Khóa luận Quá trình xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu toàn Thịnh Phát của Tổng công ty cổ phần đầu tư - kiến trúc - xây dựng Toàn Thịnh Phát

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THƯƠNG HIỆU VÀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU 4

1.1 Lý luận về thương hiệu (Trade mark) 4

1.1.1 Khái niệm về thương hiệu (Brand) 4

1.1.2 Tính chất và vai trò của thương hiệu. 5

1.1.3 Các thành tố thương hiệu. 7

1.1.3.1 Tên thương hiệu 7

1.1.3.2 Logo 8

1.1.3.3 Các thành tố khác 10

1.2 Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu. 11

1.2.1 Hệ thống nhận diện thương hiệu là gì? 11

1.2.2 Chiến lược xây dựng thương hiệu mạnh. 13

1.2.3 Các đối thủ cạnh tranh. 14

1.2.4 Quảng bá thương hiệu. 16

1.2.5 Đo lường sức khỏe thương hiệu 16

CHƯƠNG 2: QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU CÔNG TY CP ĐẦU TƯ-KIẾN TRÚC-XÂY DỰNG TOÀN THỊNH PHÁT. 17

2.1 Giới thiệu tổng quan về thương hiệu Toàn Thịnh Phát. 17

2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển 17

2.1.2 Các lĩnh vực hoạt động 19

2.1.2.1 Xây dựng 19

2.1.2.2 Tư vấn thiết kế kiến trúc 19

2.1.2.3 Đầu tư phát triển giáo dục 19

2.1.2.4 Đầu tư vào du lịch 20

2.1.2.5 Đầu tư bất động sản 20

2.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty. 21

2.1.4 Chức năng toàn bộ phận. 23

2.1.5 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008-2009 24

2.1.6 Phân tích kết quả lưu chuyển tiền tệ hợp nhất năm 2008 và 2009 26

2.2 Quá trình xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu Toàn Thịnh Phát.

27

2.2.1 Các yếu tố cơ bản 27

2.2.2 Đồng phục nhân viên. 30

2.2.3 Chiến lược truyền thông và quảng cáo tổng lực. 31

2.2.4 Các hoạt động xã hội. 32

2.2.5 Khẳng định uy tín thương hiệu (Các bằng cấp chứng nhận). 33

2.2.6 Các đặc trưng nổi bật khác. 36

2.2.7 Văn hóa trong doanh nghiệp. 37

2.2.8 Kết quả đo lường khảo sát. 38

CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHO QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU TOÀN THỊNH PHÁT 47

3.1 Những thuận lợi và khó khăn. 47

3.1.1 Thuận lợi. 47

3.1.2 Khó khăn. 47

3.2 Định hướng phát triển đến năm 2020. 48

3.3 Đề xuất một số giải pháp cho quá trình xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu Toàn Thịnh Phát. 49

3.2.1 Logo thương hiệu 49

3.2.2 Tăng cường quảng bá thương hiệu. 49

3.2.3 Về nguồn nhân lực và văn hóa trong doanh nghiệp. 50

3.2.4 Một số kiến nghị khác. 51

KẾT LUẬN 55

TÀI LIỆU THAM KHẢO 56

PHỤ LỤC 57

 

