Khóa luận Từ những quan điểm về đạo đức của triết học Nho gia, bàn về vấn đề đào tạo và sử dụng đội ngũ trí thức ở nước ta hiện nay

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

 

I. QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC NHO GIA TRONG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC VỀ ĐẠO ĐỨC VÀ VỊ TRÍ CỦA ĐẠO ĐỨC TRONG XÃ HỘI. 3

1. Tư tưởng của triết học nho gia về đạo đức xã hội: 4

2. Tư tưởng của triết học nho gia về đạo đức cá nhân: 5

3. Tư tưởng của triết học nho gia về giáo dục đạo đức: 6

 

II. THỰC TRẠNG ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC Ở NƯỚC TA. YÊU CẦU KHÁCH QUAN CỦA VIỆC XÁC LẬP NHỮNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC THEO YÊU CẦU MỚI. 7

 

1. Thực trạng đội ngũ trí thức ở nước ta 7

1.1 Những mặt mạnh cơ bản của đội ngũ trí thức nước ta 7

1.2. Những hạn chế nhất định đối với đội ngũ trí thức nước ta 7

 

2. Yêu cầu khách quan của việc xác lập những chuẩn mực đạo đức theo yêu cầu mới. 8

2.1. Chiến lược cán bộ (theo Nghị quyết Hội nghị 3 BCH TW Khóa VIII) 9

2.2. Chiến lược giáo dục đào tạo (Hội nghị lần thứ 2 BCHTW khóa VIII): 10

 

III. MỘT SỐ PHẨM CHẤT ĐẠO ĐỨC CẦN THIẾT ĐỐI VỚI ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐÀO TẠO VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ ĐỘI NGŨ TRÍ THỨC 12

 

1. Ý nghĩa của vấn đề đạo đức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam. 12

 

2. Một số phẩm chất cần thiết đối với đội ngũ trí thức ở nước ta hiện nay. 14

 

3. Một số giải pháp nhằm đào tạo và sử dụng có hiệu quả đội ngũ trí thức ở nước ta. 15

3.1. Đối với chính sách đào tạo đội ngũ trí thức 15

3.2. Đối với chính sách sử dụng đội ngũ trí thức 16

 

KẾT LUẬN 19

 

doc20 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 08/08/2013 | Lượt xem: 2462 | Lượt tải: 24download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Từ những quan điểm về đạo đức của triết học Nho gia, bàn về vấn đề đào tạo và sử dụng đội ngũ trí thức ở nước ta hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHọc thuyết của Khổng Tử có ưu điểm của nó là sự tu dưỡng đạo đức cá nhân.doc
Tài liệu liên quan