Luận văn Hệ quản lý và tra cứu cá ch xưng hô trong gia phả trên web

Dòng dữ liệu vào :

- Thông tintp_thixa_quan (từ ô xử lý1.1.3.6.1: kiểm tra thông tin tp_thixa_quan)

Dòng dữ liệu ra :

- Thông báo cập nhật thà nh công(đến đầu cuối : NGƯỜI DÙNG)

- Thông tintp_thixa_quan mới (đến kho dữ liệu:TP_THIXA_QUAN)

Diễn giải: Cập nhậttp_thixa_quanmới

Tóm tắt nội dung :

(1)Cập nhật tp_thixa_quan mớilấy từ ô xử lý 1.1.3.6.1 vào kho tp_thixa_quan

(2)Thông báo cập nhật thành công đến người dù ng

Hệ thống thông tin: MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ

Hiệntại [ ]

Tương lai [ ]

Trang:

Ứng dụng :

Hệ quản lý và tra cứu

gia phả trên web.

Mô tả ô xử lý 1.1.3.7.1

Kiểm tra thông tin tinh_tptu_dackhu

Tờ:

Ngày lập:

13/7/2003

Người lập:

Huỳnh ChấnCường

Dòng dữ liệu vào :

- Thông tintinh_tptu_dackhu nhập vào (từ đầu cuối : NGƯỜI DÙNG)

- Thông tintinh_tptu_dackhu lấy ra (từ kho dữ liệu : tinh_tptu_dackhu )

Dòng dữ liệu ra :

- Thông báo lỗi (đến đầu cuối : NGƯỜI DÙNG)

- Thông tin tinh_tptu_dackhu mới (đến ô xử lý 1.1.3.7.2 : Cập nhật tinh_tptu_dackhu

mớ i)

Diễn giải : Kiểm tra thô ng tintinh_tptu_dackhu

Tóm tắt nội dung :

(1)Tìm xem trong bảng tinh_tptu_dackhu có biểu hiện mớinhập vào chưa

(2)Nếu đã tồntại thì thô ng báo lỗi cho ngườidù ng

(3)Nếu chưa tồn tạithì đưathôngtin tinh_tptu_dackhu mớivàoô xử lý 1.1.3.7.2

Hệ thống thông tin: MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ

Hiệntại [ ]

Tương lai [ ]

Trang:

Ứng dụng : Mô tả ô xử lý 1.1.3.7.2 Ngày lập:

