Khuôn khổ hỗ trợ của Liên hợp quốc dành cho Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010

Mục lục

Lời nói đầu

Thông điệp của các Tổchức Liên Hợp Quốc tại Việt Nam

Tómtắt nội dung

Danh mục các từviết tắt

I. Giới thiệu

II. Kết quả

Các mục tiêu của UNDAF

Các vấn đềliên ngành

Các mục tiêu khác của Chương trình Quốc gia

Các chiến lược hợp tác

III. Huy động nguồn lực

IV. Thực hiện

Phương thức phát triển dựa trên quyền

Quá trình hài hòa hóa của LHQ

Các cơchếphối hợp

V. Theo dõi và đánh giá

Các nguyên tắc đánh giá chung

Theo dõi và đánh giá thường kỳ

Đánh giá độc lập

Phụlục

A. Bảng tổng hợp kết quảUNDAF

B. Bảng tổng hợp theo dõi và đánh giá UNDAF

pdf40 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 05/07/2013 | Lượt xem: 1028 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khuôn khổ hỗ trợ của Liên hợp quốc dành cho Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
m tra của dân đối với các quyết định quan trọng của Chính phủ, trong đó có các quyết định về đầu tư, phân bổ nguồn lực, cung cấp các dịch vụ công và củng cố các cơ quan công quyền. Tính minh bạch và tự do trao đổi thông tin là vô cùng quan trọng để khuyến khích việc tham gia và trao quyền cho các cộng đồng dân cư, trong đó có những người dễ bị tổn thương như phụ nữ, đồng bào các dân tộc thiểu số, người di cư và người khuyết tật. Mục tiêu của Chương trình Quốc gia ƒ Chất lượng tăng trưởng: Người dân địa phương được quyền tham gia vào các quyết định liên quan đến việc phân bổ, sử dụng và huy động nguồn lực cũng như có quyền giám sát và yêu cầu các bên liên quan giải trình về các quyết sách này. ƒ Chất lượng và khả năng tiếp cận với các dịch vụ xã hội và an sinh xã hội: Việc cung cấp và giám sát các dịch vụ xã hội và an sinh xã hội được thực hiện trên cơ sở có đầy đủ thông tin với sự tham gia rộng rãi của người dân địa phương và đáp ứng yêu cầu của họ. ƒ Pháp luật, chính sách và quản trị quốc gia phục vụ phát triển dựa trên quyền: Các cơ cấu và tập quán quản trị quốc gia mang tính đại diện, minh bạch và có trách nhiệm giải trình đối với các cử tri địa phương và được phân cấp ở mức độ tối đa cho phép. 7 Thách thức về HIV/AIDS Mặc dù tỷ lệ nhiễm HIV đang gia tăng ở Việt Nam, song vẫn có thể ngăn chặn sự lây lan rộng hơn của đại dịch này. Chiến lược Quốc gia Phòng chống AIDS mới được thông qua tạo cơ sở vững chắc cho các hành động phòng chống tiếp theo, và các nhà tài trợ nước ngoài đang cung cấp hoặc cam kết những khoản tài trợ lớn cho các nỗ lực phòng chống HIV ở Việt Nam. Muốn đạt được những mục tiêu đã đặt ra trong Chiến lược Quốc gia cần có một phương thức tiếp cận thực sự đa ngành, trong đó các dịch vụ ở tuyến đầu như y tế và giáo dục được cung cấp đủ nguồn lực, và tất cả các cơ quan Việt Nam phối hợp với nhau để nâng cao nhận thức của công chúng, quan tâm chăm sóc những người bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi căn bệnh này và đấu tranh chống lại sự định kiến và thiếu hiểu biết. Hệ thống LHQ hỗ trợ tăng cường năng lực quản lý và công tác điều phối để thực hiện Chiến lược Quốc gia cũng như lồng ghép các chính sách và chương trình phòng chống HIV/AIDS vào các kế hoạch phát triển quốc gia. Việc tăng cường sự tham gia của người dân là điều cần thiết để đảm bảo sử dụng các nguồn lực một cách khôn