Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán Vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Vũ Nhật Minh

MỤC LỤC

Lời mở đầu .1

CHưƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG

TIỀN TRONG DOANH NGHIỆP QĐ 48/2006/BTC.2

1.1Tổng quan về vốn bằng tiền: . .2

1.1.1Khái niệm và đặc điểm vốn bằng tiền: . .2

1.1.1.1. Khái niệm về vốn bằng tiền: .2

1.1.1.2. Đặc điểm của vốn bằng tiền:.2

1.1.2Sự cần thiết và vai trò của vốn bằng tiền: . 2

1.1.3 Kết cấu của vốn bằng tiền: . .3

1.1.4. Phân loại vốn bằng tiền: .3

1.1.5. Vai trò của kế toán vốn bằng tiền. .3

1.1.6. Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền. .4

1.2.Tổ chức kế toán vốn bằng tiền trong các doanh nghiệp theo QĐ 48/2006/BTC.4

1.2.2. Những quy định phải tôn trọng khi hạch toán vốn bằng tiền.4

1.2.3. Tổ chức kế toán tiền mặt tại quỹ:.5

1.2.3.1 Nguyên tắc hạch toán kế toán tiền mặt trong doanh nghiệp .5

1.2.3.2 Chứng từ sử dụng trong kế toán tiền mặt tại quỹ: .7

1.2.3.3.Tài khoản sử dụng trong kế toán tiền mặt tại quỹ:.8

1.2.3.5. Kế toán tổng hợp tiền mặt tại quỹ:. 10

1.2.4. Tổ chức kế toán tiền gửi ngân hàng trong doanh nghiệp:. 14

1.2.4.1. Nguyên tắc hạch toán kế toán tiền gửi ngân hàng trong doanh nghiệp:. 14

1.2.4.2.Chứng từ sử dụng trong kế toán tiền gửi ngân hàng : . 16

1.2.4.3.Tài khoản sử dụng trong kế toán tiền gửi ngân hàng: . 16

1.2.4.4. Kế toán chi tiết tiền gửi ngân hàng trong doanh nghiệp: . 17

1.2.4.5.Kế toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng trong doanh nghiệp:. 17

1.2.5.Kế toán tiền đang chuyển trong doanh nghiệp :. 20

1.2.5.1.Nguyên tắc hạch toán tiền đang chuyển trong doanh nghiệp : . 20

1.2.5.2.Chứng từ sử dụng trong kế toán tiền đang chuyển :. 20

1.2.5.3.Tài khoản sử dụng trong kế toán tiền đang chuyển :. 211.2.5.4. Kế toán tổng hợp tiền đang chuyển trong doanh nghiệp :. 21

1.3. Một số thay đổi về kế toán vốn bằng tiền theo TT 133/2016-BTC. 22

1.4.Hình thức ghi sổ kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp. 23

1.4.1 Hình thức nhật ký chung (NKC). 23

1.4.2 Hình thức chứng từ ghi sổ . 24

1.4.3 Hình thức nhật ký chứng từ. 25

1.4.4.Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái :. 26

CHưƠNG 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN

TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN (TNHH) VŨ NHẬT MINH . 28

2.1. Lịch sử hình thành và phát triền công ty TNHH Vũ Nhật Minh . 28

2.1.1. Lịch sử hình thành công ty TNHH Vũ Nhật Minh. 28

2.1.2. Những thuận lợi, khó khăn của công ty trong quá trình hoạt động . 28

2.1.3. Đặc điểm mô hình tổ chức bộ máy của công ty:. 29

2.1.4.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty TNHH Vũ Nhật Minh: . 31

2.1.4.1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của công ty:. 31

2.1.4.2 Hình thức ghi sổ và các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty . 32

2.2.Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Vũ NhậtMinh. 34

2.2.1. Thực trạng tổ chức kế toán tiền mặt tại quỹ công ty TNHH Vũ Nhật Minh. 34

2.2.1.1. Chứng từ sử dụng tại công ty:. 34

2.2.1.2 Tài khoản sử dụng tại công ty:. 35

2.2.1.3 Sổ sách sử dụng tại công ty:. 35

2.2.1.4 Quy trình hạch toán tiền mặt tại quỹ của công ty: . 35

2.2.1.5 Ví dụ về kế toán tiền mặt tại quỹ công ty TNHH Vũ Nhật Minh . 36

2.2.2.Thực trạng tổ chức kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty TNHH Vũ NhậtMinh. 45

2.2.2.1.Chứng từ sử dụng tại công ty:. 45

2.2.2.2 Tài khoản sử dụng tại công ty:. 45

2.2.2.3 Quy trình hạch toán tại công ty :. 46

2.2.2.4 Ví dụ về kế toán tiền gửi Ngân hàng tại công ty TNHH Vũ Nhật Minh . 46CHưƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN

VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH VŨ NHẬT MINH . 56

3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán tại công ty TNHH Vũ Nhật Minh. 56

3.1.1. ưu điểm:. 56

3.1.2 Hạn Chế. 58

3.2 Một số ý kiến hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH VũNhật Minh. 58

3.2.1 Sự cần thiết phải hoàn thiện: . 58

3.2.2 Mục đích và yêu cầu hoàn thiện. 59

3.2.3 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty

TNHH Vũ Nhật Minh. 59

3.2.3.1 Ý kiến thứ nhất: Công ty nên trả lương cho công nhân qua thẻ ATM:. 59

3.2.3.2 Ý kiến thứ hai: Định kỳ, đột xuất kiểm kê quỹ tiền mặt. . 60

3.2.3.3 Ý kiến thứ ba: Công ty nên sử dụng phần mềm kế toán. . 62

KẾT LUẬN . 67

pdf76 trang | Chia sẻ: tranloan8899 | Ngày: 15/03/2018 | Lượt xem: 432 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Hoàn thiện công tác kế toán Vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Vũ Nhật Minh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ên kết, cổ phần Mua vật tƣ, hàng hóa, công cụ, dụng cụ 338,344 331,333,338,341 Nhận ký quỹ, ký cƣợc ngắn hạn, dài hạn Thanh toán các khoản nợ phải trả, nợ vay 511,515,711 154,635,642,811 Doanh thu, thu nhập khác bằng tiền gửi Chi phí SXKD, chi phí hoạt động khác 3331 133 Thuế GTGT Thuế GTGT 333 Nhận các khoản trợ cấp,trợ giá của Nhà nƣớc 411,421,414,418,353,356 Trả lại vốn góp, trả cổ tức, lợi nhuận cho bên góp vốn, chi các quỹ 521 Thanh toán các khoản chiết khấu thƣơng mại giảm giá hàng bán 3331 Thuế GTGT Sơ đồ 1.6.Kế toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng ( tiền Việt Nam ) Hoàn thiện công tác kế toán Vốn bằng tiền tại công ty TNHH Vũ Nhật Minh Nguyễn Thị Hoa – Lớp QTL 901K – Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 19 b.Kế toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng bằng tiền ngoại tệ : Kế toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng bằng tiền ngoại tệ đƣợc thể hiện qua sơ đồ sau ( Sơ đồ 1.7 ) 152,156,211,154 511,711 1122 241,642,133 Doanh thu, thu nhập khác bằng ngoại tệ Mua vật tƣ, hàng hóa, TSCĐ, dịch vụ ( Tỷ giá thực tế ) ( Tỷ giá ghi sổ) ( Tỷ giá thực tế ) 131,138 515 635 Thu nợ phải thu bằng ngoại tệ Lãi Lỗ ( Tỷ giá ghi sổ) ( Tỷ giá thực tế) 515 635 (Đồng thời ghi nợ TK 007) 331,341 Lãi Lỗ Thanh toán nợ phải trả, vay (Tỷ giá ghi sổ) ( Tỷ giá ghi sổ) (Đòng thời ghi nợ TK 007) 131 515 635 Nhận trƣớc tiền của ngƣời mua Lãi Lỗ ( Tỷ giá thực tế ) (Đồng thời ghi nợ TK 007) 331 Trả trƣớc tiền cho ngƣời bán ( Tỷ giá thực tế ) 413 413 Đánh giá lại số dƣ ngoại tệ tại thời điềm Đánh giá lại số dƣ ngoại tệ tại thời điểm báo cáo ( Chênh lệch tỷ giá tăng ) báo cáo ( Chênh lệch tỷ giá giảm ) Sơ đồ 1.7.Kế toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng bằng Ngoại tệ Hoàn thiện công tác kế toán Vốn bằng tiền tại công ty TNHH Vũ Nhật Minh Nguyễn Thị Hoa – Lớp QTL 901K – Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 20 c.Kế toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng bằng vàng bạc, kim khí quý, đá quý : Kế toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng bằng vàng bạc, kim khí quý đƣợc thể hiện qua sơ đồ sau ( Sơ đồ 1.8 ): 131,138,338 1123 311,331 Thu nợ bằng vàng bạc, kim khí quý Thanh toán bằng vàng bạc (Giá ghi sổ ) (Giá thực tế) (Giá ghi sổ) (Giá thực tế) 515 635 515 635 Lãi Lỗ Lãi Lỗ 511, 515, 711,3331 Doanh thu và thu nhập khác bằng vàng bạc (Giá thực tế thị trƣờng) 411,441 Nhận vốn góp, vốn cấp bằng vàng bạc, kim khí quý (Tỷ giá thực tế) 515 635 Đánh giá lại vàng bạc, kim khí quý Đánh giá lại vàng bạc, kim khí quý (trƣờng hợp phát sinh lãi) (trƣờng hợp phát sinh lỗ) Sơ đồ 1.8.Kế toán tổng hợp tiền gửi ngân hàng bằng vàng bạc, kim khí quý 1.2.5.Kế toán tiền đang chuyển trong doanh nghiệp : 1.2.5.1.Nguyên tắc hạch toán