Luận văn Hoàn thiện kế toán trên lương và các khoản trích theo lương trong Công ty vận tải biển III (VINASHIP)

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

LỜI MỞ ĐẦU 2

PHẦN I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY VẬN TẢI BIỂN III (VINASHIP) .3

Chương I: Quá trình hình thành và phát triển của công ty Vận tải biển III 3

Chương II: Chức năng, nhiệm vụ, cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty

Vận tải biển III 5

Chương III: Cơ cấu tổ chức của công ty Vận tải biển III (VINASHIP) 9

Phần II: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty Vận tải biển III 18

Chương I: Lưý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của Công ty Vận tải biển III (VINASHIP) 18

 

Chương II: Cách xây dựng kế toán tiền lương thực hiện 6 tháng đầu năm 2006 31

Chương III: Các khoản trích theo lương cho cán bộ công nhân viên của Công ty Vận tải biển III (VINASHIP) 42

Phần III: Đánh giá thực trạng và phương hướng nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 47

Chương I: Đánh giá thực trạng của Công ty Vận tải biển III (VINASHIP) 47

Chương II: Một số ư kiến nhằm hoàn thiện công tác tiền lương của Công ty Vận tải biển III (VINASHIP) 48

Kết luận 50

 

 

 

 

doc54 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 12/09/2014 | Lượt xem: 815 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hoàn thiện kế toán trên lương và các khoản trích theo lương trong Công ty vận tải biển III (VINASHIP), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
­êi lao ®éng th× nguån nh©n c«ng cã thÓ bÞ kiÖt quÖ vÒ thÓ lùc, gi¶m sót vÒ chÊt l­îng lµm h¹n chÕ c¸c ®éng c¬ cung øng søc lao ®éng. BiÓu hiÖn râ nhÊt lµ t×nh tr¹ng c¾t xÐn thêi gian lµm viÖc, l·ng phÝ nguyªn vËt liÖu, lµm dèi, lµm Èu t¹o nªn m©u thuÉn gi÷a nh÷ng ng­êi lµm c«ng vµ chñ doanh nghiÖp, cã thÓ dÉn ®Õn l·n c«ng hoÆc ®×nh c«ng. Mét biÓu hiÖn mµ sù di chuyÓn lao ®éng, nhÊt lµ nh÷ng ng­êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ tay nghÒ cao sang nh÷ng doanh nghiÖp cã møc l­¬ng hÊp dÉn h¬n. HËu qu¶ g©y ra kh«ng nhá: võa lµm mÊt ®i nguån nh©n lùc quan träng, võa lµm thiÕu hôt lao ®éng côc bé, ®×nh ®èn hoÆc ph¸ vì tiÕn tr×nh b×nh th­êng trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. *C¸c h×nh thøc l­¬ng: Mçi doanh nghiÖp kh¸c nhau th× sÏ x¸c ®Þnh c¸c h×nh thøc l­¬ng kh¸c nhau cho phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña doanh nghiÖp m×nh. Nh­ng vÒ c¬ b¶n vÉn ph¶i ®¶m b¶o ®­îc nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng. **TiÒn l­¬ng theo thêi gian: Theo h×nh thøc nµy, viÖc tÝnh tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng theo thêi gian lµm viÖc, theo nghµnh nghÒ vµ theo tr×nh ®é thµnh th¹o nghiÖp vô, kü thuËt chuyªn m«n cña ng­êi lao ®éng. Tuú theo tÝnh chÊt lao ®éng kh¸c nhau mµ mçi nghµnh, nghÒ, nghiÖp vô cô thÓ cã thang l­¬ng riªng. Trong mçi thang l­¬ng l¹i tuú theo tr×nh ®é thµnh th¹o nghiÖp vô, kü thuËt, chuyªn m«n mµ chia thµnh nhiÒu bËc l­¬ng, mçi bËc l­¬ng cã mét møc nhÊt ®Þnh. §¬n vÞ ®Ó tÝnh tiÒn l­¬ng theo thêi gian lµ l­¬ng th¸ng, l­¬ng ngµy, l­¬ng giê. TiÒn l­¬ng th¸ng lµ tiÒn l­¬ng tr¶ cè ®Þnh hµng th¸ng trªn c¬ së hîp ®«ng lao ®éng. TiÒn l­¬ng ngµy lµ tiÒn l­¬ng tr¶ cho mét ngµy lµm viÖc ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tiÒn l­¬ng th¸ng. TiÒn l­¬ng giê lµ tiÒn l­¬ng tr¶ cho mét giê lao ®éng ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së tiÒn l­¬ng ngµy chia cho sè giê tiªu chuÈn (quy ®Þnh t¹i ®iÒu 68 cña Bé luËt lao ®éng). H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian ¸p dông ®èi víi c¸c nh©n viªn lµm c«ng t¸c hµnh chÝnh, qu¶n lý kinh tÕ vµ c¸c nh©n viªn