Kế hoach bài dạy lớp 3 - Trần Thị Thanh Sương - Tuần 23

I. Mục tiêu

- Biết nhn số cĩ bốn chữ số với số cĩ một chữ số ( cĩ nhớ hai lần khơng liền nhau) .

- Vận dụng trong giải tóan vó lời văn. Lm bi 1, bi 2, bi 3, bi 4 .

Thái độ : Yêu thích học Toán và biết vận dụng Toán học vo thực tế

II. Đồ dùng dạy học :

- SGK và VBT.

 

doc19 trang | Chia sẻ: trang80 | Ngày: 30/11/2018 | Lượt xem: 71 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoach bài dạy lớp 3 - Trần Thị Thanh Sương - Tuần 23, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
uaät chöa? - Caû lôùp vaøGV nhaän xeùt. - GV choát: Nhaø aûo thuaät Trung quoác noåi tieáng ñaõ tìm ñeán taän nhaø hai baïn nhoû ñeå bieåu dieãn, baøy toû söï caûm ôn ñoái vôùi hai baïn. Söï ngoan ngoaõn vaø loøng toát cuûa hai baïn ñaõ ñöôïc ñeàn ñaùp. Hoạt động.. Luyeän ñoïc laïi: - GV höôùng daãn HS ñoïc ñuùng ñoaïn vaên. - GV toå chöùc cho HS thi ñoïc 3 ñoaïn truyeän. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt. KEÅ CHUYEÄN Hoạt động. 1.GV neâu nhieäm vuï: Döïa vaøo trí nhôù vaø 4 tranh minh hoa 4 ñoaïn caâu chuyeän Nhaø aûo thuaät, keå laïi caâu chuyeän theo lôøi Xoâ-phi hoaëc Maùc. Hoạt động. 2.Höôùng daãn HS keå töøng ñoaïn caâu chuyeän theo tranh: - GV yeâu caàu HS quan saùt tranh, nhaän ra noäi dung truyeän trong töøng tranh. - GV nhaéc HS: khi nhaäp vai caùc em phaûi töôûng töôïng mình chính laø baïn ñoù; lôøi keå nhaát quaùn töø ñaàu ñeán cuoái laø nhaân vaät ñoù; duøng töø xöng hoâ: toâi hoaëc em. - GV môøi HS keå maãu ñoaïn 1. - GV yeâu caàu HS noái tieáp nhau keå laïi caùc ñoaïn coøn laïi. - GV môøi1 HS keå laïi toaøn boä caâu chuyeän. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt. Hoạt động nối tiếp: 1’- Caùc em hoïc ñöôïc ôû Xoâ-phi vaø Maùc nhöõng phaåm chaát toát ñeïp naøo? Truyeän khen ngôïi hai chò em Xoâ-phi, truyeän coøn ca ngôïi ai nöõa? - Veà nhaø keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi thaân nghe . Xem bài: Chương trình xiếc đặc sắc. - Nhắc lại đề. -HS theo doõi. -HS ñoïc. -HS ñoïc. -HS ñoïc. -HS ñoïc. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -HS keå. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. HS biết kể được từng đọan câu chuyện bằng lời của Xô- pha hoặc Mác. . Thư hai ngày 17 tháng 2 năm 2014 MOÂN : TOAÙN BAØI : NHAÂN SOÁ COÙ BOÁN CHÖÕ SOÁ VÔÙI SOÁ COÙ MOÄT CHÖÕSOÁ (TT) I. Môc tiªu - Bieát nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số ( có nhớ hai lần không liền nhau) . - Vận dụng trong giải tóan vó lời văn. Làm bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 . Thái độ : Yêu thích học Toán và biết vận dụng Toán học vào thực tế II. Đồ dùng dạy học : - SGK vaø VBT. III- Hoạt động dạy và học: G HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ HTĐB 5’ 1’ 30’ 1. - Gọi 2 học sinh lên kiểm tra bài. 2.BAØI MÔÙI : Giôùi thieäu baøi : ghi đề. Hoạt động.Höôùng daãn thöïc hieän pheùp nhaân 1427 x 3: - GV neâu vaán ñeà: Ñaët tính roài tính 1427 x 3 = ?. - GV höôùng daãn HS thöïc hieän tính nhaân doïc: thöïc hieän töø traùi sang phaûi. - GV vieát laïi pheùp tính theo haøng ngang. - GV nhaéc laïi caùch thöïc hieän vaø yeâu caàu HS neâu laïi. Hoạt động.Thöïc haønh: Baøi 1: - GV giuùp HS bieát coäng theâm “ soá nhôù “ vaøo keát quaû laàn nhaân tieáp