Luận văn Quản lý bệnh nhân trong bệnh viện

MỤC LỤC

Lời mở đầu

Đặt vấn đề

1. Lí do chọn đề tài

2. Lựa chọn ngôn ngữ lập trình

Chương I. Đặc tả bài toán quản lý bệnh nhân trong bệnh viện

I. Đặc tả bài toán

1. Tổ chức hệ thống

2. Những yêu cầu cần giải quyết

II. Một số biểu mẫu

III. Đánh giá hệ thống

IV. Tổng kết

V. Một số yêu cầu về hệ thống mới

ChươngII Phân tích và thiết kế hệ thống

I. Phân tích và thiết kế hệ thống

1. Lựa chọn hướng phân tích

2. Phân tích hệ thống cũ

3. Thiết kế hệ thống mới

4. Sơ đồ phân cấp chức năng

5. Biểu đồ luồng dữ liệu

6. Mô hình thực thể và các thuộc tính

7. Mô hình dữ liệu quan hệ

8. Thiết kế các bảng dữ liệu

ChươngIII Thiết kế giao diện chương trình và chức năng

I. Thiết kế giao diện tổng quát

1. Sơ đồ bố trí các chức năng

II. Thiết kế giao diện và các chức năng

1. Nhập cán bộ

2. Nhập thông tin bệnh nhân

3. Đơn thuốc

4. Hồ sơ bệnh án

5. Theo dõi bệnh nhân

Kết luận

Tài liệu tham khảo

Mục lục

 

