Khóa luận Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động huy động vốn và hoàn thiện kế toán huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Láng Hạ

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGUỒN VỒN HUY ĐỘNG, KẾ TOÁN NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG 3

1. KHÁI NIỆM, CHỨC NĂNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 3

1.1. KHÁI NIỆM 3

1.1.1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI 3

1.1.2. KHÁI NIỆM 4

1.2. CHỨC NĂNG CỦA NHTM 4

1.2.1. CHỨC NĂNG TRUNG GIAN TÍN DỤNG 4

1.2.2. CHỨC NĂNG TRUNG GIAN THANH TOÁN 5

1.2.3. CHỨC NĂNG TẠO TIỀN (BÚT TỆ) 6

2. NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG CỦA NHTM 7

2.1. VỐN, VAI TRÒ CỦA VỐN 7

2.1.1. VỐN LÀ GÌ? 7

2.1.2. VAI TRÒ CỦA VỐN TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DANH CỦA NHTM 8

2.2. NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG CỦA NHTM 9

2.2.1. KHÁI NIỆM NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG CỦA NHTM 9

2.2.2.ĐẶC ĐIỂM CỦA NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG 9

2.2.3. PHÂN LOẠI NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG CỦA NHTM 9

2.2.3.1. CĂN CỨ THEO HÌNH THỨC HUY ĐỘNG 9

2.2.3.2. CĂN CỨ THEO TÍNH CHẤT KỲ HẠN 12

2.2.3.3. CĂN CỨ VÀO THÀNH PHẦN GỬI TIỀN 13

2.2.4. CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG CỦA NHTM 13

2.2.4.1. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN 13

2.2.4.2. CHI PHÍ HUY ĐỘNG VỐN 14

2.2.4.3. RỦI RO TRONG HUY ĐỘNG VỐN 15

2.2.4.4. DỰ TRỮ TRÊN NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG 17

2.2.4.5. KIỂM SOÁT CHI PHÍ VÀ RỦI RO HUY ĐỘNG VỐN 17

3. KHÁI QUÁT NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN 21

3.1. KHÁI NIỆM VÀ NHỮNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN 21

3.1.1. KHÁI NIỆM 21

3.1.2. YÊU CẦU ĐỐI VỚI KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN 21

3.2. CHỨNG TỪ SỬ DỤNG VÀ TÀI KHOẢN 22

3.2.1. CHỨNG TỪ SỬ DỤNG 22

3.2.2. TÀI KHOẢN SỬ DỤNG 22

3.2.3. QUI TRÌNH KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN 24

3.2.3.1. KẾ TOÁN TIỀN GỬI 24

3.2.3.2. KẾ TOÁN PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ 27

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT LÁNG HẠ 31

1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CHI NHÁNH NHNO&PTNT LÁNG HẠ 31

1.1. MỘT SỐ NÉT VỀ MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA NHNNO&PTNT CHI NHÁNH LÁNG HẠ 31

1.2. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH CHI NHÁNH NHNO&PTNT LÁNG HẠ 32

1.3. TỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ CỦA CHI NHÁNH NHNO&PTNT LÁNG HẠ 33

1.3.1. MÔ HÌNH TỔ CHỨC 33

- CÁC PHÒNG CHỨC NĂNG NHƯ SAU: 33

1.3.2. NHIỆM VỤ CỦA CHI NHÁNH 34

2. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH TRONG NHỮNG NĂM QUA 35

2.1. CÔNG TÁC NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG (ĐƠN VỊ TỶ ĐỒNG) 36

2.2. DƯ NỢ CHO VAY (TỶ VND) 37

2.3. HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ VÀ KINH DOANH NGOẠI TỆ 38

2.3.1. HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN QUỐC TẾ 39

2.3.2. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NGOẠI TỆ 40

2.4. CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ NGÂN QUỸ 40

2.4.1. CÔNG TÁC KẾ TOÁN 40

2.4.2. CÔNG TÁC NGÂN QUỸ 41

2.4.3. ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG XỬ LÝ NGHIỆP VỤ VÀ KẾ TOÁN THANH TOÁN 41

2.4.4. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH 42

2.5. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO CÁN BỘ 42

3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN VÀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT LÁNG HẠ 43

