Luận văn Hoạch định chiến lược kinh doanh ở Công ty cổ phần Xây dựng Năng Lượng đến năm 2010

Môc lôc

I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1

1. Tính cấp thiết của đề tài 1

2. Mục tiêu nghiên cứu 1

2.1. Mục tiêu chung: 1

2.2 Mục tiêu cụ thể: 2

2.3 Đối tượng 2

2.4 Phạm vi 2

II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG 3

1.1 Các quan điểm tiếp cận chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 3

1.1.1 Quan điểm cổ điển 3

1.1.2 Quan điểm tiến hoá 4

1.1.3 Quan điểm theo quá trình 4

1.1.4 Quan điểm hệ thống 4

1.2 Khái niệm về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 5

1.2.1 Khái niệm 5

1.2.2 Đặc trưng của chiến lược kinh doanh 6

1.3 Các loại chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 7

1.3.1 Căn cứ vào phạm vi của chiến lược 7

1.3.3 Căn cứ theo quá trình chiến lược 8

1.3.4 Căn cứ vào vào nguồn của tổ chức 8

1.3.5 Căn cứ vào cấp làm chiến lược kinh doanh 9

1.4 Nội dung chủ yếu của chiến lược kinh doanh 9

1.4.1 Quan điểm tư tưởng của doanh nghiệp 9

1.4.2 Chiến lược kinh doanh xác định các mục tiêu cho doanh nghiệp 9

1.4.3 Chiến lược kinh doanh nhằm xác định phương hướng thực hiện mục tiêu 10

1.4.4 Chiến lược kinh doanh cuối cùng thể hiện phương án chiến lược 10

2.1 Tầm quan trọng và lợi ích của chiến lược kinh doanh 10

2.1.1 Tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh 10

2.1.2 Lợi ích của chiến lược kinh doanh 10

2.2 Tính tất yếu khách quan phải hoạch định chiến lược kinh doanh trong điều kiện kinh tế nước ta hiện nay 11

2.3 Hoạch định chiến lược kinh doanh ở một doanh nghiệp 13

2.3.1 Những yêu cầu và căn cứ hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 13

2.3.1.1 Yêu cầu hoạch định chiến lược 13

2.3.1.2 Những căn cứ khi hoạch định chiến lược 13

2.3.2 Các quan điểm cần quán triệt khi hoạch định chiến lược kinh doanh 15

2.3.3 Các bước hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp 16

2.3.3.1 Khẳng định đường lối 16

2.3.3.2 Nghiên cứu và dự báo 17

2.3.3.3 Nghiên cứu và dự báo môi trường bên ngoài của doanh nghiệp 18

2.3.3.2 Nghiên cứu dự báo các yếu tố của doanh nghiệp 24

2.3.3.3 Xác định hệ thống mục tiêu chiến lược 26

2.3.3.3.1 Hệ thống mục tiêu chiến lược 26

2.3.3.3.2 Yêu cầu và các mục tiêu chiến lược 26

2.3.3.4 Xây dựng các phương thức chiến lược 27

2.3.3.4.1 Mô hình chiến lược tăng trưởng 27

2.3.3.4.2 Chiến lược ổn định 29

 

2.3.3.4.3 Chiến lược cắt giảm 30

2.3.3.4.4 Chiến lược hỗn hợp 30

2.3.3.4.5 Chiến lược hướng ngoại 31

2.3.3.5 Lựa chọn chiến lược tối ưu 31

2.3.3.5.1 Phân tích bằng ma trận thị phần/tăng trưởng của BCG (Boston Consulting Group) 32

2.3.3.5.2 Sử dụng ma trận SWOT (Strengths–Weaknesses- Oportunities -Thearts ) 33

2.3.3.6. Quyết định chiến lược 35

III. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 36

3.1 Tổng quan về công ty cổ phần Xây Dựng Năng Lượng 36

3.1.1 Giới thiệu công ty 36

3.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển 36

3.1.3. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đặc điẻm về sản phẩm 38

3.1.4 Đặc điểm về tài sản cố định 38

3.1.5 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 42

3.1.6 Thị trường hoạt động của công ty trong các năm vừa qua 43

3.1.7 Thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động 46

3.2 Nguồn số liệu và phương pháp nghiên cứu 46

3.2.1 Phương pháp thu thập tài liệu 46

3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 46

3.2 3 Phương pháp phân tích số liệu 46

IV. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY 47

4.1 Phân tích môi trường kinh doanh 47

4.1.1 Môi trường vĩ mô ( nền kinh tế ) 47

4.1.2 Môi trường vi mô ( ngành ) 48

4.1.3Phân tích các yếu tố bên trong 50

4.1.3.1. Phân tích các nguồn lực của doanh nghiệp 50

4.2 Xác định mục tiêu của công ty 57

4.2.1Mục tiêu dài hạn: 57

4.2.2 Mục tiêu ngắn hạn thể hiện qua kế hoạch năm 2009 58

4.3.2 Giải pháp về con người 59

4.3.3 Giải pháp về tài chính 59

4.3.4 Giải pháp về tư vấn khảo sát thiết kế 60

4.3.5 Giải pháp về tổ chức sản xuất 61

4.4 Đánh giá khái quát thực trạng hoạch định chiến lược 61

4.4.1 Kết quả công ty đã đạt được khi ¸p dông chiÕn l­îc qua các năm 61

4.4.2 Những tồn tại trong quá trình hoạch định 66

4.4.3 Nguyên nhân của những tồn tại 69

4.4.4Đánh giá đội ngũ cán bộ hoạch định chiến lược tại công ty 70

4.5 Một số ý kiến góp phần vào quá trình hoạch định chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Xây Dựng Năng Lượng đến năm 2010 72

