Khóa luận Xây dựng hệ thống thông tin quản lý đối tượng bảo hiểm xã hội cho thành phố Hồ Chí Minh

MỤC LỤC

Phần một: Đôi nét vềUML sửdụng cho mô hình hoá nghiệp vụ.7

Chương 1. Mô hình hoá nghiệp vụ.7

1.1. Mô hình hoá nghiệp vụlà gì? .7

1.2. Sựcần thiết của mô hình hoá nghiệp vụ.8

Chương 2. Dùng UML đểmô hình hoá nghiệp vụ.9

2.1. Giới thiệu .9

2.2. Các khái niệm và ký hiệu sửdụng trong mô hình hoá nghiệp vụ.9

2.3. Các mô hình được dùng trong Mô hình hoá nghiệp vụ.11

2.3.1. Mô hình usecase nghiệp vụ-Bussiness Usecase Model.12

2.3.2. Mô hình đối tượng nghiệp vụ-Business Object Model .12

2.4. Xác định yêu cầu nghiệp vụtừmô hình.14

2.5. Kiểm soát sựliên kết giữa yêu cầu nghiệp vụvà yêu cầu hệthống.14

Phần hai: Hệthống thực tếvà chương trình ứng dụng .16

Chương 1. Giới thiệu.16

1.1. Ý nghĩa thiết thực của đềtài.16

1.2. Phạm vi đềtài .16

Chương 2. Khảo sát hiện trạng.17

2.1. Giới thiệu vềhệthống Bảo hiểm xã hội Thành phốHồChí Minh .17

2.1.1. Giới thiệu .17

2.1.2. Xác định vịtrí .17

2.1.3. Danh sách các nhu cầu.20

2.1.4. Mô hình hệthống thông tin quản lý đối tượng .22

2.1.5. Sơ đồtổchức toàn bộhệthống Bảo hiểm xã hội Thành phốHồChí Minh22

2.2. Xác định các thuật ngữ.23

2.2.1. Giới thiệu .23

2.2.2. Bảng các thuật ngữ.23

2.3. Quy trình cụthểliên quan đến phòng thu .25

Chương 3. Phân tích thiết kếquy trình nghiệp vụ.27

3.1. Sơ đồbusiness usecase .27

3.2. Đặc tảbusiness usecase .28

3.2.1. Business Usecase “Đăng ký tham gia BHXH” .28

3.2.2. Business Usecase “Điều chỉnh biến động mức tham gia BHXH” .30

3.2.3. Business Usecase “Cập nhật thông tin Đơn vị”.31

3.2.4. Business Usecase “Đối chiếu sốliệu nhận với thực tếthu” .32

3.2.5. Business Usecase “Nhập Danh sách lao động trong đơn vị” .33

3.2.6. Business Usecase “Đối chiếu sốliệu đểcấp phiếu KCB”.33

3.2.7. Business Usecase “Lập thống kê báo cáo” .34

3.2.8. Business Usecase “Xác nhận giải quyết chế độ”.35

3.2.9. Business Usecase “Xác nhận giải quyết chi” .36

3.3. Hiện thực hoá business usecase.37

3.3.1. Đăng ký tham gia BHXH .37

3.3.2. Cập nhật biến động đối tượng tham gia.39

3.3.3. Cập nhật thông tin đơn vị.41

3.3.4. Đối chiếu sốliệu nhận với thực tếthu .43

3.3.5. Nhập Danh sách lao động trong Đơn vị.45

3.3.6. Đối chiếu sốliệu đểcấp Phiếu KCB .47

3.3.7. Lập thống kê báo cáo .49

3.3.8. Xác nhận giải quyết chế độ.50

3.3.9. Xác nhận giải quyết chi .53

3.4. Lược đồlớp .55

3.5. Sơ đồlớp dối tượng ởmức phân tích .56

3.6. Mô hình đối tượng nghiệp vụ.57

Chương 4. Giải pháp và xác định yêu cầu .58

4.1. Vềmặt nghiệp vụ.58

4.1.1. Đánh giá hiện trạng nghiệp vụ.58

4.1.2. Giải pháp cho mô hình nghiệp vụ_Chuẩn hoá nghiệp vụ.58

4.2. Vềmặt tin học .59

4.2.1. Đánh giá mô hình tin học hiện tại.59

4.2.2. Giải pháp cho mô hình tin học hiện tại.59

4.3. Xác định yêu cầu .60

4.3.1. Yêu cầu chức năng.60

4.3.2. Yêu cầu phi chức năng .61

Chương 5. Phân tích yêu cầu hệthống.62

5.1. Sơ đồvà đặc tảusecase hệthống .62

5.1.1. Sơ đồusecase.62

5.1.2. Đặc tảusecase.63

5.2. Hiện thực hóa usecase .81

5.2.1. Usecase “Đăng nhập” .81

5.2.2. Usecase “Thay đổi mật khẩu”.82

5.2.3. Usecase “Cập nhật biến động đối tượng BHXH” .83

5.2.4. Usecase “Nhập Danh sách lao động” .84

5.2.5. Usecase “Tra cứu Đơn vịSDLĐ”.85

5.2.6. Usecase “Cập nhật thông tin Lao động”.86

5.2.7. Usecase “Quản lý chứng từ”.87

5.3. Sơ đồlớp đối tượng .89

5.3.1. Sơ đồlớp đối tượng .89

5.3.2. Mô tảchi tiết các đối tượng .90

Chương 6. Thiết kếhệthống.92

6.1. Thiết kếdữliệu.92

6.1.1. Sơ đồlớp dữliệu.92

6.1.2. Mô tảchi tiết các lớp đối tượng.93

6.1.3. Mô tảcác ràng buộc toàn vẹn .109

6.1.4. Danh sách các store procedure .111

6.1.5. Danh sách các trigger.113

6.2. Thiết kếgói.114

6.3. Thiết kếgiao diện .117

6.3.1. Xác định các lớp tầng giao diện .117

6.3.2. Thiết kếgiao diện .117

6.3.3. Thiết kếmột sốmàn hình .121

Chương 7. Cài đặt và triển khai .147

7.1. Cài đặt.147

7.2. Triển khai.147

Chương 8. Tổng kết đánh giá.148

8.1. Tổng kết quá trình thực hiện và kết quả đạt được .148

8.1.1. Đối với Cơquan BHXH Thành phố.148

8.1.2. Đối với bản thân .148

8.1.3. Những hạn chế.149

8.2. Hướng mởrộng, phát triển cho đềtài .149

Chương 9. Phụlục.150

9.1. Danh sách từviết tắt .150

9.2. Danh sách các biểu mẫu, quy định .151

9.3. Mô tảchi tiết quy trình thu thực tế.167

9.3.1. Quy trình quản lý thu BHXH .167

9.3.2. Quy trình cấp, quản lý sửdụng sổBHXH, phiếu KCB.173

9.3.3. Quy trình xét duyệt các chế độBHXH.175

9.3.4. Tổng hợp, lập sổsách, báo cáo.176

9.4. Tài liệu tham khảo .177

9.4.1. Ebooks .177

9.4.2. Websites.177

pdf185 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 04/04/2013 | Lượt xem: 1377 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Xây dựng hệ thống thông tin quản lý đối tượng bảo hiểm xã hội cho thành phố Hồ Chí Minh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfXây dựng hệ thống thông tin quản lý đối tượng bảo hiểm xã hội cho TpHồ Chí Minh - ĐH KHTN TPTCM.pdf
Tài liệu liên quan