theo. - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaø ñoïc keát quaû. Baøi 2: - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaø ñoïc keát quaû. Baøi 3: - GV yeâu caàu HS ñoïc ñeà baøi. - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaø ñoïc keát quaû. Baøi 4: - GV yeâu caàu HS neâu laïi caùch tính chu vi hình vuoâng. - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaø ñoïc keát quaû. . Hoạt động nối tiếp: 1’- GV nhaän xeùt tieát hoïc. - HS laøm baøi taäp trong VBT. Chuẩn bị bài: Luyện tập. - Nhắc lại đề. -HS theo doõi. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. Thư hai ngày 17 tháng 2 năm 2014 Đạo đức BAØI : TOÂN TROÏNG ÑAÙM TANG ( tiết 1). I. Môc tiªu - Biết được những việc cần làm khi gặp đám tang. - Bước đầu biết cảm thông với những đau thương, mất mát người thân của người khác. III. Đồ dùng dạy học : - VBT. - Phieáu hoïc taäp cho hoaït ñoäng 2, tieát 1 vaø hoaït ñoäng 2, tieát 2. - Caùc taám bìa maøu ñoû, maøu xanh vaø maøu traéng. - Duïng cuï chôi troø chôi IV- Hoạt động dạy và học: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HĐ CUÛA TROØ HTĐB 5’ 1’ 9’ 9’ 9’ 1. BAØI CUÕ : - Gọi 2 HS lên kiểm tra bài cũ. Nhận xét, đánh giá. 2. BAØI MÔÙI : Giôùi thieäu baøi : ghi đề. Hoaït ñoäng 1: Keå chuyeän Ñaùm tang a.Muïc tieâu: HS bieát vì sao caàn phaûi toân troïng ñaùm tang vaø theå hieän moät soá caùch öùng xöû caàn thieát khi gaëp ñaùm tang. b.Caùch tieán haønh: - GV keå chuyeän. - GV cuøng HS ñaøm thoaïi. - GV keát luaän: Toân troïng ñaùm tang laø khoâng laøm gì xuùc phaïm ñeán tang leã. Hoaït ñoäng 2: Ñaùnh giaù haønh vi a.Muïc tieâu: HS bieát phaân bieät haønh vi ñuùng vôùi haønh vi sai khi gaëp ñaùm tang. b.Caùch tieán haønh: - GV phaùt phieáu hoïc taäp vaø neâu yeâu caàu cuûa baøi taäp. - GV yeâu caàu HS laøm vieäc caù nhaân.trình baøy keát quaû. - GV keát luaän: Chốt lại ý đúng. Hoaït ñoäng 3: Töï lieân heä a.Muïc tieâu: HS bieát töï ñaùnh giaù caùch öùng xöû cuûa baûn thaân khi gaëp ñaùm tang. b.Caùch tieán haønh: - GV yeâu caàu HS töï lieân heä. - GV môøi HS trao ñoåi vôùi caùc baïn trong lôùp. - GV nhaän xeùt. -. Hoạt động nối tiếp: 1’ - Nhaän xeùt tieát hoïc. - HS laøm baøi taäp trong VBT. Chuẩn bị bài: Luyện tập. Hoạt động nối tiếp: 1’- GV NHẬN XÉT tiết học - Nhắc lại đề. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. .. Thư ba ngày 18 tháng 2 năm 2014. MOÂN : CHÍNH TAÛ BAØI : NGHE NHAÏC I. Môc tiªu - Nghe viết đúng bài CT; trình bày đúng khổ thơ, dòng thơ 4 chữ. - Làm đúng BT2 a/ b hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn. - Thái độ: Thấy được vẻ đẹp của Tiếng Việt và cố gắng rèn luyện tích cực iI. Đồ dùng dạy học : - Baûng lôùp vieát noäi dung BT2. - Phieáu khoå to vieát noäi dung BT3. III- - Hoạt động dạy và học: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ HTĐB 5’ 1’ 22’ 7’ 1.Mời: - 3HS vieát baûng, caû lôùp vieát nhaùp caùc töø ngöõ: taäp dôït, döôïc só, öôùt ao, mong öôùc. 2. BAØI MÔÙI: Giôùi thieäu baøi: - GV neâu muïc ñích, yeâu caàu cuûa tieát hoïc. Hoạt động. Höôùng daãn nghe - vieát: - GV ñoïc baøi chính taû. - GV giuùp HS naém noäi dung baøi chính taû: Baøi thô keå chuyeän gì? - GV yeâu caàu HS vieát nhaùp nhöõng töø ngöõ deã vieát sai. - GV ñoïc thong thaû töøng caâu cho HS vieát. - GV theo doõi, uoán naén. - GV toå chöùc cho HS töï chöõa loãi. - GV chaám baøi.