V . KẾT LUẬN 98

5.1 Kết luận 98

5.2 Kiến nghị 98

 

 

doc103 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 07/08/2014 | Lượt xem: 819 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hoạch định chiến lược kinh doanh ở Công ty cổ phần Xây dựng Năng Lượng đến năm 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
,500,000,000 20,000,000,000 2. Thặng d vốn cổ phần 412 3,103,800,000 - 3. Vốn khác của chủ sở hữu 413 - - 3. Cổ phiếu ngân quỹ 414 - - 4. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 - - 5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 - - 7. Quỹ đầu t phát triển 417 - - 8. Quỹ dự phòng tài chính 418 75,669,647 75,669,647 9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 - - 10. Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 420 3,987,968,839 3,467,808,705 11. Nguồn vốn đầu t XDCB 421 - - II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 430 V.13 (1,088,637,700) - 1. Quỹ khen thởng, phúc lợi 431 (1,088,637,700) - 2. Nguồn kinh phí 432 - - Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400) 440 173,275,975,677 149,671,189,554 3.1.5 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Năm 2007 Đơn vị tính: VND Chỉ tiêu Mã số Thuyết Minh Năm 2007 Năm 2006 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01 V.14. 85,300,167,800 78,148,822,846 2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02 - - 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 02) 10 85,300,167,800 78,148,822,846 4. Giá vốn hàng bán 11 V.15. 71,944,088,853 66,160,857,281 5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ 20 13,356,078,947 11,987,965,565 (20 = 10 - 11) 6. Doanh thu hoạt động tài chính 21 V.16. 3,138,883,494 31,707,419 7. Chi phí tài chính 22 V.17. 5,856,963,520 4,216,555,344 Trong đó: Chi phí lãi vay 23 5,856,963,520 4,216,555,344 8. Chi phí bán hàng 24 - - 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp 25 VII.6 4,223,960,285 6,089,463,874 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 30 6,414,038,636 1,713,653,766 [30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)] 11. Thu nhập khác 31 VII.7 3,347,465,630 3,169,089,675 12. Chi phí khác 32 VII.8 2,917,328,436 1,566,390,561 13. Lợi nhuận khác ( 40 = 31 - 32) 40 430,137,194 1,602,699,114 14. Tổng lợi nhuận kế toán trớc thuế 50 6,844,175,830 3,316,352,880 (50 = 30 + 40) 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành 51 VI.18. 1,392,847,827 - 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại 52 - - 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 60 5,451,328,003 3,316,352,880 (60 = 50 - 51 - 52) 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu 70 1,677 1,658 19. Các khoản điều chỉnh vào lợi nhuận sau thuế (1,854,767,869) - 20. Lãi năm trớc chuyển sang 3,467,808,705 1,001,452,582 21. Phân phối lợi nhuận trong năm (3,076,400,000) (849,996,757) - Trích lập quỹ đầu t phát triển - - - Trích lập quỹ dự phòng tài chính - (75,669,647) - Trích lập quỹ khen thởng phúc lợi - (100,000,000) - Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu - - - Chia cổ tức (3,076,400,000) (674,327,110) 22. Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 3,987,968,839 3,467,808,705 3.1.6 Thị trường hoạt động của công ty trong các năm vừa qua Với mục tiêu đóng góp công sức cho việc phát triển năng lượng đất nước, CavicoEc tập trung nguồn lực, kỹ thuật và con người vào lĩnh vực thi công xây dựng công trình thủy điện, thủy lợi. Nhiều dự án lớn của quốc gia đã và đang được CavicoEc đảm đương và hoàn thành đúng tiến độ. Dự án Thủy điện An Khê - Kanak Công trình thủy điện An Khê - Kanak được khởi công ngày 14/11/2005, gồm 02 cụm công trình nhỏ là Kanak và An Khê. Cụm công trình Kanak thuộc địa phận xã Đông, xã