Kế hoạch bài dạy Tuần 7 (chiều) - Lớp 3 - Trường Tiểu Học Phước Thạnh

Tuần 7

 Bài 7: Vẽ theo mẫu

Vẽ cái chai

I/ Mục tiêu:

 - HS có thói quen quan sát, nhận xét về hình dáng các đồ vật xung quanh.

- HS biết cách vẽ và vẽ được cái chai gần giống mẫu

 - HS có ý thức giữ gì đồ vật xung quanh.

II/ Đồ dùng dạy- học:

Thầy: - Một số cái chai có hình dáng và chất liệu khác nhau.

 - Bài của HS năm trước.

 - Hình gợi ý cách vẽ.

 

doc10 trang | Chia sẻ: binhan19 | Ngày: 01/03/2019 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế hoạch bài dạy Tuần 7 (chiều) - Lớp 3 - Trường Tiểu Học Phước Thạnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thöù hai ngaøy 30 thaùng 9 naêm 2013 Toaùn BAÛNG NHAÂN 7 I) Muïc tieâu - Böôùc ñaàu thuoäc baûng nhaân 7. - Vaän duïng pheùp nhaân 7 trong giaûi toaùn. II) Ñoà duøng daïy hoïc -10 taám bìa, moãi taám 7 chaám troøn. -Vieát saün baûng nhaân 7 (khoâng ghi keát quaû) III) Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1) Hoaït ñoäng khôûi ñoäng: *Kieåm tra baøi cuõ *Giôùi thieäu baøi 2) Caùc hoaït ñoäng chính: a) Hoaït ñoäng 1: Luyeän taäp-thöïc haønh °Muïc tieâu: Aùp duïng baûng nhaân 7 ñeå giaûi baøi toaùn coù lôøi vaên baèng moät pheùp tính nhaân *Baøi 1 - Gọi HS nêu yêu cầu của bài Hướng dẫn HS nắm yêu cầu. CHo cả lớp làm bài vào vở *Baøi 2 Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? -Yeâu caàu HS töï laøm baøi, sau ñoù 2HS ngoài caïnh nhau ñoåi vôû ñeå kieåm tra. *Baøi 3 -Goïi 1HS ñoïc ñeà. -Mỗi lớp học có mấy tổ ? -Baøi toaùn yeâu caàu tìm gì? -Yeâu caàu caû lôùp laøm vaøo vôû. -Söûa baøi, nhaän xeùt vaø cho ñieåm. * Baøi 3 - Yeâu cầu HS thực hiện - Nhận xét và chốt ý - Tính nhaåm. -Cả lớp làm bài vào vở -Laøm baøi vaø kieåm tra baøi cuûa baïn. -1HS ñoïc. -4HS leân baûng laøm. Baøi giaûi Số học sinh lớp học đó có là 7x5=35 (học sinh) Ñaùp soá: 35 học sinh. -HS đọc yêu cầu và thực hiện bài cá nhân III) Hoaït ñoäng noái tieáp: -Yeâu caàu HS ñoïc thuoäc loøng baûng nhaân 7. -Veà nhaø hoïc thuoäc loøng baûng nhaân 7. * Ruùt kinh nghieäm Thöù ba ngaøy 01 thaùng 10 naêm 2013 Chính taû TRAÄN BOÙNG DÖÔÙI LOØNG ÑÖÔØNG I)Muïc tieâu - Vieát ñuùng töø khoù trong baøi II) Ñoà duøng daïy hoïc: SGK, vôû III) Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1) Hoaït ñoäng khôûi ñoäng: *Giôùi thieäu baøi 2) Caùc hoaït ñoäng chính: a) Hoaït ñoäng 1: HD vieát chính taû Muïc tieâu: vieát laïi chính xaùc baøi *Trao ñoåi veà loãi HS maéc phaûi *Hướng dẫn vieát töø khoù -GV ñoïc caùc töø khoù cho HS vieát vaøo baûng con. -Yeâu caàu HS ñoïc laïi caùc töø treân. -Yeâu caàu HS vieát vaøo soå tay -HS ñoïc laïi. -HS leân baûng vieát töø khoù -Vieát vaøo soå tay IV) Hoaït ñoäng noái tieáp: -Nhaän xeùt tieát hoïc. Toaùn