( 5- 7 baøi) - GV nhaän xeùt. Hoạt động.HD HS laøm baøi taäp chính taû: *Baøi taäp 2: - GV neâu yeâu caàu cuûa BT2a. - GV môøi HS leân baûng thi laøm baøi. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt. - GV yeâu caàu HS ñoïc laïi keát quaû. - GV yeâu caàu HS söûa baøi vaøo VBT. Hoạt động nối tiếp: 1’- GV nhaän xeùt tieát hoïc. - HS chuaån bò baøi: Người sáng tác Quốc ca Việt Nam. -Nhắc lại đề. - GV môøi HS ñoïc baøi chính taû. -HS theo doõi. -HS ñoïc. -HS traû lôøi. -HS vieát nhaùp. -HS vieát. - HS chöõa loãi. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. Thư ba ngày 18 tháng 2 năm 2014. MOÂN : TOAÙN BAØI : LUYEÄN TAÄP I. Môc tiªu - Bieát nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số ( có nhớ hai lần không liền nhau) . - Biết tìm số bị chia, giải bài tóan có hai phép tính. Làm bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 ( cột a). Thái độ : Yêu thích học Toán và biết vận dụng Toán học vào thực tế II. Đồ dùng dạy học : - SGK vaø VBT. III- Hoạt động dạy và học: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ HTĐB 5’ 1’ 30’ 1. - Gọi 2 HS lên kiểm tra. Nhận xét, ghi điểm. 2.BAØI MÔÙI : Giôùi thieäu baøi: Hoâm nay chuùng ta hoïc baøi Luyeän taäp. Hoạt động.Thöïc haønh: Baøi 1: - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaø ñoïc keát quaû. Baøi 2: - GV höôùng daãn HS laøm baøi theo hai böôùc. - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaøñoïc keát quaû. Baøi 3: -GV yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch tìm soá bò chia chöa bieát. - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaø ñoïc keát quaû. Baøi 4: - GV giuùp HS naém vöõng yeâu caàu cuûa baøi. - GV yeâu caàu HS laøm baøi. Hoạt động nối tiếp: 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - HS laøm baøi taäp trong VBT. Chuẩn bị bài: Chia số có bốn chữ số cho số có m ột chữ số. - Nhắc lại đề. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. . Thư ba ngày 18 tháng 2 năm 2014. Moân : TÖÏ NHIEÂN - XAÕ HOÄI Baøi 45 : LAÙ CAÂY . I – Muïc tieâu: -Biết được cấu tạo ngòai của lá cây.-Biết được sự đa dạng về hình dạng, độ lớn và màu sắc của lá. -Thái độ : Biết được ích lợi của lá cây và biết chăm sóc cây II- Ñoà duøng daïy hoïc : - Caùc hình trong sgk trang 86-87, Söu taàm caùc loaïi laù caây khaùc nhau . Giaáy khoå Ao , baêng keo . III- Hoạt động dạy và học: TG Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh HTĐB 5 ‘ 1 ‘ 15’ 10’ 1 –: 2 Hs traû lôøi caâu hoûi veà noäi dung baøi 44 . Nhaän xeùt baøi cuõ. 2 - Daïy baøi môùi : Giôùi thieäu baøi : Laù caây. Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän nhoùm . Muïc tieâu : Moâ taû söï ña daïng veà maøu saéc, hình daïng vaø ñoä lôùn cuûa laù caây . Neâu ñöôïc ñaëc ñieåm chung veà caáu taïo ngoaøi cuûa laù caây . Caùch tieán haønh : wBöôùc 1 : Laøm vieäc theo caëp : Cho hs quan saùt caùc hình 1, 2, 3, 4 trong sgk trang 86-87, keát hôïp quan saùt caùc laù caây mang ñeán lôùp, trao ñoåi theo caëp veà maøu saéc, hình daïng, kích thöôùc cuûa nhöõng laù caây quan saùt ñöôïc, chæ ra ñaâu laø cuoáng laù, phieán laù cuûa moät soá laù caây söu taàm ñöôïc . wBöôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp : Gv neâu keát luaän : ( theo sgv trang 106 ) Hoaït ñoäng 2 : Laøm