doc52 trang | Chia sẻ: lethao | Ngày: 05/04/2013 | Lượt xem: 1403 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Quản lý bệnh nhân trong bệnh viện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh cña nhµ n­íc. BÖnh nh©n cã b¶o hiÓm y tÕ nh­ng ®Õn ®Ó ®iÒu trÞ nh÷ng bÖnh hay sö dông dÞch vô n»m ngoµi quy ®Þnh cña Bé y tÕ th× khi xuÊt viÖn bÖnh nh©n thanh to¸n toµn bé chi phÝ cho qu¸ tr×nh ®iÒu trÞ nµy. - Trong qu¸ tr×nh ®iÒu trÞ, nÕu cã bÖnh nh©n trèn viÖn, kh«ng thanh to¸n viÖn phÝ. BÖnh viÖn l­u l¹i tÊt c¶ c¸c th«ng tin vÒ bÖnh nh©n trèn viÖn. NÕu sau khi ch÷a trÞ ba ngµy mµ bÖnh nh©n kh«ng ®ãng t¹m øng tiÒn viÖn phÝ (hay tiÒn t¹m øng viÖn phÝ tr­íc ®ã ®· hÕt), th× khoa (phßng) n¬i ®iÒu trÞ bÖnh nh©n tr×nh ban l·nh ®¹o biÕt ®Ó xem xÐt gi¶i quyÕt. - Theo chu kú hµng th¸ng bÖnh viÖn thanh to¸n viÖn phÝ cña bÖnh nh©n cã b¶o hiÓm y tÕ víi b¶o hiÓm y tÕ. 2. Nh÷ng yªu cÇu cÇn gi¶i quyÕt - BÖnh nh©n cã nh÷ng yªu cÇu sau: + Tæng chi phÝ trong thêi gian ®iÒu trÞ t¹i bÖnh viÖn. + Tæng sè tiÒn ®· ®ãng. + CÇn biÕt chi tiÕt c¸c kho¶n ph¶i ®ãng. - C¸c b¸c sÜ cÇn biÕt nh÷ng th«ng tin sau: + CÇn biÕt râ diÔn biÕn bÖnh cña bÖnh nh©n mµ m×nh ®ang ®iÒu trÞ. + CÇn t×m kiÕm mét sè tr­êng hîp t­¬ng tù ®Ó t×m lÊy mét sè gi¶i ph¸p ch÷a trÞ h÷u hiÖu nhÊt. + CÇn thèng kª bÖnh nh©n theo tõng bÖnh ®Ó ®­a ra mét sè ph­¬ng ¸n ho¹t ®éng dù phßng mét sè bÖnh theo tõng khu vùc. . . - Ng­êi nhµ bÖnh nh©n cÇn biÕt + BiÕt ®­îc diÔn biÕn chÝnh x¸c bÖnh cña ng­êi nhµ m×nh (cã mét sè tr­êng hîp b¸c sÜ kh«ng thÓ nãi trùc tiÕp víi bÖnh nh©n ®­îc nªn ph¶i nãi víi ng­êi nhµ bÖnh nh©n) - §èi víi nh©n viªn tµi chÝnh cña bÖnh viÖn + Tæng sè tiÒn t¹m øng mµ bÖnh nh©n ®· ®ãng vµ ch­a ®ãng (cßn l¹i lµ bao nhiªu). + Tæng sè bÖnh nh©n ®iÒu trÞ trong th¸ng cã b¶o hiÓm y tÕ, vµ tæng chi phÝ cña nh÷ng bÖnh nh©n nµy ®Ó thanh to¸n víi b¶o hiÓm y tÕ. II. MỘT SỐ BIỂU MẪU BiÓu mÉu 1: SỞ Y TẾ Số: …… BÖNH VIÖn HN®K BẢNG KÊ THANH TOÁN VIỆN PHÍ NGhÖ AN Khoa:………………………Số hồ sơ:……………………………………... Họ và tên bệnh nhân:……………………………Tuổi:……………………. Nơi công tác hay quê quán:………………………………………………… Căn bệnh:…………………………………………………………………… Đối tượng: NạpVF  BHYT  (Đánh dấu vào một trong các ô) Ngày vào:…. /……/200……Ngày ra:……/……/200… Số ngày ĐT:……… A - PHẦN NỘP TRƯỚC TT Ngày tháng nộp Số hóa đơn Thành tiền Người thu tiền ký Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5 Tổng cộng B - PHẦN THANH TOÁN THỰC TẾ I. Tiền khám:…………………………………………………………… II. TỔNG CỘNG TIỀN NGÀY GIƯỜNG TT Các loại ngày điều trị Số ngày Đơn giá Thành tiền Ghi chú 1 Ngày điều trị loại A 2 Ngày điều trị loại B1 3 Ngày điều trị loại B2 4 Ngày điều trị loại B3 5 Ngày điều trị loại C1 6 Ngày điều trị loại C2 7 Ngày điều trị loại C3 8 Ngày điều trị loại C4 Tổng cộng: C - TỔNG CỘNG TIỀN XÉT NGHIỆM TT Tên dịch vụ kỹ thuật TS tiền Đã thu Chưa thu Số lượng Thành tiền Số lượng Thành tiền 1 2 3 2 Biểu mẫu 2: BỆNH VIỆN HN ĐA KHOA NGHỆ AN PHIẾU THÔNG BÁO THUỐC HÀNG NGÀY Khoa:…… Họ và tên bệnh nhân:……………………………………Tuổi:…………….. Số hồ sơ:………Số buồng:…………Số giường:…………………………… Chẩn đoán:……………………………………………………………. . . . . . TT TÊN THUỐC HÀM LƯỢNG Đơn vị Ngày sử dụng thuốc Chỉ định 1 2 3 Nhóm ĐDV thực hiện 3. Biểu mẫu 3: SỞ Y TẾ CỘNG HÒA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỆNH VIỆN HNĐK NGHỆ AN Độc lập-Tự do-Hạnh phúc …………*………… …………*………… Khoa:…………………………………………………………… GIẤY RA VIỆN Họ tên người bệnh:…………………………………. Tuổi:…………Nam/Nữ Dân tộc:………………………Nghề nghiệp:………………………………… BHYT:giá