Luận văn Thuật toán mô phỏng MCMC thích nghi và ứng dụng

Mục lục

Lời nói đằu 3

1 Kiến thức chuẩn bị 5

1.1 Sự hôi tụ của dây đại lượng ngẫu nhiên 5

1.2 Dãy inixingale 6

1.3 Các thuật toán mô phỏng cơ bàn 7

1.3.1 Phương pháp biến đổi nghịch đào 8

1.3.2 Phương pháp loại bỏ 9

1.3.3 Phương pháp lấy mẫu quan trọng 13

1.4 Xích Markov 15

2 Phương pháp MCMC 22

2.1 Giới thiệu 22

2.2 Màu Metropolis - Hastings 23

2.3 Một số thuật toán MCMC

2.3.1 Mẫu Gibbs

2.3.2 Mẫu độc lập

2.3.3 Mẫu Metropolis - Hastings du dộng ngẫu nhiên . .

2.3.4 Mẫu Metropolis (tliành phần đơn)

3 MCMC thích nghi

3.1 Thuật toán Metropolis du dộng ngẫu nhiên thích nghi . . .

3.1.1 Mỏ tà thuật toán

3.1.2 Tính chất ergodic 37

3.1.3 So sánh các thuật toán Metropolis với thuật toán AP 38

Q ’T *3 ‘3

oi n cò éó co n co

 

pdf70 trang | Chia sẻ: mimhthuy20 | Ngày: 24/09/2020 | Lượt xem: 103 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Thuật toán mô phỏng MCMC thích nghi và ứng dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluanvanthacsi_chuaphanloai_351_6076_1870220.pdf
Tài liệu liên quan