Luận văn Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì

Mục lục

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO – PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC 3

I. BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 3

1. Khái niệm 4

2. Lý do, mục tiêu và tác dụng của đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 4

2.1. Lý do 4

2.2. Mục tiêu đào tạo – phát triển nguồn nhân lực 4

2.3. Tác dụng của đào tạo – phát triển nguồn nhân lực 5

II. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 6

1. Đào tạo trong công việc 6

1.1. Đào tạo theo kiểu chỉ dẫn công việc 7

1.2. Dào tạo theo kiểu học nghề 7

1.3. Kèm cặp và chỉ dẫn 7

1.4. Luân chuyển và thuyên chuyển công việc 8

2. Đào tạo ngoài công việc 9

2.1. Đào tạo tại các trường chính quy 10

2.2. Lớp cạnh doanh nghiệp 10

2.3. Trò chơi kinh doanh 10

2.4. Hội nghị, hội thảo 11

2.5. Mô hình ứng xử 11

2.6. Bài tập tình huống 11

2.7. Đóng kịch 12

2.8. Đào tạo với sự trợ giúp của máy tính 12

2.9. Đào tạo từ xa 12

III. TIẾN TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 13

1. Xác định nhu cầu đào tạo – phát triển 14

1.1. Phân tích nhu cầu đào tạo 14

1.2. Xác định nhu cầu đào tạo công nhân kỹ thuật 14

1.3. Xác định nhu cầu tuyển sinh đào tạo công nhân 16

1.4. Xác định nhu cầu phát triển năng lực cho quản trị gia 16

2. Xác định mục tiêu đào tạo – phát triển 17

3. Xác định đối tượng đào tạo 18

4. Xây dựng chương trình và lựa chọn phương pháp đào tạo 18

5. Dự tính về chi phí đào tạo 19

6. Lựa chọn và đào tạo giáo viên 19

7. Đánh giá chương trình đào tạo – phát triển nguồn nhân lực 20

7.1 Xây dựng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 20

7.2. Phân tích thực nghiệm 20

7.3. Đánh giá những thay đổi của học viên 21

7.4. Các phương pháp đánh giá định hướng hiệu quả đào tạo 22

7.5. Đánh giá theo trình độ 23

IV. NHỮNG ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP 25

1. Sự quan tâm của lãnh đạo 25

2. Tổ chức và quản lý tốt chương trình đào tạo 26

3. Khuyến khích vật chất tinh thần cho người lao động được đào tạo.26

4. Sử dụng lao động sau đào tạo 27

V. SỰ CẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN 28

1. Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao 28

2. Công tác đào tạo trong các doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức 29

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BAO BÌ 30

I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BAO BÌ 30

1. Quá trình hình thành và phát triển 30

2. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn của các phòng ban 35

2.1.Cơ cấu tổ chức của Công ty 35

2.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban trực thuộc Công ty 36

3. Đặc điểm về dây chuyền công nghệ , máy móc thiết bị và điều kiện lao động 40

3.1. Dây chuyền công nghệ và máy móc thiết bị 40

3.2. Điều kiện lao động 43

4. Đặc điểm về lực lượng lao động 44

5. Kết quả sản xuất kinh doanh 49

5.1. Giai đoạn trước năm 1990 49

5.2. Giai đoạn 1990 đến nay 49

II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BAO BÌ 51

1. Quan điểm của lãnh đạo Công ty về công tác đào tạo – phát triển nguồn nhân lực 51

2. Tổ chức chương trình 52

3. Những căn cứ để xác định nhu cầu đào tạo – phát triển 54

3.1. Đào tạo theo kế hoạch 54

3.2. Đào tạo bổ sung 54

4. Các đối tượng đào tạo trong những năm qua 57

5. Các phương pháp đào tạo –phát triển được áp dụng 58

5.1. Đào tạo trong công việc 58

5.2.Đào tạo ngoài công việc 60

6. Tính toán chi phí giá đào tạo – phát triển 62

7. Đánh giá về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 63

7.1. Những kết quả đạt được 63

7.2. Một số hạn chế đối với công tác đào tạo và phát triển 66

III. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO – PHÁT TRIỂN THÔNG QUA ĐIỀU TRA KHẢO SÁT 68

1. Mục tiêu của cuộc điều tra 68

2. Phiếu điều tra 68

3. Số lượng người được điều tra 68

4. Kết quả điều tra 68

PHẦN III: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 72

I. CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 72

II. QUAN ĐIỂM ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 73

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 75

1. Cần xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty 75

2. Cần xây dựng kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty trong từng năm, từng giai đoạn cụ thể 76

3. Cần lựa chọn chính xác đối tượng đào tạo 76

4. Đa dạng hoá các phương pháp đào tạo 77

5. Đào tạo gắn với khuyến khích người lao động, tạo việc làm và sử dụng người sau đào tạo 78

6. Quản lý tốt công tác đào tạo 78

7. Tính toán chi phí cho công tác đào tạo 79

8. Tăng cường hiệu quả của bộ phận làm công tác đào tạo – phát triển 80

9. Tăng cường đánh giá hiệu quả công việc sau đào tạo và phát triển 80

10. Hoàn thiện hệ thống phân tích công việc, và chương trình đánh giá thực hiện công việc 81

10.1 Hệ thống phân tích công việc 81

10.2. Chương trình đánh giá thực hiện công việc 82

KẾT LUẬN 84

TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

PHỤ LỤC 86

 

 

doc68 trang | Chia sẻ: oanh_nt | Ngày: 09/07/2013 | Lượt xem: 8557 | Lượt tải: 159download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở Công ty sản xuất và xuất nhập khẩu bao bì.doc
Tài liệu liên quan