docx64 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 20/08/2013 | Lượt xem: 2733 | Lượt tải: 61download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Quá trình xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu toàn Thịnh Phát của Tổng công ty cổ phần đầu tư - kiến trúc - xây dựng Toàn Thịnh Phát, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đồ tổ chức Công ty cổ phần Đầu tư – Kiến trúc – Xây dựng Toàn Thịnh Phát (Phụ lục 1), ta thấy được toàn cảnh cơ cấu tổ chức công ty. Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Tổng công ty và bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông thực thi tất cả các quyền hạn của Tổng công ty nhưng không làm ở vị trí giám đốc hoặc giới hạn các quyền của Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua: Báo cáo tài chính kiểm toán hành năm. Báo cáo của Ban kiểm soát. Báo cáo của Hội đồng quản trị. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Tổng công ty. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc: Đứng đầu là Chủ tịch hội đồng quản trị chịu trách hiệm trước Đại hội đồng cổ đông, quản lý toàn bộ hoạt động của Tổng công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng tổ chức bộ máy điều hành của Tổng công ty, ban hành quy chế tổ chức, hoạt động và các quy chế khác nhằm quản trị Tổng công ty và giám sát hoạt động của bộ máy điều hành của Tổng công ty. Đại hội đồng cổ đông bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị bổ nhiệm ban Tổng giám đốc và văn phòng Hội đồng quản trị, một số phó Tổng giám đốc, Giám đốc điều hành theo nhu cầu quản lý và kế toán trưởng Tổng công ty. Tất cả sẽ hỗ trợ cho Chủ tịch hội đồng, Ban lãnh đạo Tổng công ty quản lý điều hành hoạt động các phòng ban. Mô hình này phát huy một cách chặt chẽ và khoa học của bộ máy quản lý cho phép Ban giám đốc điều hành Tổng công ty hiệu quả nhất, vì thông tin được cập nhật và xử lý nhanh chóng ít bị sai lệch. Chính vì thế các quyết định có thể được ban hành một cách nhanh chóng chính xác và kịp thời phù hợp với từng tình huống cụ thể. Hội đồng quản trị quản lý, chỉ đạo thực hiện các hoạt động kinh doanh và các công việc của Tổng công ty trong phạm vi nhiệm vụ của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn thực hiện tất cả các quyền nhân danh Tổng giám đốc trừ những vấn đề thuộc thầm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty. Chủ tịch hội đồng quản trị có nhiệm vụ phải triệu tập và chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Chỉ đạo việc chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu cần thiết trong cuộc họp. Tổ chức việc thông qua của Hội đồng quản trị và gửi báo cáo tài chính thường niên, báo cáo về tình hình chung của Tổng Công ty, báo cáo kiểm tra của Ban kiểm soát cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông. Tổng giám đốc là người đại diện pháp nhân của Tổng công ty, là người điều hành và chịu trách nhiệm về toàn bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Tổng giám đốc thực hiện việc kí kết hợp đồng, sắp xếp, phân bổ nhân sự, giám sát và sử dụng vốn có hiệu quả, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của Nhà nước giao, phối hợp và giám sát chặt chẽ các công ty liên doanh nhưng phải thông qua Hội đồng quản trị của Tổng công ty. Các phó Tổng giám đốc là người hỗ trợ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị về chuyên môn trong hoạt động kinh doanh. Các Giám đốc điều hành giúp Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc điều hành và chỉ đạo trực tiếp các bộ phận riêng biệt cửa từng lĩnh vực kinh doanh trong Tổng công ty. Trưởng các phòng ban giúp các Giám đốc điều hành và chỉ đạo trực tiếp hoạt động của các phòng ban. Chức năng toàn bộ phận. Tổng số lao động