vieäc vôùi vaät thaät . . Muïc tieâu : HS bieát phaân loaïi caùc loaïi laù caây söu taàm ñöôïc . Caùch tieán haønh : - Gv phaùt cho moãi nhoùm moät tôø bìa vaø baêng dính . - Caùc nhoùm ñính laù caây ñaõ söu taàm ñöôïc theo töøng nhoùm coù kích thöôùc , hình daïng töông töï nhau . Roài giôùi thieäu boä söu taäp laù caây cuûa nhoùm mình tröôùc lôùp. - Gv nhaän xeùt ñaùnh giaù . .Hoạt động nối tiếp: 4’ - Cho hs nhaéc laïi noäi dung ñaõ oân taäp . - Nhaän xeùt tieát hoïc . - Baøi sau : Khaû naêng kyø dieäu cuûa laù caây. - Hs laøm vieäc theo caëp . - Nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn laøm vieäc. - Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy . - Lôùp nhaän xeùt, goùp yù . HS biết được quá trình quang hợp của lá cây diễn ra ban ngày dưới ánh sáng mặt trời ban ngày, còn quá trình hô hấp của cây diễn ra suốt ngày đêm. .. Thư ba ngày 18 tháng 2 năm 2014. MOÂN : TAÄP VIEÁT BAØI : OÂN CHÖÕ HOA – Q I. Môc tiªu - Viết đúng và tương đối nhanh chữ hoa Q (1 dòng), T, S (1 dòng) ; viết đúng tên riêng Quang Trung (1 dòng) và câu ứng dụng: Quê em . . . nhịp cầu bắc ngang. (1 lần) bằng chữ cỡ nhỏ. - Thái độ: Thấy được vẻ đẹp của Tiếng Việt và cố gắng rèn luyện tích cực II. Đồ dùng dạy học : - Maãu chöõ hoa Q.- Teân rieâng vaø caâu thô vieát treân doøng keû oâ li. - Vôû Taäp vieát, baûng con, phaán. III Hoạt động dạy và học: HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HĐ CUÛA TROØ HTĐB 5’ 1’ 12’ 18’ 1:- GV kieåm tra baøi vieát ôû nhaø. - HS nhaéc laïi töø vaø caâu öùng duïng ñaõ hoïc. - 3 HS vieát baûng, caû lôùp vieát baûng con: Phan Boäi Chaâu. 2. BAØI MÔÙI: Giôùi thieäu baøi: - GV neâu muïc ñích, yeâu caàu cuûa tieát hoïc. Hoạt động.Höôùng daãn vieát treân baûng con: a.Luyeän vieát chöõ hoa: - HS tìm caùc chöõ hoa coù trong baøi: Q, T, B. - GV vieát maãu vaø nhaéc laïi caùch vieát töøng chöõ. - HS taäp vieát töøng chöõ treân baûng con. b. HS vieát töø öùng duïng: - HS ñoïc töø öùng duïng. - GV giôùi thieäu: Quang Trung laø teân hieäu cuûa Nguyeãn Hueä, ngöôøi anh huøng daân toäc ñaõ coù coâng lôùn trong cuoäc ñaïi phaù quaân Thanh. - HS taäp vieát treân baûng con. c.HS vieát caâu öùng duïng: - HS ñoïc caâu öùng duïng. - GV giuùp HS hieåu noäi dung cuûa caâu thô: taû caûnh ñeïp bình dò cuûa moät mieàn queâ. - HS taäp vieát treân baûng con chöõ: Queâ, Beân. Hoạt động.Höôùng daãn vieát vaøo vôû: - GV neâu yeâu caàu - HS vieát vaøo vôû. GV nhaéc HS ngoài vieát ñuùng tö theá, ñuùng neùt, ñuùng ñoä cao vaø khoaûng caùch caùc chöõ. - GV chaám khoaûng 5- 7 baøi. - Neâu nhaän xeùt ñeå ruùt kinh nghieäm. . Hoạt động nối tiếp: 1’- - Nhắc lại đề. -HS thöïc hieän. -HS theo doõi. -HS vieát baûng con. -HS ñoïc. -HS vieát. -HS ñoïc. -HS vieát baûng con. -HS theo doõi. -HS vieát vaøo vôû. .. Thư tư ngày 19 tháng 2 năm 2014. MOÂN : TOAÙN BAØI : CHIA SOÁ COÙ BOÁN CHÖÕ SOÁ CHO SOÁ COÙ MOÄT CHÖÕ SOÁ I. Môc tiªu - Bieát chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số ( chia hết thương có 4 chữ số và 3 chữ số) . - Vaän duïng pheùp chia ñeå laøm tính vaø giaûi toaùn. Làm bài 1, bài 2, bài 3. -Thái độ : Yêu thích học Toán và biết vận dụng Toán học vào thực tế II. Đồ dùng dạy học : SGK. - VBT. III- Hoạt động dạy và học: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ HTĐB 5’ 1’ 6’ 9’ 15’ 