Hướng dẫn sử dụng pac opto22 và gói phần mềm pac project software

HƯỚNG DẪN SỬDỤNG SNAP PAC

Mục Lục

PAC Manager: Giao Tiếp Với SNAP PAC 3

Xác định IP Address và Subnet Mask .3

Sửdụng PAC Manager thiết lập giao tiếp với Controller .3

Kiểm tra thông tin phần cứng .4

PAC Control: Cấu Hình và Lập Trình 5

Tạo chương trình mới .5

Cấu hình cho Control Engine .6

Cấu hình cho I/O Unit .10

Cấu hình I/O Points .12

Truy Cập vào kênh trong chế độDebug .28

Ghi giá trịoutput và mô phỏng giá trịinput trong chế độDebug .31

PAC Control: Lưu Đồ .34

Tạo 1 lưu đồgiải thuật .34

Chọn màu và kiểu chữcho lưu đồ .34

Đóng lưu đồ .37

Thêm lệnh vào lưu đồPowerup Chart .38

Sửdụng công cụvẽlưu đồ .39

Thêm lệnh .42

Hoàn thành 1 lệnh .43

Lưu trữdựphòng giải thuật 46

Cài đặt vùng làm việc .46

PAC Control: Digital Control .47

Xây dựng Chart .47

Cấu hình cho chế độDebug Mode .55

Downloading và Running lưu đồ .55

Sửdụng chế độAuto Stepping .56

Sửdụng Step Buttons .57

Thay đổi lưu đồLighting_Control .57

Debugging sựthay đổi .59

Outputs và Inputs trong chế độDebug Mode 59

Thêm vào điều khiển Freezer_Door và Emergency .61

PAC Control: Analog Control 63

Tạo lưu đồtheo dõi nhiên liệu .63

Đọc và hiển thịmức nhiên liệu .64

Đánh giá mức trong bồn 65

Phát tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh .65

Tạo Khối Delay .66

Cho Phép Chart Fuel Monitor chạy .66

Downloading và Testing giải thuật .67

Thay đổi giá trịFuel_Low_Limit trong thời gian thực 67

Sửdụng Watch Windows .68

PAC Control: Lập Trình Bằng Ngôn NgữOptoScript 69

Tạo khối OptoScript .69

Sửdụng biến trong OptoScript .70

Sửdụng lệnh Action trong OptoScript .72

Tạo lệnh điều kiện .76

Thay đổi Flowchart .76

Debug OptoScript .77

Trởvềchế độConfigure mode .78

PAC Display: Operator Interfaces .79

Tạo PAC Display Project 79

Kết nối với Control Engine .80

Thay đổi thuộc tính cho cửa sổDrawing Window .82

Tạo đèn LED hiển thị .83

Chức năng màu động 86

Chức năng Text động .91

Tạo đèn hiển thịcho Outside Light .92

Gán biến vào Outside Light .94

Kiểm tra chương trình .98

Hiển thịmức bồn chứa .99

Gán thuộc tính động 101

Sửdụng chức năng Imported Bitmaps trong Graphical Display .105

Running chương trình .110

Cài đặt thời gian lấy mẫu 110

PAC Display Trending .111

Tạo Cửa sổmới .111

Vẽ đồthị .111

Kiểm tra .118

Sửdụng giao diện vận hành .119

Kiểm tra sựthay đổi 124

PAC Display Alarming .124

Chuẩn bịtrước .124

Cài đặt các điểm Alarm báo mức nhiên liệu .124

Cài đặt Alarm báo Freezer Door .130

Tạo cửa sổmới cho Alarms . .134

Tạo Alarm chi tiết .134

Tạo Alarm lưu trữ .134

Tạo nút đóng cửa sổ 138

Xác lập thuộc tính cho Alarm .140

Kiểm tra Alarm .141

pdf143 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 12/02/2014 | Lượt xem: 1281 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hướng dẫn sử dụng pac opto22 và gói phần mềm pac project software, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 40 e. Nhập vào Start Charts. f. Click OK. Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 41 3. Nối Start Charts Block. a. Chọn Connect tool. b. Click Block 0. c. Click Start Charts. d. Click Select tool hoặc Esc để thôi kết nối. Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 42 Thêm lệnh 1. Mở hộp thọai lệnh. Double-click khối Start Charts. 