Kế hoạch bài dạy khối 4 & 5 (buổi sáng) - Tuần 11 - Giáo viên: Quảng Đại Vĩnh

Môn: Toán 5 ( TC) Chiều

Bài: Phép Tính Số Thập Phân (tiết 22 )

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh các kiến thức đã học về các phép tính số thập phân.

2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

 

doc19 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 05/12/2018 | Lượt xem: 102 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bài dạy khối 4 & 5 (buổi sáng) - Tuần 11 - Giáo viên: Quảng Đại Vĩnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 11 THỨ/ NGÀY BUỔI SÁNG Tiết PPCT Môn Tên bài dạy Nội dung lồng ghép, tích hợp Thứ 2 06/11 .. Thứ 3 07/11. .. 21 TTC4A Luyện tập 21 TVTC4A Luyện đọc: ông trạng thả diều Thứ 4 08/11 .. 11 KC4A Bàn chân kì diệu 11 KT4A Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột 21 TTC5A Phép tính số thập phân 21 TVTC5A Luyện đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ Thứ 5 09/11 .. 22 TVTC5A Luyện viết 11 KT5A Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống 11 HĐNG5A Giao lưu tìm hiểu về ngày Nhà giáo Thứ 6 10/11. .. 22 TVTC4A Luyện viết 22 TTC4A Luyện tập Thứ ba ngày 07/11/2017 Môn: Toán 4 Bài: Ôn Tập Tổng Hợp (tiết 21) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh các kiến thức về tính nhẩm, tính thuận tiện, đổi đơn vị đo và giải toán văn. 2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng. 3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên Hoạt động học tập của học sinh 1. Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức. - Giới thiệu nội dung rèn luyện. 2. Các hoạt động rèn luyện: a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu các bài tập trên phiếu. yêu cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài. - Giáo viên chia nhóm theo trình độ. - Phát phiếu luyện tập cho các nhóm. - Hát - Lắng nghe. - Học sinh quan sát và chọn đề bài. - Học sinh lập nhóm. - Nhận phiếu và làm việc. b. Hoạt động 2: Thực hành ôn luyện (20 phút): Bài 1. Tính nhẩm: a) 673 x 10 = . b) 570 : 10 = 4521 x 100 = . . 6000 : 100 = . 23045 x 1000 = .. 903000 : 1000 = . Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm : a) 100kg = tạ 1000g = kg 1000kg = tấn 700kg = tạ 5000g = kg 3000kg = tấn b) 100cm = m 1000mm =m 1000m = km 600cm = m 9000mm =m 4000m = km.. Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất : a) 29 x 5 x 2 = = b) 143 x 25 x 4 = ...... = c) 382 x 2 x 50 = .... = Bài 4. Chị Hà mua 2 hộp kẹo, mỗi hộp chứa 4 túi kẹo, mỗi túi có 25 chiếc kẹo. Hỏi chị Hà mua được bao nhiêu chiếc kẹo? Bài giải c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút): - Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài. - Giáo viên chốt đúng - sai. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện. - Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài. - Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp. - Học sinh nhận xét, sửa bài. - Học sinh phát biểu. Moân : Tiếng Việt 4 (TC) Bài: LuyÖn ®äc Tieát : 21 I. MỤC TIÊU: - Đọc đúng,phát âm đúng dễ đọc sai. - Biết ngắt nghỉ,nhấn giọng ở một số từ, lời nói của nhân vật. - Biết kể lại đoạn còn thiếu trong bài. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Sách củng cố buổi chiều Phiếu bài tập (nếu không có sách) III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Ổn định : 2. Luyện đọc: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH Luyện đọc bài - Yêu cầu HS nhấn giọng ở những từ ngữ gạch chân - HS luyện đọc theo nhóm 2 2 - Hs đọc bài trước lớp GV nhận xét giọng đọc Yêu cầu HS đọc bài tập 2 Tổ chức HS làm việc cá nhân vào sách GV kiểm tra bài một số bạn Luyện đọc bài Đọc yêu cầu bt HS làm việc theo nhóm đôi Đại diện nhóm trả lời HS nhận xét nhóm ban GV nhận xét 3. Củng cố - Dặn dò : - Nhắc nhở HS về nhà luyện đọc những bài tập đọc đã học, học thuộc các bài thơ. - Học bài cũ và chuẩn bị bài mới. ¤ng Tr¹ng th¶ diÒu 1. LuyÖn ®äc diÔn c¶m ®o¹n v¨n ë d­íi, theo gîi ý sau : – §äc víi giäng kÓ chËm r·i, béc lé th¸i ®é ca ngîi “chó bÐ th¶ diÒu” NguyÔn HiÒn. – Ng¾t h¬i hîp lÝ ë mét sè c©u (VD : ThÇy ph¶i kinh ng¹c v× chó häc ®Õn ®©u hiÓu ngay ®Õn ®ã / vµ cã trÝ nhí l¹ th­êng) ; tËp nhÊn giäng ë mét sè tõ ng÷ béc lé th¸i ®é ca ngîi (VD : kinh ng¹c, l¹ th­êng, hai m­¬i trang s¸ch,...) hoÆc gîi t¶ sù v­ît khã trong häc tËp cña “chó bÐ th¶ diÒu” (VD : bá häc, nghe gi¶ng nhê, m­în vë,...). Lªn s¸u tuæi, chó häc «ng thÇy trong lµng. ngay ®Õn ®ã . lµ ngãn tay hay m¶nh g¹ch vì ; cßn ®Ìn / lµ vá trøng th¶ ®om ®ãm vµo trong. 2. G¹ch d­íi tõ ng÷ gîi t¶ cÇn nhÊn giäng, sau ®ã tËp ®äc nh÷ng c©u sau víi th¸i ®é tù hµo, ca ngîi NguyÔn HiÒn : BËn lµm, bËn häc nh­ thÕ mµ c¸nh diÒu cña.. häc trß cña thÇy. 3. Nèi « ch÷ (tôc ng÷, thµnh ng÷) ë cét A víi « ch÷ ghi néi dung, ý nghÜa t­¬ng øng ë cét B : A B a) T tuæi trÎ tµi cao. (1) Cã ý chÝ quyÕt t©m vµ lßng kiªn tr× th× sÏ lµm nªn sù nghiÖp. b) C có c hÝ th× nªn. (2) C«ng danh, sù nghiÖp ®­îc thµnh ®¹t ®óng nh­ ý muèn. c) C c«ng thµnh danh to¹i. (3) Tuæi cßn trÎ nh­ng cã tµi n¨ng xuÊt s¾c h¬n ng­êi. 4. §iÒn tiÕp vµo chç trèng ®Ó ghi l¹i néi dung, ý nghÜa cña c©u chuyÖn ¤ng Tr¹ng th¶ diÒu : C©u chuyÖn ¤ng Tr¹ng th¶ diÒu ca ngîi chó bÐ .................................... võa th«ng minh võa ............................................. nªn ®· ®ç ...................... khi míi ................. tuæi. Tuần 11 Thứ tư ngày 07/11/2017 Môn: Kể chuyện 4 Baøi daïy : Baøn chaân kì dieäu Tiết: 11 A .MUÏC TIEÂU : (Theo chuaån KTKN ) ( SGK: 107 ) - Nghe vaø quan saùt tranh ñeå keå laïi ñöôïc töøng ñoaïn , keå noái tieáp ñöôïc toaùn boä caâu chuyeän Baøn chaân kì dieäu ( do GV keå ) - Hieåu ñöôïc yù nghóa caâu chuyeän : Ca ngôïi taám göông Nguyeån Ngoïc Kyù giaøu nghò löïc , coù yù chí vöôn leân trong hoïc taäp vaø reøn luyeän . B .CHUAÅN BÒ - Caùc tranh minh hoïa trong SGK C . