Kế hoạch bài dạy khối 4 & 5 (buổi sáng) - Tuần 3 - Giáo viên: Quảng Đại Vĩnh

Môn: Toán 5 Rèn Toán

Bài: Ôn Tập Phân Số (tiết 6)

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh các kiến thức đã học về phân số.

2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng.

3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận.

II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập.

2. Học sinh: Đồ dung học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU:

 

doc24 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 05/12/2018 | Lượt xem: 53 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Kế hoạch bài dạy khối 4 & 5 (buổi sáng) - Tuần 3 - Giáo viên: Quảng Đại Vĩnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Học sinh nhận xét, sửa bài. - Học sinh phát biểu. Môn: Tiếng Việt 4 (TC) Bài: Truyện Cổ Nước Mình - Thư Thăm Bạn Tiết:5 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố kiến thức cho học sinh về đọc thành tiếng và đọc thầm. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc diễn cảm và đọc hiểu cho học sinh. 3. Thái độ: Yêu thích môn học. * Phân hóa: Học sinh trung bình chỉ đọc tự chọn đoạn a hoặc b, làm tự chọn 1 trong 3 bài tập; học sinh khá đọc đoạn b, làm tự chọn 2 trong 3 bài tập; học sinh giỏi thực hiện hết các yêu cầu. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên Hoạt động học tập của học sinh 1. Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức - Giới thiệu nội dung rèn luyện. - Phát phiếu bài tập. 2. Các hoạt động chính: a. Hoạt động 1: Luyện đọc thành tiếng (12 phút) * Mục tiêu: Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh. * Cách tiến hành: - Giáo viên đưa bảng phụ có viết sẵn đoạn cần luyện đọc: a) “Tôi yêu truyện cổ nước tôi Vừa nhân hậu lại tuyệt vời sâu xa Thương người rồi mới thương ta Yêu nhau dù mấy cách xa cũng tìm Ở hiền thì lại gặp hiền Người ngay thì được phật, tiên độ trì. Mang theo truyện cổ tôi đi Nghe trong cuộc sống thầm thì tiếng xưa.” - Yêu cầu học sinh nêu lại cách đọc diễn cảm đoạn viết trên bảng. - Giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng gạch chéo vào những chỗ cần ngắt giọng. - Yêu cầu học sinh giải thích lí do. - Tổ chức cho học sinh luyện đọc theo nhóm đôi rồi thi đua đọc trước lớp. - Nhận xét, tuyên dương. - Hát - Lắng nghe. - Nhận phiếu. - Quan sát, đọc thầm đoạn viết. b) “...Nhưng chắc là Hồng cũng tự hào về tấm gương dũng cảm của ba xả thân cứu người giữa dòng nước lũ. Mình tin rằng theo gương ba, Hồng sẽ vượt qua nỗi đau này. Bên cạnh Hồng còn có má, có cô bác và có cả những người bạn mới như mình...”. - Nêu lại cách đọc diễn cảm. - 2 em xung phong lên bảng, mỗi em 1 đoạn, lớp nhận xét. - Học sinh giải thích lí do, lớp nhận xét. - Học sinh luyện đọc nhóm đôi (cùng trình độ). Đại diện nhóm đọc thi đua trước lớp. - Lớp nhận xét. b. Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu (15 phút) * Mục tiêu: Rèn kĩ năng đọc hiểu cho học sinh. * Cách tiến hành: - Giáo viên yêu cầu học sinh lập nhóm 4, thực hiện trên phiếu bài tập của nhóm. - Gọi 1 em đọc nội dung bài tập trên phiếu. Bài 1. Đọc nội dung thư ở cột A, xác định tác dụng từng phần của bức thư rồi ghi vào chỗ trống ở cột B : phần mở đầu bức thư hoặc kết thúc bức thư. A B Hoà Bình, ngày 5 tháng 8 năm 2000Bạn Hồng thân mến,... Phần ............................. nêu rõ địa điểm, thời gian viết thư, lời thưa gửi hoặc chào hỏi người nhận thư. Chúc Hồng khoẻ. Mong nhận được thư bạn. Bạn mới của Hồng Quách Tuấn Lương Phần ............................. ghi lời chúc hoặc lời nhắn nhủ, cảm ơn, hứa hẹn, kí tên, ghi họ tên người viết thư. - Yêu cầu các nhóm thực hiện và trình bày kết quả. - Nhận xét, sửa bài. 1. Học sinh ghi theo thứ tự : mở đầu bức thư, kết thúc bức thư. - 1 em đọc to, cả lớp đọc thầm. Bài 2. Sáu dòng thơ đầu cho thấy truyện cổ nước nhà có đặc điểm gì nổi bật khiến tác giả yêu thích ? Ghi dấu X vào ô trống (£) trước ý trả lời đúng : £ Vừa nhân hậu lại vừa có phật, tiên độ trì. £ Vừa nhân hậu lại vừa có ý nghĩa rất sâu xa. £ Vừa giàu tình thương vừa có nhiều may mắn. Bài 3. Các câu thơ “Thị thơm thị giấu người thơm.... Sẽ thành khúc gỗ, chẳng ra việc gì.” muốn nhắc đến hai truyện cổ nào? Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng: a. Tấm Cám, Sự tích dưa hấu. b. Nàng tiên Ốc, Đẽo cày giữa đường. c. Tấm Cám, Đẽo cày giữa đường. - Các nhóm thực hiện, đại diện nhóm trình bày kết quả. - Các nhóm khác nhận xét, sửa bài. 2. Đánh dấu X vào ô trống thứ nhất và hai. 3. Khoanh tròn vào chữ c. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn đọc. - Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài. - Học sinh phát biểu. Thứ tư ngày 13/9/2017 Môn: Kể chuyện 4 Baøi daïy : Keå chuyeän ñaõ nghe , ñaõ ñoïc Tiết: 3 A .MUÏC TIEÂU : (Thoe chuaån KTKN ) - Keå ñöôïc caâu chuyeän ( maãu chuyeän , ñoaïn truyeän ) ñaõ nghe , ñaõ ñoïc coù nhaân vaät , coù yù nghóa , noùi veà loøng nhaân haäu ( theo gôïi yù ôû SGK ) - Lôøi keå roõ raøng raønh maïch , böôùc ñaàu bieåu loä tình caûm qua gioïng keå . B .CHUAÅN BÒ - Moät soá caâu chuyeän veà loøng nhaân haäu C . HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC CHUÛ YEÁU : GIAÙO VIEÂN HOÏC SINH I / Kieåm tra - HS keå laïi caâu chuyeän thô Naøng tieân oác . - GV nhaän xeùt . II / Baøi môùi : 1 / Giôùi thieäu baøi : - GV ghi töïa baøi 2 / HD tìm hieåu yeâu caàu cuûa ñeà : - GV gaïch döôùi nhöõng töø giuùp HS xaùc ñònh ñuùng yeâu caàu : ( ñöôïc nghe ñöôïc ñoïc , loøng nhaân haäu ) - GV yeâu caàu HS ñoïc thaàm yù 1 : gôïi yù neân keå nhöõng caâu chuyeän ngoaøi SGK. Lôùp ñoïc thaàøm gôïi yù 3 : + Giôùi thieäu caâu chuyeän cuûa mình ( teân truyeän em ñaõ nghe töø ai ñoïc ôû ñaâu ) . + Neáu chuyeän daøi quaù GV cho HS keå laïi 1 ñoaïn 3 / HS thöïc haønh keå chuyeän trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän - Keå chuyeän theo caëp , keå xong caâu chuyeän caùc em neâu yù nghóa caâu chuyeän . - Thi keå chuyeän tröôùc lôùp . - GV môøi nhöõng em xung phong sau ñoù chæ ñònh moät vaøi em keå. - GV khen gôïi nhöõng em nhôù ñöôïc chuyeän thaäm chí thuoäc caâu chuyeän mình thích , bieát keå baèng gioïng keå bieåu caûm. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt , tính ñieåm : + Noäi dung caâu chuyeän coù hay , coù môùi khoâng ? + Caùch keå ( gioïng keå , cöû chæ ) + Khaû naêng hieåu truyeän cuûa ngöôøi keå ? - GV nhaän xeùt chung . D . CUÕNG COÁ - DAËN DOØ : - Nhaän xeùt chung giôø hoïc , bieåu döông nhöõng HS chaêm chuù nghe baïn keå - GV yeâu caàu HS veà nhaø taäp keå laïi caâu chuyeän vöøa keå ôû lôùp cho ngöôi thaân nghe . - 2 HS thöïc hieän yeâu caàu -2 HS nhaéc laïi - Moät HS ñoïc ñeà baøi - 4 HS noái tieáp nhau ñoïc caùc yù 1- 2 –3 – 4 ( neâu bieåu hieän cuûa loøng nhaân haäu ) . Tìm truyeän noùi veà loøng nhaân haäu ôû ñaâu . Keå chuyeän trao ñoåi vôùi baïn veà noäi dung caâu chuyeän . - Moät vaøi HS noái tieáp nhau giôùi thieäu vôùi caùc baïn caâu chuyeän cuûa mình . - ( HS TB , Y ) chæ yeâu caàu keå moät ñoaïn cuûa caâu chuyeän - 2 HS ngoài cuøng baøn keå cho nhau nghe . - ( HS khaù , gioûi ) - 3 –5 em keå lôùp laéng nghe - HS neâu yù nghóa caâu chuyeän - Caû lôùp bình choïn caâu chuyeän hay nhaát baïn keå chuyeän haáp daãn nhaát . Môn: Kĩ Thuật 4 Bài : CẮT VẢI THEO ĐƯỜNG VẠCH ĐẬM ( tiết 3) A .MỤC TIÊU : - Biết cách vạch dấu trên vải và cắt vải theo đường vạch dấu . - Vạch được đường dấu trên vải ( vạch đường thẳng , đường cong ) và cắt được vải theo đường vạch dấu . Đường cắt có thể mấp mô Với học sinh khéo tay : Cắt được vải theo đường vạch dấu . Đường cắt ít mấp mô . B .CHUẨN BỊ : - Mẫu vải đã vạch dấu đường thẳng, đường cong bằng phấn, cắt 1 đoạn 7- 8cm. - Kéo cắt vải, phấn vạch trên vải, thước C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH I / Ổn định tổ chức II / Kiểm tra bài cũ - Việc chuẩn bị của HS - GV nhận xét III / Bài mới : 1 / Giới thiệu bài : ghi tựa bài - GV nêu mục đích bài học 2 Bài giảng Hoạt động 1 : Quan sát, nhận xét mẫu. - GV giới thiệu mẫu. - GV gợi ý tác dụng của đường vạch dấu. - GV chốt: Vạch dấu trước để cắt được chính xác. + Hoạt động 2: Thao tác kĩ thuật - Vạch dấu trên vải - GV đính vải lên bảng, gọi HS thực hiện thao tác trên bảng đánh dấu hai điểm cách nhau 15cm, vạch dấu nối hai điểm. - Cắt vải theo đường vạch dấu. - GV nhận xét, bổ sung. - HS đọc phần ghi nhớ * Lưu ý: + Tì kéo lên mặt bàn để cắt cho chuẩn. + Luồn lưỡi kéo nhỏ hơn xuống mặt vải để cắt theo đúng đường vạch dấu. Hoạt động 3: HS thực hành - Kiểm tra việc chuẩn bị vật liệu dụng cụ. - Nêu thời gian và yêu cầu thực hành. - Mỗi 2 HS vạch 2 đường dấu thẳng, mỗi đường dài 15cm, 2 đường cong, khoảng cách giữa hai đường 3 –4cm. Sau đó cắt theo đường vạch dấu. Hoạt động 4: Đánh giá kết quả học tập - Tổ chức cho HS trình bày sản phẩm thực hành. - Nêu các tiêu chuẩn đánh giá kẻ cắt , đường cắt thời gian . - Nhận xét. IV / CỦNG CỐ –DĂN DÒ : - GV nhận xét sự chuẩn bị , tinh thần học tập và kết quả thực hành . - Hướng dẫn HS đọc trước và chuẩn bị vật liệu dụng cụ - Hát - HS nhắc lại - HS quan sát, nhận xét hình dạng các đường vạch dấu, đường cắt vải theo đường vạch dấu. - HS nêu các bước cắt vải theo đường vạch dấu. - HS nhận xét. - HS quan sát hình 1 a, 1b và nêu cách vạch dấu đường thẳng, đường cong trên vải. - 1 HS thực hiện thao tác vạch dấu đường cong lên mảnh vải. - HS quan sát hình 2a, 2b và nêu cách cắt vải theo đường vạch dấu. - 1, 2 HS đọc ghi nhớ - HS thực hành - HS dựa vào các tiêu chuẩn trên tự đành giá sản phẩm thục hành Môn: toán 5 ( TC) Bài: Ôn Tập Phân Số (tiết 5) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh các kiến thức đã học về phân số. 2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng. 3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên Hoạt động học tập của học sinh 1. Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức. - Giới thiệu nội dung rèn luyện. 2. Các hoạt động rèn luyện: a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu các bài tập trên phiếu. yêu cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài. - Giáo viên chia nhóm theo trình độ. - Phát phiếu luyện tập cho các nhóm. - Hát - Lắng nghe. - Học sinh quan sát và chọn đề bài. - Học sinh lập nhóm. - Nhận phiếu và làm việc. b. Hoạt động 2: Thực hành ôn luyện (20 phút): Bài 1. Chuyển phân số thành phân số thập phân: a) = ........................................................................................ b) =......................................................................................... c) = ........................................................................................ d) = ........................................................................................ Bài 2. Chuyển hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính: a) = b) = c) = Bài 3. Viết các số đo độ dài (theo mẫu): Mẫu: 4m 3dm = 4m + m = 4m a) 5m 7dm = b) 8m 5dm = c) 6m 73cm = d) 4m 2cm = Bài 4. Lớp 5A có 27 học sinh trong đó số học sinh nam chiếm tổng số học sinh. Tìm số học sinh nam của lớp 5A. Bài giải c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút): - Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài. - Giáo viên chốt đúng - sai. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện. - Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài. - Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp. - Học sinh nhận xét, sửa bài. - Học sinh phát biểu. Môn: Tiếng Việt 5 Rèn đọc Bài : Sắc Màu Em Yêu - Không Tựa Tiết: 5 I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố kiến thức cho học sinh về đọc thành tiếng và đọc thầm. 2. Kĩ năng: Rèn kĩ năng đọc diễn cảm và đọc hiểu cho học sinh. 3. Thái độ: Yêu thích môn học. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên Hoạt động học tập của học sinh 1. Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức - Giới thiệu nội dung rèn luyện. - Phát phiếu bài tập. 2. Các hoạt động chính: a. Hoạt động 1: Luyện đọc thành tiếng (12 phút) * Mục tiêu: Rèn kĩ năng đọc diễn cảm cho học sinh. * Cách tiến hành: - Giáo viên đưa bảng phụ có viết sẵn đoạn cần luyện đọc: - Hát - Lắng nghe. - Nhận phiếu. - Quan sát, đọc thầm đoạn viết. a) “Em yêu màu đỏ : Như máu con tim, Lá cờ Tổ quốc, Khăn quàng đội viên. ... Trăm nghìn cảnh đẹp Dành cho em ngoan. Em yêu tất cả Sắc màu Việt Nam.” b) “Nhìn xuống cánh đồng có đủ các màu xanh : xanh pha vàng của ruộng mía, xanh mượt của ruộng lúa chiêm đang thì con gái, xanh đậm của những rặng tre, đây đó có một vài cây phi lao xanh biếc và rất nhiều màu xanh khác nữa. Cả cánh đồng thu gọn trong tầm mắt, làng nối làng, ruộng tiếp ruộng. Cuộc sống nơi đây có một cái gì mặn mà, ấm áp.” - Yêu cầu học sinh nêu lại cách đọc diễn cảm đoạn viết trên bảng. - Giáo viên yêu cầu học sinh lên bảng gạch dưới (gạch chéo) những từ ngữ để nhấn (ngắt) giọng. - Tổ chức cho học sinh luyện đọc theo nhóm đôi rồi thi đua đọc trước lớp. - Nhận xét, tuyên dương. - Nêu lại cách đọc diễn cảm. - 2 em xung phong lên bảng, mỗi em 1 đoạn, lớp nhận xét. - Học sinh luyện đọc nhóm đôi (cùng trình độ). Đại diện lên đọc thi đua trước lớp. - Lớp nhận xét. b. Hoạt động 2: Luyện đọc hiểu (15 phút) * Mục tiêu: Rèn kĩ năng đọc hiểu cho học sinh. * Cách tiến hành: - Giáo viên yêu cầu học sinh lập nhóm 4, thực hiện trên phiếu bài tập của nhóm. - Gọi 1 em đọc nội dung bài tập trên phiếu. - 1 em đọc to, cả lớp đọc thầm. Bài 1. Tình cảm của bạn nhỏ đối với những sắc màu, những con người và sự vật xung quanh thể hiện điều gì? Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất. a. Tình yêu của bạn nhỏ với các màu sắc. b. Tình yêu của bạn nhỏ với người, vật xung quanh mình. c. Tình yêu của bạn nhỏ đối với quê hương, đất nước. d. Tất cả các ý trên. Bài 2. Đoạn văn b miêu tả cánh đồng vào thời gian nào? a. Đầu mùa vụ. b. Giữa mùa vụ. c. Giữa lúc lúa đã chín vàng. d. Lúc đã gặt lúa xong. - Yêu cầu các nhóm thực hiện và trình bày kết quả. - Nhận xét, sửa bài. - Các nhóm thực hiện, trình bày kết quả. - Các nhóm khác nhận xét, sửa bài. Bài 1. c. Bài 2. b. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn đọc. - Nhận xét tiết học. - Nhắc nhở học sinh chuẩn bị bài. - Học sinh phát biểu. Thứ năm ngày 14 tháng 9 năm 2017 Môn: Toán 5 Rèn Toán Bài: Ôn Tập Phân Số (tiết 6) I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: Củng cố cho học sinh các kiến thức đã học về phân số. 2. Kĩ năng: Giúp học sinh thực hiện tốt các bài tập củng cố và mở rộng. 3. Thái độ: Sáng tạo, hợp tác, cẩn thận. II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC: 1. Giáo viên: Bảng phụ, phiếu bài tập. 2. Học sinh: Đồ dung học tập. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động rèn luyện của giáo viên Hoạt động học tập của học sinh 1. Hoạt động khởi động (5 phút): - Ổn định tổ chức. - Giới thiệu nội dung rèn luyện. 2. Các hoạt động rèn luyện: a. Hoạt động 1: Giao việc (5 phút): - Giáo viên giới thiệu các bài tập trên phiếu. yêu cầu học sinh trung bình và khá tự chọn đề bài. - Giáo viên chia nhóm theo trình độ. - Phát phiếu luyện tập cho các nhóm. - Hát - Lắng nghe. - Học sinh quan sát và chọn đề bài. - Học sinh lập nhóm. - Nhận phiếu và làm việc. b. Hoạt động 2: Thực hành ôn luyện (20 phút): Bài 1. Tính : a) =... b) =. c) =. d) = Bài 2. Viết các số đo độ dài (theo mẫu): Mẫu: 5m 34cm = 5m + m = m a) 6m 81cm = b) 7m 57cm = c) 2m 3cm = Bài 3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: “Một cửa hàng có số gạo tẻ nhiều hơn số gạo nếp là 168kg. Số gạo nếp bằng số gạo tẻ. Hỏi cửa hàng đó có bao nhiêu ki-lô-gam gạo tẻ?” . 48kg B. 120kg C. 112kg D. 280 kg Bài 4. Nhân dịp năm học mới, mẹ mua cho Trang 35 quyển sách và vở. Biết rằng số sách bằng số vở. Tìm số sách và số vở mẹ đã mua cho Trang. Bài giải c. Hoạt động 3: Sửa bài (10 phút): - Yêu cầu đại diện các nhóm lên bảng sửa bài. - Giáo viên chốt đúng - sai. 3. Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Yêu cầu học sinh tóm tắt nội dung rèn luyện. - Nhận xét tiết học. Nhắc học sinh chuẩn bị bài. - Đại diện các nhóm sửa bài trên bảng lớp. - Học sinh nhận xét, sửa bài. - Học sinh phát biểu. Moân: LUYỆN TẬP TIẾNG VIỆT Baøi: LUYỆN VIẾT Tiết: 6 I. Yêu cầu cần đạt - Hs biết gạch dưới những từ đồng nghĩa trong đoạn văn, viết được đoạn văn tả cánh đồng vào mùa lúa chín. II. Chuẩn bị - Bảng phụ chép sẵn BT1 III. Các hoạt động HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 1. Ổn định 2. Bài mới - Giới thiệu bài: Luyện viết * Bài tập 1: - GV dán bảng hướng dẫn - GV chốt lại tuyên dương Bài tập 2: Gợi ý xác định yêu cầu đề -Hướng dẫn HS viết. - Gv chốt lại tuyên dương. 3. Củng cố dặn dò - Nhận xét tiết học - Đọc yêu cầu - Thảo luận theo cặp - 2 nhóm thi làm bảng + Nhận xét - Lần lượt là: xanh pha vàng, xanh mượt, xanh đậm, xanh biếc. - Đọc yêu cầu -Nêu dàn bài văn tả cảnh. -Thực hiện viết đoạn văn tả cánh đồng mùa lúa chín. - Nhận xét Môn: Kó thuaät 5 THEÂU DAÁU NHAÂN I. MUÏC ÑÍCH YEÂU CAÀU - Bieát caùch theâu daáu nhaân . - Theâu ñöôïc caùc muõi theâu daáu nhaân các mũi thêu tương đối đều nhau. Thêu được ít nhất năm dấu nhân - Đường thêu có thể bị dúm. - Yeâu thích , töï haøo vôùi saûn phaåm laøm ñöôïc . * Không bắt buộc HS nam thực hành tạo ra sản phẩm thêu. HS nam có thể thực hành với đính khuy. * Với HS khéo tay: + Thêu được ít nhất tám dấu nhân. Các mũi thêu đều nhau. Đường thêu ít bị dúm. + Biết ứng dụng thêu dấu nhân để thêu trang trí sản phẩm đơn giản. II. CHUAÅN BÒ: - Maãu theâu daáu nhaân . - Moät soá saûn phaåm may maëc theâu trang trí baèng muõi daáu nhaân . - Vaät lieäu vaø duïng cuï caàn thieát . III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC : 1. Khôûi ñoäng : Haùt . 2. Baøi cuõ : - Neâu laïi ghi nhôù baøi hoïc tröôùc . 3. Baøi môùi : Theâu daáu nhaân . a) Giôùi thieäu baøi : Neâu muïc ñích , yeâu caàu caàn ñaït cuûa tieát hoïc . b) Caùc hoaït ñoäng : Hoaït ñoäng 1 : Quan saùt , nhaän xeùt maãu - Giôùi thieäu maãu theâu daáu nhaân , ñaët caùc caâu hoûi ñònh höôùng quan saùt ñeå HS neâu nhaän xeùt veà ñaëc ñieåm ñöôøng theâu ôû caû 2 maët . - Giôùi thieäu moät soá saûn phaåm may maëc coù theâu trang trí baèng muõi daáu nhaân . - Toùm taét noäi dung chính cuûa hoaït ñoäng 1 : Theâu daáu nhaân laø caùch theâu taïo thaønh caùc muõi theâu gioáng nhö daáu nhaân noái nhau lieân tieáp giöõa 2 ñöôøng thaúng song song ôû maët phaûi ñöôøng theâu . Theâu daáu nhaân ñöôïc öùng duïng ñeå theâu trang trí hoaëc theâu chöõ treân caùc saûn phaåm may maëc nhö vaùy , aùo , voû goái , khaên aên , khaên traûi baøn Hoaït ñoäng lôùp . - Quan saùt , so saùnh ñaëc ñieåm maãu theâu daáu nhaân vôùi maãu chöõ V . Hoaït ñoäng 2 : Höôùng daãn thao taùc kó thuaät . - Ñaët caâu hoûi yeâu caàu HS döïa vaøo noäi dung muïc I SGK keát hôïp quan saùt hình 2 ñeå neâu caùch vaïch daáu ñöôøng theâu . - Höôùng daãn caùch baét ñaàu theâu rheo hình 3 . - Höôùng daãn chaäm caùc thao taùc theâu muõi thöù 1 , 2 . - Höôùng daãn nhanh laàn thöù hai caùc thao taùc theâu daáu nhaân . - Kieåm tra söï chuaån bò cuûa lôùp vaø toå chöùc cho HS taäp theâu daáu nhaân treân giaáy 4. Cuûng coá : - Neâu laïi ghi nhôù SGK . - Giaùo duïc HS yeâu thích , töï haøo vôùi saûn phaåm laøm ñöôïc . 