Luận văn Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp với việc nâng cao hiệu quả công tác kế toán trong quản lý công nợ tại công ty cổ phần thuốc thú y TWI

MỤC LỤC

 

 

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI

KHÁCH HÀNG VÀ NHÀ CUNG CẤP TRONG DOANH NGHIỆP. 3

I. Cơ sở lý luận chung về thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp

trong doanh nghiệp. 3

1.1. Thanh toán với người mua, người bán và ý nghĩa của việc quản lý

công nợ trong thanh toán tại doanh nghiệp 3

1.2. Các phương thức thanh toán chủ yếu 5

II. Nhiệm vụ, nguyên tắc và phương pháp hạch toán kế toán các

nghiệp vụ thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp. 8

2.1. Nhiệm vụ và nguyên tắc hạch toán kế toán các nghiệp vụ

thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp 8

2.2. Phương pháp hạch toán kế toán thanh toán với người mua và người bán 10

2.2.1. Tổ chức chứng từ kế toán 10

2.2.2. Tài khoản sử dụng 13

2.2.3. Phương pháp hạch toán kế toán nghiệp vụ thanh toán

với nhà cung cấp 15

2.2.4. Phương pháp hạch toán kế toán nghiệp vụ thanh toán với khách hàng 16

2.3. Hệ thống sổ sách kế toán 16

III. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình và khả năng thanh toán

của doanh nghiệp 19

3.1. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình thanh toán 19

3.2. Một số chỉ tiêu đánh giá khả năng thanh toán 20

 

 

PHẦN II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI KHÁCH HÀNG VÀ NHÀ CUNG CẤP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I 22

I. Giới thiệu chung về công ty 22

1.1. Quá trình hình thành và phát triển 22

1.2. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và mô hình sản xuất kinh doanh

của công ty 23

1.3. Đặc điểm quá trình mua hàng - thanh toán, bán hàng - thu tiền

của công ty. 24

1.4. Đặc điểm tổ chức quản lý tại công ty 25

1.5. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại công ty 26

II. Thực trạng công tác hạch toán kế toán các nghiệp vụ thanh toán với

khách hàng và nhà cung cấp taị công ty cổ phần thuốc thú y trung ương I 28

2.1. Thực trạng công tác hạch toán kế toán thanh toán với nhà cung cấp 28

2.1.1. Hạch toán ban đầu nghiệp vụ thanh toán với nhà cung cấp 28

2.1.2. Hạch toán kế toán chi tiết nghiệp vụ thanh toán với nhà cung cấp 43

2.1.3. Hạch toán kế toán tổng hợp nghiệp vụ thanh toán với nhà cung cấp 50

2.2. Thực trạng công tác hạch toán kế toán thanh toán với khách hàng 54

2.2.1. Hạch toán ban đầu nghiệp vụ thanh toán với khách hàng 54

2.2.2. Hạch toán kế toán chi tiết nghiệp vụ thanh toán với khách hàng 61

2.2.3. Hạch toán kế toán tổng hợp nghiệp vụ thanh toán với khách hàng 67

III. Thông tin kế toán với việc phân tích đánh giá sơ bộ về tình hình

và khả năng thanh toán của công ty 72

3.1. Tình hình thanh toán với người mua người bán tại công ty. 73

3.2. Phân tích khả năng thanh toán tại công ty. 74

 

 

 

 

PHẦN III. HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI KHÁCH HÀNG VÀ NHÀ CUNG CẤP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG QUẢN LÝ CÔNG NỢ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG I. 75

I. Đánh giá chung về chính sách quản lý hoạt động mua hàng

thanh toán, bán hàng - thu tiền và thực trạng công tác hạch toán kế toán với người mua người bán tại công ty cổ phần thuốc thú y trung ương I. 75

1.1. Những ưu điểm chính. 75

1.2. Những tồn tại chủ yếu 76

II. Hoàn thiện chính sách quản lý hoạt động thanh toán và hạch toán kế toán thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán trong quản lý công nợ. 79

2.1. Kiến nghị và giải pháp hoàn thiện chính sách quản lý hoạt động thanh toán tại công ty. 79

2.2. Một số kiến nghị và giải pháp hoàn thiện công tác hạch toán kế toán thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp nhằm nâng cao hiệu quả công tác kế toán trong quản lý công nợ tại công ty. 80

Kết luận. 87

 

 

doc128 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1218 | Lượt tải: 13download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp với việc nâng cao hiệu quả công tác kế toán trong quản lý công nợ tại công ty cổ phần thuốc thú y TWI, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác hạch toán kế toán các nghiệp vụ thanh toán với khách hàng và nhà cung cấp với việc nâng cao hiệu quả công tác kế toán trong quản l.doc
Tài liệu liên quan