Lơ Ku và thị trấn K'Bang, huyện K'Bang, tỉnh Gia Lai. Cụm công trình An Khê thuộc xã Cửu An, Thành An, Tú An thuộc thị xã An Khê và các xã Nghĩa An, xã Kongbla, xã Đăkhlơ thuộc huyện K'Bang, tỉnh Gia Lai. Khu vực nhà máy An Khê thuộc xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.Chủ đầu tư dự án là Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, Ban quản lý dự án thủy điện 7 là đơn vị trực tiếp quản lý dự án. Tổng công ty xây dựng Sông Đà được giao nhiệm vụ đứng đầu tổ hợp nhà thầu xây dựng. Công trình thủy điện An Khê - Kanak thuộc sơ đồ quy hoạch bậc thang thủy điện trên hệ thống sông Ba. Nhà máy có tổng công suất lắp máy 173MW, trong đó công suất của nhà máy cụm đầu mối Kanak là 13MW, cụm đầu mối An Khê là 160MW. Sản lượng điện sản xuất trung bình hàng năm khoảng 694 triệu KWh với tổng mức đầu tư khoảng 3.740 tỷ đồng. Theo kế hoạch nhà máy sẽ phát điện vào tháng 07/2009. Nhiệm vụ chính của CavicoEc trong dự án này là thi công đào hố móng, đắp đá đập chính Kanak. Thời gian thi công đắp đập từ 2006 đến 2008. Thủy điện Văn Chấn        Dự án thủy điện Văn Chấn do Công ty Cổ phần Thủy điện Văn Chấn làm chủ đầu tư với tổng số vốn là 564 tỉ đồng. Nhà máy có công suất là 36 MW và có khả năng sản xuất 180 triệu kilowatt/ giờ mỗi năm. Nhà máy được xây dựng tại huyện Văn Chấn, Yên Bái.Nhiệm vụ của CavicoEc trong dự án này là thi công đập bê tông nặng đập thủy điện. Trị giá hợp đồng là 200 tỷ đồng, dự kiến thực hiện từ 2006 đến 2008. Dự án Thủy điện Sông Mực Công trình được xây dựng trên sông Mực, xã Hải Vân, huyện Như Thanh, cách thành phố Thanh Hóa 60Km về phía Tây Nam. Đây là dự án liên doanh giữa Tổng công ty cơ điện xây dựng nông nghiệp AGRIMECO và Tập đoàn điện lực TOHOKU Nhật Bản. Công trình dự kiến sẽ hòa lưới điện quốc gia vào Quý I - 2008.CavicoEc chịu trách nhiệm thi công nhà điều hành, sửa chữa nhà máy dự án thủy điện Sông Mực. Giá trị hợp đồng là 3 tỷ đồng. Dự án được tiến hành từ năm 2006. Dự án Thủy điện Sông Ba Hạ Công trình thủy điện Sông Ba Hạ nằm trên sông Ba, trong sơ đồ quy hoạch Nhà máy thủy điện trên hệ thống sông Ba, thuộc địa phận xã Suối Trai, huyện Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên. Chủ đầu tư dự án là Tổng Công ty Điện lực Việt Nam. Ban Quản lý Dự án Thủy điện 3 (nay tách thành Ban Quản lý Dự án Thủy điện 7) là đơn vị trực tiếp quản lý dự án. Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng Nông nghiệp và Thủy lợi được giao nhiệm vụ làm tổng thầu xây lắp.Nhà máy có tổng công suất lắp máy 240 MW, với tổng mức đầu tư khoảng 4.500 tỷ đồng.Tháng 07/2005, được sự đồng ý của chủ đầu tư, CavicoEc tham gia các hạng mục như thi công bê tông cống dẫn dòng, đập tràn, tường cánh hạ lưu phải, bê tông nhà máy (khối lượng 80.000 m3) và thi công đắp đập đất đập chính (250.000 m3). Giá trị hợp đồng khoảng 90 tỷ đồng.Các hạng mục công trình này đã được hoàn thành vào tháng 12/2006. Dự án Thủy điện Đaksrông Thủy điện Đaksrông là một trong những bậc thang thủy điện trên Sông Ba, nằm ở hạ lưu công trình An Khê - Kanak thuộc địa phận huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai, cách thị xã An Khê gần 30 km về phía Tây Nam. Công trình có thuận lợi lớn về mặt địa hình khi được thi công tại Sông Ba. Đây là một sông lớn ở miền Trung Việt Nam, có diện tích toàn bộ lưu vực khoảng 14.000 km2. Sông trải dài suốt ba tỉnh Gia Lai, Đak lắk và Phú Yên. Nguồn nước Sông Ba đã và đang được sử dụng vào mục đích phát điện, phòng chống lũ và đảm bảo nhu cầu tưới cho cả khu vực Sông Ba, đồng thời còn chuyển nước sang lưu vực Sông Côn để phát điện và cung cấp nước tưới cho lưu vực hạ lưu Sông Côn, vùng nam Bình Định.Hiện tại, đường giao thông đến công trình ở cả hai phía bờ phải và bờ trái Sông Ba đã được hoàn thành, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công.Thủy điện Đaksrông với công suất 18.000kW sẽ được xây dựng theo phương thức đường dẫn hở. Công trình dự kiến kết nối với lưới điện khu vực bằng đường dây 110kV từ nhà máy đến trạm 110kV tại thị xã An Khê. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Thủy điện Đaksrông. Công ty Cổ phần Xây dựng Năng lượng (CavicoEc) cùng Công ty Cổ phần Khai thác Mỏ và Xây dựng (Cavico Mining) đã trúng ba gói thầu: Thi công xây lắp đập tràn, cống xả cát và cửa lấy nước đầu kênh (Số 15), Thi công kênh và các công trình trên kênh, bể áp lực, cửa nhận nước đầu đường ống áp lực (Số 16) và Thi công nhà máy, kênh xả và trạm phân phối điện 110kV (Số 18). Tổng giá trị hợp đồng hơn 60 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong khoảng 300 ngày kể từ ngày ký hợp đồng (04/2007 - 06/2008). Đây là một trong những công trình trọng điểm của Công ty, vì vậy CavicoEc đã tập trung huy động máy móc thiết bị hiện đại, công suất lớn, cán bộ kỹ thuật có trình độ quản lý và chuyên môn cao để đảm bảo yêu cầu tiến độ thi công 3.1.7 Thuận lợi và khó khăn trong quá trình hoạt động 3.2 Nguồn số liệu và phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Phương pháp thu thập tài liệu 3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 3.2 3 Phương pháp phân tích số liệu IV. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC TẠI CÔNG TY HiÖn nay, ë Tæng c«ng ty cã hai lo¹i kÕ ho¹ch lµ kÕ ho¹ch dµi h¹n vµ kÕ ho¹ch ng¾n h¹n. KÕ ho¹ch dµi h¹n th­êng do ban l·nh ®¹o c«ng ty ®­a ra ®Þnh h­íng ®­îc x©y dùng trong kho¶ng thêi gian 5 ®Õn 10 n¨m, kÕ ho¹ch ng¾n h¹n ®­îc x©y dùng cho tõng n¨m. Trong ph¹m vi cña ®Ò tµi nghiªn cøu nµy chóng ta chØ ®i s©u t×m hiÓu kÕ ho¹ch dµi h¹n cña Tæng C«ng ty, cßn kÕ ho¹ch ng¾n h¹n ®­îc xem nh­ lµ sù ®iÒu chØnh kÕ ho¹ch dµi h¹n trong tõng n¨m. §Ó tiÖn cho viÖc ph©n tÝch, kÕ ho¹ch dµi h¹n sÏ ®­îc gäi lµ "chiÕn l­îc". Qua t×m hiÓu, ph©n tÝch qu¸ tr×nh x©y dùng chiÕn l­îc kinh doanh ë Tæng c«ng ty x©y dùng S«ng §µ em thÊy qu¸ tr×nh x©y dùng chiÕn l­îc ®­îc tiÕn hµnh theo s¬ ®å 11 sau: Ph©n tÝch m«i tr­êng kinh doanh X¸c ®Þnh môc tiªu §Ò ra c¸c gi¶i ph¸p S¬ ®å 11 : Qu¸ tr×nh ho¹ch ®Þnh chiÕn l­îc cña Tæng c«ng ty 4.1 Phân tích môi trường kinh doanh 4.1.1 Môi trường vĩ mô ( nền kinh tế ) C¸c yÕu tè kinh tÕ : C¸c yÕu tè kinh tÕ ®­îc ®Ò cËp trong c«ng ty ë møc ®é ®¸nh gi¸ chung c¸c vÊn ®Ò cña nÒn kinh tÕ nh­: Tèc ®é t¨ng tr­ëng cña nÒn kinh tÕ, lµm ph¸t sinh c¸c nhu cÇu míi cho sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh kinh tÕ.Tû lÖ l¹m ph¸t ¶nh h­ëng ®Õn l·i suÊt, ®Õn tû lÖ l·i ®Çu t­.Tû lÖ thÊt nghiÖp, ¶nh h­ëng ®Õn viÖc tuyÓn dông vµ sa th¶i.tû gi¸ hèi ®o¸i. L·i suÊt ng©n hµng.ChÝnh s¸ch tµi chÝnh nhµ n­íc ban hµnh.KiÓm so¸t gi¸.tiÒn c«ng.C¸n c©n thanh to¸n. - Sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ.C¸c quy ®Þnh vÒ qu¶ng c¸o ®èi víi c¸c doanh nghiÖp.Quy ®Þnh vÒ c¸c lo¹i thuÕ, phÝ, lÖ phÝ.Quy chÕ tuyÓn dông vµ sa th¶i nh©n c«ng.Quy ®Þnh vÒ an toµn vµ b¶o vÖ m«i tr­êng. - C¸c yÕu tè x· héi nh­ :Møc sèng cã ¶nh h­ëng ®Õn viÖc më réng hay thu hÑp quy m« s¶n xuÊt. Phong tôc tËp qu¸n, thãi quen tiªu dïng.V¨n hãa vïng. T©m lý hay lèi sèng. - C¸c yÕu tè c«ng nghÖ: §­îc ®Ò cËp chñ yÕu lµ m¸y mãc trang thiÕt bÞ liªn quan ®ªn ngµnh kinh doanh cña c«ng ty. 4.1.2 Môi trường vi mô ( ngành ) C«ng ty tËp trung quan t©m nhiÒu ®Õn yÕu tè kh¸ch hµng (nhµ mêi thÇu), nhµ cung cÊp c¸c nguyªn vËt liÖu x©y dùng, c¸c ®èi thñ c¹nh tranh tham gia c¹nh tranh trong cïng thÞ tr­êng víi c«ng ty, hay c¸c ®èi t¸c trong nhiÒu ngµnh nghÒ.ViÖc ph©n tÝch nµy tËp trung vµo ,liÖt kª, ®¸nh gi¸ chung ®Ó ®­a ra h­íng kinh doanh cña c«ng ty - §èi thñ c¹nh tranh: Công ty TNHH nhà nước một thành