tiền đang chuyển trong doanh nghiệp : Tiền đang chuyển là các khoản tiền của doanh nghiệp đã nộp vào Ngân hàng, kho bạc Nhà nƣớc, đã gửi qua bƣu điện để chuyển qua Ngân hàng nhƣng chƣa nhận đƣợc giấy báo Có, đã trả cho đơn vị khác hay đã làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản tại Ngân hàng để trả cho đơn vị khác nhƣng chƣa nhận đƣợc giấy báo Nợ hay bảng sao kê của Ngân hàng. 1.2.5.2.Chứng từ sử dụng trong kế toán tiền đang chuyển : Hoàn thiện công tác kế toán Vốn bằng tiền tại công ty TNHH Vũ Nhật Minh Nguyễn Thị Hoa – Lớp QTL 901K – Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 21 + Giấy nộp tiền. + Biên lai thu tiền. + Phiếu chuyển tiền. + Một số chứng từ khác liên quan. 1.2.5.3.Tài khoản sử dụng trong kế toán tiền đang chuyển : - TK 113 “Tiền đang chuyển”: Bao gồm 2 loại tài khoản cấp 2: + TK 1131- “ Tiền Việt Nam”: Phản ánh số tiền Việt Nam đang chuyển. + TK 1132 - “Ngoại tệ”: Phản ánh số ngoại tệ đang chuyển. - Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 113 -Tiền đang chuyển : Số dƣ đầu kỳ : Khoản tiền đang còn chuyển đầu kỳ. Phát sinh bên nợ: -Các khoản tiền mặt hoặc séc bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ đã nộp vào ngân hàng hoặc đã gửi bƣu điện để chuyển vào ngân hàng nhƣng chƣa nhận đƣợc giấy báo có. -Chênh lệch tăng tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dƣ ngoại tệ tiền đang chuyển cuối kỳ. Phát sinh bên có: -Số kết chuyển vào TK 112 - “ Tiền gửi ngân hàng” hoặc tài khoản có liên quan. -Chênh lệch giảm tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dƣ ngoại tệ tiền đang chuyển cuối kỳ. Số dƣ cuối kỳ bên nợ: Khoản tiền đang còn chuyển cuối kỳ. 1.2.5.4. Kế toán tổng hợp tiền đang chuyển trong doanh nghiệp : Kế toán tổng hợp tiền đang chuyển đƣợc thể hiện qua sơ đồ sau (Sơ đồ 1.9) Hoàn thiện công tác kế toán Vốn bằng tiền tại công ty TNHH Vũ Nhật Minh Nguyễn Thị Hoa – Lớp QTL 901K – Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 22 111,112 113 112 Xuất tiền mặt gửi vào ngân hàng Nhận đƣợc giấy báo Có của ngân hàng nhƣng chƣa nhận đƣợc giấy báo Có về số tiền đã gửi vào Ngân hàng 131 331 Thu nợ của khách hàng nộp thẳng vào NH Nhận đƣợc giấy báo Nợ của ngân hàng nhƣng chƣa nhận đƣợc giấy báo Có về số tiền đã trả cho ngƣời bán 511,515,711 Thu nộp tiền thẳng vào ngân hàng nhƣng chƣa nhận đƣợc giấy báo Có 333 (3331) Thuế GTGT 413 413 Đánh giá lại số dƣ ngoại tệ tại thời điểm Đánh giá lại số dƣ ngoại tệ tại thời điểm báo cáo của ngoại tệ đang chuyển báo cáo của ngoại tệ đang chuyển (chênh lệch tỷ giá tăng) (chênh lệch tỷ giá giảm) Sơ đồ 1.9.Kế toán tổng hợp thu – chi tiền đang chuyển. 1.3. Một số thay đổi về kế toán vốn bằng tiền theo TT 133/2016-BTC  Về chứng từ và sổ kế toán: Theo TT 133/2016/BTC thì doanh nghiệp đƣợc tự xây dựng hệ thống chứng từ và sổ kế toán phù hợp với quy định.  Nguyên tắc kế toán và bút toán định khoản: Không hƣớng dẫn chi tiết các bút toán định khoản, chỉ quy định nguyên tắc kế toán. Doanh nghiệp tự thực hiện bút toán ghi sổ sao cho phù hợp quy trình luân chuyển chứng từ miễn sao BCTC đúng. Doanh nghiệp tự lựa chọn đồng tiền ghi sổ kế toán khi đáp ứng đƣợc các tiêu chí theo Chế độ quy định. Doanh nghiệp đƣợc tự quyết định ghi hoặc không ghi doanh thu từ các giao dịch nội bộ mà không phụ thuộc chứng từ xuất ra. Doanh nghiệp đƣợc tự quy định cho đơn vị hạch toán phụ thuộc ghi nhận khoản vốn nhận từ doanh nghiệp là Hoàn thiện công tác kế toán Vốn bằng tiền tại công ty TNHH Vũ Nhật Minh Nguyễn Thị Hoa – Lớp QTL 901K – Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 23 nợ phải trả hoặc vốn chủ sở hữu. Doanh nghiệp đƣợc lựa chọn biểu mẫu BCTC theo tính thanh khoản giảm dần hoặc phân biệt ngắn hạn, dài hạn theo truyền thống  Về tài khoản thì TT 133/2016/BTC