Khóa luận Phương hướng và biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ ôtô của công ty Mercedes- Benz Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

MỞ ĐẦU 4

Chương I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ MỞ 7

RỘNG THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

I. Một số vấn đề cơ bản về thị trường 7

1. Khái niệm thị trường 7

2. Các yếu tố cấu thành thị trường 9

3. Vai trò và các chức năng của thị trường 11

4. Phân loại thị trường 13

5. Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường 15

II. Nội dung công tác duy trì và mở rộng thị trường tiêu 16

thụ sản phẩm của doanh nghiệp

1. Thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 16

2. Nội dung công tác duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản 17

phẩm của doanh nghiệp

3. Những nguyên tắc cơ bản của công tác duy trì và mở rộng thị 24

trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp

4. Các nhân tố ảnh hưởng đến việc duy trì và mở rộng thị trường 26

tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp

4.1. Nhóm nhân tố chủ quan 27

4.2. Nhóm nhân tố khách quan 28

5. Vai trò của việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 31

Chương II: THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ MỞ RỘNG THỊ 34

TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY LIÊN

DOANH Ô TÔ MERCEDES-BENZ VIỆT NAM (MBV)

I. Thị trường ô tô ở Việt Nam trong những năm gần đây 34

II. Khái quát quá trình phát triển của MBV 35

1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển của MBV 35

2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty MBV 38

3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của MBV 39

4. Tình hình sản xuất kinh doanh của MBV 43

III. Hoạt động mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của 49

MBV giai đoạn (2000-2002)

1. Tình hình thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty 49

2. Các biện pháp công ty đã áp dụng để duy trì và mở rộng 53

thị trường tiêu thụ

2.1. Công tác điều tra nghiên cứu thị trường 53

2.2. Công tác tổ chức xây dựng mạng lưới bán hàng 55

2.3. Chiến lược sản phẩm 56

2.4. Chính sách giá cả 58

2.5. Các biện pháp hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ 63

3. Đánh giá chung về tình hình duy trì và mở rộng thị trường 65

tiêu thụ sản phẩm của công ty

Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG 70

TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA MBV

I. Triển vọng phát triển sản xuất kinh doanh của MBV 70

II. Các biện pháp nhằm duy trì, mở rộng thị trường của MBV 71

1. Nâng cao chất lượng công tác dự báo nhu cầu 71

2. Vận dụng linh hoạt các chính sách chủ yếu của công ty và làm 73

tốt các hoạt động phục vụ khách hàng

2.1. Chính sách sản phẩm 73

2.2. Chính sách bán hàng 75

2.3. Chính sách xây dựng và quản lý hệ thống bán hàng và dịch vụ 80

sau bán hàng

2.4. Các chính sách hỗ trợ bán hàng 81

3. Hoàn thiện công tác quản lý kiểm tra chất lượng xe lắp ráp 83

4. Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thông qua xuất khẩu 83

III. Một số kiến nghị đối với chính sách quản lý vĩ mô của 84

Nhà nước

KẾT LUẬN 87

TÀI LIỆU THAM KHẢO 89

 

doc89 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 03/07/2013 | Lượt xem: 1185 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Phương hướng và biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ ôtô của công ty Mercedes- Benz Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhương hướng và biện pháp mở rộng thị trường tiêu thụ ôtô của công ty Mercedes- Benz Việt Nam.doc