thuéc c¸c nghµnh ho¹t ®éng kh«ng cã tÝnh chÊt s¶n xuÊt. Tuú theo yªu cÇu vÒ tr×nh ®é qu¶n lý thêi gian lao ®éng, doanh nghiÖp trÝnh tr¶ l­¬ng theo thêi gian gi¶n ®¬n vµ theo thêi gian cã th­ëng. *H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian gi¶n ®¬n: Lµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng dùa trªn thang l­¬ng, b¶ng l­¬ng do nhµ n­íc quy ®Þnh vµ c¸c kho¶n phô cÊp kh¸c. TiÒn l­¬ng cña mçi ng­êi ®­îc nhËn phô thuéc vµo cÊp bËc c«ng nh©n cao hay thÊp vµ thêi gian lµm viÖc nhiÒu hay Ýt. *H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian cã th­ëng: §Ó kh¾c phôc ®­îc nh­îc ®iÓm cña chÕ ®é tr¶ l­¬ng theo thêi gian gi¶n ®¬n, ¸p dông chÕ ®é tr¶ l­¬ng theo thêi gian cã th­ëng. NghÜa lµ th­ëng cña ng­êi lao ®éng ngoµi phÇn theo chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc cßn ®­îc c«ng thªm mét kho¶n tiÒn kh¸c. Tuy nhiªn, ®Ó thùc hiÖn tèt chÕ ®é nµy cÇn quy ®Þnh râ rµng vÒ sè l­îng, chÊt l­îng, an toµn kü thuËt lao ®éng... ChÕ ®é tr¶ l­¬ng nµy kh«ng nh÷ng ph¶n ¸nh tr×nh ®é thµnh th¹o vµ thêi gian lµm viÖc thùc tÕ mµ nã cßn g¾n víi thµnh tÝch c«ng t¸c cña tõng ng­êi th«ng qua c¸c chØ tiªu xÐt th­ëng ®· ®¹t ®­îc. ChÕ ®é tr¶ l­¬ng nµy chñ yÕu ¸p dông víi nh÷ng c«ng nh©n phô, lµm viÖc phô nh­: c«ng nh©n söa ch÷a, ®iÒu chØnh thiÕt bÞ. Ngoµi ra, cßn ¸p dông víi nh÷ng c«ng nh©n chÝnh lµm viÖc ë nh÷ng kh©u s¶n xuÊt cã tr×nh ®é c¬ khÝ ho¸ cao, tù ®éng ho¸ hoÆc nh÷ng c«ng viÖc tuyÖt ®èi ®¶m b¶o chÊt l­îng. C¸c doanh nghiÖp th­¬ng chØ ¸p dông h×nh thøc tiÒn l­¬ng thêi gian cho nh÷ng c«ng viÖc ch­a x©y dùng ®­îc ®Þnh møc lao ®éng, ch­a cã ®¬n gi¸ l­¬ng s¶n phÈm (c«ng viÖc hµnh chÝnh, t¹p vô...) v× b¶n th©n tiÒn l­¬ng nµy cßn cã nh÷ng h¹n chÕ lín: ch­a g¾n víi kÕt qu¶ lao ®éng, kÐm kÝch thÝch ng­êi lao ®éng. Bªn c¹nh c¸c h×nh thøc tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng còng lµ mét yÕu tè quan träng gãp phÇn khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt vµ chÊt l­îng c«ng viÖc, qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao. Mét sè h×nh thøc tiÒn th­ëng th­êng ®­îc ¸p dông lµ: + Th­ëng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng + Th­ëng tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu + Th­ëng s¸ng kiÕn +Th­ëng cuèi n¨m. C¸c møc th­ëng nµy ®­îc trÝch tõ quü l­¬ng. TiÒn l­¬ng d­íi bÊt kú h×nh thøc nµo còng ph¶i ®¶m b¶o mét sè yªu cÇu sau: +T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc thùc hiÖn ho¹t ®éng kinh doanh. +Ph¶i cã t¸c dông tÝch cùc. +Ph¶i linh ho¹t, mÒm dÎo nhÊt lµ trong giai ®o¹n hiªn naykhi nÒn kinh tÕ ®ang chuyÓn ®æi, ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn. ViÖc tÝnh tr¶ l­¬ng theo thêi gian ch­a ®¶m b¶o ®Çy ®ñ nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, v× nã ch­a tÝnh ®Õn m«t c¸ch ®Çy ®ñ chøc n¨ng ®ßn bÈy kinh tÕ cña tiÒn l­¬ng trong viÖc kÝch thÝch ph¸t triÓn s¶n xuÊt, ch­a ph¸t huy ®­îc kh¶ n¨ng s½n cã cña ng­êi lao ®éng t¹o ra s¶n phÈm cho x· héi. V× vËy mçi khi ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy cÇn ph¶i thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p thÝch hîp nh­ : khuyÕn khÝch s¶n xuÊt, kiÓm tra chÊp hµnh kû luËt lao ®éng nh»m t¹o cho ng­êi lao ®éng thùc hiÖn tù gi¸c lµm viÖc, lµm viÖc cã kû luËt vµ cã n¨ng suÊt cao. **H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm : Lµ h×nh thøc tiÒn l­¬ng tÝnh theo khèi l­îng (sè l­îng) s¶n phÈm c«ng viÖc ®· hoµn thµnh nh»m ®¶m b¶o yªu cÇu chÊt l­îng quy ®Þnh vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm c«ng viÖc ®ã. TiÒn l­¬ng s¶n phÈm ph¶i tr¶ tÝnh b»ng c«ng thøc: TiÒn l­¬ng s¶n phÈm = khèi l­îng s¶n phÈm x ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm §Ó h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm ph¸t huy ®Çy ®ñ c¸c t¸c dông, ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, khi tiÕn hµnh tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm cÇn ph¶i cã nh÷ng ®iÒu kiÖn c¬ b¶n sau: -Ph¶i x©y dùng ®­îc®Þnh møc lao ®éng cã c¨n cø khoa häc, §iÒu nµy t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó tÝnh to¸n ®¬n gi¸ tr¶ c«ng chÝnh x¸c. -Tæ chøc vµ phôc vô tèt n¬i lµm viÖc, KÕt qu¶ hoµn thµnh møc lao ®éng trong ca lµm viÖc. Ngoµi sù cè g¾ng cña mçi ng­êi lao ®éng cßn do tr×nh ®é tæ chøc vµ phôc vô n¬i lµm viÖc quyÕt ®Þnh. Tæ chøc vµ phôc vô tèt n¬i lµm viÖc, h¹n chÕ ®Õn møc tèi ®a thêi gian kh«ng lµm theo s¶n phÈm sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hoµn thµnh v­ît møc quy ®Þnh. -Thùc hiªn tèt c«ng t¸c thèng kª, kiÓm tra nghiÖm thu s¶n phÈm s¶n xuÊt ra, Do thu nhËp phô thuéc vµo sè l­îng s¶n phÈm ®¹t tiªu chuÈn quy ®Þnh ®· s¶n xuÊt ra vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng nªn muèn tr¶ l­¬ng chÝnh x¸c cÇn ph¶i tæ chøc c«ng t¸c thèng kª, nghiÖm thu s¶n phÈm. -Lµm tèt c«ng t¸c gi¸o dôc chÝnh trÞ, t­ t­ëng cho ng­êi lao ®éng ®Ó hä nhËn thøc râ tr¸ch nhiÖm khi lµm viÖc h­ëng l­¬ng theo s¶n phÈm, tr¸nh khuynh h­íng chØ chó ý ®Õn khèi l­¬ng s¶n phÈm, kh«ng chó ý ®Õn chÊt l­îng s¶n phÈm. ViÖc x¸c ®Þnh tiÒn l­¬ng s¶n phÈm ph¶i dùa trªn c¬ së c¸c tµi s¶n vÒ h¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng. TiÒn l­¬ng s¶n phÈm cã thÓ ¸p dông ®èi víi lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm gäi lµ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm trùc tiÕp, hoÆc cã thÓ ¸p dông ®èi víi ng­êi gi¸n tiÕp phôc vô s¶n xuÊt vµ gäi lµ tiÒn l­¬ng s¶n phÈm gi¸n tiÕp. §Ó khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt, chÊt l­îng s¶n phÈm doanh nghiÖp cã thÓ ¸p dông c¸c ®¬n gi¸ l­¬ng s¶n phÈm kh¸c nhau. *TiÒn l­¬ng s¶n phÈm gi¶n ®¬n: +TiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp: Kh«ng h¹n chÕ tiÒn l­¬ng ®­îc lÜnh. §­îc x¸c ®Þnh: tiÒn l­¬ng = sè l­îng s¶n phÈm, x §¬n gi¸ tiÒn l­¬ng lao vô c«ng viÖc hoµn thµnh s¶n phÈm ®· quy ®Þnh H×nh thøc tiÒn l­¬ng nµy th­êng ®­îc ¸p dông víi c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm hµng ho¸. +TiÒn l­¬ng s¶n phÈm gi¸n tiÕp : C¨n cø vµo kÕt qu¶ lao ®éng cña c«ng nh©n trùc tiªp s¶n xuÊt mµ ng­êi phô viÖc ®· phôc vô ®Ó tÝnh tr¶ l­¬ng s¶n phÈm gi¸n tiÕp. H×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy ®­îc ¸p dông ®Ó tr¶ l­¬ng cho c«ng nh©n lµm c¸c c«ng viÖc phôc vô s¶n xuÊt nh­ : vËn chuyÓn vËt liÖu, thµnh phÈm hay b¶o d­ìng m¸y mãc... lao ®éng cña nh÷ng c«ng nh©n nµy kh«ng trùc tiÕp t¹o ra s¶n phÈm nh­ng l¹i ¶nh h­ëng gi¸n tiÕp ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt mµ hä phôc vô ®Ó tÝnh l­¬ng s¶n phÈm gi¸n tiÕp. H×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy khuyÕn khÝch c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, chó ý c¶i tiÕn c«ng t¸c phôc vô s¶n xuÊt. *TiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm luü tiÕn: Theo h×nh thøc nµy, ngoµi tiÒn l­¬ng tÝnh theo s¶n phÈm trùc tiÕp cßn tïy vµo møc ®é v­ît ®Þnh møc s¶n xuÊt s¶n phÈm ®Ó tÝnh thªm mét kho¶n l­¬ng theo tû lÖ luü tiÕn. Sè l­îng s¶n phÈm hoµn thµnh v­ît møc quy ®Þnh cµng cao th× sè tiÒn l­¬ng tÝnh thªm cµng nhiÒu. TiÒn l­¬ng theo s¶n phÈm luü tiÕn cã t¸c dông kÝch thÝch m¹nh mÏ viÖc t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, do vËy ®­îc ¸p dông ë kh©u quan träng, cÇn thiÕt ph¶i ®Èy m¹nh tèc ®é s¶n xuÊt ®Ó ®¶m b¶o thêi gian ho½c c©n ®èi. ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy ®ßi hái ph¶i tæ chøc qu¶n lý chÆt chÏ sè l­îng vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. Tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm luü tiÕn chØ nªn ¸p dông trong nh÷ng thêi gian ng¾n, c«ng viÖc cã tÝnh chÊt ®ét xuÊt. *TiÒn l­¬ng s¶n phÈm cã th­ëng: Lµ h×nh thøc l­¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp kÕt hîp víi chÕ ®é tiÒn th­ëng trong s¶n xuÊt nh­: th­ëng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, th­ëng tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu... Tuú theo yªu cÇu cña s¶n xuÊt mµ ¸p dông chÕ ®é tiÒn th­ëng cho thÝch hîp. * TiÒn l­¬ng s¶n phÈm kho¸n : +TiÒn l­¬ng s¶n phÈm kho¸n theo s¶n phÈm cuèi cïng: C¨n cø víi khèi l­îng s¶n phÈm, c«ng viÖc hoµn thµnh trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh, nh»m khuyÕn khÝch lao ®éng c¶i tiÕn kü thuËt vµ tæ chøc hîp lý ho¸ s¶n xuÊt t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. +TiÒn l­¬ng kho¸n khèi l­îng hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh: H×nh thøc tr¶ l­¬ng nµy còng lµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm ¸p dông cho nh÷ng c«ng viÖc gi¶n ®¬n, nh÷ng c«ng viÖc cã tÝnh chÊt ®ét xuÊt. VÝ dô nh­: Kho¸n bèc xÕp, kho¸n vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu... Nh×n chung, tiÒn l­¬ng s¶n phÈm cã nhiÒu ­u ®iÓm : §¶m b¶o nguyªn t¾c ph©n phèi lao ®éng theo sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng, khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng quan t©m ®Õn kÕt qu¶ vµ chÊt l­îng s¶n phÈm. ViÖc tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng kh«ng chØ c¨n cø vµo thang l­¬ng, bËc l­¬ng, c¸c ®Þnh møc tiªu chuÈn mµ cßn ph¶i lùa chän h×nh thøc tiÒn l­¬ng thÝch hîp víi ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tõng nghµnh vµ doanh nghiÖp. Cã nh­ vËy míi ph¸t huy ®­îc t¸c dông cña tiÒn l­¬ng, võa bï ®¾p ®­îc hao phÝ lao ®éng sèng, võa lµm ®ßn bÈy kÝch thÝch ng­êi lao ®éng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. 3/C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: Ngoµi tiÒn l­¬ng tr¶ cho ng­êi lao ®éng theo chÕ ®é hiÖn hµnh, doanh nghiÖp cßn ph¶i nép c¸c quü nh­: Quü BHXH nh»m ®¶m b¶o vËt chÊt, gãp phÇn æn ®Þnh ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng khi hä gÆp rñi ro, Quü BHYT nh»m hç trî cho viÖc phßng vµ ch¨m sãc søc khoÎ cho ng­êi lao ®éng. LËp nguån KPC§ ®Ó nh»m ch¨m lo b¶o vÖ quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng. *BHXH: Trong cuéc sèng hµng ngµy, con ng­êi kh«ng thÓ tr¸nh khái mäi rñi ro vÒ kinh tÕ, tinh thÇn. ChÝnh v× nhu cÇu nµy mµ n¶y sinh ra nhiÒu c¬ chÕ b¶o hiÓm. Quü BHXH còng ra ®êi trªn c¬ së ®ã. Quü BHXH ®­îc h×nh thµnh tõ nh÷ng nguån sau: -Ng­êi sö dông lao ®éng ®ãng gãp 15% tæng quü l­¬ng cña nh÷ng ng­êi tham gia BHXH trong ®¬n vÞ. Kho¶n nµy ®­îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. -Ng­êi lao ®éng ®ãng gãp 5% tiÒn l­¬ng th¸ng, kho¶n nµy trõ vµo l­¬ng hµng th¸ng cña ng­êi lao ®éng. -Nhµ n­íc ®ãng gãp, hç trî thªm ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn chÕ ®é BHXH ®èi víi ng­êi lao ®éng. -C¸c nguån kh¸c. *Quü BHXH ®­îc chi tr¶ trong nh÷ng tr­êng hîp cô thÓ sau: +Trî cÊp thai s¶n cho ng­êi lao ®éng n÷ cã thai, sinh con. Møc trî cÊp b»ng 100% l­¬ng +Trî cÊp tai nan lao ®éng hoÆc bÖnh nghÒ nghiÖp do ng­êi lao ®éng bÞ tai n¹n lao ®éng,KHH gia ®×nh, con èm. Møc trî cÊp b»ng 75% l­¬ng. Ngoµi ra cßn ®­îc h­ëng c¸c kho¶n chÕ ®é kh¸c... +Trî cÊp chÕ ®é h­u trÝ +Chi chÕ ®é tö tuÊt cho nh©n th©n ng­êi lao ®éng trong tr­êng hîp ng­êi lao ®éng bÞ chÕt. Quü BHXH ®­îc ph©n cÊp qu¶n lý sö dông. Mét bé phËn ®­îc nép lªn c¬ quan qu¶n lý chuyªn nghµnh ®Ó cho c¸c tr­êng hîp quy ®Þnh (nghØ h­u, mÊt søc), mét bé phËn ®­îc ®Ó l¹i dïng