của Công ty và các đơn vị trực thuộc tại thời điểm ngày 31/09/2010 là trên 1368 người, trong đó: - Ban điều hành Công ty : 5 người - Cán bộ quản lý và nhân viên văn phòng : 465 người - Công nhân ngoài công trường : hơn 898 người BẢNG MÔ TẢ NĂNG LỰC CÁN BỘ - NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG (Bảng 2.1) TRÌNH ĐỘ SỐ LƯỢNG Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng 8 Thạc sĩ kinh tế 9 Kỹ sư xây dựng 97 Kiến trúc sư 52 Kỹ sư cơ khí 29 Cử nhân kinh tế 48 Cử nhân khoa học 48 Cử nhân luật 12 Cao đẳng 31 Trung cấp 92 Khác 39 Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh qua năm 2008 và 2009 Công ty CP Đầu tư - Kiến trúc – Xây dựng Toàn Thịnh Phát. Bảng kết quả hoạt động kinh doanh năm 2008 và 2009 của Toàn Thịnh Phát (ĐVT: đồng). (Bảng 2.2) Chỉ tiêu MS Năm 2008 Năm 2009 Tăng (giảm) Tuyệt đối (đ) Tương đối (%) Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 150.321.681.761 214.252.257.303 63.930.569.542 42,5 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 674.197.000 770.449.014 96.252.014 14,2 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02) 10 149.647.484.761 213.481.808.289 63.834.323.528 42,7 Giá vốn hàng bán 11 94.920.523.779 165.180.156.777 70.259.632.998 74,0 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ(20= 10-11) 20 54.726.960.982 48.301.651.512 (6.425.309.470) (11,7) Doanh thu hoạt động tài chính 21 69.826.238.640 89.681.456.720 19.855.218.080 28,4 Chi phí tài chính 22a 75.346.707.627 52.070.866.448 (23.275.841.179) 30,9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 31.213.482.307 36.254.280.663 5.040.798.360 16,1 Chi phí dự phòng giảm trừ 22b 127.071.120.964 _ (127.071.120.964) (100) Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(24-25)) 30 (109.078.111.276) 49.657.961.120 (59.420.149.156) (54,5) Thu nhập khác 31 1.243.862.441 1.375.346.187 131.483.746 10,6 Chi phí khác 32 719.084.875 23.337.571 (695.747.304) 96,8 Lợi nhuận khác (40=31-32) 40 524.777.566 1.352.008.616 827.231.050 157,6 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40) 50 (108.553.333.710) 51.009.969.736 (57.543.363.974) (53,0) Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành 51 450.128.179 2.581.213.567 2.131.085.388 4,73 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoàn lại 52 _ (36.528.685) Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52) 60 (109.003.461.889) 48.465.284.854 (60.538.177.035) (55,5) Qua bảng kết quả hoạt động kinh doanh ta thấy Công ty đã gặp khó khăn trong năm 2008 vừa qua, lợi nhuận sau thuế lỗ hơn 109 tỷ đồng, Công ty phải sử dụng đến nguồn chi phí dự phòng là 127 tỷ đồng; đó cũng là tình hình chung của các doanh nghiệp Việt Nam lúc bấy giờ. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thua lỗ của Công ty đó là tình trạng khủng hoảng kinh tế, tình trạng lạm phát cao, làm cho giá cả nguyên vật liệu biến động không ngừng gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình, hoạt động chung của Công ty. Đến năm 2009 thì tình hình hoạt động của Công ty có thay đổi tích cực hơn, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đã tăng từ 150,3 tỷ đồng lên đến trên 214,3 tỷ đồng, do nước ta không bị ảnh hưởng nặng nề như các cường quốc phát triển khác nên hoạt động kinh doanh, dịch vụ của Công ty đã bắt đầu có hướng tăng trưởng trở lại trong năm 2009 nhưng còn chậm. Lợi nhuận sau thuế khoảng 48,5 tỷ đồng. Tỷ lệ đạt trên 55,5%. Và lợi nhuận năm 2009 bù lỗ cho năm 2008. Phân tích kết quả lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (Năm 2008 và 2009). Bảng kết chuyển tiền tệ hợp nhất năm 2008 và 2009 của Toàn Thịnh Phát (ĐVT: đồng). (Bảng 2.3) Chỉ tiêu MS Năm 2008 Năm 2009 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 