2. Mở hộp thọai thêm câu lệnh. Click Add để nhập thêm lệnh mới. Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 43 3. Chọn lệnh Start Chart. Hoàn thành 1 lệnh. 1. Ghi chú Comment. Trạng thái: 0, thành công -5, hỏng 2. Chọn kiểu biến. a. Chọn Kiểu Integer 32 Variable. Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 44 3. Xác nhận biến. a. Nhập vào Status_Trashcan ở vùng Put Status In-Name b. Click Yes để thêm biến mới c. Chức năng của biến này làm báo cáo cho việc đã kích họat Chart Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 45 d. Click OK đóng hộp thọai Add Variable. e. Click OK đóng hộp thọai Add Instruction. f. Click Close kết thúc việc thêm lệnh này. 4. Lưu trữ giải thuật. a. Chọn Save Strategy từ File menu. Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 46 b. Click OK Save Chart Powerup. Lưu trữ dự phòng giải thuật. 1. Tạo file lưu trữ dưới dạng file Zip. a. Chọn File→Archive Strategy. b. Click No, nếu không muốn xem thư mục chứa file này. Cài đặt vùng làm việc. 1. Chọn Configure→Option. Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 47 2. Đánh dấu Check vào Load last strategy at startup. 3. Click OK. PAC Control: Digital Control. Xây dựng Chart 1. Mở chương trình. Mở file Convenience Store.idb trong PAC Control. 2. Mở lưu đồ Lighting_Control. a. Mở rộng thư mục Charts. b. Double-click Lighting_Control. c. Điều chỉnh cửa sổ nếu cần thiết. 3. Thêm khối thực thi và khối điều kiện. Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 48 4. Đổi tên khối. 5. Kết nối khối. Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 49 6. Thêm lệnh trong khối thực thi: Turn On Inside Light. a. Chọn Select tool. b. Double-click khối Turn On Inside Light. c. Từ hộp thoại Instructions, click Add. Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 50 d. Chọn Turn On từ Instruction. e. Chọn loại Digital Output f. Chọn Name là Inside_Light. g. Đóng hộp thoại Add Instruction. h. Đóng hộp thoại Instruction. 7. Thêm lệnh cho khối điều kiện: Is It Day? a. Double-click vào khối Is It Day. Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 51 b. Từ hộp thoại Instructions, click Add. c. Nhập vào các thông tin sau: Instruction: On? Comment: On=day; off=night Type: Digital Input Name: Photo_Sensor. d. Click OK đóng hộp thoại Add Instruction . e. Click Close đóng hộp thoại Instruction. Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 52 8. Thêm lệnh cho khối thực thi: Configure Lights for Night Mode. a. Double-click khối Configure Lights for Night Mode. b. Từ hộp thoại Instructions, click Add. c. Nhập vào các thông tin sau: Instruction: Turn On. Type: Digital Output. Name: Outside_Light. d. Click OK đóng hộp thoại Add Instruction . Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 53 e. Click Close đóng hộp thoại Instruction. 9. Thêm lệnh cho khối thực thi: Configure Lights for Day Mode. a. Double-click khối Configure Lights for Day Mode. b. Từ hộp thoại Instructions, click Add. c. Nhập vào các thông tin sau: Instruction: Turn Off. Type: Digital Output. Name: Outside_Light. d. Đóng hộp thoại Add Instruction. e. Đóng hộp thoại Instruction. Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 54 10. Thêm lệnh cho khối điều kiện: Wait 15 Minutes a. Double-click vào khối Wait 15 Minutes. b. Từ hộp thoại Instructions, click Add. c. Nhập vào các thông tin sau: Instruction: Delay(Sec) Comment: 15 minutes=900 seconds; use a variable to contain the seconds. Type: Float Variable. Name: Lighting Control Scan Interval. d. Click OK xác nhận thêm biến mới . e. Click Yes. f. Trong hộp thoại Add Variable, nhập vào 2 cho Initial Value. g. Click OK thêm biến mới. h. Đóng hộp thoại Add Instruction. Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 55 i. Đóng hộp thoại Instruction. Cấu hình cho chế độ Debug Mode. 1. Đảm bảo PAC Control trong chế độ Minimal Debug mode. Chọn Configure→Minimal Debug. Downloading và Running lưu đồ. 1. Download lưu đồ. a. Chọn Debug từ Mode menu Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 56 b. Xác nhận tất cả các tin nhắn. 2. Run lưu đồ. Click nút Run để bắt đầu chạy. 3. Kiểm tra lưu đồ. a. Đèn LED Inside Light thì luôn ON. b. Mở Công tắc Photo Sensor ON – chế độ Day Mode. c. Đèn Outside Light OFF. d. Tắt công tắc Photo Sensor OFF – chế độ Night Mode. e. Đèn Outside Light ON. Sử dụng chế độ Auto Stepping. 1. Kiểm tra giải thuật chạy từng bước. a. Chọn lưu đồ Lighting_Control và cho Run. b. Click Auto Step Chart. c. Quan sát việc thực hiện chương trình. d. Mở Công tắc Photo Sensor ON – chế độ Day Mode e. Tắt công tắc Photo Sensor OFF – chế độ Night Mode. 2. Đặt 1 điểm ngắt. a. Click Breakpoint tool. b. Click khối điều kiện Is It Day? Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 57 Sử dụng Step Buttons 1. Chọn chế độ Step a. Click nút Pause. 2. Click Step Over nhiều lần và xem thực hiện chương trình. 3. Bỏ Breakpoint Tool. a. Chọn Breakpoint Tool b. Click khối Is It Day? c. Click Pause. Thay đổi lưu đồ Lighting_Control 1. Trở về chế độ cấu hình Configure mode. Chọn Configure từ Mode menu. 2. Thay đổi lưu đồ Lighting_Control Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 58 3. Thêm lệnh cho khối thực thi Control Lights. a. Double-click khối Control Lights. b. Click Add mở hộp thoại Add Instruction. c. Chọn NOT cho Instruction. d. Chọn Digital Input (Type) và Photo_Sensor (Name) cho thông số đầu tiên. e. Chọn Digital Output (Type) và Outside_Light (Name) cho thông số thứ hai. Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 59 f. Đóng tất cả hộp thoại. Debugging sự thay đổi 1. Download và run giải thuật đã thay đổi. a. Chọn Debug từ Mode menu b. Xác nhận các tin nhắn. c. Click Run. 2. Kiểm tra lưu đồ. a. Mở Công tắc Photo Sensor ON – chế độ Day Mode. b. Đèn Outside Light OFF. c. Tắt công tắc Photo Sensor OFF – chế độ Night Mode. d. Đèn Outside Light ON. Outputs và Inputs trong chế độ Debug Mode 1. Chuyển sang chế độ Debug Mode 2. Xem I/O Unit a. Mở rộng thư mục I/O Units Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 60 b. Double-click Points. c. Trên bộ Demo, bật công tắc POS on và off. d. Quan sát giá trị IVAL và XVAl ứng với biến POS e. Quan sát giá trị IVAL và XVAl ứng với biến Photo_Sensor 3. Bật công tắc Inside_Light về vị trí Off a. Double-click Inside_Light b. Xem hộp thoại Digital Point, click nút maximize c. Thay đổi giá trị XVAL từ On sang Off d. Click Apply Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 61 e. Đóng hộp thoại Digital Point 4. Bật công tắc Outside_Light On và Off a. Mở Outside Light bằng cách bật công tắc Photo Sensor về