chi tiªu trùc tiÕp t¹i doanh nghiÖp cho nh÷ng tr­êng hîp nhÊt ®Þnh nh­: èm ®au, thai s¶n... vµ tæng hîp chi tiªu ®Ó quyÕt to¸n víi c¬ quan chuyªn tr¸ch. ViÖc sö dông chi tiªu quü BHXH dï ë cÊp qu¶n lý nµo còng ph¶i thùc hiÖn theo chÕ ®é quy ®Þnh. * BHYT: BHYT thùc chÊt lµ sù trî gióp vÒ y tÕ cho ng­êi tham gia b¶o hiÓm nh»m gióp hä mét phÇn nµo ®ã trang tr¶i tiÒn kh¸m ch÷a bÖnh, tiÒn viÖn phÝ, tiÒn thuèc thang. Môc ®Ých chÝnh cña BHYT lµ t¹o mét m¹ng l­íi b¶o vÖ søc khoÎ toµn céng ®ång. Quü BHYT ®­îc h×nh thµnh tõ hai nguån: -Doanh nghiÖp ®ãng gãp 2% tiÒn l­¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ cho ng­êi lao ®éng hµng th¸ng. Kho¶n nµy ®­îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. -Ng­êi lao ®éng ®ãng gãp 1% tiÒn l­¬ng thùc tÕ hµng th¸ng cña m×nh. Kho¶n nµy ®­îc khÊu trõ vµo l­¬ng cña ng­êi lao ®éng. BHYT ®­îc nép lªn c¬ quan chuyªn m«n, chuyªn tr¸ch (th­êng d­íi h×nh thøc chñ yÕu lµ mua BHYT) ®Ó phôc vô vµ ch¨m sãc søc khoÎ cho c«ng nh©n viªn nh­: kh¸m ch÷a bÖnh... * KPC§: C«ng ®oµn lµ mét tæ chøc ®oµn thÓ ®¹i diÖn cho ng­êi lao ®éng, ®øng ra b¶o vÖ quyÒn lîi cho ng­êi lao ®éng, vµ lµ cÇu nèi gi÷a l·nh ®¹o víi c«ng nh©n viªn. §Ó cã kinh phÝ ho¹t ®éng, hµng th¸ng doanh nghiÖp trÝch 2% tæng sè tiÒn l­¬ng thùc tÕ tr¶ cho ng­êi lao ®éng trong th¸ng. Kho¶n nµy ®­îc tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Quü KPC§ ®­îc ph©n chia nh­ sau: +1% nép cho c«ng ®oµn cÊp trªn ®Ó duy tr× tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ®oµn cÊp trªn. +1% cßn l¹i ®Ó phôc vô cho c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ®oµn c¬ së. ViÖc qu¶n lý, trÝch lËp, chi tiªu sö dông c¸c quü BHXH, BHYT, KPC§ cã ý nghÜa v« cïng quan träng kh«ng nh÷ng ®èi víi viÖc tÝnh to¸n chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh mµ cßn c¶ víi viÖc ®¶m b¶o quyÒn lîi ng­êi lao ®éng trong doanh nghiÖp. 4/ Yªu cÇu qu¶n lý ®èi víi kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: Nh­ ®· ph©n tÝch ë trªn, tiÒn l­¬ng mét mÆt g¾n liÒn víi ®êi sèng vËt chÊt còng nh­ tinh thÇn cña ng­êi lao ®éng; mÆt kh¸c nã còng t¹o nªn chi phÝ cña doanh nghiÖp. ChÝnh v× vËy, c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l­¬ng ph¶i lµm sao tho¶ m·n c¶ hai mÆt nãi trªn. §Ó cã thÓ kÕt hîp hµi hoµ gi÷a lîi Ých c¸ nh©n vµ môc tiªu chung cña doanh nghiªp, cÇn lµm ®­îc Ýt nhÊt hai viÖc: -Sö dông hîp lý, linh ho¹t quü tiÒn l­¬ng. Tr¸nh t×nh tr¹ng l·ng phÝ, nh­ng kh«ng thÓ gi¶m, c¾t xÐn qu¸ møc tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n. X©y dùng thøc tr¶ l­¬ng phong phó, khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng b¨ng nh÷ng møc th­ëng kh¸c nhau, sö dông lµm ®ßn bÈy thóc ®Èy doanh nghiÖp ®i lªn. -TÝnh to¸n ®óng, ®ñ, kÞp thêi sè tiÒn l­¬ng cho ng­êi lao ®éng. Møc l­¬ng ph¶i phï hîp, Ýt nhÊt ph¶i ®¶m b¶o nhu cÇu tèi thiÓu, t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng nh©n yªn t©m s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt, chÊt l­îng. 5/ NhiÖm vô cña kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: TiÒn l­¬ng kh«ng chØ lµ mèi quan t©m riªng cña ng­êi lao ®éng mµ cßn lµ vÊn ®Ò doanh nghiÖp cÇn ®Æc biÖt chó ý, v× kho¶n nµy cã liªn quan ®Õn chi phÝ ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp nãi chung vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp nãi riªng. V× vËy kÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ b¶o hiÓm ë doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô c¬ b¶n sau: -Tæ chøc ghi chÐp vµ ph¶n ¸nh tæng hîp mét c¸ch trung thùc kÞp thêi ®Çy ®ñ t×nh h×nh hiÖn cã vµ sù biÕn ®éng vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng, t×nh h×nh sö dông thêi