20 48.458.839.181 36.965.850.332 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 30 (715.332.610.486) (33.557.231.036) Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 40 660.927.587.793 22.033.996.365 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 50 (5.946.183.512) 25.442.615.661 Tiền tồn kho đầu kỳ 60 8.311.124.701 2.364.941.189 Tồn kho cuối kì 70 2.364.941.189 27.807.556.850 Nhìn một cách khái quát việc lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong 2 năm 2008 và 2009 cho thấy việc lưu chuyển tiền cho hoạt động đầu tư còn nhiều khó khăn, trì trệ và không bằng hoạt động tài chính. Hai năm vừa qua đã thấy tình trạng thua lỗ vì hoạt động đầu tư là một lĩnh vực khó kiểm soát, bị ảnh hưởng, tác động của lạm phát và tình hình phát triển kinh tế chung của Việt NamVề lĩnh vực hoạt động tài chính và hoạt động kinh doanh mang hướng tích cực hơn, đạt được lợi nhuận, lưu chuyển nhanh hơn và hiệu quả nên kéo theo tiền tồn cuối kỳ của hai năm tăng cao, nhằm hạn chế được tình trạng thiếu vốn lưu động trong công ty. Mặc dù, năm 2008 tồn kho đầu kỳ trên 8,3 tỷ đồng cao hơn so với năm 2009 là 5,9 tỷ đồng nhưng tồn cuối kỳ năm 2008 là gần 2,365 tỷ đồng, còn tồn cuối kỳ năm 2009 là khoảng 27,808 tỷ đồng. Qua đó ta thấy được năm 2009 Công ty đã có những bước phát triển kinh doanh tương đối cao, hiệu quả trong doanh thu. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU TOÀN THỊNH PHÁT. 2.2.1 Các yếu tố cơ bản Tên tiếng Việt : Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Kiến Trúc - Xây Dựng Toàn Thịnh Phát Tên tiếng Anh : Toan Thinh Phat Architecture Investment Construction Joint Stock Company Tên gọi của Công ty được xác lập dưới sự bảo hộ của Sở Công Thương Việt Nam. Tên ngắn gọn nhưng mang ý nghĩa sâu sắc, khi nhắc đến tên người ta sẽ nghĩ ngay đến lĩnh vực hoạt động của Công ty Toàn Thịnh Phát (TTP. Corp). Tên viết tắt : TTP. Corp Logo : Hình 2.2 Logo đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành nên tài sản thương hiệu, thường được sử dụng để tạo chú ý, gợi nhớ và tạo sự khác biệt. Công ty lựa chọn màu sắc chủ đạo là màu trắng và màu xanh lá, kiểu dáng đơn giản nhưng phù hợp và trở thành biểu tượng riêng, là một dấu hiệu đặc biệt để xây dựng sự nhận biết của khách hàng, truyền tải thông điệp của thương hiệu, giúp khách hàng nhớ đến, nhận rõ, tin tưởng và tìm đến trong rất nhiều thương hiệu khác nhau. Trụ sở : 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Phường 8 - Quận 3 - TP.HCM Điện thoại : (84.8) 9320 390 Fax : (84.8) 9320 389 Website : Email : info@toanthinhphat.com.vn Thông qua những hình ảnh logo, slogan, đồng phục, danh thiếp, văn bản mẫu… ta có thể nhận biết, xác định được thương hiệu và lĩnh vực hoạt động của thương hiệu. Chúng mang giá trị biểu tượng, là một đặc trưng riêng của Công ty Toàn Thịnh Phát. Trụ sở của công ty đặt ngay trung tâm thành phố, một vị trí rất thuận lợi cho việc di chuyển của nhân viên đi giám sát thi công các công trình, đi lại dễ dàng giúp khách hàng, đối tác thường xuyên trao đổi thông tin và giao dịch, tốt cho việc hợp tác lâu dài, khách hàng dễ tiếp nhận thông tin mới, việc xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu hiệu quả hơn. Slogan: Nền tảng ổn định, tương lai phát triển Xây dựng là nền tảng, giáo dục là ổn định, đầu tư là tương lai và du lịch là phát triển. Do vậy, chiến lược phát triển cũng gói gọn vào 8 chữ: "nền tảng, ổn định, tương lai, phát triển". Trong đó lấy xây dựng là nền tảng cho hoạt động của Công ty, đầu tư vào giáo dục tạo sự ổn định về kinh tế và góp phần vào sự phát triển của xã hội, đầu tư vào các dự án để tích lũy cho tương lai và cuối cùng khẳng định sự phát triển toàn diện của Toàn Thịnh Phát. Văn bản mẫu (Phụ lục 4) Logo các công ty thành viên trực thuộc Tổng Công ty Toàn Thịnh Phát. Chi nhánh công ty CP ĐT - KT - XD Toàn Thịnh Phát tại Bình Dương Tên giao dịch: Villa Bình An ĐC: Khu 7 - P. Phú Hòa - TX. Thủ Dầu Một - Bình Dương ĐT: (0650) 6250 913 Fax:(0650)6250900 Web: www.villabinhan.com.vn Công ty TNHH Giáo dục Toàn Thịnh Phát (TTP Edu) Tên giao dịch: TTP Edu. Địa chỉ: 39/393A Phạm Văn Thuận – P. Tân Mai – Tp. Biên Hòa – T. Đồng Nai Điện thoại: (061) 3812250 Fax: (061) 3913665 Web: www.ttp.edu.vn Chi nhánh công ty CP ĐT - KT - XD Toàn Thịnh Phát tại Đồng Nai Tên giao dịch: Toàn Thịnh Phát – Đồng Nai ĐC: 98A Võ Thị Sáu – P. Quyết Thắng – Tp. Biên Hòa – T. Đồng Nai ĐT: (061) 8820859 Fax: (061) 8820833 Web: www.thepegasusresidence.com Công ty TNHH MTV Toàn Thịnh Phát - TTP Phú Quốc Tên giao dịch: TTP Phú Quốc Địa chỉ: Số 4 Mạc Thiên Tích – TTr. Dương Đông – H. Phú Quốc – T. Kiên Giang Điện thoại: (077) 3981719 Fax: (077) 3981718 Công ty CP SX - Thương mại - Dịch vụ Toàn Thành Tâm Tên giao dịch: Toàn Thành Tâm Địa chỉ : Lô C19-9 - đường Lạc Hồng – P. Vĩnh Lạc – Tp. Rạch Giá – T. Kiên Giang Điện thoại : (077) 3928813 Fax: (077) 3942865 Công ty CP Toàn Hải Vân Địa chỉ: Số 4 Mạc Thiên Tích – TTr. Dương Đông – H. Phú Quốc – T. Kiên Giang ĐT: (077)3 996 879 Fax : (077)3 996 880 Cơ Sở Ngoại Ngữ Lê Quý Đôn (Fly Academy) Tên giao dịch: Fly Academy ĐC: Hẻm 89, Hưng Đạo Vương, P. Quyết Thắng, Biên Hòa, Đồng Nai. ĐT: (061)3 940 519 Nhìn chung logo của các công ty thành viên đa phần đã được chỉnh sửa về màu sắc, hướng đến màu chủ đạo của Tổng công ty là màu xanh lá kết hợp với màu trắng. Màu xanh lá thể hiện sự nảy mầm xanh tốt, mát mẻ và thoải mái; màu trắng thể hiện sự trẻ trung, trong sáng của tuổi học trò tinh nghịch, sạch sẽ và trong lành, màu của mây trời. Với mục tiêu là các công trình thi công, kiến trúc của Tổng công ty có mặt trên tất cả mọi nơi dưới một bầu trời chung. Màu sắc của logo Công ty Cổ phần Toàn Hải Vân, Cơ sở Ngoại ngữ Lê Quý Đôn_Đồng Nai và Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Đồng Nai chưa có đồng nhất với màu chủ đạo của Tổng công ty, cần phải có một vài chỉnh sửa về màu sắc cho tương xứng, phù hợp hơn. Đồng phục nhân viên Trang phục của Tổng công ty với kiểu dáng trang nhã, lịch sự tạo cảm giác thoải mái thể hiện nét đặc trưng của doanh nghiệp. Màu sắc hài hòa, dễ nhìn, phù hợp với đặc điểm của ngành nghề kinh doanh và văn hóa của doanh nghiệp; màu chủ đạo là màu đỏ màu thể hiện sự may mắn và thành công, nhiệt quyết. Đồng phục nam là áo sơ mi màu đỏ tay ngắn đối với nhân viên văn phòng, áo tay dài với nhân viên giám sát các công trình, calavat tự chọn. Đồng phục nữ là áo sơ mi đỏ, áo ghile màu đen khoác ngoài; váy đen, trang phục thể hiện sự năng động, màu của sự quyền quý. Đó là hai màu của thương hiệu Toàn Thịnh Phát, màu truyền thống, bản sắc của công ty 8 năm qua, khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh, với mong muốn sẽ nhanh chóng trở thành doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực xây dựng cả nước và nhiều người nước ngoài biết đến Toàn Thịnh Phát. Hình 2.3: Hình ảnh đồng phục nhân viên văn phòng của TTP. Corp Chiến lược truyền thông và quảng cáo tổng lực Xây dựng một chiến lược quảng bá thương hiệu phù hợp với tình hình hiện tại của công ty là điều cần thiết, quan trọng cho việc xây dựng thương hiệu nói chung và xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu nói riêng. Với nhiều hình thức truyền thông tiếp thị để đạt đạt hiệu quả tối ưu nhất và công ty sử dụng hình thức quảng cáo bằng bài phóng sự tự giới thiệu về công ty Toàn Thịnh Phát với thời lượng 20 phút đã được phát sóng trên một số đài truyền hình, phát thanh như Kiên Giang, Bình Dương, Đồng Nai và