ngoan cũng như giám sát và kiểm tra tiến độ thực hiện mục tiêu cuối cùng là ngăn chặn và tiến tới thanh toán căn bệnh này. Tự do về thông tin là điều tối quan trọng trong cuộc chiến chống HIV/AIDS. Mục tiêu của Chương trình Quốc gia ƒ Chất lượng tăng trưởng: Những người sống chung với HIV/AIDS và bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này được hưởng lợi từ quá trình tăng trưởng kinh tế và có cơ hội tham gia một cách bình đẳng vào quá trình này. ƒ Chất lượng và khả năng tiếp cận với các dịch vụ xã hội và an sinh xã hội: Tăng cường khả năng cung cấp, sử dụng và tham gia vào công tác giáo dục và các dịch vụ phòng chống HIV/AIDS phù hợp cho mọi người dân cũng như đảm bảo cho những người bị nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS được chăm sóc, điều trị, hỗ trợ và bảo vệ mà không bị kỳ thị và phân biệt đối xử. ƒ Luật pháp, chính sách và quản trị quốc gia phục vụ phát triển dựa trên quyền: Xây dựng luật pháp và chính sách ở cấp quốc gia và cấp địa phương nhằm ngăn chặn sự lây lan của HIV/AIDS, cung cấp dịch vụ y tế và những sự hỗ trợ khác cho những người sống chung với HIV/AIDS cũng như những người và gia đình bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, trong đó có trẻ em mồ côi hay trẻ em bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này, và tạo ra nơi làm việc để bố trí công ăn việc làm và chấp nhận những người sống chung với HIV/AIDS và gia đình của họ. 3. Các mục tiêu khác của Chương trình Quốc gia Ngoài các mục tiêu của Chương trình Quốc gia liên quan đến các vấn đề liên ngành được trình bày ở trên, các Tổ chức LHQ trong quá trình tham vấn với Chính phủ Việt Nam cũng đã xác định một số vấn đề then chốt có mối liên quan cụ thể với từng mục tiêu của UNDAF. 8 Chất lượng tăng trưởng Hai mặt quan trọng của chất lượng tăng trưởng là khả năng Việt Nam đối phó được với những tình huống khẩn cấp và thảm họa và sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và tăng cường sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên của đất nước. Các Tổ chức LHQ đang hỗ trợ cả hai lĩnh vực này và hy vọng rằng việc hợp tác sẽ được mở rộng trong thời gian tới. Các tình huống khẩn cấp và thảm họa là mối đe dọa thường xuyên đối với quá trình phát triển. Việc chuẩn bị sẵn sàng ở cấp trung ương và địa phương có thể làm giảm chi phí và, trong một số trường hợp, có thể ngăn ngừa không để thảm họa xảy ra. Kinh nghiệm ngăn chặn dịch SARS và sự đe dọa thường xuyên của dịch cúm gia cầm đã khiến Chính phủ ngày càng quyết tâm tăng cường công tác chuẩn bị phòng chống. Tính bền vững về môi trường cũng rất được quan tâm trong chương trình nghị sự phát triển của Chính phủ. Điều này đã được phản ánh qua việc ban hành Chiến lược Quốc gia về Phát triển bền vững và các văn bản chính sách khác có liên quan. Chính phủ và các Tổ chức LHQ cam kết đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát ô nhiễm, giảm thiểu tình trạng xuống cấp của môi trường và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên. Những vấn đề này sẽ ngày càng trở nên quan trọng khi thu nhập của người dân, khả năng chi tiêu và quá trình đô thị hóa không ngừng gia tăng ở Việt Nam. ƒ Việt Nam có năng lực đối phó với các tình huống khẩn cấp và thiên tai. ƒ Tăng trưởng kinh tế cần tính đến việc bảo vệ môi trường và