Luận văn Hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp thương mại - Công ty thương mại Hà Nội

MỤC LỤC

Lời mở đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Chương I: Lý luận chung về kế toán KQKD & phân

phối lợi nhuận trong DNTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

I. Kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại . . . . . . . . 3

1. Vai trò của kết quả kinh doanh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2. Nội dung KQKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

2.2. Kết quả hoạt động tài chính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

2.3. Kết quả hoạt động bất thường . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh . . . . . . . . . . . . . . . 8

3.1. Ảnh hưởng của doanh thu bán hàng đến KQKD . . . . . . . . . . . . .8

3.2. Ảnh hưởng của giá vốn hàng bán đến KQKD . . . . . . . . . . . . . . . 9

3.3. Ảnh hưởng của chi phí bán hàng đến KQKD . . . . . . . . . . . . . . .10

3.3.1. Chi phí bán hàng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

3.3.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

4. Các biện pháp nâng cao KQKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

4.1. Nâng cao doanh thu bán hàng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

4.2. Tiết kiệm chi phí kinh doanh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

II. Nội dung và nguyên tắc phân phối lợi nhuận . . . . . . . . . . . . . 13

1. Nội dung việc thực hiện phân phối lợi nhuận . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2. Nguyên tắc phân phối lợi nhuận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

III. Phương pháp kế toán xác định KQKD và phân phối lợi

nhuận theo chế độ kế toán hiện hành . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1. Chứng từ sử dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2. Tài khoản sử dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

3. Trình tự kế toán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

3.1. Trình tự kế toán xác định KQKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

3.2. Trình tự kế toán phân phối lợi nhuận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

4. Sổ sách sử dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

IV. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ kế toán xác định KQKD

và phân phối lợi nhuận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

1. Yêu cầu quản lý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1.1. Yêu cầu quản lý KQKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

1.2. Yêu cầu quản lý phân phối lợi nhuận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

2. Nhiệm vụ kế toán KQKD & phân phối lợi nhuận . . . . . . . . . . .24

V.Ý nghĩa của việc hoàn thiện quá trình hạch toán kế toán KQKD và phân phối lợi nhuận trong DNTM . . . . . . . . . . . . . . 25

1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện kế toán KQKD và phân phối lợi nhuận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2. Nội dung hoàn thiện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.1. Hoàn thiện công tác hạch toán ban đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

2.2. Vận dụng hợp lý hệ thống tài khoản kế toán . . . . . . . . . . . . . . 27

2.3. Hoàn thiện về sổ sách kế toán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.4. Hoàn thiện việc lập báo cáo tài chính . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3. ý nghĩa của việc hoàn thiện kế toán KQKD và phân phối lợi nhuận trong DNTM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Chương II: Tình hình thực tế công tác kế toán xác định KQKD và phân phối lợi nhuận tại công ty Thương Mại Hà Nội . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

I/ Giới thiệu tổng quan về công ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

1. Đặc điểm tình hình sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý của công ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

1.1. Quá trình hình thành và phát triển . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

2. Tổ chức công tác kế toán của công ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty . . . . . . . . . . . . . 37

2.2. Hệ thống sổ sách, báo cáo mà công ty đang sử dụng . . . . . . . . .39

II. Tình hình kế toán KQKD và phân phối lợi nhuận tại công ty Thương Mại Hà Nội . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

1. Kế toán KQKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

1.1. Nội dung và phương pháp xác định KQKD tại công ty . . . . . . .40

1.2. Kế toán xác định KQKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

1.2.1. Hạch toán ban đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43

1.2.2. Tài khoản sử dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

1.2.3. Trình tự kế toán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

1.2.4. Sổ sách sử dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

2. Kế toán phân phối lợi nhuận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

2.1. Nội dung phân phối lợi nhuận ở công ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

2.2. Phương pháp kế toán phân phối lợi nhuận . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

2.2.1. Hạch toán ban đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

2.2.2. Tài khoản sử dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

2.2.3. Trình tự kế toán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61

2.2.4. Sổ sách sử dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Chương III: Phương hướng hoàn thiện kế toán xác định KQKD và phân phối lợi nhuận ở công ty Thương Mại Hà Nội . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

I. Nhận xét về công tác kế toán xác định KQKD và phân phối lợi nhuận ở công ty Thương Mại Hà Nội . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

1. Nhận xét chung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

2. Nhận xét về kế toán xác định KQKD và phân phối lợi nhuận ở công ty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68

2.1. Nhận xét về kế toán KQKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

2.2. Nhận xét về kế toán phân phối lợi nhuận . . . . . . . . . . . . . . . . . .70

II. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hạch toán xác định KQKD và phân phối lợi nhuận ở công ty Thương Mại Hà Nội . .70

1. Hoàn thiện hạch toán ban đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71

2. Hoàn thiện việc vận dụng hệ thống tài khoản vào kế toán kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại công ty . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

3. Hoàn thiện hệ thống sổ sách . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75

Kết luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

doc77 trang | Chia sẻ: leddyking34 | Ngày: 17/06/2013 | Lượt xem: 1590 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp thương mại - Công ty thương mại Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận trong Doanh nghiệp thương mại - Công ty Thương Mại Hà Nội.DOC
Tài liệu liên quan