viên Xây lắp hoá chất Công ty CP Tư vấn thiết kế Dân dụng và Công nghiệp Việt Nam Công ty CP Tư vấn Khảo sát và Xây dựng cơ sở hạ tầng (ICICO) Công ty cổ phần tư vấn xây dựng và phát triển thương mại Thăng Long.DTC.,JSC Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Quốc tế COMPA Công ty cổ phần tư vấn xây dựng quốc tế COMPA Công ty cổ phần tư vấn xây dựng dân dụng Việt NamVNCCI-LAS 565 Công ty cổ phần tư vấn xây dựng dân dụng Việt Nam-VNCCI Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định xây dựng Sao Đỏ Công ty cổ phần tư vấn đô thị Việt Nam- VINACITY Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng Hồng Hà - C¸c nhµ cung cÊp: M¸y mãc thiÕt bÞ nhËp tõ n­íc ngoµi cña c¸c h·ng næi tiÕng.VËt liÖu x©y dùng lÊy tõ c¸c c«ng ty : Công ty SEICO: SEICO - nhà cung cấp chuyên nghiệp các sản phẩm nhà thép tiền chế, kết cấu thép cho công trình điện và xi măng, các thiết bị công nghiệp: cầu trục, cổng trục nâng hạ, hệ thống thông gió, cấp nhiệt, lọc bụi, cột vi ba ... hàng đầu tại Việt Nam.Công ty CP Kiến Trúc Xây Dựng Kiến Xinh, Siêu thị Builddepot, Công ty TNHH TIEMS Hà Quốc, Xây Dựng Online, Công ty Tích Hợp Hệ Thống Việt Nam, Công ty TNHH Địa ốc Phúc Đức, Công ty Cổ phần thép Việt Đức, Công ty INOX Hoàng Vũ, Trung tâm Thông tin Tài nguyên - Môi trường và Đăng ký Nhà đất TpHCM, Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng và phát triển đô thị…… - §èi t¸c       Với mong muốn trở thành nhà thầu chuyên nghiệp trong lĩnh vực xây dựng thủy điện, khai thác mỏ và hạ tầng, CEP đã và đang xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với các tập đoàn và công ty lớn trong nhiều ngành nghề khác nhau như xây dựng, tài chính, đầu tư v.v... Cavico Việt Nam Ngân hang Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank) Công ty Cổ phần Cavico Đầu tư Phát triển Năng lượng Tổng Công ty Cơ điện Xây dựng Nông nghiệp (Agrimeco) Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình ngầm - VINAVICO 4.1.3Phân tích các yếu tố bên trong 4.1.3.1. Phân tích các nguồn lực của doanh nghiệp a.Nguån nh©n lùc. Nguồn nhân lực của công ty : Tr×nh ®é Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Đại học và cao đẳng 82 20 Trung cấp-kĩ thuật viên 48 11.8 Thợ vận hành 88 21.9 Thợ hàn 25 6.2 Thợ khoan 18 4.4 Thợ sửa chữa 25 6.2 Lao đọng kĩ thuật khác 20 4.9 Lao động phổ thong thời vụ 60 14.8 Lao động thuê ngoài 40 9.8 Tổng 406 100 ( theo số liệu năm 2008) b.Nguån lùc vÒ tµi chÝnh. Công ty CP Xây dựng Năng lượng (CavicoEc) được thành lập bởi các cổ đông sáng lập như:      1. Công ty TNHH Cavico việt Nam 2. Ngân Hàng Thương mại Cổ phần nhà Hà Nội (Habubank) 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Giám đốc đầu tư, Ngân hàng Habubank Tháng 5 năm 2007 Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 20tỷ lên 32,5 tỷ đồng tương đương với 3.250.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000đ/cp.Hiện tại cơ cấu vốn của Công ty ®· gióp c«ng ty thuËn lîi h¬n vÒ tµi chÝnh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ®Æc biÖt lµ nh÷ng khã kh¨n vÒ tµi chÝnh trong c¸c c«ng ty x©y dung c.Nguån lùc vÒ c«ng nghÖ- kÜ thuËt. Tên thiết bị Công suất Nhãn hiệu Nước sản xuất Máy ủi CAT D7R 230 HP Caterpillar Mỹ Máy ủi CAT D7R 230 HP Caterpillar Mỹ Máy ủi CAT D6R 175 HP Caterpillar Mỹ Máy ủi CAT D6R 175 HP Caterpillar Nhật Bản Máy ủi CAT D6R II 185 HP Caterpillar Nhật Bản Máy ủi CAT D6RII 185 HP Caterpillar Nhật Bản Máy đào CAT 345 B 2.4m3/gầu Caterpillar Mỹ Máy đào CAT 375 4.4m3/gầu Caterpillar Mỹ Máy đào CAT 330B 1.8 m3/gầu Caterpillar Nhật Bản Máy đào CAT 345 B 2.4m3/gầu Caterpillar Nhật Bản Máy đào CAT 345 B 2.4m3/gầu Caterpillar Mỹ Máy đào CAT 345 B 2.4m3/gầu Caterpillar Mỹ Máy đào CAT 330C 1.6m3/gầu Caterpillar Mỹ Máy đào