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : GIAÙO VIEÂN HOÏC SINH I / Kieåm tra Keå laïi caâu ñaõnghe ñaõ ñoïc noùi veà öôùc mô ñeïp II / Baøi môùi : 1 / Giôùi thieäu baøi : - GV ghi töïa baøi 2 / GV keå laïi caâu chuyeän : Baøn chaân kì dieäu Keå (2, 3 laàn). - GV keå laàn 1 - GV keå laàn 2, 3 – vöøa keå vöøa chæ vaøo tranh minh hoïa phoùng to treân baûng. 3 / Höôùng daãn HS keå chuyeän,trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän. Keå chuyeän trong nhoùm. b) Thi keå chuyeän tröôùc lôùp. GV hoûi: Qua caâu chuyeän naøy, em hoïc ñöôïc ñieàu gì ôû anh Nguyeãn Ngoïc Kyù. GV noùi hoïc ôû anh Kyù quyeát taâm vöôn leân giaøu nghi löïc bieát vöôït khoù ñaït ñieàu mính mong muoán . qua ñoù em caùng coá gaéng nhieàu hôn . Caû lôùp bính choïn nhoùm caù nhaân keå chuyeän haáp daãn nhaát , naän xeùt lôøi keå baïn ñuùng nhaát . D . CUÕNG COÁ - DAËN DOØ : - GV nhaän xeùt tieát hoïc, bieåu döông nhöõng HS hoïc toát. - Yeâu caàu HS veà nhaø taäp keå laïi caâu chuyeän treân cho ngöôøi thaân. Chuaån bò baøi taäp KC tuaàn 12 - 2 HS nhaéc laïi - HS laéng nghe keát hôïp vôùi giôùi thieäu veà oâng Nguyeãn Ngoïc Kyù - HS noái tieáp nhau ñoïc caùc yeâu caàu cuûa baøi taäp. - HS keå theo caëp hoaëc theo nhoùm 3 em (moãi em tieáp noái nhau keå theo 2 tranh),sau ñoù moãi em keå toøan chuyeän, trao ñoåi veà caùc ñieàu maø em ñaõ hoïc ñöôïc töø Nguyeãn Ngoïc Kí - ( HS khaù ,gioûi ) thi keå töøng ñoïan cuûa caâu chuyeän 4 – 5 em - 1 vaøi HS thi keå toøan boä caâu chuyeän * Moãi nhoùm HS keå xong phaûi noùi veà ñieàu caùc em hoïc ñöôïc cuûa anh Nguyeãn Ngoïc Kí : - Anh Kyù bò taøn taät nhöng vaãn khaùt khao ñöôïc hoïc haønh, trôû thaønh ngöôøi coù ích. - Anh Kyù raát coù yù chí vöôn leân, khoâng chaùn naûn vì bò taøn taät. - Anh Kyù laø ngöôøi giaøu nghò löïc, bieát vöôït khoù ñeå ñaït ñöôïc ñieàu mình mong öôùc. Môn: Kĩ Thuật 4 Bài : KHÂU VIỀN ĐƯỜNG GẤP MÉP VẢI BẰNG MŨI KHÂU ĐỘT ( Tiết 11 ) A .MỤC TIÊU : - Biết cách khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa . - Khâu viền được đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa . Các mũi khâu tương đối đều nhau . Đường khâu ít bị dúm . Với học sinh khéo tay : - Khâu viền được đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột thưa . Các mũi khâu tương đối đều nhau , Đường khâu ít bị dúm . B .CHUẨN BỊ : - Mẫu đường gấp mép vải được khâu viền bằng các mũi khâu đột (quần, áo, túi xách, bao gối...). - Vật liệu và dụng cụ cần thiết : + Một mảnh vải trắng hoặc màu có kích thước 20cm x 30cm + Len hoặc sợi khác với màu vải + Kim khâu len, kéo cắt vải, bút chì, thước C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH I / Ổn định tổ chức II / Kiểm tra bài cũ Tiết 1 - Nêu thao tác kĩ thuật. III / Bài mới: a. Giới thiệu bài: Tiết 2, 3 b .Hướng dẫn: + Hoạt động 1: HS thực hành khâu viền đường gấp mép vải. - Gọi 1 HS nhắc lại phần ghi nhớ và thực hiện thao tác gấp mép vải. - GV nhận xét, củng cố các bước: + Bước 1: Gấp mép vải. + Bước 2: Khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột. - Kiểm tra vật liệu, dụng cụ thực hành của HS và nêu yêu cầu, thời gian hoàn thành sản phẩm. - Quy định thời gian hoàn thành sản phẩm 20 phút - GV quan sát, uốn nắn thao tác chưa đúng hoặc chỉ dẫn cho HS còn lúng túng. * GV lưu ý HS - Chú ý cách cầm kim , khi rút chỉ . - không đùa nghịch khi thực hành + Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập. - GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm thực hành. - Các tiêu chuẩn đánh giá. + Gấp được mảnh vải phẳng, đúng kĩ thuật. + Khâu viền bằng mũi khâu đột. + Mũi khâu tương đồi đều, phẳng. + Hoàn thành sản phẩm đúng thời hạn. - GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập. IV / CỦNG CỐ –DĂN DÒ - Nhận xét tiết học. - Chuẩn bị bài: Thêu móc xích - Hát - HS lên trình bài - 2 em nhắc lại cả lớp lắng nghe - HS để lên bàn dụng cụ vật liệu thực hành để GV kiểm tra . - HS thực hành gấp mép vải và khâu viền đường gấp mép vải bằng mũi khâu đột. - HS trưng bày các sản phẩm của mình đã hoàn thành . - HS tự đánh giá sản phẩm. Môn: Toán 5 ( TC) Bài: Phép Tính Số Thập Phân (tiết 21) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh các kiến thức đã học về các phép tính số thập phân. 2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng. 3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên Hoạt động học tập của học sinh 1. Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức. - Giới thiệu nội dung rèn luyện. 2. Các hoạt động rèn luyện: a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu các bài tập trên phiếu. yêu cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài. - Giáo viên chia nhóm theo trình độ. - Phát phiếu luyện tập cho các nhóm. - Hát - Lắng nghe. - Học sinh quan sát và chọn đề bài. - Học sinh lập nhóm. - Nhận phiếu và làm việc. b. Hoạt động 2: Thực hành ôn luyện (20 phút): Bài 1. Đặt tính rồi tính : a) 72,19 – 38,71 b) 153,6 - 48,29 c) 258,4 - 109 ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ Bài 2. Tìm x: a) 20,4 + x = 85,2 b) 98,7 - x = 95,5 ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... Bài 3 Tính bằng hai cách: 826,7 – ( 426,7 + 150) 826,7 – ( 426,7 + 150) ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... ..................................... Bài 4 Trang trại nhà bác Hoa rộng 2,8ha. Bác dành 1,32 ha để trồng cây và 0,8 ha để làm ao nuôi cá. Hỏi diện tích đất còn lại là bao nhiêu mét vuông? Bài giải .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút): - Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài. - Giáo viên chốt đúng - sai. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện. - Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài. - Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp. - Học sinh nhận xét, sửa bài. - Học sinh phát biểu. Môn : Tiếng Việt 5 Luyện đọc Bài: CHUYỆN MỘT KHU VƯỜN NHỎ Tiết: 21 I. Yêu cầu cần đạt - Hs đọc trôi chảy, nhấn giọng một số từ ngữ gợi tả trong bài “Chuyện một khu vườn nhỏ”. - Hs nắm vững được nội dung bài - Hs trả lời được câu hỏi 2 trong bài tập II. Chuẩn bị - Bảng phụ chép sẵn BT1 của bài “Chuyện một khu vườn nhỏ”. III. Các hoạt động day – hoc: HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 1. Ổn định 2. Bài mới - Giới thiệu bài: Luyện đọc Bài “Chuyện một khu vườn nhỏ”. * Bài tập 1: - GV cho HS đọc yêu cầu bài tập - GV dán bảng hướng dẫn - GV yêu cầu HS gạch dưới những từ cần nhấn giọng - GV chốt lại tuyên dương * Bài tập 2: Cho HS đọc yêu cầu - Gv gợi ý thực hiện - GV cho HS thực hiện nhóm đôi - GV nhận xét *Bài tập 3: - GV cho HS đọc yêu cầu - GV gợi ý cho HS cách làm - GV cho HS làm việc theo nhóm 4 - GV cho HS trình bày - GV nhận xét, tuyên dương 3. Củng cố dặn dò - Nhận xét tiết học - Lắng nghe - HS đọc yêu cầu - HS gạch dưới những từ cần nhấn giọng: hé mây, xanh biếc, săm soi, thản nhiên, líu ríu, cầu viện, hiền hậu, đất lành chim đậu - Luyện đọc cặp - Thi đọc - HS lắng nghe và nhận xét - HS lắng nghe - Đọc yêu cầu - HS lắng nghe - HS làm việc theo nhóm - HS trình bày kết quả thảo luận Đáp án a - HS đọc yêu cầu - Lắng nghe - HS thảo luận nhóm - HS trình bày các nhóm khác theo dõi, nhận xét Đáp án: a – 3, b – 4, c – 1, d - 2 Tuần 11 Thứ năm ngày 09/11/2017 Môn: Toán 5 ( TC) Chiều Bài: Phép Tính Số Thập Phân (tiết 22 ) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh các kiến thức đã học về các phép tính số thập phân. 2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng. 3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên Hoạt động học tập của học sinh 1. Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức. - Giới thiệu nội dung rèn luyện. 2. Các hoạt động rèn luyện: a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu các bài tập trên phiếu. yêu cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài. - Giáo viên chia nhóm theo trình độ. - Phát phiếu luyện tập cho các nhóm. - Hát - Lắng nghe. - Học sinh quan sát và chọn đề bài. - Học sinh lập nhóm. - Nhận phiếu và làm việc. b. Hoạt động 2: Thực hành ôn luyện (20 phút): Bài 1. Đặt tính rồi tính : a) 75,32 x 14 b) 106,7 x 2,8 c) 419 x 0,72 ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ ........................ Bài 2. Tính : a) 615,4 – 317,6 + 91 = ............................. = ............................. b) 88,7+ 65,58 – 49,18 = .......................... = ........................... Bài 3. 54,6 – 35,8 ....... 46,7 – 22,31 647,38 + 29,73 ..... 29,73 + 647,38 28,7 15 .......... 16 24,9 Bài 4. Một cánh đồng trồng lúa rộng 7ha. Trung bình mỗi héc-ta thu hoạch được 8,5 tấn thóc. Hỏi trên cánh đồng đó thu hoạch được tất cả bao nhiêu tấn thóc? Bài giải .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... .................................................................................................................... c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút): - Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài. - Giáo viên chốt đúng - sai. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện. - Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài. - Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp. - Học sinh nhận xét, sửa bài. - Học sinh phát biểu. Moân: LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT Baøi: LUYỆN VIẾT tiết: 22 I. Yêu cầu cần đạt - HS tìm được các cặp quan hệ từ - HS nắm được cách viết một lá đơn II. Chuẩn bị - Bảng phụ chép sẵn BT1 III. Các hoạt động HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 1. Ổn định 2. Bài mới - Giới thiệu bài: Luyện viết * Bài tập 1: - GV dán bảng hướng dẫn - GV gọi HS đọc yêu cầu - GV cho HS thảo luận nhóm đôi - GV chốt lại tuyên dương * Bài tập 2: - GV cho HS đọc yêu cầu bài tập - GV gợi ý - GV cho HS thảo luận theo nhóm 6 - GV cho HS trình bày - GV nhận xét 3. Củng cố dặn dò - Nhận xét tiết học - Đọc yêu cầu - Thảo luận theo nhóm - Trình bày + Nhận xét Đáp án: a) Nhờ mà b) Nếu thì c) Tuy nhiên d) Không những mà - HS đọc yêu cầu - HS lắng nghe - HS thảo luận nhóm - HS trình bày Kó thuaät 5 Bài: RÖÛA DUÏNG CUÏ NAÁU AÊN VAØ AÊN UOÁNG Tiết: 11 I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU - Nêu được tác dụng của việc rữa sạch dụng cụ nấu ăn và ăn uống. - Biết cách rữa sạch dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình. - Biết liên hệ với việc rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống trong gia đình. II. CHUAÅN BÒ: - Moät soá baùt , ñóa , nöôùc röûa cheùn . - Tranh aûnh minh hoïa theo noäi dung SGK . - Phieáu ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp . III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 1. Khôûi ñoäng : (1’) Haùt . 2. Baøi cuõ : (3’) Baøy , doïn böõa aên trong gia ñình . - Neâu laïi ghi nhôù baøi hoïc tröôùc . 3. Baøi môùi : (27’) Röûa duïng cuï naáu aên vaø aên uoáng . a) Giôùi thieäu baøi : Nhaân daân ta coù caâu Nhaø saïch thì maùt , baùt saïch ngon côm . Ñieàu ñoù cho thaáy laø muoán coù ñöôïc böõa aên ngon , haáp daãn thì khoâng chæ caàn cheá bieán moùn aên ngon maø coøn phaûi bieát caùch laøm cho duïng cuï naáu aên saïch seõ , khoâ raùo . b) Caùc hoaït ñoäng : Hoaït ñoäng 1 : Tìm hieåu muïc ñích , taùc duïng cuûa vieäc röûa duïng cuï naáu aên vaø aên uoáng . MT : Giuùp HS naém muïc ñích , taùc duïng cuûa vieäc röûa duïng cuï naáu aên vaø aên uoáng . PP : Tröïc quan , ñaøm thoaïi , giaûng giaûi . - Ñaët caâu hoûi ñeå HS neâu teân caùc duïng cuï naáu aên vaø aên uoáng thöôøng duøng . - Neâu vaán ñeà : Neáu nhö duïng cuï naáu , baùt , ñuõa khoâng ñöôïc röûa saïch sau böõa aên thì seõ theá naøo ? - Nhaän xeùt , toùm taét noïi dung HÑ1 : Baùt , ñuõa , thìa , ñóa sau khi ñöôïc söû duïng aên uoáng nhaát thieát phaûi ñöôïc coï röûa saïch seõ , khoâng ñeå qua böõa sau hay qua ñeâm . Vieäc laøm naøy khoâng nhöõng laøm cho chuùng saïch seõ , khoâ raùo , ngaên chaën ñöôïc