việc sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Chất lượng và khả năng tiếp cận với các dịch vụ xã hội và an sinh xã hội Vấn đề chất lượng, khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ xã hội và an sinh xã hội tất nhiên sẽ dẫn đến yêu cầu tập trung xây dựng năng lực cho khu vực dịch vụ công, trong đó có việc tăng cường thể chế, tiến hành đào tạo và đề ra các biện pháp khuyến khích đối với các cơ sở cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, quá trình tham vấn UNDAF cũng nêu bật tầm quan trọng của công suất sử dụng các dịch vụ xã hội và an sinh xã hội của người dân. Việc tăng cường năng lực công, trong đó có việc tiếp nhận các dịch vụ và nhận thức về nhu cầu về các dịch vụ thiết yếu như y tế và giáo dục, là vô cùng quan trọng để nâng cao khả năng tiếp cận và chất lượng dịch vụ. ƒ Năng lực của chính quyền và các cơ sở cung cấp dịch vụ trong việc quản lý và cung cấp các dịch vụ xã hội và an sinh có chất lượng cũng như công suất sử dụng các dịch vụ của người dân được nâng cao. Pháp luật, chính sách và quản trị quốc gia phục vụ phát triển dựa trên quyền Dân chủ hóa và chế độ pháp quyền chính là nền tảng cho việc cải thiện công tác quản trị quốc gia. Để đạt được những mục tiêu này cần phát triển cơ cấu và thể chế, ban hành luật và ra các chính sách dựa trên những nguyên tắc của quản trị nhà nước mang tính dân chủ và chế độ pháp quyền, trong đó có các tiêu chuẩn quốc tế về quyền con người. 9 ƒ Tăng cường cơ cấu quản trị quốc gia, xây dựng và thực hiện các văn bản pháp luật và các chính sách phù hợp với các nguyên tắc dân chủ và chế độ pháp quyền. 4. Các chiến lược hợp tác Các mục tiêu của UNDAF và các mục tiêu của Chương trình Quốc gia trong phần này, và được trình bày chi tiết hơn trong Bảng tổng hợp kết quả (Phụ lục 1), bao hàm rất nhiều vấn đề và lĩnh vực. Các mục tiêu cũng liên quan đến tất cả các thành phần của xã hội Việt Nam. Muốn đạt được những mục tiêu này cần huy động sự tham gia của các cơ quan chính phủ từ cấp trung ương đến cấp địa phương, các Tổ chức LHQ, các đối tác phát triển khác và xã hội dân sự. Do có rất nhiều bên tham gia với thành phần rất đa dạng, nên các Tổ chức LHQ cần thực hiện một loạt các chiến lược hợp tác và phối hợp. Những ví dụ cụ thể về các chiến lược hợp tác liên quan đến từng mục tiêu UNDAF được trình bày trong Bảng tổng hợp kết quả. Những ví dụ này chỉ có tính chất định hướng do các chiến lược này cần phải mang tính linh hoạt và tính toàn diện khi có sự thay đổi về tình hình. Các chiến lược hợp tác cũng cần được đánh giá liên tục và nằm trong chương trình theo dõi đánh giá được trình bày ở Phần V. Những ví dụ cụ thể về hợp tác hỗ trợ nhằm đạt các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ đó là các chương trình ở khu vực Tây Nguyên, theo dõi và thu thập số liệu, các chương trình thanh niên, tăng cường năng lực cho chính quyền địa phương cũng như các chương trình phòng chống sự lây lan của HIV/AIDS và hỗ trợ cho những người sống chung hoặc bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. 