LUYEÄN TAÄP I) Muïc tieâu -Thuoäc baûng nhaân 7 vaø aùp duïng baûng nhaân 7 ñeå giaûi toaùn vaø tính giaù trò bieåu thöùc. -Nhaän xeùt ñöôïc veà tính chaát giao hoaùn cuûa pheùp nhaân III) Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc [[ Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1) Hoaït ñoäng khôûi ñoäng: *Giôùi thieäu baøi 2) Caùc hoaït ñoäng chính: a) Hoaït ñoäng 1: Luyeän taäp-thöïc haønh Muïc tieâu: Thöïc haønh tính trong baûng nhaân 7. Aùp duïng baûng nhaân 7 ñeå giaûi toaùn *Baøi 1 -Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? * Baøi 2 -Gọi HS nêu yêu cầu của bài HS ñoïc vaø laøm baøi -Hoûi: Caùc em coù nhaän xeùt gì veà keát quaû -Keát luaän: Khi ñoåi choã caùc thöøa soá cuûa pheùp nhaân thì tích khoâng thay ñoåi. *Baøi 3 -Gọi HS nêu yêu cầu của bài -Hướng dẫn HS nắm yêu cầu của bài -Yeâu caàu HS neâu thöù töï caùc pheùp tính cuûa bieåu thöùc. -Yeâu caàu HS laøm baøi. - Nhaän xeùt- choát yù *Baøi 4 -Goïi 1HS ñoïc yeâu caàu. -Yeâu caàu HS töï laøm baøi. * Baøi 5 -Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì? -Tính haåm. -HS ñoïc noái tieáp. -Laøm vaø kieåm tra baøi cuûa baïn. -3HS leân baûng laøm, HS caû lôùp laøm vaøo vôû. - HS neâu -Thöïc hieän töø traùi sang phaûi. -HS leân baûng laøm baøi, HS caû lôùp laøm vaøo vôû. -1HS ñoïc. -1HS laøm baøi treân baûng, caû lôùp laøm vaøo vôû. -HS laøm baøi vaø giaûi thích IV) Hoaït ñoäng noái tieáp: -Yeâu caàu HS oân laïi baûng nhaân 7. -Toång keát giôø hoïc Taäp ñoïc TRAÄN BOÙNG DÖÔÙI LOØNG ÑÖÔØNG I) Muïc tieâu -Ngaét, nghæ hôi giöõa caùc daáu caâu vaø giöõa caùc cuïm töø. -Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật. -Lời khuyên từ câu chuyện: Khoâng được chơi bóng dưới lòng đường vì dễ gây tai nạn. Phải tôn trọng Luật giao thông, tôn trọng luật lệ, quy tắc chung của cộng đồng. II) Ñoà duøng daïy hoïc -Tranh minh hoïa baøi taäp ñoïc. III) Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1) Hoaït ñoäng khôûi ñoäng: *Giôùi thieäu baøi 2) Caùc hoaït ñoäng chính: a) Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc Muïc tieâu: Ñoïc ñuùng caùc töø, tieáng khoù. Ngaét nghæ hôi ñuùng sau caùc daáu caâu. *Ñoïc maãu - Hs ñoïc töøng caâu vaø luyeän phaùt aâm töø khoù, deã laãn. -Gọi 3HS ñoïc noái tieáp -Cho HS luyeän ñoïc theo nhoùm. -Toå chöùc thi ñoïc giöõa caùc nhoùm. b) Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu baøi. °Muïc tieâu: Hieåu ñöôïc noäi dung cuûa caâu chuyeän -GV goïi 1HS ñoïc caû baøi -Caùc baïn nhoû ñang chôi boùng ôû ñaâu? -Vì sao traän boùng phaûi taïm döøng laàn ñaàu? - Chuùng ta cuøng tìm hieåu tieáp ñoaïn 2. -Chuyeän gì khieán traän boùng phaûi döøng haún? - Haõy tìm nhöõng chi tieát cho thaáy Quang raát aân haän tröôùc tai naïn