vi truøng gaây beänh maø coøn coù taùc duïng baûo quaûn , giöõ cho chuùng khoâng bò hoen ræ . Hoaït ñoäng lôùp . - Ñoïc muïc 1 , neâu taùc duïng cuûa vieäc röûa duïng cuï naáu , baùt , ñuõa sau böõa aên . Hoaït ñoäng 2 : Tìm hieåu caùch röûa saïch duïng cuï naáu aên vaø aên uoáng . MT : Giuùp HS naém caùch röûa saïch duïng cuï naáu aên vaø aên uoáng . PP : Giaûng giaûi , ñaøm thoaïi , tröïc quan . - Nhaän xeùt , höôùng daãn HS caùc böôùc nhö SGK : + Tröôùc khi röûa , caàn doàn heát thöùc aên coøn laïi treân baùt , ñóa vaøo moät choã ; sau ñoù traùng qua moät löôït baèng nöôùc saïch . + Khoâng röûa ly uoáng nöôùc cuøng baùt , ñóa ñeå traùnh muøi hoâi cho chuùng . + Neân duøng nöôùc röûa baùt hoaëc nöôùc vo gaïo ñeå röûa . + Röûa 2 laàn baèng nöôùc saïch ; duøng mieáng röûa hoaëc xô möôùp coï caû trong laãn ngoaøi . + Uùp töøng duïng cuï ñaõ röûa saïch vaøo roå cho raùo nöôùc tröôùc khi xeáp leân keä ; coù theå phôi khoâ cho raùo . - Höôùng daãn HS veà nhaø giuùp ñôõ gia ñình röûa baùt . Hoaït ñoäng lôùp . - Moâ taû caùch röûa duïng cuï naáu aên vaø aên uoáng sau böõa aên ôû gia ñình . - Quan saùt hình , ñoïc muïc 2 , so saùnh caùch röûa baùt ôû gia ñình vôùi caùch röûa baùt ñöôïc trình baøy trong SGK . Hoaït ñoäng 3 : Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp . MT : Giuùp HS naém ñöôïc keát quaû hoïc taäp cuûa mình . PP : Giaûng giaûi , ñaøm thoaïi , tröïc quan . - Söû duïng caâu hoûi cuoái baøi ñeå ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS . - Neâu ñaùp aùn cuûa baøi taäp . - Nhaän xeùt , ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HS . 4. Cuûng coá : (3’) - Neâu laïi ghi nhôù SGK . - Giaùo duïc HS coù yù thöùc giuùp ñôõ gia ñình . 5. Daën doø : (1’) - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Daën HS hoïc thuoäc ghi nhôù , ñoïc tröôùc baøi hoïc sau . Hoaït ñoäng lôùp . - Ñoái chieáu keát quaû baøi laøm vôùi ñaùp aùn ñeå töï ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa mình . - Baùo caùo keát quaû töï ñaùnh giaù . Tiết HĐNGLL 5 đã soạn riêng Thứ sáu ngày 10/11/2017 Moân : Tiếng Việt 4 (TC) Bài: LuyÖn viÕt (Tiết 22) I. MỤC TIÊU: - Củng cố cho HS đóng vai để luyện tập trao đổi ý kiến với người thân. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : Sách củng cố buổi chiều Phiếu bài tập (nếu không có sách) III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 1.Ổn định : 2. Luyện viết : 1. §äc ®o¹n trao ®æi d­íi ®©y, h·y ghi ý kiÕn cña em vµo chç trèng (cét A) nh»m thuyÕt phôc ng­êi chÞ ñng hé nguyÖn väng cña em muèn häc líp n¨ng khiÕu vÒ vÏ. (Cã thÓ dùa vµo gîi ý thuyÕt phôc ghi ë cét B). A B Em : – ChÞ ¬i, em muèn tham gia líp häc vÏ do nhµ tr­êng tæ chøc vµo chñ nhËt h»ng tuÇn. Em sÏ xin phÐp bè mÑ. ChÞ ñng hé em nhÐ ! ChÞ : – ChÞ chØ lo em häc c¸c m«n trªn líp ch­a kh¸ mµ l¹i ®i häc thªm vÒ vÏ. LiÖu cã ¶nh h­ëng ®Õn viÖc häc tËp kh«ng Em : – .. ChÞ : – Em muèn cã dÞp vui ch¬i víi c¸c b¹n vµo