Khóa luận Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn- Hà Nội (SHB)

MỤC LỤC

*****

Mục lục.trang

Lời mở đầu.1

 

CHƯƠNG 1

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH TCDN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTM

1.1.Tín dụng và hoạt động tín dụng của NHTM trong cơ chế thị trường. 3

1.1.1. Khái niệm tín dụng và đặc trưng của tín dụng.3

1.1.2. Các hình thức tín dụng.4

1.1.3 Vai trò của tín dụng ngân hàng. 5

1.1.4.Quy trình cấp tín dụng.5

1.2 .Phân tích TCDN trong hoạt động tín dụng của các NHTM.8

1.2.1.Khái niệm phân tích TCDN 7

1.2.2.Vai trò của phân tích TCDN trong hoạt động tín dụng của NHTM 8

1.3. Nguồn thông tin sử dụng trong phân tích TCDN tại NHTM 11

1.3.1.Báo cáo tài chính của doanh nghiệp . 11

1.3.2.Thông tin thu thập qua các kênh trung gian .13

1.3.3.Thông tin thu thập được từ phỏng vấn trực tiếp .14

1.4.phương pháp phân tích .14

1.4.1. Phương pháp so sánh 15

1.4.2. Phương pháp phân tích tỉ số . 15

1.4.3. Phương pháp phân tích Dupont 16

1.5. Nội dung hoạt động phân tích tài chính doanh nghiệp trong các ngân hàng thương mại .16

1.5.1.Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các cân bằng trên bảng cân đối kế toán . 17

1.5.2. Phân tích các chỉ tiêu tài chính trong báo cáo tài chính. 18

1.5.3. Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ.26

 

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TCDN TRONG HOẠT ĐỘNG

TÍN DỤNG CỦA NHTMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI

2.1.Khái quát về ngân hàng NHTMCP Sài Gòn –Hà Nội . 30

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng .30

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng Sài Gòn- Hà Nội (SHB).31

2.1.3. Thực trạng hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP- SHB.33

2.2.Thực trạng công tác phân tích TCDN trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng SHB . 37

2.2.1.Quy trình phân tích tài chính trong họat động tín dụng tại ngân hàng SHB.37

2.2.2.Thực trạng công tác phân tích TCDN trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng SHB.40

2.3. Đánh giá công tác phân tích TCDN của ngân hàng SHB.51

2.3.1. Những kết quả đạt được.51

2.3.2. Những tồn tại và nguyên nhân. .52

 

CHƯƠNG 3

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC PHÂN TÍCH TCDN TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NHTMCP SÀI GÒN –HÀ NỘI (SHB)

3.1.Định hướng công tác tín dụng của ngân hàng trong thời gian tới 59

3.2. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân tích tình hình TCDN trong hoạt động tín dụng của ngân hàng SHB 61

3.2.1. Xây dựng công tác phân tích tình hình TCDN hoàn thiện về nội dung, chặt chẽ và khoa học về quy trình phân tích. .62

3.2.2. Giải pháp về công tác thu thập và xử lý thông tin đảm bảo chất lượng đáp ứng được yêu cầu phân tích TCDN. .65

3.2.3. Xây dựng đội ngũ cán bộ tín dụng có chất lượng cao đáp ứng được yêu cầu về năng lực và trình độ.67

3.2.4. Đầu tư cho công nghệ, trang thiết bị và phương tiện để xây dựng một ngân hàng hiện đại.,,,,,,,,,.70

3.2.5.Đẩy mạnh chuyên môn hoá phân tích và quản lý khách hàng trong đội ngũ cán bộ tín dụng.71

3.3. Kiến nghị

3.3.1. Kiến nghị với chính phủ, bộ,ngành liên quan .72

3.3.2. Kiến nghị với Ngân Hàng Nhà Nước.73

 

Kết luận .75

 

doc86 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 12/07/2013 | Lượt xem: 1343 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Giải pháp nâng cao chất lượng công tác phân tích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn- Hà Nội (SHB), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docGiải pháp nâng cao chất lượng công tác phâtích tài chính doanh nghiệp trong hoạt động tín dụng của ngân hàng NHTMCP Sài Gòn-Hà Nội (SHB)n.DOC
Tài liệu liên quan