SYSTOOLS D

pdf101 trang | Chia sẻ: huong.duong | Ngày: 15/08/2015 | Lượt xem: 767 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hệ quản lý và tra cứu cá ch xưng hô trong gia phả trên web, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ận văn tốt nghiệp: HỆ QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU GIA PHẢ TRÊN WEB Chương 2: Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống GVHD: Thầy NGUYỄN TRI TUẤN SVTH : Huỳnh Chấn Cường 9912011 Phạm Thế Minh 9912042 29 Diễn giải: t1, t2 THUOC, ct CATHE, gd1, gd2 GIADINH : ( t1.MACATHE = ct.MACATHE t1.CHUCVU= “con re ” t1.MAGIADINH= gd1.MAGIADINH ) ( t2.MACATHE = ct.MACATHE t2.CHUCVU= “cha” t2.MAGIADINH= gd2.MAGIADINH ) RB11 Các thực thể / mối kết hợp liên quan: GIADINH, THUOC, CATHE Mô tả: một cá thể là con dâu của 1 gia đình thì phải là mẹ của 1 gia đình khác . Diễn giải: t1, t2 THUOC, ct CATHE, gd1, gd2 GIADINH : ( t1.MACATHE = ct.MACATHE t1.CHUCVU= “con dau” t1.MAGIADINH= gd1.MAGIADINH ) ( t2.MACATHE = ct.MACATHE t2.CHUCVU= “me” t2.MAGIADINH= gd2.MAGIADINH ) RB12 Các thực thể / mối kết hợp liên quan: GIADINH, THUOC, CATHE Mô tả: Trong 1 gia đình nếu tồn tại con dâu thì phải tồn tại con trai . Diễn giải: t1, t2 THUOC, ct1, ct2 CATHE, gd GIADINH : ( t1.MACATHE = ct1.MACATHE t1.CHUCVU= “con dau” t1.MAGIADINH= gd.MAGIADINH ) ( t2.MACATHE = ct2.MACATHE t2.CHUCVU= “con” t2.MAGIADINH= gd.MAGIADINH ct2.GIOITINH=”nam”) Bảng tầm ảnh hưởng cho RBTV tham chiếu : RBTV TT/KH RB 1 RB 2 RB 3 RB 4 RB 5 RB 6 RB 7 RB 8 RB 9 RB 10 RB 11 RB 12 RB 13 CATHE GIADINH THUOC T,X ,S T,X ,S T,X ,S T,X ,S T,X ,S T,X ,S T,X ,S T,X ,S T,X ,S T,X ,S T,X ,S T,X ,S T,X ,S Luận văn tốt nghiệp: HỆ QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU GIA PHẢ TRÊN WEB Chương 2: Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống GVHD: Thầy NGUYỄN TRI TUẤN SVTH : Huỳnh Chấn Cường 9912011 Phạm Thế Minh 9912042 30 Ghi chú : T: thêm 1 thể hiện mới vào bảng X: xoá 1 thể hiện khỏi bảng S: sửa nội dung các thuộc tính của 1 thể hiện 2.2 Thiết kế xử lý 2.2.1 Sơ đồ ngữ cảnh Tra ve thong tin Bo sung thong tinYeu cau t tiNguoi su dung 1 He Thong + 2.2.2 Mô hình dòng dữ liệu Cấp 1: Yeu cau thong tin Thong bao [Tra ve thong tin] Bo sung thong tin Nguoi su dung 1.1 Cap nhat thong tin + 1.2 Tra cuu thong tin + Nguoi su dung Luận văn tốt nghiệp: HỆ QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU GIA PHẢ TRÊN WEB Chương 2: Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống GVHD: Thầy NGUYỄN TRI TUẤN SVTH : Huỳnh Chấn Cường 9912011 Phạm Thế Minh 9912042 31 Cấp 2: Cập nhật thông tin Thong tin danh muc moi Thong bao Thong bao [Thong bao] Thong tin ve gia dinh moi [Bo sung thong tin] 1.1.1 Them ca the moi + 1.1.2 Them gia dinh moi + 1.1.3 Them cac danh muc moi + Nguoi su dung Nguoi su dung Cấp 2: Tra cứu thông tin Luận văn tốt nghiệp: HỆ QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU GIA PHẢ TRÊN WEB Chương 2: Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống GVHD: Thầy NGUYỄN TRI TUẤN SVTH : Huỳnh Chấn Cường 9912011 Phạm Thế Minh 9912042 32 Thong tin [Tra ve thong tin] Ma gia dinh Ma ca the Yeu cau thong tinNguoi su dung Nguoi su dung 1.2.1 Tra cuu ca the + 1.2.2 Tra cuu gia dinh + Cấp 3: Thêm cá thể mới Lay thong tin [Cap nhat] Thong bao loi [Thong bao] [Bo sung thong tin] Thong tin ca the moi 1.1.1.1 Kiem tra thong tin + 1.1.1.2 Cap nhat ca the + Nguoi su dung Nguoi su dung CATHE Cấp 3: thêm gia đình mới Luận văn tốt nghiệp: HỆ QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU GIA PHẢ TRÊN WEB Chương 2: Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống GVHD: Thầy NGUYỄN TRI TUẤN SVTH : Huỳnh Chấn Cường 9912011 Phạm Thế Minh 9912042 33 Lay thong tin [Cap nhat gia dinh moi] Thong bao loi [Thong bao] Thong tin gia dinh moi [Thong tin ve gia dinh moi]Nguoi su dung Nguoi su dung 1.1.2.3 Kiem tra thong tin gia dinh + 1.1.2.4 Cap nhat gia dinh + GIA DINH Cấp 3: Thêm các danh mục mới Luận văn tốt nghiệp: HỆ QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU GIA PHẢ TRÊN WEB Chương 2: Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống GVHD: Thầy NGUYỄN TRI TUẤN SVTH : Huỳnh Chấn Cường 9912011 Phạm Thế Minh 9912042 34 Thong bao Thong bao Thong bao Thong bao Thong bao Thong bao [Thong bao] Thong tin tinh_tptu_dackhu moi Thong tin ton gia moi Thong tin nghe nghiep moi Thong tin tp_thixa_quan moi Thong tin dan toc moi Thong tin trinh do moi Thong tin quoc gia moi Thong tin danh muc moi Nguoi su dung Nguoi su dung 1.1.3.1 Them quoc gia moi + 1.1.3.2 Them trinh do moi + 1.1.3.3 Them dan toc moi + 1.1.3.4 Them nghe nghiep moi + 1.1.3.5 Them ton giao moi + 1.1.3.6 Them tp_thixa_quan moi + 1.1.3.7 Them tinh_tptu_dac khu moi + Cấp 3: thêm quốc gia mới Luận văn tốt nghiệp: HỆ QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU GIA PHẢ TRÊN WEB Chương 2: Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống GVHD: Thầy NGUYỄN TRI TUẤN SVTH : Huỳnh Chấn Cường 9912011 Phạm Thế Minh 9912042 35 Lay thong tin quoc gia [Cap nhat quoc gia moi] Thong bao loi [Thong bao] Thong tin quoc gia [Thong tin quoc gia moi] SpMg_167 Nguoi su dung 1.1.3.1.1 Kiem tra thong tin quoc gia 1.1.3.1.2 Cap nhat quoc gia moi QUOCGIA Cấp 3: Thêm trình độ mới Lay thong tin [Cap nhat trinh do moi] [Thong bao] Thong bao loi [Thong tin trinh do moi] Thong tin trinh do SpMg_167 Nguoi su dung 1.1.3.2.1 Kiem tra thong tin trinh do 1.1.3.2.2 Cap nhat trinh do TRINHDO Cấp 3: Thêm dân tộc mới Luận văn tốt nghiệp: HỆ QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU GIA PHẢ TRÊN WEB Chương 2: Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống GVHD: Thầy NGUYỄN TRI TUẤN SVTH : Huỳnh Chấn Cường 9912011 Phạm Thế Minh 9912042 36 Lay thong tin [Cap nhat dan toc moi] [Thong tin dan toc moi] [Thong bao] Thong bao loi Thong tin dan toc SpMg_167 Nguoi su dung 1.1.3.3.1 Kiem tra thong tin dan toc 1.1.3.3.2 Cap nhat dan toc DANTOC Cấp 3: Thêm nghề nghiệp mới Lay thong tin [Cap nhat nghe nghiep moi] [Thong tin nghe nghiep moi] [Thong bao]Thong bao loi Thong tin nghe nghiep SpMg_167 Nguoi su dung 1.1.3.4.1 Kiem tra thong tin nghe nghiep 1.1.3.4.2 Cap nhat nghe nghiep NGHENGHIEP Cấp 3: Thêm tôn giáo mới Luận văn tốt nghiệp: HỆ QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU GIA PHẢ TRÊN WEB Chương 2: Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống GVHD: Thầy NGUYỄN TRI TUẤN SVTH : Huỳnh Chấn Cường 9912011 Phạm Thế Minh 9912042 37 Lay thong tin [Cap nhat ton giao moi] [Thong bao] Thong bao loi Thong tin ton giao [Thong tin ton gia moi] SpMg_167 Nguoi su dung 1.1.3.5.1 Kiem tra thong tin ton giao 1.1.3.5.2 Cap nhat ton giao TONGIAO Cấp 3: Thêm TP-THIXA_QUAN mới Lay thong tin [Cap nhat tp_txa_quan moi] [Thong tin tp_thixa_quan moi] [Thong bao]Thong bao loi Flow_279 SpMg_167 Nguoi su dung 1.1.3.6.1 Kiem tra thong tin tp_thixa_quan 1.1.3.6.2 Prcs_275 TP_TXA_QUAN Cấp 3: Thêm TINH_TPTU_DACKHU mới Luận văn tốt nghiệp: HỆ QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU GIA PHẢ TRÊN WEB Chương 2: Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống GVHD: Thầy NGUYỄN TRI TUẤN SVTH : Huỳnh Chấn Cường 9912011 Phạm Thế Minh 9912042 38 Lay thong tin [Cap nhat