do mình gaây ra. -Caâu chuyeän muoán noùi vôùi em ñieàu gì? ( 3 phuùt). - Nhaän xeùt vaø choát yù c) Hoaït ñoäng 3: Luyeän ñoïc laïi baøi °Muïc tieâu: Ñoïc troâi chaûy ñöôïc toaøn baøi -GV goïi 1HS ñoïc maãu ñoaïn 3 -Cho HS ñoïc noái tieáp trong nhoùm. -Thi ñoïc. -Tuyeân döông. -Theo doõi. -Moãi HS ñoïc 1 caâu. -3HS ñoïc. -Ñoïc nhoùm. -2 nhoùm thi. -1HS ñoïc. -Döôùi loøng ñöôøng. -Vì baïn Long maõi ñaù boùng suyùt nöõa toâng phaûi xe maùy. -Quang suùt boùngboû chaïy heát -Quang naáp sau moätmeáu maùo xin loãi oâng cuï. -HS thöïc hieän theo nhoùm 4 ( Kó thaät khaên phủ baøn) - HS ñaïi dieän trình baøy -Theo doõi. -Nhoùm ñoïc. -2 nhoùm. IV) Hoaït ñoäng noái tieáp: -Khi ñoïc caâu chuyeän naøy, em nhaän xeùt gì veà nhaân vaät Quang? Thöù tö ngaøy 03thaùng 10 naêm 2013 Taäp ñoïc Löøa vaø Ngöïa I) Muïc tieâu -Ñoïc ñuùng caùc töø, tieáng khoù hoaëc deã laãn do aûnh höôûng cuûa phöông ngöõ -Ngaét nghæ hôi ñuùng sau caùc daáu caâu vaø giöõa caùc cuïm töø, ñoïc ñuùng caùc kieåu caâu. - Naém ñöôïc noäi dung cuûa baøi II) Ñoà duøng daïy hoïc -Tranh minh hoïa baøi taäp ñoïc. III) Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1) Hoaït ñoäng khôûi ñoäng: *Giôùi thieäu baøi 2) Caùc hoaït ñoäng chính: a) Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc Muïc tieâu: Ñoïc ñuùng caùc töø, tieáng khoù hoaëc deã laãn do aûnh höôûng cuûa phöông ngöõ. *Ñoïc maãu -GV ñoïc +Gọiñoïc töøng caâu vaø luyeän phaùt aâm töø khoù, deã laãn. +Cho Hs ñoïc töøng ñoaïn vaø giaûi nghóa töø khoù -Cho HS ñoïc töøng ñoaïn. -Gọi HS tieáp noái ñoïc -Gọi HS luyeän ñoïc theo nhoùm. -Thi ñoïc. b) Hoaït ñoäng 2: HD tìm hieåu baøi Muïc tieâu: Naèm ñöôïc noäi dung baøi taäp ñoïc -Goïi HS ñoïc baøi. - GV choát yù c) Hoaït ñoäng 3: Luyeän ñoïc laïi baøi Muïc tieâu: Ñoïc troâi chaûy ñöôïc toaøn baøi. -Yeâu caàu HS ñoïc -Toå chöùc thi ñoïc -Theo doõi. - HS ñoïc - HS ñoïc ñoaïn -HS ñoïc noái tieáp. -HS luyeän ñoïc. -Ñoïc nhoùm. -HS ñoïc vaø TLCH -HS caû lôùp nhaän xeùt -Ñoïc. -Thi ñoïc. IV) Hoaït ñoäng noái tieáp: Nhaän xeùt tieát hoïc. Veà nhaø luyeän ñoïc. Tuần 7 Bài 7: Vẽ theo mẫu Vẽ cái chai I/ Mục tiêu: - HS có thói quen quan sát, nhận xét về hình dáng các đồ vật xung quanh. - HS biết cách vẽ và vẽ được cái chai gần giống mẫu - HS có ý thức giữ gì đồ vật xung quanh. II/ Đồ dùng dạy- học: Thầy: - Một số cái chai có hình dáng và chất liệu khác nhau. - Bài của HS năm trước. - Hình gợi ý cách vẽ. Trò: - GiÊy vÏ hoÆc vë tËp vÏ. - Bót ch×, mµu, tÈy. III/ Các hoạt động dạy- học: Hoạt động dạy Hoạt động học Hoạt động khởi động 1/ Kiểm tra bài cũ, đồ dùng. 2/ Bài mới: - GV giới thiệu bài. Hoạt động 1: Quan sát nhận xét. - GV: Cho HS quan sát một số vật mẫu đã chuẩn bị yêu cần HS quan sát thảo luận theo