vị trí off b. Mở hộp thoại cho Outside_Light c. Thay đổi XVAl từ On sang Off d. Lặp lại vài lần 5. Vô hiệu hóa Outside_Light a. Đặt Enable comm về No b. Click Apply c. Bật công tắc Photo Sensor On và Off d. bật XVAL On và Off vài lần. e. Đặt Enable comm về Yes f. Đóng hộp thoại 6. Kênh Input a. Đảm bảo Outside_Light là Enable, đóng hộp thoại Inside_light và Outside_Light b. Mở hộp thoại Photo_sensor c. Vô hiệu hóa Photo_sensor bằng cách đặt Enable comm về No và click Apply d. Thay đổi trạng thái IVAL và click Apply. Outside Light cũng thay đổi theo e. Bật công tắc Photo Sensor On và Off, để ý là XVAL thay đổi nhưng IVAL thì không f. Enable comm về Yes, và đóng hộp thoại. Thêm vào điều khiển Freezer_Door và Emergency 1. Trở về chế độ Cấu hình Configure mode 2. Thay đổi lưu đồ Lighting_Control Chart a. Double-click vào khối Control Light Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 62 b. Thêm vào 2 lệnh Move Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 63 3. Download và Run 4. Kiểm tra giải thuật a. Nhấn giữ nút Emergency để cảnh báo b. Khi Alarm On, nhả nút, sau 2 giây Alarm tự Off c. Bật công tắc Freezer Door để kích trạng thái đèn Freezer Door Status 5. Trở về chế độ Configure mode PAC Control: Analog Control. Tạo lưu đồ theo dõi nhiên liệu 1. Chọn chế độ Configure mode 2. Tạo lưu đồ mới a. Chọn Chart→New b. Name: Fuel_Monitor c. Click OK Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 64 3. Tạo lưu đồ như sau: Đọc và hiển thị mức nhiên liệu 1. Tạo chức năng hiển thị mức bồn a. Double-click khối Display Tank Level b. Click Add c. Trong Instruction, chọn lệnh Move d. From : Analog Input Name: Fuel_Level e. To: Anlog Output Name: Fuel_Display f. Đóng hộp thoại Add Instruction g.Đóng hộp thoại Instruction Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 65 Đánh giá mức trong bồn 1. Tạo chức năng báo mức nhiên liệu thấp a. Double-click Fuel Level Low? b.Thêm vào lệnh như sau: Phát tín hiệu cảnh báo bằng âm thanh 1. Tạo cấu trúc cho Sound Alarm a. Double-click Sound Alarm b.Click Add c. Trong Instruction, chọn lệnh Turn On Type : Digital Output Name: Alarm d. Click Ok đóng hộp thoại e. Click Add f. Trong Instruction, chọn lệnh Delay(mSec) Type : Integer 32 Literal Name: 100 g. Click Ok đóng hộp thoại h. Click Add i. Trong Instruction, chọn lệnh Turn Off Type : Digital Output Name: Alarm Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 66 k. Click Ok đóng hộp thoại Tạo Khối Delay 1. Tạo lệnh Delay a. Double-click khối Delay b. Click Add c. Trong Instruction, chọn lệnh Delay(Sec) Type : Float Variable Name: Fuel_Monitor_Delay d. Xuất hiện hộp thoại Add Variable e. Nhập vào các giá trị f. Click OK Cho Phép Chart Fuel Monitor chạy 1. Thay đổi chart Powerup a. Double-click chart Powerup Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 67 b. Doble-click khối Start Charts c. Click Add d. Trong Instruction, chọn lệnh Start Chart e. Chart : Chart Name: Fuel_Monitor f. Put Status In: Integer 32 Variable Name: Status_Trashcan g. Đóng hộp thoại Add Instruction h. Đóng hộp thoại Start Charts Instruction 2. Save lưu đồ Downloading và Testing giải thuật 1. Trên Panel của Learning Center điều chỉnh biến trở mức bồn về vị trí giữa 2. Download và Run chương trình 3. Mở Chart Fuel_Monitor 4. Xem chế độ Auto