thiặt kặ: * Cảu tưo kiặn trợc : Viẻc lỳa chàn giăi phŸp lĂm tữ tọng quŸt ẵặn chi tiặt. Chàn giăi phŸp chung rói mối chàn chi tiặt. Nhựng vản ẵậ vậ tọng thè cĩ: Giăi phŸp chung vậ vÙ trẽ lốp chõng thảm Chõng thảm mậm hay cửng CŸc khe co dơn vĂ khe nhiẻt Phàn ẵoưn, phàn khu chõng nửt do khoăng cŸch vĂ cŸc chiậu kặt cảu quŸ lốn. Chi tiặt cảu tưo chợ ỷ: Lỳa chàn cŸc lốp ng¯n nừốc Cảu tưo chõng ẵửt gơy cũc bổ Cảu tưo chõng xỏ, trừỡt gày gảp rói ẵửt lốp chõng thảm. Lốp băo vẻ mĂng chõng thảm CŸc giăi phŸp cảu tưo khe lợn, khe nhiẻt LŸ ch°n ẵừộng thảm Cảu tưo vĂ ch¿n nhắt chung quanh õng xuyÅn qua cỏng trệnh. Băn tĩm t°t nĂy chì nÅu mổt sõ trừộng hỡp cảu tưo kiặn trợc hay g´p phăi sứ lỷ: Lốp chõng thảm cĂng giăn ẵỗn vậ hệnh dŸng cĂng tõt. (3). Thi cỏng: CŸc giăi phŸp thi cỏng phăi thỳc hiẻn ẵợng quy trệnh thao tŸc, băo ẵăm chảt lừỡng trong tững khàu cỏng tŸc. Cãn cĩ cŸn bổ ẵ´c trŸch theo dòi chảt lừỡng vĂ hừống dạn thi cỏng chõng thảm tữ ẵãu cỏng trệnh. Cũ thè mổt giăi phŸp thi cỏng ẵậ cºp ờ phãn dừối. (4). Sứ dũng cỏng trệnh: Cỏng trệnh cãn luỏn luỏn ẵừỡc băo trệ, duy tu theo ẵợng hưn kỹ. Mồi khi cĩ biặn ẵổng nhừ cãn ẵũc ẵÁo, thay ẵọi nhiẻm vũ chảt tăi củng nhừ cĩ cŸc tŸc nhàn lĂm suy giăm chảt lừỡng khŸc cãn cĩ ỷ kiặn cða nhựng ngừội cĩ chuyÅn mỏn. ‡ũc ẵÁo bữa bơi củng lĂ nguyÅn nhàn quan tràng gày nửt nÀ cỏng trệnh, phŸ hoưi lốp chõng thảm. (5). Giăi phŸp: (1) Phàn loưi: Vậ hừống chung chia ra * Hư mửc nừốc ngãm, loưi trữ nguón nừốc vĂo cỏng trệnh. * Tưo lốp mĂng ng¯n khỏng cho nừốc thảm vĂo cỏng trệnh. Vậ sứ dũng lốp mĂng ng¯n chia ra * MĂng ng¯n cửng, dùng cho kặt cảu thĂnh khõi cĩ ẵổ ẵĂn hói thảp, biặn dưng coi nhừ khỏng cĩ hay khỏng ẵŸng kè. * MĂng ng¯n mậm, kặt cảu dĂi rổng hỗn loưi cửng cĩ biặn dưng nhừng khỏng vừỡt quŸ giối hưn lĂm ẵửt mĂng ng¯n. (2) Giăi phŸp vĂ cỏng nghẻ: Hư mửc nừốc ngãm : Tưi nhựng nỗi cĩ mửc nừốc ngãm lÅn xuõng theo mùa trong n¯m, cỏng trệnh khỏng thừộng xuyÅn ngàm trong nừốc nÅn dùng giăi phŸp hư mửc nừốc ngãm. Tưo rơnh thu nừốc sàu hỗn ẵŸy cỏng trệnh. Trong rơnh nĂy ẵ´t cŸc loưi vºt liẻu thoŸt nừốc nhanh nhừ cŸt to hưt, ẵŸ r¯m, ẵŸ 4x6. ‡Ÿy mŸng ẵ´t õng dạn b±ng bÅ tỏng cĩ ẵừộng kẽnh trong cða õng khoăng f30. ThĂnh õng cĩ lồ ẵè nừốc bÅn ngoĂi cĩ thè chăy dÍ dĂng vĂo trong õng. Hẻ rơnh nĂy dạn tối mổt trưm bỗm ho´c nặu ẵÙa hệnh cho phắp vệ ẵŸy rơnh cao hỗn mửc trÅn cða sỏng, ngíi, mừỗng thệ cho thŸo nừốc ra sỏng ngíi ho´c mừỗng, mŸng. Hư mửc nừốc ngãm lĂ biẻn phŸp chð ẵổng. Nhừng yÅu cãu sứ dũng làu dĂi chì nÅn dùng khi thội gian bỗm nừốc ờ trưm bỗm khỏng nhiậu quŸ. Giăi phŸp nĂy chì thẽch dũng khi xày dỳng cỏng trệnh ờ trung du, trÅn ẵổ cao từỗng ẵõi khŸ lốn so vối khu vỳc xung quanh. Nừốc ngãm