trị từ:……/………/………đến:……/………/………Số:……… Địa chỉ:……………………………………………………………………… Vào viện lúc:…giờ…. . phút, ngày. . …tháng…. . . năm 200…. . Số hồ sơ:……… Ra viện lúc:. . giờ. . …. phút, ngày. . . …. tháng…. . . …năm 200………………… Chẩn đoán:……………………………………………………………. ……… Phương pháp điều trị:………………………………………………………… Lời dặn của thầy thuốc:…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngày……tháng……năm 200…… TRƯỞNG KHOA ĐIỀU TRỊ 4. Biểu mẫu 4: SỞ Y TẾ TỜ ĐIỀU TRỊ Số vào viện:…. . BỆNH VIỆN HNĐK NGHỆ AN Họ và tên người bệnh:…………………Tuổi:………………. Nam/Nữ:…. . . Số giường:…………. Buồng:……………………Khoa:………………. . . …… Chẩn đoán:…………………………………………………………………… Ngày, giờ DIỄN BIẾN BỆNH Y LỆNH Chế độ ăn 5. Biểu mẫu 5: Së y tÕ nghÖ an MÉu sè: 20/BV/98 BÖNH VIÖN hn®k NGHÖ AN sè vµo viÖn: KHOA: X quang PHIÕU chiÕu chôp X Quang Hä vµ tªn bÖnh nh©n………………………… Tuæi………..Giíi tÝnh……. §Þa chØ thêng chó:……………………………….Sè thÎ BHYT Sè giêng:……………Buång…........................Khoa…………………….. ChuÈn ®o¸n:………………………………………………………………. Yªu cÇu chiÕu chôp: ……………………………………………………… KÕt qu¶ chiÕu chôp Ngµy…….th¸ng…….. n¨m 20006 Ngµy…th¸ng …n¨m 20006 B¸c sü ®iÒu trÞ Khoa chuÈn ®o¸n h×nh ¶nh III. §¸nh gi¸ vÒ hÖ thèng HÖ thèng qu¶n lý bÖnh nh©n cña bÖnh viÖn nµy ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c, quy tr×nh chung cña nhµ n­íc. ViÖc l­u tr÷ vµ xö lý th«ng tin ®­îc thùc hiÖn theo c¸ch lµm thñ c«ng. Khi xö lý th«ng tin ng¾n vµ chung nhÊt ®­îc l­u vµo c¸c biÓu mÉu riªng theo nhãm. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng c«ng viÖc lµm theo thñ c«ng th× bÖnh viÖn ®ã còng sö dông thªm m¸y tÝnh nh­ng ch­a chñ yÕu, do ®ã cã mét sè ­u vµ nh­îc ®iÓm sau: - VÒ ­u ®iÓm: C¬ cÊu ®éi ngò y tÕ, b¸c sü, c¸n bé kh¸ ®Çy ®ñ do ®ã c«ng viÖc ®­îc ph©n chia mét c¸ch râ rµng vµ lµm theo ®óng nguyªn t¾c cña nhµ n­íc quy ®Þnh. - VÒ nh­îc ®iÓm: C«ng viÖc lµm thñ tôc cho mét bÖnh nh©n tõ lóc b¾t ®Çu vµo kh¸m cho ®Õn khi ph¶i vµo nhËp viÖn còng lµ vÊn ®Ò lín, c¸c y b¸c sü th­êng mÊt kh¸ nhiÒu thêi gian cho viÖc ghi l¹i c¸c th«ng tin vÒ c¸c bÖnh nh©n, ®ång thêi cø sau ba ngµy phßng tµi chÝnh ph¶i tÝnh tæng sè tiÒn bÖnh nh©n ph¶i ®ãng, liÖt kª chi tiÕt c¸c kho¶n ph¶i ®ãng ®Ó bÖnh nh©n thanh to¸n, nªn rÊt mÊt nhiÒu thêi gian do thùc hiÖn b»ng thñ c«ng. ViÖc t×m kiÕm th«ng tin cho mét bÖnh nh©n lµ v« cïng khã kh¨n. NÕu muèn t×m thÊy th× ph¶i ghi l¹i c¸c th«ng tin liªn quan nh­ hä tªn, quª qu¸n, ngµy sinh. . . ®ã lµ ch­a kÓ gi¸m ®èc bÖnh viÖn muèn xem tæng sè bÖnh nh©n theo tæng sè bÖnh ®Ó ®­a ra mét sè ph­¬ng ¸n ho¹t ®éng dù phßng mét sè bÖnh theo tõng khu vùc. . . . ViÖc söa ®æi th«ng tin khã kh¨n, l­u th«ng tin chËm. Nh÷ng viÖc lµm nµy cã ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn c«ng viÖc kh¸m ch÷a bÖnh cña bÖnh viÖn. §Æc biÖt trong thêi ®¹i hiÖn nay khoa häc c«ng nghÖ ph¸t triÓn, ®êi sèng nh©n d©n ®­îc n©ng cao, søc khoÎ cña con ng­êi ®­îc quan t©m hµng ®Çu, nhu cÇu kh¸m ch÷a bÖnh cña nh©n d©n ngµy mét lín. V× vËy yªu cÇu c¸c bÖnh viÖn ph¶i hÕt søc linh ®éng nh¹y bÐn trong viÖc ¸p dông khoa häc kü thuËt míi, ®­a m¸y tÝnh vµo hÖ thèng víi mét vÞ trÝ chñ ®¹o. M¸y tÝnh sÏ gióp c¸c y b¸c sü rÊt nhiÒu trong viÖc qu¶n lý bÖnh viÖn nãi chung vµ qu¶n lý bÖnh nh©n nãi riªng ®em l¹i hiÖu qña c«ng viÖc rÊt cao. - H­íng kh¾c phôc: V× nh÷ng tån t¹i nh­ trªn, t«i ®· m¹nh d¹n ®­a ra mét h×nh thøc qu¶n lý míi cã sù trî gióp cña c«ng nghÖ th«ng tin. §ã lµ sù xuÊt hiÖn cña m¸y tÝnh víi nh÷ng chøc n¨ng kÕ thõa t­¬ng tù nh­ c«ng t¸c qu¶n lý bÖnh nh©n ®· thùc hiÖn. C¸c c«ng viÖc liªn quan tíi viÖc qu¶n lý bÖnh nh©n sÏ ®­îc thùc hiÖn mét c¸ch dÔ dµng, nhanh chãng vµ chÝnh x¸c, viÖc t×m kiÕm mét bÖnh nh©n, còng nh­ viÖc thèng kª bÖnh nh©n theo nh÷ng tiªu chÝ mµ ban l·nh ®¹o bÖnh viÖn ®­a ra mét c¸ch nhanh chãng vµ hiÖu qu¶. . . IV. tæng kÕt Tõ kÕt qu¶ ®· kh¶o s¸t vµ viÖc ph©n tÝch tÝnh thiÕt thùc nµy. T«i ®· m¹nh d¹n ®­a ra mét ý t­ëng vÒ mét hÖ thèng qu¶n lý bÖnh nh©n, cã kh¶ n¨ng thay thÕ hoµn chØnh hÖ thèng mµ chóng ta ®· cã víi c¸c chøc n¨ng hoµn toµn gièng víi c«ng t¸c qu¶n lý bÖnh nh©n cña bÖnh viÖn céng thªm nh÷ng chøc n¨ng cã thÕ tiÕt kiÖm thêi gian, kh¶ n¨ng xö lý chÝnh x¸c, nhanh nh¹y vµ ®Çy hiÖu qu¶. V. Mét sè yªu cÇu vÒ hÖ thèng míi 1. Yªu cÇu vÒ phÇn mÒm - PhÇn mÒm ph¶i thiÕt kÕ ch¹y trªn m¹ng côc bé - M¸y chñ ph¶i sö dông hÖ ®iÒu hµnh Windows 98 trë lªn - C¬ së d÷ liÖu: Access 2. VÒ ng­êi sö dông - Ng­êi sö dông ph¶i cã tr×nh ®é c¬ b¶n vÒ tin häc Ch­¬ng II Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng I. Ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ hÖ thèng 1. Lùa chän h­íng ph©n tÝch Khi ph©n tÝch thiÕt kÕ hÖ thèng ta cã thÓ chän mét trong hai h­íng lµ h­íng chøc n¨ng vµ h­íng d÷ liÖu. Trong ®Ò tµi nµy t«i lùa chän ph©n tÝch theo h­íng chøc n¨ng. Víi c¸ch tiÕp cËn nµy, chøc n¨ng ®­îc lÊy lµm trôc chÝnh cña qu¸ tr×nh ph©n tÝch vµ thiÕt kÕ, tiÕn hµnh ph©n tÝch trªn xuèng cã cÊu tróc. C¸c b­íc thùc hiÖn: X©y dùng biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng X©y dùng biÓu ®å luång d÷ liÖu X©y dùng mèi quan hÖ gi÷a c¸c thùc thÓ X©y dùng m« h×nh d÷ liÖu 2. Ph©n tÝch hÖ thèng cò Víi c¸ch qu¶n lý bÖnh nh©n hoµn toµn b»ng ph­¬ng ph¸p thñ c«ng truyÒn thèng gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc l­u tr÷ vµ xö lÝ th«ng tin. Bëi vËy cÇn x©y dùng mét ch­¬ng tr×nh qu¶n lý b»ng m¸y vi tÝnh. + Yªu cÇu cña hÖ thèng qu¶n lý b»ng m¸y vi tÝnh: Qu¶n lý tèt th«ng tin vÒ bÖnh nh©n Xö lý th«ng tin chÝnh x¸c, khoa häc Ch­¬ng tr×nh dÔ sö dông, cã hiÖu qu¶ 3. ThiÕt kÕ hÖ thèng míi C¸c chøc n¨ng chÝnh cña hÖ thèng qu¶n lý bÖnh nh©n - CËp nhËt th«ng tin - Xö lý th«ng tin - Thèng kª – in Ên * CËp nhËt th«ng tin + CËp nhËt hå s¬ c¸n bé + CËp nhËt chuyªn m«n + CËp nhËt chøc vô +CËp nhËt hå s¬ bÖnh nh©n + CËp nhËt tØnh - huyÖn - x· + CËp nhËt khoa - phßng kh¸m + CËp nhËt thuèc + CËp nhËt dÞch vô + CËp nhËt vËt t­ y tÕ + CËp nhËt bÖnh +CËp nhËt phßng - gi­êng bÖnh * Xö lý th«ng tin + LËp phiÕu kh¸m + LËp ®¬n thuèc + LËp hå s¬ nhËp viÖn + LËp hå s¬ bÖnh ¸n + LËp phiÕu t¹m øng + LËp phiÕu sö dông dÞch vô + LËp giÊy xuÊt viÖn Thèng kª – In Ên + Thèng kª + In phiÕu kh¸m + In ®¬n thuèc + In phiÕu dÞch vô + In giÊy nhËp viÖn + In phiÕu thanh to¸n + In phiÕu xuÊt viÖn BiÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng Lµ mét lo¹i biÓu ®å diÔn t¶ sù ph©n r· dÇn dÇn c¸c chøc n¨ng tõ ®¹i thÓ ®Õn chi tiÕt. Mçi nót trong biÓu ®å lµ mét chøc n¨ng, vµ quan hÖ duy nhÊt gi÷a c¸c chøc n¨ng, diÔn t¶ bëi c¸c cung nèi liÒn c¸c nót, lµ quan hÖ bao hµm. nh­ vËy biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng t¹o thµnh mét cÊu tróc c©y. Sau khi t×m hiÓu vµ ph©n tÝch hÖ thèng qu¶n lý bÖnh nh©n trong bÖnh viÖn h÷u nghÞ ®a khoa tØnh NghÖ An, biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng cña hÖ thèng ®­îc tr×nh bµy theo c¸c møc cô thÓ nh­ sau: Qu¶n lý bÖnh nh©n m Xö lý th«ng tin CËp nhËt HS CB CËp nhËt chøc vô CËp nhËt CM LËp hå s¬ bÖnh ¸n LËp phiÕu kh¸m LËp