1. BAØI CUÕ : - Gọi 2 HS lên kiểm tra bài cũ. Nhận xét, ghi điểm. 2.BAØI MÔÙI : Giôùi thieäu baøi : ghi đề. Hoạt động 1.Höôùng daãn HS thöïc hieän pheùp chia 6369 : 3 - GV neâu vaán ñeà vaø yeâu caàu HS ñaët tính roài tính. - GV nhaéc HS quy trình thöïc hieän: thöïc hieän laàn löôït töø traùi sang phaûi hoaëc töø haøng cao nhaát ñeán haøng thaáp nhaát. - GV nhaéc HS moãi laàn chia ñeàu thöïc hieän tính nhaåm: chia, nhaân, tröø. Hoạt động 2.Höôùng daãn thöïc hieän pheùp chia 1276 : 4 - GV höôùng daãn HS thöïc hieän töông töï nhö treân. Hoạt động 3.Thöïc haønh: Baøi 1: - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaø ñoïc keát quaû. Baøi 2: - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaø ñoïc keát quaû. Baøi 3: - GV yeâu caàu HS nhaéc laïi caùch tìm thöøa soá chöa bieát - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaø ñoïc keát quaû. . Hoạt động nối tiếp: 1’- Nhaän xeùt tieát hoïc. - HS laøm baøi taäp trong VBT. Chuẩn bị bài: Chia số có bốn chữ số cho số có m ột chữ số ( tt). - Nhắc lại đề. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. Thư tư ngày 19 tháng 2 năm 2014. MOÂN : TAÄP ÑOÏC BAØI : CHÖÔNG TRÌNH XIEÁC ÑAËC SAÉC I. Môc tiªu - Biết ngắt, nghỉ hơi đúng ; đọc đúng các chữ số , các tỉ lệ phần trăm v2 số điện thoại trong bài. - Hieåu ND tôø quaûng caùo trong baøi; Böôùc ñaàu bieát một số ñaëc ñieåm về noäi dung, hình thöùc trình baøy vaø muïc ñích cuûa moät tôø quaûng caùo.( TL được các CH trong SGK). II. Đồ dùng dạy học :- Tranh minh trong SGK. IV- Hoạt động dạy và học: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HĐ CUÛA TROØ HTĐB 5’ 1’ 10’ 10’ 10’ 1. - 3 HS ñoïc thuoäc loøng baøi thô Em veõ Baùc Hoà vaø traû lôøi caâu hoûi veà noäi dung baøi. 2.BAØI MÔÙI :Giôùi thieäu baøi: - GV cho HS quan saùt moät soá tranh quaûng caùo vaø giôùi thieäu tôø quaûng caùo Chöông trình xieác ñaëc bieät. Hoạt động.Luyeän ñoïc: 1) GV ñoïc toaøn baøi: 2)GVhöôùng daãn HS luyeän ñoïc,keát hôïp giaûi nghóatöø: a.Ñoïc töøng caâu: - GV yeâu caàu HS ñoïc noái tieáp töøng doøng cho ñeán heát. - GV höôùng daãn HS ñoïc ñuùng nhöõng con soá: 1-6, 50%, 10%, 5180360. b.Ñoïc töøng ñoaïn tröôùc lôùp: - GV yeâu caàu HS ñoïc noái tieáp töøng ñoaïn. - GV giuùp HS hieåu nghóa caùc töø ngöõ môùi trong ñoaïn, giaûi thích theâm caùc soá chæ giôø. c.Ñoïc töøng ñoaïn trong nhoùm: Hoạt động.Höôùng daãn tìm hieåu baøi: - GV yeâu caàu HS ñoïc thaàm baûng quaûng caùo vaø traû lôøi caâu hoûi + Raïp xieác in tôø quaûng caùo naøy ñeå laøm gì? + Em thích nhöõng noäi dung naøo trong quaûng caùo? Vì sao? + Caùch trình baøy tôø quaûng caùo coù gì ñaëc bieät? + Em thöôøng thaáy quaûng caùo ôû nhöõng ñaâu? - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt. - GV giôùi thieäu theâm moät soá tôø quaûng caùo. Hoạt động.Luyeän ñoïc laïi: - GV ñoïc 1 ñoaïn vaø höôùng daãn HS luyeän ñoïc. - GV toå chöùc cho HS thi ñoïc ñoaïn vaø caû baøi. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt . Hoạt động nối tiếp: 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - HS veà nhaø tieáp tuïc luyeän ñoïc vaø HTL, chuaån bò baøi: Đối đáp với Vua. - Nhắc lại đề. -HS theo doõi. -HS ñoïc noái tieáp. -HS ñoïc. -HS ñoïc noái tieáp. -HS ñoïc. