Luận văn Hệ thống hỗ trợ kiểm tra tính đúng đắn của mô hình DFD

Luận văn Hệ thống hỗ trợ kiểm tra tính đúng đắn của mô hình DFD

Mục lục

Chương 1: Mô hình xử lý DFD ( Data Flow Diagram)

Chương 2: Giới thiệu tổng quan về mạng Petri

Chương 3: Xây dựng phương pháp kiểm tra tính đúng đắn của mô hình DFD

Chương 4: Phần mềm HTMD. Hỗ trợ thiết kế mô hình DFD. Giúp kiểm tra tính đắn của mô hình DFD

Kết luận

pdf18 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 29/10/2013 | Lượt xem: 1059 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hệ thống hỗ trợ kiểm tra tính đúng đắn của mô hình DFD, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHUaNG 1 MO HitiH xU LY DFD (DATA FLOW DIAGRAM) <)\ Trang: 4 1.Phu'dngphapphantichDFD [3] - 1.1.T~isaophiiicocongC\ld~h6trqvi~cphantfchthie'tke'? Khi xayd\l'ngmQth~thongthongtinngoainhungkh6khanv'eky thu~t,slf thie'uhi€u bie'tv'ekie'nthucqUailIy cuah~thongdangduQcxaydlfng,conmQt kh6khankhongkemph'anquailtn;mgla cacvand'etraGd6i thongtin:giii'a nhii'ngnguaic6 trinhdQkhacnhautrangnh6mphattri€n xaydlfngh~thong, giii'anhungnguaid~ithang,nguaisad~ngvanh6mphattri€n h~thong.Cackh6 khanth€ hi~nd mQtsodi€m c~th€ sail: a.ThongthuangcacnhaqUailIy thuangd~tcacyellc'auchungchungv'eh~ thongmahQc'an,vanguaisad~ngthichibie'tcaccongvi~ctrangph~mvi cua minhmaitbie'tde'nmoilienh~voicacbQph~nkhac.Vi v~ymaphantichvien phaibie'tcachgQimdvadungmQtphuongphapnaGd6d€ nguaidunghi€u r6 honcaccongvi~ccuaminh. b. Ph'anIon nguaislYd~lllgkhongth€ hinhdungduQcslfho~tdQngcuah~ th6ngthongtinsailnay.HQkhongbie'tdii'li~useduQcxli Iy vath€ hi~nrasaG, maytinhseclIngcapehohQnhii'ngbaabi€u naG,vi the'vi~cclingcapmQtbue tranhtoancanhv'emohinhho~tdQngcuah~thongg'anguivoi caeeongvi~c cuahQlamQtdi'euhe'tsucc'anthie't. c.Phantichthie'tke'mQth~thongthongtindoihoiphaihi€u bie'tLuongt~n tungchitie't,cav'econgvi~cqUailIy Hinky thu~t.Bay la khoiluQngcongvi~c IOnlieuphinhi'euthaigian.Nhunglamthe'naGd€ nhinduQcloancanhvacac m6ilienh~LIangh~thongnhungkhimuondiVaGchitie'tcuamQtph'an aGd6 thivftne6duthongtin? . - - - . . d.Vi~cth€ hi~nnhii'ngchitie'tcliah~thongmoi,void'ayducacd~ctade-t~o nit5mtinchongl(aisad~lllg,m~cdubaygiac6mQtsovandt5hQchuahi€u hoan loan. e. Ne'uxaydlfngcactai li~umota dungligonngii'cuanguaidung,thi l£;ii khonghii'lld~ngchongl(aithitt ke'v~tIy va I~ptrinh,nhungne'unguoiphan tichquadi sailVaGd~cd tungchucliang,I~idelamchonguaiI~ptrinhmattinh dQcI~pd€ timramQtcachgiaiquye'totnhat.Dod6taili~umod h~thongc'an phaixaydlfngthe'naGchophuhQpd€ nguoidungc6th€ hi€u vakhonggaykh6 khanchonguaiI~}})trinh? Voi cacvand'eLIenvi~ctimra mQtligonngii'chungmohinhh6acach~ th6ngthongtin d€ vi~ctraGd6i giii'anguaisad~ngva nh6mphattri€n, giii'a nhungthanhvientrongnh6mphattri€n duQCdedangla htt succ'anthie't.Hi~n Trang:5 naydaco mQtso'phuongphapd~giaiquye'tva'ndt3nay,trongdo DFD (Data flowdiagram)famQtphuongphapduQcdungkhaph6bie'n. TuynhiendaykhongphaiIa nQidungchinhcualu~nvan,nenlacgiakhong clingca'pdayducackie'nthucvt3mohinhDFD,machiclingdip cackie'nthuc canbancanthie'td~b<:tndQccoth~till hi~ucacphancanl<:timQtcachd~dang mathai. 1.2.Ve sdd6dongdii'li~u Trangphantichthie'tke'h~th6ngchungtacanphainh~nranhilngth~cthe benngoai,khodil li~u,dongdil li~uclingnhucacbie'nd6icuadil li~utrucklac dQngcuacacdongdil li~u.£)~motah~th6ngmQtcachdayduchungtacandua racacdohinhdongiand~motacacd6ituQnglIen. Cacquyuckkyhi~u[3] 1.2.1.Caethlj'ethi hihzngoiLi ThuongdtIQCdungdechiS\Iv~thaynguoibenngoaih~th6ng,co th~cling dip dil li~uchoh~th6nghaynh~ncacdil li~utuh~th6ng.Vi dl;t:khachhang, nhanvien,nhaclingca'p,phongke'loan,khohang... £)~ve il1Qth~cth~bell ngoaichungtadungil1Qthinhvuongvoi2 c<:tnhlIen vabentraiduQcve 2 net. Th~cth~bell ngoaiduQcchi dinhbdi cacky ~ d goclIen bentraicuahinh vuong. D TrangtruonghQpth~cth~benngoaiconhit3udongdil li~ulienquaild~tranh s~chongcheocacdongdil li~u,chungtaco th~ve l~pl<:tih~cth~benngoai nhi'eulan,va nh~nd<:tngchungbangcachve themcacduongcheod gocduoi bellphai.Vid~: KHA.CH HAN~<,~\ ~NHANVIEN c NHANVIENa c aNHA CUNG CAP KHA.CH HANG ffinh1..Cacth~cth~benngoai Trang:6 1.2.2.Dong dilli?u C6 th<3xem nhumQt6ngd§:ntrongd6 dli li~uduQcchuy<3ndi. Dongdli li~u duQcve bai cacmlii ten,httangcuamlii tenchihuangcuadongdii'li~u.Mlii ten hai chien c6 th~duQcdungd<3thay cho 2 mlii ten gi6ng nhau nhungnguQc huang. Di~u chinh Kho Hlnh2:CacdongdCi'li~u. Caethl!eth~,khodCi'li~uvacaexU'ly dellc6 th~Ia ngu6nxua'tphathayla dichde'neuadongdii'li~u.Cacphienbantruacdaydoihaiphaighiphanmata dongdii'li~ubangchii'nhaa phiatIeDnhua hinh2,nhunghi~nnaykhidadinb nghIanQidungtl!di~ndITli~u,thiphanmatelduQcghibangchITIOnchirarang n6daduQcmateltrongtl!di<3ndli li~u.Vi dl!