5. Daën doø : - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Xem tröôùc baøi sau ( tieát 2 ) . Hoaït ñoäng lôùp . - Ñoïc muïc II SGK ñeå neâu caùc böôùc theâu daáu nhaân . - Leân thöïc hieän vaïch daáu ñöôøng theâu - Caû lôùp nhaän xeùt . - Ñoïc muïc 2a , quan saùt hình 3 ñeå neâu caùch baét ñaàu theâu . - Ñoïc muïc 2b , 2c , quan saùt hình 4 ñeå neâu caùch theâu muõi daáu nhaân thöù nhaát , thöù hai . - Leân thöïc hieän caùc muõi theâu tieáp theo . - Quan saùt hình 5 ñeå neâu caùch keát thuùc ñöôøng theâu . - Leân thöïc hieän thao taùc keát thuùc ñöôøng theâu . - Nhaéc laïi caùch theâu vaø nhaän xeùt . Tiết HĐNGLL lớp 5 đã soan riêng Thứ sáu ngày 15 tháng 9 năm 2017 Môn: TiÕng viÖt 4 Bài: LuyÖn viÕt TiÕt: 6 A- MỤC TIÊU BÀI HỌC: - N¾m ®îc t¸c dông cña viÖc dïng lêi nãi vµ ý nghÜ cña nh©n vËt ®Ó kh¾c ho¹ tÝnh c¸ch nh©n vËt, nãi lªn ý nghÜa c©u chuyÖn - BiÕt dùa vµo ngo¹i h×nh ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh c¸ch nh©n vËt vµ ý nghÜa truyÖn. Bíc ®Çu biÕt lùa chän chi tiÕt tiªu biÓu ®Ó t¶ ngo¹i h×nh nh©n vËt. B- ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - B¶ng phô viÕt s½n néi dung c¸c bµi tËp. C- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC: I-Kiểm tra bài cũ : - KÓ l¹i c©u truyÖn em ®· viÕt l¹i ë tiÕt tríc. - GV nhËn xÐt + cho ®iÓm. - Cñng cè néi dung bµi cò. II-Bài mới : 1) Giới thiệu bài : 2) Luyện viết : * Bµi tËp 1: GV nêu yêu cầu bài tập 1. C¨n cø vµo nh÷ng ®Æc ®iÓm ngo¹i h×nh tiªu biÓu cña chó bÐ liªn l¹c (ch÷ in nghiªng) trong ®o¹n v¨n ë cét A, h·y ®iÒn tõ ng÷ thÝch hîp vµo chç trèng ë cét B ®Ó hoµn chØnh nhËn xÐt cña em vÒ tÝnh c¸ch, th©n phËn cña chó bÐ. - 1-2 HS nªu yªu cÇu bµi tËp 1. - 2-3 HS ®äc gîi ý. - HS lµm bµi vµo vë BT. A B T«i nh×n em. Mét em bÐ gÇy, tãc hói ng¾n, hai tói cña chiÕc ¸o c¸nh n©u trÔ xuèng ®Õn tËn ®ïi nh ®· tõng ph¶i ®ùng nhiÒu thø qu¸ nÆng. QuÇn cña em ng¾n chØ tíi gÇn ®Çu gèi ®Ó lé ®«i b¾p ch©n nhá lu«n lu«n ®éng ®Ëy. T«i ®Æc biÖt chó ý ®Õn ®«i m¾t cña em, ®«i m¾t s¸ng vµ xÕch lªn khiÕn ngêi ta cã ngay c¶m gi¸c lµ mét em bÐ võa th«ng minh võa gan d¹. - Chó bÐ lµ con cña mét gia ®×nh n«ng d©n nghÌo, a ho¹t ®éng,... - Lµ chó bÐ nhanh nhÑn, th«ng minh vµ gan d¹. - GV yªu cÇu HS lµm bµi vµo vë BT. - GV quan s¸t, HD HS cßn lóng tóng trong khi viÕt. GV nhËn xÐt, cho ®iÓm. - 3-4 HS ®äc bµi lµm cña m×nh. - HS nhËn xÐt ch÷a bµi. * Bµi tËp 2: GV nªu yªu cÇu : ViÕt ®o¹n v¨n ng¾n (kho¶ng 5 - 7 c©u) kÓ l¹i mét ®o¹n cña c©u chuyÖn Nµng tiªn èc, cã kÕt hîp t¶ ngo¹i h×nh bµ l·o hoÆc nµng tiªn èc. * Gîi ý : a) §o¹n v¨n cã kÕt hîp t¶ ngo¹i h×nh bµ l·o (VD : Dùa vµo hai dßng ®Çu bµi th¬ “Xa cã bµ giµ nghÌo / Chuyªn mß cua b¾t èc” ®Ó tëng tîng thªm : Th©n h×nh cña bµ ra sao ? Kh¨n ¸o cña bµ giµ nghÌo cã ®iÓm g× næi bËt ? Sím tinh m¬ ra ®ång mß cua b¾t èc, bµ thêng mang nh÷ng vËt g× bªn m×nh ? D¸ng ®i cña bµ thÕ nµo ?...). b) §o¹n v¨n cã kÕt hîp t¶ ngo¹i h×nh nµng tiªn èc (VD : Dùa vµo c¸c c©u th¬ “Mét con èc xinh xinh / Vá nã biªng biÕc xanh” ®Ó tëng tîng ra h×nh ¶nh mét c« g¸i xinh ®Ñp – nµng tiªn : Th©n h×nh thÕ nµo ? D¸ng ®i ra sao ? G¬ng mÆt, ®«i m¾t, gß m¸, níc da,... cã g× ®¸ng chó ý ? §«i bµn tay tr«ng thÕ nµo ?...). -1-2 HS nh¾c l¹i yªu và gợi ý cÇu bµi tËp 2. - HS làm bài vào vở bài