Stepping a. Click vào Chart Fuel_Monitor b. Chọn Debug→Auto Step Chart 5. Kiểm tra lưu đồ a. Xoay biến trở ngược chiều kim đồng hồ b. Xem trên Display Fuel, khi Fuel Level <=1000, ứng với kim chỉ trên Display Fuel là 1, Alarm sẽ phát âm thanh. c. Giữ biến trở Fuel Level dưới 1000, Alarm sẽ báo mỗi 5 giây Thay đổi giá trị Fuel_Low_Limit trong thời gian thực 1. Mở hộp thoại cho Fuel_Low_Limit a. Chọn chế độ Debug mode b. Mở rộng thư mục Variables c. Mở rộng thư mục Numerical Variables d. Double-click Fuel_Low_Limit e. Mở rộng hộp thoại Variable f. Nhập vào Value: 2000 g. Click Apply Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 68 h. Alarm sẽ báo âm nếu Fuel level <=2000 Sử dụng Watch Windows 1. Thêm 1 biến vào Watch Window a. Trong hộp thoại Fuel_Low_Limit, click Add Watch b. Click new tạo Watch Window mới c. Chọn đường dẫn d. Nhập File name: DebugFuelMonitor e. Click Open f. Click OK, đóng hộp thoại Add Watch g. Click Close, đóng hộp thoại Fuel_Low_Limit 2. Sắp xếp khoảng trống làm việc a. Để ý Dock, Minimize, Maximize ở góc trên phải của Watch Window b. Click nút Dock Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 69 c. Đóng hộp thoại View Variable 3. Thêm các biến khác vào Watch Window Click và kéo Fuel_Monitor_Delay đặt vào Watch Window 4. Thêm Fuel Level vào Watch Window a. Mở thư mục I/O Units b. Click và kéo Fuel_Level vào Watch Window 5. Thao tác với Watch Windows a. Mở Watch Window bằng cách Open Watch Window hoặc Watch→Debug b. Xóa 1 tag name bằng cách right-click, chọn Delete c. Di chuyển tag name, right-click và chọn Move Up hoặc Move Down d. Mở hộp thoại Variable, double-click vào tag name 6. Đóng Watch Window 7. Trở về chế độ Configure mode PAC Control: Lập Trình Bằng Ngôn Ngữ OptoScript Tạo khối OptoScript 1. Chọn chế độ Configure mode và mở chart Fuel_Monitor 2. Tạo khối mới a. Click khối OptoScript b. Click chart Fuel_Monitor đặt khối OptoScript Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 70 3. Mở khối OptoScript a. Click Select tool b. Double-click khối OptoScript để mở soạn thảo OptoScript Sử dụng biến trong OptoScript 1. Chèn vào biến analog output, Fuel_Display a. Đặt con trỏ dưới text //Display Fuel Level b. Click Insert Variable mở hộp thoại Select Variable Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 71 c. Type: Analog Output d. Click OK 2. Chèn toán tử: nhập vào dấu ( = ) Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 72 3. Chèn vào biến analog input a. Cho con trỏ ở phía sau ( = ) b. Mở hộp thoại Select Variable c. Type: Analog Input d. Name: Fuel_Level e. Click OK f. Đặt dấu ( ; ) ở cuối dòng Sử dụng lệnh Action trong OptoScript 1. Chèn lệnh thực thi Action a. Di chuyển con trỏ xuống phía dưới dòng //Delay comment b. Click nút Insert Action Command c. Trong Groups chọn Timing Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 73 2. Sử dụng Command Help a. Chọn DelayMsec b. Click Command Help c. Close Help Window 3. Chèn lệnh Delay a. Từ hộp thoại Instruction chọn DelayMsec b. Click OK Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 74 c. Nhập thông số vào: DelayMsec(5000) 4. Biên dịch a. Click nút Test Compile 5. Dùng cửa sổ Output xác định lỗi a. Double-click tin nhắn lỗi trong Output Window Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 75 