-:ne'uchungnhinvaoBAo-BIEU- BAN-HANGtrongtl!di<3ndii'li~uchungtasetha'ycacthanhphancuan6dttQc li~tkenbusan: -BAo-BIEU-BAN-HANG-HANG-NGAY PHA.N-TICH-PHV0NG-HVONG-BAN-HANG ~ / ~ ? / , PHAN-TICH-HI~U-QUA-BAN-HANG ~ / /, ?;! PHAN-TICH-BAN-HANG-THEO-SAN-PHAM TrongmQtso'truonghQpne'uy nghlacuadongdli li~udaro rangchungtac6 thekhangcanghiphanmafa.TuynhientrongmQts6truonghQpl~ira'tkh6ma tadayduynghlacuadongdii'li~u.B6i vai nhling truonghQpnhuv~ythi my thuQcvaotinhqualJ.,tn;mgcuacacd6itu'QngIDaIDatachothichhQp.Vi dl.l:Ne'u illQtkhachhangc6 th<3gai de'n:ddnd~thang,thanhloan,loi thanphien,cac truyva'nthichungtakhangDenve: Trang:7 c KHACH HANG Kim Ira Philntich Baobiu banhfmg NHA banhfmg -.. QUAN LY c Ddnd~thang Thanhtoan Caecallhoi KHACH HANG Lei thanphiSn Sanph1lmtravS Phiin Io~i gIao dieh Cae callhoi Lei thanphiSn matuyVaGhi~ntr<;lng,ne'uxli'Iy "phanlo<;ligiaodich" la quailtrQngchungta lien dungmQtkhai ni~mchung"giaodich khachhang" d€ chi tfttca cac thong tinmakhachhanggdi Wi vagomchungthanhmQtdongdii'li~uduynhftt. c KHACH HANG Giaodieh Khaehhang Phiin Io~i giao dieh Caecallhoi Lei thanphiSn nhungne'uXll'ly "phan10<;lig aodich" khongquail trQngchungtaco th~bo novachuy~nthongtintr~(ctie'pde'ncacxli'ly tu'ongling. c KHACH HANG Cae callhOi Ghi nh~n thanh loan Sua Ddn d~t hang Xu1;' eae cau h6i 1.2.3.Xu Ii Xli'ly du'qcth€ hi~nb~nghlnhchii'nh~tirongoc,m6ixli'Iy comQtdinhdanh duynhftt.Xli'ly thu'ongduqcchialam3ph'an: r(';~ Trang:8 Dinhdaub M6 tachilcniing Tharnkhaov~tly Phan djnhdanhco th61amQtso, thuongdu<;Jcdanhso ill' trai quaphai trong ma hinh DFD nhungkhangco 9nghlagi hon ngoaivi~cIa chi danhcuaxii'19, bdi vi mQt vai xii'19co th6du<;Jcphanchiathanh2 hay nhieuxii'19va ngu<;Jcl(;1i nhieuxii'19co th~h<;Jpnha't(;1othanhmQtxii'19.Ngo(;1itru truongh<;Jphilochia hayhQpnha't,cacxii'19conl(;1ikhongduQcthayd6i chi danh,bdi vi chungduQc dungd nhieudongdli 1i~uvad cacmucphilora tha'pbon. M6 telcllltcnc1ngnen sii'dl;!ngcall m~nhl~nh,ba:td'aub~ngmQtdQngtu va IDeosan1amQtm~nhde d6i tunhungcangdongiancangt6t.Vi d¥: Nh~p- chi tiel khachhangmojo Ki6m tra- <Tiatri tindun<Tcuakhachhan<T.b . . b b Thamkhdov(lllyph'an aylienquaildengiaido(;1nthietke v~t19,nochobitt xii'19du<;Jcthtfchi~nbdiai,haybQph~nnaophl;!trach. 29 37 Nhap chititt khachhang. moi Tinh giatri thanhphii'm Banhang PM205 BQph~n Ten chuangtrinh MQtxii'19thtfchi~nvi~cki6mtrava co th6chonhieukhanangket qua chungtagQinoIaxalydi~ukhiln. 