tinh_tp_dk moi] Thong bao loi Thong tin tinh_tptu_dackhu [Thong bao] [Thong tin tinh_tptu_dackhu moi] SpMg_167 Nguoi su dung 1.1.3.7.1 Kiem tra thong tin tinh_tptu_dackhu 1.1.3.7.2 Cap nhat thong tin tinh_tptu_dackhu TINH_TP_DACKHU Cấp 3: Tra cứu cá thể Ma ca the (ton tai) Thong bao loi Ma ca the [Lay du lieu] [Tra ve thong tin] [Ma ca the] Nguoi su dung SpMg_410 Bang CATHE 1.2.1.1 Kiem tra thong tin ca the + 1.2.1.2 Xuat thong tin + Cấp 3: Tra cứu gia đình Luận văn tốt nghiệp: HỆ QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU GIA PHẢ TRÊN WEB Chương 2: Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống GVHD: Thầy NGUYỄN TRI TUẤN SVTH : Huỳnh Chấn Cường 9912011 Phạm Thế Minh 9912042 39 Thong bao loi Ma gia dinh (ton tai) [Thong tin] Ma gia dinh [Lay du lieu] [Ma gia dinh] SpMg_410 Nguoi su dung Bang GIADINH 1.2.2.1 Kiem tra thong tin gia dinh + 1.2.2.2 Xuat thong tin gia dinh + 2.2.3 Mô tả ô xử lý Cấp 0 : Hệ thống thông tin : MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ Hiện tại [ ] Tương lai [ ] Trang : Ứng dụng : Hệ quản lý và tra cứu gia phả trên web. Mô tả ô xử lý 1 : Quản lý Gia Phả Tờ : Ngày lập : 13/7/2003 Người lập : Huỳnh Chấn Cường Dòng dữ liệu vào : - Thông tin gia phả (từ đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) Dòng dữ liệu ra : - Thông tin quản lý gia phả (đến đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) Diễn giải : Quản lý và tra cứu gia phả trên web Tóm tắt nội dung : (1) Lấy thông tin về gia phả từ người dùng (2)Quản lý thông tin về cá thể, gia đình và cách xưng hô trong gia phả . Luận văn tốt nghiệp: HỆ QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU GIA PHẢ TRÊN WEB Chương 2: Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống GVHD: Thầy NGUYỄN TRI TUẤN SVTH : Huỳnh Chấn Cường 9912011 Phạm Thế Minh 9912042 40 Cấp 1: Hệ thống thông tin : MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ Hiện tại [ ] Tương lai [ ] Trang : Ứng dụng : Hệ quản lý và tra cứu gia phả trên web. Mô tả ô xử lý 1.1 : Cập nhật thông tin Tờ : Ngày lập : 13/7/2003 Người lập : Huỳnh Chấn Cường Dòng dữ liệu vào : - Thông tin gia phả (từ đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) Dòng dữ liệu ra : - Thông tin quản lý gia phả (đến đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) Diễn giải : Cập nhật các thông tin gia phả Tóm tắt nội dung : (1)Lấy những thông tin cần cập nhật (2)Cập nhật những thông tin vào gia phả Hệ thống thông tin : MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ Hiện tại [ ] Tương lai [ ] Trang : Ứng dụng : Hệ quản lý và tra cứu gia phả trên web. Mô tả ô xử lý 1.2 : Tra cứu thông tin Tờ : Ngày lập : 13/7/2003 Người lập : Huỳnh Chấn Cường Dòng dữ liệu vào : - Thông tin gia phả (từ đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) Dòng dữ liệu ra : - Thông tin quản lý gia phả (đến đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) Diễn giải : Tra cứu thông tin gia phả Tóm tắt nội dung : (1)Lấy những thông tin cần tra cứu (2)Truy xuất những thông tin trong gia phả thoả điều kiện tra cứu Cấp 2: Luận văn tốt nghiệp: HỆ QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU GIA PHẢ TRÊN WEB Chương 2: Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống GVHD: Thầy NGUYỄN TRI TUẤN SVTH : Huỳnh Chấn Cường 9912011 Phạm Thế Minh 9912042 41 Hệ thống thông tin : MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ Hiện tại [ ] Tương lai [ ] Trang : Ứng dụng : Hệ quản lý và tra cứu gia phả trên web. Mô tả ô xử lý 1.1.1 : Thêm mới cá thể Tờ : Ngày lập : 13/7/2003 Người lập : Huỳnh Chấn Cường Dòng