Tp. Hồ Chí Minh nhằm giới thiệu về những lĩnh vực hoạt động, những thành quả, thế mạnh mà công ty đã đạt được. Công ty còn tham gia một số trang quảng cáo trong các báo như Sài Gòn Tiếp Thị, Kinh Tế Sài Gòn, Nhịp Cầu Đầu Tư, Doanh nhân… tại Tp. HCM và một số báo của các tỉnh khác. Các hoạt động xã hội. Cảm nhận được niềm hạnh phúc khi chia sẻ được phần nào những vất vả, khó khăn với những mảnh đời bất hạnh, các thành viên trong công ty Toàn Thịnh Phát luôn ủng hộ việc làm từ thiện trên như hình thức khuyến khích trích một phần kinh phí hàng năm của doanh nghiệp để làm công tác xã hội, từ thiện với mong muốn cuộc sống của những con người nghèo khổ trở nên hạnh phúc, sống ấm no hơn, đỡ vất vã, phần nào làm đẹp hơn đời sống này. Toàn Thịnh Phát đã gởi tặng quà và học bổng cho giáo viên, học sinh nghèo trường THPT Quế Sơn – Tỉnh Quảng Nam, là một trong những địa phương nghèo của tỉnh, nhân dân trong vùng đa phần là nghề nông, nghèo khó, hàng năm phải gánh chịu nhiều trận lụt. Đặc biệt là trong năm 2007, nhân dân và học sinh trong huyện bị thiệt hại rất nặng nề do các trận lũ lụt gây ra.Trong đợt này, Toàn Thịnh Phát hỗ trợ quà và học bổng với tổng giá trị 15 triệu đồng. Nhân dịp Tết Mậu Tý Toàn Thịnh Phát tài trợ quà tết cho diện chính sách tỉnh Sóc Trăng, đã chi trên 1,7 tỷ đồng từ ngân sách để chăm lo tết cho hơn 10.000 người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng …trên toàn tỉnh, ấm áp những tấm lòng tri ân. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc cả nước cùng hướng về đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lụt, tháng 11 vừa qua, cán bộ nhân viên Toàn Thịnh Phát đã cùng chung tay góp sức tạo quỹ “Toàn Thịnh Phát hướng về miền Trung”. Trong đợt đóng góp đầu tiên, cán bộ nhân viên Công ty đã nhiệt tình đóng góp cho quỹ với mức đóng góp là 1 ngày lương/cán bộ nhân viên. Số tiền đóng góp của từng đơn vị sẽ được chuyển đến đồng bào miền Trung thông qua Ủy ban Mặt trân Tổ quốc địa phương nơi mà đơn vị đang đặt trụ sở hoạt động. Tổng số tiền đóng góp là 67.919.670 VNĐ.  Sáng ngày 29/8/2010 vừa qua, gần 100 cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư – Kiến trúc – Xây dựng Toàn Thịnh Phát đã cùng với hơn 10.000 cán bộ nhân viên các doanh nghiệp đã từng đạt giải Sao Vàng Đất Việt và người dân Thành phố tham gia chương trình đi bộ diễu hành “Sao Vàng Đất Việt – Vì trẻ thơ có hoàn cảnh khó khăn” tại Công viên 30/4, Tp HCM. Chương trình do Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Tp HCM tổ chức. Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động tôn vinh, quảng bá nhân dịp lễ trao giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2010, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, sức mạnh và vai trò của Doanh nghiệp Sao Vàng Đất Việt đối với cộng đồng. Nhân dịp này, công ty Toàn Thịnh Phát đã ủng hộ kinh phí cho Quỹ từ thiện “Sao Vàng Đất Việt – Vì trẻ thơ có hoàn cảnh khó khăn” số tiền 10.000.000 đồng. Ngoài ra còn đang triển khai những đóng góp cho một số cơ quan chức năng nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất cho những con người gặp nhiều bất hạnh, kém may mắn khác… Khẳng định uy tín thương hiệu (Các bằng cấp chứng nhận) Ở một khía cạnh nào đó, ngành kiến trúc – xây dựng với những công trình ngày càng khang trang và tầm cỡ đã góp phần vào việc đổi thay diện mạo đất nước, đóng góp tích cực vào công nghiệp hóa - hiện đại hóa nước nhà. Hòa chung vào không khí đó, Công ty Cổ phần Đầu Tư - Kiến trúc - Xây Dựng Toàn Thịnh Phát đã có những đóng góp không nhỏ bằng những dự án, những công trình có quy mô tầm cỡ quốc tế để tự khẳng định mình. Tuy chỉ mới ra đời trong thời gian ngắn vào năm 2002, nhưng với phương châm: “ Uy tín - Chất lượng – Hiệu quả” hiện nay cái tên Toàn Thịnh Phát đã nằm trong Top 10 của các doanh nghiệp xây dựng có tên tuổi tại Tp HCM. Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 50% Có được nhựng thành công như ngày hôm nay là do ngay từ khi mới thành lập, Toàn Thịnh Phát đã ý thức được rằng: để tồn tại và phát triển bền vững, con đường duy nhất là phải có sự chuyên nghiệp trong công tác xây dựng bộ máy quản lý. Công ty đã tái cấu trúc theo định hướng chuyên nghiệp hóa, xây dựng cơ cấu tổ chức theo hình thức nhóm các công ty. Công ty Toàn Thịnh Phát đã đảm trách một khối lượng lớn các dự án thiết kế kiến trúc và thi công xây dựng có quy mô lớn, đòi hỏi yêu cầu cao về kỹ thuật, về thẩm mỹ trên khắp mọi miền đất nước như: Cao ốc Thanh Lễ 9 tầng ở quận 1, Cao ốc Khang Thông 10 tầng, Cao ốc Hoa Sen 9 tầng, Cao ốc Việt Thái 19 tầng ở quận 3, cùng với Cao ốc hội sở Sacombank 20 tầng ở địa chỉ 266 Nam Kì Khởi Nghĩa, Khách sạn Ngọc Lan đạt tiêu chuẩn quốc tế 4 sao ở Đà Lạt. Đây là những yếu tố mang rõ nét nhất, đậm dấu ấn của thương hiệu Toàn Thịnh Phát. Không chỉ chuyên nghiệp và có uy tín trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng các công trình khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế, các cao ốc văn phòng cao tầng hiện đại mà Toàn Thịnh Phát còn được biết đến là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong việc thực hiện các công trình xây dựng khu công nghiệp, hạ tầng các khu dân cư, đô thị và hành chính. Cuối năm 2007, Công ty Toàn Thịnh Phát đã trúng thầu thi công phần đường và hệ thống cống thoát nước Khu Đô thị Trung Tâm Hành Chính Mới Thị Xã Tân An Tỉnh Long An rộng 70 hecta. Công trình do Công ty Cổ Phần Đồng Tâm làm chủ đầu tư. Ngoài hai ngành chủ lực là thiết kế và thi công thì lĩnh vực giáo dục cũng góp phần tạo dấu ấn cho thương hiệu Toàn Thịnh Phát. Hiện nay, Trường THPT Lê Quý Đôn ở Biên Hòa và Trịnh Hoài Đức ở Trảng Bom, Đồng Nai do Toàn Thịnh Phát làm chủ đầu tư vào hoạt động ổn định, được Sở giáo dục Đồng Nai và các nhà chuyên môn đánh giá cao. Bởi tại đây đã áp dụng, một mô hình giáo dục hoàn toàn mới, nhằm phát triển toàn diện về kiến thức, thể chất và về kỹ năng. Bên cạnh các phòng nghe nhìn, phòng tin học, phòng thí nghiệm Toán, Lý, Hóa, Sinh… Công trình Toàn Thịnh Phát còn xây dựng hồ bơi, sân vận động, nhà thi đấu đa năng… Song song đó, Công ty cũng tham gia góp vốn đầu tư xây dựng trường THPT Tân Phú ở quận Tân Phú Tp. HCM, và năm học 2007-2008 là năm học đầu tiên trường đi vào hoạt động. Bên cạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến theo tiêu chẩn Việt Nam và quốc tế, kết hợp với sức mạnh nội lực của Công ty thì mỗi công trình, mỗi dự án đều là thành quả của quá trình phấn đấu nổ lực từ Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc cùng toàn thể cán bộ nhân viên. Riêng trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, Toàn Thịnh Phát còn được biết đến với hàng loạt dự án lớn như: Villa Bình An được thiết kế xây dựng với tiêu chí “ Xanh, sạch, đẹp và an toàn, đầy đủ các tiện ích đảm báo các điều kiện sống văn minh – hiện đại và được quản lý với một phong cách chuyên nghiệp”. Và để ghi nhận những thành tích cho quá trình xây dựng và phát triển, Công ty đã được Uỷ ban nhân dân Tp. HCM và các Ban, Ngành tặng nhiều bằng khen. (Hình 2.4). Bằng khen của UBND Tp.HCM (Hình 2.4) Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt 2008 (Hình2.5) Chứng nhận Doanh nhân Sài Gòn Chứng nhận Doanh nhân Sài Gòn tiêu biểu 2009 (Hình 2.6) tiêu biểu 2008 (Hình 2.7) Theo kết quả dự án “Khảo sát thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam năm 2010” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) kết hợp với công ty nghiên cứu thị trường FTA Vietnam thực