10 III. Huy động nguồn lực Các Tổ chức LHQ ước tính cần có một khoản kinh phí khoảng 425 triệu Đô la Mỹ cho việc thực hiện các mục tiêu của UNDAF như đã trình bày ở trên. Số tiền này bao gồm các khoản phân bổ kinh phí của các Tổ chức LHQ đang hoạt động tại Việt Nam và các khoản kinh phí khác mà những Tổ chức này, với sự hỗ trợ của Chính phủ, hy vọng sẽ huy động được từ các nguồn bên ngoài. Các nhà tài trợ song phương sẽ được đề nghị ưu tiên hỗ trợ cho các chương trình hợp tác của LHQ để phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống LHQ tại Việt Nam. Theo tính toán sơ bộ, số tiền này sẽ được phân cho ba mục tiêu của UNDAF như sau: 161,5 triệu Đô la Mỹ dành cho chất lượng tăng trưởng; 127,5 triệu Đô la Mỹ dành cho tiếp cận và chất lượng các dịch vụ xã hội và an sinh xã hội; và 136 triệu Đô la Mỹ dành cho luật pháp, chính sách và quản trị quốc gia phục vụ phát triển dựa trên quyền. Những số liệu mang tính định hướng này có thể sẽ thay đổi khi các chương trình có sự thay đổi. Điều quan trọng cần lưu ý là trách nhiệm lập kế hoạch tài chính thuộc về từng tổ chức, và các kế hoạch tài chính này sẽ được đề ra trong khuôn khổ văn kiện Chương trình Quốc gia do chính các tổ chức này xây dựng. Những dự báo của UNDAF được đưa ra trên cơ sở những chỉ số ban đầu trong nội dung Chương trình Quốc gia của từng tổ chức, nhưng những Chương trình này có thể sẽ thay đổi nhiều trong quá trình thực hiện. 11 IV. Thực hiện Các Tổ chức LHQ và Điều phối viên Thường trú LHQ chịu trách nhiệm thực hiện UNDAF. UNDAF xác định rõ các lĩnh vực hợp tác và xây dựng chương trình chung giữa các Tổ chức LHQ nhằm góp phần hoàn thành các mục tiêu của UNDAF cũng như các mục tiêu của Chương trình Quốc gia. Những mục tiêu này cuối cùng đều liên quan tới phương thức tiếp cận dựa trên quyền của các Tổ chức LHQ. 1. Phương thức phát triển dựa trên quyền UNDAF là một cơ chế hữu ích nhằm thúc đẩy quá trình hài hòa và phối hợp hỗ trợ nhằm đạt được những mục tiêu chung. Tuy nhiên, động cơ chính cho việc hợp tác chặt chẽ hơn nữa không phải là văn kiện UNDAF này mà là phương thức tiếp cận phát triển dựa trên quyền. Phương thức tiếp cận này là kim chỉ nam cho hoạt động của tất cả các Tổ chức LHQ tại Việt Nam, trong đó có quá trình xây dựng văn kiện UNDAF này. Dựa vào phương thức tiếp cận này, các Tổ chức LHQ sẽ tập trung nỗ lực vào việc xây dựng một xã hội hòa nhập để mọi người dân Việt Nam có điều kiện phát huy tiềm năng và được tự do thể hiện khả năng sáng tạo về văn hóa và trí tuệ của mình. 2. Quá trình hài hòa hóa của LHQ Để thực hiện UNDAF một cách hiệu quả thì cần tăng cường hơn nữa sự hài hòa giữa các Tổ chức LHQ với nhau. Quá trình hài hòa hóa đã bắt đầu triển khai, khi các tổ chức trong Uỷ ban Phát triển Cấp cao LHQ đồng bộ hóa qui trình lập kế hoạch hỗ trợ phù hợp với văn kiện UNDAF và văn kiện Chương trình Quốc gia của từng tổ chức. Các Tổ chức LHQ cũng đề xuất thành lập ba Nhóm công tác kỹ thuật, mỗi Nhóm phụ trách một mục tiêu của UNDAF. Các Nhóm công tác kỹ thuật sẽ gặp gỡ định kỳ để đánh giá tiến độ và báo cáo lên Điều phối viên Thường trú. Để tạo điều kiện cho việc xây dựng chương trình phối hợp, cần chỉ định các cơ quan chủ trì quản lý các mục tiêu cụ thể của Chương trình quốc gia. Mặc dù nguồn kinh phí dành cho những mục tiêu này không nhất thiết trong mọi trường hợp phải được phân bổ thông qua cơ quan chủ trì, song các cơ quan này sẽ chịu trách nhiệm trước tiên về các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực hoạt động riêng của mình. 3. Các cơ chế đ ều phối i Hiện đã