dữ liệu vào : - Thông tin cá thể (từ đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) Dòng dữ liệu ra : - Thông báo thêm mới cá thể (đến đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) Diễn giải : Cập nhật cá thể Tóm tắt nội dung : (1)Lấy những thông tin cá thể (2)Thêm cá thể mới vào gia phả Hệ thống thông tin : MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ Hiện tại [ ] Tương lai [ ] Trang : Ứng dụng : Hệ quản lý và tra cứu gia phả trên web. Mô tả ô xử lý 1.1.2 Thêm mới gia đình Tờ : Ngày lập : 13/7/2003 Người lập : Huỳnh Chấn Cường Dòng dữ liệu vào : - Thông tin gia đình (từ đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) Dòng dữ liệu ra : - Thông báo thêm mới gia đình (đến đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) Diễn giải : Cập nhật gia đình Tóm tắt nội dung : (1)Lấy những thông tin gia đình (2)Thêm gia đình mới vào gia phả Hệ thống thông tin : MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ Hiện tại [ ] Trang : Luận văn tốt nghiệp: HỆ QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU GIA PHẢ TRÊN WEB Chương 2: Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống GVHD: Thầy NGUYỄN TRI TUẤN SVTH : Huỳnh Chấn Cường 9912011 Phạm Thế Minh 9912042 42 Tương lai [ ] Ứng dụng : Hệ quản lý và tra cứu gia phả trên web. Mô tả ô xử lý 1.1.3.1 Thêm mới quốc gia Tờ : Ngày lập : 13/7/2003 Người lập : Huỳnh Chấn Cường Dòng dữ liệu vào : - Thông tin quốc gia (từ đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) Dòng dữ liệu ra : - Thông báo thêm mới quốc gia (đến đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) Diễn giải : Cập nhật quốc gia Tóm tắt nội dung : (1)Lấy những thông tin quốc gia (2)Thêm quốc gia mới vào gia phả Hệ thống thông tin : MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ Hiện tại [ ] Tương lai [ ] Trang : Ứng dụng : Hệ quản lý và tra cứu gia phả trên web. Mô tả ô xử lý 1.1.3.2 Thêm mới trình độ Tờ : Ngày lập : 13/7/2003 Người lập : Huỳnh Chấn Cường Dòng dữ liệu vào : - Thông tin trình độ (từ đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) Dòng dữ liệu ra : - Thông báo thêm mới trình độ (đến đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) Diễn giải : Cập nhật trình độ Tóm tắt nội dung : (1)Lấy những thông tin về trình độ (2)Thêm trình độ mới vào gia phả Hệ thống thông tin : MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ Trang : Luận văn tốt nghiệp: HỆ QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU GIA PHẢ TRÊN WEB Chương 2: Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống GVHD: Thầy NGUYỄN TRI TUẤN SVTH : Huỳnh Chấn Cường 9912011 Phạm Thế Minh 9912042 43 Hiện tại [ ] Tương lai [ ] Ứng dụng : Hệ quản lý và tra cứu gia phả trên web. Mô tả ô xử lý 1.1.3.7 Thêm mới tinh_tptu_dackhu Tờ : Ngày lập : 13/7/2003 Người lập : Huỳnh Chấn Cường Dòng dữ liệu vào : - Thông tin tinh_tptu_dackhu (từ đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) Dòng dữ liệu ra : - Thông báo thêm mới tinh_tptu_dackhu (đến đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) Diễn giải : Cập nhật tinh_tptu_dackhu Tóm tắt nội dung : (1)Lấy những thông tin tinh_tp_dackhu (2)Thêm tinh_tptu_dackhu mới vào gia phả Hệ thống thông tin : MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ Hiện tại [ ] Tương lai [ ] Trang : Ứng dụng : Hệ quản lý và tra cứu gia phả trên web. Mô tả ô xử lý 1.1.3.6 Thêm mới tp_thixa_quan Tờ : Ngày lập : 13/7/2003 Người lập : Huỳnh Chấn Cường Dòng dữ liệu vào : - Thông tin tp_thixa_quan (từ đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) Dòng dữ liệu ra : - Thông