Luận văn Nghiên cứu biện pháp xử lý ô nhiễm nước thải làng nghề sản xuất giấy Đống cao, Bắc Ninh

MỤC LỤC

MỞ ĐÀU. 7

Chuvng 1 - TỎNG QUAN TÀI LIỆU 4

1.1. Khái niệm nước thài và các chi tiêu nưức thải 4

1.1.1. Khải niệm nước thải - 4

1.1.2. Các chi tiêu nước thãi: 4

1.2. Các phưong pháp xử lý nước thãi 6

1.2.1. Phuong pháp xử tỷ cơ học 6

1.2.2. Phương pháp hóa học 6

1.2.3. Phương pháp hóa lý. 7

1.2.4. Phương pháp sinh học 8

1.2.4.1. Phương pháp xứ h) hiếu khi (aerobic) 10

1.2.4.2. Phương pháp thiêu khi (anoxic) 15

1.2.4.3. Phương pháp kỵ khi (anaerobic) . 15

1.3. .Một số công trinh xừ lý nước thái hãng phương pháp sinh học: 20

1.3.1. Xửlý nước thái bẵng phương pháp sinh học trong diều kiện tự nhiên.-20

1.3.2. Xử lý nước thái bồng phương pháp sinh học trong diều kiện

nhân tạo 21

1.3.2. /. Xứ lý hiểu khi 21

1.3.2.2. Xữ tý nước thái bằng phương pháp sinh học kỵ khi 25

1.3.2.3. So sánh phương pháp xử lỹ hiểu khí và ky khí 26

1.4. Tình hình sán xuat pay ờ Việt Nam và ừ làng nghè tại Bắc Ninh .27

1.4.1. Tình hình sàn xuất giấy ở I lệt Xam . 27

1.4.2. Tinh hình sàn xu ắt là xừ lý ô nhiễm môi trường ớ làng nghề sân

xu at giày Dong Cao, Phong Khê, Bắc Xinh 30

1.4.3. Một sồ phương pháp xứ lý nước thãi cõng nghiệp giầy 33

1.4.3.1. Thành phần tinh chắt nước thái sán xuất giấy 33

1.4.3.2. Các phương pháp xừ lý nước thái ngành công nghiệp giấy 34

Chương 2 - ĐỔI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIỀN CƯU 37

2.1. Man . - 37

2.2. Hóa chất và thiết bị dùng trong nghiên cứu 37

2'2.1 Doa chat .

2.2.2. Thiết bị dùng trong nghiên cứu 37

2.3. Môi trường 37

2.3.1. Môi trường phân lập và nuôi cay 1'SK 37

2.3.2. Môi trường lên men dịch thề (g/1) 39

2.4. Phương pháp nghiên cứu 39

2.4.1. Phương pháp lay mầu và báo quán 39

2.4.2. Phương pháp phán lập l

 

pdf125 trang | Chia sẻ: mimhthuy20 | Ngày: 24/09/2020 | Lượt xem: 77 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Nghiên cứu biện pháp xử lý ô nhiễm nước thải làng nghề sản xuất giấy Đống cao, Bắc Ninh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluanvanthacsi_chuaphanloai_364_7113_1870232.pdf
Tài liệu liên quan