b. Click chuột sau lệnh DelayMsec(5000) c. Đánh vào ( ; ) d. Lặp lại biên dịch e. Giữ màn hình soạn thảo cho bước kế tiếp Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 76 Tạo lệnh điều kiện 1. Sử dụng câu lệnh if/then 2. Chèn lệnh Action, và biên dịch 3. Click OK, đóng OptoSript editor Thay đổi Flowchart 1. Kết nối khối OptoScript, như hình sau Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 77 2. Đổi tên khối OptoScript là Monitor Fuel Tank Debug OptoScript 1. Thay đổi cài đặt Debug a. Chọn Configure→Full Debug 2. Download giải thuật 3. Run chương trình 4. Kiểm tra a. Đặt breakpoint lên khối Monitor Fuel Tank b.Đợi cho lưu đồ dừng lại ở khối Script c. Click nút Step Into Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 78 d. Click nút Step Into tiếp tục xem thực hiện lệnh theo tuần tự e. Click Step Out thoát khối này 5. Gỡ bỏ Auto Stepping a. Gỡ bỏ breakpoint từ khối OptoScript b. Click nút pause Trở về chế độ Configure mode 1. Để chương trình của bạn vẫn chạy 2. Trở về Configure mode a. Chọn Mode→Configure b. Click Yes c. Save lưu đồ d. Đóng PAC Control Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 79 PAC Display: Operator Interfaces Tạo PAC Display Project 1. Truy cập vào PAC Display Configurator Basic Từ Start menu, chọn Programs→Opto 22→PAC project 8.0→ PAC Display Configurator Basic 2. Tạo PAC Display Project mới a. Chọn file→New Project b. Chọn thư mục C:\Program Files\Opto22\PAC Project 8.0 c. File name: Monitor Convenience Store d. Click Open Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 80 Kết nối với Control Engine 1. Mở hộp thoại Control Engine Chọn Configure→Control Engine(s) 2. Mở cơ sở dữ liệu cho PAC Control tag a. Từ hộp thoại Control Engines, click Add b. Chọn tới đường dẫn C:\Program Files\Opto22\PAC Project 8.0 c. Chọn và mở Convenience Store.idb Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 81 d. Click nút Browse chọn Primary Control Engine Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 82 e. Chọn SNAP PAC control engine f. Click OK đóng Select Control Engine 3. Đóng hộp thoại Configure Control Engine a. Click OK đóng hộp thoại Control Engine Properties b. Click OK đóng hộp thoại Control Engine Thay đổi thuộc tính cho cửa sổ Drawing Window 1. Mở cửa sổ Window Properties Chọn Window→Properties 2. Name: Main 3. Thao tác trên window Properties a. Nhập kích thước cửa sổ X Position: 0 Width: 800 Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 83 Y Position: 0 Height: 600 b. Click System menu c. Click Always in memory (fastest access) d. Click Background Color e. Chọn màu tùy ý f. Click OK đóng hộp thoại Color g. Click OK đóng Window Properties Tạo đèn LED hiển thị 1. Tạo LED a. Chọn vòng tròn từ Tools Window b. Nhấn giữ Ctrl từ bàn phím và kéo chuột định kích cỡ vòng tròn Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 84 2. Tạo Text hiển thị a. Chọn Text tool b. Click phía dưới vòng tròn và nhập vào: # 3. Tạo nhãn a. Chọn Text tool b. Click phía trên vòng tròn và nhập vào: Inside Light Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 85 4. Sắp xếp các đối tượng a. Chọn Select tool b. Click và kéo chuột sao cho chọn hết các đối tượng c. Click chuột phải, chọn Align→Center Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 86 Chức năng màu động 