có một số cơ chế điều phối ở Việt Nam nhằm tạo điều kiện cho sự trao đổi thông tin giữa các đối tác phát triển và qua đó khuyến khích tăng cường sự thống nhất trong các hoạt động chương trình. Các cuộc họp của Nhóm tư vấn các nhà tài trợ, được tổ chức định kỳ mỗi năm hai lần vào hầu hết các năm, là diễn đàn chính để thúc đẩy cuộc đối thoại chính sách tích cực giữa Chính phủ và các nhà tài trợ. Một số nhóm quan hệ đối tác cũng đã được thành lập có sự tham gia của Chính phủ, các nhà tài trợ và các tổ chức phi chính phủ. Các Tổ chức LHQ cũng là những thành viên tích cực và nổi bật của các nhóm này. Diễn đàn hàng tháng của Nhóm các nhà tài trợ do UNDP tổ chức là một cơ hội thường xuyên nữa để các nhà tài trợ gặp gỡ và trao đổi về các vấn đề phát triển quan trọng. Trong nội bộ LHQ, các vị Trưởng Đại diện các tổ 12 chức có cuộc họp chính thức hàng tháng. Các nhóm Phó Đại diện phụ trách chương trình cũng như các cán bộ hành chính cũng gặp gỡ thường xuyên để tăng cường hiệu quả hoạt động của các Tổ chức LHQ. 13 V. Theo dõi và Đánh giá Các tổ chức LHQ đã tiến hành một quá trình tham vấn rộng rãi liên quan đến công tác theo dõi và đánh giá UNDAF. Sản phẩm chính của quá trình tham vấn này là Bảng tổng hợp Theo dõi và Đánh giá được trình bày ở Phụ lục 2. Bảng tổng hợp này đưa ra những chỉ số theo dõi và đánh giá cho tất cả các đầu ra được trình bày trong Phụ lục này. Chính phủ và các tổ chức đã phối hợp với nhau để đưa ra một bộ chỉ số mang tính thực tế, có thể tiếp cận và có thể kiếm soát được. Việc lựa chọn những chỉ số này sẽ thay đổi theo thời gian khi có thêm nguồn số liệu và thông tin mới, cũng như khi các chương trình của LHQ có sự thay đổi trong thời gian thực hiện Khuôn khổ này. Tuy nhiên, Bảng tổng hợp tạo ra một sự khởi đầu tốt đẹp cho việc đánh giá một cách chặt chẽ quá trình thực hiện UNDAF. 1. Các nguyên tắc đánh giá chung Nguyên tắc cơ bản của khung đánh giá UNDAF là hệ thống theo dõi và đánh giá cần cung cấp những thông tin cập nhật và đáng tin cậy về tiến độ thực hiện cũng như những thách thức mà không đòi hỏi quá nhiều nỗ lực báo cáo của các Tổ chức LHQ hoặc của Chính phủ. Việc theo dõi và đánh giá là rất cần thiết nhằm đảm bảo sự gắn kết về mặt chương trình và sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả. Tuy nhiên, theo dõi và đánh giá không nên làm cho các nguồn lực con người và tài chính xa rời các nhiệm vụ phát triển chính của UNDAF và các Chương trình Quốc gia. 2. Theo dõi và đánh giá thường kỳ Như được trình bày ở trên, các Nhóm công tác kỹ thuật sẽ được thành lập cho từng mục tiêu của UNDAF, và những Nhóm công tác này sẽ gặp gỡ định kỳ để đánh giá tiến độ thực hiện các kết quả cụ thể của Chương trình Quốc gia được trình bày trong Bảng tổng hợp kết quả (Phụ lục 1). Các Nhóm công tác sẽ chuẩn bị báo cáo tiến độ hàng năm để nộp cho Điều phối viên Thường trú LHQ, trong đó đưa ra kết quả đánh giá cả việc thực hiện các chỉ số định tính và định lượng được trình bày trong Bảng tổng hợp Theo dõi và Đánh giá (Phụ lục 2). Điều phối viên LHQ sẽ đưa báo cáo của các Nhóm công tác kỹ thuật vào báo cáo hàng năm của các Tổ chức LHQ và Chính phủ, trong đó tóm tắt tổng thể tiến độ thực hiện các mục tiêu của UNDAF. 