Khóa luận nghiên cứu hiệu quả xử lý nước thải thuỷ sản công ty trách nhiệm hữu hạn Angst – Trường Vinh bằng mô hình lọc sinh học hiếu khí

MỤC LỤC

Nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

Lời cảm ơn

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng biểu

Danh mục các hình vẽ, đồ thị

Chương 1: MỞ ĐẦU 1

1.1 Đặt vấn đề 2

1.2 Mục đích nghiên cứu 3

1.3 Nội dung nghiên cứu 3

1.4 Phương pháp nghiên cứu 3

1.5 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4

Chương 2: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI THUỶ SẢN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ANGST-TRƯỜNG VINH 5

2.1. Tổng quan chế biến thủy sản 6

2.1.1 Khái quát 6

2.1.2 Công nghệ sản xuất ngành chế biến thủy sản 9

2.1.2.1 Quy trình sơ chế thủy sản đặc trưng 10

2.1.2.2 Đối với các sản phẩm đông lạnh 11

2.1.2.3 Đối với các sản phẩm khô 12

2.1.3 Đặc tính chung của nước thải thủy sản 12

2.1.4 Tác động đến môi trường của ngành chế biến thủy sản 14

2.1.4.1 Khí thải 14

2.1.4.2 Nước thải 15

2.1.4.3 Chất thải rắn 16

2.1.4.4 Nhiệt thải và tiếng ồn 17

2.1.4.5 Tác nhân hóa học 18

2.1.4.6 Tác nhân sinh học 18

2.1.4.7 Tác nhân khác 18

2.1.5 Nhận xét chung về nước thải ngành chế biến thủy sản 19

2.2. Tổng quan về công ty TNHH thủy sản ANGST-TRƯỜNG VINH 19

2.2.1 Giới thiệu chung 19

2.2.2 Thông tin về hoạt động sản xuất 20

2.2.2.1 Nhu cầu nguyên liệu và nguồn cung cấp 20

2.2.2.2 Nhu cầu và nguồn cung cấp nước 21

2.2.2.3 Lao động 21

2.2.3 Quy trình sản xuất 22

2.2.4 Môi trường và xử lý chất thải 25

2.2.4.1 Nước thải 25

2.2.4.2 Phế thải rắn 25

2.2.4.3 Khí thải 25

Chương 3: TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH LỌC SINH HỌC HIẾU KHÍ . 27

3.1. Tổng quan về quá trình xử lý sinh học hiếu khí 28

3.1.1 Giới thiệu 28

3.1.2 Phân loại 28

3.1.3 Các bể sinh học hiếu khí 28

3.1.3.1 Quá trình xử lý hiếu khí sinh trưởng lơ lửng 28

3.1.3.2 Quá trình xử lý hiếu khí sinh trưởng bám dính 29

3.2. Tổng quan về quá trình lọc sinh học 30

3.2.1. Định nghĩa 30

3.2.2. Phân loại 31

3.2.3. Cấu tạo và hoạt động của màng vi sinh vật 31

3.2.3.1. Cấu tạo màng vi sinh vật 31

3.2.3.2. Quá trình tiêu thụ cơ chất làm sạch nước 33

3.2.3.3. Quá trình sinh trưởng, phát triển và suy thoái của màng vi sinh

vật 35

3.3. Vi sinh vật trong hệ thống xử lý nước thải 36

3.3.1. Khái niệm 36

3.3.2. Sinh thái, sinh lý, phân loại vi sinh vật 37

3.3.2.1. Sinh thái, sinh lý vi sinh vật 37

3.3.2.2. Phân loại vi sinh vật 41

3.3.2.3. Hình thái, cấu tạo vi sinh vật 41

3.3.2.4. Hoạt động sống của vi sinh vật trong nước thải 51

3.3.3. Sự tăng trưởng của tế bào vi sinh vật 54

3.3.4. Vi sinh vật trong các công trình xử lý nước thải 54

3.3.4.1. Vi sinh vật lên men kỵ khí 54

3.3.4.2. Vi sinh vật lên men hiếu khí 56

3.4. Động học của quá trình lọc sinh học hiếu khí 62

3.4.1. Động học phản ứng trong màng vi sinh vật 62

3.4.2. Phương trình động học thực nghiệm của Eckenfelder 63

Chương 4: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ 66

4.1. Mô hình nghiên cứu 67

4.1.1. Cấu tạo mô hình 67

4.1.2. Nguyên tắc hoạt động 67

4.2. Phương pháp nghiên cứu 68

4.2.1. Giai đoạn chuẩn bị 68

4.2.2. Giai đoạn thích nghi 69

4.2.3. Giai đoạn tăng tải trọng (giai đoạn xử lý) 69

4.3. Cách xác định các thông số động học 70

4.4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 73

4.4.1. Giai đoạn chạy thích nghi 73

4.4.2. Giai đoạn tăng tải trọng (giai đoạn xử lý) 74

4.4.2.1. Tải trọng 24h 74

4.4.2.2. Tải trọng 12h 75

4.4.2.3. Tải trọng 6h 76

4.4.2.4. Tải trọng 4h 77

4.4.2.5. Tải trọng 2h 78

4.4.3. Tính toán các thông số động học 81

4.4.3.1. Tải trọng 2.64 KgCOD/m3.ng.đ ứng với thời gian lưu nước 6h

(lưu lượng 58 lít/ngày) 81

4.4.3.2. Tải trọng 5.28 KgCOD/m3.ng.đ ứng với thời gian lưu nước 4h

(lưu lượng 86 lít/ngày) 81

4.4.3.3. Tải trọng 10.56 KgCOD/m3.ng.đ ứng với thời gian lưu nước 2h

(lưu lượng 174 lít/ngày) 82

4.4.3.4. Tính toán các thông số n và K 83

4.4.4. Thảo luận kết quả thí nghiệm 84

Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 86

5.1. Kết luận 87

5.2. Kiến nghị 87

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

 

doc88 trang | Chia sẻ: netpro | Ngày: 02/05/2013 | Lượt xem: 2053 | Lượt tải: 19download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận nghiên cứu hiệu quả xử lý nước thải thuỷ sản công ty trách nhiệm hữu hạn Angst – Trường Vinh bằng mô hình lọc sinh học hiếu khí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc8. LY THUYET.doc
 • doc0. B+¼a -æß+ô +ín_P.Duyen.doc
 • doc1. NHIEM VU DO AN.doc
 • doc2. NHAN_XET.doc
 • doc3. LOI CAM ON.doc
 • doc4. muc luc.doc
 • doc5. danh muc cac tu viet tat.doc
 • doc6. danh MUC bang.doc
 • doc7. danh muc hinh ve, do thi.doc
 • doc9. tai lieu tham khao.doc
 • doc10. phu luc.doc
Tài liệu liên quan