nội dung: + Trên bàn cô có mấy cái chai? + Chai được làm bằng chất liệu gì? + Cấu tạo của chai gồm những bộ phận nào? + Hình dáng của chai có đặc điểm gì? + So sánh tỷ lệ giữa các bộ phận? - GV: Yêu cầu đại diện nhóm trình bày. - GV: Yêu cầu các nhóm bạn nhận xét. - GV kết luận : Có rất nhiều loại chai khác nhau, mỗi loại có một màu sắc và vẻ đẹp riêng. Muốn vẽ được những cái chai đẹp các em cần nắm chắc đặc điểm của từng loại chai. Hoạt động 2: Cách vẽ. - GV: Hướng dẫn HS cụ thể từng bước. + Vẽ khung hình. + Kẻ trục đối xứng. + Đánh dấu tỷ lệ các bộ phận. + Vẽ phác hình bằng nét thẳng. + Sửa hình. + Vẽ màu theo ý thích. Hoạt động3: Thực hành. - GV cho HS tham hảo bài vẽ của HS năm trước. - GV: Yêu cầu HS thực hành. - GV: Xuống từng bàn hướng dẫn HS còn lúng túng. - GV: Yêu cầu HS hoàn thành bài Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá. -GV: Cùng HS chọn một số bài yêu cầu HS nhận xét theo tiêu chí: + Bố cục. + Tỷ lệ. + Hình dáng. + Màu sắc. + Theo em bài vẽ nào đẹp nhất. - GV: Nhận xét chung. + Khen ngợi HS có bài vẽ đẹp. + Động viên, khích lệ HS chưa hoàn thành bài. Hoạt động nối tiếp: - GV: Yêu cầu HS nêu lại cách vẽ của bài - GV: Nhận xét và đặt câu hỏi: ? Nhà em có dung chai không? + Vậy em đã làm gì để giữ gì chúng? - GV: Dặn dò HS. + Về nhà quan sát kỹ khuôn mặt người th©n. + Tiết sau mang đầy ®ủ đồ dùng học tập. - HS chú ý lắng nghe. + 3 cái chai. + Thủy tinh, nhựa + Cổ, vai, đáy. + Cổ nhỏ, th©n phình to. - HS trình bày. - HS nhận xét. - HS chú ý quan sát cô hướng dẫn. - HS tham khảo bài. - HS thực hành. - HS hoàn thành bài. - HS nhận xét theo cảm nhận riêng. + HS lắng nghe cô nhận xét. - HS nêu. + HS trả lời - HS lắng nghe cô dặn dò. Toaùn GAÁP MOÄT SOÁ LEÂN NHIEÀU LAÀN I) Muïc tieâu -Bieát thöïc hieän giaûi baøi toaùn gaáp moät soá leân nhieàu laàn baèng caùch laáy soá ñoù nhaân vôùi soá laàn. -Bieát phaân bieät gaáp moät soá leân nhieàu laàn vôùi theâm moät soá ñoïn vò vaøo moät soá. II)Chuaån bò: VBT/ 41 III) Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1) Hoaït ñoäng khôûi ñoäng: *Kieåm tra baøi cuõ *Giôùi thieäu baøi 2) Caùc hoaït ñoäng chính: a) Hoaït ñoäng 1 Luyeän taäp -thöïc haønh °Muïc tieâu: HS bieát phaân bieät gaáp moät soá leân nhieàu laàn vôùi theâm moät soá ñôn vò vaøo moät soá *Baøi 1 -Söûa baøi vaø cho ñieåm HS. *Baøi 2 -Yeâu caàu HS ñoïc ñeà toaùn, töï veõ sô ñoà vaø giaûi. -Söûa baøi vaø cho ñieåm HS. *Baøi 3 -Baøi yeâu caàu chuùng ta laøm gì? *Baøi 4 -HS thöïc hieän. -HS laøm theo maãu - HS laøm baøi caù nhaân -1HS ñoïc. -1HS leân baûng laøm. Caû lôùp laøm vaøo vôû. -HS neâu. - HS laøm baøi vaø trình baøy baøi laøm – Nhaän xeùt IV) Hoaït ñoäng noái tieáp: -Phaân bieät gaáp moät soá leân nhieàu laàn vaø theâm