không có TK 1113,1123 – Vàng bạc, kim khí quý, đá quý. 1.4.Hình thức ghi sổ kế toán vốn bằng tiền trong doanh nghiệp Để đáp ứng yêu cầu công tác kế toán tài chính cũng nhƣ việc phục vụ cho kế toán quản trị, mỗi doanh nghiệp đều phải nghiên cứu, thiết kế sổ kế toán, thiết kế sổ kế toán chi tiết sao cho phù hợp với đặc điểm, tình hình quản lý của doanh nghiệp. Theo chế độ kế toán hiện hành có những hình thức kế toán tổng hợp nhƣ sau: 1.4.1 Hình thức nhật ký chung (NKC) Theo hình thức này thì tất cả các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phải đƣợc ghi vào sổ nhật ký, mà trong đó trọng tâm là sổ nhật ký chung (NKC) theo trình tự thời gian phát sinh và định khoản kế toán các nghiệp vụ phát sinh đó. Sau đó lấy số liệu từ NKC ghi vào sổ cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ Quan hệ đối chiếu, kiểm tra Sơ đồ 1.10.Trình tự ghi sổ kế toán vốn bằng tiền theo hình thức Nhật kí chung. Sổ, thẻ kế toán chi tiết Sổ quỹ tiền mặt Phiếu thu, phiếu chi, GBN, GBC SỔ NHẬT KÝ CHUNG SỔ CÁI TK 111,112,113 Bảng cân đối tài khoản BÁO CÁO TÀI CHÍNH Bảng tổng hợp chi tiết Hoàn thiện công tác kế toán Vốn bằng tiền tại công ty TNHH Vũ Nhật Minh Nguyễn Thị Hoa – Lớp QTL 901K – Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 24 1.4.2 Hình thức chứng từ ghi sổ Chứng từ ghi sổ đƣợc lập dựa trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc Bảng Tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế. Chứng từ ghi sổ đƣợc đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm (theo thứ tự trong Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ ) và có chứng từ kế toán đính kèm, phải đƣợc kế toán trƣởng duyệt trƣớc khi ghi sổ kế toán. Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu, kiểm tra Sơ đồ 1.11. Trình tự ghi sổ kế toán vốn bằng tiền theo hình thức Chứng từ ghi sổ. Phiếu thu, phiếu chi, GBN, GBC Sổ quỹ CHỨNG TỪ GHI SỔ Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại Sổ, thẻ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết Sổ Cái TK 111,112,113 Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ Bảng cân đối số phát sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Hoàn thiện công tác kế toán Vốn bằng tiền tại công ty TNHH Vũ Nhật Minh Nguyễn Thị Hoa – Lớp QTL 901K – Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 25 1.4.3 Hình thức nhật ký chứng từ Tập hợp và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo bên Có của các tài khoản kết hợp với việc phân tích các nghiệp vụ kinh tế đó theo các tài khoản đối ứng Nợ. Kết hợp chặt chẽ việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự thời gian với việc hệ thống hóa các nghiệp vụ theo nội dung kinh tế ( theo tài khoản). Kết hợp rộng rãi việc hạch toán tổng hợp với hạch toán chi tiết trên cùng một sổ kế toán và trong cùng một quá trình ghi chép. Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng, hoặc định kỳ Đối chiếu, kiểm tra Sơ đồ 1.12.Trình tự ghi sổ kế toán vốn bằng tiền theo hình thức Nhật kí - Chứng từ. Phiếu thu, phiếu chi, GBN,GBC BÁO CÁO TÀI CHÍNH Sổ cái TK111,112,113 Bảng tổng hợp chi tiết NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 1,2 Sổ kế toán chi tiết tài khoản Bảng kê số 1, Bảng kê số 2 Hoàn thiện công tác kế toán Vốn bằng tiền tại công ty TNHH Vũ Nhật Minh Nguyễn Thị Hoa – Lớp QTL 901K – Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 26 1.4.4.Hình thức kế toán Nhật ký - Sổ cái : Các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đƣợc kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian và nội dung kinh tế (theo tài khoản kế toán) trên cùng một quyển sổ kế toán tổng hợp duy nhất là sổ Nhật ký - Sổ cái. Căn cứ để ghi vào sổ Nhật ký - Sổ cái là các chứng từ kế toán hơạc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại. Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng Đối chiếu, kiểm tra Sơ đồ 1.13. Trình tự ghi sổ kế toán vốn bằng tiền theo hình thức Nhật ký - Sổ cái. Phiếu thu, phiếu chi, GBN, GBC Sổ quỹ NHẬT KÝ – SỔ CÁI Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại Sổ, thẻ kế toán chi tiết Bảng tổng hợp chi tiết BÁO CÁO TÀI CHÍNH Hoàn thiện công tác kế toán Vốn bằng tiền tại công ty TNHH Vũ Nhật Minh Nguyễn Thị Hoa – Lớp QTL 901K – Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 27 1.4.5.Hình thức kế toán trên máy vi tính : Công việc kế toán đƣợc thực hiện theo một chƣơng trình phần mềm kế toán trên máy vi tính. Phần mềm kế toán đƣợc thiết kế theo nguyên tắc của một trong bốn hình thức kế toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán quy định trên đây. Phần mềm kết toán không hiển thị đầy đủ quy trình ghi sổ kế toán, nhƣng phải in đƣợc đầy đủ sổ kế toán và báo cáo tài chính theo quy định. Ghi chú: Nhập số liệu hàng ngày In sổ, báo cáo cuối tháng, cuối năm Đối chiếu, kiểm tra Sơ đồ 1.14.Trình tự ghi sổ kế toán vốn bằng tiền theo hình thức Kế toán máy. SỔ KẾ TOÁN - Sổ tổng hợp Phiếu thu, phiếu chi, GBN, GBC BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CÙNG LOẠI - Báo cáo tài chính - Báo cáo kế toán quản trị PHẦN MỀM KẾ TOÁN Máy vi tính Hoàn thiện công tác kế toán Vốn bằng tiền tại công ty TNHH Vũ Nhật Minh Nguyễn Thị Hoa – Lớp QTL 901K – Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 28 CHƢƠNG 2:THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH VŨ NHẬT MINH 2.1. Lịch sử hình thành và phát triền công ty TNHH Vũ Nhật Minh 2.1.1. Lịch sử hình thành công ty TNHH Vũ Nhật Minh  Tên doanh nghiêp: Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vũ Nhật Minh  Địa chỉ: số 21b/9/33 Kỳ Đồng, Quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Giấy ĐKKD và MST: 0201642014  Số điện thoại: 0313 530966  Đăng kí kinh doanh : ngày 23/07/2015.  Vốn điều lệ : 5.000.000.000 đồng Công ty TNHH Vũ Nhật Minh có giấy phép đăng ký kinh doanh số 0201642014 do Sở kế hoạch & đầu tƣ thành phố Hải Phòng cấp. Trong suốt quá trình kinh doanh, Công ty luôn có những tầm nhìn và chiến lƣợc thích ứng với từng thời kỳ, từng giai đoạn kinh doanh. nhìn nhận ra những nhu cầu của thị trƣờng, luôn cập nhật những thông tin mới nhất, những sản phẩm mới nhất, chất lƣợng nhất đảm bảo mọi nhu cầu của các khách hàng và đảm bảo mọi công trình đều giao đúng hẹn - đúng tiến độ thi công và chất lƣợng công trình đạt chất lƣợng cao nhất. Chính vì vậy trong 2 năm qua, doanh số của công ty tăng nhanh cùng tốc độ tăng trƣởng của thị trƣờng. Hiện nay ngành nghề chính của công ty là xây dựng công trình dân dụng nên công ty TNHH Vũ Nhật Minh quyết tâm trở thành một đối tác thƣơng mại - một nhà cung cấp công trình đáng tin cậy và mang phong cách hiện đại, chuyên nghiệp trong tƣơng lai gần. Trong dài hạn, dựa trên những thành công và kết quả vững chắc trong kinh doanh, Công ty sẽ mở rộng thị trƣờng phát triển đa dạng hóa công trình và mong muốn trở thành nhà cung ứng công trình dân dụng hàng đầu của thành phố. 2.1.2. Những thuận lợi, khó khăn của công ty trong quá trình hoạt động Trong quá trình hoạt động của mình công ty có nhiều thuận lợi nhƣng cũng gặp không ít khó khăn * Thuận lợi: - Đội ngũ nhân viên trẻ tuổi, năng động, nhiệt huyết, luôn nỗ lực vì công việc và đặc biệt là tinh thần trách nhiệm rất cao, có tinh thần và kỹ năng làm việc tốt. Hoàn thiện công tác kế toán Vốn bằng tiền tại công ty TNHH Vũ Nhật Minh Nguyễn Thị Hoa – Lớp QTL 901K – Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 29 - Môi trƣờng làm việc văn minh, lành mạnh và chuyên nghiệp - Cơ sở vật chất tốt nhƣ: đƣợc trang bị máy móc, trang thiết bị tân tiến nhất hiện nay, đảm bảo an