hå s¬ nhËp viÖn Thèng kª Thèng kª – In Ên In phiÕu kh¸m In ®¬n thuèc In giÊy nhËp viÖn CËp nhËt HS BN In phiÕu dÞch vô CËp nhËt T-H-X CËp nhËt bÖnh CËp nhËt thuèc CËp nhËt P – GB CËp nhËt dÞch vô CËp nhËt vËt t­ y tÕ CËp nhËt K– PK kh¸m LËp ®¬n thuèc LËp phiÕu t¹m øng LËp phiÕu SDDV LËp giấy xuÊt viÖn CËp nhËt th«ng tin In phiÕu thanh to¸n In phiÕu xuÊt viÖn S¬ ®å ph©n cÊp chøc n¨ng (Chó gi¶i: CB: Hå s¬ c¸n bé CM: Chuyªm m«n HS BN: Hå s¬ bÖnh nh©n T-H-X: TØnh - huyÖn - x· P - GB: Phßng - Gi­êng bÖnh K - PK: Khoa - Phßng kh¸m SDDV: Sö dông dÞch vô DSBN: Danh s¸ch bÖnh nh©n DM: Danh môc DS CB: Danh s¸ch c¸n bach DS: Danh s¸ch) 5. BiÓu ®å luång d÷ liÖu a. Møc ng÷ c¶nh Lµ møc tæng qu¸t nhÊt ®­îc x©y dùng ë giai ®o¹n ®Çu cña qu¸ tr×nh ph©n tÝch vµ ®­îc dïng ®Ó v¹ch ra biªn giíi cña hÖ thèng còng nh­ buéc ng­êi ph©n tÝch, thiÕt kÕ ph¶i xem xÐt c¸c luång d÷ liÖu bªn ngoµi hÖ thèng, ë møc nµy ng­êi ph©n tÝch chØ cÇn x¸c ®Þnh ®­îc c¸c t¸c nh©n ngoµi cña hÖ thèng vµ coi toµn bé c¸c xö lý cña hÖ thèng lµ mét chøc n¨ng, trong biÓu ®å ch­a cã kho d÷ liÖu. Qu¶n lý bÖnh nh©n BÖnh nh©n Ban gi¸m ®èc C¸n bé bÖnh viÖn BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ng÷ c¶nh - Møc ®Ønh Dùa vµo s¬ ®å ph©n cÊp chøc n¨ng ë møc 2 ®Ó t¸ch c¸c chøc n¨ng thµnh c¸c chøc n¨ng con trªn c¬ së t«n träng 4 nguyªn t¾c sau: C¸c luång d÷ liÖu ph¶i b¶o toµn C¸c t¸c nh©n ngoµi còng ph¶i ®­îc b¶o toµn Cã thÓ xuÊt hiÖn c¸c kho d÷ liÖu Cã thÓ bæ sung c¸c luång d÷ liÖu néi bé CËp nhËt Th«ng tin Thèng kª in Ên Xö lý Th«ng tin BÖnh nh©n C¸n bé bÖnh viÖn Ban gi¸m ®èc BiÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh c. Møc d­íi ®Ønh Tõ 3 chøc n¨ng c¬ b¶n ®­îc m« t¶ ë biÓu ®å luång d÷ liÖu møc ®Ønh, ta tiÕn hµnh ph©n r· thµnh c¸c chøc n¨ng con chi tiÕt øng víi biÓu ®å ph©n cÊp chøc n¨ng thÊp nhÊt. * CËp nhËt th«ng tin NhËp HS CB Ban gi¸m ®èc BÖnh nh©n NhËp CV NhËp CM NhËp bÖnh NhËp T-H-X NhËp HSBN NhËp thuèc NhËp P-GB NhËp DV NhËp vËt t­ NhËp K - PK Ban gi¸m ®èc LËp phiÕu kh¸m C¸n bé bÖnh viÖn LËp hå s¬ nhËp viÖn LËp hå s¬ bÖnh ¸n LËp ®¬n thuèc LËp phiÕu t¹m øng LËp phiÕu SDDV LËp giÊy xuÊt viÖn BÖnh nh©n * Xö lý th«ng tin * Thèng kª theo yªu cÇu Ban Gi¸m §èc In phiÕu kh¸m C¸n bé bÖnh viÖn In giÊy nhËp viÖn In ®¬n thuèc In giÊy xuÊt viÖn Thèn kª LËp phiÕu DV In phiÕu thanh to¸n BÖnh nh©n 6. M« h×nh thùc thÓ vµ c¸c thuéc tÝnh a. ChuÈn ho¸ l­îc ®å c¬ së d÷ liÖu ChuÈn ho¸ lµ qu¸ tr×nh kh¶o s¸t c¸c danh s¸ch thuéc tÝnh vµ ¸p dông mét tËp c¸c quy t¾c ph©n tÝch vµo c¸c danh s¸ch ®ã, chuyÓn chóng thµnh mét d¹ng mµ: - Tèi thiÓu viÖc lÆp l¹i (cïng mét thuéc tÝnh cã mÆt ë nhiÒu thùc thÓ). - Tr¸nh d­ thõa (c¸c thuéc tÝnh cã gi¸ trÞ lµ kÕt qu¶ tõ tÝnh to¸n ®¬n gi¶n ®­îc thùc hiÖn trªn c¸c thuéc tÝnh kh¸c). §Ó ®¸nh gi¸ mét c¸ch cô thÓ chÊt l­îng thiÕt kÕ cña mét l­îc ®å c¬ së d÷ liÖu, t¸c gi¶ cña m« h×nh d÷ liÖu quan hÖ E.F Codd, ®· ®­a ra 3 d¹ng chuÈn (1NF, 2NF, 3NF). Ng­êi ph©n tÝch - thiÕt kÕ b¾t ®Çu víi mét danh s¸ch c¸c thuéc tÝnh dù ®Þnh ®èi víi mét kiÓu thùc thÓ, sau khi ¸p dông 3 quy t¾c chuÈn ho¸, tõ kiÓu thùc thÓ gèc, c¸c kiÓu thùc thÓ míi ®­îc x¸c ®Þnh vµ tÊt c¶ chóng ®Òu ®­îc chuÈn ho¸ hoµn toµn. Cã thÓ nãi d¹ng chuÈn thø 3 (3NF) lµ tiªu chuÈn tèi thiÓu trong viÖc thiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu. C¨n cø qu¸ tr×nh kh¶o s¸t ®· ph©n tÝch ë tr­íc, thèng kª danh s¸ch c¸c thuéc tÝnh vµ tiÕn hµnh chuÈn ho¸ nh­ sau: Ch­a chuÈn ho¸ 1NF 2NF 3NF Mã bệnh án Mã bệnh nhân Mã cán bộ Mã bệnh