báo thêm mới tp_thixa_quan (đến đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) Diễn giải : Cập nhật tp_thixa_quan Tóm tắt nội dung : (1)Lấy những thông tin tp_thixa_quan (2)Thêm tp_thixa_quan mới vào gia phả Hệ thống thông tin : MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ Hiện tại [ ] Tương lai [ ] Trang : Luận văn tốt nghiệp: HỆ QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU GIA PHẢ TRÊN WEB Chương 2: Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống GVHD: Thầy NGUYỄN TRI TUẤN SVTH : Huỳnh Chấn Cường 9912011 Phạm Thế Minh 9912042 44 Ứng dụng : Hệ quản lý và tra cứu gia phả trên web. Mô tả ô xử lý 1.1.3.5 Thêm mới tôn giáo Tờ : Ngày lập : 13/7/2003 Người lập : Huỳnh Chấn Cường Dòng dữ liệu vào : - Thông tin tôn giáo (từ đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) Dòng dữ liệu ra : - Thông báo thêm mới tôn giáo (đến đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) Diễn giải : Cập nhật tôn giáo Tóm tắt nội dung : (1)Lấy những thông tin về tôn giáo (2)Thêm tôn giáo mới vào gia phả Hệ thống thông tin : MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ Hiện tại [ ] Tương lai [ ] Trang : Ứng dụng : Hệ quản lý và tra cứu gia phả trên web. Mô tả ô xử lý 1.1.3.4 Thêm mới nghề nghiệp Tờ : Ngày lập : 13/7/2003 Người lập : Huỳnh Chấn Cường Hệ thống thông tin : MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ Hiện tại [ ] Tương lai [ ] Trang : Dòng dữ liệu vào : - Thông tin nghề nghiệp (từ đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) Dòng dữ liệu ra : - Thông báo thêm mới nghề nghiệp (đến đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) Diễn giải : Cập nhật nghề nghiệp Tóm tắt nội dung : (1)Lấy những thông tin về nghề nghiệp (2)Thêm nghề nghiệp mới vào gia phả Luận văn tốt nghiệp: HỆ QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU GIA PHẢ TRÊN WEB Chương 2: Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống GVHD: Thầy NGUYỄN TRI TUẤN SVTH : Huỳnh Chấn Cường 9912011 Phạm Thế Minh 9912042 45 Ứng dụng : Hệ quản lý và tra cứu gia phả trên web. Mô tả ô xử lý 1.1.3.3 Thêm mới dân tộc Tờ : Ngày lập : 13/7/2003 Người lập : Huỳnh Chấn Cường Dòng dữ liệu vào : - Thông tin dân tộc (từ đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) Dòng dữ liệu ra : - Thông báo thêm mới dân tộc (đến đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) Diễn giải : Cập nhật dân tộc Tóm tắt nội dung : (1)Lấy những thông tin về dân tộc (2)Thêm dân tộc mới vào gia phả Cấp 3: Hệ thống thông tin : MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ Hiện tại [ ] Tương lai [ ] Trang : Ứng dụng : Hệ quản lý và tra cứu gia phả trên web. Mô tả ô xử lý 1.1.1.1 Kiểm tra thông tin cá thể Tờ : Ngày lập : 13/7/2003 Người lập : Huỳnh Chấn Cường Dòng dữ liệu vào : - Thông tin cá thể nhập vào (từ đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) - Thông tin cá thể lấy ra (từ kho dữ liệu : Cá Thể ) Dòng dữ liệu ra : - Thông báo lỗi (đến đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) - Thông tin cá thể mới (đến ô xử lý 1.1.1.2 : Cập nhật cá thể mới ) Diễn giải : Kiểm tra thông tin cá thể Tóm tắt nội dung : (1)Tìm xem trong bảng cá thể đã có biểu hiện mới nhập vào chưa (2)Nếu đã tồn tại thì thông báo lỗi cho người dùng (3)Nếu chưa tồn tại thì đưa thông tin cá thể mới vào ô xử lý 1.1.1.2 Hệ thống thông tin : MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ Hiện tại [ ] Trang : Luận văn tốt nghiệp: HỆ QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU GIA PHẢ TRÊN WEB Chương 2: Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống GVHD: Thầy NGUYỄN TRI TUẤN SVTH : Huỳnh Chấn Cường 9912011 Phạm Thế Minh 9912042 46 Tương lai [ ] Ứng dụng : Hệ quản lý và tra cứu gia phả trên web. Mô tả ô xử lý 1.1.1.2 Cập nhật cá thể mới Tờ : Ngày lập : 13/7/2003 Người lập : Huỳnh Chấn Cường Dòng dữ liệu vào : - Thông tin cá thể (từ ô xử lý 1.1.1.1: kiểm tra thông tin cá thể ) Dòng dữ liệu ra : - Thông báo cập nhật thành công (đến đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) - Thông tin cá thể mới (đến kho dữ liệu: Cá Thể ) Diễn giải : Cập nhật cá thể mới Tóm tắt nội dung : (1)Cập nhật cá thể mới lấy từ ô xử lý 1.1.1.1 vào kho cá thể (2)Thông báo cập nhật thành công đến người dùng Hệ thống thông tin : MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ Hiện tại [ ] Tương lai [ ] Trang : Ứng dụng : Hệ quản lý và tra cứu gia phả trên web. Mô tả ô xử lý 1.1.2.3 Kiểm tra thông tin gia đình Tờ : Ngày lập : 13/7/2003 Người lập : Huỳnh Chấn Cường Dòng dữ liệu vào : - Thông tin gia đình nhập vào (từ đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) - Thông tin gia đình lấy ra (từ kho dữ liệu : Gia Đình ) Dòng dữ liệu ra : - Thông báo lỗi (đến đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) - Thông tin gia đình mới (đến ô xử lý 1.1.2.4 : Cập nhật gia đình mới ) Diễn giải : Kiểm tra thông tin gia đình Tóm tắt nội dung : (1)Tìm xem trong bảng gia đình đã có biểu hiện mới nhập vào chưa (2)Nếu đã tồn tại thì thông báo lỗi cho người dùng (3)Nếu chưa tồn tại thì đưa thông tin gia đình mới vào ô xử lý 1.1.2.4 Hệ thống thông tin : MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ Hiện tại [ ] Tương lai [ ] Trang : Ứng dụng : Mô tả ô xử lý 1.1.2.4 Ngày lập : Luận văn tốt nghiệp: HỆ QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU GIA PHẢ TRÊN WEB Chương 2: Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống GVHD: Thầy NGUYỄN TRI TUẤN SVTH : Huỳnh Chấn Cường 9912011 Phạm Thế Minh 9912042 47 Hệ quản lý và tra cứu gia phả trên web. Cập nhật gia đình mới Tờ : 13/7/2003 Người lập : Huỳnh Chấn Cường Dòng dữ liệu vào : - Thông tin gia đình (từ ô xử lý 1.1.2.3: kiểm tra thông tin gia đình ) Dòng dữ liệu ra : - Thông báo cập nhật thành công (đến đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) - Thông tin gia đình mới (đến kho dữ liệu: Gia Đình ) Diễn giải : Cập nhật gia đình mới Tóm tắt nội dung : (1)Cập nhật gia đình mới lấy từ ô xử lý 1.1.2.3 vào kho gia đình (2)Thông báo cập nhật thành công đến người dùng Hệ thống thông tin : MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ Hiện tại [ ] Tương lai [ ] Trang : Ứng dụng : Hệ quản lý và tra cứu gia phả trên web. Mô tả ô xử lý 1.1.3.1.1 Kiểm tra thông tin quốc gia Tờ : Ngày lập : 13/7/2003 Người lập : Huỳnh Chấn Cường Dòng dữ liệu vào : - Thông tin quốc gia nhập vào (từ đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) - Thông tin quốc gia lấy ra (từ kho dữ liệu : Quốc Gia ) Dòng dữ liệu ra : - Thông báo lỗi (đến đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) - Thông tin quốc gia mới (đến ô xử lý 1.1.3.1.2 : Cập nhật quốc gia mới ) Diễn giải : Kiểm tra thông tin quốc gia Tóm tắt nội dung : (1)Tìm xem trong bảng quốc gia đã có biểu hiện mới nhập vào chưa (2)Nếu đã tồn tại thì thông báo lỗi cho người dùng (3)Nếu chưa tồn tại thì đưa thông tin quốc gia mới vào ô xử lý 1.1.3.1.2 Hệ thống thông tin : MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ Hiện tại [ ] Tương lai [ ] Trang : Ứng dụng : Mô tả ô xử lý 1.1.3.1.2 Ngày lập : Luận văn tốt nghiệp: HỆ QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU GIA PHẢ TRÊN WEB Chương 