1.2.4.Klzodilli~'u DuQcdungd~1u'utn1'dli1i~u.Khodli 1i~uduQcveb~nghaiduongth£ngn~m ngangsongsongvadongkinillQtd'au.M6i khodli li~uduQcchidanhbdichITD theosanIamQtso'nguyenmyyd~ttrongillQtkhungbell trai. Trang:9 [§] PHIEU THU CHI Trang tnianghQpd~tranhchongcheocac dongdIT1i~u,chungta co ve kho dli 1i~ul~pl~ivai fanva nh~nd~ngra chungbAngcachthemcacv~chdungben trai. Vi dl;l: ~ KHACH HANG EJ NHAN VIEN EI KHACH HANG Khi tmy xul1tmQtkhodIT1i~umlii tendongdli 1i~udi VaGkhoth~hi~nmQts1! c~pnh~tsli'ad6i thongtin kho dIT1i~u.NguQcl~imlii ten di ra th~hi~nkho dIT 1i~uduQctmy xul1tduoid~ngchichophepdQc. GiiJ liim\i~c NhapgiiJ lam\'iec I D2 [ NGAY CONG ? Cae chi ti€t tinh lu'dng Tfnh lu'dng 1.2.5.QllYzt(jcv~vi?caemucpluittriill M6i mQtxli'19d milccaocoth~phattri~nthanhmQtsodBdongdli li~uclla chinhnod mucthl1phonvamahlnhDFD chitielcuaxli'19nayduQcgQila mQt h?thongcon.M6i xu19dh~thongcondinphaith~hi~nmoiquanh~cuachung voicac muclIen.Dodo cacxli'19d mucthl1pthuangdltQCdanhsolaph'anth~p phancuamuclIenno.Vi dl;l:xu1929duQcphandi thanhcacxli'1929.1,29.2, 29.3vaneuc'ancoth~phanraxuongmucthubanhu29.3.1,29.3.2. Cachth~hi~nr6rangnhl1tlave sodBdongdli li~ud mucthl1pbentrongcac dltongbienbi~udiensodBd muccaobon,r6 rangtl1tcacacdongdli li~uVaG varaxu19d muccaod~uphaidiquaduongbien. Cac khodli li~uchiduQcsli'dl;lngbdixli'19naysenAmbentrang,nguQcl~i nhlingkhodIT1i~uduQcdungchungvoicacxli'19khacchungphaiduQcd~tnAm lIenduongbien. Cacth\1cth~benngoaikhangduQcd~tben trangduangbien,ngayca truong hqpth\1cth~do chiduQcdungduynhl1tbdi xli'19. <!\ TrangtruonghQpdongdli 1i~ugiao vdi dongdli li~ukhachay giao vdi mQt khodli li~u,chungta co th~dungmQtcunglIon d~th~hi~nr6 duongdi cua dongdli li~u. Trang:10 ~ l- I 2.Vi d\1ungd\1ngcuaphuongphapDFD trongphantichthie'tke'h~thO'ng thongtin VI d~nayduQclacgia1a'ytirmQtb~iloanth\lcte',nh~mm~cdichgiupb£:ln dQchieuduQcvi~cxayd\lngm6hlnhDFD duQctie'nhanhrasaG?N6 clingduQc sii'd~ngtrongcacchuangtie'pIDeode minhhQachocacph'an19thuye'trong m6ichuang. Bai toan: MQtc6ngtysanxua'tbanhk~obaag6m1nhamaysanxua'tva 3 chinhanh phanphoisanph~m.T£:linhamaychlnhva m6ichinhanhdellc6khoriengd~ tantn1'hangh6a.C6ngtydangc'anlingd~ngtinhQcVaGvi~cqUail19nh~pkho vabanhangt£:licacchinhanh.Vi~cbanhangdtlQctie'nhanhb~ngcachnhan vientie'pthide'nchaohangva yell c'aukhachhang(c6the1akhachhangCll ho~cmai)ghidond~thang,va hangsedtlQcgiaosamnha't1asailmQtngay. Kbachhangc6th~thanhloanlamnhieu1'anchomQth6adonbanhang. C6ng vi~cquail 19t£:lichi nhanhg6m cac ph'anva thuwc chi tie'tduQcth~lc hi~nnhusail : 2.1.Nh~phangtit tangcongty . Chi