Mã khoa Mã phòng Mã giường Mã dịch vụ Mã vật tư Mã vị trí Mã phòng bệnh Mạch Ngày Nhiệt độ Huyết áp Cân nặng Nhịp thở Buổi Chế độ ăn Yêu cầu Diễn biến Y lệnh Giờ Tên vị trí Tên vật tư Tên phòng bệnh Giá Đơn vị Tên khoa Ghi chú Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ Bảo hiểm y tế Số thẻ Ngày cấp Ngày hết hạn Mã xã Tên xã Mã huyện Tên huyện Mã tỉnh Mã Tên tỉnh Mã cơ quan Tên cơ quan Điện thoại Địa chỉ Ngày nhập Tên bệnh Mã đơn Mã thuốc Đơn thuốc Tên đơn Loại đơn Tên thuốc Số lượng Liều dùng Tên phòng bệnh Tên giường Mã chuyên môn Tên chuyên môn Mã chức vụ Tên chức vụ Tên dịch vụ Số tiền Lần Ngày Kết quả Mã bệnh án Mã bệnh nhân Mã cán bộ Mã bệnh Mã khoa Mã đơn Mã phòng Mã giường Mã vật tư Mã vị trí Mã phòng bệnh Ngày Mạch Nhiệt độ Huyết áp Cân nặng Nhịp thở Buổi Chế độ ăn Yêu cầu Diễn biến Y lệnh Giờ Tên vị trí Tên vật tư Tên phòng bệnh Giá Đơn vị Tên khoa Ghi chú Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ Bảo hiểm y tế Số thẻ Ngày cấp Ngày hết hạn Mã xã Tên xã Mã huyện Tên huyện Mã tỉnh Mã Tên tỉnh Mã cơ quan Tên cơ quan Điện thoại Địa chỉ Ngày nhập Tên bệnh Mã thuốc Tên đơn Loại đơn Đơn thuốc Tên thuốc Số lượng đơn vị Liều dùng Chỉ định Tên phòng bệnh Tên giường Mã chuyên môn Tên chuyên môn Mã chức vụ Tên chức vụ Tên dịch vụ Số tiền Lần Ngày Kết quả Mã bệnh án Mã bệnh nhân Mã bệnh Mã khoa Mã phòng Mã giường Mã bệnh nhân Họ tên bệnh nhân NS bệnh nhân Giới tính BN Địa chỉ cụ thể Mã xã 4 Bảo hiểm y tế Mã dịch vụ Tên dịch vụ Giá Mã vật tư Tên vật tư Giá Đơn vị Mã khoa Tên khoa Ghi chú Mã bệnh án Mã bệnh nhân Mã cán bộ Mã bệnh Mã phòng Mã phòng bệnh Mã giường Tên vị trí Mã đơn Mã thuốc Mạch Nhiệt độ Huyết áp Cân nặng Nhịp thở Buổi Chế độ ăn Yêu cầu Diễn biến Y lệnh Giờ Tên phòng bệnh Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ Bảo hiểm y tế Số thẻ Ngày cấp Ngày hết hạn Mã xã Mã Tên xã Mã huyện Tên huyện Mã tỉnh Tên tỉnh Mã cơ quan Tên cơ quan Điện thoại Địa chỉ Ngày nhập Tên bệnh Đơn thuốc Tên đơn Loại đơn Tên thuốc Số lượng đơn vị Liều dùng Chỉ định Tên giường Giá Họ tên Ngày sinh Giới tính Mã chuyên môn Mã vị trí Tên vị trí Tên chuyên môn Số tiền Lần Ngày Kết quả Mã bệnh án Mã bệnh nhân Mã bệnh Mã khoa Mã phòng Mã giường Mã bệnh nhân Họ tên bệnh nhân NS bệnh nhân Giới tính BN Địa chỉ cụ thể Mã xã Bảo hiểm y tế Mã dịch vụ Tên dịch vụ Giá Mã vật tư Tên vật tư Giá Đơn vị Mã bệnh nhân Mã khoa Ngày nhập Mã khoa Tên khoa Ghi chú Mã phòng bệnh Mã giường Tên giường Giá Mã bệnh nhân Ngày Mạch Nhiệt độ Huyết áp Cân nặng Nhịp thở Buổi Mã bệnh nhân Mã dịch vụ Ngày Yêu cầu Kết quả Mã bệnh nhân Ngày Chế độ ăn Yêu cầu Diễn biến Y lệnh Giờ Mã bệnh nhân Mã phòng Mã bệnh Kết luận Mã cán bộ Ngày khám Mã bệnh nhân Mã bệnh Mã dịch vụ Yêu cầu Kết quả Mã bệnh nhân Số thẻ Ngày cấp Ngày hết hạn Mã cán bộ Họ tên cán bộ Ngày sinh cán bộ Giới tính cán bộ Mã vị trí Tên vị trí Mã chuyên môn Mã chức vụ Mã bệnh nhân Số tiền Lần Ngày nộp Mã đơn Tên đơn Loại đơn Mã thuốc Tên thuốc Giá đơn vị Mã cơ quan Tên cơ quan Điện thoại Địa chỉ Mã bệnh nhân Mã cơ quan Mã tỉnh Tên tỉnh Mã huyện Mã tỉnh Tên tỉnh Mã xã Tên xã Mã huyện Mã tỉnh Mã phòng Tên phòng Ghi chú Mã phòng Mã bệnh Mã phòng bệnh Tên phòng bệnh Mã khoa Mã chuyên môn Tên chuyên môn Ghi chú Mã chức vụ Tên chức vụ Ghi chú Mã đơn thuốc Mã đơn Mã bệnh nhân Mã vật tư Số lượng Ngày Mã Mã bệnh nhân Mã bệnh Mã đơn Ngày Mã đơn Mã thuốc Số lượng dùng Liều dùng Chỉ định Mã bệnh Tên bệnh Ghi chú 7. M« h×nh d÷ liÖu quan hÖ Tõ c¸c