Luận văn Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TUYỂN DỤNG

NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP 3

1.1.KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP 3

1.1.1.Khái niệm 3

1.1.2. Tầm quan trọng của tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp 5

1.1.3.Mối quan hệ giữa tuyển dụng nhân sự và các nội dung khác của quản trị

nhân sự. 7

1.2. CÁC NGUỒN TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP 8

1.2.1. Nguồn tuyển bên trong doanh nghiệp 8

1.2.2. Nguồn tuyển bên ngoài doanh nghiệp 10

1.3. QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP 15

1.3.1. Định danh công việc cần tuyển dụng 16

1.3.2. Thông báo tuyển dụng. 18

1.3.3. Thu thập và xử lý hồ sơ 19

1.3.4. Tổ chức thi tuyển 20

1.3.5. Đánh giá các ứng cử viên 22

1.3.6. Ra quyết định tuyển dụng 23

1.3.7. Hội nhập nhân viên mới 24

1.4. NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ 25

1.4.1. Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp 25

1.4.2. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp 27

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI

CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DETECH. 30

2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DETECH. 30

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 30

2.1.2. Chức năng và nhiệm vụ 32

2.1.3. Tình hình tổ chức bộ máy quản lý của công ty 33

2.1.4. Một số đặc điểm kinh doanh của công ty 36

2.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG

LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN QUA (2003 – 2005) 39

2.2.1. Phân tích kết quả kinh doanh của công ty trong ba năm qua 39

2.2.2. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng lao động của công ty trong thời

gian qua 42

2.3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY

TRONG THỜI GIAN QUA 51

2.3.1. Kết quả tuyển dụng nhân sự của công ty trong thời gian qua 51

2.3.2. Đánh giá về công tác tuyển dụng nhân sự của công ty thông qua nguồn

tuyển dụng 54

2.3.3. . Đánh giá về công tác tuyển dụng nhân sự của công ty thông qua quy

trình tuyển dụng 56

2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY

CỔ PHẦN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DETECH 61

2.4.1. Những ưu điểm 61

2.4.2. Nhược điểm và nguyên nhân tồn tại trong công tác tuyển dụng nhân

sự tại công ty 62

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DETECH 64

3.1. PHƯƠNG HƯỚNG KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CỦA

CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 64

3.1.1. Phương hướng kinh doanh 64

3.1.2. Kế hoạch tuyển dụng nhân sự của công ty trong thời gian tới 66

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG

NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ DETECH 69

3.2.1. Các giải pháp chủ yếu 70

3.2.2. Các giải pháp khác 83

3.3. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 84

KẾT LUẬN 86

TÀI LIỆU THAM KHẢO 87

 

doc91 trang | Chia sẻ: maiphuongdc | Ngày: 06/08/2013 | Lượt xem: 6717 | Lượt tải: 147download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần hỗ trợ phát triển công nghệ Detech.doc
Tài liệu liên quan