nhanhvie'tp.hie'ud~ngJ~ixua'thang. . T6ngc6ngtyvie'tboadonxua'tvachuy~nhangchochinhanh. . Chi nhanhvie'tphie'unh~pkhotheos6 luQngth\lcte'va nh~phangVaG kho. . Ne'us61tlQngnh~pth\lcte'kh6ngdungvaih6adonxua'tcuat6ngc6ngty, thlchinhanhvie'tphie'ub6ithuongchotaixe'vabaavet6ngc6ngty. 2.2.Banhangchokhach . Nhanvientie'pthide'nchaohang. <'~\ . Khachhangvie'tdond~thanggdichochinhanhth6ngquanhanvientie'p thi. . ChinhanhkiemtradnhhQp1~cuadond~thang. rI:)H.~H.TlrNHIEN1 . Ne'udonhangkhangh<JpI~tnllt;liehokhaehhang. . Ne'udonhangh<JpI~thiki~mtrakhoxeme6dli hangd~giaokhang'1 Ne'ukhangdli hangse ghi nh~nIt;licaedond~thangehuadu<Jegiai quye't,dongthaivie'tphie'ud~nghixuftthanggdiehotangeangty. . E>6ivdicaedond~thangdlihanggiaothit~ph<Jpcaedond~thangeung tuye'nduangvaochungmQtxegiaohang. . Vie'tphie'ud~nghixufttkh~ehocaexegiaohang. . Vie'th6adonehocaedond~thangvaxuftthangd~nhanviengiaohang digiaoehokhaehhang. 2.3.Theodoicongmjcuakhachhimg . C~pnh~teangn<Jciiakhaehhang. . Khaehhangthanhloanehonhanvientie'pthi. . Nhanvientie'pth!nQpti~nehobQph~nke'loan. . Ke'loanvie'tphieuthuti~nehokhaehhang. . Ke'loanc~pnh~trangn<Jcuakhaehhang. BaygiGchungtaseI~pmabingDFDd~mahinhh6aloanbQcaexii'19eua cacrangvi~cqlU:ln19tren.Tn1oche'tchungtal~pmahinhtangth~,ddayc6: Hai tl71!cthEherzngocli 1. TONG CONG TY 2. KHAcH HANG . - . Niimxi(ly chinh 1. Nh~phangchochinhanh. 2. Ki~mtradond~thang. 3. Ki~mtrakhovaxuftthang. 4. Thead6icangn<;icuakhaehhang. 5. L~pcaebaaeaonh~pxufttonkhovaeangn<J. Cackhodalifu <'~\ I. Danhm~ckhachhang- luutradanhsaeheuatiltcacaekhachhang. 2. Danhm~csanph§'m- lu'utradanhsaeheuat{teacaesanph§'m. Trang:12 3. Phie'unh~pkhocuachinhanh- hmtrutiltca.cacphie'unh~pkhocuachi nhanh. 4. Phie'uxuiltkhocuachinhanh- lu'utrutiltcad.c phie'uxuiltkhocuachi nhanh. 5. ton khocuachinhanh- hilltrusolu'c;ingtonkhohangh6acuachinhanh. 6. Bdnd~thang- luutrutiltcaddnd~thangmdiva ddnd~thangchogiao l~itru'dcd6cuakhcichang.Tr~ngthai"mdi"hay"chogiaol~i"cuacac ddnd~thangdu'c;iCphanbi~tbdithuQctinhtrgngthai. 7. H6a ddn- luutrutiltcah6addncuakhachhang. 8. Congnc;ikhachhang- lu'utrucacfanthanhloancuatungh6addn,cua khachhang. 9. Phie'uxuiltkhocuatangcongty- lu'utrutiltcaphie'uxuiltkhocuatang congty xuiithangchochinhanh. 10.Phie'uboi thu'ongCitatai xe'- luu tru thongtinboi thu'ongcuataixe'trong tru'onghc;ipxayra milthang. Trang:13 Hinh 3 ..Mo hZllhDFD to?llgquatcuah? thffllg ~ PHrEU NHAp El TONG CONG TY H6a ddnxu;!'