hiện, thương hiệu Toàn Thịnh Phát xếp thứ 6 trong ngành Xây dựng – Thiết kế của cả nước. Dựa trên việc phân tích chi tiết các tiêu chí chỉ số cấu thành sức mạnh thương hiệu theo giới tính, tầng lớp kinh tế, độ tuổi, thu nhập hộ gia đình, khu vực (Bắc, Trung, Nam, miền Tây), FTA Vietnam đã đưa ra kết luận đánh giá tổng kết cho thương hiệu Toàn Thịnh Phát: “Thương hiệu Toàn Thịnh Phát thuộc nhóm có sức khỏe khá so với các thương hiệu khác trong ngành”. Cũng theo dự án “ Khảo sát thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam” do AC Nielsen Việt Nam thực hiện vào năm 2008, thương hiệu Toàn Thịnh Phát đứng thứ 14 trong ngành Xây dựng – Tư vấn – Thiết kế của cả nước. Và sau một thời gian Công ty tổ chức triển khai thực hiện và duy trì hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của Công ty theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, ngày 06/ 05/ 2010 hoạt động quản lý thi công xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn MTV Kỹ thuật – Xây dựng Toàn Thịnh Phát (TTP Cons.) – Đơn vị thành viên của Toàn Thịnh Phát (TTP Corp.) chính thức được đánh giá và được công nhận phù hợp với các yêu cầu tiêu chuẩn ISO 9001:2008. (Phụ lục 5) Các đặc trưng nổi bật khác. Hoạt động trong cơ chế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải quan tâm đến các đối thủ cạnh tranh. Đối thủ cạnh tranh là người đang chiếm giữ một phần thị phần, phân chia một phần khách hàng của doanh nghiệp. Do vậy doanh nghiệp cần phải tìm cách để nắm bắt, phân tích các thông tin về đối thủ như: Chính sách phân phối, chính sách mở rộng thị trường v.v… từ đó có các biện pháp phù hợp. Sự hợp tác toàn diện với các đối tác chiến lược là Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) và Công ty Cổ phần Địa ốc Sài gòn Thương tín _ Sacomreal, Công ty Cổ Phần Đồng Tâm đã giúp cho Toàn Thịnh Phát có được thế và lực phát triển bền vững trong điều kiện Việt Nam hội nhập với nền kinh tế, bảo đảm được sự hợp tác lâu dài, phát huy tối đa nội lực của mỗi bên để cùng phát triển hoạt động kinh doanh phù hợp với xu thế hội nhập, nâng mối quan hệ giữa Toàn Thịnh Phát và các đối tác lên một tầm cao mới. Đó cũng chính là lợi thế khác biệt nhất giữa ta với các đối thủ cạnh tranh khác. Các đối tác chiến lược Ngân Hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Hội sở: 266 - 268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Quận 3, Tp. HCM Điện thoại: (08) 39320420 Fax: (08) 39320424 Website: www.sacombank.com.vn Công Ty Cổ phần Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín - Sacomreal Địa chỉ: 278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 8, Quận 3, Tp HCM Điện thoại: (08) 38249988 Fax:(08)38249977 Website: www.sacomreal.com.vn Công Ty Cổ phần Đồng Tâm Trụ sở chính: Số 7 - Khu phố 6 - Thị Trấn Bến Lức – T. Long An Điện thoại:(072) 3872121 Fax: (072) 3872122 Website: www.dongtam.com.vn Văn hóa trong doanh nghiệp Văn hóa doanh nghiệp tạo nét bản sắc phân biệt doanh nghiệp này với doanh nghiệp khác. Chính nhờ bản sắc này mà doanh nghiệp được xã hội chấp nhận, có được sức mạnh và lợi thế cạnh tranh. Nó trở thành truyền thống, tức là có giá trị lâu bền và được lưu truyền qua nhiều thế hệ người làm việc trong doanh nghiệp Sự thân thiết, gắn bó và ngày càng gần gũi, thân thiện, nâng cao tinh thần đoàn kết hơn giữa những thành viên của một tập thể, một đại gia đình càng thể hiện rõ qua hoạt động của Tổng Công ty tổ chức mang ý nghĩa rất lớn như giải bóng đá mini tranh cúp “TTP.Corp 2010” được tổ chức hàng năm là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 6 nă

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxB_Cao.docx
  • docBIA.doc
  • docxLời cam đoan.docx
  • docMỤC LỤC hoan chinh.doc
Tài liệu liên quan