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. Thư tư ngày 19 tháng 2 năm 2014. LUYEÄN TÖØ VAØ CAÂU BAØI: NHAÂN HOAÙ. OÂN TAÄÏP CAÙCH ÑAËT VAØ TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI NHÖ THEÁ NAØO? I. Môc tiªu - Tìm được những vật được nhân hóa, cách nhân hóa trong bài thơ ngắn (BT1). - Biết cách TLCH Như thế nào? (BT1). - Đặt được CH cho bộ phận câu TL câu hỏi đó (BT3a / c / d, hoặc b / c/ d - Thái độ: Thấy được vẻ đẹp của Tiếng Việt và cố gắng rèn luyện tích cực II. Đồ dùng dạy học : - Moät maët ñoàng hoà. - Baûng lôùp vieát BT3. III- Hoạt động dạy và học: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ HTĐB 5’ 1’ 30’ 1. - HS laøm mieäng BT1 vaø BT3. Nhaân hoaù laø gì? 2. BAØI MÔÙI : Giôùi thieäu baøi:- GV neâu yeâu caàu cuûa tieát hoïc. Hoạt động.Höôùng daãn HS laøm baøi taäp: Baøi taäp 1: - GV yeâu caàu HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - GV yeâu caàu HS ñoïc baøi Ñoàng hoà baùo thöùc. - GV ñaët tröôùc lôùp ñoàng hoà baùo thöùc, chi cho HS thaáy caùch mieâu taû ñoàng hoà baùo thöùc trong baøi thô raát ñuùng: kim giôø chaïy chaäm, kim phuùt ñi töøng böôùc, kim giaây phoùng raát nhanh. - GV yeâu caàu HS laøm baøi. - GV môøi HS ñoïc baøi laøm. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt choát lôøi giaûi ñuùng. - GV choát laïi. Baøi taäp 2: - GV yeâu caàu HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - GV yeâu caàu HS trao ñoåi theo caëp. - GV môøi töøng caëp HS thöïc haønh hoûi – ñaùp tröôùc lôùp. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt, choát lôøi giaûi ñuùng. Baøi taäp 3: - GV yeâu caàu HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi. - GV môøi HS noái tieáp nhau ñaët caâu hoûi cho boä phaän in ñaäm trong moãi caâu. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt choát lôøi giaûi ñuùng. Hoạt động nối tiếp: 1’- GV nhaän xeùt tieát hoïc. - HS xem laïi caùc BT vaø chuaån bò baøi: Từ ngữ về nghệ thuật, dấu phẩy. -Nhắc lại đề. Baøi taäp 1: -HS ñoïc. -HS ñoïc. -HS thöïc hieän. -HS ñoïc. Baøi taäp 2: -HS ñoïc. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. Baøi taäp 3: -HS ñoïc. -HS thöïc hieän. HS khá, giỏi làm được tòan bộ BT3 Thư năm ngày 20 tháng 2 năm 2014 MOÂN : CHÍNH TAÛ BAØI : NGÖÔØI SAÙNG TAÙC QUOÁC CA VIEÄT NAM I. Môc tiªu - Nghe - vieát ñuùng bài chính taû, trình baøy ñuùng hình thức bài văn xuôi. - Laøm ñuùng BT 2 a/ b , hoặc BT3 a/ b , hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn. II. Đồ dùng dạy học :- Aûnh Vaên Cao.- Buùt daï + giaáy khoå to vieát BT2, BT3. III- Hoạt động dạy và học: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HĐ CUÛA TROØ HTĐB 5’ 1’ 22’ 7’ 1. mời: - 3 HS vieát baûng, caû lôùp vieát nhaùp: 4 töø coù tieáng baét ñaàu baèng l/n. 2.BAØI MÔÙI: Giôùi thieäu baøi:- GV neâu muïc ñích, yeâu caàu cuûa tieát hoïc. Hoạt động.Höôùng daãn HS vieát: a.Höôùng daãn HS chuaån bò: - GV ñoïc baøi chính taû. - Giaûi nghóa töø: Quoác ca, cho HS xem aûnh nhaïc só Vaên Cao. - GV yeâu caàu HS ñoïc laïi baøi chính taû. - GV höôùng daãn HS nhaän xeùt: + Baøi chính taû coù nhöõng töø naøo ñöôïc vieát hoa ? - GV yeâu caàu HS ñoïc laïi baøi chính taû vaø vieát nhaùp nhöõng chöõ deã vieát sai. b.HS vieát vaøo vôû: - GV ñoïc cho HS vieát vaøo vôû. theo doõi, uoán naén. c.Chaám, chöõa baøi: - GV toå chöùc cho HS töï chöõa loãi baèng buùt chì. - GV chaám 5 – 7 baøi. nhaän xeùt. Hoạt động. Höôùng daãn laøm baøi taäp chính taû: a.Baøi taäp 2:- GV yeâu caàu HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT2a. - GV môøi HS leân baûng laøm baøi. - GV yeâu caàu HS ñoïc laïi keát quaû. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt, choát lôøi giaûi ñuùng. b.Baøi taäp 3:- GV neâu yeâu caàu cuûa BT3b. - GV môøi HS leân baûng laøm baøi. - Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt, choát lôøi giaûi ñuùng. - GV yeâu caàu HS söûa baøi vaøo VBT. Hoạt động nối tiếp: 1’- GV nhaän xeùt tieát hoïc. - GV yeâu caàu HS xem laïi caùc BT2, BT3 vaø hoïc thuoäc khoå thô; chuaån bò cho tieát TLV. - Nhắc lại đề. -HS ñoïc. -HS traû lôøi. -HS thöïc hieän. -HS vieát baøi vaøo vôû. -HS chöõa loãi. Baøi taäp 2: -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. Baøi taäp 3: -HS thöïc hieän. Thư năm ngày 20 tháng 2 năm 2014 MOÂN : TOAÙN BAØI : CHIA SOÁ COÙ BOÁN CHÖÕ SOÁ CHO SOÁ COÙ MOÄT CHÖÕ SOÁ(TT) I. Môc tiªu - Bieát chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số ( trường hợp có dư với thương có 4 chữ số và 3 chữ số) .-. Làm bài 1, bài 2, bài 3. Thái độ : Yêu thích học Toán và biết vận dụng Toán học vào thực tế II. Đồ dùng dạy học : - SGK vaø VBT. III Hoạt động dạy và học: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ HTĐB 5’ 1’ 7’ 7’ 15’ 1. - Gọi 2 HS lên kiểm tra bài cũ. Nhận xét, ghi điểm. 2.BAØI MÔÙI : Giôùi thieäu baøi : ghi đề. Hoạt động 1.Höôùng daãn thöïc hieän pheùp chia 9365 : 3 - GV neâu vaán ñeà vaø HS ñaët tính vaø tính. - GV yeâu caàu HS nhaéc laïi quy trình thöïc hieän. Hoạt động 2.Höôùng daãn thöïc hieän pheùp chia 2249 : 4 - GV neâu vaán ñeà vaø HS ñaët tính vaø tính. - GV yeâu caàu HS nhaéc laïi quy trình thöïc hieän. Hoạt động 3.Thöïc haønh: Baøi 1: - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaø ñoïc keát quaû. Baøi 2: - GV höôùng daãn HS choïn pheùp tính giaûi baøi toaùn - GV höôùng daãn HS caùch trình baøy baøi giaûi. - GV yeâu caàu HS laøm baøi vaø ñoïc keát quaû. Baøi 3: - GV höôùng daãn HS caùch xeáp hình. Hoạt động nối tiếp: 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - HS laøm baøi taäp trong VBT. Chuẩn bị bài: Chia số có bốn chữ số cho số có m ột chữ số ( tt). - Nhắc lại đề. -HS theo doõi. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. . Thư năm ngày 20 tháng 2 năm 2014 MOÂN : TÖÏ NHIEÂN XAÕ HOÄI BAØI 46 : KHAÛ NAÊNG KÌ DIEÄU CUÛA LAÙ CAÂY I. Môc tiªu - Nêu được chức năng của lá ĐV đời sống của thực vật và ích lợi của lá ĐV đời sống của con người. -Thái độ : Biết được ích lợi của lá cây và biết chăm sóc cây II. Đồ dùng dạy học : - Caùc hình trong SGK trang 88, 89. IV Hoạt động dạy và học: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HĐ CUÛA TROØ HTĐB 5’ 1’ 14’ 14’ 1 - Gọi 2 HS lên kiểm tra Nhận xét, đánh giá. 2. BAØI MÔÙI : - GV giôùi thieäu baøi: Trong tieát hoïc TN & XH hoâm nay, caùc em seõ hoïc baøi Khaû naêng kì dieäu cuûa laù caây. - GV vieát teân baøi leân baûng. Hoaït ñoäng 1: TROØ CHÔI AI NHANH ? AI ÑUÙNG? a.Muïc tieâu: Bieát neâu chöùc naêng cuûa laù caây. b.Caùch tieán haønh: *Böôùc 1: Laøm vieäc theo caëp - GV yeâu caàu HS döïa vaøo hình 1 trang 88, töï ñaët caâu hoûi vaø traû lôøi caâu hoûi. * Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp - GV toå chöùc cho HS thi ñua ñaët ra