tập. (§o¹n v¨n): * T¶ ngo¹i h×nh nµng tiªn èc (dùa vµo c¸c c©u th¬ “Mét con èc xinh xinh / Vá nã biªng biÕc xanh” hoÆc tëng tîng ra h×nh ¶nh mét c« g¸i - nµng tiªn - ch¨m chØ, cÇn cï, hiÒn th¶o hiÖn ra tõ con èc nhá trong chum níc). Ø Bµ l·o võa ®i khái, mét nµng tiªn bçng bíc ra tõ trong chum níc. Nµng cã th©n h×nh thon th¶, d¸ng ®i mÒm m¹i, nhÑ nhµng nh c¬n giã. Trªn g¬ng mÆt öng hång, ®«i m¾t nµng s¸ng long lanh nhng dÞu dµng, e lÖ. Hai bµn tay nhá nh¾n cø tho¨n tho¾t dän dÑp nhµ cöa råi l¹i ra vên nhÆt cá, tíi rau. Nµng tiªn m¶i mª víi c«ng viÖc, ch¼ng hÒ hay biÕt bµ l·o ®ang nÊp ë ch¸i nhµ ®ang bíc nhanh vÒ phÝa m×nh,... * T¶ ngo¹i h×nh bµ l·o (dùa vµo c¸c c©u th¬ “Xa cã bµ giµ nghÌo / Chuyªn mß cua b¾t èc”). Ø Xa cã mét bµ giµ nghÌo l¾m. Quanh n¨m mß cua b¾t èc ®Ó kiÕm ¨n, bµ chØ cã ®éc mét bé quÇn ¸o ®· v¸ ch»ng v¸ chÞt. ChiÕc kh¨n bµ ®éi trªn ®Çu còng lµ mét tÊm v¶i ®en ®· b¹c phÕch cã ®«i ba lç thñng. Ngµy nµo còng nh ngµy nµo, tõ mê s¸ng tinh m¬, bµ ®· v¬ lÊy chiÕc giá tre äp Ñp ®eo vµo ngang h«ng b»ng sîi r¬m kh« bÖn chÆt, ®i ra c¸nh ®ång lµng ngËp níc,... - 3-4 HS tr×nh bµy bµi lµm cña m×nh. - GV nhËn xÐt + Ch÷a bµi + cho ®iÓm. - Líp nhËn xÐt, bæ sung. * Bµi tËp 3: GV nªu yªu cÇu : ChuyÓn ®o¹n v¨n cã lêi dÉn gi¸n tiÕp ë cét A thµnh ®o¹n v¨n cã lêi dÉn trùc tiÕp ë cét B b»ng c¸ch ghi c¸c c©u nãi thÝch hîp cña c¸c nh©n vËt vµo chç trèng : A (§o¹n v¨n cã lêi dÉn gi¸n tiÕp) B (§o¹n v¨n cã lêi dÉn trùc tiÕp) Vua nh×n thÊy nh÷ng miÕng trÇu tªm rÊt khÐo bÌn hái bµ hµng níc xem trÇu ®ã ai tªm. Bµ l·o b¶o chÝnh tay bµ tªm. Vua gÆng hái m·i, bµ l·o ®µnh nãi thËt lµ con g¸i bµ tªm. Vua nh×n thÊy nh÷ng miÕng trÇu tªm rÊt khÐo bÌn hái bµ hµng níc : - ........................... Bµ l·o tha : -............................ Nhµ vua kh«ng tin, gÆng hái m·i, bµ l·o ®µnh nãi thËt : -........................... - 2-3 HS nªu yªu cÇu bµi tËp 3. - 1-2 HS ®äc gîi ý. - 3 HS ë mçi tæ viÕt bµi vµo giÊy khæ to - Líp lµm bµi vµo vë bµi tËp. A (§o¹n v¨n cã lêi dÉn gi¸n tiÕp) B (§o¹n v¨n cã lêi dÉn trùc tiÕp) Vua nh×n thÊy nh÷ng miÕng trÇu tªm rÊt khÐo bÌn hái bµ hµng níc xem trÇu ®ã ai tªm. Bµ l·o b¶o chÝnh tay bµ tªm. Vua gÆng hái m·i, bµ l·o ®µnh nãi thËt lµ con g¸i bµ tªm. Vua nh×n thÊy nh÷ng miÕng trÇu tªm rÊt khÐo bÌn hái bµ hµng níc : - Ai ®· tªm trÇu nµy gióp cô ? Bµ l·o tha : - T©u BÖ h¹, trÇu nµy do tay giµ tªm ®Êy ¹ ! Nhµ vua kh«ng tin, gÆng hái m·i, bµ l·o ®µnh nãi thËt : - T©u BÖ h¹, trÇu nµy do con g¸i bµ tªm ®Êy ¹ ! - GV nhËn xÐt + Ch÷a bµi + cho ®iÓm. - ChÊm 3-4 vë + nhËn xÐt. * Bµi tËp 3: GV nªu yªu cÇu : ChuyÓn lêi dÉn trùc tiÕp trong ®o¹n v¨n ë cét A thµnh lêi dÉn gi¸n tiÕp vµ ghi vµo cét B : - 3 HS ®¹i diÖn c¸c tæ lªn b¶ng tr×nh bµy bµi viÕt cña m×nh. - Líp nhËn xÐt bæ sung, ch÷a bµi cho b¹n. - 2-3 HS nªu yªu cÇu bµi tËp 3. - 1-2 HS ®äc gîi ý. - 3 HS ë mçi tæ viÕt bµi vµo giÊy khæ to - Líp lµm bµi vµo vë bµi tËp. A (§o¹n v¨n cã lêi dÉn trùc tiÕp) B (§o¹n v¨n cã lêi dÉn gi¸n tiÕp) ThÇy gi¸o hái Lu-i Pa-xt¬ : - Ch¸u tªn lµ g× ? Lu-i lÔ phÐp tr¶ lêi : - Tha thÇy, con lµ Lu-i Pa-xt¬ ¹ ! ThÇy gi¸o hái Lu-i Pa-xt¬ tª

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGIAO AN T3.doc
Tài liệu liên quan