toàn trong lao động. - Bộ máy quản lý chuyên nghiệp, nhất quán. - Quá trình hình thành và phát triển của công ty đã có đƣợc kết quả nhất định trong quản lý và kinh doanh. Công tác điều tra và nghiên cứu thị trƣờng luôn luôn đƣợc coi trọng và cải tiến không ngừng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trƣờng. - Cung cấp các sản phẩm, công trình đảm bảo chất lƣợng với giá cả cạnh tranh nhất. Doanh thu, lợi nhận tăng đều. * Khó khăn: - Đội ngũ nhân viên còn trẻ chƣa có nhiều kinh nghiệm nên ban đầu còn gặp nhiều vƣớng mắc trong kỹ thuật. - Đối thủ cạnh tranh nhiều trên thị trƣờng. - Vốn điều lệ của công ty còn ít. Với những khó khăn hiện nay của nền kinh tế đối với doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung. Các doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế, lạm phát ngày càng tăng cao. Tuy nhiên, với những chiến lƣợc kinh doanh thông minh, linh hoạt, biết nắm bắt xu hƣớng, tâm lý khách hàng doanh nghiệp đã nắm vững thị phần và không những vậy thị phần ngày một gia tăng. 2.1.3. Đặc điểm mô hình tổ chức bộ máy của công ty: Tổ chức bộ máy của công ty TNHH Vũ Nhật Minh theo mô hình trực tuyến chức năng ( SĐ 2.1). Công ty phấn đấu tinh giảm bộ máy quản lý để đổi mới nâng cao trình độ quản lý, tăng hiệu xuất làm việc đạt tới mức độ cao nhất, đồng thời nâng cao tính tiếp thị của Công tác quản lý tại Công ty. Trình độ nghiệp vụ của các cán bộ quản lý ngày càng đƣợc nâng cao. Các phòng ban có chức năng dễ dàng về nhiệm vụ cụ thể do giám đốc công ty quy định và có mối quan hệ mật thiết với nhau trong việc lập và thực hiện kế hoạch sản xuất: Hoàn thiện công tác kế toán Vốn bằng tiền tại công ty TNHH Vũ Nhật Minh Nguyễn Thị Hoa – Lớp QTL 901K – Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 30 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ về tổ chức bộ máy của Công ty TNHH Vũ Nhật Minh  Hội đồng Thành viên: Tổ chức chƣơng trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên. Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên. Giám sát, tổ chức giám sát việc thực hiện các quyết định của Hội đồng thành viên. Có các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật pháp và Điều lệ côn g ty.  Giám đốc công ty : là ngƣời chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về mọi mặt hoạt động của công ty, chịu trách nhiệm thực hiện điều hành công ty theo luật Doanh nghiệp  Phó Giám đốc: là ngƣòi giúp việc cho giám đốc giải quyết các công việc mà giám đốc giao, chịu trách nhiệm trƣớc giám đốc về công việc đƣợc giao kể cả ủy quyền khi giám đốc đi vắng, thƣờng trực giải quyết các công việc đƣợc giao, duy trì giao ban theo lịch trình quy định, chịu trách nhiệm thực hiện theo luật doanh nghiệp.  Phòng Tổ chức hành chính: -Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh định kỳ và bất thƣờng của công ty khi Ban Giám đốc yêu cầu; Giám đốc Phòng Kỹ thuật Phó Giám đốc Phòng Tài chính kế toán Phòng Tổ chức hành chính Đội thi công số 3 Đội thi công số 1 Đội thi công số 2 Hội đồng Thành viên Hoàn thiện công tác kế toán Vốn bằng tiền tại công ty TNHH Vũ Nhật Minh Nguyễn Thị Hoa – Lớp QTL 901K – Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 31 -Thực hiện công tác văn thƣ, bảo mật, bảo quản và sử dụng con dấu, lƣu trữ tài liệu theo quy định.  Phòng Tài chính kế toán: - Phản ánh trung thực và tổng thể một bức tranh về hoạt động tài chính và hoạt động kinh doanh, các mặt của công ty để làm căn cứ cho Ban Giám đốc chỉ đạo đƣờng lối phát triển.  Phòng Kỹ thuật: -Tìm kiếm công trình xây dựng, thiết kế, thi công công trình. -Giám sát việc thực hiện thi công và chịu trách nhiệm từ khâu dự toán đến khi quyết toán công trình đƣợc duyệt.  Đội Thi công: Căn cứ theo các dự án của Công ty bố trí nhân lực phù hợp, thiết bị đảm bảo tiến độ cho công trình. 