nhöõng caâu hoûi vaø ñoá nhau veà chöùc naêng cuûa laù caây. - GV keát luaän: Laù caây coù ba chöùc naêng: quang hôïp, hoâ haáp, thoaùt hôi nöôùc. Hoaït ñoäng 2: THAÛO LUAÄN NHOÙM a.Muïc tieâu: Keå ñöôïc nhöõng ích lôïi cuûa laù caây. b.Caùch tieán haønh: * Böôùc 1: - GV yeâu caàu nhoùm tröôûng ñieàu khieån caùc baïn döïa vaøo thöïc teá cuoäc soáng vaø quan saùt hình trang 89 ñeå noùi veà ích lôïi cuûa laù caây. Keå teân nhöõng laù caây thöôøng ñöôïc söû duïng ôû ñòa phöông. * Böôùc 2: - GV toå chöùc cho HS thi ñua vieát teân caùc laù caây ñöôïc duøng vaøo caùc vieäc: ñeå aên, laøm thuoác, goùi baùnh, goùi haøng, laøm noùn, lôïp nhaø. Hoạt động nối tiếp: 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - HS chuaån bò baøi tieáp theo. Chuẩn bị bài: Hoa. - Nhắc lại đề. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. -HS thöïc hieän. HS biết được quá trình quang hợp của lá cây diễn ra ban ngày dưới ánh sáng mặt trời còn quá trình hô hấp của cây diễn ra suốt ngày đêm. Thư năm ngày 20 tháng 2 năm 2014 Thủ công 23: ÑAN NONG ÑOÂI ( Tiết 1) I. Môc tiªu - HS bieát caùch ñan nong ñoâi. - Ñan ñöôïc nong ñoâi, dồn được nan nhưng có thể chưa được khít. Dán được nẹp xung quanh tấm đan. -Yêu lao động và rèn luyện tính khéo léo trong công việc II. Đồ dùng dạy học :- Maãu taám ñan nong ñoâi - Maãu taám ñan nong moát.-. III- Hoạt động dạy và học: TG HOAÏT ÑOÄNG CUÛA THAÀY HOAÏT ÑOÄNG CUÛA TROØ HTĐB 3’ 1’ 10’ 17’ 1. BÀI CŨ: - GV kiểm tra sự chuẩn bị dụng cụ học thủ công của HS . Nhận xét chung . 2. BÀI MỚI : - GV giới thiệu bài , ghi đề bài lên bảng . Hoaït ñoäng .GV höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt : - GV giôùi thieäu taám ñan nong ñoâi vaø höôùng daãn HS quan saùt, nhaän xeùt. GV gợi ý để HS quan sát và so sánh tấm đan nong mốt của bài trước với tấm đan nong đôi - GV neâu taùc duïng vaø caùch ñan nong ñoâi trong thöïc teá. Hoaït ñoäng . GV höôùng daãn maãu - GV cho cả lớp quan sát qui trình hướng dẫn . - GV lần lượt hướng dẫn HS các bước . *Böôùc 1: Keû, caét caùc nan ñan *Böôùc 2: Ñan nong ñoâi. *Böôùc 3: Daùn neïp xung quanh taám ñan. Hoaït ñoäng .HS thực hành ++Các em có thể dùng các loại giấy báo cũ, lịch cũ để đan nong đôi, như vậy không phung phí và vứt giấy bừa bãi, góp phần giảm chi phí, giữ gìn môi trường, để sử dụng năng lượng tiết kiệm. - HS nhaéc laïi caùch ñan nong moát. - HS thöïc haønh keû, caét caùc nan vaø taäp ñan nong ñoâi. Hoạt động nối tiếp: 1’ - GV nhaän xeùt tieát hoïc. - HS chuaån bò baøi cho tieát 2 hoïc sau. Thư tư ngày 22 tháng 2 năm 2012. 1hs nhắc lại đề bài Cả lớp quan sát , nhận xét . Kích thước các nan đan = nhau nhưng cách đan khác nhau . Cả lớp quan sát và nêu lại các bước thực hiện . 2hs cùng GV thực hiện . Vài HS nhắc lại các bước . HS thực hành theo nhóm. HS khéo tay Đan được tấm đan nong đôi. Các nan đan khít nhau. Nẹp được tấm đan chắc chắn. Phối hợp màu sắc của nan dọc, nan ngang trên tấm đan hài hòa. Thư sáu ngày 21 tháng 2 năm 2014 BAØI : CHIA SOÁ COÙ BOÁN CHÖÕ SOÁ CHO SOÁ COÙ MOÄT CHÖÕ SOÁ(TT) I. Môc tiªu - Bieát chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số ( trường hợp có chữ số 0 ở thương) . - Vaän duïng pheùp chia ñeå laøm tính vaø giaûi toaùn. Làm bài 1, bài

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docG.AN 3 -T23.doc