CAT 330C 1.6m3/gầu Caterpillar Mỹ Máy đào CAT 330C 1.6m3/gầu Caterpillar Mỹ Xe xúc lật 910E 1.2m3/gầu Caterpillar Mỹ Xe xúc lật LG 952 2.8m3/gầu Lingong Trung Quốc Xe CAT 773B-01(54,3T) 32 m3 Caterpillar Mỹ Xe CAT 773B-02(54,3T) 32 m3 Caterpillar Mỹ Xe CAT 773B-03(54,3T) 32 m3 Caterpillar Mỹ Xe CAT 769C 26 m3 Caterpillar Mü Xe CAT 769C 26 m3 Caterpillar Mü Xe CAT 769C 26 m3 Caterpillar Mü Xe Kamaz (29S - 4890) 6.6 m3 Kamaz Nga Xe Kamaz (29S - 4891) 6.6 m3 Kamaz Nga Xe Kamaz (29S - 4893) 6.6 m3 Kamaz Nga Xe Huyndai (81L-0903) 12 m3 Huyndai Hàn Quốc Xe Huyndai (81L-0904) 12 m3 Huyndai Hàn Quốc Xe Huyndai (81L-0911) 12 m3 Huyndai Hàn Quốc Xe Huyndai  (81L-0912) 12 m3 Huyndai Hàn Quốc Xe Huyndai (81L-0913) 12 m3 Huyndai Hàn Quốc Xe Huyndai (29Y-3071) 11 m3 Huyndai Hàn Quốc Xe Huyndai  (29Y-3094) 11 m3 Huyndai Hàn Quốc Xe Huyndai (29Y-3120) 11 m3 Huyndai Hàn Quốc Xe Huyndai  (29Y-3004) 11 m3 Huyndai Hàn Quốc Xe Uaz 29K3579 UAZ CHLB Nga Xe Tải Cẩu KIA UNIC(29X-2723) 3 tấn (1,9T) KIA Hàn Quốc Xe tec Zil130 29S 2985) 8m3 ZIL Đức Xe tưới nước FAW 29X – 5909 9,3m3 FAW Trung Quốc Xe bồn IFA 29Y – 2969 9m3 IFA CHLB Nga Xe ford Ranger 29V 7058 Xe con FORD Việt Nam Pajero Supreme 29x – 3320 109 MITSUBISHI Nhật Bản Ford range 29X – 5083 Bán tải FORD Việt Nam Ford Ranger 29X – 4951 Bán tải FORD Việt Nam Ford Everest 29Y – 3314 7 Chỗ FORD Việt Nam Xe TOYOTA CAMRY 3.5Q 5 Chỗ TOYOTA Việt Nam Lu rung VV1100D 28 tấn STA CH Séc Lu rung SAKAI - SV512D 25 tấn Sakai Nhật Bản Lu rung SAKAI - SV512D 25 tấn Sakai Nhật Bản Lu rung STA VV1500D 32 tấn STA CH Séc Lu rung STA VV1500D 32 tấn STA CH Séc Lu rung STA VV1500D 32 tấn STA CH Séc Lu rung VV1100D-AMMAN 28 tấn Amann asc CH Séc Lu rung VV1100D-AMMAN 28 tấn Amann asc CH Séc Máy khoan CHA 1100C 89-152 mm Tamrock Phần Lan Máy khoan D7 – 11 89-157 mm ALAS COPCO Thụy Sỹ Xe trộn và chở bê tông 29X - 4911 6 m3 Nissan Hàn Quốc Xe trộn và chở bê tông 29X - 4943 6 m3 Nissan Hàn Quốc Xe trộn và chở bê tông 29X - 4907 6 m3 Nissan Hàn Quốc Máy phát điện QAS78 69 KVA ALAS COPCO Thuỵ Sỹ Máy phát MITSUBISHI DENYO 210 KVA MITSUBISHI Nhật Bản Trạm ngiền sàng CFBK 150m3/h CFBK CH Pháp Trạm ngiền CMD 186 -187 30m3/h CMD CH LB Nga Trạm trộn bê tông IMI 60m3/h IMI Việt Nam d.Ph©n tÝch Marketing . Hoạt động marketing của công ty không được chú ý nhiều.Phòng marketing của công ty không có riêng biệt mà nằm trong phòng kế hoạch.phòng kế hoạch kiêm luôn nhiệm vụ quảng cáo,giới thiệu công ty,tìm kiếm thị trường,nhà thầu thông qua wedsite của công ty và các trang wed mời gọi thầu.Ngoài ra phần đa công ty hoạt động dựa vào mối quen biết của Ban lãnh đạo công ty.Đây cũng có thể trở thành khó khăn hoặc thuận lợi của công ty khi mối quen biết ngày càng mở rộng hoạc thu hẹp trong tương lai.Tuy nhiên hiện tại thì công ty vẫn đang hoạt động rất hiệu quả, ngày càng nhận được nhiều công trường thi công lớn.Điều đó cho thấy khả năng lãnh đạo của công ty trong hoạt động Marketing là rất hiệu quả. 4.1.3.2 Ph©n tÝch kh¶ n¨ng tæ chøc cña doanh nghiÖp. S¬ ®å Cơ cấu tổ chức của công ty : Héi ®ång qu¶n trÞ : Thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý ho¹t ®éng cña C«ng ty, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ sù ph¸t triÓn cña C«ng ty theo nhiÖm vô Nhµ n­íc giao, Héi ®ång qu¶n trÞ cã quyÒn ban hµnh, gi¸m s¸t, xem xÐt phª duyÖt ph¶n ¸nh do Tæng Gi¸m ®èc ®Ò nghÞ. NhiÖm kú cña c¸c thµnh viªn trong Héi ®ång qu¶n trÞ lµ 5 n¨m . Tæng Gi¸m ®èc lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña C«ng ty vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Héi ®ång qu¶n trÞ tr­íc Bé tr­ëng Bé X©y dùng vµ tr­íc ph¸p luËt vÒ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña C«ng ty. Tæng Gi¸m ®èc lµ ng­êi cã quyÒn ®iÒu hµnh cao nhÊt