!kho Nh~phang cho chi nhanh D5 TON KHO 2 3 E2 KHA.CH HANG hang Ki~mtfa k11ova xuilthang Ki~mtfa dondiit 4 5 Theod6i congnq cua L~pcae baocao nh~pxua't vacongnq El TONG CONG TY kMchhang/4\ Trang:14 D€ hi€u 1'6themsl1ho<;ltdQngcuah~th6ngchungta se phanIff caexii' ly cua mahinh tangquatxu6ngcaemilethapbon.Dftu lien la xii'ly "Nh~phangvao chinhanh"trongxii'ly nay,ngoaivi~cxii'dl;lngcae: Kho dli li~uchung:Philu nhqpkho,t6nkhodu'qcd~tn~mt1'endu'ongbien. Thl1Cth€ bell ngoai: Tangcongtydu'qcd~tbell ngoaidu'ongbien. concohai kho dli li~u:Philu xuatcuat6ngty,philu b6i thuangchidu'<;Jcxii'dl:111g trongxii'ly nay,nenchungdu'<;Jcd~tbentrongdu'ongbiencuaxii'ly. ?amilephan1'anayxii'ly chinhdu'<;Jcchiathanh5 xii'ly d milethaphon: 1. Vie'thoadonxua'tkhot<;litangc6ngty. 2. Ki€m t1'as6hJ'<;Jnghoadonvoi sos61u'<;Jngthl1cte'. 3. Vie'tphie'unh~pkhocuachinhanh. 4. Di-euchinhs61u'<;Jngtonkho. 5. L~pphie'uboitht(ongchotaixe'ne'ubima'thang. Hlnh 4: M{jhillh DFD ciiaxli lj UNhqphll1zgVllOchi llluillh " 1.Nh~phangvaochinhanh 09 I P. XUAT TCT 1.1 1.2 1.3 El TONG CONGTY H6a deiu xui;'!kh-o Vie't hoadon :matkho Ki~mtra s6h1<1ng- sov6i hoadon Vie'tphie'u nh~pkho-&' Nh~phang LL- L~pphi€u b6ithuang cho taix€ 1.5 Bi€u chlnh t6nkho DIol BOI TWaNG 41 Trang: 15 Hinh5:MfJ Illnll DFD ciiaxu ij "Kiim tradUlldijtIlcuzg" 2. Ki~mtraddnd~thang '\ 1E0 KHA.CH I 2.1 2.2 2.3 E2 KRAcH HAN/ ViEt ddnd~t hang Bdn d~thang Ki~m tra khach hang Khach Nh~p hangmdi thOngtin khachhang moi Khach hang cu 2.4 Ki~m tra ten sanpMm 1E2j SANPHAM Ten SP Ten SP sai dung 2.6 2.5 Gdi thOngbao :\d vltdt quidjnh --- -~ ~ -- Thon)l baa Ki~m tra c6ngn<;1 iDS I CONGNQ Bdn d~than~ {~6ID.DATHANG 7 Mile phan ra euaxU'Iy "KitSmITadon d~thang" kh6ng co caekho dii'li~u riengIDasU'dl;mgc.t,c: Khodii'li~uchung:khachhang,Sanphclm,congnr;va dandgthang. Tht;tethtSbenngoai:Khachhang L Trang:16 Ph'anxii'ly dU<;1Cphanrathanh6xii'ly nhohan: 1. Khachhangvie'tdond~thang. 2. Ki€m trakhachhangtrendond~thangdacochua? 3. C~pnh~tcacthongtinv'ekhachhang,ne'ulakhachhangmaio 4. Ki€m tra xemcacten sanphfimghi trendond~thangco dunghay khong?. 5. Ki€m trakhachhangcon<;1vu<;1tquas6ti'enquidinhhaykhong? 6. Gdi thongbaatral~idond~thangchakhach,ne'ukhachhangghisaiten sanphfimha~cs6n<;1davu<;1tquaquydinh. ffinh 6:Mfj hinhDFD cuaxii Ii "Kiim trakIlOvagiaohang" 3.Ki6mtrakhovagiaohang EJJ-Iang TON KHOD6 IB. BAT HANG 3.1 3.4 3.3 Bi€u chinh khova l~pphie'u xua'tkho IBBBM~I ~p Ki6mtra bOadonva tankho giaohang Khong dtl hang xu!;'t HOA DCiN E1 TONG CONG TY ~ '").:>.