kiÓu thùc thÓ ®­îc hÖ thèng ë trªn, c¨n cø vµo qu¸ tr×nh kh¶o s¸t thùc tÕ vµ sau c¸c b­íc thùc hiÖn, ®· x©y dùng l­îc ®å d÷ liÖu theo m« h×nh quan hÖ nh­ sau: Khoa TD thuèc XuÊt viÖn TD vËt t­ §T Chi tiÕt BHYT CQ-BN N TD ®iÒu trÞ HuyÖn T¹m øngVP VËt t­ Thuèc C¬ quan BÖnh nh©n TD CNS TØnh Gi­êng BÖnh TD dÞch vô BÖnh ¸n BN - Khoa PhiÕu kh¸m Phßng kh¸m BÖnh DÞch vô Chøc vô Chuyªn m«n C¸n bé §¬n thuèc Phßng bÖnh X· 8. ThiÕt kÕ c¸c b¶ng c¬ së d÷ liÖu 1. B¶ng CANBO (MACB, TENCB, gioi tinh, ngaysinh, MACM, MACV, VITRI, MAVT) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MACB TENCB gioi tinh ngaysinh MACM MACV VITRI MAVT Text Text Text Date/Time Text Text Yes/No Text 10 50 10 8 10 10 10 M· c¸n bé Hä tªn c¸n bé Giíi tÝnh Ngµy sinh M· chuyªn m«n M· chøc vô vÞ trÝ M· vÞ trÝ 2. B¶ng CHUCVU (MACV, TENCV, GHICHU) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. MACV TENCV GHICHU Text Text Text 2 50 50 M· chøc vô Tªn chøc vô Ghi chó 3. B¶ng CHUYENMON (MACM, TENCM, GHICHU) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. MACM TENCM GHICHU Text Text Text 2 50 50 M· chuyªn m«n Tªn chuyªn m«n Ghi chó 4. B¶ng BHYT (MABN, SOTHE, NGAYCAP, NGAYHHAN) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. 4. MABN SOTHE NGAYCAP NGAYHHAN Text Text Date/Time Date/Time 10 50 8 8 M· bÖnh nh©n Sè thÎ Ngµy cÊp Ngµy hÕt h¹n B¶ng BENHNHAN (MABN, TENBN, GIOITINH, NGAYSINH, DIACHI, MAXA, BHYT, DAU) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MABN TENBN GIOITINH NGAYSINH DIACHI MAXA BHYT DAU Text Text Text Date/Time Text Text Text Text 10 50 50 8 50 50 50 50 M· bÖnh nh©n Tªn bÖnh nh©n Giíi tÝnh Ngµy sinh §i¹ chØ M· x· B¶o hiÓm y tÕ DÊu 6. B¶ng CQ – BN (MACQ, MABN) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. MACQ MABN Text Text 10 10 M· c¬ quan M· häc sinh 7. B¶ng COQUAN (MACQ, TENCQ, DIACHI, DIENTHOAI) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. 4. MACQ TENCQ DIACHI DIENTHOAI Text Text Text Text 50 50 50 50 M· c¬ quan Tªn c¬ quan §Þa chØ §iÖn tho¹i 8. B¶ng DICHVU (MADICHVU, TENDICHVU, GIA) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. MADICHVU TENDICHVU GIA Text Text Text 3 50 50 M· dÞch vô Tªn dÞch vô Gi¸ 9. B¶ng KHOA (MAKHOA, TENKHOA, GHICHU) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. MAKHOA TENKHOA GHICHU Text Text Text 3 50 50 M· khoa Tªn khoa Ghi chó 10. B¶ng PHONGBENH (MAPHONGBENH, TENPHONGBENH, MAKHOA) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. MAPHONGBENH TENPHONGBENH MAKHOA Text Text Text 3 50 50 M· phßng bÖnh Tªn phßng bÖnh M· khoa 11. B¶ng PHONG_BENH (MAPHONG, MABENH) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. MAPHONG MABENH Text Text 3 5 M· phßng M· bÖnh 12. B¶ng PHONGKHAM (MAPHONG, TENPHONG, GHICHU) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. MAPHONG TENPHONG GHICHU Text Text Text 3 50 50 M· phßng Tªn phßng Ghi chó 13. B¶ng THUOC (MATHUOC, TENTHUOC, GIA, DONVI) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. 4. MATHUOC TENTHUOC GIA DONVI Text Text Text Text 4 50 50 50 M· thuèc Tªn thuèc Gi¸ §¬n vÞ 14. B¶ng TINH (MATINH, TENTINH) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. MATINH TENTINH Text Text 3 50 M· tØnh Tªn tØnh 15. B¶ng HUYEN (MAHUYEN, TENHUYEN, MATINH) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. MAHUYEN TENHUYEN MATINH Text Text Text 3 50 3 M· huyÖn Tªn huyÖn M· tØnh 16. B¶ng XA (MAXA, TENXA, MAHUYEN, MATINH) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. 