3. Đánh giá độc lập Việc đánh giá độc lập về tiến độ thực hiện các mục tiêu của UNDAF sẽ được tiến hành dưới hình thức của một Đánh giá giữa kỳ giữa Chính phủ Việt Nam và các Tổ chức LHQ vào khoảng cuối năm 2008. Cần cố gắng thu xếp thời gian đánh giá giữa kỳ của UNDAF cho trùng khớp ở mức tối đa với các đánh giá giữa kỳ của từng Tổ chức LHQ nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí. Đánh giá giữa kỳ của UNDAF sẽ tập trung vào Bảng tổng hợp kết quả và đánh giá xem các mục tiêu và đầu ra cụ thể có còn phù hợp với phát triển dựa trên quyền ở Việt Nam cũng như có còn phù hợp với chiến lược phát triển của Chính phủ nữa hay không. 14 Các Tổ chức LHQ và Chính phủ sẽ phối hợp tổ chức đánh giá cuối kỳ để tạo cơ sở cho việc xây dựng UNDAF tiếp theo. Đánh giá cuối kỳ cũng sẽ được thực hiện bởi các chuyên gia độc lập nằm ngoài các Tổ chức LHQ và Chính phủ Việt Nam. 15 Phô lôc A: B¶ng tæng hîp KÕt qu¶ Khu«n khæ Hç trî Ph¸t triÓn cña Liªn Hîp Quèc (UNDAF) A. ChÊt l−îng t¨ng tr−ëng Môc tiªu UNDAF 1: C¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ cña ChÝnh phñ hç trî qu¸ tr×nh t¨ng tr−ëng mang tÝnh c«ng b»ng, hoµ nhËp vµ bÒn v÷ng h¬n Môc tiªu cña Ch−¬ng tr×nh Quèc gia §Çu ra cña Ch−¬ng tr×nh Quèc gia 1.1 TÝnh c«ng b»ng vµàsù hoµ nhËp cña c¸c nhãm d©n c− dÔ bÞ tæn th−¬ngTP1PT: T¨ng tr−ëng kinh tÕ ®em l¹i lîi Ých cho c¸c nhãm d©n c− bÞ thiÖt thßi vµ dÔ bÞ tæn th−¬ng, trong ®ã cã c¸c d©n téc thiÓu sè, phô n÷ vµ trÎ em. MDG: MDG 1 & MDG 3 1.1.1 T¨ng tr−ëng kinh tÕ t¹o thªm c¬ héi viÖc lµm cho phô n÷, ®ång bµo d©n téc thiÓu sè vµ nh÷ng nhãm d©n c− dÔ bÞ tæn th−¬ng kh¸c, ®ång thêi gi¶m thiÓu nh÷ng yÕu tè h¹n chÕ kh¶ n¨ng t×m viÖc lµm cña hä. 1.1.2 C¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch xem xÐt t¸c ®éng cña c¸c chÝnh s¸ch kinh tÕ, trong ®ã cã viÖc gia nhËp Tæ chøc Th−¬ng m¹i ThÕ giíi (WTO), ®èi víi t×nh tr¹ng bÊt b×nh ®¼ng vÒ thu nhËp còng nh− xem xÐt c¸c biÖn ph¸p nh»m gi¶m thiÓu t×nh tr¹ng bÊt b×nh ®¼ng nµy. 1.1.3 C¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch vµ ng−êi d©n ngµy cµng nhËn thøc râ h¬n vÒ nhu cÇu ph¸t triÓn mét c¸ch c©n ®èi còng nh− c¸c yÕu tè kinh tÕ, x· héi vµ d©n sè ng¨n c¶n phô n÷, trÎ em, ®ång bµo d©n téc thiÓu sè vµ c¸c nhãm d©n c− dÔ bÞ tæn th−¬ng kh¸c h−ëng lîi tõ qu¸ tr×nh t¨ng tr−ëng kinh tÕ. 1.1.4 Phô n÷, trÎ em, ®ång bµo d©n téc thiÓu sè vµ nh÷ng nhãm dÔ bÞ tæn th−¬ng kh¸c ®−îc h−ëng thô lîi Ých cña viÖc ®Çu t− c«ng céng còng nh− cã c¬ héi b×nh ®¼ng trong viÖc vay vèn tõ c¸c c¬ së tÝn dông chÝnh thøc cña Nhµ n−íc. 1.1.5 C¸c quyÒn ë n¬i lµm viÖc cña phô n÷, ®ång bµo d©n téc thiÓu sè vµ c¸c nhãm d©n c− dÔ bÞ tæn th−¬ng kh¸c ®−îc b¶o vÖ. 1.1.6 Cã c¸c chÝnh s¸ch vµ c¬ cÊu b¶o hé ®Ó gi¶m thiÓu nh÷ng t¸c ®éng xÊu cña t¨ng tr−ëng kinh tÕ ®èi víi c¸c nhãm d©n c− dÔ bÞ tæn th−¬ng. C¸c ®èi t¸c chÝnh: Bé KH&§T, Bé NN&PTNT, Bé TC, Bé L§TB&XH, Bé TN&MT, Bé NV, Bé GD&§T, Bé YT, Bé KHCN, Uû ban D©n téc, Tæng côc Thèng kª, Uû ban DSG§&TE, Quèc héi, Héi LHPNVN, C«ng ®oµn, c¸c tæ chøc cña bªn tuyÓn dông lao ®éng, chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng UNDP, UNFPA, UNICEF, FAO, ILO, IOM, UNAIDS, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNODC, UNV, WHO, Ng©n hµng TG, ADB, IFAD 1.2. Thanh niªn: T¨ng tr−ëng kinh tÕ t¹o c¬ héi vµ huy ®éng sù tham gia cña thanh niªn ViÖt Nam. MDG: MDG 1 & MDG 3 1.2.1. T¨ng tr−ëng kinh tÕ t¹o thªm nhiÒu viÖc