C«ng ty. Cã 3 phã Tæng gi¸m ®èc lµ ng­êi gióp viÖc Tæng gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét sè lÜnh vùc cña c«ng ty theo ph©n c«ng cña Tæng gi¸m ®èc. V¨n phßng vµ c¸c phßng ban chuyªn m«n nghiÖp vô cña C«ng ty cã chøc n¨ng tham m­u, gióp viÖc Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Tæng Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh c«ng viÖc. Cơ cấu các bộ phận, phòng ban công ty bố trí theo chức năng nhiệm vụ của các phòng ban để tiện cho nhiệm vụ của từng bộ phận. Mỗi phòng ban có nhiệm vụ riêng biệt, nhưng lại có mối quan hệ hiệp tác để cùng nhằm mục đích đạt mục tiêu chung của công ty đề ra .Công ty bố trí phòng làm việc của các phòng ban theo kiểu mở.Tức là các phòng ban được bố trí thông với nhau để tiện cho công việc đựoc liệ tục và không khí làm việc sẽ tích cực. 4.1.3.3Ph©n tÝch kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. Như ở trên đã nói, các phòng ban được bố trí theo cơ chế mở nên các thành viên trong công ty biết hết nhau và rất thân thiết, các nhân viên trong công ty phần đa là còn trẻ rất nhiệt tình mọi người làm việc rất hoà đồng, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong công việc nhiệt tình vì vậy hiệu quả công việc rất cao .Đây là một lợi thế về khả năng cạnh tranh cạnh tranh của công ty giúp công ty tự tin đối đầu với mọi đối thủ cạnh tranh. + Møc sinh lêi cña vèn ®Çu t­ lµ cao hay thÊp? Lîi nhuËn sau thuÕ (L·i rßng) = 7,4% Møc sinh lêi cña = Vèn ®Çu t­ Tæng sè vèn cña C«ng ty = 100% . 5,451,328,003 173,275,975,677 ( Theo sè liÖu b¸o c¸o KQSXKD vµ t×nh h×nh tµi chÝnh ngµy 31/12/2007) Møc sinh lêi cña vèn ®Çu t­ ®¹t 7,4% ®iÒu ®ã chøng tá r»ng cø 100 ®ång vèn ®¹t 7,4 ®ång lîi nhuËn. ChØ sè trªn nãi lªn kÕt qu¶ kinh doanh n¨m 2007 la cao nguyªn nh©n do năm 2006 nước ta gia nhập WTO có rất nhiều cơ hội doanh nghiệp đã phát huy được năng lực của mình. 4.2 Xác định mục tiêu của công ty Hệ thống mục tiêu của công ty từ đầu năm 2008 . 4.2.1Mục tiêu dài hạn: Ban hành và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của công ty ,nhận chứng chỉ ISO 9001:2000 của tổ chức chứng nhận quốc tế trong năm 2008 Công ty phát triển ổn định ,vững chác phấn đấu tỷ lệ tăng trưởn trung bình 15%,thu nhập bình quân người lao động tăng 10% Thi công đảm bảo 90% các công trình đạt tiến độ ,100%các công trình đạt chỉ tiêu chất lượng ,an toàn vệ sinh lao động . Slogan của công ty trong giai đoạn 2008-20010 là nhà thầu chuyên nghiệp 4.2.2 Mục tiêu ngắn hạn thể hiện qua kế hoạch năm 2009 STT Tên Dự Án GT SL năm 2008 GT SL lũy kế 2008 GT HĐ còn lại KHSXKD 2009 Sản Lượng Doanh thu Lợi Nhuận Tỷ Lệ LN/SL 1 BuônTua 80948915 254392042 44000000 44000000 60480000 352000 8,00 2 ĐaKstrong 34107064 69517018 3752903 8800000 8800000 440000 5,00 3 AnKhe 13382180 32394212 17605788 3800000 3382000 380000 10,00 4 Aluoi 3606061 3606061 51922939 12000000 9000000 1080000 9,00 5 Thanh Hà 500000 500000 47220739 37000000 259810000 1850000 5,00 6 Đambri 500000 500000 84000000 35000000 2205000 1750000 5,00 7 Vĩnh Tân 500000 500000 7000000 1800000 10710000 900000 5,00 8 Dự Án khác, DT khác 9988734 14676359 11400000 10260000 570000 5,00 9 Cộng 142532954 375085692 318502369 170000000 150663000 10490000 6,17 4.3 Các giải pháp thực hiện mục tiêu 4.3.1Giải pháp về đầu tư phát triển §Çu t­ c«ng nghÖ d©y chuyÒn m¸y mãc tiªn tiÕn, hiÖn ®¹i kho¶ng 19% tæng vèn ®Çu t­. §Çu t­ x©y dùng c¸c c¬ së h¹ tÇng (thiÕt bÞ lµm ®­êng, thiÕt bÞ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh ®iÖn vµ ®­êng d©y…). gi¸ trÞ kho¶ng 9%vèn ®Çu t­ . §Çu t­ më réng ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng nghiÖp vµ c«ng tr×nh d©n dông cao cÊp, gi¸ trÞ dù kiÕn kho¶ng 7%vèn . §©u t­ cho cong t¸c l¾p m¸y vµ chÕ t¹o, gi¸ trÞ dù kiÕn kho¶ng 3,5 % vèn ®Çu t­ . §Çu t­ cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, gi¸ trÞ dù kiÕn kho¶ng 13% . Vµ nhiÒu lÜnh vùc kh¸c 4.3.2 Giải pháp về con người Coi träng viÖc lËp vµ thùc hiÖn qui ho¹ch ®µo t¹o ®éi ngò c¸n bé theo yªu cÇu míi. Cô thÓ: + ChuyÓn ®æi c«ng nh©n lao ®éng phæ th«ng ®µo t¹o thµnh c«ng nh©n kü thuËt c¸c ngµnh nghÒ mµ c«ng ty ch­a cã hoÆc cßn thiÕu, lao ®éng phæ th«ng kh«ng tuyÓn thªm, khi cÇn thuª hoÆc ký hîp ®ång ng¾n h¹n. +ChuyÓn ®æi sè c«ng nh©n kü thuËt cßn trÎ, tay nghÒ thÊp sang bæ tóc tay nghÒ, hoÆc häc thªm nghÒ kh¸c ®Ó giái mét nghÒ, biÕt vµ lµm ®­îc 1- 2 nghÒ liªn quan. +Bæ tóc tr×nh ®é cho c¸n bé qu¶n lý, kü thuËt vÒ ngo¹i ng÷, kü thuËt míi. Thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c c¸n bé c«ng nh©n kü thuËt ®Òu lµ ng­êi giái mét nghÒ vµ lµm ®­îc 1-2 nghÒ liªn quan. - N©ng cÊp tr×nh ®é ®µo t¹o cña c«ng ty, g¾n liÒn ch­¬ng tr×nh lý thuyÕt víi thùc tÕ c«ng tr­êng mµ c«ng ty ®ang lµm, c¶i tiÕn ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o phï hîp víi thùc tÕ c«ng viÖc mµ c«ng ty ®ang thùc hiÖn. - Tranh thñ vµ tËn dông mäi c¬ héi cña thêi k× héi nhËp kinh tÕ míi. 4.3.3 Giải pháp về tài chính - T¨ng c­êng tÝch luü, tiÕt kiÖm néi bé nh»m ®¶m b¶o møc lîi nhuËn - Huy ®éng mäi nguån vèn ®Ó s¶n xuÊt kinh doanh: + Huy ®éng vèn d­íi nhiÒu h×nh thøc nh­: Cïng víi viÖc cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, tiÕn hµnh thuª tµi chÝnh, më réng h×nh thøc tÝnh dông tµi trî xuÊt khÈu vµ t¨ng c­êng hîp t¸c ®Ó thu hót nguån vèn tõ c¸c tæ chøc tµi chÝnh ngoµi n­íc . + Më réng h×nh thøc vay vèn ®Ó t¨ng thêi gian vay vµ gi¶m l·i suÊt. + Dïng c¸c quü c«ng tr­êng ch­a sö dông ®Ó bæ sung vèn l­u ®éng. - §Çu t­ tµi chÝnh tõ c¸c h×nh thøc : + T¨ng c­êng qu¶n lý vèn ®Çu t­ vµo c¸c liªn doanh, liªn danh, liªn kÕt theo luËt khuyÕn khÝch ®Çu t­ trong n­íc vµ ®Çu t­ n­íc ngoµi. + Më réng h×nh thøc liªn doanh , liªn danh , liªn kÕt dÓ tËn dông hÕt n¨ng lùc vÒ tµi s¶n , ®Êt ®ai hiÖn cã. + Tham gia ®Çu t­ vµo c¸c c«ng ty tµi chÝnh kh¸c vµ ®Çu t­ vµo c¸c c«ng ty ®Ó gi¸m s¸t viÖc sö dông vèn vay cña b¶n th©n doanh nghiÖp. 4.3.4 Giải pháp về tư vấn khảo sát thiết kế §Çu t­ vÒ thiÕt bÞ con ng­êi , tæ chøc ®µo t¹o ®Ó tæ chøc kh¶o s¸t t­ vÊn thiÕt kÕ ®¶m b¶o ®­îc nhu cÇu cho c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty tõ kh©u: chuÈn bÞ ®Çu t­ ®Õn kh©u triÓn khai ®Çu t­ uû th¸c ®Çu t­ , tõ kh©u chuÈn bÞ cho s¶n xuÊt ®Õn kh©u thiÕt kÔ gi¸m s¸t thiÕt kÕ kü thuËt , qu¶n lý thi c«ng c«ng tr×nh , ®Æc biÖt ph¶i thùc hiÖn ®¶m nhËn ®­îc kh©u t­ vÊn x©y dùng cña c«ng ty. Ph¶i ®i tr­íc mét b­íc trong kh©u thiÕt kÕ, biÖn ph¸p kü thuËt vµ biÖn ph¸p thi c«ng . Ph¶i ®Ò ra ®­îc nh÷ng gi¶i ph¸p vÒ c«ng nghÖ , trong ®ã ¸p dông nh÷ng c«ng nghÖ míi tiªn tiÕn trªn thÕ giíi vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. C¸c dù ¸n s¶n xuÊt cña c«ng ty còng nh­ c¸c dù ¸n c«ng ty tham gia ®Êu thÇu vÒ c«ng t¸c t­ vÊn kh¶o s¸t thiÕt kÕ ph¶i lµm ®­îc nh÷ng yªu cÇu sau: LËp c¸c dù ¸n ®Çu t­. LËp hå s¬ mêi thÇu, hå s¬ ®Êu thÇu. T­ vÊn tæ chøc ®Êu thÇu. KiÓm ®Þnh dù ¸n. KiÓm ®Þnh gi¸m s¸t thiÕt bÞ vµ l¾p m¸y. T­ vÊn gi¸m s¸t vµ qu¶n lý kü thuËt thi c«ng. Trong ®iÒu kiÖn thùc tr¹ng hiÖn nay vÒ c¸c c«ng tr×nh x©y dùng - ®Æc biÖt c¸c dù ¸n lín hÇu hÕt tõ c¸c nguån vèn cña n­íc ngoµi, viÖc ®Êu thÇu c«ng tr×nh bÞ sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c nhµ thÇu n­íc ngoµi, v× vËy t­ vÊn kh¶o s¸t thiÕt kÕ cÇn cã kÕ ho¹ch liªn doanh , liªn danh, liªn kÕt víi c¸c h·ng t­ vÊn n­íc ngoµi th× míi cã ®iÒu kiÖn dù thÇu , th¸ng thÇu ®Ó ®­îc tham gia x©y dùng c«ng tr×nh. 4.3.5 Giải pháp về

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • dochoach dinh chien luoc thao coi.doc
Tài liệu liên quan