3.1. THỰC TRẠNG NGUỒN VỐN HUY ĐỘNG VỐN 43

3.1.1. VỀ CƠ CẤU NGUỒN VỐN THEO TÍNH CHẤT KỲ HẠN 43

3.1.2. CƠ CẤU NGUỒN THEO PHƯƠNG THỨC HUY ĐỘNG 45

3.1.3. VỀ THÀNH PHẦN KINH TẾ 48

3.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI NHNO&PTNT LÁNG HẠ 50

3.2.1. KẾ TOÁN NHẬN TIỀN GỬI VÀ PHÁT HÀNH GIẤY TỜ CÓ GIÁ 50

3.2.2. KẾ TOÁN CHI TRẢ TIỀN GỬI VÀ THANH TOÁN GIẤY TỜ CÓ GIÁ 52

3.2.3. KẾ TOÁN CHI TRẢ LÃI 53

4. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN VÀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT LÁNG HẠ 55

4.1. NHỮNG KẾT QUẢ VÀ HẠN CHẾ, TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC HUY ĐỘNG VỐN 55

4.1.1. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 55

4.1.2. NHỮNG HẠN CHẾ, TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG TỒN TẠI ĐÓ 56

4.2. NHỮNG KẾT QUẢ VÀ HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH 58

4.2.1. NHỮNG KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN 58

4.2.2. HẠN CHẾ, TỒN TẠI TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN 58

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN VÀ KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN TẠI CHI NHÁNH NHNO&PTNT LÁNG HẠ 60

1. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CHI NHÁNH TRONG THỜI GIAN TỚI 60

1.1. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NHNO&PTNT NÓI CHUNG VÀ CHI NHÁNH LÁNG HẠ NÓI RIÊNG 60

1.1.1. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU CỦA HỆ THỐNG NHNO&PTNT

VIỆT NAM 60

1.1.2. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CHO HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH TRONG THỜI

GIAN TỚI 60

1.1.2.1. NHỮNG MỤC TIÊU CỤ THỂ CHO NĂM 2005 61

1.1.2.2. CÁC ĐỊNH HƯỚNG VỀ NGUỒN VỐN 61

2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HUY ĐỘNG VỐN VÀ HOÀN THIỆN

KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN 62

2.1. NHÓM GIẢI PHÁP VỀ HUY ĐỘNG VỐN 62

2.1.1. GIẢI PHÁP VỀ SẢN PHẨM SỬ DỤNG TRONG CHIẾN LƯỢC HUY ĐỘNG VỐN

CỦA CHI NHÁNH 62

2.1.2. GIẢI PHÁP VỀ ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM HUY ĐỘNG VỐN 65

2.1.3. GIẢI PHÁP VỀ CHIẾN LƯỢC XÚC TIẾN HỖN HỢP 67

2.1.4. GIẢI PHÁP VỀ CON NGƯỜI 68

2.2. GIẢI PHÁP VỀ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN HUY ĐỘNG VỐN 69

2.2.1. GIẢI PHÁP VỀ HOÀN THIỆN THỦ TỤC GIẤY TỜ MỞ TÀI KHOẢN VÀ GIAO DỊCH

GỬI LĨNH TIỀN 69

2.2.2. GIẢI PHÁP VỀ TĂNG CƯỜNG BỒI DƯỠNG TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ, ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CHO NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 70

2.2.3. GIẢI VỀ TIẾP TỤC ĐẦU TƯ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆN ĐẠI HOÁ CÔNG NGHỆ NGÂN HÀNG NÓI CHUNG VÀ KẾ TOÁN NÓI RIÊNG 70

2.3.4. GIẢI PHÁP VỀ CÁCH TÍNH VÀ HẠCH TOÁN LÃI DỰ TRẢ 70

3. KIẾN NGHỊ ĐỂ THỰC HIỆN NHỮNG GIẢI PHÁP 71

3.1. KIẾN NGHỊ VỚI CHÍNH PHỦ 71

3.2. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHNN 71

3.3. KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NHNO&PTNT VIỆT NAM 72

KẾT LUẬN 74

TÀI LIỆU THAM KHẢO 75

 

doc80 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 15/06/2013 | Lượt xem: 1251 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động huy động vốn và hoàn thiện kế toán huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Láng Hạ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNâng cao hoạt động huy động vốn và hoàn thiện kế toán huy động vốn tại ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) Láng Hạ.DOC
Tài liệu liên quan