chì tưm thội trong thội kỹ mừa nhiậu. Viẻc sứ dũng mừỗng mŸng phăi thừộng xuyÅn ch¯m sĩc, khỏng cho ẵảt mÙn lảp khe kÁ, ng¯n căn viẻc rợt nừốc . Chõng thảm b±ng mĂng ng¯n: MĂng ng¯n cửng: MĂng ng¯n cửng lĂ mĂng ng¯n khỏng ẵừỡc cĩ biặn dưng, khi lợn thệ lợn ẵóng ẵậu toĂn kặt cảu. Khỏng cho phắp cĩ uõn. MĂng ng¯n cửng cĩ nhiậu loưi: * Gưch nung giĂ xày b±ng vựa kÿ nừốc. Phừỗng phŸp nĂy dùng khi mửc chõng thảm khỏng cao. ờ nừốc ‡ửc cĩ cŸch lĂm lĂ lảy gưch nung lĂm tữ ẵảt sắt ngàm vĂo bitum lĂm cõt liẻu cho từộng xày chõng thảm. ‡em bitum nảu ẵặn 1800C ẵặn 2000C, nhợng gưch vĂo ẵặn khi bitum thảm sàu vĂo trong gưch 10 ẵặn 20mm vẽt hặt lồ ờ bậ m´t gưch lĂm cho bậ m´t viÅn gưch cĩ mĂu ẵen ẵóng ẵậu. Vựa ẵè xày cĩ thĂnh phãn lĂ: Bitum, xi m¯ng, cŸt. Trổn xi m¯ng vối cŸt cho ẵậu. ‡un bitum ẵặn nhiẻt ẵổ 1800C - 2000C. Dùng bitum ẵang sỏi nĂy trổn vối hồn hỡp xi m¯ng cŸt ẵơ trổn ẵậu rói ẵem thi cỏng ngay. Nhiẻt ẵổ yÅu cãu khi thi cỏng cín ẵưt trÅn 1500C. Tưi mổt sõ nừốc, thay cho bitum ngừội ta dùng pắtrolatum. GiŸ thĂnh cða pắtrolatum rÀ hỗn bitum 15 lãn. Gưch vĂ vựa kÿ nừốc ng¯n khỏng cho nừốc thảm vĂo cỏng trệnh. Theo cŸc tĂi liẻu cða Trung quõc thệ thay cho bitum trong cŸc cỏng trệnh cða Chàu „u, Trung quõc dùng dãu tráu lĂm chảt kÿ nừốc cho cŸc lốp ng¯n nừốc. N¯m 1957, bŸo chẽ Trung quõc giối thiẻu viẻc chõng nừốc cho cung v¯n hĩa ThŸi nguyÅn, tình sỗn ẵỏng dùng loưi vựa xanh lĂm chảt kÿ nừốc. Vựa xanh lĂ hồn hỡp góm bổt mổt loưi ẵŸ chửa dãu n±m trÅn cŸc qu´ng than (ẵŸ schiste ?). Củng tĂi liẻu nĩi vậ viẻc chõng thảm cho cung v¯n hĩa ThŸi nguyÅn nĂy giối thiẻu ờ Cõ Cung vĂ mŸi Tử Hỡp Viẻn cða Trung Quõc củng dùng loưi vựa xanh ẵè chõng thảm. Dùng chảt kÿ nừốc ẵè ng¯n nừốc lĂ viẻc thừộng lĂm. Nhừng sứ dũng thăo mổc củng cãn xem xắt ẵặn tẽnh bận làu theo thội gian. Bitum ho´c pắtrolatum tưo thĂnh mĂng khŸ bận nhừng dãu thăo mổc cĩ thè dÍ dĂng khuyặch tŸn ẵặn mổt lợc nĂo ẵĩ khỏng ẵð mºt ẵổ ng¯n nừốc thệ viẻc sứ dũng cỏng trệnh sÁ ra sao. Nặu sứ dũng vựa xanh mĂ thỳc ẵưt cŸc kặt quă nhừ tĂi liẻu Trung quõc thệ ẵõi vối nừốc ta cĩ că mổt vùng than rổng lốn ờ Quăng ninh, Hăi dương mĂ ẵảt trÅn mị phăi bĩc bị ẵi sÁ lĂ nguón nguyÅn liẻu vỏ cùng vỏ tºn. * Dùng bÅ tỏng thừộng vĂ vựa thừộng: ‡ổ thảm nừốc cða bÅ tỏng thừộng vĂ vựa thừộng phũ thuổc vĂo cảp phõi, tý lẻ nừốc trÅn xi m¯ng (N/X), ẵiậu kiẻn vĂ phừỗng phŸp chặ tưo bÅ tỏng vĂ vựa. Chợng ta nÅn sứ dũng cŸc thĂnh tỳu khoa hàc mối vĂo viẻc nàng cao chảt lừỡng bÅ tỏng. ‡ĩ lĂ sứ dũng cŸc chảt giăm nừốc vĂ phũ gia cĩ silica fume ẵè giăm lừỡng nừốc trong bÅ tỏng. Dùng phũ gia cĩ silica fume vĂ chợt ẽt chảt g

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTH1858.doc
Tài liệu liên quan