2.1.4.Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của công ty TNHH Vũ Nhật Minh: 2.1.4.1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của công ty: Phù hợp với quy mô của công ty bộ máy kế toán đƣợc tổ chức theo hình thức tập trung theo sơ đồ 2.2. Bộ máy kế toán có ý nghĩa quan trọng trong quá trình thu thập, xử lý, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp. Giúp công ty xem xét, kinh doanh các mặt hàng phù hợp. Nhờ đó công ty có thể phân tích, đánh giá, lựa chọn các phƣơng án đầu tƣ sao cho có hiệu quả nhất. Nhân viên kế toán của công ty đều đƣợc đào tạo chính quy chuyên ngành kế toán, đã có thời gian làm kế toán nên có kinh nghiệm trong công tác hạch toán kế toán. Ghi chú: Quan hệ chỉ đạo Sơ đồ 2.2 : Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH Vũ Nhật Minh Kế toán trƣởng Kiêm kế toán tổng hợp Thủ quỹ Kế toán thuế và bán hàng Kế toán thanh toán Hoàn thiện công tác kế toán Vốn bằng tiền tại công ty TNHH Vũ Nhật Minh Nguyễn Thị Hoa – Lớp QTL 901K – Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 32 - Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp: Giám sát các hoạt động tài chính của công ty. Chịu trách nhiệm trƣớc giám đốc và cơ quan pháp luật về toàn bộ công việc kế toán của mình trong công ty. Có nhiệm vụ theo dõi chung, chịu trách nhiệm hƣớng dẫn tổ chức phân công kiểm tra công việc của các nhân viên kế toán. Thực hiện các định khoản khoá sổ cuối kỳ. Kiểm tra số liệu của các bộ phận khác chuyển sang để phục vụ cho việc khoá sổ, lập báo cáo kế toán nội bộ có liên quan và kiểm tra các báo cáo nội bộ của các bộ phận khác chuyển đến. Lập bảng cân đối tài khoản, báo cáo tài chính, báo cáo các khoản thanh toán với thuế, BHXH, BHYT( Hàng tháng, quý, năm..) - Kế toán thanh toán: Ghi chép, phản ánh số liệu có và sự biến động của các khoản vốn bằng tiền, các khoản vay. Lập báo cáo nội bộ và theo dõi công nợ với khách hàng. - Thủ quỹ: Nhận tiền theo Phiếu thu và chi tiền theo Phiếu chi. Có trách nhiệm quản lý tiền mặt thay cho Chủ tài khoản, tránh để thất thoát hay tiếu hụt tiền trong két. - Kế toán thuế và bán hàng: Hàng ngày viết phiếu thu, chi, uỷ nhiệm chi... theo dõi thu chi tiền mặt và thu chi tiền ngân hàng, báo cáo kịp thời số dƣ tài khoản mỗi khi chủ tài khoản yêu cầu. Hạch toán các nghiệp vụ, chứng từ liên quan tới thuế, hàng tháng lập báo cáo thuế, theo dõi tình hình nộp ngân sách. 2.1.4.2 Hình thức ghi sổ và các chính sách kế toán áp dụng tại Công ty a) Hình thức ghi sổ kế toán áp dụng tại công ty: Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán Nhật kí chung theo sơ đồ 2.3 Đặc trƣng cơ bản của hình thức kế toán Nhật ký chung là tất cả các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh đều phải đƣợc ghi vào sổ nhật ký, mà trọng tâm là sổ Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và định khoản kế toán của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên các sổ Nhật ký để ghi Sổ Cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. Hoàn thiện công tác kế toán Vốn bằng tiền tại công ty TNHH Vũ Nhật Minh Nguyễn Thị Hoa – Lớp QTL 901K – Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 33 Sơ đồ 2.3 : Sơ đồ hạch toán kế toán theo hình thức Nhật ký chung tại công ty TNHH Vũ Nhật Minh Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi định kỳ Kiểm tra, đối chiếu -Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra đƣợc dùng làm căn cứ ghi sổ, trƣớc hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh đƣợc ghi vào các sổ , thẻ kế toán chi tiết liên quan. -Cuối tháng, cuối quý, cuối năm, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân đối số phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và bảng tổng hợp chi tiết (đƣợc lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết) đƣợc dùng để lập các Báo cáo tài chính. -Theo nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên Nhật ký chung. Nhật ký chung Bảng cân đối số phát sinh Sổ cái Báo cáo tài chính Bảng tổng hợp chi tiết Chứng từ kế toán Sổ, thẻ kế toán chi tiết Hoàn thiện công tác kế toán Vốn bằng tiền tại công ty TNHH Vũ Nhật Minh Nguyễn Thị Hoa – Lớp QTL 901K – Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 34 b) Chế độ và các chính sách kế toán tại công ty TNHH Vũ Nhật Minh - Chế độ kế toán áp dụng: theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 14 tháng 09 năm 2006 của Bộ trƣởng Bộ Tài Chính. - Đơn vị tiền tệ sử dụng: Tiền Việt Nam (VNĐ) - Kỳ kế toán: từ 01/01 đến 31/12. - Phƣơng pháp hạch toán tổng hợp hàng tồn kho:theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên. - Phƣơng pháp hạch toán chi tiết hàng tồn kho: phƣơng pháp thẻ song song. - Phƣơng pháp tính thuế GTGT: theo phƣơng pháp khấu trừ. -Phƣơng pháp trích khấu hao: theo đƣờng thẳng. 2.2. Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại Công ty TNHH Vũ Nhật Minh. Vốn bằng tiền tại công ty TNHH Vũ Nhật Minh chỉ bao gồm: Tiền mặt tại quỹ và tiền gửi Ngân hàng. 2.2.1. Thực trạng tổ chức kế toán tiền mặt tại quỹ công ty TNHH Vũ Nhật Minh Tại công ty TNHH Vũ Nhật Minh chỉ có tiền mặt là Đồng Việt Nam, không có ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý 2.2.1.1. Chứng từ sử dụng tại công ty:  Phiếu thu ( Mẫu số 01-TT)  Phiếu chi (Mẫu số 02-TT)  Hóa đơn GTGT  Giấy đề nghị thanh toán (Mẫu số 05-TT)  Giấy đề nghị tạm ứng (Mẫu số 03-TT) Cách lập phiếu thu, phiếu chi tại công ty:  Phiếu thu do kế toán thuế và bán hàng lập thành 3 liên, ghi đầy đủ nội dung và ký tên vào Ngƣời lập phiếu, sau đó xé 2 liên giấy than, đƣa cho ngƣời nộp tiền, ngƣời nộp tiền mang tiền và phiếu thu cho thủ quỹ. Thủ quỹ thu tiền, thủ quỹ ký tên, ghi nhận vào “Đã nhận đủ số tiền”, đồng thời Ngƣời nộp tiền ký vào phiếu thu và ghi rõ họ tên. Sau khi thủ quỹ thu tiền mới chuyển cho Kế toán trƣởng và Giám đốc ký duyệt. Thủ quỹ giữ lại 1 liên để ghi nhận vào Sổ quỹ tiền mặt, 1 liên giao cho ngƣời nộp tiền. Cuối ngày, toàn bộ phiếu thu kèm theo chứng từ gốc chuyển cho kế toán ghi sổ kế toán.  Phiếu chi do kế toán thuế và bán hàng lập thành 3 liên, ghi đầy đủ nội dung trên phiếu chi và ký tên ngƣời lập phiếu. Sau đó, xé 2 liên giấy than chuyển Hoàn thiện công tác kế toán Vốn bằng tiền tại công ty TNHH Vũ Nhật Minh Nguyễn Thị Hoa – Lớp QTL 901K – Trƣờng ĐHDL Hải Phòng 35 cho Kế toán trƣởng và Giám đốc ký duyệt, thủ quỹ mới đƣợc xuất quỹ. Sau khi nhận đủ số tiền, ngƣời nhận tiền ghi số tiền thực nhận (bằng chữ) vào phiếu chi trƣớc khi ký và ghi rõ họ tên. Thủ quỹ giữ lại 1 liên để ghi sổ quỹ, 1 liên giao cho ngƣời nhận tiền. Cuối ngày toàn bộ phiếu chi kèm theo chứng từ gốc chuyển cho kế toán ghi sổ. 2.2.1.2 Tài khoản sử dụng tại công ty: Công ty chỉ sử dụng TK 111 “Tiền mặt” – Tiền Việt Nam tại quỹ. 2.2.1.3 Sổ sách sử dụng tại công ty: -Sổ quỹ tiền mặt -Sổ Nhật ký chung -Sổ cái TK111 2.2.1.4 Quy trình hạch toán tiền mặt tại quỹ của công ty: Hàng ngày khi các nghiệp vụ thu, chi tiền mặt xảy ra, kế toán sẽ căn cứ vào các chứng từ để làm căn cứ ghi sổ. Đầu tiên, ghi chép các nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung và Sổ quỹ tiền mặt; tiếp đó, căn cứ vào số liệu ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi chép vào Sổ cái TK111. Sau khi kiểm tra, đối chiếu khớp đúng số liệu ghi trên Sổ cái và Sổ quỹ tiền mặt, kế toán sẽ tiến hành lập Bảng cân đối số phát sinh vào cuối năm. Căn cứ Sổ cái và Bảng cân đối số phát sinh lập nên Báo cáo tài chính. Quy

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf56_NguyenThiHoa_QTL901K.pdf
Tài liệu liên quan