- Vie't pbjeu d€ n"bjc . xua'tkho Dsl CONGN<} E2 . KRAcH HANG H6a don+hangh6a Xli'19"Ki~mtrakhovagiaohang"duQctie'ntanhbdi4 xli'19nha: 1. Ki~mtras61uQngtankho. 2. Bi-euchinhs61uQngkhoval~pphie'uxuit. 3. L~phoaddn~lientanhgiaohangchokhach. 4. Vie'tphie'ud-enghixuit hanggdiv-etang~6ngty trongtruongs6luQng hangdchinhanhkh6ngddd~giao. . Trang:18 Cac xli'19naykhongdungkhodiI li<$ufieng machungse lac dQngdtn cac: Kho diI li<$uchung:Dond{jthang,phitu xwl't,t8nkho,h6adonva congnq. Tht1cth~bell ngoai:T6ngcongtyvakhachhang. Chungtada phan fa 3 xli'19cuamo hlnh tangquat,tfong2 xii'19con I~ithi xii'19"L~p cacbaacaove nh~pxuatkho va qUail19congnQ" chi Ia vi<$ctang hQpthongke cacthongtind'auvao lien chungtakhongc'anphaiphanfa chi titt them.Rieng mo hinhphan fa cuaxli'19"Theo d6i congnQcuakhachhang" thi duQcchiathanh3 xli'19nho: 1. KhachhangnQplien. 2. Vitt phitu thu. 3. C~pnh~tcongnQciiakhachhang. Cacxli'19naylac dQngdtn: Kho diI li<$uchung:congnqvaPhie'uthu. Tht1cth~ngoai:Khachhang ffinh 7:Mo hillh DFD ciiaxiiii' "Theodoi collgm!ciiakluicll hilllg" 4. Thea d6i congnd cuaKhach halHT '\ 4.1 4.2 E2 'RHAcH ,- HANG / NQp tih - Vie't phie'u thu - ~ PHrEU THU \. Phie'u tllU 4.3 ,1\ qp nh~t congn~ 1DSI CONGNQ "- ./ Trang:19 3.Nhfi'ngh~nche'cua phuongphapDFD va huangkhiic ph\lc Qua caeph'antrlnhbay lIen chungta c6 mQtvai daubgia v'ephuongphap DFD nhusail: Uudiim T~oduc;icmQtcosdthangnhfftchovi~cth~hi~nmQth~thangthongtin, giup chovi~ctraGd6i thongtin giii'aphanrichvien - ngudi sli'dl.;lllg,giii'aphanrich vien - l~ptrlnh vien trd nend~dang,nguai sli'dungc6 th~hlnh dungra Gong vi~ccilahQvacaemoilienh~. B~ngcachsitd~ngcachlnhanhtrl;I'cquailn6giupvi~cth~hi~nmQth~thang thongtinduc;icthl;I'chi~nd~dang,thongdoihoi ngudidungphailieutannhi'eu thaigianchovi~chi~ubie'tn6. Khuye'tdiim Tuyc6 mQtvai quyudcchiphaivi~cke'tnai cacdoi tuc;ingtrongmohlnh, nhungph'anldnd'eumangtinhtrl;I'cquail,thie'ucaccoSdly lu~nch~tche,thong c6mQtquylu~tnaGchiphaisoluc;ingclingnhunQidungcilacacdongdii'li~u VaGvadongdii'li~uracllamQtdaitltc;ing,chingh~ntrongmohlnh"nh~phang VaGchinhanh"d trang15ne'uchungtavethemcacdongdii'li~u1.1-7 D3,1.1 ~ D10va 1.1-7 1.4thldl.tdig6cdQcuphapcacdongdii'li~unayd'euhc;iP1~, nhungv'ephuongdi~nngii'nghiathlcaedongdii'li~unaythongc6thl;I'c. Khi dQcmQtmo hinh DFD chung ta d~ dang hlnh dung dong dii' li~u di