Khóa luận Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Tân Việt

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP.

3

1.1 Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.

3

1.1.1 Chi phí sản xuất. 3

1.1.2 Giá thành sản phẩm. 6

1.1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. 7

1.1.4 Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 7

1.2 Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

8

1.2.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . 8

1.2.2 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 9

1.3 Hạch toán chi phí sản xuất, kinh doanh và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ.

9

1.3.1 Hạch toán chi tiết chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. 9

1.3.2 Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 14

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TÂN VIỆT .

30

2.1 Tổng quan về Công ty Tân Việt 30

2.1.1 Sự ra đời, chức năng và nhiệm vụ của Công ty Tân Việt . 31

2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty Tân Việt . 31

2.1.3 Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm tại Công ty Tân Việt . 31

2.1.4 Tổ chức bộ máy kế toán và hình thức ghi sổ kế toán áp dụng tại Công ty Tân Việt .

33

2.2 Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tại Công tyTân Việt . 36

2.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất. 36

2.2.2 Phân loại chi phí sản xuất tại Công ty. 37

2.2.3 Hạch toán các khoản mục chi phí sản xuất. 38

2.2.4 Hạch toán chi phí trả trước. 43

2.2.5 Hạch toán tập hợp, phân bổ chi phí sản xuất kinh doanh phụ. 44

2.2.6 Hạch toán tập hợp chi phí sản xuất. 45

2.2.7 Công tác kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang cuối tháng. 47

2.3 Thực trạng công tác tính giá thành sản phẩm ở Công ty Tân Việt 49

2.3.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Công ty. 49

2.3.2 Kỳ tính giá thành sản phẩm ở Công ty. 49

2.3.3 Phương pháp tính giá thành sản phẩm ở Công ty. 50

CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TYTÂN VIỆT .

 

53

3.1 Nhận xét chung về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công tyTân VIệt . 53

3.1.1 Những ưu điểm về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty. 53

3.1.2 Một số nhược điểm còn tồn tại trong công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công tyTân Việt .

55

3.2 Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công tyTân Việt .

57

3.2.1 Ý kiến 1: Hoàn thiện về việc trích BHXH, BHYT, Kinh phí công đoàn. 57

3.2.2 Ý kiến 2: Hoàn thiện phương pháp hạch toán chi phí sản xuất chung. 58

3.2.3 Ý kiến 3: Hoàn thiện phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối tháng 59

3.2.4 Ý kiến 4: Hoàn thiện Bảng tính giá thành sản phẩm theo khoản mục chi phí.

60

KẾT LUẬN. 61

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 62

 

doc62 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 17/06/2013 | Lượt xem: 1160 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty Tân Việt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Tân Việt.DOC
Tài liệu liên quan