gian lao ®éng vµ kÕt qu¶ lao ®éng. -TÝnh to¸n chÝnh x¸c, kÞp thêi ®óng chÝnh s¸ch, chÕ ®é c¸c kho¶n tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng, c¸c kho¶n trî cÊp ph¶i tr¶ ng­êi lao ®éng. Ph¶n ¸nh kÞp thêi ®Çy ®ñ t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n trªn cho ng­êi lao ®éng. -Thùc hiªn kiÓm tra t×nh h×nh huy ®éng vµ sö dông lao ®éng, t×nh h×nh chÊp hµnh c¸c chÝnh s¸ch, chÕ ®é lao ®éng tiÒn l­¬ng, BHXH, t×nh h×nh sö dông quü l­¬ng, BHXH. -TÝnh to¸n ph©n bæ hîp lý, chÝnh x¸c chi phÝ vÒ tiÒn l­¬ng (tiÒn c«ng) c¸c kho¶n trÝch BHXH, BHYT, KPC§ cho c¸c ®èi t­îng sö dông liªn quan. -§Þnh kú tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh lao ®éng, t×nh h×nh qu¶n lý vµ chi tiªu quü l­¬ng. Cung cÊp c¸c th«ng tin kinh tÕ cÇn thiÕt cho c¸c bé phËn liªn quan. II/ KÕ to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: 1.Thñ tôc tÝnh l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: §Ó thanh to¸n tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp cho ng­êi lao ®éng, hµng th¸ng kÕ to¸n doanh nghiÖp ph¶i lËp b¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng cho tõng tæ, ®éi, ph©n x­ëng s¶n xuÊt vµ c¸c phßng ban c¨n cø vµo kÕt qu¶ tÝnh l­¬ng cho tõng ng­êi. Trªn b¶ng tÝnh l­¬ng cÇn ghi râ tõng kho¶n tiÒn l­¬ng (l­¬ng s¶n phÈm, l­¬ng thêi gian), c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp, c¸c kho¶n khÊu trõ vµ sè tiÒn ng­êi lao ®éng cßn ®­îc lÜnh. Kho¶n thanh to¸n vÒ trî cÊp BHXH còng ®­îc lËp t­¬ng tù. Sau khi kÕ to¸n tr­ëng kiÓm tra, x¸c nhËn vµ ký, gi¸m ®èc duyÖt “B¶ng thanh to¸n tiÒn l­¬ng vµ BHXH’’ sÏ ®­îc lµm c¨n cø ®Ó thanh to¸n l­¬ng vµ BHXH cho tõng ng­êi lao ®éng. Th«ng th­êng t¹i c¸c doanh nghiÖp, viÖc thanh to¸n l­¬ng vµ kho¶n kh¸c cho ng­êi lao ®éng ®­îc chia thµnh hai kú: kú I t¹m øng vµ kú II sÏ nhËn sè cßn l¹i sau khi ®· trõ c¸c kho¶n thanh to¸n l­¬ng, thanh to¸n BHXH. B¶ng kª danh s¸ch nh÷ng ng­êi ch­a lÜnh l­¬ng cïng víi c¸c chøng tõ vµ b¸o c¸o thu, chi tiÒn mÆt ph¶i ®­îc chuyÓn kÞp thêi cho kÕ to¸n ghi sæ. 2.C¸c chøng tõ sö dông cña kÕ to¸n tiÒn l­¬ng: B¶ng chÊm c«ng – MÉu sè 01-TLL§ PhiÕu nghØ h­ëng BHXH – MÉu sè 03-TLL§ PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh – MÉu sè 06-TLL§ PhiÕu b¸o lµm thªm giê, lµm ®ªm – MÉu sè 07-TLL§ Hîp ®ång giao kho¸n - MÉu sè 08-TLL§ Biªn b¶n ®iÒu tra tai n¹n lao ®éng – MÉu sè 09-TLL§ B¶ng theo dâi c«ng t¸c tæ B¶ng tæng hîp thêi gian lao ®éng B¶ng tæng hîp tiÒn l­¬ng... 3.Tµi kho¶n sö dông: KÕ to¸n tÝnh vµ thanh to¸n tiÒn l­¬ng, c¸c kho¶n kh¸c cho ng­êi lao ®éng, c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng. KÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau: **TK 334: Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n thanh to¸n víi c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp vÒ tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng, trî cÊp BHXH, tiÒn th­áng vµ c¸c kho¶n kh¸c thuéc vÒ thu nhËp cña c«ng nh©n viªn. **TK 338: Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c. Tk nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ vµ ph¶i nép cho c¬ quan ph¸p luËt, cho tæ chøc ®oµn thÓ x· héi, cho cÊp trªn vÒ kinh phÝ c«ng ®oµn, BHXH, BHYT vµ c¸c kho¶n khÊu trõ vµo l­¬ng theo quyÕt ®Þnh cña toµ ¸n, gi¸ trÞ thõa chê xö lý, c¸c kho¶n vay m­în t¹m thêi. C¸c TK cÊp 2: TK 3381- Tµi s¶n thõa chê gi¶i quyÕt TK 3382-Kinh phÝ c«ng ®oµn TK 3383-B¶o hiÓm x· héi TK 3384-B¶o hiÓm y tÕ TK 3387-Doanh thu ch­a thùc hiÖn TK 3388 – Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c **TK 335 : Chi phÝ ph¶i tr¶: Tµi kho¶n nµy dïng ®Ó ph¶n ¸nh c¸c kho¶n ®­îc ghi nhËn lµ chi phÝ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong kú ch­a ph¸t sinh, nh­ng ch¾c ch¾n sÏ ph¸t sinh trong kú nµy hoÆc kú sau. 4.Tr×nh tù kÕ to¸n : Hµng th¸ng, hµng quý, doanh nghiÖp th­¬ng ph¸t sinh c¸c nghiÖp vô chñ yÕu liªn quan ®Õn tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng nh­ sau: *.Hµng th¸ng, tÝnh tiÒn l­¬ng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn vµ ph©n bæ cho c¸c ®èi t­îng kÕ to¸n ghi sæ theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 622 (NÕu lµ tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt s¶n phÈm) Nî TK 627 (6271) (TiÒn lu¬ng ph¶i tr¶ cho nh©n viªn qu¶n lý vµ phôc vô s¶n xuÊt ë ph©n x­ëng (®éi) s¶n xuÊt) Nî TK 641 (6411) (TiÒn l­¬ng cho nh©n viªn b¸n hµng) ... Cã TK 334- Tæng sè tiÒn ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn hang th¸ng. *.TiÒn th­ëng ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn: Nî TK 431(4311) (Th­ëng thi ®ua tõ quü khen th­ëng) Nî TK 622,627,641,642... (PhÇn tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh) Cã TK 334 (Tæng sè tiÒn th­ëng ph¶i tr¶) *.TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ hµng th¸ng: Nî TK 622,627,641,642... (PhÇn tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh) Nî TK 334 (PhÇn trõ vµo thu nhËp cña ng­êi lao ®éng ) Cã Tk 338 (3382, 3383, 3384) (Theo tæng c¸c kho¶n kinh phÝ trªn ph¶i trÝch lËp theo chÕ ®é). *.B¶o hiÓm x· héi ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn: Tr­êng hîp doanh nghiÖp nép toµn bé c¸c kho¶n BHXH lªn cÊp trªn, doanh nghiÖp cã thÓ chi hé (øng hé) cho c«ng nh©n viªn vµ thanh to¸n khi nép c¸c kho¶n kinh phi nµy ®èi víi c¬ quan qu¶n lý, kÕ to¸n ghi: Nî TK 138(1388) –Ph¶i thu kh¸c Cã TK 334 *.C¸c kho¶n khÊu trõ vµo thu nhËp cña CNV, kÕ to¸n ghi: Nî TK 334 (Tæng sè c¸c kho¶n khÊu trõ ) Cã TK 333(3334) (ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ) Cã 141, 138.... *. Thanh to¸n tiÒn l­¬ng, tiÒn c«ng, BHXH cho c«ng nh©n viªn: Nî TK 334 Cã TK 111,112 *.ChuyÓn tiÒn nép BHXH, BHYT, KPC§: Nî TK 338-Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c. Cã TK 111 *.Chi tiªu chi phÝ c«ng ®oµn ®Ó l¹i cho doanh nghiÖp: Nî TK 338(3382) Cã TK 111,112 *.§Õn hÕt kú tr¶ l­¬ng cßn cã c«ng nh©n ch­a ®­îc lÜnh, kÕ to¸n chuyÓn l­¬ng ch­a lÜnh thµnh c¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c. Nî TK 334 Cã TK 338 (3382) *.NÕu doanh nghiÖp thùc hiÖn trÝch tr­íc tiÒn l­¬ng nghØ phÐp cña c«ng nh©n s¶n xuÊt, kÕ to¸n ghi: Nî TK 622-Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp. Cã TK 335-Chi phÝ ph¶i tr¶. Thùc tÕ khi tr¶ l­¬ng nghØ phÐp, kÕ to¸n ghi: Nî TK 335 Cã TK 334. Tr×nh tù kÕ to¸n trªn ®­îc kh¸i qu¸t qua c¸c s¬ ®å sau: a/ S¬ ®å kÕ to¸n thanh to¸n víi CNV : TK 141,138 TK334 _Ph¶i tr¶ CNV TK 154,241,335 338,333 627,642 C¸c kho¶n khÊu trõ vµo l­¬ng tiÒn l­¬ng,tiÒn c«ng, Phô cÊp +T¹m øng chi kh«ng hÕt tiÒn ¨n ca ph¶i tr¶ CNV + Thu båi th­êng vËt ch¸t theo quyÕt ®Þnh xö lý +BHXH, BHYT, KPC§ TK 111 TK 415 (4158) øng vµ thanh to¸n l­¬ng TiÒn th­ëng ph¶i tr¶ CNV vµ c¸c kho¶n kh¸c cho CNV TK512 TK 338(3383) (Chi tiÕt DTNB) BHXH ph¶i tr¶ cho CNV Chi tr¶ cho CNV b»ng S¶n phÈm, Hµng ho¸ TK33311 ThuÕ GTGT ®Çu ra b/ S¬ ®å kÕ to¸n trÝch nép vµ thanh to¸n BHXH: b1. S¬ ®å sè 02. S¬ ®å kÕ to¸n trÝch nép BHXH: TK 111,112 TK 338(3383) - BHXH TK 627, 641, 642 Nép 20% BHXH TÝnh, trÝch 15% BHXH cho c¬ quan BHXH vµo CP SXKD TK 334 5% BHXH khÊu trõ vµo l­¬ng CNV b.2/S¬ ®å sè 03. S¬ ®å kÕ to¸n thanh to¸n BHXH : TK 111 TK 334 TK 138(1381) TK 111, 112 Khi ®­îc c¬ quan BHXH thanh to¸n Khi chi tr¶ BHXH ph¶i tr¶ cho Sè BHXH ®· chi BHXH cho CNV CNV tr¶ cho CNV C/ KÕ to¸n kinh phÝ c«ng ®oµn : S¬ ®å sè 04. S¬ ®å kÕ to¸n trÝch nép vµ chi tiªu KPC§: TK 111,112,334 ... TK 