4. MAXA TENXA MAHUYEN MATINH Text Text Text 2 50 3 3 M· x· Tªn x· M· huyÖn M· tØnh 17. B¶ng PHIEUKHAM (MABN, MAPHONG, KETLUAN, MACB, NGAY, MABENH) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 4. 5. 6. 7. MABN MAPHONG KETLUAN MACB NGAY MABENH Text Text Text Text Date/Time Text 10 4 50 10 8 4 M· bÖnh nh©n M· phßng KÕt luËn M· c¸n bé Ngµy M· bÖnh 18. B¶ng DONTHUOC (MADON, TENDON, LOAIDON) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. MADON TENDON LOAIDON Text Text Text 10 50 50 M· ®¬n Tªn ®¬n Lo¹i ®¬n 19. B¶ng VATTU (MAVATTU, TENVATTU, GIA, DONVI) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. 4. MAVATTU TENVATTU GIA DONVI Text Text Text 2 50 3 3 M· vËt t­ Tªn vËt t­ Gi¸ §¬n vÞ 20. B¶ng BENHAN (MABA, MABN, MABENH, MAKHOA, MABUONG, MAGIUONG) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. 4. 5. 6. MABA MABN MABENH MAKHOA MABUONG MAGIUONG Text Text Text Text Text Text 10 10 5 3 3 3 M· bÖnh ¸n M· bÖnh nh©n M· bÖnh M· khoa M· buång M· gi­êng 21. B¶ng BENH (MABENH, TENBENH, GHICHU) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. MABENH TENBENH GHICHU Text Text Text 10 5 50 M· bÖnh Tªn bÖnh Ghi chó B¶ng BN_KHOA (MABN, MAKHOA, NGAYNHAP) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. MABN MAKHOA NGAYNHAP Text Text Date/Time 10 5 8 M· bÖnh nh©n M· khoa Ngµy nhËp 23. B¶ng CAPTHUOCNT (MA, MABN, MABENH, MADON, NGAY) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. 4. 5. MA MABN MABENH MADON NGAY Text Text Text Text Date/Time 10 10 10 10 8 M· M· bÖnh nh©n N· bÖnh M· ®¬n Ngµy 24. B¶ng DONTHUOCCHITIE (MADON, MATHUOC, SOLUONG, LIEUDUNG, CHIDINH) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. 4. 5. MADON MATHUOC SOLUONG LIEUDUNG CHIDINH Text Text Text Text Text 10 10 10 10000 10000 M· ®¬n M· thuèc Sè l­îng LiÒu dïng chØ ®Þnh 25. B¶ng GIUONGBENH (MAPHONGBENH, MAGIUONG, TENGIUONG, GIA) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. 4. MAPHONGBENH MAGIUONG TENGIUONG GIA Text Text Text Text 10 5 50 10 M· phßng bÖnh M· gi­êng Tªn gi­êng Gi¸ 26. B¶ng SUDUNGDV (MABN, MABENH, MADICHVU, YEUCAU, KETQUA) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. 4. 5. MABN MABENH MADICHVU YEUCAU KETQUA Text Text Text Text Text 10 5 10 10000 10000 M· bÖnh nh©n M· bÖnh M· dÞch vô Yªu cÇu KÕt qu¶ 27. B¶ng TDCNS (MABN, MACH, NHIETDO, HUYETAP, CANNANG, NGAY NHIPTHO, BUOI) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MABN MACH NHIETDO HUYETAP CANNANG NHIPTHO BUOI NGAY Text Text Text Text Text Text Text Date/Time 10 5 5 5 5 5 50 8 M· BÖnh nh©n M¹ch NhiÖt ®é HuyÕt ¸p C©n nÆng NhÞp thë Buæi Ngµy 28. B¶ng TDDICHVU (MABN, MADICHVU, YEUCAU, KETQUA, NGAY) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. 4. 5. MABN MADICHVU YEUCAU KETQUA NGAY Text Text Text Text Date/Time 10 5 500 500 8 M· BÖnh nh©n M· dÞch vô Yªu cÇu KÕt qu¶ Ngµy 29. B¶ng TDDIEUTRI (MABN, CDAN, DIENBIEN, YLENH, GIO, NGAY ) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. 4. 5. 6. MATD CDAN DIENBIEN YLENH GIO NGAY Text Text Text Text Text Date/Time 10 500 500 500 5 8 M· BÖnh nh©n ChÕ ®é ¨n DiÔn biÕn Y lÖnh Giê Ngµy 30. B¶ng TDTHUOC (MABN, MADON, NGAY) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2. 3. MABN MADON NGAY Text Text Date 10 5 8 M· bÖnh nh©n M· ®¬n Ngµy 31. B¶ng TDVATTU (MABN, MAVATTU, SOLUONG, NGAY) STT Tªn tr­êng KiÓu §é réng DiÔn gi¶i 1. 2.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docbaocao.doc
  • pptBaocao.ppt
  • rarqlbn.rar
  • ppttaisan.ppt