moät soá ñôn vò vaøo moät soá. -Nhaän xeùt tieát hoïc Thöù naêm ngaøy 03 thaùng 10 naêm 2013 Chính taû Baän I) Muïc tieâu -Nghe vaø vieát laïi ñuùng ñoaïn trong baøi Traän boùng döôùi loøng ñöôøng -Trình baøy ñeïp . II) Ñoà duøng daïy hoïc -Baûng con, vôû III) Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1) Hoaït ñoäng khôûi ñoäng: *Giôùi thieäu baøi -Neâu muïc tieâu 2) Caùc hoaït ñoäng chính: a) Hoaït ñoäng 1: HD vieát chính taû Muïc tieâu: Nghe vaø vieát ñuùng ñoaïn vaên *Trao ñoåi veà noäi dung baøi vieát -GV ñoïc moät laàn. *HD caùch trình baøy -Ñoaïn vaên coù maáy caâu? - Trong ñoaïn nhöõng chöõ naøo phaûi vieát hoa? *HD vieát töø khoù -Yeâu caàu HS neâu caùc töø khoù, deã laãn. -Yeâu caàu HS ñoïc vaø vieát caùc töø vöøa tìm ñöôïc. *Vieát chính taû. *Soaùt loãi. *Chaám baøi. -Nghe. -HS ñoïc laïi. -HS neâu. -HS neâu -HS vieát baûng con. IV) Hoaït ñoäng noái tieáp -Nhaän xeùt tieát hoïc. -Daën HS veà nhaø ghi nhôù caùc töø vöøa tìm ñöôïc. - HS naøo vieát xaáu, sai 3 loãi trôû leân phaûi vieát laïi baøi. Thöù saùu ngaøy 04 thaùng 10 naêm 2013 Taäp laøm vaên [[ NGHE KEÅ: KHOÂNG NỠ NHÌN I) Muïc tieâu -Nghe vaø keå laïi ñöôïc caâu chuyeän Khoâng nôõ nhìn II) Ñoà duøng daïy hoïc -Vieát saün caùc gôïi yù veà noäi dung cuoäc hoïp leân baûng phuï III) Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1) Hoaït ñoäng khôûi ñoäng: *Kieåm tra baøi cuõ *Giôùi thieäu baøi 2) Caùc hoaït ñoäng chính: a) Hoaït ñoäng 1: Keå laïi caâu chuyeän khoâng nôû nhìn Muïc tieâu: Keå laïi vaø hieåu ñöôïc noâi dung caâu chuyeän -GV keå caâu chuyeän laàn 1. -Neâu töøng caâu hoûi veà noäi dung truyeän cho HS traû lôøi. +Anh thanh nieân laøm gì treân chuyeán xe buyùt? +Baø cuï ngoài beân caïnh anh noùi gì? +Anh traû lôøi theá naøo? -GV keå laïi caâu chuyeän laàn 2. -Goïi 1HS khaù keå laïi caâu chuyeän. -Yeâu caàu 2HS ngoài caïnh nhau keå laïi caâu chuyeän cho nhau nghe. -Toå chöùc cho HS thi keå laïi caâu chuyeän. -Yeâu caàu HS keå hay nhaát traû lôøi caâu hoûi: Em coù nhaän xeùt gì veà anh thanh nieân trong caâu chuyeän treân. -GV nghe HS traû lôøi vaø toång keát -Theo doõi. -Nghe, nhôù, traû lôøi. +Anh ngoài, hai tay oâm laáy maët. +Baø cuï thaáy vaäy lieàn hoûi anh: “Chaùu nhöùc ñaàu aø? Coù caàn daàu xoa khoâng?” +Anh noùi nhoû: “Khoâng aï. Chaùu khoâng nôû ngoài nhìn caùc cuï giaø vaø phuï nöõ phaûi ñöùng” -Nghe keå chuyeän. -1HS keå, lôùp theo doõi vaø nhaän xeùt -Laøm vieäc theo caëp. -3-5HS keå, lôùp bình choïn HS keå hay nhaát. -Anh thanh nieân laø ñaøn oâng khoûe maïnh maø khoâng bieát nhöôøng choã cho cuï giaø vaø phuï nöõ. -Anh thanh nieân ích kæ khoâng muoán nhöôøng choã cho caùc cuï giaø vaø phuï nöõ nhöng laïi giaû vôø lòch söï laø mình khoâng nôû nhìn caùc cuï