lµm cho thanh niªn. 1.2.2. Ngµy cµng cã nhiÒu thanh niªn ®−îc trang bÞ nh÷ng kü n¨ng cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ tham gia ®ãng gãp vµ h−ëng lîi tõ qu¸ tr×nh t¨ng tr−ëng kinh tÕ. 1.2.3. C¸c nhµ ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch vµ ng−êi d©n ®−îc tiÕp cËn víi th«ng tin vÒ viÖc lµm cho thanh niªn. 1.2.4. KhuyÕn khÝch c¸c c¬ së tuyÓn dông lao ®éng nhËn lao ®éng trÎ vµ tØ träng lao ®éng trÎ trong lùc l−îng lao ®éng t¨ng lªn. C¸c ®èi t¸c chÝnh: Bé KH&§T, Bé NG, Bé NN&PTNT, Bé TC, Bé L§TB&XH, Bé TNMT, Bé NV, Bé XD, Bé GD&§T, Bé YT, Bé TP, Bé KHCN, §oµn TN, Uû ban DSG§&TE, C«ng ®oµn, c¸c tæ chøc cña bªn tuyÓn dông lao ®éng UNDP, UNICEF, UNFPA, FAO, ILO, IOM, UNAIDS, UNESCO, UNHCR, UNODC, UNV, WHO, Ng©n hµng TG, ADB, IFAD 1.3. Sù tham gia, trao quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm gi¶i tr×nh: Ng−êi d©n ®Þa ph−¬ng ®−îc quyÒn tham gia vµo c¸c quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn viÖc ph©n bæ, sö dông vµ huy ®éng nguån lùc còng nh− cã quyÒn theo dâi vµ yªu cÇu c¸c bªn liªn quan gi¶i tr×nh vÒ c¸c quyÕt ®Þnh nµy. MDG: MDG 3 & MDG 8 1.3.1. KÕt qu¶ ®¸nh gi¸ nh÷ng t¸c ®éng vÒ kinh tÕ, x· héi vµ m«i tr−êng cña c¸c dù ¸n ®Çu t− c«ng céng ®−îc th«ng b¸o c«ng khai vµ sö dông mét c¸ch hîp lý. 1.3.2. Ngµy cµng cã nhiÒu dù ¸n ®Çu t− c«ng céng ®−îc thùc hiÖn víi sù tham gia cña ®Þa ph−¬ng trong viÖc ra quyÕt ®Þnh vµ gi¸m s¸t kÕt qu¶ dù ¸n. 1.3.3. Ngµy cµng cã nhiÒu céng ®ång d©n c− ®Þa ph−¬ng tham gia tÝch cùc vµo nh÷ng quyÕt ®Þnh liªn quan ®Õn c«ng t¸c qu¶n lý tµi nguyªn thiªn nhiªn, vµ cã quyÒn yªu cÇu c¸c bªn liªn quan gi¶i tr×nh vÒ c¸c quyÕt ®Þnh liªn quan tíi viÖc sö dông c¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn. C¸c ®èi t¸c chÝnh: Bé KH&§T, Bé TN&MT, Bé NN&PTNT, Bé NG, Bé TC, Bé L§TB&XH, Bé NV, Bé GD&§T, Bé YT, Bé TP, Bé KHCN, UNDP, UNICEF, UNFPA, FAO, ILO, IOM, UNAIDS, UNESCO, UNHCR, UNODC, UNV, WHO, Ng©n hµng TG, ADB, IFAD TP 1 PT Bao gåm ng−êi nghÌo, phô n÷, trÎ em, ®ång bµo d©n téc thiÓu sè vµ c¸c nhãm d©n di c− t¹m thêi hoÆc dµi h¹n. 2 1.4 HIV/AIDS: Nh÷ng ng−êi sèng chung víi HIV/AIDS ®−îc h−ëng lîi tõ qu¸ tr×nh t¨ng tr−ëng kinh tÕ vµ cã c¬ héi tham gia ®ãng gãp mét c¸ch b×nh ®¼ng vµo qu¸ tr×nh nµy. MDG: MDG 1 & MDG 6 1.4.1. Gi¶m thiÓu sù ph©n biÖt ®èi xö ë n¬i lµm viÖc víi nh÷ng ng−êi sèng chung víi HIV/AIDS vµ më réng c¬ héi viÖc lµm cho hä. 1.4.2. Néi dung gi¶m thiÓu nguy c¬ l©y nhiÔm HIV ®−îc chó ý tíi trong qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t− trong khu vùc nhµ n−íc. 1.4.3. Theo dâi t¸c ®éng vÒ kinh tÕ - x· héi cña bÖnh dÞch HIV/AIDS vµ sö dông th«ng tin nµy vµo qu¸ tr×nh tr×nh ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch vµ lËp ch−¬ng tr×nh. C¸c ®èi t¸c chÝnh: Bé YT, Bé L§TB&XH, Bé KH&§T, Bé TN&MT, Bé NN&PTNT, Bé NG, Bé TC, Bé NV, Bé GD&§T, Bé TP, Bé KHCN, Uû ban quèc gia Phßng chèng HIV/AIDS, Ma tóy vµ TÖ n¹n x· héi, Uû ban DSG§&TE, C«ng ®oµn, c¸c tæ chøc cña bªn tuyÓn dông lao ®éng UNDP, UNAIDS, UNFPA, WHO, ILO, UNICEF, FAO, IOM, UNESCO, UNHCR, UNODC, UNV, Ng©n hµng TG, ADB 1.5. ViÖt Nam cã n¨ng lùc ®èi phã víi thiªn tai. MDG: MDG 1 & MDG 7 1.5.1. ChÝnh phñ ViÖt Nam vµ céng ®ång gi¶m thiÓu nh÷ng t¸c ®éng xÊu vÒ mÆt kinh tÕ, x· héi vµ m«i tr−êng cña c¸c t×nh huèng khÈn cÊp vµ thiªn