ngµy chñ nhËt chø g× ? Mäi khi em vÉn dän dÑp nhµ cöa gióp bè mÑ vµo ngµy ®ã. Ch¼ng lÏ em ®Ó bè mÑ vµ chÞ vÊt v¶ thªm sao ? Em : – . ChÞ : – Tõ nhµ ®Õn tr­êng h¬i xa, bè mÑ vÉn ph¶i thay nhau ®­a ®ãn em ®i häc. NÕu cã ngµy gia ®×nh bËn viÖc, kh«ng ai ®­a ®ãn em ®­îc th× sao ? Em : – ChÞ : – Em ®· quyÕt t©m vµ biÕt suy nghÜ nh­ thÕ th× chÞ t¸n thµnh. Em cø xin phÐp bè mÑ, chÞ sÏ nhiÖt t×nh ñng hé. Em : – Hay qu¸ ! Em c¶m ¬n chÞ. 3. Củng cố - Dặn dò : - Nhắc nhở về nhà học bài cũ và chuẩn bị bài – VD : Em chØ häc vÏ mçi tuÇn mét buæi ; ®ã lµ dÞp nghØ ng¬i vÒ tinh thÇn ®Ó sau ®ã häc tèt h¬n,... – VD : Em sÏ tranh thñ dän dÑp nhµ cöa vµo thø b¶y ; sÏ xÕp ®Æt ®å dïng gän gµng, ng¨n n¾p ®Ó chÞ ®ì c«ng dän dÑp... – VD : Em ®· bµn víi b¹n Minh cïng xin phÐp bè mÑ ®Ó bè mÑ hai nhµ thu xÕp ®­a ®ãn hé ; hoÆc cïng b¹n Minh ®i bé vÒ nhµ... Môn: Toán 4 Bài: Ôn Tập Tổng Hợp - Tiết 22 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh các kiến thức về tính thuận tiện, đọc và đổi đơn vị đo và giải toán văn. 2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng. 3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên Hoạt động học tập của học sinh 1. Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức. - Giới thiệu nội dung rèn luyện. 2. Các hoạt động rèn luyện: a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu các bài tập trên phiếu. yêu cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài. - Giáo viên chia nhóm theo trình độ. - Phát phiếu luyện tập cho các nhóm. - Hát - Lắng nghe. - Học sinh quan sát và chọn đề bài. - Học sinh lập nhóm. - Nhận phiếu và làm việc. b. Hoạt động 2: Thực hành ôn luyện (20 phút): Bài 1. Viết số thích hợp vào chỗ chấm : a) 1dm2 = .cm2 4dm2 = .cm2 32dm2 =. cm2 100cm2 = dm2 600cm2 = dm2 8700cm2 = ... dm2 b) 1m2 = dm2 3m2 = dm2 800dm2 = ..m2 1m2 = ..cm2 2m2 = cm2 40 000cm2 = ......m2 c) 6m2 = dm2 7m2 = dm2 900dm2 = ..m2 8m2 = ..cm2 9m2 = cm2 30 000cm2 = ......m2 500cm2 = dm2 200cm2 = dm2 6000cm2 = ... dm2 Năm mươi sáu đề-xi-mét vuông 67m2 Sáu mươi bảy mét vuông 56dm2 Ba mươi hai đề-xi-mét vuông 32dm2 Năm trăm đề-xi-mét vuông 89m2 Tám mươi chín mét vuông 500dm2 Bài 2. Nối (theo mẫu): Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất : a) 87 x 2 x 5 = b) 139 x 125 x 8 = ... Bài 4. Người ta đã sử dụng 300 viên gạch hình vuông có cạnh 30cm để lát kín nền một phòng họp. Hỏi phòng họp đó có diện tích là bao nhiêu mét vuông, biết diện tích phần mạch vữa là không đáng kể? Bài giải c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút): - Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài. - Giáo viên chốt đúng - sai. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện. - Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài. - Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp. - Học sinh nhận xét, sửa bài. - Học sinh phát biểu.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGIAO AN T11.doc
Tài liệu liên quan