chuy~nnhltthe'naG,nhl.tngdo thong c6 nhii'ngquy dinh ch~tche d~di~ngiai chodungcac dongdii'li~ura va nhii'ngquy lu~tchi phai cacmai quailh~giii'a _cacdongdii'li~ll VaGva caedongdii'li~ura clia mQtdaitltc;ing,nenrfftkh6 )Cae dinhcaemoi quail h~ton t~itrongh~thongd~tie'nhanh ki~mtra tronggiai do~ndi d~t.Vi d~:daivdixli'ly 2.2trongmohlnh"Ki~mtradond~thang"a trang16chungtathongth~xacdinhduc;icmaiquailh~giii'ahaidongdii'li~u VaG2.1-72.2,D1-7 2.2vahaidongdii'li~ura2.2-7 2.3,2.2-7 2.4lagl? Vi thongxacdinhduc;iCcacmaiquailh~trongmohlnh,nenthongth~thl;I'C hi~nvi~cki~mtrad~xacdinhtinhdungdilncliamohlnh.Dod6c6th~dftntdi caesail'amkhidltah~thangVaGtri~nthai apdl;lllg. Kh6khankhi xemxetsl;I'ho(;ltdQngva tr(;lngthaihi~nt~icllah~thangkhi c'anthie't,chingh~n1hixemsl;I'ho~tdQngcliah~thong"Quanly banhang",thi m6ingudisehinhdungsl;tho~tdQngcliah~thongrheacachriengcliaminh, chlithongc6mQtcachthuc,mQtphuongphapth~hi~nchung,mamQinguaikhi Trang:20 nhinvaod6d~uhi€u duQcsl1ho~tdQngva tr~ngthaicuah~thongdffdil3nra nhuthe'nao. Hudngkhiicph¥c TImkie'mmQtmahinhc6casdIy thuye'tch~tche,c6th€ xaydl1ngh~thong chuangtrinhd€ till kie'mcacmoiquailh~tant~itrongh~thong,LIencasdcac quailh~till duQcke'thQpvdicact~pdli li~umftuthl1Cte'd€ ki€m ITamahinh, ngoaira thl1chi~nvi~cgiii I~psl1ho~tdQngcuamahinhd€ xemxetsl1ho~t dQngcuacacdoituQngtrongmahinh. Vdi huanggiiii quye'tnhuuoen,cangvi~ctie'ptheola xaydl1ngcaclu~tdftn xufitd€ chuy€ncacquyudcky hi~ucuamahinhDFD sangmahinhmdi,thl1c hi~ntill kie'mcacmoiquailh~tant~itrongmahinhmdi,tird6phananhnguQc I~icacmoiquailh~leumahinhDFD,dangthaidl1avaochungd€ ki€m trama hinhDFD. . Trencosdyellc'aud~tranhuthe',m~ngPeuoiduQcxaydl1ngLIencosdloan hQcch~tche,clingvdi cacthai ni~m(cac khainifmnaysl!du(jcgidi thichJ chuangsau):place,transitionrfitgiongcacdoi tuQng:thl1cth€ ngoai,tho dli li~u,xli'Iy cuamahinhDFD.Hanthe'nliacacthai ni~m:bittbitn,kh6nggian trqmgthaiduQcth€ hi~ndudid~ngcaccangthlicloanhQCseIa caccangc~giup chungtatill kie'mcacmoiquailh~vath€ hi~ntr~ngthaicuah~thong.Nhuv~y m~ngPetriIa mahinhtotnha'tgiupchungtagiaiquye'tcacva'nd~kh6khan trongmahinhDFD. Trudckhi ling d~ngm~ngPetrid€ giaiquye'tcacva'nd~lieULIen,chungta c'andivaochuang2 d€ till hi€u m~ngPetrimQtcachr6rangbon. 4\ L Trang:21

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf3.pdf
  • pdf0.pdf
  • pdf1.pdf
  • pdf2.pdf
  • pdf4.pdf
  • pdf5.pdf
  • pdf6.pdf
  • pdf7.pdf
  • pdf8.pdf
  • pdf9.pdf