Khóa luận Tìm hiểu về trình biên dịch và xây dựng ngôn ngữ lập trình tiếng Việt

MỤC LỤC

 

LỜI NÓI ĐẦU

MỤC LỤC

Chương 1: Tổng quan về trình biên dịch 6

1. Giới thiệu về trình biên dịch 6

1.1. Cơ chế biên dịch 6

1.2. Cơ chế thông dịch 7

2. Giới thiệu văn phạm Automat 7

2.1. Khái niệm văn phạm 7

2.2. Automat 8

3. Khái quát chương trình 9

Chương 2: Bộ phân tích từ vựng 10

1. Vai trò và nhiệm vụ 10

2. Mô hình hoạt động 10

3. Phát hiện và xử lý lỗi 10

4. Biểu thức chính quy 10

5. Phương pháp xây dựng DFA( Determinstic Finite Automation) trực tiếp từ biểu thức chính quy 11

6. Xây dựng bộ phân tích từ vựng 12

6.1. Xây dựng vùng đệm nhập 12

6.2. Xây dựng bảng danh hiệu 12

6.3. Sơ đồ dịch 13

Chương 3: Bộ phân tích cú pháp 15

1. Giới thiệu chung về bộ phân tích cú pháp 15

1.1. Vai trò và nhiệm vụ 15

1.2. Phân loại văn phạm 15

1.3. Cây dẫn xuất 15

1.4. Khái niệm về câu, dạng câu 15

1.5. Thiết kế văn phạm 15

1.5.1. Văn phạm đệ quy trái trực tiếp 15

1.5.2. Văn phạm đệ quy trái gián tiếp 16

1.5.3. Văn phạm yếu tố trái 17

2. Bộ phân tích cú pháp đoán nhận trước không đệ quy 18

2.1. Nguyên tắc phân tích 18

2.2. Mô hình hoạt động 18

2.3. Xây dựng bảng phân tích 20

2.3.1. Xác định tập First của các kí hiệu chưa kết thúc 20

2.3.2. Xác định tập Follow của các kí hiệu chưa kết thúc 20

2.3.3. Giải thuật xây dựng bảng phân tích 20

3.4. Vấn đề xử lý lỗi 21

3. Bộ phân tích cú pháp thứ tự yếu 25

3.1. Nguyên tắc phân tích 25

3.2. Mô hình hoạt động 25

3.3. Xây dựng bảng phân tích 26

3.3.1. Quan hệ thứ tự yếu 26

3.3.2. Phương pháp xác định quan hệ thứ tự yếu cho các kýhiệu văn phạm 26

3.3.3. Giải thuật xây dựng bảng phân tích 27

4. Bộ phân tích cú pháp LR 31

4.1. Nguyên tắc phân tích 31

4.2. Mô hình hoạt động 31

4.3. Xây dựng bảng phân tích 35

Chương 4. Bộ xử lý ngữ nghĩa 43

1. Tổng quát 43

2. Các cấu trúc lệnh 44

2.1. Cấu trúc rẽ nhánh 44

2.2. Cấu trúc lệnh Switch 45

2.3. Các cấu trúc lặp 46

2.3.1. Lệnh while 46

2.3.2. Lệnh do.while 46

2.3.3. Khối lệnh for 47

Chương 5: Giới thiệu ngôn ngữ 48

1. Giới thiệu ngôn ngữ C Sharp (C#) 49

2. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình tiếng việt 49

2.1. Tập ký hiệu 49

2.2. Luật danh hiệu 49

2.3. Các toán tử 49

2.4. Các lệnh chương trình 50

2.4.1. Lệnh khai báo biến 50

2.4.2. Các lệnh xử lý điều kiện rẽ nhánh 50

2.4.3. Các câu lệnh lặp 51

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

doc53 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 05/04/2013 | Lượt xem: 1353 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Tìm hiểu về trình biên dịch và xây dựng ngôn ngữ lập trình tiếng Việt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLuan van.doc
  • pptTAP LAM.ppt