338(3382) KPC§ TK 627, 641, 642 TrÝch 2% vµo CPSXKD - Nép KPC§ - Chi tiªu KPC§ TK 334 KPC§ ph¶i thu trõ vµo l­¬ng CNV ( nÕu cã ) TK 111,112 -KPC§ thu trùc tiÕp cña CNV -KPC§ ®­îc cÊp ®Ó chi tiªu d/KÕ to¸n trÝch vµ thanh to¸n BHYT : S¬ ®å sè 05. S¬ ®å kÕ to¸n trÝch vµ thanh to¸n BHYT: TK 111,112 TK338 (3384) BHYT TK 154,642... TrÝch 2% BHYT Khi mua thÎ BHYT vµo CPSXKD cho CNV TK 334 KhÊu trõ 1 % BHYT vµo l­¬ng cña CNV Ch­¬ng II C¸ch x©y dùng kÕ to¸n TiÒn l­¬ng thùc hiÖn 6 th¸ng ®Çu n¨m 2006 c«ng ty VËn t¶I BiÓn III I/ Ph­¬ng ¸n lao ®éng n¨m 2006 Tæng sè lao ®éng : 997 ng­êi 1. Lao ®éng s¶n xuÊt chÝnh : 839 ng­êi a. Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i : 440 ng­êi b. Lao ®éng phôc vô, phô trî vµ qu¶n lý : 120 ng­êi c. Lao ®éng dù tr÷ : 241 ng­êi d. XÝ nghiÖp DÞch vô vËn t¶i : 18 ng­êi e. §éi söa ch÷a ph­¬ng tiÖn : 20 ng­êi 2. Lao ®éng s¶n xuÊt kh¸c : 158 ng­êi a. ThuyÒn viªn ®i lao ®éng hîp ®ång cho c¬ quan kh¸c : 65 ng­êi b. Ban dÞch vô B·i Container Chïa VÏ : 07 ng­êi c. Lao ®éng xÕp dì lµm thuª tai b·i Container Chïa VÏ : 71 ng­êi d. Lao ®éng kiÓm ®Õm lµm thuª tai b·i Container Chïa VÏ : 15 ng­êi II/c¸ch x©y dùng quü l­¬ng kÕ ho¹ch n¨m 2006 1.Nguån h×nh thµnh - C¨n cø vµo NghÞ ®Þnh 206/2004/ N§ - CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l­¬ng vµ thu nhËp trong c¸c C«ng ty Nhµ n­íc. - Thùc hiÖn th«ng t­ sè 07/2005/TT-BL§TBXH ngµy 05/01/2005 cña Bé lao ®éng th­¬ng binh vµ X· héi H­íng dÉn thùc hiÖn NghÞ ®Þnh 206/2004/N§-CP cña ChÝnh phñ quy ®Þnh qu¶n lý lao ®éng, tiÒn l­¬ng vµ thu nhËp trong c¸c c«ng ty Nhµ n­íc. - Thùc hiÖn c«ng v¨n sè: 250/CV-TCTL ngµy 07/03/2005 Tæng c«ng ty Hµng H¶i ViÖt Nam vÒ viÖc "X©y dùng kÕ ho¹ch sö dông lao ®éng vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng n¨m 2005". - C¨n cø tê tr×nh sè: 228/ T.Tr-§ML§ ngµy 12 th¸ng 04 n¨m 2006 vÒ viÖc tr×nh Tæng c«ng ty Hµng H¶i ViÖt Nam duyÖt ®Þnh møc hao phÝ lao ®éng tæng hîp. - C¨n c­ vµo ®Æc ®iÓm vµ quy tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ, ®ång thêi ®Ó chi tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng ®¹t hiÖu qu¶, s¸t víi thùc tÕ thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh. C«ng ty VËn t¶i biÓn III chän chØ tiªu n¨m kÕ ho¹ch lµ Tæng doanh thu ®èi víi s¶n xuÊt chÝnh vµ s¶n xuÊt kh¸c ®Ó x©y dùng ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng. III/X¸c ®Þnh quü tiÒn l­¬ng kÕ ho¹ch 6 th¸ng ®Çu n¨m 2006. Quü tiÒn l­¬ng cña C«ng ty VËn t¶i biÓn III ®­îc x¸c ®Þnh ë hai bé phËn: - S¶n xuÊt chÝnh - S¶n xuÊt phô 1. S¶n xuÊt chÝnh Quü tiÒn l­¬ng kÕ ho¹ch cña s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh n¨m 2006 ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: = [L§B1 x TLminCT1 x (Hcb + Hpc) + V®t] x 12 th¸ng + Vttl® Trong ®ã: - : Quü l­¬ng kÕ ho¹ch n¨m 2006 cña s¶n xuÊt chÝnh (®) - L§B1 : Lao ®éng ®Þnh biªn cña s¶n xuÊt chÝnh (ng­êi) - TLminCT1 : Møc l­¬ng tèi thiÓu cña c«ng ty lùa chän ®Ó x©y dùng quü l­¬ng s¶n xuÊt chÝnh(®) - Hcb : HÖ sè l­¬ng cÊp bËc c«ng viÖc b×nh qu©n cña s¶n xuÊt chÝnh - Hpc : HÖ sè c¸c kho¶n phô cÊp b×nh qu©n cña s¶n xuÊt chÝnh - V®t : TiÒn l­¬ng cña c¸n bé chuyªn tr¸ch ®oµn thÓ phÇn chªnh lÖch tÝnh theo møc l­¬ng tèi thiÓu cña c«ng ty lùa chän vµ tiÒn l­¬ng do tæ chøc ®oµn thÓ tr¶ (®) - Vttl® : TiÒn l­¬ng tÝnh thªm khi lµm viÖc ban ®ªm (®) a. Lao ®éng ®Þnh biªn C¨n cø vµo ®Þnh møc lao ®éng tæng hîp cña ®¬n vÞ s¶n phÈm ta tÝnh lao ®éng ®Þnh biªn cho s¶n xuÊt chÝnh: L§B1 = (ng­êi) Trong ®ã: - L§B1 : Tæng lao ®éng ®Þnh biªn trong s¶n xuÊt chÝnh ( ng­êi) - Tsp : Møc hao phÝ lao ®éng tæng hîp cho ®¬n vÞ s¶n

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc32019.doc
Tài liệu liên quan