Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ thị trường mở trong điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

MỤC LỤC

NỘI DUNG TRANG

Phần mở đầu

Chương I: NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ NGHIỆP VỤ TTM . 01

1.1_ Những nội dung cơ bản về nghiệp vụ TTM.01

1.1.1_ Ngân hàng Trung Ương và các công cụ CSTT .01

1.1.2_ Khái niệm nghiệp vụ TTM .02

1.1.3_ Quá trình hình thành và phát triển của TTM .03

1.1.4_ Cơ chế tác động của nghiệp vụ TTM .05

1.1.5_ Vận hành của nghiệp vụ thị trường mở .06

1.1.5.1_ Các loại nghiệp vụ thị trường mở.06

1.1.5.2_ Hàng hoá của nghiệp vụ thị trường mở.07

1.1.5.3_ Thành viên tham gia nghiệp vụ thị trường mở .08

1.1.5.4_ Phương thức hoạt động của nghiệp vụ thị trường mở.09

1.1.6_ Vai trò, chức năng của thị trường mở.11

1.1.7_ Nghiệp vụ thị trường mở và các mối tương quan.12

1.1.7.1.Với thị trường tiền tệ và thị trường vốn .12

1.1.7.2. Với các công cụ điều hành chính sách tiền tệ khác .13

1.1.8_ Vốn khả dụng và điều hành hoạt động của thị trường mở.14

1.1.8.1_ Khái niệm vốn khả dụng và quản lý vốn khả dụng .14

1.1.8.2_ Vai trò quản lý vốn khả dụng .15

1.2_ Nghiệp vụ TTM – công cụ điều hành CSTT của NHTW.15

1.2.1_ Tác động của hội nhập và yêu cầu đổi mới trong điều hành CSTT . 16

1.2.1.1_ Tác động của quá trình hội nhập kinh tế thế giới đến

điều hành CSTT của NHTW .16

1.2.1.2_ Những hạn chế của công cụ CSTT trực tiếp .17

1.2.2_ Công cụ nghiệp vụ TTM trong điều hành CSTT của NHTW.17

1.2.2.1. Ưu thế.17

1.2.2.2. Hạn chế .18

1.3_ Thực tiễn điều hành nghiệp vụ TTM ở một số nước.19

1.3.1/ Hoạt động nghiệp vụ TTM của Cục dự trữ liên bang Mỹ .19

1.3.2/ Hoạt động thị trường mở của NHTW Đức .20

1.3.3/ Nghiệp vụ TTM của NHTW Nhật Bản .20

1.3.4/Nghiệp vụ TTM của NHTW Malaysia .21

1.3.5/Nghiệp vụ TTM của NHTW Thái Lan .22

Kết luận chương I.24

Chương II: HOẠT ĐỘNG CỦA NGHIỆP VỤ TTM TRONG ĐIỀU HÀNH

CSTT CỦA NHNN VIỆT NAM HIỆN NAY.25

2.1_ Một số vấn đề chung.25

2.1.1/NHNN Việt Nam và vai trò điều hành CSTT hiện nay.25

2.1.1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của NHNN Việt Nam .25

2.1.1.2. Vai trò của NHNN trong việc điều hành CSTT .26

2.1.2/Nghiệp vụ TTM của Việt Nam và những vấn đề liên quan .27

2.1.2.1_ Mô hình hoạt động nghiệp vụ TTM của Việt Nam hiện nay.27

2.1.2.2_ Điều hành hoạt động nghiệp vụ thị trường mở .28

2.1.2.2.1/ Thành viên tham gia nghiệp vụ TTM .28

2.1.2.2.2/ Hàng hoá của nghiệp vụ TTM .29

2.1.2.2.3/ Phương thức giao dịch của thị trường mở .30

2.1.2.2.4/ Ban điều hành nghiệp vụ TTM .31

2.1.2.3_ Hệ thống văn bản pháp lý về hoạt động nghiệp vụ TTM.31

2.2_ Thực trạng hoạt động nghiệp vụ TTM của Việt Nam.32

2.2.1/Tình hình hoạt động nghiệp vụ TTM trong thời gian qua.32

2.2.2/Phân tích, đánh giá hoạt động nghiệp vụ TTM trong điều hành CSTT .35

2.2.2.1_ Những kết quả đạt được và các yếu tố thúc đẩy.35

2.2.2.2_ Những tồn tại hạn chế .43

2.2.2.2.1_ Về vai trò và khả năng hoạt động của nghiệp vụ TTM .43

2.2.2.2.2_ Về quy mô thị trường .45

2.2.2.2.3_ Những bất cập trong hoạt động nghiệp vụ TTM . 45

2.2.2.2.4_ Những hạn chế mang tính kỹ thuật, vận hành

của thị trường .47

2.3_ Phân tích nguyên nhân hạn chế hiện nay.48

2.3.1.Những nguyên nhân từ phía NHNN.49

2.3.2.Những nguyên nhân từ các TCTD .52

2.3.3. Những nguyên nhân từ phía nền kinh tế.53

2.3.3.1. Nguyên nhân liên quan đến GTCG .53

2.3.3.2. Trình độ phát triển của thị trường tài chính và

của nền kinh tế .54

2.4_ Hiệu quả hoạt động và các yếu tố cơ bản để pháttriển, nâng cao hiệu quả

hoạt động của nghiệp vụ TTM trong điều hành CSTT hiện nay . 57

2.4.1. Hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ TTM .57

2.4.2.Các yếu tố cơ bản để phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của

nghiệp vụ thị trường mở trong điều kiện hiện nay.58

Kết luận chương II.64

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ

TTM TRONG ĐIỀU KIỆN HIỆN NAY. 65

3.1_ Dự báo xu hướng phát triển củanghiệp vụ TTM ở Việt Nam

trong điều kiện nền kinh tế hội nhập.65

3.2_ Phương hướng của NHNN VN và CSTT Việt Nam trong giai đoạn hội nhập.66

3.2.1_ Phương hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam .66

3.2.2_ CSTT Việt Nam trong giai đoạn hội nhập .68

3.3_ Một số giải pháp cụ thể.71

3.3.1. Nhóm giải pháp phát triển thị trường.71

3.3.1.1_ Tăng cường quản lý vốn khả dụng và dự báo vốn khả dụng . 71

3.3.1.2_Cải tiến công tác điều hành nghiệp vụ TTM .72

3.3.1.3_Phát triển công cụ và tăng cường thành viên.73

3.3.2.Nhóm giải pháp tăng hiệu quả tác động của nghiệp vụ TTM .74

3.3.3.Nhóm giải pháp công nghệ .75

3.4_ Một số kiến nghị .76

3.4.1.Đối với Chính phủ .76

3.4.2.Đối với Ngân hàng Nhà nước .76

3.4.2.1. Kiến nghị về công nghệ và phần mềm ứng dụng .76

3.4.2.2. Kiến nghị khác có liên quan .77

Kết luận chương III.78

Kết luận.79

Danh mục tài liệu tham khảo

pdf92 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 25/07/2013 | Lượt xem: 1736 | Lượt tải: 14download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ thị trường mở trong điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGiải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của nghiệp vụ thị trường mở trong điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.pdf
Tài liệu liên quan