tai, kÓ c¶ sù l©y lan cña nh÷ng bÖnh truyÒn nhiÔm ë ng−êi vµ ®éng vËt. 1.5.2. Phô n÷, trÎ em, ®ång bµo d©n téc thiÓu sè vµ c¸c nhãm d©n c− dÔ bÞ tæn th−¬ng kh¸c ®−îc n©ng cao vÞ thÕ vµ n¨ng lùc ®Ó ng¨n ngõa, gi¶m thiÓu vµ ®−¬ng ®Çu víi c¸c t×nh huèng khÈn cÊp vµ thiªn tai còng nh− tiÕp nhËn hç trî khÈn cÊp khi t×nh huèng khÈn cÊp hoÆc thiªn tai x¶y ra. C¸c ®èi t¸c chÝnh: Bé KH&§T, Bé T N&MT, Bé YT, Bé NN&PTNT, Bé L§TB&XH, Bé NV, Bé NG, Bé TC, Bé GD&§T, Bé TP, Bé KHCN, MTTQ, Uû ban DSG§&TE UNDP, UNFPA, WHO, FAO, UNICEF, ILO, IOM, UNAIDS, UNESCO, UNHCR, UNODC, UNV, Ng©n hµng TG, ADB, IFAD 1.6 T¨ng tr−ëng kinh tÕ tÝnh ®Õn viÖc b¶o vÖ m«i tr−êng vµ viÖc sö dông hîp lý c¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn. MDG: MDG 1 & MDG 7 1.6.1. T¸c ®éng cña viÖc sö dông c¹n kiÖt c¸c nguån tµi nguyªn kh«ng t¸i t¹o vµ t×nh tr¹ng suy tho¸i m«i tr−êng ®−îc ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ trong c¸c kÕ ho¹ch cña trung −¬ng, ®Þa ph−¬ng vµ c¸c ngµnh còng nh− trong c¸c chØ sè kinh tÕ. 1.6.2. C¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ m«i tr−êng, kÓ c¶ c¸c biÖn ph¸p khuyÕn khÝch vÒ tµi chÝnh vµ c¸c h×nh thøc xö ph¹t hµnh chÝnh, ®−îc x©y dùng trong tÊt c¶ c¸c ngµnh. 1.6.3. §Çu t− cña Nhµ n−íc, khu vùc t− nh©n vµ c¸c ®èi t¸c quèc tÕ cho viÖc b¶o vÖ m«i tr−êng t¨ng lªn. 1.6.4 C¬ chÕ quan tr¾c chÊt l−îng m«i tr−êng tù nhiªn ®−îc x©y dùng, vµ kÕt qu¶ quan tr¾c ®−îc th«ng b¸o c«ng khai. C¸c ®èi t¸c chÝnh: Bé TN&MT, Bé KH&§T, Bé NN&PTNT, Bé YT, Bé L§TB&XH, Bé NG, Bé TC, Bé NV, Bé GD&§T, Bé TP, Bé KHCN, c¸c tæ chøc cña bªn tuyÓn dông lao ®éng UNDP, UNFPA, UNICEF, FAO, WHO, ILO, IOM, UNAIDS, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNODC, UNV, Ng©n hµng TG, ADB, IFAD Môc tiªu UNDAF: Qu¸ tr×nh t¨ng tr−ëng kinh tÕ mang tÝnh c«ng b»ng, hoµ nhËp vµ bÒn v÷ng. C¸c ph−¬ng thøc phèi hîp, thùc hiÖn vµ ch−¬ng tr×nh: Cµc ho¹t ®éng trong lÜnh vùc nµy sÏ ®−îc ®iÒu phèi th«ng qua c¸c Nhãm c«ng t¸c kü thuËt cña UNDAF, Nhãm c«ng t¸c vÒ Xo¸ ®ãi Gi¶m nghÌo, c¸c cuéc häp ®Þnh kú cña c¸c vÞ Tr−ëng ®¹i diÖn cña c¸c Tæ chøc LHQ vµ c¸c héi nghÞ th−êng niªn cña Nhãm t− vÊn víi ChÝnh phñ vµ c¸c nhµ tµi trî còng nh− ®ît ®¸nh gi¸ gi÷a kú dù kiÕn tiÕn hµnh vµo n¨m 2008. Cã thÓ sÏ sö dông triÖt ®Ó mét lo¹t ph−¬ng thøc ch−¬ng tr×nh ®ang triÓn khai hiÖn nay. 3 B. C¸c dÞch vô x∙ héi và an sinh Môc tiªu UNDAF 2: N©ng cao chÊt l−îng cung cÊp vµ tÝnh c«ng b»ng trong viÖc tiÕp cËn víi c¸c dÞch vô x∙ héi vµ an sinh x∙ héi ®−îc −u tiªn, phï hîp vµ víi chi phÝ hîp lýTP2PT Môc tiªu cña Ch−¬ng tr×nh Quèc gia KÕt qu¶ cña Ch−¬ng tr×nh Quèc gia 2.1 TÝnh c«ng b»ng vµ sù hoµ nhËp cña c¸c nhãm d©n c− dÔ bÞ tæn th−¬ngTP3PT: Nh÷ng nhãm d©n c− dÔ bÞ tæn th−¬ng vµ bÞ thiÖt thßi trong x· héi cã kh¶ n¨ng tiÕp cËn nhiÒu h¬n víi c¸c dÞch vô x· héi vµ an sinh x· héi cã chÊt l−îng, kÓ c¶ c¸c dÞch vô nh»m ®èi phã víi c¸c t×nh huèng khÈn cÊp. MDG: MDG 1, MDG 2, MDG 3, MDG 4, MDG 5, MDG 6, MDG 8 2.1.1 C¸c dÞch vô x· héi vµ an sinh x· héi phï hîp, víi chi phÝ hîp lý vµ cã chÊt l−îng cao h¬n ®−îc cung cÊp vµ ®−îc sö dông bëi c¸c nhãm d©n c− bÞ thiÖt thßi vµ dÔ bÞ tæn th−¬ng. 2.1.2 TrÎ em, ®Æc biÖt l

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKhuôn khổ hỗ trợ của Liên hợp quốc dành cho Việt Nam giai đoạn 2006 - 2010.pdf
Tài liệu liên quan