2: Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống GVHD: Thầy NGUYỄN TRI TUẤN SVTH : Huỳnh Chấn Cường 9912011 Phạm Thế Minh 9912042 48 Hệ quản lý và tra cứu gia phả trên web. Cập nhật quốc gia mới Tờ : 13/7/2003 Người lập : Huỳnh Chấn Cường Dòng dữ liệu vào : - Thông tin quốc gia (từ ô xử lý 1.1.3.1.1: kiểm tra thông tin quốc gia ) Dòng dữ liệu ra : - Thông báo cập nhật thành công (đến đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) - Thông tin quốc gia mới (đến kho dữ liệu: Quốc Gia ) Diễn giải : Cập nhật quốc gia mới Tóm tắt nội dung : (1)Cập nhật quốc gia mới lấy từ ô xử lý 1.1.3.1.1 vào kho quốc gia (2)Thông báo cập nhật thành công đến người dùng Hệ thống thông tin : MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ Hiện tại [ ] Tương lai [ ] Trang : Ứng dụng : Hệ quản lý và tra cứu gia phả trên web. Mô tả ô xử lý 1.1.3.2.1 Kiểm tra thông tin trình độ Tờ : Ngày lập : 13/7/2003 Người lập : Huỳnh Chấn Cường Dòng dữ liệu vào : - Thông tin trình độ nhập vào (từ đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) - Thông tin trình độ lấy ra (từ kho dữ liệu : Trình Độ ) Dòng dữ liệu ra : - Thông báo lỗi (đến đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) - Thông tin trình độ mới (đến ô xử lý 1.1.3.2.2 : Cập nhật trình độ mới ) Diễn giải : Kiểm tra thông tin trình độ Tóm tắt nội dung : (1)Tìm xem trong bảng trình độ đã có biểu hiện mới nhập vào chưa (2)Nếu đã tồn tại thì thông báo lỗi cho người dùng (3)Nếu chưa tồn tại thì đưa thông trình độ mới vào ô xử lý 1.1.3.2.2 Hệ thống thông tin : MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ Hiện tại [ ] Tương lai [ ] Trang : Ứng dụng : Mô tả ô xử lý 1.1.3.2.2 Ngày lập : Luận văn tốt nghiệp: HỆ QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU GIA PHẢ TRÊN WEB Chương 2: Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống GVHD: Thầy NGUYỄN TRI TUẤN SVTH : Huỳnh Chấn Cường 9912011 Phạm Thế Minh 9912042 49 Hệ quản lý và tra cứu gia phả trên web. Cập nhật trình độ mới Tờ : 13/7/2003 Người lập : Huỳnh Chấn Cường Dòng dữ liệu vào : - Thông tin trình độ (từ ô xử lý 1.1.3.2.1: kiểm tra thông tin trình độ ) Dòng dữ liệu ra : - Thông báo cập nhật thành công (đến đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) - Thông tin trình độ mới (đến kho dữ liệu: Trình Độ ) Diễn giải : Cập nhật trình độ mới Tóm tắt nội dung : (1)Cập nhật trình độ mới lấy từ ô xử lý 1.1.3.2.1 vào kho trình độ (2)Thông báo cập nhật thành công đến người dùng Hệ thống thông tin : MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ Hiện tại [ ] Tương lai [ ] Trang : Ứng dụng : Hệ quản lý và tra cứu gia phả trên web. Mô tả ô xử lý 1.1.3.3.1 Kiểm tra thông tin dân tộc Tờ : Ngày lập : 13/7/2003 Người lập : Huỳnh Chấn Cường Dòng dữ liệu vào : - Thông tin dân tộc nhập vào (từ đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) - Thông tin dân tộc lấy ra (từ kho dữ liệu : Dân Tộc ) Dòng dữ liệu ra : - Thông báo lỗi (đến đầu cuối : NGƯỜI DÙNG) - Thông tin dân tộc mới (đến ô xử lý 1.1.3.3.2 : Cập nhật dân tộc mới ) Diễn giải : Kiểm tra thông tin dân tộc Tóm tắt nội dung : (1)Tìm xem trong bảng dân tộc đã có biểu hiện mới nhập vào chưa (2)Nếu đã tồn tại thì thông báo lỗi cho người dùng (3)Nếu chưa tồn tại thì đưa thông tin dân tộc mới vào ô xử lý 1.1.3.3.2 Hệ thống thông tin : MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ Hiện tại [ ] Tương lai [ ] Trang : Ứng dụng : Mô tả ô xử lý 1.1.3.3.2 Ngày lập : Luận văn tốt nghiệp: HỆ QUẢN LÝ VÀ TRA CỨU GIA PHẢ T

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCNTT1013.pdf
Tài liệu liên quan