1. Click vào vùng trống để không chọn 3 đối tượng này 2. Chọn thuộc tính động a. Double-click vào vòng tròn b. Dưới vùng Control Engine Driven Attributes, chọn Fill Color Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 87 c. Click Edit 3. Chọn biến rời rạc a. Trong vùng Setup By, chọn Discrete b. Click Tag Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 88 c. Trong vùng Item Type chọn Digital Output Point d. Trong vùng Item Name chọn Inside_Light e. Click OK 4. Chọn màu đỏ cho trạng thái ON a. Trong vùng Discrete, click ô màu đen dưới ON b. Chọn màu đỏ và Click OK Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 89 c. Click OK đóng hộp thoại Dynamic Attribute 5. Chọn thuộc tính hoạt động a. Từ hộp thoại Graphic Dynamic Attributes, click Send Discrete b. Click Edit mở hộp thoại Dynamic Attribute c. Click Tag d. Trong vùng Item Type chọn Digital Output Point e. Trong vùng Item Name chọn Inside_Light Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 90 f. Click OK 6. Chọn kiểu Toggle a. Trong vùng Fixed data chọn Toggle b.Click OK 7. Đóng hộp thoại Graphic Dynamic Attributes Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 91 Click OK Chức năng Text động 1. Mở hộp thoại Graphic Dynamic Attributes a. Double-click # b. Double click Text in from Control Engine 2. Tạo thuộc tính động a. Trong vùng Setup By, chọn Discrete b. Click Tag 3. Chọn biến rời rạc a. Trong vùng Item Type chọn Digital Output Point b. Trong vùng Item Name chọn Inside_Light Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 92 c. Click OK đóng hộp thoại Discrete 4. Hoàn thành thuộc tính động a. Trong vùng On, nhập vào ON b. Trong vùng Off, nhập vào OFF c. Trong vùng Text Justification, chọn Center d. Click OK đóng hộp thoại Dynamic Attribute e. Click OK hộp thoại Graphic Dynamic Attributes Tạo đèn hiển thị cho Outside Light 1. Chọn tất cả 3 đối tượng 2. Copy và paste a. Click chuột phải b. Chọn Duplicate c. Kéo các đối tượng mới về bên phải Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 93 3. Soạn thảo Text a. Click vào cửa sổ để thôi chọn các đối tượng b. Click nhãn Inside Light, click chuột phải c. Chọn Edit Text d. Nhập vào Outside Light Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 94 e. Click OK Gán biến vào Outside Light 1. Mở hộp thoại Graphic Dynamic Attributes, cho đối tượng Outside Light a. Double-click vòng tròn Outside Light b. Dưới vùng Control Engine Driven Attributes, Double-click Fill Color c. Trong hộp thoại Dynamic Attribute, Click Tag d. Trong vùng Item Name chọn Outside_Light Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 95 e. Click OK đóng hộp thoại Discrete Tag f. Click OK đóng hộp thoại Dynamic attribute-Fill Color 2. Thay đổi thuộc tính hoạt động a. Trong hộp thoại Graphic Dynamic Attributes, double-click Send Discrete b. Trong hộp thoại Dynamic Attribute, Click Tag Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 96 c. Chọn Outside_Light d. Đóng các hộp thoại 3. Gán Text Outside Light cho biến a. Double-click text động ouside light Tài liệu hướng dẫn lập trình PAC-OPTO22 Công ty Daviteq – 245 Hậu Giang P5 Q6 – Tel: 08.2932662 – Fax: 08.2932663 97 b. Trong hộp thoại Graphic Dynamic

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhuong_dan_su_dung_pac_opto22.pdf
Tài liệu liên quan