giaø vaø phuï nöõ phaûi ñöùng. IV)Hoaït ñoäng noái tieáp: Yeâu caàu HS neâu laïi trình töï dieãn bieán cuûa cuoäc hoïp. Nhaän xeùt tieát hoïc, chuaån bò baøi Toaùn Tieát 7 I) Muïc tieâu -Luyeän taäp baûng nhaân 7, chia 7; giaûi toaùn “ gaáp moät soá leân nhieàu laàn”. II) Ñoà duøng daïy hoïc III) Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc Hoaït ñoäng daïy Hoaït ñoäng hoïc 1) Hoaït ñoäng khôûi ñoäng: *Giôùi thieäu baøi 2) Caùc hoaït ñoäng chính: a) Hoaït ñoäng 1: OÂn baûngnhaân, chia7 Muïc tieâu: HS thuoäc baûng nhaân, chia 7 * Baøi 1: HS ñoïc baûng nhaân, chia 7 * Baøi 2: Tính nhaåm 7x7 7x5 7x0 7x8 28:7 7:7 14:7 70:7 b) Hoaït ñoäng 2: Giaûi toaùn “ gaáp moät soá leân nhieàu laàn °Muïc tieâu: HS tính ñuùng * Baøi 3 1HS mua 7quyeån vôû. Hoûi 4 HS mua bao nhieâu quyeån vôû? *Baøi 4 1 haøng coù 7hoïc sinh. Hoûi 56 hoïc sinh xeáp bao nhieâu haøng ? -HS thöïc hieän. - 6 HS -HS ñoïc. -HS laøm baøi vaøo vôû -HS ñoïc -Laøm baøi -HS caû lôùp laøm vaøo vôû. -HS nhaän xeùt. IV)Hoaït ñoäng noái tieáp -Goïi HS ñoïc thuoäc baûng nhaân, chia 7 Hoïc haùt: Baøi Ñeám sao Nhaïc vaø lôøi: Vaên Chung A/ Muïc tieâu: Hs nhaän bieát tính chaát nhòp nhaøng, haùt ñuùng vaø thuoäc baøi. B/ Chuaån bò: Baêng nhaïc baøi Ñeám sao vaø caùc nhaïc cuï quen duøng(thanh phaùch, song loa...) C/ Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc: Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø 1/ KT baøi cuõ: - Kieåm tra 3HS haùt baøi: Baøi ca ñi hoïc. - Nhaän xeùt ghi ñieåm. 2/ Daïy baøi môùi: Hoaït ñoäng 1: Daïy haùt a) Giôùi thieäu baøi: ghi baûng Cho HS xem tranh minh hoaï vaø nghe haùt maãu b) Daïy haùt: - Cho HS ñoïc ñoàng thanh lôøi ca treân baûng phuï. - Daïy HS haùt töøng caâu theo loái moùc xích. - Cho caû lôùp taäp haùt nhieàu laàn. - Chia nhoùm, HS luyeän taäp theo nhoùm. GV söûa chöõa - Yeâu caàu caû lôùp haùt laïi, vöøa haùt vöøa goõ ñeäm theo phaùch. Hoaït ñoäng 2: Haùt keát hôïp muùa ñôn giaûn - GV höôùng daãn vaø laøm maãu. - Yeâu caàu HS haùt muùa theo GV. - Cho töøng nhoùm trình dieãn tröôùc lôùp. - Nhaän xeùt, tuyeân döông nhoùm haùt hay muùa deûo. - Laàn löôït 3 em leân haùt, lôùp theo doõi nhaän xeùt . - Quan saùt tranh minh hoaï vaø laéng nghe baêng haùt maãu. - Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh lôøi ca. - Haùt töøng caâu theo GV. - Caû lôùp taäp haùt nhieàu laàn. - HS taäp haùt theo nhoùm. - Caû lôùp vöøa haùt vöøa goõ ñeäm theo phaùch. - Quan saùt GV laøm maãu. - Caû lôùp haùt muùa theo GV. - Laàn löôït töøng nhoùm leân trình dieãn tröôùc lôùp IV. Hoaït ñoäng noái tieáp: - Nhaän xeùt giôø hoïc. - Daën doø HS chuaån bò cho tieát hoïc sau

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTKBG TUAN 7 CHIEU.doc
Tài liệu liên quan